ျမန္မာျပည္ထြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ၁၀ခု

Posted on

(ပုံတခ်ဳိ႕မွာ မူရင္းပုံမ်ားမဟုတ္ပဲ သင့္ေတာ္သလုိ ထည့္သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္)

၁၀။ ျမန္မာ့ပုလဲရတနာၾကီး

၂၀၀၁ ခုွနစ္၊ဧျပီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီတိုင္း၊ ေကာ့ေသာင္းၿမဳိ႕ ဇာဒက္ၾကီးကၽြန္းအေနာက္ေျမာက္ဘက္ မက္ကေလာင္မုတ္ေကာင္ငုပ္ကြက္ ဧရိယာမွဆယ္ယူရရွိခဲ့ပါသည္။ အေလးခ်ိန္(၈၄၅)ကာရက္၊ အလ်ား(၆.၂) ၊အနံ(၅.၃) ၊အျမင့္(၃) ရွိပါသည္။ အေလးခ်ိန္(၁၆၉)ဂရမ္၊ ၉၂၅.၅၀ရတီႏွင့္ ေငြေရာင္အဆင္းရွိေသာ ျမန္မာ့ပုလဲရတနာၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး သဘာ၀ခြံကပ္ပုလဲ ရတနာႀကီးျဖစ္သည္။

၉။ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုးေက်ာက္စိမ္းနဂါး

သကၠရာဇ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း နအဖအစိုးရ လက္ထက္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖါးကန္႔ေဒသ၊ လုပ္ကြက္အမွတ္(၁) ပအို၀့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔ကေတြ႔ရွိသည့္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရွိ အလ်ား(ေပ ၇၀)၊ အနံ(၁၆ ေပ)၊ အျမင့္(ေပ ၂၀) ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၈။ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး ပတၱျမား

သကၠရာဇ္ ၁၉ ခုႏွစ္၊ လတြင္ န ၀ တ လက္ထက္၌ မိုးကုတ္ျမိဳ႔၊ ကင္းရြာ၊လုပ္ကြက္အမွတ္(၁၄) စခန္းမွတူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ အေလးခ်ိန္မွာ -(၂၁၄၅)ကာရက္ အလ်ား(၇လကၼ)၊ အနံ(၄.၅လကၼ)၊ အျမင့္(၄ လကၼ) ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၇။ န၀တ ပတၱျမား

သကၠရာဇ္ ၁၉ ခုႏွစ္၊ လတြင္ န ၀ တ လက္ထက္၌ စခန္းမွတူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ အေလးခ်ိန္မွာ -(၄၉၆.၅)ကာရက္ရွိျပီး ပတၱျမားညြန္႔ရည္ဟုေခၚေသာ ႏွင္းဆီပန္းအနီရင့္ေရာင္ ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၆။ မိုးကုတ္သရဖူ ပတၱျမား

သကၠရာဇ္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္၌ မိုးကုတ္ေရႊျပည္ေအးရတနာစခန္းမွ တူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ အေလးခ်ိန္မွာ အရုိင္း-(၁၀.၉၅)ကာရက္ႏွင့္ ေသြးျပီး(၅.၅၆)ကာရက္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၅။ ပတၱျမားေဂၚၾကိဳးေက်ာက္

အလြန္အရည္အေသြးေကာင္းျပီးအေလးခ်ိန္(၁၀.​​​၁)ကာရက္ရွိ ပတၱျမားၾကီးကိုတူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ ဆက္သခဲ့ရာ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ရတနာပတၱျမားအျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ၀ါရွင္တန္ၿမဳိ႕ စမစ္ဆီဒိုလမ္း ျပတိုက္၌ စေတာ့ေအာ့ဖ္အင္ဒီးယားအမည္ျဖင့္ ျပသထားသည္ဟုသိရွိရပါသည္။

၄။ ဆင္မေတာ္ ပတၱျမား

အေလးခ်ိန္(၄၀)ကာရက္ရွိ ၎ပတၱျမားၾကီးကိုတူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ ဆင္မေတာ္ႏွင့္တင္လွ်က္ဆက္သခဲ့ရာ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ရတနာပတၱျမားအျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့သည္။ သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီး အဂၤလိပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကာနယ္စေလဒင္တို႔သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ျပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

၃။ ေလွာ္ကားတင္ေလး ပတၱျမား

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရားမင္း ထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္၌ အေလးခ်ိန္(၁၈)ကာရက္ရွိ ၎ပတၱျမားၾကီးကို တူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ ေလွာ္ကားႏွင့္တင္ဆက္သခဲ့ရာ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ရတနာပတၱျမားအျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့သည္။ သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီး အဂၤလိပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကာနယ္စေလဒင္တို႔သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ျပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

၂။ ေလွာ္ကားတင္ၾကီးပတၱျမား

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သာယာ၀တီမင္း ထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္၌ အေလးခ်ိန္(၄၄)ကာရက္ရွိ ၎ပတၱျမားၾကီးကို တူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ ။ေလွာ္ကားႏွင့္တင္ဆက္သခဲ့ရာ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ရတနာပတၱျမားအျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့သည္။ သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီး အဂၤလိပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကာနယ္စေလဒင္တို႔သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ျပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

၁။ ငေမာက္ပတၱျမား

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ငါးထပ္ၾကီးဘုရားဒါယကာ ပင္းတလဲမင္း ထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္၌ အေလးခ်ိန္(၈၁)ကာရက္ရွိ ၎ငေမာက္ပတၱျမားၾကီးကိုတူးေဖၚေတြ႔ရွိ၍ ဆက္သခဲ့ရာ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ရတနာပတၱျမားအျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့သည္။ သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီး အဂၤလိပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကာနယ္စေလဒင္တို႔သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ျပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

(ပုံတခ်ဳိ႕မွာ မူရင္းပုံမ်ားမဟုတ္ပဲ သင့္ေတာ္သလုိ ထည့္သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္)

ပညာေက်ာ္ေရးသားေသာ စာအုပ္မွ

————————-

မြန်မာပြည်ထွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာ ၁ဝခု (unicode)

၁၀။ မြန်မာ့ပုလဲရတနာကြီး

၂၀၀၁ ခုွနစ်၊ဧပြီလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် တနင်္သာရီတိုင်း၊ ကော့သောင်းမြို့ ဇာဒက်ကြီးကျွန်းအနောက်မြောက်ဘက် မက်ကလောင်မုတ်ကောင်ငုပ်ကွက် ဧရိယာမှဆယ်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ အလေးချိန်(၈၄၅)ကာရက်၊ အလျား(၆.၂) ၊အနံ(၅.၃) ၊အမြင့်(၃) ရှိပါသည်။ အလေးချိန်(၁၆၉)ဂရမ်၊ ၉၂၅.၅ဝရတီနှင့် ငွေရောင်အဆင်းရှိသော မြန်မာ့ပုလဲရတနာကြီးဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သဘာဝခွံကပ်ပုလဲ ရတနာကြီးဖြစ်သည်။

၉။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျောက်စိမ်းနဂါး

သက္ကရာဇ် ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း နအဖအစိုးရ လက်ထက်၌ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖါးကန့်ဒေသ၊ လုပ်ကွက်အမှတ်(၁) ပအိုဝ့်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိသည့် တန်ချိန်ပေါင်း(၂၀၀၀)ကျော်ခန့်ရှိ အလျား(ပေ ၇၀)၊ အနံ(၁၆ ပေ)၊ အမြင့်(ပေ ၂၀) ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

၈။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပတ္တမြား

သက္ကရာဇ် ၁၉ ခုနှစ်၊ လတွင် န ၀ တ လက်ထက်၌ မိုးကုတ်မြို့၊ ကင်းရွာ၊လုပ်ကွက်အမှတ်(၁၄) စခန်းမှတူးဖေါ်တွေ့ရှိ၍ အလေးချိန်မှာ -(၂၁၄၅)ကာရက် အလျား(၇လက္မ)၊ အနံ(၄.၅လက္မ)၊ အမြင့်(၄ လက္မ) ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

၇။ နဝတ ပတ္တမြား

သက္ကရာဇ် ၁၉ ခုနှစ်၊ လတွင် န ၀ တ လက်ထက်၌ စခန်းမှတူးဖေါ်တွေ့ရှိ၍ အလေးချိန်မှာ -(၄၉၆.၅)ကာရက်ရှိပြီး ပတ္တမြားညွန့်ရည်ဟုခေါ်သော နှင်းဆီပန်းအနီရင့်ရောင် ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

၆။ မိုးကုတ်သရဖူ ပတ္တမြား

သက္ကရာဇ် ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလက်ထက်၌ မိုးကုတ်ရွှေပြည်အေးရတနာစခန်းမှ တူးဖေါ်တွေ့ရှိ၍ အလေးချိန်မှာ အရိုင်း-(၁၀.၉၅)ကာရက်နှင့် သွေးပြီး(၅.၅၆)ကာရက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။

၅။ ပတ္တမြားဂေါ်ကြိုးကျောက်

အလွန်အရည်အသွေးကောင်းပြီးအလေးချိန်(၁၀.​​​၁)ကာရက်ရှိ ပတ္တမြားကြီးကိုတူးဖေါ်တွေ့ရှိ၍ ဆက်သခဲ့ရာ မြန်မာ့နန်းစဉ်ရတနာပတ္တမြားအဖြစ် ထိမ်းသိမ်းလာခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်မြို့ စမစ်ဆီဒိုလမ်း ပြတိုက်၌ စတော့အော့ဖ်အင်ဒီးယားအမည်ဖြင့် ပြသထားသည်ဟုသိရှိရပါသည်။

၄။ ဆင်မတော် ပတ္တမြား

အလေးချိန်(၄၀)ကာရက်ရှိ ၎င်းပတ္တမြားကြီးကိုတူးဖေါ်တွေ့ရှိ၍ ဆင်မတော်နှင့်တင်လျှက်ဆက်သခဲ့ရာ မြန်မာ့နန်းစဉ်ရတနာပတ္တမြားအဖြစ် ထိမ်းသိမ်းလာခဲ့သည်။ သီပေါမင်းပါတော်မူပြီး အင်္ဂလိပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကာနယ်စလေဒင်တို့သိမ်းဆည်းသွားခဲ့ပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။

၃။ လှော်ကားတင်လေး ပတ္တမြား

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၄၈ ခုနှစ်တွင် ဘိုးတော်ဘုရားမင်း ထီးနန်းအုပ်ချုပ်စဉ်၌ အလေးချိန်(၁၈)ကာရက်ရှိ ၎င်းပတ္တမြားကြီးကို တူးဖေါ်တွေ့ရှိ၍ လှော်ကားနှင့်တင်ဆက်သခဲ့ရာ မြန်မာ့နန်းစဉ်ရတနာပတ္တမြားအဖြစ် ထိမ်းသိမ်းလာခဲ့သည်။ သီပေါမင်းပါတော်မူပြီး အင်္ဂလိပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကာနယ်စလေဒင်တို့သိမ်းဆည်းသွားခဲ့ပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။

၂။ လှော်ကားတင်ကြီးပတ္တမြား

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၉၉ ခုနှစ်တွင် သာယာဝတီမင်း ထီးနန်းအုပ်ချုပ်စဉ်၌ အလေးချိန်(၄၄)ကာရက်ရှိ ၎င်းပတ္တမြားကြီးကို တူးဖေါ်တွေ့ရှိ၍ ။လှော်ကားနှင့်တင်ဆက်သခဲ့ရာ မြန်မာ့နန်းစဉ်ရတနာပတ္တမြားအဖြစ် ထိမ်းသိမ်းလာခဲ့သည်။ သီပေါမင်းပါတော်မူပြီး အင်္ဂလိပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကာနယ်စလေဒင်တို့သိမ်းဆည်းသွားခဲ့ပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။

၁။ ငမောက်ပတ္တမြား

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ငါးထပ်ကြီးဘုရားဒါယကာ ပင်းတလဲမင်း ထီးနန်းအုပ်ချုပ်စဉ်၌ အလေးချိန်(၈၁)ကာရက်ရှိ ၎င်းငမောက်ပတ္တမြားကြီးကိုတူးဖေါ်တွေ့ရှိ၍ ဆက်သခဲ့ရာ မြန်မာ့နန်းစဉ်ရတနာပတ္တမြားအဖြစ် ထိမ်းသိမ်းလာခဲ့သည်။ သီပေါမင်းပါတော်မူပြီး အင်္ဂလိပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကာနယ်စလေဒင်တို့သိမ်းဆည်းသွားခဲ့ပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။

(ပုံတချို့မှာ သင့်တော်သလို ထည့်သွင်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်)

ပညာကျော်ရေးသားသော စာအုပ်မှ

Leave a Reply