အေျခခံအသက္ကယ္ အေထာက္အကူျပဳနည္း

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းႀကီး(ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္)

ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းမွာ သင္တဲ႔ရက္တုိသင္တန္းေလးက တစ္ဆင္႔ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးပါ႔မယ္။ လူတိုင္းနီးပါးသိထားသင္႔တယ္ထင္လို႔ပါ…မိမိခ်စ္ခင္တဲ႔သူတစ္ေယာက္ကို မိမိကိုယ္တိုင္..အသက္ကယ္ခြင့္ ႀကံဳလာရင္အသံုးခ်နိုင္ေအာင္ပါ…

ရုတ္တရက္ အသက္ရွူျခင္းနွင္႔.နွလုံုးခုန္ ရပ္သြားခဲ႔ေသာ လူနာတစ္ေယာက္ကို အသက္ကယ္လိုပါလွ်င္ ကြင္းဆက္ ၄ ခုကိုမေနွာင္႔မေနွး ဆက္တုိက္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္.။

ပထမကြင္းဆက္ကလူနာ လဲက်သြားသည္နွင္႔ တၿပဳိင္နက္ အနီးအနားရွိသူတစ္ဦးက ခ်က္ခ်င္းေဆးရံု ေဆးခန္းမ်ားအားအေၾကာင္းၾကားရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဒုတိယကြင္းဆက္က ထူိသူကပင္ လူနာရဲ႔နွလံုးပံုမွန္ျပန္လည္ခုန္လာျပီး အသက္ျပန္ရွူလာေအာင္အျမန္ဆံုး..အေျခခံအသက္ကယ္နညး္အေထာက္အကူျပဳနည္းကို သံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တတိယကြငး္ဆက္ကေတာ႔ ေဆးရုံ၀န္ထမ္းမ်ားေရာက္ရွိလာျပီး လူနာကို ေဆးရုံအေရးေပၚဌာန သို႔ပို႔ကာနွလံုးနွုိးဆက္ defibrillator တိို႔ကိုသုံးကာ နွလံုးကိုအျမန္ဆံုးျပန္လည္ခုန္လာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးကြင္းဆက္ကေတာ႔ လိုအပ္ပါက အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္တြင္ အသက္ရွူ အေထာက္အကူျပဳစက္ စသည္တို႔ျဖင္႔ အသက္ရႈပံုမွန္ျဖစ္သြားသည္အထိ အျမန္ဆံုးအဆင္႔ျမင္႔ ေစာင္႔ေရွာက္ကုသမွု ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

ရုတ္တရက္ အသက္ဆံုးရွုူံးေစနုိင္ေသာ အေၾကာငး္အရာမ်ား

၁။ ရုတ္ခ်ညး္နွလံုးခုန္ရပ္သြားျခင္း

နွလံုးေရာဂါ ဟူသမွ်သည္ နွလံုးခုန္ျခင္းကို ရုတ္တရက္ရပ္တန္႔ေစနိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ နွလံုးေသြးေၾကာပိတ္သြားလ်ွင္ နွလံုးခုန္ ရုတ္တရတ္ ရပ္သြားတတ္ပါသည္။သို႔ျဖင္႔ နွလံုးေသြးေၾကာပိတ္သည္႔ လူနာမ်ား၏ ထက္၀က္မွ်သည္ ေဆးရုံသိ႔ု မေရာက္နုိင္ဘဲ ျဖစ္သည္႔ေနရာတြင္ပင္ ရုတ္ခ်ည္းအသက္ဆုံးရႈံးတတ္ပါသည္။

၂။ အသက္ရွူလမ္းေၾကာငး္ပိတ္ဆို႔ျခင္း

အရာ၀တၠုုဳမ်ားေျကာင္႔ အသက္ရွုူလမ္းေၾကာင္း ပိိတ္ဆို႔သြားပါကလည္း အသက္ရွူရပ္ျပီး ၄-၅မိနစ္အတြင္း နွလံုးခုန္ပါရပ္တန္႔သြားနုိင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေလ၀င္လမ္းေၾကာင္း ကိုအရာ၀တၠဳမ်ားပိတ္ဆို႔တတ္ပါသည္။ လူျကီးမ်ား အစားအစာ ပိတ္ဆို႔ကာေသာ္လည္းေကာငး္ သတိေမ႔ေျမာေနစဥ္ ပါးစပ္ထဲရွိ သြားတုမ်ား အန္ဖတ္မ်ားပိတ္ဆို႔သြားကာေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ လွ်ာအေနာက္သို႔ ေခါက္၀င္သြားကာေသာ္လည္းေကာငး္ ရုတ္တရက္ အသက္ရွူလမ္းေၾကာငး္ ပိတ္ဆို႔ျပီး အသက္ရွဴ နွလံုးခုန္ ရပ္သြားနုိင္ပါသည္။

၃။ ေရနစ္ျခင္း

ေရနစ္လွ်င္ အသက္ရွူရပ္ၿပီး မၾကာမီ နွလံုးခုန္ပါရပ္တန္႔သြားေစပါသည္။

၄။ ေလျဖတ္ျခင္း

ေလျဖတ္သူတြင္ အသက္ရွူျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည္႔ ဦးေနွာက္၏ အစိတ္အပိုင္းတြင္ေသြးေၾကာပိတ္ ေသြးယိုသြားပါက ရုတ္ခ်ညး္အသက္ရွူရပ္ၿပီး မၾကာမီ နွလံုးခုန္ပါ ရပ္တန္႔သြားနိုင္ပါသည္။

၅။ ေဆးအလြန္အကြ်ံေသာက္သံုးမႈ

အခ်ဳိ႕ေသာေဆးမ်ား..အလြန္အကြ်ံေသာက္သံုးမိပါကလည္းအသက္ရွူျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္႔ ဦးေနွာက္အစိတ္အပိုင္းပ်က္စီးျပီး နွလံုးခုန္ပါရပ္တန္႔နုိင္ပါသည္။

၆။ မီးခိုးမ်ား ရွူမိျခင္း

မီးေလာင္စဥ္အတြင္း မီခုိးမ်ားကုိရႈမိလွ်င္လညး္အသက္ရွူရပ္ကာ အသက္ဆံုးနိုင္ပါသည္။

၇။ ဓါတ္လုိက္ျခင္း.မိုးႀကဳိးပစ္ျခင္း

စသည္ေၾကာင္႔လညး္…နွလံဳးခုန္ရပ္သြားနိုင္ပါသည္။

၈။ ျပင္းထန္ေသာရင္ေခါင္းဒဏ္ရာ

ရင္ေခါငး္ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရလွ်င္လညး္ နွလံုးခုန္ အသက္ရွူရပ္နိုင္ပါသည္ (ကားတိုက္မႈ)

အထက္ပါေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ လူနာမ်ားအား အခိ်န္မီ ကယ္မည္႔သူ မရွိိလွ်င္ ရာနွုန္းျပည္႔ အသက္ဆံးုရုူံးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အသက္ ရွူျခင္းနွင္႔ နွလံုးခုန္ ရပ္သြားသည္ကို ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ေသသည္ ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ေလ႔ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိ တစ္ဥိီးတစ္ေယာက္က ၄မိနစ္ မွ ၆မိနစ္ အတြင္း လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္စြာ အေျခခံအသက္ကယ္အေထာက္အကူျပဳနည္းကို က်င့္သုံးေပးပါက လူနာမ်ား၏ ထက္၀က္သည္ အသက္ျပန္လည္ ရွင္လာနုိင္သည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ လူတိုင္းသည္ အေျခခံအသက္ကယ္အေထာက္အကူျပဳနည္းကို က်င္လည္မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ က်င္႔သံဳးေပးတတ္ရန္ လိုအပ္သည္ကို အသိေပးႏႈိးေဆာ္လိုပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင္႔ နွလံုးရပ္သြားသည္ကို ေသသည္ဟု လက္သင္႔ခံ ထားသည္။ နွလံုးကုိ ၄မိနစ္မွ၆မိနစ္ အတြင္းျပန္လည္ ခုတ္ေမာင္းေအာင္ျပဳလုပ္မေပးနိုင္ပါက ဦးေနွာက္ပ်က္ဆီးသြားသည္ဟု ဇိီ၀ဆုိိင္ရာ ေသဆံုးျခင္းဟုေခၚတြင္ျပီးထိုအေျခအေနျဖစ္လာလွ်င္လူ၏ အသက္ကို ရွင္လာနိုင္ရန္မည္သို႔မွ် မေဆာင္ရြက္နိုင္ေတာ႔ပါ။

၀-၄ မိနစ္ ဦးေနွာက္ပ်က္ဆီးမွုမရွိေသး။

၄-၆မိနစ္ ဦးေနွာက္ပ်က္ဆီးမႈ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိ။

၆မိနစ္အထက္. ဦးေနွာက္ပ်က္ဆီးမႈရွိျပီး။

သို႔ျဖစ္၍ လူနာတစ္ေယာက္သည္ အသက္ရွုူ နွလံုးခုန္ရပ္သြားလ်ွင္ ၄မိနစ္မွ၆မိနစ္ အတြင္းအေျခခံအသက္ကယ္အေထာက္အကူျပဳနညး္ျဖင္႔ ကယ္တင္ရန္အလ်င္အျမန္ ႀကဳိးပမ္းရမည္ျဖစ္ေျကာင္းသိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

တစ္ဦးတည္း အေျခခံအသက္ကယ္အေထာက္အကူလုပ္ေဆာင္နည္း

၁။ လူနာနွင္႔ ေဘးအနီးရွိ အေျခခံအသက္ကယ္ အေထာက္အကူျပဳမည္႔သူကို စိတ္ခ်ရေသာေနရာ တြင္ရွိမရွိစစ္ေဆးပါ။ လူနာကိုကယ္ဖို႔ျကိုးစားရင္း.မိမိပါအသက္ကိုထိခိုက္နုိင္မွုကင္းေအာင္ပါ။ ဥပမာ..မီးေလာင္ေနတဲ့ အိမ္ထဲမွာ….

၂။ ရုတ္တရက္လဲက်သြားေသာသူအား ပထမဦးစြာ သတိရွိမရွိ ဆန္းစစ္ျကည္႔ရမည္။ လူနာ၏ ပခံဳးနွစ္ဖက္ကို ကိုင္လႈပ္၍ သတိရသလား ဟုက်ယ္ေလာင္စြာေအာ္၍ ေမးပါ။

၃။ လူနာသတိရွိပါက လူနာေနသာေသာအေနအထားတြင္ ထား၍ပံုမွန္ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။

လူနာသတိမရွိပါက အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ကိုေခၚပါ။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္အျခားသူတစ္ေယာက္ရွိေနပါက ထိုသူကုိေခၚခုိင္းပါ။ အကယ္၍ တစ္ေယာက္မွ မရွိပါက ေအာ္ဟစ္ကာအကူအညီေတာင္းပါ။ သတိလစ္ေနေသာလူနာကို မာေက်ာေသာ ၾကမ္းျပင္ သို႔ ခုတင္ သို႔ ခံုတန္းရွည္ေပၚတြင္ပက္လက္တင္ထားပါ။

ထို႔ေနာက္လူနာ၏ ေလ၀င္လမ္းေၾကာင္းကို ဆန္းစစ္ျကည္႔ပါ။ သူ၏ ပါးစပ္ထဲတြင္ အရာ၀တၠဳ သြားတု၊ အန္ဖတ္နွင္႔ ခြ်ဲသလိပ္မ်ားရွိမရွိ စစ္ေဆးျပီး ရွိပါက သင္၏လက္ကို အ၀တ္ပတ္လွ်က္ သို႔ လက္အိတ္၀တ္လ်က္ ထိုအရာမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ေပးပါ။ လူနာ၏လွ်ာ အေနာက္ထဲ ေခါက္၀င္ေနပါက အေရွ႔သို႔ျပန္လည္ ဆြဲယူျပီးသူ၏ နဖူးကိုေအာက္သို႔ ဖိခ်ကာေမးရိုးကိုတြန္းတင္ျခင္းျဖင္႔သူ႔ေမးရိုးကိုပင္႔တင္ေပးလိုက္ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ လွ်ာသည္ ေလ၀င္လမ္းေျကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းမွ လြတ္ကငး္သြားပ့ါလိမ္႔မည္။

၄။ ထို႔ေနာက္ လူနာ၏ အသက္ရွူမရွူ ဆန္းစစ္ျကည္႔ပါ။ ၁၀ စကၠန္႔ မွ်သူ၏ ရင္အံုျကြမၾကြ နွာေခါင္းနွင္႔ ပါးစပ္နားတြင္ အသက္ကယ္သူက နားနွင္႔ကပ္ျပီး ေလ၀င္ေလထြက္ရွိမရွိ သင္႔လက္ျဖင္႔ နွာေခါငး္ သို႔ ပါးစပ္မွေလ၀င္ေလထြက္ရွိမရွိ စမ္းသပ္ျကည္႔ပါ။

၅။ အကယ္၍အသက္ရွူပံုမွန္ျဖစ္လွ်င္…… လူနာအားေနသာေသာ အေနအထား Recovery position အေနအထားတြင္ထားကာျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။ အသက္ရွူပံုမွန္မျဖစ္လွ်င္…. ရင္ေခါင္းဖိျခင္းကိုစတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

၆။ရင္ေခါင္းဖိျခငး္နွင္႔..အသက္ရွူသြင္းျခင္း ပူးတြဲျပဳလုပ္ျခင္း
-ရင္ေခါင္းဖိျခငး္ကိုအျကိမ္သံုးဆယ္ျပဳလုပ္ပါ။
-ရင္ေခါငး္ဖိျခင္းျပီးလွ်င္အသက္ရွူမွုတ္သြင္းျခင္းကို၂ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။
-လူနာအသက္ပံုမွန္ရွူမွသာ ရပ္တန္႔၍ လူနာအားျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။သို႔မဟုတ္ပါက အသက္ကယ္အေထာက္အကူျပဳျခင္းကို ရပ္တန္႔ျခင္းမျပဳပါနွင္႔။

-အကယ္၍ အကူတစ္ေယာက္အနီးအနားတြင္..ရွိေနပါက အသက္ကယ္အေထာက္အကူျပဳသူေျခကုန္လက္ပမ္းမက်ရန္ ၂မိိနစ္ျပည္႔တိုင္းလူလဲကာ အေထာက္အကူျပဳပါ။ ထို႔သို႔လူလဲရာတြင္..အခ်ိန္႔ၾကန္႔ၾကာမႈ နညး္နိုင္သမွ် နညး္ပါေစ။

ရင္ေခါငး္ဖိနွိပ္ျခင္း

ရင္ေခါင္းဖိနွိပ္ျခင္းမွာ လူနာ၏ ရင္ညႊန္႔ေပၚမွ မွန္မွန္ဖိေပးျခင္းအားျဖင္႔ နွလံုးေသြးလည္ပတ္မွုျပန္လည္ျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ခံအမာ သိူ႔မဟုတ္.ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ လူနာကိုပက္လက္ထားပါ။ လူနာ၏ ရင္ညြန္႔အလယ္ေနရာတြင္ သင္၏လက္၀ဲဘက္ လက္ဖ၀ါးကိုတင္လိုက္ပါ။ထို႔ေနာက္သင္၏ လက္ယာဘက္လက္ဖ၀ါးးကို လက္၀ဲဘက္လက္ဖ၀ါးေပၚတြင္ တင္ျပီး လက္နွစ္ခု ခိုင္ျမဲေအာင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ယွက္ေပးလိုက္ပါ။

သင္႔လက္မ်ား၏ တံေတာင္ဆစ္မ်ားကို ေျဖာင္႔မတ္ေအာင္ဆန္႔ထားျပီး သင္၏ ပုခံုးအားျဖင္႔ လူနာ၏ ရင္ညႊန္႔အလယ္ကိုဖိေပးးပါ။ ရင္ေခါင္းေပၚသိ႔ု ဖိနွိပ္ေသာအခါ နွလံုးမွညစ္ထုတ္လိုက္ေသာေသြးမ်ားသည္ ကိုယ္ထဲသို႔ စီး၀င္သြားျပီး ဖိအားကုိျပန္ေလ်ာ႔ေပးပါက ေသြးျပန္ေျကာထဲမွ ေသြးမ်ားသည္ နွလ့ံုးထဲသို႔ျပန္လည္စီး၀င္ကာ ေသြးလည္ပတ္မွုကိုျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဖိအားသည္ရင္ညြန္႔ ကုိ ၄ မွ ၅ စင္တီမီတာ ၁လက္မွခြဲမွ ၂လက္မခြဲ ခန္႔ကြ်ံ၀င္ေစရမည္။

သင္၏ ပါးစပ္မွ အခ်က္ညီေအာင္ ၁ခါ ၂ခါ ၃ခါ ၄ခါ စသည္ျဖင္႔ ေရတြက္ျပီးအခါ ၃၀ ဟုေရတြက္ျပီတုိငး္  ရင္ေခါင္းဖိျခင္းးကို ေခတၠ ရပ္နား၍ လူနာ၏ပါးစပ္ထဲသို႔ သင္႔ပါးစပ္ျဖင္႔ ေလ၂ခါမွ်ဆက္တိုက္မွုတ္သြင္းပါ။ တစ္ခါမႈတ္သြင္းလွ်င္ တစ္စကၠန္႔မွ်ၾကာေစျပီး လူနာ၏ ရင္ေခါင္းၾကြတက္လာမွ အဆုတ္ထဲသို႔ ေလ၀င္သည္မွာေသခ်ာမည္။ေလမွုတ္သြင္းေနစဥ္ ေလျပြန္ပြင္႔ေနေစရန္ အလို႔ငွါ ေခါငး္ကိုဖိ၍ ေမးရိုးကို မတင္ထားေသာ အေနအထားတြင္ရွိပါေစ။

ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္

၁။ရင္ညြန္႔အလယ္တြင္ဖိပါ။ /၁။ဘယ္ဘက္ရင္အံုေပၚတြင္မဖိရ။
၂။ခါးကိုဆန္႔ထားပါ။ /၂။ခါးကိုမေကြးပါနွင္႔။
၃။ တံေတာင္ဆစ္မ်ားကိုေျဖာင္႔ေျဖာင္႔ထားပါ။ /၃။တံေတာင္ဆစ္မ်ားကိုမေကြးပါနွင္႔။
၄။၄-၅စင္တီမီတာဖိခ်ပါ။ /၄။သာသာေလးမဖိပါနွင္႔။

၅။စည္းခ်က္ညီညီဖိပါ။ /၅။ပရမ္းပတာမဖိပါနွင္႔။
၆။ပခံုးအားျဖင္႔ ဖိပါ။ /၆။လက္အားျဖင္႔မဖိပါနွင္႔။
၇။လူနာမွာေအာက္ခံအမာျကမ္းျပင္ေပၚတြင္ရွိေစရမည္။ /၇။လူနာကိုစပရိန္ခံုတင္ ေမ႔ြရာအေပ်ာ႔ေပၚတြင္မရွိေစရ။

လူနာအသက္ရွူမွန္ျပီဟုယူဆမွသာ ရပ္ကာစစ္ေဆးပါ။ သို႔မဟုတ္ပါက ရင္ေခါငး္ဖိနွိပ္ျခင္းနွင္႔ ေလမႈတ္သြင္းျခင္းကုိ မရပ္တန္႔ပါနွင္႔။ ေနာက္ထပ္ အကူျပဳစုသူရွိပါက မပင္ပန္းေစရန္ အလို႔ငွါ ၂မိနစ္ျပည္႔ျပီးတိုင္းလူလဲပါ။ လူလဲသည္႔အခါတိုငး္ၾကန္႔ၾကာမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ပါေစ။

————————

အခြေခံအသက်ကယ် အထောက်အကူပြုနည်း (unicode)

ရေးသားသူ – ကောင်းကြီး(မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်)

ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ သင်တဲ့ရက်တိုသင်တန်းလေးကတစ်ဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါ့မယ်။ လူတိုင်းနီးပါးသိထားသင့်တယ်ထင်လို့ပါ…မိမိချစ်ခင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို မိမိကိုယ်တိုင်..အသက်ကယ်ခွင့် ကြုံလာရင်အသုံးချနိုင်အောင်ပါ…

ရုတ်တရက် အသက်ရှူခြင်းနှင့်.နှလုံးခုန် ရပ်သွားခဲ့သော လူနာတစ်ယောက်ကို အသက်ကယ်လိုပါလျှင် ကွင်းဆက် ၄ ခုကိုမနှောင့်မနှေး ဆက်တိုက် အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်.။

ပထမကွင်းဆက်ကလူနာ လဲကျသွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် အနီးအနားရှိသူတစ်ဦးက ချက်ချင်းဆေးရုံ ဆေးခန်းများအားအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဒုတိယကွင်းဆက်က ထိူသူကပင် လူနာရဲ့နှလုံးပုံမှန်ပြန်လည်ခုန်လာပြီး အသက်ပြန်ရှူလာအောင်အမြန်ဆုံး..အခြေခံအသက်ကယ်နည်းအထောက်အကူပြုနည်းကို သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။

တတိယကွင်းဆက်ကတော့ ဆေးရုံဝန်ထမ်းများရောက်ရှိလာပြီး လူနာကို ဆေးရုံအရေးပေါ်ဌာန သို့ပို့ကာနှလုံးနှိုးဆက် defibrillator တို့ကိုသုံးကာ နှလုံးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ခုန်လာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

နောက်ဆုံးကွင်းဆက်ကတော့ လိုအပ်ပါက အထူးကြပ်မတ်ဆောင်တွင် အသက်ရှူ အထောက်အကူပြုစက် စသည်တို့ဖြင့် အသက်ရှုပုံမှန်ဖြစ်သွားသည်အထိ အမြန်ဆုံးအဆင့်မြင့် စောင့်ရှောက်ကုသမှု ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။

ရုတ်တရက် အသက်ဆုံးရှူံးစေနိုင်သော အကြောင်းအရာများ

၁။ ရုတ်ချည်းနှလုံးခုန်ရပ်သွားခြင်း

နှလုံးရောဂါ ဟူသမျှသည် နှလုံးခုန်ခြင်းကို ရုတ်တရက်ရပ်တန့်စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နှလုံးသွေးကြောပိတ်သွားလျှင် နှလုံးခုန် ရုတ်တရတ် ရပ်သွားတတ်ပါသည်။သို့ဖြင့် နှလုံးသွေးကြောပိတ်သည့် လူနာများ၏ ထက်ဝက်မျှသည် ဆေးရုံသို့ မရောက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်သည့်နေရာတွင်ပင် ရုတ်ချည်းအသက်ဆုံးရှုံးတတ်ပါသည်။

၂။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း

အရာဝတ္ကုများကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့သွားပါကလည်း အသက်ရှူရပ်ပြီး ၄-၅မိနစ်အတွင်း နှလုံးခုန်ပါရပ်တန့်သွားနိုင်ပါသည်။ ကလေးများတွင် မကြာခဏ လေဝင်လမ်းကြောင်း ကိုအရာဝတ္ကုများပိတ်ဆို့တတ်ပါသည်။ လူကြီးများ အစားအစာ ပိတ်ဆို့ကာသော်လည်းကောင်း သတိမေ့မြောနေစဉ် ပါးစပ်ထဲရှိ သွားတုများ အန်ဖတ်များပိတ်ဆို့သွားကာသော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် လျှာအနောက်သို့ ခေါက်ဝင်သွားကာသော်လည်းကောင်း ရုတ်တရက် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ပြီး အသက်ရှူ နှလုံးခုန် ရပ်သွားနိုင်ပါသည်။

၃။ ရေနစ်ခြင်း

ရေနစ်လျှင် အသက်ရှူရပ်ပြီး မကြာမီ နှလုံးခုန်ပါရပ်တန့်သွားစေပါသည်။

၄။ လေဖြတ်ခြင်း

လေဖြတ်သူတွင် အသက်ရှူခြင်းကို ထိန်းချုပ်သည့် ဦးနှောက်၏ အစိတ်အပိုင်းတွင်သွေးကြောပိတ် သွေးယိုသွားပါက ရုတ်ချည်းအသက်ရှူရပ်ပြီး မကြာမီ နှလုံးခုန်ပါ ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါသည်။

၅။ ဆေးအလွန်အကျွံသောက်သုံးမှု

အချို့သောဆေးများ..အလွန်အကျွံသောက်သုံးမိပါကလည်းအသက်ရှူခြင်းကို ထိန်းချုပ်သည့် ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းပျက်စီးပြီး နှလုံးခုန်ပါရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။

၆။ မီးခိုးများ ရှူမိခြင်း

မီးလောင်စဉ်အတွင်း မီခိုးများကိုရှုမိလျှင်လည်းအသက်ရှူရပ်ကာ အသက်ဆုံးနိုင်ပါသည်။

၇။ ဓါတ်လိုက်ခြင်း.မိုးကြိုးပစ်ခြင်း

စသည်ကြောင့်လည်း…နှလုံးခုန်ရပ်သွားနိုင်ပါသည်။

၈။ ပြင်းထန်သောရင်ခေါင်းဒဏ်ရာ

ရင်ခေါင်းပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရလျှင်လည်း နှလုံးခုန် အသက်ရှူရပ်နိုင်ပါသည် (ကားတိုက်မှု)

အထက်ပါဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင် လူနာများအား အချိန်မီ ကယ်မည့်သူ မရှိလျှင် ရာနှုန်းပြည့် အသက်ဆံးုရူံးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် အသက် ရှူခြင်းနှင့် နှလုံးခုန် ရပ်သွားသည်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် သေသည် ဟု မှတ်ချက်ချလေ့ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ၄မိနစ် မှ ၆မိနစ် အတွင်း လျင်မြန်ဖြတ်လတ်စွာ အခြေခံအသက်ကယ်အထောက်အကူပြုနည်းကို ကျင့်သုံးပေးပါက လူနာများ၏ ထက်ဝက်သည် အသက်ပြန်လည် ရှင်လာနိုင်သည်ဖြစ်ပါသဖြင့် လူတိုင်းသည် အခြေခံအသက်ကယ်အထောက်အကူပြုနည်းကို ကျင်လည်မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာ ကျင့်သုံးပေးတတ်ရန် လိုအပ်သည်ကို အသိပေးနှိုးဆော်လိုပါသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် နှလုံးရပ်သွားသည်ကို သေသည်ဟု လက်သင့်ခံ ထားသည်။ နှလုံးကို ၄မိနစ်မှ၆မိနစ် အတွင်းပြန်လည် ခုတ်မောင်းအောင်ပြုလုပ်မပေးနိုင်ပါက ဦးနှောက်ပျက်ဆီးသွားသည်ဟု ဇီဝဆိုင်ရာ သေဆုံးခြင်းဟုခေါ်တွင်ပြီးထိုအခြေအနေဖြစ်လာလျှင်လူဧ။်အသက်ကို ရှင်လာနိုင်ရန်မည်သို့မျှ မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ပါ။

၀-၄ မိနစ် ဦးနှောက်ပျက်ဆီးမှုမရှိသေး။

၄-၆မိနစ် ဦးနှောက်ပျက်ဆီးမှု ဖြစ်နိုင်ချေရှိ။

၆မိနစ်အထက်. ဦးနှောက်ပျက်ဆီးမှုရှိပြီး။

သို့ဖြစ်၍ လူနာတစ်ယောက်သည် အသက်ရှူ နှလုံးခုန်ရပ်သွားလျှင် ၄မိနစ်မှ၆မိနစ် အတွင်းအခြေခံအသက်ကယ်အထောက်အကူပြုနည်းဖြင့် ကယ်တင်ရန်အလျင်အမြန် ကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

တစ်ဦးတည်း အခြေခံအသက်ကယ်အထောက်အကူလုပ်ဆောင်နည်း

၁။ လူနာနှင့် ဘေးအနီးရှိ အခြေခံအသက်ကယ် အထောက်အကူပြုမည့်သူကို စိတ်ချရသောနေရာ တွင်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ လူနာကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားရင်း.မိမိပါအသက်ကိုထိခိုက်နိုင်မှုကင်းအောင်ပါ။ ဥပမာ..မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ထဲမှာ….

၂။ ရုတ်တရက်လဲကျသွားသောသူအား ပထမဦးစွာ သတိရှိမရှိ ဆန်းစစ်ကြည့်ရမည်။ လူနာ၏ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်လှုပ်၍ သတိရသလား ဟုကျယ်လောင်စွာအော်၍ မေးပါ။

၃။ လူနာသတိရှိပါက လူနာနေသာသောအနေအထားတွင် ထား၍ပုံမှန်ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။

လူနာသတိမရှိပါက အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ကိုခေါ်ပါ။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အခြားသူတစ်ယောက်ရှိနေပါက ထိုသူကိုခေါ်ခိုင်းပါ။ အကယ်၍ တစ်ယောက်မှ မရှိပါက အော်ဟစ်ကာအကူအညီတောင်းပါ။ သတိလစ်နေသောလူနာကို မာကျောသော ကြမ်းပြင် သို့ ခုတင် သို့ ခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်ပက်လက်တင်ထားပါ။

ထို့နောက်လူနာ၏ လေဝင်လမ်းကြောင်းကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ သူဧ။်ပါးစပ်ထဲတွင် အရာဝတ္ကု သွားတု၊ အန်ဖတ်နှင့် ချွဲသလိပ်များရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး ရှိပါက သင်၏လက်ကို အဝတ်ပတ်လျှက် သို့ လက်အိတ်ဝတ်လျက် ထိုအရာများကို ဖယ်ထုတ်ပေးပါ။ လူနာဧ။်လျှာ အနောက်ထဲ ခေါက်ဝင်နေပါက အရှေ့သို့ပြန်လည် ဆွဲယူပြီးသူဧ။်နဖူးကိုအောက်သို့ ဖိချကာမေးရိုးကိုတွန်းတင်ခြင်းဖြင့်သူ့မေးရိုးကိုပင့်တင်ပေးလိုက်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လျှာသည် လေဝင်လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့နေခြင်းမှ လွတ်ကင်းသွားပါ့လိမ့်မည်။

၄။ ထို့နောက် လူနာ၏ အသက်ရှူမရှူ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ ၁၀ စက္ကန့် မျှသူဧ။် ၇င်အုံကြွမကြွ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်နားတွင် အသက်ကယ်သူက နားနှင့်ကပ်ပြီး လေဝင်လေထွက်ရှိမရှိ သင့်လက်ဖြင့် နှာခေါင်း သို့ ပါးစပ်မှလေဝင်လေထွက်ရှိမရှိ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။

၅။ အကယ်၍အသက်ရှူပုံမှန်ဖြစ်လျှင်…… လူနာအားနေသာသော အနေအထား Recovery position အနေအထားတွင်ထားကာပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ အသက်ရှူပုံမှန်မဖြစ်လျှင်…. ရင်ခေါင်းဖိခြင်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်ပါ။

၆။ရင်ခေါင်းဖိခြင်းနှင့်..အသက်ရှူသွင်းခြင်း ပူးတွဲပြုလုပ်ခြင်း
-ရင်ခေါင်းဖိခြင်းကိုအကြိမ်သုံးဆယ်ပြုလုပ်ပါ။
-ရင်ခေါင်းဖိခြင်းပြီးလျှင်အသက်ရှူမှုတ်သွင်းခြင်းကို၂ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။
-လူနာအသက်ပုံမှန်ရှူမှသာ ရပ်တန့်၍ လူနာအားပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။သို့မဟုတ်ပါက အသက်ကယ်အထောက်အကူပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

-အကယ်၍ အကူတစ်ယောက်အနီးအနားတွင်..ရှိနေပါက အသက်ကယ်အထောက်အကူပြုသူခြေကုန်လက်ပမ်းမကျရန် ၂မိနစ်ပြည့်တိုင်းလူလဲကာ အထောက်အကူပြုပါ။ ထို့သို့လူလဲရာတွင်..အချိန့်ကြန့်ကြာမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါစေ။

ရင်ခေါင်းဖိနှိပ်ခြင်း

ရင်ခေါင်းဖိနှိပ်ခြင်းမှာ လူနာ၏ ရင်ညွှန့်ပေါ်မှ မှန်မှန်ဖိပေးခြင်းအားဖြင့် နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုပြန်လည်ဖြစ်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်ခံအမာ သိူ့မဟုတ်.ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် လူနာကိုပက်လက်ထားပါ။ လူနာ၏ ရင်ညွန့်အလယ်နေရာတွင် သင်ဧ။်လက်ဝဲဘက် လက်ဖဝါးကိုတင်လိုက်ပါ။ထို့နောက်သင်၏ လက်ယာဘက်လက်ဖဝါးကို လက်ဝဲဘက်လက်ဖဝါးပေါ်တွင် တင်ပြီး လက်နှစ်ခု ခိုင်မြဲအောင် လက်ချောင်းများကို ယှက်ပေးလိုက်ပါ။

သင့်လက်များ၏ တံတောင်ဆစ်များကို ဖြောင့်မတ်အောင်ဆန့်ထားပြီး သင်၏ ပုခုံးအားဖြင့် လူနာဧ။်ရင်ညွှန့်အလယ်ကိုဖိပေးပါ။ ရင်ခေါင်းပေါ်သို့ ဖိနှိပ်သောအခါ နှလုံးမှညစ်ထုတ်လိုက်သောသွေးများသည် ကိုယ်ထဲသို့ စီးဝင်သွားပြီး ဖိအားကိုပြန်လျော့ပေးပါက သွေးပြန်ကြောထဲမှ သွေးများသည် နှလုံ့းထဲသို့ပြန်လည်စီးဝင်ကာ သွေးလည်ပတ်မှုကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဖိအားသည်ရင်ညွန့် ကို ၄ မှ ၅ စင်တီမီတာ ၁လက်မှခွဲမှ ၂လက်မခွဲ ခန့်ကျွံဝင်စေရမည်။

သင်၏ ပါးစပ်မှ အချက်ညီအောင် ၁ခါ ၂ခါ ၃ခါ ၄ခါ စသည်ဖြင့် ရေတွက်ပြီးအခါ ၃၀ ဟုရေတွက်ပြီတိုင်း  ရင်ခေါင်းဖိခြင်းကို ခေတ္က ရပ်နား၍ လူနာ၏ပါးစပ်ထဲသို့ သင့်ပါးစပ်ဖြင့် လေ၂ခါမျှဆက်တိုက်မှုတ်သွင်းပါ။ တစ်ခါမှုတ်သွင်းလျှင် တစ်စက္ကန့်မျှကြာစေပြီး လူနာ၏ ရင်ခေါင်းကြွတက်လာမှ အဆုတ်ထဲသို့ လေဝင်သည်မှာသေချာမည်။လေမှုတ်သွင်းနေစဉ် လေပြွန်ပွင့်နေစေရန် အလို့ငှါ ခေါင်းကိုဖိ၍ မေးရိုးကို မတင်ထားသော အနေအထားတွင်ရှိပါစေ။

ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်

၁။ရင်ညွန့်အလယ်တွင်ဖိပါ။ /၁။ဘယ်ဘက်ရင်အုံပေါ်တွင်မဖိရ။
၂။ခါးကိုဆန့်ထားပါ။ /၂။ခါးကိုမကွေးပါနှင့်။
၃။ တံတောင်ဆစ်များကိုဖြောင့်ဖြောင့်ထားပါ။ /၃။တံတောင်ဆစ်များကိုမကွေးပါနှင့်။
၄။၄-၅စင်တီမီတာဖိချပါ။ /၄။သာသာလေးမဖိပါနှင့်။

၅။စည်းချက်ညီညီဖိပါ။ /၅။ပရမ်းပတာမဖိပါနှင့်။
၆။ပခုံးအားဖြင့် ဖိပါ။ /၆။လက်အားဖြင့်မဖိပါနှင့်။
၇။လူနာမှာအောက်ခံအမာကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ရှိစေရမည်။ /၇။လူနာကိုစပရိန်ခုံတင် မေ့ြရာအပျော့ပေါ်တွင်မရှိစေရ။

လူနာအသက်ရှူမှန်ပြီဟုယူဆမှသာ ရပ်ကာစစ်ဆေးပါ။ သို့မဟုတ်ပါက ရင်ခေါင်းဖိနှိပ်ခြင်းနှင့် လေမှုတ်သွင်းခြင်းကို မရပ်တန့်ပါနှင့်။ နောက်ထပ် အကူပြုစုသူရှိပါက မပင်ပန်းစေရန် အလို့ငှါ ၂မိနစ်ပြည့်ပြီးတိုင်းလူလဲပါ။ လူလဲသည့်အခါတိုင်းကြန့်ကြာမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။

Leave a Reply