ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပုံ

Posted on

၁၆ ရာစုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္၍ လုပ္ငန္းရပ္ အသီးသီးအား လြယ္ကူေခ်ာေမႊ႕ အဆင္ေျပေစရန္ ပညာရွင္အသီးသီးမွ ေပသီး (abacus)အား အေျခခံ၍ အဆင့္ဆင့္ စမ္းသပ္တီထြင္ လာခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၆၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (John Napier) မွ သခ်ၤာပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအား အဆင္သင့္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ .၅ ဒႆမငါး ေနရာအထိ အတိအက် တြက္ယူ အေျဖထုတ္ေပးထားေသာ အစီအစဥ္ (Logarithms) အား တီထြင္ဖန္တီးခဲ့သည္။

၁၆၁၅ တြင္ William Oughtred မွေန၍ (Slide Rule) စနစ္အားတီထြင္ခဲ့သည္။ (Slide Rule) ဆိုသည္မွာ လၽွင္ျမန္စြာ တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္(Logarithms) စနစ္အား အက်ဥ္းခ်ဳံး စီစဥ္ထားေသာ သခ်ၤာပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသုံးခ်မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎အား ယေန႔ကာလေခတ္ေပၚ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ သခ်ၤာတြက္စက္ (Electronic Calculator) မ်ားတြင္ အသုံးျပဳထားပါသည္။ ၁၆၂၃ တြင္ William Schickard မွသခ်ၤာတြက္စက္၏ အစျဖစ္ေသာ (Mechanical Calculator) အားတီထြင္ခဲ့ပါသည္။

William Schickard နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ဂဏန္းတြက္စက္

ပထမဦးဆုံး စက္ကိရိယာျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္း အစီအစဥ္အား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သူ သခ်ၤာႏွင့္ ဒႆနိကပညာရွင္ Blaise Pascal မွ ၁၆၄၂ ခုႏွစ္တြင္ တီထြင္ခဲ့ၿပီး ၁၆၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎ကိရိယာအား အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ျဖင့္ေမာင္းႏွင္ရေသာ ဂီယာ (gear) မ်ား၊ စက္သီး (Pulley) မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ၁၆၇၂-၁၆၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဂါ့ဖရိဒ္ လိုက္ဘနစ္ (Gottfried Leibniz) မွပထမဆုံး(Calculator) အား တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၁၈၀၁ ခုႏွစ္တြင္ Joseph Marie Jacquard ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ ယက္ကန္းစက္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ (Analytical Engine) ကိုရရွိခဲ့သည္။ ၎စက္မွာ အေပါက္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ကဒ္ျပား (Punched-Card) မ်ားျဖင့္ထည့္သြင္း အသုံးျပဳ ခဲ့သည္။ ၁၈၂၀ တြင္ Charles Thomas de Colmar မွ ပထမဆုံး ျပည္စုံေသာ တြက္ခ်က္မႈ အတိုင္းအတာအား တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

Charles Thomas de Colmar နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ Arithometer

၁၈၂၂ ခုႏွစ္တြင္အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ Charles Babbage သည္ဓာတ္ခြဲစက္ (Analytical Engine) တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ အႀကံရွိခဲ့၍ ၎စက္တြင္ မည္သည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ိဳးမဆို ပါဝင္ထည့္သြင္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎စက္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္မူ ယင္းအခ်ိန္ ကာလတြင္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာမွ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ၾကပါသည္။

Charles Babbage ၏ မူလစိတ္ကူးမွာ ယင္းစက္သည္ အခ်က္အလက္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာအား လက္ခံႏိုင္၊ ထည့္သြင္းႏိုင္၊ အေျဖထုတ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀ ရာစုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ေလဟာမီးလုံး (Vacuum Tube) မ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဳတာ စက္မႈပညာမွ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့ၾက၍ ဂီယာ (Gear) ႏွင့္ စက္သီး (Pulley) တို႔အား မလိုအပ္ေတာ့ေခ်။ လၽွပ္စစ္ခလုတ္မ်ားမွ တူညီေသာ ရလဒ္အေျဖမ်ားကို ရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

Charles Babbage ရဲ႕ Analytical Engine

ယင္းတြင္သေကၤတ ႏွစ္ခုပါသည့္ (Binary) ဘာသာမ်ားျဖင့္အသုံးျပဳ ထားပါသည္။ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား (l/O) ျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳံးထားပါသည္။ ၎စနစ္မွာ (0) ႏွင့္ (၁) နံပါတ္မ်ားအားအဖြင့္၊ အပိတ္ (On/Off) လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အားဝန္ပိုက်ဳံ႕လာေစပါသည္။ ေလဟာမီးလုံး (Vacuum Tube) မ်ားမွာ ဂီယာ (Gear) ႏွင့္ စက္သီး (Pulley) မ်ားထက္ ပိုမိုတိက်စြာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါသည္။ Charles Babbage စဥ္းစားထားခဲ့သည့္ (Analytical Engine) မွာ ၁၈၃၀ ခုႏွစ္ေရာက္မွ အၿပီးသတ္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ၎၏ စဥ္းစားမႈမ်ား အားလုံးသည္ ယေန႔ေခတ္ကာလ အသုံးခ်ေနၾကေသာ (Programmable Computer) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။

၁၈၉၀ ခုႏွစ္တြင္ Herman Hollerith မွ အေမရိကန္ သန္းေခါင္စာရင္း မွတ္တမ္းအတြက္ ကဒ္ျပားမ်ားအား အေပါက္ေဖာက္ျခင္းစနစ္ (punched-Card System) အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ Alan Turing မွကြန္ပ်ဳတာ၏ သခ်ၤာပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ားအား တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ Konrad Zuse မွ (Boolean) အကၡရာသခ်ၤာစနစ္အား အသုံးျပဳ၍ ပထမဆုံး (Binary Caculator) အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

Konrad Zuse နဲ႔ သူ႔ရဲ႕စက္

၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ပထမဆုံးသခ်ၤာႏွင့္ ႐ူပေဗဒ ပညာရပ္မ်ားအား လၽွပ္စစ္စြမ္းအားျဖင့္ အဓိက အသုံးျပဳထားၿပီး စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မႈျဖင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ (J V Atanasoff-Barry) ကြန္ပ်ဳတာအား အေမရိကႏိုင္ငံတြင္ တီထြင္ခဲ့သည္။ ၎စက္အား ပထမဆုံး ေလဟာမီးလုံးတြဲမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားခဲ့သည္။ ၎စက္မွာ လုပ္ငန္းရပ္ တစ္ခုအတြက္သာ ပုံေဖာ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အလြန္ ရွည္လ်ားေသာ သခ်ၤာပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဇယားႀကီးမ်ား၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအား တစ္ခုခ်င္းစီ အနီးစပ္ဆုံး တြက္ခ်က္ႏိုင္ေအာင္ ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

ပထမဆုံးေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ ၂၀ ရာစု အလယ္ပိုင္းက စတင္ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ထိုေရွးဦးကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွာ အခန္းတစ္ခန္းစာမၽွ ႀကီးမားၿပီး ေခတ္ေပၚပီစီ (တကိုယ္ေရ ကြန္ပ်ဴတာ) ရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ညီမၽွေသာစြမ္းအားကို သုံးစြဲခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္ေပၚ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွာမူ ထိုေရွးဦး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အဆ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပို၍ တြက္ခ်က္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္အျပင္ အ႐ြယ္အစား ပမာဏလည္း အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေသးငယ္လွသည္။

အခ်ိဳ႕ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ အိတ္ေဆာင္ သယ္ယူသြားႏိုင္ေလာက္ေအာက္ ေသးငယ္ၿပီး အားျဖည့္သြင္းရာ၌လည္း ဓာတ္ခဲအေသးစားမ်ားကိုပင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ နည္းပညာေခတ္၏ ျပယုဂ္မ်ားပင္ျဖစ္သည့္ သဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ တကိုယ္ေရသုံး ကြန္ပ်ဴတာ(ပီစီ)မ်ားကို လူအမ်ားစုက ကြန္ပ်ဴတာဟု ၿခဳံငုံ မွတ္ယူေခၚေဝၚေနေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကိုအိတ္ေဆာင္သီခ်င္း ဖြင့္စက္မ်ားမွအစ တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားအဆုံး၊ ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ားမွအစ ႐ိုေဘာ့စက္႐ုပ္မ်ားအဆုံး ထည့္သြင္းျမဳပ္ႏွံထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Myanmar wikipedia

Leave a Reply