ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ား ဆုိသည္မွာ

Posted on

ေရးသားသူ – Ko Maung Maung Than

၁၈၈၄ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသ်ွႏိုင္ငံေရးသမား ေလာ့ရိုစ္ဘယ္ရီ Lord Rosebery သည္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ Adelaide အဒယ္လိပ္ သို႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ခဲ႔စဥ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ႔ေသာ ၎၏ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ ၿဗိတိသ်ွအင္ပါယာႏိုင္ငံမ်ားကို လြတ္လပ္ေစရန္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ေဖၚျပခဲ႔သည္။ သိုႏွင့္ ၁၉၃၁ တြင္ ၿဗိတိသ်ွဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ား ဟုအမည္မွည့္ကာ ကနဦး၅ႏိုင္ငံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ၊ နယူးေဖာင္လန္း၊ လြတ္လပ္ေသာအိုင္းရစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။

၁၉၄၆ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ စကားလံုးကို ဖယ္ကာဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ Commomwealth of Nations ဟုေခၚတြင္ေစခဲ႔သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ နယူးေဖာင္လန္းသည္ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ႔သည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင္ အသားအေရာင္ခြဲျခားမူေၾကာင့္ႏုတ္ထြက္ခဲ႔ျပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္မွ ေတာင္အာဖရိကသမၼတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပန္၍အဖြဲ႔ဝင္ခဲ႔သည္။ ယခုအခါ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ ၅၃ႏိုင္ငံ ရိွလာျပီး ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမွာရဝမ္ဒါျဖစ္ကာ ၂၉ရက္ ႏုိဝင္ဘာလ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ခဲ႔သည္။

ကနဦးငါးႏုိင္ငံအဖြဲ႔မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

အဖြဲ႔ျကီးဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ-
စီးပြါးေရးတိုးတက္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၊
ဒီမိုကေရစီစံနစ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ လူအခြင့္အေရးကို ေသျခာစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊

ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္မူရိွေစရန္
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမူ တိုက္ဖ်က္ရန္ ၊
က်န္းမာေရး ႏွင့္စေသာ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။

၎အဖြဲ႔မွ စီးပြါးေရးတိုးတက္မူအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားမွာ အိႏၵိယ၊ ၿဗိတိန္၊ကေနဒါ ႏွင့္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ျပီး အမ်ားဆံုး အႏၵိယႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂.၆ ဘီလ်ံအထိျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ ယခင္ျဗိတိသ်ွအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ ေပၚတူဂီ ႏွင့္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံမ်ားအား အထူးအေျခအေနတရပ္ျဖစ္ေသာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံအသားအေရာင္ခြဲျခားမူဆန္က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ေစခဲ႔သည္ ။ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္သည့္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းစြက္ဖက္ခြင့္မရိွေပ။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရိွ ဓနသဟာယရံုးခ်ဳပ္ကို အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္အမူထမ္း ၃၂၀ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၄ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ား အားကစားပြဲေတာ္ကို ဝိုင္းဝန္းပ့ံပိုးၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားေန႔အျဖစ္ မတ္လဒုတိယပတ္ တနလၤာေန႔တြင္ က်င္းပခဲ႔ျကသည္။ အဖြဲ႔ဝင္၅၃ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ ၂.၂၄၅ ဘီလ်ံျဖစ္ျပီး ကမၻာလူဦးေရ၏ ၃၁%ခန္႔ျဖစ္သည္။ ၎မွ ထက္ဝက္ခန္႔လူဦးေရသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွျဖစ္သည္။ လူဦးေရအနည္းဆံုးဓနသဟာယႏိုင္ငံမွာ Tuvalu က်ဴဗားလူးျဖစ္ျပီး လူဦးေရ ၁၁၀၀၀ခန္႔သာရိွသည္။ အဖြဲ႔ဝင္၅၃ႏိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းဧရိယာစုစုေပါင္းသည္ ၁၀.၁ စတုရန္းမိုင္ရိွျပီး ကမၻာဧရိယာ၏ ၂၁% ခန္႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးျခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ မေလးရွားသည္၁၉၅၇ခုႏွစ္ ၊ ဘနး္ဂလားေဒရ္ွ႔သည္ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ ၊ အိႏၵိယသည္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ၊ သီရိလကၤာသည္၁၉၄၈ခုႏွစ္ ၊ ဘရူႏိုင္းသည္ ၁၉၈၄ခုႏွစ္ ႏွင့္ စကၤာပူသည္ ၁၉၆၆ခုႏွစ္တြင္အသီးသီးအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ႔ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသ်ွအစိုးရထံမွလြတ္လပ္ရယူခဲ႔ျပီးေနာက္ ဓနသဟာယအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ျခင္းမရိွေပ။ ယခင္ျဗိတိသ်ွ ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ႔ျပီး အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ဝင္ေရာက္ျခင္းမရိွသည္႔ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၊ တရုတ္ ၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဘုရင္ေဂ်ာ့(ဆဌမ) ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ႔ျပီး ေဂ်ာ့ဘုရင္ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ၎၏အရိုက္အရာကို ဘုရင္မႀကီး အလီဇဘက္၂အား အသိမွတ္ျပဳဆက္ခံေစခဲ႔သည္။

ဓနသဟာယအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ
(၁) အင္တီဂြာ ႏွင့္ ဘာဘူဒါႏုိင္ငံ ၊ (၂) ၾသစေၾတးလ် ၊(၃) ဘဟားမား ၊ (၄) ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ (၅) ဘာဘဒုိစ့္ ၊ (၆) ဘလိဇ္ ၊ (၇) ေဘာ့ဆြာနာ ၊ (၈) ဘရူႏုိင္း ၊ (၉) ကင္မရြန္း ၊ (၁၀) ကေနဒါ ၊ (၁၁) ဆုိက္ပရပ္စ္ ၊ (၁၂) ဒုိမီနီကန္ (၁၃) ဂမ္ဘီယာ ၊ (၁၄) ဂါနာ ၊ (၁၅) ဂရီေနဒါ ၊ (၁၆) ဂုိင္ယာနာ ၊ (၁၇) အိႏၵိယ ၊ (၁၈) ဂ်ေမကာ ၊ (၁၉) ကင္ညာ ၊ (၂၀) ကီရီဘတ္စ္ ၊ (၂၁) လီဆုိသုိ ၊ (၂၂) ေမာ္လ၀ီ ၊ (၂၃) မေလးရွား ၊ (၂၄) ေမာ္တာ ၊ (၂၅) ေမာ္လ္ဒုိက္ ၊ (၂၆) ေမာရစ္ရွ ၊ (၂၇) မုိဇမ္ဘစ္ ၊ (၂၈) နာရူရူး ၊ (၂၉) နယူးဇီလန္ ၊ (၃၀) ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊

(၃၁) ပါကစၥတန္ ၊ (၃၂) ပါပူအာနယူးဂီနီ ၊ (၃၃) ရ၀မ္ဒါ ၊ (၃၄) စိန္႔ကစ္ ႏွင့္ နီးဗစ္ ၊ (၃၅) စိန္႔လူစီးယား ၊ (၃၆) စိန္႔ဗင္းဆင့္ ႏွင့္ ဂရီေနဒုိင္ ၊ (၃၇) ဆာမုိအာ ၊ (၃၈) ေဆးရွဲ ၊ (၃၉) ဆီရာလီယြန္ ၊ (၄၀) စင္ကာပူ
(၄၁) ေဆာ္လမြန္ကြ်န္းစု ၊ (၄၂) ေတာင္အာဖရိက ၊ (၄၅) သီရီလကၤာ ၊ (၄၆) ဆြစ္ဇာလန္ ၊ (၄၇) တန္ဇန္းနီးယား ၊ (၄၈) တြန္ဂါ ၊ (၄၉) ထရီနီဒတ္ ႏွင့္ တုိဘာဂုိ ၊ (၅၀) တူဗာလူး ၊ (၅၁) ယူဂန္ဒါ (၅၂) ဆြာဇီလန္ (၅၃) ဇမ္ဘီယာ ႏုိင္ငံတုိ႔ျဖစ္သည္။

ဓနသဟာယအဖြဲျကီးလက္ေအာက္ရိွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲငယ္မ်ားမွာ
1.The Association of Commonwealth Universities (since 1986)
2.Commonwealth Forestry Association (since 1952)
3.Commonwealth Games Federation (since 1952)

4.Commonwealth Magistrates and Judges’ Association (since 1955)
5.Commonwealth Parliamentary Association (since 1989)
6.The Commonwealth Youth Exchange Council (since 1998)

7.The English-Speaking Union of the Commonwealth (since 1952)
8.Royal Commonwealth Ex-Services League (since 1952)
9.The Royal Commonwealth Society (since 1952)

10. Sightsavers (The Royal Commonwealth Society for the Blind) (since 1952)
11. The Victoria League for Commonwealth Friendship (since 1952)တို႔ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားကို ကမာၻ႔ေျမပုံတြင္ ျမင္ရပုံ

Source: British Monarchy, Commonwealth of Nations ႏွင့္ လင့္တခ်ိဳမွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပန္ဆိုသည္။

Maung Maung Than

———————-

ဓနသဟာယနိုင်ငံများ ဆိုသည်မှာ (unicode)

ရေးသားသူ – Ko Maung Maung Than

၁၈၈၄ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှနိုင်ငံရေးသမား လော့ရိုစ်ဘယ်ရီ Lord Rosebery သည် ဩစတေးလျနိုင်ငံ Adelaide အဒယ်လိပ် သို့ အလည်အပတ်သွားရောက်ခဲ့စဉ် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သော ၎င်း၏ မိန့်ခွန်းတစ်ခုတွင် ဗြိတိသျှအင်ပါယာနိုင်ငံများကို လွတ်လပ်စေရန် ဓနသဟာယနိုင်ငံများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ သိုနှင့် ၁၉၃၁ တွင် ဗြိတိသျှဓနသဟာယနိုင်ငံများ ဟုအမည်မှည့်ကာ ကနဦး၅နိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သော ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ၊ နယူးဖောင်လန်း၊ လွတ်လပ်သောအိုင်းရစ်နိုင်ငံ နှင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတို့ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

၁၉၄၆ခုနှစ်တွင် ဗြိတိန် စကားလုံးကို ဖယ်ကာဓနသဟာယနိုင်ငံများအဖွဲ့ Commomwealth of Nations ဟုခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် နယူးဖောင်လန်းသည်ကနေဒါနိုင်ငံ၏ နယ်မြေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသည် ၁၉၆၁ခုနှစ်တွင် အသားအရောင်ခွဲခြားမူကြောင့်နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်မှ တောင်အာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြန်၍အဖွဲ့ဝင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၅၃နိုင်ငံ ရှိလာပြီး နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမှာရဝမ်ဒါဖြစ်ကာ ၂၉ရက် နိုဝင်ဘာလ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ဝင်ခဲ့သည်။

အဖွဲ့ကြီးဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ-
စီးပွါးရေးတိုးတက်ရန်၊ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ၊
ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန် နှင့် လူအခွင့်အရေးကို သေခြာစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊

ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတိုးတက်မူရှိစေရန်
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမူ တိုက်ဖျက်ရန် ၊
ကျန်းမာရေး နှင့်စသော အရေးကြီးကိစ္စများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်သည်။

၎င်းအဖွဲ့မှ စီးပွါးရေးတိုးတက်မူအများဆုံးနိုင်ငံများမှာ အိန္ဒိယ၊ ဗြိတိန်၊ကနေဒါ နှင့် ဩစတေးလျနိုင်ငံတို့ ဖြစ်ပြီး အများဆုံး အန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂.၆ ဘီလျံအထိဖြစ်သည်။

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ရန် ယခင်ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ခဲ့သောနိုင်ငံဖြစ်ရန်လိုအပ်သော်လည်း ၁၉၉၅ခုနှစ်တွင် ပေါ်တူဂီ နှင့် မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံများအား အထူးအခြေအနေတရပ်ဖြစ်သော တောင်အာဖရိကနိုင်ငံအသားအရောင်ခွဲခြားမူဆန်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးကို အထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်စေခဲ့သည် ။နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သည့်အတွက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်းစွက်ဖက်ခွင့်မရှိပေ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ ဓနသဟာယရုံးချုပ်ကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အဖွဲ့ဝင်အမူထမ်း ၃၂၀ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ၄နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပသော ဓနသဟာယနိုင်ငံများ အားကစားပွဲတော်ကို ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဓနသဟာယနိုင်ငံများနေ့အဖြစ် မတ်လဒုတိယပတ် တနင်္လာနေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့ဝင်၅၃နိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ ၂.၂၄၅ ဘီလျံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလူဦးရေ၏ ၃၁%ခန့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှ ထက်ဝက်ခန့်လူဦးရေသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှဖြစ်သည်။ လူဦးရေအနည်းဆုံးဓနသဟာယနိုင်ငံမှာ Tuvalu ကျူဗားလူးဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၁၁၀၀ဝခန့်သာရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်၅၃နိုင်ငံ၏ အကျယ်အဝန်းဧရိယာစုစုပေါင်းသည် ၁၀.၁ စတုရန်းမိုင်ရှိပြီး ကမ္ဘာဧရိယာ၏ ၂၁% ခန့်ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးခြင်းများဖြစ်သော မလေးရှားသည်၁၉၅၇ခုနှစ် ၊ ဘန်းဂလားဒေရှ့်သည် ၁၉၇၂ခုနှစ် ၊ အိန္ဒိယသည် ၁၉၄၇ခုနှစ် ၊ သီရိလင်္ကာသည်၁၉၄၈ခုနှစ် ၊ ဘရူနိုင်းသည် ၁၉၈၄ခုနှစ် နှင့် စင်္ကာပူသည် ၁၉၆၆ခုနှစ်တွင်အသီးသီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရထံမှလွတ်လပ်ရယူခဲ့ပြီးနောက် ဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ယခင်ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသည့်နိုင်ငံများမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ တရုတ် ၊ မြန်မာ နှင့် ဟောင်ကောင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ဓနသဟာယနိုင်ငံများ၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဘုရင်ဂျော့(ဆဌမ) ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုခဲ့ပြီး ဂျော့ဘုရင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ၎င်း၏အရိုက်အရာကို ဘုရင်မကြီး အလီဇဘက်၂အား အသိမှတ်ပြုဆက်ခံစေခဲ့သည်။

ဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှာ
(၁) အင်တီဂွာ နှင့် ဘာဘူဒါနိုင်ငံ ၊ (၂) ဩစတြေးလျ ၊(၃) ဘဟားမား ၊ (၄) ဘင်္ဂလားဒေရှ့်၊ (၅) ဘာဘဒိုစ့် ၊ (၆) ဘလိဇ် ၊ (၇) ဘော့ဆွာနာ ၊ (၈) ဘရူနိုင်း ၊ (၉) ကင်မရွန်း ၊ (၁၀) ကနေဒါ ၊ (၁၁) ဆိုက်ပရပ်စ် ၊ (၁၂) ဒိုမီနီကန် (၁၃) ဂမ်ဘီယာ ၊ (၁၄) ဂါနာ ၊ (၁၅) ဂရီနေဒါ ၊ (၁၆) ဂိုင်ယာနာ ၊ (၁၇) အိန္ဒိယ ၊ (၁၈) ဂျမေကာ ၊ (၁၉) ကင်ညာ ၊ (၂၀) ကီရီဘတ်စ် ၊ (၂၁) လီဆိုသို ၊ (၂၂) မော်လဝီ ၊ (၂၃) မလေးရှား ၊ (၂၄) မော်တာ ၊ (၂၅) မော်လ်ဒိုက် ၊ (၂၆) မောရစ်ရှ ၊ (၂၇) မိုဇမ်ဘစ် ၊ (၂၈) နာရူရူး ၊ (၂၉) နယူးဇီလန် ၊ (၃၀) နိုင်ဂျီးရီးယား၊

(၃၁) ပါကစ္စတန် ၊ (၃၂) ပါပူအာနယူးဂီနီ ၊ (၃၃) ရဝမ်ဒါ ၊ (၃၄) စိန့်ကစ် နှင့် နီးဗစ် ၊ (၃၅) စိန့်လူစီးယား ၊ (၃၆) စိန့်ဗင်းဆင့် နှင့် ဂရီနေဒိုင် ၊ (၃၇) ဆာမိုအာ ၊ (၃၈) ဆေးရှဲ ၊ (၃၉) ဆီရာလီယွန် ၊ (၄၀) စင်ကာပူ
(၄၁) ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ၊ (၄၂) တောင်အာဖရိက ၊ (၄၅) သီရီလင်္ကာ ၊ (၄၆) ဆွစ်ဇာလန် ၊ (၄၇) တန်ဇန်းနီးယား ၊ (၄၈) တွန်ဂါ ၊ (၄၉) ထရီနီဒတ် နှင့် တိုဘာဂို ၊ (၅၀) တူဗာလူး ၊ (၅၁) ယူဂန်ဒါ (၅၂) ဆွာဇီလန် (၅၃) ဇမ်ဘီယာ နိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။

ဓနသဟာယအဖွဲကြီးလက်အောက်ရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲငယ်များမှာ
1.The Association of Commonwealth Universities (since 1986)
2.Commonwealth Forestry Association (since 1952)
3.Commonwealth Games Federation (since 1952)

4.Commonwealth Magistrates and Judges’ Association (since 1955)
5.Commonwealth Parliamentary Association (since 1989)
6.The Commonwealth Youth Exchange Council (since 1998)

7.The English-Speaking Union of the Commonwealth (since 1952)
8.Royal Commonwealth Ex-Services League (since 1952)
9.The Royal Commonwealth Society (since 1952)

10. Sightsavers (The Royal Commonwealth Society for the Blind) (since 1952)
11. The Victoria League for Commonwealth Friendship (since 1952)တို့ဖြစ်သည်။

Source: British Monarchy, Commonwealth of Nations နှင့် လင့်တချိုမှ အကျဉ်းချုပ်ပြန်ဆိုသည်။

Maung Maung Than

Leave a Reply