ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပတိုက္အေရွ႕ပိုင္းတြင္တည္ရွိသည့္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ကာ ရုရွ၊ဘီလာရုစ္၊ပိုလန္၊ဟန္ေဂရီ၊ဆလိုေဗးကီးယား၊ရိုေမးနီးယား၊ေမာ္လ္ဒိုဘာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္ေနသည္။ ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ေတာင္ဘက္တြင္ ပင္လယ္နက္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ အာေဇာပင္လယ္တို႕တည္ရွိသည္။ ရုရွႏိုင္ငံက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ကရိုင္းမီးယားကၽြန္းဆြယ္ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရုရွႏိုင္ငံႏွင့္ အျငင္းပြားေန သည့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံၾကသည္။

ကရိုင္းမီးယားအပါ အ၀င္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ ၂၂၃၀၆၂ စတုရန္းမိုင္က်ယ္၀န္းကာ ေရျပင္ဧရိယာ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းတည္ရွိသျဖင့္ ဥေရာပတိုက္အတြင္း အက်ယ္၀န္းဆုံးႏွင့္ ကမၻာ့ ၄၆ ခုေျမာက္ အႀကီးဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ လူဦးေရ သည္ ၄၂ ဒသမ ၅ သန္းျဖစ္ကာ ကမၻာ့လူဦးေရစာရင္း တြင္ အဆင့္ ၃၂ ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆသည္ တစ္ စတုရန္းမိုင္ တြင္ ၁၉၁ ဦးျဖစ္သည္။

သမိုင္းေနာက္ခံ

ယူကရိန္းေဒသတြင္ ေရွးဦးလူသားမ်ားျဖစ္သည့္ Neanderthal မ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ကို မိုလိုဒိုဗာ(Molodova 43,000–45,000 BC) ေရွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ေျမတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ထို႕အတူ ယင္းနယ္ ေျမ၌လူသားမ်ားသည္ ျမင္းမ်ားကို အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္မ်ားအျဖစ္ေမြးျမဴခဲ့ၾကဖြယ္ရွိသည္။ ခရိုင္းမီးယား ေတာင္တန္းရွိ ဂရာဗက္တီယမ္ ယဥ္ေက်းမႈ (Gravettian culture) အေထာက္အထားမ်ားအရ ယူကရိန္းႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ လူသားမ်ားသည္ ခရစ္ ေတာ္ မေပၚမီ ႏွစ္ ၃၂၀၀၀ တြင္စတင္ ေနထိုင္အေျခခ်ခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပအလယ္ေခတ္တြင္ ယူကရိန္းနယ္ေျမသည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ အင္အားႀကီးေသာ Kievan Rus ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ အေရွ႕ ဆလာဗက္ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားခဲ့သည့္ အဓိကေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။၁၃ ရာစုတြင္ Kievan Rus ၿပိဳကြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ အင္အားႀကီးေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းနယ္ေျမကို ယွဥ္ၿပိဳင္လုယက္၍ လစ္သူေရးနီးယား၊ ပိုလန္၊ ေအာ္တိုမန္ အင္ပါယာ၊ ႀသစႀတီးယား ဟန္ေဂရီ ႏွင့္ ရုရွတို႕က ခြဲေ၀အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေကာ့ဆက္ျပည္ေထာင္စုဟု အမည္တြင္ခဲ့သည့္ ယင္းနယ္ေျမသည္ ၁၇ ရာစုႏွင့္ ၁၈ ရာစုအတြင္း တိုးတက္စည္ပင္ခဲ့ေသာ္ လည္း နယ္ေျမမ်ားသည္ အပိုင္းပိုင္းျဖစ္ခဲ့ကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ ရုရွက နယ္ေျမ တစ္ခုလုံးကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

၂၀ ရာစုအတြင္း ယူကရိန္းသည္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သုံးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပထမကမၻာစစ္ ၿပီးလုနီးခ်ိန္တြင္ ဂ်ာမာန္တို႕ သိမ္း ပိုက္ၿပီးေနာက္ တစ္ႀကိမ္၊ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ာမာန္တို႕ သိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္တစ္ႀကိမ္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္ ႀကိဳးပန္းခဲ့သည္။ယင္းႀကိဳးပမ္းမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ လုံးတြင္ ယူကရိန္းနယ္ေျမမ်ားသည္ ဆိုဗီယက္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ရသည္။ တတိယအႀကိမ္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ကာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအၿပီး ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ ၿပိဳကြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ယူကရိန္းသည္ ဆိုဗီယက္တို႕ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံ အမည္ The Ukraine ကို The ျဖဳတ္၍ Ukraine ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ၾကားေနႏိုင္ငံအျဖစ္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေနတိုး အဖြဲ႕ ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေနတိုးဘက္သို႕ ယိမ္းယိုင္ခဲ့ၿပီး နက္ရိႈင္းေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေနတိုးအဖြဲ႕သို႕၀င္ရန္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း ယူကရိန္းႏိုင္ငံ သမၼတ ေဟာင္း ဗစ္တာယူနီကိုဗစ္ရွစ္က ယူကရိန္းသည္ ေနတိုး အဖြဲ႕ႏွင့္လက္ရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေနအထားသည္ လုံေလာက္မႈ ရွိေနသျဖင့္ ေနတိုးအဖြဲ႕သို႕ ၀င္ရန္ ဆန္႕က်င္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အာဏာရရွိလာသည့္ သမၼတ ရာႏိုကူဗစ္ရွ္ လက္ထက္တြင္ ယူကရိန္း ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား သေဘာ တူညီခ်က္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ကာ ရုရွႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပိုမိုပူးေပါင္းရန္ ႀကံရြယ္ခဲ့သည္။ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ လအတန္ၾကာ ဆႏၵျပ၊ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ယူကရိန္းေတာ္လွန္ေရးကို အရွိန္ျမင့္ေစခဲ့ကာ သမၼတ ရာႏိုကူဗစ္ရွ္ ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပဳတ္က်ေစခဲ့သည္။ယင္းအေျခအေနမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ရုရွႏိုင္ငံက ယူကရိန္းကို က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒြန္ဘတ္စ္စစ္ပြဲ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားကို ျဖစ္ ေပၚေစခဲ့ေပသည္။

ကမၻာစစ္ႀကီး ႏွစ္ခုႏွင့္ ယူကရိန္း

၁၉ ရာစု အတြင္း ယူကရိန္းသည္ ရုရွ ႏွင့္ ႀသစႀတီးတို႕က မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့ကာ ၿမိ္ဳ႕ျပ ေခတ္မီ တိုးတက္လာမႈမ်ားက ယူကရိန္း ယဥ္ေက်းမႈကို အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒဆီသို႕ ဦးတည္ေစခဲ့သည္။ ယူကရိန္းအမ်ိဳးသား လႈပ္ရွားမႈကို ကဗ်ာဆရာ တာရာ့စ္ ရ်က္ဖ္ရွင္ကို (Taras Shevchenko ၁၈၁၄–၁၈၆၁) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား မီခိုင္လို ဒရာဟိုမိုေနာ့(Mykhailo Drahomanov ၁၈၄၁–၁၈၉၅) တို႕က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉ ရာစု အစမွာပင္ ယူကရိန္းတို႕သည္ ရုရွ အင္ပါယာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း မ်ားအရ ဆိုက္ေဘးရီးယားတြင္ ယူကရိန္းလူမ်ိဳးႏြယ္ ၂၂၃၀၀၀ ႏွင့္ ဗဟိုအာရွေဒသတြင္ ၁၀၂၀၀၀ ရွိခဲ့သည္။

ဆိုက္ေဘးရီးယားကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္သည့္ မီးရထားလမ္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္၁၉၀၆ ခုႏွစ္တြင္ယူကရိန္းလူမ်ိဳး ၁၆ သိန္းအထိရွိလာခဲ့ၿပီး ယူကရိန္း လူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ အေရွ႕ဖ်ားနယ္ေျမသည္အစိမ္းေရာင္ယူကရိန္း( Green Ukraine) ဟု အမည္တြင္ခဲ့ သည္။ ယူကရိန္း ေဒသတြင္ အမ်ိဳးသား၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒီမ်ား ထူေထာင္သည့္ ပါတီမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ပထမကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ယူကရိန္းတို႕သည္ ရုရွတပ္မေတာ္ဘက္ႏွင့္ ႀသစႀတီးယား ဟန္ေဂရီ တပ္မေတာ္ဘက္ ႏွစ္ခု လုံးမွ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ဟန္ေဂရီတပ္မေတာ္က ထူေထာင္ေပး ခဲ့သည့္ ယူကရိန္းဂလာရွန္တပ္မေတာ္သည္ ေဘာ္ရွီဗစ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း၌ ကိဗ္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ မ်ားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ကာ နာဇီဂ်ာမနီတို႕က ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ မွ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္အထိ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။စစ္ပြဲအတြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ ယူကရိန္း လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အေရအတြက္ ငါးသန္းႏွင့္ခုနစ္ သန္းအၾကားရွိခဲ့ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခဲ့သည္။ယင္းတို႕အနက္ နာဇီတို႕ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး တစ္ သန္း ခြဲ ပါ၀င္သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ေၾကာင့္ ယူကရိန္းသည္ မ်ားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္အျပင္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ရသည့္ငတ္မြတ္မႈေဘးေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ခဲ့ၾကကာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ယူကရိန္း

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္တြင္ ယူကရိန္းလႊတ္ေတာ္က ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာေၾကညာ စာတမ္း ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အျခခံမူမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပထမ ဆုံး သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လီယိုနစ္ကရက္ေခ်ာ့ကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ သည္။ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း အျခားေသာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ မ်ားေအာက္ စီးပြားေရး နိမ့္က်ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အလြန္ျမင့္မားခဲ့သည္။၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္းေငြေၾကးအသစ္ Hryvnia ကိုသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာခဲ့ကာ ႏွစ္စဥ္ စီးပြားေရး ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ လာခဲ့ သည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ကို ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယသမၼတ လီယိုနစ္ ကုခ်္မာလက္ထက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ကာ တည္ၿငိမ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ ကုခ်္မာကို အတိုက္အခံမ်ားက လာဘ္စားမႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကၿပီး အာဏာကို အလြန္အကၽြံသုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ယူကရိန္းသည္ နယူးကလီးယား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးကို အျပည့္အ၀လိုက္နာခဲ့ကာ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယ အႀကီးဆုံး နယူးကလီးယား လက္နက္မ်ားကို စြန္႕ပယ္ခဲ့၍ ဗ်ဴဟာေျမာက္ နယူးကလီးယားဗုံးႀကံေလယာဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ ဥပေဒျပဳေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ဟူသည့္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ကို အေျချပဳေသာ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို က်င့္သုံးသည္။ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ယူကရိန္းတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ ကိဗ္ ျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံလူဦးေရ ၄၂ ဒသမ ၅ သန္းရွိ သည့္ အနက္ ၇၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ယူကရိန္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ကာ ရုရွ လူမ်ိဳးမ်ားက ၁၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ယူကရိန္း ႏိုင္ငံတြင္ ရိုေမးနီးယား ၊ေမာ္လ္ဒိုဘာ၊ ဘီလာရုစ္၊ ခရိုင္းမီးယား တာတာ၊ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏွင့္ ဟန္ေဂရီ လူမ်ိဳးမ်ား လည္း ေနထိုင္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သုံး ဘာသာစကားသည္ ယူကရိန္းဘာသာျဖစ္သည္ ။ ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုသည္ ယူကရိန္း ဗိသုကာပညာ၊ စာေပႏွင့္ ဂီတအေပၚႀသဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားသည့္ ေရွးရိုး ခရစ္ယာန္ဘာသာ (Eastern Orthodoxy) ကို ယုံႀကည္ သက္၀င္ၾကသည္။ ယူကရိန္းဟူသည့္ အမည္ကို နယ္စပ္ေဒသဟု အစဥ္အဆက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဘာသာေဗဒ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ယူကရိန္းသည္ အမိေျမဟုဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ က်ယ္ျပန္႕၍ ေျမဆီေျမႏွစ္ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားရွိသျဖင့္ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အေျမာက္ အမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ ေဒသ တစ္ခုျဖစ္ကာ ကမၻာေပၚတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႕ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား အမ်ားဆုံး တင္ပို႕ ေရာင္း ခ်သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ေလယာဥ္တည္ေဆာက္မႈနည္းပညာမ်ားအပါအ၀င္အႀကီးစား စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို လည္း ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယူကရိန္းသည္ ႏိုင္ငံ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ကာ အျခားႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။လြတ္လပ္ ေသာ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(CIS) ကို မူလ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့သည့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ကာ ယူကရိန္းတြင္ ပါတီမ်ားအေျမာက္အမ်ားရွိသည့္အနက္ အမ်ားစုကို ျပည္သူမ်ားက မသိရွိၾကေခ်။ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲ ျဖစ္၍ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္သည္။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကို ကုိယ္စားလွယ္ ၄၅၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း၍ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္သည္။သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးတို႕ကိုသမၼတက အဆိုျပဳၿပီးလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူ ညီမႈ ျဖင့္ ခန္႕အပ္သည္။ထို႕အတူ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရး အႀကီးအကဲတို႕ကိုလည္း သမၼတကခန္႕အပ္သည္။ တရားရုံး ခ်ဳပ္သည္ အရပ္ရပ္ တရားစီရင္ေရး ဗဟိုဌာနျဖစ္သည္။

ယူကရိန္းတပ္မေတာ္

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပတြင္ ရုရွၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ စစ္အင္အား အႀကီးမားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ ယူကရိန္းသည္ စစ္သည္ အင္အား ၇၈၀ ၀၀၀ ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ကို ဆက္ခံ ခဲ့သည္။ ယင္းတပ္မေတာ္တြင္ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယေျမာက္ အင္အားအႀကီးဆုံး နယူးကလီးယား လက္နက္မ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ ယူကရိန္းသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေမလတြင္ လစၥဘြန္း သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးကာ နယူးကလီးယား လက္နက္မ်ား အား လုံးကို ဖ်က္သိမ္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ယူကရိန္းသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ နယူးကလီးယားလက္နက္ ကင္းစင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

ယူကရိန္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္း ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာ Hetman Sagaidachniy သည္ ဆိုမာလီယာ ပင္လယ္ဓားျပမ်ား အႏၱရာယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္း တြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆိုမာလီယာ ကမ္းေျခတြင္ ႏွစ္လၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ထို႕အတူ ၂၀၀၃ ခုမွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ ယူကရိန္းတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုသည္ အီရတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာငေနသည့္ ယူကရိန္း စစ္သည္အေရအတြက္သည္ ၅၆၂ ဦးျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး

ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံမွ ခြဲမထြက္မီက ယူကရိန္းသည္ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္၏ စီးပြားေရးအင္အား ဒုတိယအႀကီးဆုံးနယ္ေျမ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ဆိုဗီယက္၏ စီမံကိန္းစီးပြားေရး စနစ္အတြင္း ယူကရိန္း၏ အဓိကစီးပြားေရးသည္ စက္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ခဲ့ရာမွ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ ယူကရိန္းသည္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့သည္။စီးပြားေရးအသြင္ကူးေျပာင္း မႈကာလမ်ားအတြင္းအခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရကာျပည္သူအမ်ားစုဆင္းရဲခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပႆနာ မ်ားတစ္ျဖည္းျဖည္း ေျပလည္လာခဲ့သည္။သို႕တိုင္ေအာင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္းတြင္ ကမၻာ့ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ သည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ယူကရိန္းသည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ သိသိသာသာ စီးပြားေရး နလံထူ လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အျမင့္ဆုံး အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ယူကရိန္း ႏိုင္ငံ ၏ ျပည္တြင္ အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး(GDP) သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ အဆင့္ ၃၈ တြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ကမၻာ့ဘဏ္က ယူကရိန္းကို ၀င္ေငြ အလယ္အလတ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္လာမႈတြင္ ေလယာဥ္မ်ားအပါအ၀င္ ပို႕ေဆာင္သယ္ယူေရး ယႏၱရားမ်ိဳးစုံကို ထုတ္လုပ္မႈလည္း ပါ၀င္ခဲ့ သည္။ယူကရိန္းႏိုင္ငံထုတ္ Antonov ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ KrAZ ထရပ္ကားမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ သည္။စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္ အမွ် စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ႀကီးမားလာသျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို ရုရွ ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူ တင္သြင္းခဲ့သည္။ႏိုင္ငံသုံးဓာတ္ေငြ႕မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျပည္တြင္းမွ ထြက္ရွိသျဖင့္ ရုရွႏိုင္ငံမွ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ဗဟို အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တင္သြင္းေနရသည္။ရုရွ ႏိုင္ငံက ဥေရာပ အေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႕ တင္ပို႕လ်က္ရွိသည့္ သဘာ၀ ဓာတ္ ေငြ႕ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ ျဖတ္သန္းေပးပို႕လ်က္ရွိသည္။

အေထြေထြ

ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမ်ားသည္ မိုင္ ၁၀၂ ၃၆၀ ရွိသည္။မီးရထား သယ္ယူပို႕ ေဆာင္ေရး ကို ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားအထိ ဆက္သြယ္ ေျပးဆြဲသည္။ရထားလမ္းမိုင္ ၁၃၉၆၄ မိုင္ရွိသည့္ အနက္ မိုင္ ၅၇၅၀ သည္ လွ်ပ္စစ္မီးရထားလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ေလေၾကာင္းဆက္သြယ္မႈတြင္လည္း ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဗီဇာကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳထားသည္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Euro 2012 အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို ပိုလန္ႏွင့္ အတူ ပူးတြဲက်င္းပခဲ့သျဖင့္ ယူကရိန္း ႏိုင္ငံသည္ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ႀကီးမားေသာရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ တိုးတက္မႈတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ ယူကရိန္းသည္ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ရုရွတို႕ ေနာက္မွ အဆင့္ ၄ တြင္ရပ္တည္ေနသည္။ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်သည္။ ႏုိင္ငံ ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၄၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို နယူးကလီးယား ဓတ္ေပါင္းဖိုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည္။ဥေရာပတိုက္၏ အႀကီးဆုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ေပါင္းဖို Zaporizhia သည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိသည္။ ကမၻာ့ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းအျမင့္ဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ အ႒မ ေနရာတြင္ရွိသည့္ ယူကရိန္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အင္တာနက္ သုံးစြဲသူ ၁၈ ဒသမ ၂ သန္းရွိခဲ့ရာ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္လ်က္ရွိေနသည့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ဖြားျမင္မႈ မွ်တမႈမရွိသျဖင့္ လူဦးေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းလာခဲ့သည္။၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၁၅၀ ၀၀၀ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ထို႕ေၾကာင့္ ဖြားျမင္စ ကေလး ေသဆုံးမႈေလ်ာ့နည္းရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေမြးစကေလး ၁၀၀၀ တြင္ ၈ ဒသမ ၃ ေယာက္သာ ေသဆုံးသည့္ အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ေပ သည္။ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားႏႈန္းသည္ လူဦးေရ ၁၀၀၀ တြင္ ၁၁ ေယာက္ျဖစ္၍ ေသဆုံးသူမွာ ၁၆ ဒသမ ၃ ေယာက္ျဖစ္သည္။

ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရုန္းကန္ခဲ့ရသည့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပတိုက္၏ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိရာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားအမ်ားအၿပား လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ေနရာေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ပါ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။တိုးတက္ေသာ စီးပြားေရးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ေစရန္ အားထုတ္ႏိုင္သည္ႏွင့္ အမွ် ယူကရိန္းသည္ ေအးၿငိမ္း ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္လ်က္ရွိေနေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ သုတအလင္းမဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply