၀ုိင္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ဝိုင္ဆိုသည္မွာ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ အေဖ်ာ္ယမကာ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကားလုံး Wine သည္ အမ်ားအားျဖင့္ စပ်စ္သီးမွ ခ်က္လုပ္ထားေသာ ဝိုင္အရက္ကို ရည္ၫႊန္းျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုက အျခား အသီးအႏွံမ်ားမွ ခ်က္လုပ္ေသာ ဝိုင္အရက္ (ဥပမာ မက္မန္းဝိုင္၊ ပန္းသီးဝိုင္) စသည္တို႔ကိုလည္း ဝိုင္ ဟု ေခၚဆို သုံးႏႈန္းေလ့ ရွိၾကသည္။

ဝိုင္ကို စပ်စ္သီးအတြင္းမွ သၾကားဓာတ္ကို ကေဇာ္ေပါက္ျခင္းျဖင့္ ခ်က္လုပ္ၾကသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဝိုင္ျဖဴႏွင့္ ဝိုင္နီ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စား ရွိတတ္သည္။ ဝိုင္နီကို စပ်စ္သီး အနီျဖင့္ ခ်က္လုပ္ ၾကၿပီး ဝိုင္ျဖဴကို စပ်စ္သီး အျဖဴျဖင့္ ခ်က္လုပ္ၾကသည္။ ႏွင္းဆီဝိုင္ကိုမူ စပ်စ္သီးအနီေရာင္မွ ျပဳလုပ္ၿပီး စပ်စ္သီး အခြံႏွင့္ ခဏတာမၽွသာ ထိေတြ႕ၿပီး ခ်က္လုပ္ၾကသည္။ ဝိုင္၏ အေရာင္မွာ စပ်စ္သီး အခြံမွ ရရွိျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စပ်စ္သီး အခြံႏွင့္ ခဏတာမၽွသာ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္ေဖ်ာ့ၿပီး ပန္းေရာင္ရွိေသာ ႏွင္းဆီဝိုင္ကို ရရွိသည္။ ဝိုင္အတြင္းတြင္ အျမႇဳပ္ထေနေသာ ဝိုင္ကို စပါကလင္ဝိုင္ဟု သိၾကသည္။ စပါကလင္ဝိုင္မ်ားတြင္ အထင္ရွားဆုံးမွာ ျပင္သစ္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ရွန္ပိန္ ျဖစ္သည္။

လူတို႔သည္ ဝိုင္ကို ခ်က္လုပ္ခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဝိုင္(အရက္) ျပဳလုပ္သည့္အတတ္မွာ ေရွးပေဝ သဏီကပင္ ရွိခဲ့ေလသည္။ ထိုအတတ္သည္ မည္သူက စတင္တီထြင္ခဲ့ ေၾကာင္းကို မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ၾကာရွည္ခဲ့ေလၿပီ။ သို႔ေသာ္ ေရွး ေခတ္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ သူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈပြင့္လင္းလာစကပင္ ဝိုင္ အရက္မ်ားကို ျပဳလုပ္လာ ၾကေၾကာင္း သိရေပသည္။

ဝိုင္အရက္ကို စတင္သုံးေသာက္လာၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဤသို႔ျဖစ္ဟန္တူ၏။ ေရွးေခတ္လူမ်ိဳးတြင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ေသာက္ ေရမွာ အရနည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရ စားေသာက္စရာ တစ္ခုခုကို ဠကံ ဆလာၾကရာမွ ဝိုင္အရက္ကို ျပဳလုပ္လာၾက၏။ ထိုဝိုင္အရက္သည္ မသန္႔ ရွင္းေသာေရကို ေသာက္ျခင္းထက္ လူတို႔အား ေဘးဥပဒ္မျဖစ္ေစဘဲ က်န္း မာေစေၾကာင္းကို သိလာၾက၏။ ေရွးလူတို႔သည္ သစ္သီးေရမ်ားကို ကေဇာ္ ေဖာက္ထားျခင္းျဖင့္ မပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သိလာၾကသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဝိုင္အရက္ေသာက္ျခင္းကို စတင္ခဲ့ရာ မ်ားစြာေသာ ကမၻာ့ေဒသမ်ား သို႔ ပ်ံ႕ႏွံခဲ့ေလ၏။

အထူးသျဖင့္ လက္တင္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဝိုင္အရက္မွာ လက္တင္ လူမ်ိဳးတို႔၏ ေန႔စဥ္အစာအဟာရထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ေလသည္။ ဝိုင္အရက္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စပ်စ္သီးမွ ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔က စပ်စ္ရည္ဟုပင္ေခၚၾက၏။ ဝိုင္အရက္ကို ပန္းသီး၊ ခ်ယ္ရီသီး၊ ဗလက္ဗယ္ရီသီးမ်ားျဖင့္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စပ်စ္သီးမ်ားျဖင့္ သာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ၏။

ဝိုင္အရက္ျပဳလုပ္ပုံမွာ စပ်စ္သီးမွည့္မွည့္မ်ားကို ဒလိမ့္ႀကီးႏွစ္ခု ၾကားတြင္ထည့္၍ ဖိည|စ္ခ်၏။ သို႔ေသာ္ အေစ့မ်ားေၾကမသြားေစရန္ ဒလိမ့္ ႏွစ္ခုတို႔ကို အနည္းငယ္ခြာထားရသည္။ အသီးမ်ားကို ဖိည|စ္လိုက္၍ ထြက္ က်လာေသာ အရည္မ်ားကို စည္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ သိုေလွာင္ထားၿပီးလၽွင္ ကေဇာ္ေဖာက္ထား၏။ ပထမဆုံးညွစ္ခ်၍ ထြက္လာေသာအရည္မွာ လက္ ေ႐ြးစင္ ဝိုင္အရက္ျဖစ္၍ ယင္းကို တသီးတျခားဖယ္ထားရ၏။ ကေဇာ္ ေဖာက္ျခင္းကို လိုအပ္မည့္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ထား၍ အခ်ိန္ေစ့ေသာ အခါ အျခားစည္ႀကီးမ်ားထဲသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ကာ ေသာက္သုံး၍ေကာင္းမည့္ အခ်ိန္အထိ ထားရ၏။

ထိုအခ်ိန္အတြင္း၌ ဝိုင္အရက္၌ပါေသာ ဓာတ္ သဘာဝမ်ား ေျပာင္းလဲလာ၍ ဝိုင္အရက္၏ အနံ႔အရသာမ်ားျဖစ္ေပၚလာ၏။ ဝိုင္အရက္ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိရာ ဝိုင္အရက္အခ်ိဳမ်ိဳးႏွင့္ ဒ႐ိုင္းဝိုင္ေခၚ မခ်ိဳလြန္းေသာ ဝိုင္အရက္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ဝိုင္အရက္ အခ်ိဳ႕တြင္ သၾကားဓာတ္ မ်ားမ်ားပါ၍ ဒ႐ိုင္းဝိုင္တြင္ကား သၾကားဓာတ္မ်ားကို အရက္ပ်ံမ်ားမ်ားျဖစ္ သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေလသည္။ ဝိုင္အရက္ကို အေသြးအေရာင္ႏွင့္ အရသာကို လိုက္၍ ခြဲျခားထားျခင္းလည္းရွိေသးသည္။ မ်ားစြာေသာ ဝိုင္ အရက္မ်ားကို ယင္းတို႔လုပ္ကိုင္ရာ ေဒသမ်ားကိုအစြဲျပဳ၍ ေခၚေဝၚၾက၏။

ဥေရာပတစ္တိုက္လုံးမွထြက္ေသာ ဝိုင္အရက္၏ သုံးပုံတစ္ပုံမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ မွလာ၏။ အျခားအေရးပါေသာ ဝိုင္အရက္ထြက္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဝိုင္အမည္ မ်ားမွာ ဂ်ာမဏီ(႐ိုင္းဝိုင္)၊ စပိန္(ရွယ္ရီ)၊ ေပၚတူဂီ(ပို႔ဝိုင္)၊ အီတလီ(ရွန္တီ) ႏွင့္ (ဗာ႐ိုလို)၊ ဟန္ေဂရီ(တိုေကး) တို႔ျဖစ္ၾက၏။ အယ္လဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတိုက္မ်ားမွလည္း ဝိုင္အရက္ ထြက္ေသးသည္။ ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၊ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွာ ဝိုင္အရက္ အမ်ားဆုံး ထြက္ေသာေဒသျဖစ္၏။ ဝိုင္အရက္ထြက္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားမွာ စပ်စ္ပင္မ်ားစြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္၍ ထိုအသီးမ်ားမွည့္ရန္ ေနေရာင္ေကာင္းေကာင္း ရေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ၾက၏

၀ိုင္ခ်စ္သူ စာဖတ္ပရိတ္သတ္တို ့ကို ဗဟုသုတအျဖစ္တင္ျပရပါလွ်င္၊ အာရွတိုက္တစ္ခြင္လံုးမွာ ၀ိုင္အေသာက္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံ သည္ ေဟာင္ေကာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ISWR (ေခၚ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀ိုင္သုေတသနအဖြဲ ့၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းမ်ားအရ၊ ေဟာင္ေကာင္ရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ၀ိုင္ေသာက္ႏႈန္းသည္ တစ္နွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမ်ွ ၄.၇ လီတာရွိေၾကာင္း၊ ေနာင္ ၄-ႏွစ္ ၾကာေသာ အခါတြင္ ၆.၀ လီတာ အထိ ေသာက္သံုးလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဟာင္ေကာင္တစ္ခြင္လံုး၏ ၀ိုင္ေစ်းကြက္တြင္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ႏိုင္ငံျခား ျဖစ္ ၀ိုင္အမ်ိဳးစံုလင္လွ်က္ရွိရာ၊ အထူးသျဖင့္ ျပင္သစ္မွသြင္းလာေသာ ၀ိုင္ မ်ားက ဗိုလ္စြဲလွ်က္ရွိပါသည္။

ယေန ့ျမန္မာျပည္၏ ၀ိုင္ ေစ်းကြက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ ၀ိုင္မ်ားသာမက၊ ျပည္တြင္းျဖစ္၀ုိင္မ်ားလည္း အမ်ိဳးစံုလင္လွပါသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္၀ုိင္မ်ားကို စပ်စ္သီးျဖင့္သာ ခ်က္လုပ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္ေတာ့ မက္မန္း၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ စပ်စ္၊ နာနတ္၊ ခ်ယ္ရီ္၊ ပန္းသီး စသည္တို ့ ကို အေျခခံ၍ ‘၀ိုင္’ မ်ားကို တံဆိပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ ့၀ိုင္ေစ်းကြက္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ ႏွင့္ ေတာင္ၾကီးတို ့မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ၀ိုင္မ်ားက အလွဆင္ပံ့ပိုးေပးထားၾကပါသည္။ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္မွ ထြက္ရွိေသာ ခ်ဥ္ေစာ္ကား၀ိုင္ (quench wine) ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ထုတ္ ေတာင္ဇလပ္၀ိုင္ တို႕လည္း ရွိၾကပါ ေသးသည္။

ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ သၾကား ေစ်းႏွင့္သစ္သီးတို႕ ထြက္ရွိမႈေပၚမူတည္ျပီး ေစ်းအနည္းငယ္ ကြာဟမႈရွိတတ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ၀ိုင္ေစ်းကြက္တြင္ အရသာခ်ိဳရဲရဲရွိျပီး၊ အယ္လ္ကုိေဟာဓာတ္ေပါ့ေသာ မက္မန္း၀ိုင္သည္ ေစ်းအေပါဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ခ်ဥ္ဖန္ဖန္ ျဖင့္အရသာေလးေသာ စပ်င္၀ိုင္က ေစ်းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျဖစ္ စပ်စ္၀ိုင္ တို ့ကိုႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ႏွစ္္ျခိဳက္စြာ ေသာက္သံုးၾကပါသည္။ ထူးထူးျခားျခားအေနျဖင့္ တင္ျပရပါလွ်င္ အနံ ့အရသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာျပည္္တြင္းျဖစ္ ၀ိုင္မ်ား အနက္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ ့မွ စပ်စ္သီးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေဒါင္းတံဆိပ္ပံု ေအးသာယာ၀ိုင္ သည္ ႏိုင္ငံျခား အဆင့္မီ အနံ ့အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ယမကာလုလင္တို ့အသည္းစြဲဟု သိရပါသည္။ “ေအးသာယာ၀ိုင္” ကို အနီႏွင့္ အျဖဴထုတ္လုပ္ျပီး၊ အရသာမွာ ခ်ဥ္တင္တင္ ဖန္တံတံ ရွိပါသည္။ အျဖဴက အခ်ိဳနဲနဲေပါ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ တစ္ခြင္လံုး၏ နာမည္ၾကီး Super Market ၾကီးမ်ား၊ Liqure House မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ Hotel ၾကီးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျဖစ္၀ိုင္မ်ား သာမက၊ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ ၀ိုင္မ်ား အားလံုးကို ၀ယ္ယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အိမ္တြင္းျဖစ္၀ိုင္ခ်က္လုပ္နည္း။

၀ိုင္ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းေလးပါ။ မိမိဖာသာ အိမ္မွာ ၀ိုင္ခ်က္လို႔ရတဲ့့ လြယ္ကူေသာ နည္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ရန္ အတြက္ မခ်ဥ္လြန္းမခ်ိဳလြန္းေသာ မိမိႏွစ္သက္ရာ အနီေရာင္သစ္သီီးေဖ်ာ္ရည္၊ သန္ ့ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ ဖန္ကရားႏွင့္ ထိုဖန္ကရားကို လံုေအာင္ပိတ္သည့္ရာဘာဗူးစို႕ တို ့လိုအပ္ပါသည္။ ဒီ၀ုိင္ခ်က္နည္းက အရသာနဲနဲျပင္းပါသည္။ ၎၀ုိင္ကို ဟင္းလ်ာမ်ားခ်က္ျပဳတ္ရာ တြင္လည္း သံုးလို ့ရပါသည္။ လူဦးေရ ၃၂ ေယာက္စာ ေသာက္သံုးရန္အတြက္ ၀ုိင္ ၁-ဂါလံ ခ်က္လုပ္ေသာနည္း ျဖစ္ပါသည္။

ပါ၀င္မႈ
၀ုိင္ေဖာက္သည့္ကေဇာ္မႈန္ ့ ၀.၂၅ ေအာင္စ၊ သၾကား (စားပြဲတင္ခြက္) ၄-ခြက္၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ ၁၂-ေအာင္စ၊ ေရေအးေအး ၀.၈ ဂါလံ တို ့လိုအပ္ပါသည္။

ျပဳလုပ္နည္း
ေရွးဦးစြာ၀ိုင္ခ်က္တဲ့ ကေဇာ္မႈန္ ့၊ သၾကားႏွင့္ အခ်ိဳရည္တို ့ကို ဖန္ကရားထဲေလာင္းထည့္ပါ။ သၾကားအရည္ေပ်ာ္သြားေသာအခါ ေရထဲ့ျပီး၊ ရာဘာဗူးစို႔ျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ပိတ္ထားလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ေအး၍ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာတြင္ ထားေပးပါ။ တစ္ရက္အတြင္းမွာပင္ သၾကားမ်ားအခ်ဥ္ေပါက္ကာ alcohol အျဖစ္ ေျပာင္းသြားျပီး၊ ဖန္ကရားထဲတြင္ ပူစီေပါင္းေဘာလံုးေလးမ်ားျပည့္လာသည္ကို ေတြ ့ျမင္ရ ပါမည္။ ထို ့ေနာက္ ေဘာလံုးေလးမ်ားသည္ gas အသြင္သို ့ေျပာငး္ကာ ၀ုိင္ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ေသာက္လို ့ရပါျပီ။ သို ့ေသာ္ ၀ုိင္ျဖစ္ျပီး ရက္သတၱ ၆-ပတ္ၾကာမွ ေသာက္ပါက အရသာ ပိုေကာင္းပါသည္။

Calmari Macaronatha ဟင္းလ်ာ

လြယ္ကူရိုးရွငး္ေသာ အဆင့္ျမင့္ဂရိဟင္းလ်ာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အီတလီေခါက္ဆြဲထဲတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအႏွစ္ႏွင့္ ေရဘ၀ဲအသားတို ့ေရာျပြြမ္းကာ၊ သိုးႏို ့ျဖင့္လုပ္ထားေသာခ်ိစ္တို ့ကို အေပၚယံမွ ျဖဴးထားသည့္ ဟင္းလ်ာျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၁၅-မိနစ္သာၾကာျမင့္ျပီး၊ မိနစ္ ၄၀ ခန္ ့သာ အခ်ိန္ေပးခ်က္ျပဳတ္ရပါသည္။

ပါ၀င္မႈမ်ား
လူ ၄-ဦးစာအတြက္ အီတလီေခါက္ဆြဲ ၂ ၁/၂ ခြက္၊ ေဆးေၾကာသန္ ့စင္ထားေသာျပည္ၾကီးငါး ၁-ေပါင္၊ ၀ိုင္နီျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Vinegar ၁/၄ ခြက္(စားပြဲတင္ခြက္)၊ သံလြင္ဆီစစ္စစ္ ၆ ဇြန္း(စားပြဲတင္ဇြန္း)၊ ႏုပ္ႏုပ္စင္းထားေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၄-မႊာ၊ လွီးစိပ္ထားေသာ ၾကက္သြန္နီ ဥၾကီး ၁-လံုး၊ ေခ်ထားေသာခရမ္းခ်ဥ္သီး ၁ ၁/၂ ခြက္၊ ၀ိုင္ျဖဴ ၁/၄ ခြက္၊ သံပုရာရည္ ၁/၂ ခြက္၊ ပိုင္းထားေသာသစ္ၾကပိုးေခါက္ ၁-ခု၊ ကရေ၀းရြက္ ၂-ရြက္၊ ပင္စိမ္းရြက္ေျခာက္မႈန္ ့ ၁/၄ ဇြန္း၊ oregano အေျခာက္မႈန္ ့ ၁/၂ ဇြန္း၊ အရသာအတြက္ဆားနဲ ့ငရုပ္ေကာငး္အနည္းငယ္၊ ျခစ္ထားေသာMizithra ခ်ိစ္ (ေခၚ) ခ်ိစ္အျဖဴေရာင္ ၁/၂ ခြက္တို ့လိုအပ္ပါသည္။

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

အဆင့္(၁) အိုးၾကီးၾကီးတစ္လံုးထဲတြင္ ဆားနည္းငယ္ႏွင့္ ေရထဲ့၍ ဆူေအာင္တည္ပါ။ ေရဆူလာပါက pasta ထဲ့၍ ၈-မိနစ္ေလာက္ခ်က္ျပီး ေရစစ္ထားပါ။
အဆင့္(၂) sauce pan ေသးေသးတစ္ခုထဲတြင္ ျပည္ၾကီးငါးတို ့ကို ေရ ၃-ခြက္၊ အနီေရာင္ ၀ိုင္ Vinegar တို ့ျဖင့္ေရာ၍ ၁၀-မိနစ္ ေလာက္ျပဳတ္ပါ။ ျပီးရင္ေရစစ္ျပီး၊ တစ္ကိုက္စာအေနေတာ္ အတံုးကေလးမ်ား လွီးျဖတ္ပါ။
အဆင့္(၃) အေၾကာ္အိုးၾကီးၾကီး တစ္လံုးထဲတြင္ သံလြင္ဆီထဲ့၍ အပူေပးပါ။ ဆီပူလာပါက၊ ၾကက္သြန္နီ ႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားေပ်ာ့လာ သည္အထိ ဆီသတ္ပါ။

(ၾကက္သြန္တို ့အေရာင္မညိဳလာေစရန္သတိျပဳပါ)။ ထို ေ့နာက္အိုးထဲသို႕ျပည္ၾကီးငါး ထည့္၍ ၂-မိနစ္ခန္ ့လွိမ့္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအႏွစ္၊ ၀ိုင္ျဖဴ ႏွင့္သံပုရာရည္တို ့ေလာင္းထည့္ပါ။ သစ္ၾကပိုးေခါက္၊ ကရေ၀းရြက္၊ပင္စိမ္းမႈန္ ့၊ အီတလီေခါက္ဆြဲ၊ ဆား၊ ငရုပ္ေကာင္း တို ့ထည့္ပါ။ မီးေအးေအးျဖင့္ ပူလာသည္အထိ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ခ်က္ပါ။ ထိုသို ့ခ်က္ျပဳေနစဥ္ မၾကာခဏ အဖံုးဖြင့္၍ ေမႊေပးပါ။
အဆင့္(၄) ထို ေ့နာက္မီးဖိုမွခ်၍ pasta ျဖင့္ ေရာပါ။ ျပီးရင္ ျခစ္ထားေသာအျဖဴေရာင္ခ်ိစ္ကို အေပၚမွျဖဴးကာစားသံုးႏိုင္ပါျပီ။(ထိုဟင္းလ်ာ ကို တရုတ္ဟင္းလ်ာ အစားအစာမ်ား ႏွင့္ အခ်ဥ္ရည္ေဆာ့စ္ တို ့ျဖင့္တြဲဖက္၍လည္း စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္)

၀ုိင္ေသာက္ျခင္း နဲ႔ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိးမ်ား

ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဝိုင္ေသာက္ျခင္းရဲ႕ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက မ်ားပါတယ္။ ဝိုင္ကို စပ်စ္သီးကေန ထုတ္လုပ္တာမို႔ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ကင္ဆာကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ Antioxidant ဓာတ္ေတြ ပါဝင္ၿပီး “ေလျဖတ္ျခင္း၊ သည္းေျခ ေက်ာက္တည္ျခင္းနဲ႔ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ” ေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

“ဝိုင္” ဆိုတာလည္း Alcohol ေခါင္းစဥ္ ေအာက္ကမို႔ တေန႔ေသာက္သင့္တဲ့ ပမာဏထက္ မ်ားမ်ား ေသာက္မိရင္ အရက္စြဲသူေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ခံစားရႏိုင္သလို အမ်ိဳးသမီးေတြမွာဆို “ရင္သားကင္ဆာ” ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။ ဝိုင္ေသာက္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးနဲ႔ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

ဝိုင္နီရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ဝိုင္နီထဲမွာ ႏွလုံးေသြးေၾကာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ Reversterol ပါဝင္တာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကၿပီး ျဖစ္မွာပါ။ ဒီ Antioxidant ဓာတ္က ကိုယ္တြင္းမေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာေတြကိုပါ ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ဝိုင္နီမွာ တျခား အေရးႀကီး Antioxidant ေတြျဖစ္တဲ့ Falvonoids ဓာတ္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ဝိုင္နီရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ဆိုးက်ိဳးအေနနဲ႔ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိေပမယ့္ တေန႔ ၂ ခြက္၊ ၃ သုံးခြက္ထက္ ပိုေသာက္မိမယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အက်ိဳးအာနိသင္ေတြ ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဝိုင္ျဖဴရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

လူသိနည္းေသးတဲ့ ဝိုင္ျဖဴေသာက္ျခင္းရဲ႕ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဝိုင္ျဖဴက အဆုတ္အတြက္ ေကာင္းလို႔ ပုံမွန္ေသာက္မယ္ဆိုရင္ အဆုတ္တစ္႐ႉး အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဝိုင္ျဖဴရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ဝိုင္ျဖဴရဲ႕ဓာတ္သေဘာကိုက အက္စစ္ဓာတ္မ်ားလို႔ သြားကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဝိုင္ျဖဴက ႏွလုံးက်န္းမာေရး၊ ကင္ဆာ ကာကြယ္ေရးမွာ ဝိုင္နီေလာက္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။

ရွန္ပိန္ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

“Sparkling Wine” လို႔ တင္စားၾကတဲ့ ရွန္ပိန္မွာ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဝိုင္နီနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ကယ္လိုရီ ပမာဏကလည္း ဝိုင္နီနဲ႔ ဝိုင္ျဖဴတို႔ထက္ နည္းပါတယ္။

ရွန္ပိန္ရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ဆိုးက်ိဳးကေတာ့ တျခားဝိုင္ေတြလို မ်ားမ်ားေသာက္မိရင္ ေခါင္းကိုက္ေစတာပါ။

ဘယ္အရာမဆို “တန္ေဆး ၊ လြန္ေဘး” ဆိုတဲ့ စကားလည္း ရွိတာေၾကာင့္ ဝိုင္နဲ႔ ရွန္ပိန္ကို က်န္းမာေရးအရပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆးျဖစ္ဝါးျဖစ္ ေတာ္သင့္႐ုံေလာက္ပဲ ေသာက္သုံးဖို႔ အႀကံျပဳေရးသားလိုက္ပါတယ္။

Pauk Pauk(Promise Pauk)
Irrawaddy Burmese

Myanmar Wikipedia

————————–

ဝိုင်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

ဝိုင်ဆိုသည်မှာ မူးယစ်စေတတ်သော အဖျော်ယမကာ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး Wine သည် အများအားဖြင့် စပျစ်သီးမှ ချက်လုပ်ထားသော ဝိုင်အရက်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သော်လည်း လူအများစုက အခြား အသီးအနှံများမှ ချက်လုပ်သော ဝိုင်အရက် (ဥပမာ မက်မန်းဝိုင်၊ ပန်းသီးဝိုင်) စသည်တို့ကိုလည်း ဝိုင် ဟု ခေါ်ဆို သုံးနှုန်းလေ့ ရှိကြသည်။

ဝိုင်ကို စပျစ်သီးအတွင်းမှ သကြားဓာတ်ကို ကဇော်ပေါက်ခြင်းဖြင့် ချက်လုပ်ကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဝိုင်ဖြူနှင့် ဝိုင်နီ ဟူ၍ နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိတတ်သည်။ ဝိုင်နီကို စပျစ်သီး အနီဖြင့် ချက်လုပ် ကြပြီး ဝိုင်ဖြူကို စပျစ်သီး အဖြူဖြင့် ချက်လုပ်ကြသည်။ နှင်းဆီဝိုင်ကိုမူ စပျစ်သီးအနီရောင်မှ ပြုလုပ်ပြီး စပျစ်သီး အခွံနှင့် ခဏတာမျှသာ ထိတွေ့ပြီး ချက်လုပ်ကြသည်။ ဝိုင်၏ အရောင်မှာ စပျစ်သီး အခွံမှ ရရှိခြင်း ဖြစ်သဖြင့် စပျစ်သီး အခွံနှင့် ခဏတာမျှသာ ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် အရောင်ဖျော့ပြီး ပန်းရောင်ရှိသော နှင်းဆီဝိုင်ကို ရရှိသည်။ ဝိုင်အတွင်းတွင် အမြှုပ်ထနေသော ဝိုင်ကို စပါကလင်ဝိုင်ဟု သိကြသည်။ စပါကလင်ဝိုင်များတွင် အထင်ရှားဆုံးမှာ ပြင်သစ်မှ ထုတ်လုပ်သော ရှန်ပိန် ဖြစ်သည်။

လူတို့သည် ဝိုင်ကို ချက်လုပ်ခဲ့ကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဝိုင်(အရက်) ပြုလုပ်သည့်အတတ်မှာ ရှေးပဝေ သဏီကပင် ရှိခဲ့လေသည်။ ထိုအတတ်သည် မည်သူက စတင်တီထွင်ခဲ့ ကြောင်းကို မသိနိုင်လောက်အောင်ပင် ကြာရှည်ခဲ့လေပြီ။ သို့သော် ရှေး ခေတ် အီဂျစ်လူမျိုးများသည် သူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုပွင့်လင်းလာစကပင် ဝိုင် အရက်များကို ပြုလုပ်လာ ကြကြောင်း သိရပေသည်။

ဝိုင်အရက်ကို စတင်သုံးသောက်လာကြသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ဤသို့ဖြစ်ဟန်တူ၏။ ရှေးခေတ်လူမျိုးတွင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော သောက် ရေမှာ အရနည်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရေ စားသောက်စရာ တစ်ခုခုကို ဠကံ ဆလာကြရာမှ ဝိုင်အရက်ကို ပြုလုပ်လာကြ၏။ ထိုဝိုင်အရက်သည် မသန့် ရှင်းသောရေကို သောက်ခြင်းထက် လူတို့အား ဘေးဥပဒ်မဖြစ်စေဘဲ ကျန်း မာစေကြောင်းကို သိလာကြ၏။ ရှေးလူတို့သည် သစ်သီးရေများကို ကဇော် ဖောက်ထားခြင်းဖြင့် မပျက်စီးနိုင်ကြောင်းကိုလည်း သိလာကြသည်။ ထို့ ကြောင့် ဝိုင်အရက်သောက်ခြင်းကို စတင်ခဲ့ရာ များစွာသော ကမ္ဘာ့ဒေသများ သို့ ပျံ့နှံခဲ့လေ၏။

အထူးသဖြင့် လက်တင်တိုင်းပြည်များတွင် ဝိုင်အရက်မှာ လက်တင် လူမျိုးတို့၏ နေ့စဉ်အစာအဟာရထဲတွင် အပါအဝင်ဖြစ်လေသည်။ ဝိုင်အရက်မှာ များသောအားဖြင့် စပျစ်သီးမှ ပြုလုပ်သောကြောင့် မြန်မာတို့က စပျစ်ရည်ဟုပင်ခေါ်ကြ၏။ ဝိုင်အရက်ကို ပန်းသီး၊ ချယ်ရီသီး၊ ဗလက်ဗယ်ရီသီးများဖြင့်လည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် စပျစ်သီးများဖြင့် သာ များသောအားဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိ၏။

ဝိုင်အရက်ပြုလုပ်ပုံမှာ စပျစ်သီးမှည့်မှည့်များကို ဒလိမ့်ကြီးနှစ်ခု ကြားတွင်ထည့်၍ ဖိည|စ်ချ၏။ သို့သော် အစေ့များကြေမသွားစေရန် ဒလိမ့် နှစ်ခုတို့ကို အနည်းငယ်ခွာထားရသည်။ အသီးများကို ဖိည|စ်လိုက်၍ ထွက် ကျလာသော အရည်များကို စည်ကြီးများထဲတွင် သိုလှောင်ထားပြီးလျှင် ကဇော်ဖောက်ထား၏။ ပထမဆုံးည|စ်ချ၍ ထွက်လာသောအရည်မှာ လက် ရွေးစင် ဝိုင်အရက်ဖြစ်၍ ယင်းကို တသီးတခြားဖယ်ထားရ၏။ ကဇော် ဖောက်ခြင်းကို လိုအပ်မည့်အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက်ထား၍ အချိန်စေ့သော

အခါ အခြားစည်ကြီးများထဲသို့ပြောင်းရွှေ့ကာ သောက်သုံး၍ကောင်းမည့် အချိန်အထိ ထားရ၏။ ထိုအချိန်အတွင်း၌ ဝိုင်အရက်၌ပါသော ဓာတ် သဘာဝများ ပြောင်းလဲလာ၍ ဝိုင်အရက်၏ အနံ့အရသာများဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ဝိုင်အရက်နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိရာ ဝိုင်အရက်အချိုမျိုးနှင့် ဒရိုင်းဝိုင်ခေါ် မချိုလွန်းသော ဝိုင်အရက်မျိုးဖြစ်၏။ ဝိုင်အရက် အချို့တွင် သကြားဓာတ် များများပါ၍ ဒရိုင်းဝိုင်တွင်ကား သကြားဓာတ်များကို အရက်ပျံများများဖြစ် သွားအောင် ပြုလုပ်ထားလေသည်။ ဝိုင်အရက်ကို အသွေးအရောင်နှင့် အရသာကို လိုက်၍ ခွဲခြားထားခြင်းလည်းရှိသေးသည်။ များစွာသော ဝိုင် အရက်များကို ယင်းတို့လုပ်ကိုင်ရာ ဒေသများကိုအစွဲပြု၍ ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။

ဥရောပတစ်တိုက်လုံးမှထွက်သော ဝိုင်အရက်၏ သုံးပုံတစ်ပုံမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ မှလာ၏။ အခြားအရေးပါသော ဝိုင်အရက်ထွက်သည့်နိုင်ငံနှင့် ဝိုင်အမည် များမှာ ဂျာမဏီ(ရိုင်းဝိုင်)၊ စပိန်(ရှယ်ရီ)၊ ပေါ်တူဂီ(ပို့ဝိုင်)၊ အီတလီ(ရှန်တီ) နှင့် (ဗာရိုလို)၊ ဟန်ဂေရီ(တိုကေး) တို့ဖြစ်ကြ၏။ အယ်လဂျီးရီးယားနှင့် တောင်အာဖရိကတိုက်များမှလည်း ဝိုင်အရက် ထွက်သေးသည်။ ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ၊ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ဝိုင်အရက် အများဆုံး ထွက်သောဒေသဖြစ်၏။ ဝိုင်အရက်ထွက်နိုင်သော ဒေသများမှာ စပျစ်ပင်များစွာ စိုက်ပျိုးနိုင်၍ ထိုအသီးများမှည့်ရန် နေရောင်ကောင်းကောင်း ရသော ဒေသများဖြစ်ကြ၏

ဝိုင်ချစ်သူ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တို့ကို ဗဟုသုတအဖြစ်တင်ပြရပါလျှင်၊ အာရှတိုက်တစ်ခွင်လုံးမှာ ဝိုင်အသောက်ဆုံးသော နိုင်ငံ သည် ဟောင်ကောင် ဖြစ်ပါသည်။ ISWR (ခေါ်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝိုင်သုတေသနအဖွဲ့၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ် စစ်တမ်းများအရ၊ ဟောင်ကောင်ရှိ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဝိုင်သောက်နှုန်းသည် တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ၄.၇ လီတာရှိကြောင်း၊ နောင် ၄-နှစ် ကြာသော အခါတွင်
၆.၀ လီတာ အထိ သောက်သုံးလာဖွယ်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ဟောင်ကောင်တစ်ခွင်လုံး၏ ဝိုင်ဈေးကွက်တွင် ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသော နိုင်ငံခြား ဖြစ် ဝိုင်အမျိုးစုံလင်လျှက်ရှိရာ၊ အထူးသဖြင့် ပြင်သစ်မှသွင်းလာသော ဝိုင် များက ဗိုလ်စွဲလျှက်ရှိပါသည်။

ယနေ့မြန်မာပြည်၏ ဝိုင် ဈေးကွက်တွင် နိုင်ငံခြားဖြစ် ဝိုင်များသာမက၊ ပြည်တွင်းဖြစ်ဝိုင်များလည်း အမျိုးစုံလင်လှပါသည်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် နိုင်ငံခြားဖြစ်ဝိုင်များကို စပျစ်သီးဖြင့်သာ ချက်လုပ်လေ့ရှိသော်လည်း၊ မြန်မာပြည်တွင်တော့ မက်မန်း၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ စပျစ်၊ နာနတ်၊ ချယ်ရီ်၊ ပန်းသီး စသည်တို့ ကို အခြေခံ၍ ‘ဝိုင်’ များကို တံဆိပ် အမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ် ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်အနှံ့ဝိုင်ဈေးကွက်တွင် ပြင်ဦးလွင် နှင့် တောင်ကြီးတို့မှ ထုတ်လုပ်သော ဝိုင်များက အလှဆင်ပံ့ပိုးပေးထားကြပါသည်။ ရှမ်းမြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မှ ထွက်ရှိသော ချဉ်စော်ကားဝိုင် (quench wine) နှင့် ချင်းပြည်နယ်ထုတ် တောင်ဇလပ်ဝိုင် တို့လည်း ရှိကြပါ သေးသည်။

ကုန်ကြမ်းများဖြစ်သော သကြား ဈေးနှင့်သစ်သီးတို့ ထွက်ရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးအနည်းငယ် ကွာဟမှုရှိတတ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်၏ ဝိုင်ဈေးကွက်တွင် အရသာချိုရဲရဲရှိပြီး၊ အယ်လ်ကိုဟောဓာတ်ပေါ့သော မက်မန်းဝိုင်သည် ဈေးအပေါဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ချဉ်ဖန်ဖန် ဖြင့်အရသာလေးသော စပျင်ဝိုင်က ဈေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းဖြစ် စပျစ်ဝိုင် တို့ကိုနိုင်ငံခြားသားများလည်း နှစ်ခြိုက်စွာ သောက်သုံးကြပါသည်။ ထူးထူးခြားခြားအနေဖြင့် တင်ပြရပါလျှင် အနံ့အရသာ အမျိုးမျိုးရှိသောပြည်တွင်းဖြစ် ဝိုင်များ အနက်၊ တောင်ကြီးမြို့မှ စပျစ်သီးဖြင့် ထုတ်လုပ်သော ဒေါင်းတံဆိပ်ပုံ အေးသာယာဝိုင် သည် နိုင်ငံခြား အဆင့်မီ အနံ့အရသာနှင့် ပြည့်စုံသောကြောင့် ယမကာလုလင်တို့အသည်းစွဲဟု သိရပါသည်။ “အေးသာယာဝိုင်” ကို အနီနှင့် အဖြူထုတ်လုပ်ပြီး၊ အရသာမှာ ချဉ်တင်တင် ဖန်တံတံ ရှိပါသည်။ အဖြူက အချိုနဲနဲပေါ့ပါသည်။ မြန်မာပြည် တစ်ခွင်လုံး၏ နာမည်ကြီး Super Market ကြီးများ၊ Liqure House များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် Hotel ကြီးများတွင် ပြည်တွင်းဖြစ်ဝိုင်များ သာမက၊ နိုင်ငံခြားဖြစ် ဝိုင်များ အားလုံးကို ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါသည်။

အိမ်တွင်းဖြစ်ဝိုင်ချက်လုပ်နည်း။

ဝိုင်ချစ်သူများအတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ။ မိမိဖာသာ အိမ်မှာ ဝိုင်ချက်လို့ရတဲ့ လွယ်ကူသော နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်ချက်လုပ်ရန် အတွက် မချဉ်လွန်းမချိုလွန်းသော မိမိနှစ်သက်ရာ အနီရောင်သစ်သီးဖျော်ရည်၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော ဖန်ကရားနှင့် ထိုဖန်ကရားကို လုံအောင်ပိတ်သည့်ရာဘာဗူးစို့ တို့လိုအပ်ပါသည်။ ဒီဝိုင်ချက်နည်းက အရသာနဲနဲပြင်းပါသည်။ ၎င်းဝိုင်ကို ဟင်းလျာများချက်ပြုတ်ရာ တွင်လည်း သုံးလို့ရပါသည်။ လူဦးရေ ၃၂ ယောက်စာ သောက်သုံးရန်အတွက် ဝိုင် ၁-ဂါလံ ချက်လုပ်သောနည်း ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်မှု
ဝိုင်ဖောက်သည့်ကဇော်မှုန့် ၀.၂၅ အောင်စ၊ သကြား (စားပွဲတင်ခွက်) ၄-ခွက်၊ သစ်သီးဖျော်ရည် ၁၂-အောင်စ၊ ရေအေးအေး ၀.၈ ဂါလံ တို့လိုအပ်ပါသည်။

ပြုလုပ်နည်း
ရှေးဦးစွာဝိုင်ချက်တဲ့ ကဇော်မှုန့်၊ သကြားနှင့် အချိုရည်တို့ကို ဖန်ကရားထဲလောင်းထည့်ပါ။ သကြားအရည်ပျော်သွားသောအခါ ရေထဲ့ပြီး၊ ရာဘာဗူးစို့ဖြင့် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အေး၍ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် ထားပေးပါ။ တစ်ရက်အတွင်းမှာပင် သကြားများအချဉ်ပေါက်ကာ alcohol အဖြစ် ပြောင်းသွားပြီး၊ ဖန်ကရားထဲတွင် ပူစီပေါင်းဘောလုံးလေးများပြည့်လာသည်ကို တွေ့မြင်ရ ပါမည်။ ထို့နောက် ဘောလုံးလေးများသည် gas အသွင်သို့ပြောင်းကာ ဝိုင်ဖြစ်လာပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်သောက်လို့ရပါပြီ။ သို့သော် ဝိုင်ဖြစ်ပြီး ရက်သတ္တ ၆-ပတ်ကြာမှ သောက်ပါက အရသာ ပိုကောင်းပါသည်။

Calmari Macaronatha ဟင်းလျာ
လွယ်ကူရိုးရှင်းသော အဆင့်မြင့်ဂရိဟင်းလျာ တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အီတလီခေါက်ဆွဲထဲတွင် ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်နှင့် ရေဘဝဲအသားတို့ရောပြွမ်းကာ၊ သိုးနို့ဖြင့်လုပ်ထားသောချိစ်တို့ကို အပေါ်ယံမှ ဖြူးထားသည့် ဟင်းလျာဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ဆင်ချိန် ၁၅-မိနစ်သာကြာမြင့်ပြီး၊ မိနစ် ၄၀ ခန့်သာ အချိန်ပေးချက်ပြုတ်ရပါသည်။

ပါဝင်မှုများ
လူ ၄-ဦးစာအတွက် အီတလီခေါက်ဆွဲ ၂ ၁/၂ ခွက်၊ ဆေးကြောသန့်စင်ထားသောပြည်ကြီးငါး ၁-ပေါင်၊ ဝိုင်နီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Vinegar ၁/၄ ခွက်(စားပွဲတင်ခွက်)၊ သံလွင်ဆီစစ်စစ် ၆ ဇွန်း(စားပွဲတင်ဇွန်း)၊ နုပ်နုပ်စင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ ၄-မွှာ၊ လှီးစိပ်ထားသော ကြက်သွန်နီ ဥကြီး ၁-လုံး၊ ချေထားသောခရမ်းချဉ်သီး ၁ ၁/၂ ခွက်၊ ဝိုင်ဖြူ ၁/၄ ခွက်၊ သံပုရာရည် ၁/၂ ခွက်၊ ပိုင်းထားသောသစ်ကြပိုးခေါက် ၁-ခု၊ ကရဝေးရွက် ၂-ရွက်၊ ပင်စိမ်းရွက်ခြောက်မှုန့် ၁/၄ ဇွန်း၊ oregano အခြောက်မှုန့် ၁/၂ ဇွန်း၊ အရသာအတွက်ဆားနဲ့ငရုပ်ကောင်းအနည်းငယ်၊ ခြစ်ထားသောMizithra ချိစ် (ခေါ်) ချိစ်အဖြူရောင် ၁/၂ ခွက်တို့လိုအပ်ပါသည်။

ချက်ပြုတ်နည်း

အဆင့်(၁) အိုးကြီးကြီးတစ်လုံးထဲတွင် ဆားနည်းငယ်နှင့် ရေထဲ့၍ ဆူအောင်တည်ပါ။ ရေဆူလာပါက pasta ထဲ့၍ ၈-မိနစ်လောက်ချက်ပြီး ရေစစ်ထားပါ။
အဆင့်(၂) sauce pan သေးသေးတစ်ခုထဲတွင် ပြည်ကြီးငါးတို့ကို ရေ ၃-ခွက်၊ အနီရောင် ဝိုင် Vinegar တို့ဖြင့်ရော၍ ၁၀-မိနစ် လောက်ပြုတ်ပါ။ ပြီးရင်ရေစစ်ပြီး၊ တစ်ကိုက်စာအနေတော် အတုံးကလေးများ လှီးဖြတ်ပါ။
အဆင့်(၃) အကြော်အိုးကြီးကြီး တစ်လုံးထဲတွင် သံလွင်ဆီထဲ့၍ အပူပေးပါ။ ဆီပူလာပါက၊ ကြက်သွန်နီ နှင့် ကြက်သွန်ဖြူများပျော့လာ သည်အထိ ဆီသတ်ပါ။

(ကြက်သွန်တို့အရောင်မညိုလာစေရန်သတိပြုပါ)။ ထို ေ့နာက်အိုးထဲသို့ပြည်ကြီးငါး ထည့်၍ ၂-မိနစ်ခန့်လှိမ့်ပေးပါ။ ပြီးရင် ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်၊ ဝိုင်ဖြူ နှင့်သံပုရာရည်တို့လောင်းထည့်ပါ။ သစ်ကြပိုးခေါက်၊ ကရဝေးရွက်၊ပင်စိမ်းမှုန့်၊ အီတလီခေါက်ဆွဲ၊ ဆား၊ ငရုပ်ကောင်း တို့ထည့်ပါ။ မီးအေးအေးဖြင့် ပူလာသည်အထိ မိနစ် ၂၀ လောက်ချက်ပါ။ ထိုသို့ချက်ပြုနေစဉ် မကြာခဏ အဖုံးဖွင့်၍ မွှေပေးပါ။
အဆင့်(၄) ထို ေ့နာက်မီးဖိုမှချ၍ pasta ဖြင့် ရောပါ။ ပြီးရင် ခြစ်ထားသောအဖြူရောင်ချိစ်ကို အပေါ်မှဖြူးကာစားသုံးနိုင်ပါပြီ။(ထိုဟင်းလျာ ကို တရုတ်ဟင်းလျာ အစားအစာများ နှင့် အချဉ်ရည်ဆော့စ် တို့ဖြင့်
တွဲဖက်၍လည်း စားသောက်နိုင်ပါသည်)

ဝိုင်သောက်ခြင်း နဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ

လေ့လာချက်တွေအရ ဝိုင်သောက်ခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေက များပါတယ်။ ဝိုင်ကို စပျစ်သီးကနေ ထုတ်လုပ်တာမို့ နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Antioxidant ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီး “လေဖြတ်ခြင်း၊ သည်းခြေ ကျောက်တည်ခြင်းနဲ့ ဆီးချိုရောဂါ” တွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။

“ဝိုင်” ဆိုတာလည်း Alcohol ခေါင်းစဉ် အောက်ကမို့ တနေ့သောက်သင့်တဲ့ ပမာဏထက် များများ သောက်မိရင် အရက်စွဲသူတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်သလို အမျိုးသမီးတွေမှာဆို “ရင်သားကင်ဆာ” ဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်။

ဝိုင်သောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်

ဝိုင်နီရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ

ဝိုင်နီထဲမှာ နှလုံးသွေးကြော ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Reversterol ပါဝင်တာ တော်တော်များများ သိကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ဒီ Antioxidant ဓာတ်က ကိုယ်တွင်းမကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောတွေကိုပါ လျော့ကျစေပါတယ်။ ဝိုင်နီမှာ တခြား အရေးကြီး Antioxidant တွေဖြစ်တဲ့ Falvonoids ဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။

ဝိုင်နီရဲ့ ဆိုးကျိုးများ

ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ကြီးကြီးမားမား မရှိပေမယ့် တနေ့ ၂ ခွက်၊ ၃ သုံးခွက်ထက် ပိုသောက်မိမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ အကျိုးအာနိသင်တွေ ပျက်ပြယ်သွားနိုင်ပါတယ်။

ဝိုင်ဖြူရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ

လူသိနည်းသေးတဲ့ ဝိုင်ဖြူသောက်ခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဝိုင်ဖြူက အဆုတ်အတွက် ကောင်းလို့ ပုံမှန်သောက်မယ်ဆိုရင် အဆုတ်တစ်ရှူး အားကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။

ဝိုင်ဖြူရဲ့ ဆိုးကျိုးများ

ဝိုင်ဖြူရဲ့ဓာတ်သဘောကိုက အက်စစ်ဓာတ်များလို့ သွားကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဝိုင်ဖြူက နှလုံးကျန်းမာရေး၊ ကင်ဆာ ကာကွယ်ရေးမှာ ဝိုင်နီလောက် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။

ရှန်ပိန်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ

“Sparkling Wine” လို့ တင်စားကြတဲ့ ရှန်ပိန်မှာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဝိုင်နီနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကယ်လိုရီ ပမာဏကလည်း ဝိုင်နီနဲ့ ဝိုင်ဖြူတို့ထက် နည်းပါတယ်။

ရှန်ပိန်ရဲ့ ဆိုးကျိုးများ

ဆိုးကျိုးကတော့ တခြားဝိုင်တွေလို များများသောက်မိရင် ခေါင်းကိုက်စေတာပါ။

ဘယ်အရာမဆို “တန်ဆေး ၊ လွန်ဘေး” ဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိတာကြောင့် ဝိုင်နဲ့ ရှန်ပိန်ကို ကျန်းမာရေးအရပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် တော်သင့်ရုံလောက်ပဲ သောက်သုံးဖို့ အကြံပြုရေးသားလိုက်ပါတယ်။

Irrawaddy Burmese
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply