ခရုိေအးရွား ႏုိင္ငံ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Posted on

ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံ (တရားဝင္အေခၚအားျဖင့္ ခ႐ိုေအးရွား သမၼတႏိုင္ငံ) သည္ ဥေရာပ အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း တြင္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ေဒသ အေခၚအေဝၚမွာ ဟာဗက္ဆကာ(Hrvatska) ျဖစ္သည္။ ပင္ႏိုနီယန္လြင္ျပင္ (Pannonian Plain)၊ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသ ႏွင့္ ေအဒရီယက္တစ္ပင္လယ္ တို႔သို႔ ျဖတ္လမ္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕မွာ ဇာဂရက္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဘက္တြင္ ဆလိုေဗးနီးယားႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနားႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ မြန္တီနီဂ႐ိုးႏိုင္ငံ တို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္း ထိစပ္လၽွက္ ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၂၁၈၅၁ စတုရန္းမုိင္ ရွိၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ ၁၂၄ခုေျမာက္ ဧရိယာအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ကြ်န္းႀကီးကြ်န္းငယ္ေပါင္း ၆၀၀ေက်ာ္လည္း ရွိသည္။

သမုိင္း

ခ႐ုတ္ (Croats) လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယခုေဒသတြင္းသို႔ (၇)ရာစုႏွစ္ကပင္ စတင္အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ နယ္စားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာတိုင္းျပည္ (dukedom) ၂ခု အျဖစ္စတင္ခဲ့သည္။ ေအဒီ ၉၂၅တြင္ ပထမဆုံးဘုရင္ တိုမီဆလပ္ဗ္ နန္းတက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ခ႐ိုေအးရွားဘုရင့္ႏိုင္ငံ၏ ဩဇာအာဏာသည္ ၁၁၀၂ခုႏွစ္ Peter Krešimir IV လက္ထက္တြင္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၅၂၇တြင္ ခ႐ိုေအးရွားပါလီမန္မွ ဖာဒီနန္ (Ferdinand) အား မင္းအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

၁၉၁၈တြင္ ခ႐ိုေအးရွားသည္ ဩစႀတီးယား-ဟန္ေဂရီအင္ပါယာ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့သည္။ ယူဂိုဆလားဗီးယားဘုရင့္ႏိုင္ငံ (Kingdom of Yugoslavia) ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံ (Socialist Federal Republic of Yugoslavia|Second Yugoslavia) ကို တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁တြင္ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ေၾကညာခဲ့သည္။

ခ႐ိုေအးရွားသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပေကာင္စီ၊ ေနတိုး၊ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ CEFTA တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္အတြက္ ေလၽွာက္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ေျမထဲပင္လယ္သမဂၢ (Union for the Mediterranean) ၏ စတင္တည္ေထာင္သူ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (International Monetary Fund) မွ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈျမင့္မားေသာႏိုင္ငံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ဝင္ေငြျမင့္မားေသာႏိုင္ငံအျဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ခရုိေအးရွားႏုိင္ငံသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အနည္းငယ္ေႏြးၿပီး မုိးမ်ားေသာရာသီဥတုမ်ဳိးကုိပုိင္ဆုိင္သည္။ သို႔ေသာ္တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ အလြန္ေအးတတ္ၿပီး ေရခဲမွတ္ေအာက္ ၃ဒီဂရီအထိ က်ေရာက္တတ္သည္။ အေအးဆုံးေဒသမ်ားမွာ လီကာေဒသ ႏွင့္ Gorski Kotar ေတာင္တန္းေဒသမ်ားျဖစ္ကာ ထုိေဒသမ်ားသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၃၉၀၀ခန္႔တြင္ရွိၿပီး ႏွင္းမ်ားက်ဆင္းေနတတ္သည္။

၂၀၁၇ စာရင္းအရ ခရုိေအးရွားႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ ၄.၁၅သန္းျဖစ္သည္။ ခ႐ုတ္လူမ်ဳိး ၉၀% ၊ ဆာ့ဗ္စ္လူမ်ဳိး ၅.၂% ႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးအနည္းငယ္ေနထုိင္ၾကသည္။ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၉၁% မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကုိးကြယ္ၾကသည္။ ခရုိေအးရွန္း(Croatian) ဘာသာစကားသည္ ရုံးသုံးဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး ေရးသားရာတြင္မူ လက္တင္ဘာသာျဖင့္ေရးသားေလ့ရွိၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္စားျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ (Representative Democracy) လႊတ္ေတာ္စနစ္ကုိက်င့္သုံးၿပီး သမၼတမွာ Kolinda Grabar-Kitarovi ျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ Andrej Plenkovi ျဖစ္သည္။

သမၼတ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

ခရုိေအးရွားႏုိင္ငံ၏ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ ၉၉.၂% ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးစနစ္ေကာင္းမြန္ေသာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အမ်ားဆုိင္ရာတကၠသုိလ္ႀကီး ၈ခုရွိ၍ သီးသန္႔တကၠသိုလ္ ၂ခုရွိသည္။ အေစာဆုံးတကၠသုိလ္မွာ Zadar တကၠသုိလ္ျဖစ္ၿပီး ၁၃၉၆ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ တကၠသုိလ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ပိုလီတက္ကနစ္နည္းပညာေက်ာင္းေပါင္း ၁၅ေက်ာင္းရွိေသးသည္။ ဇာဂရက္ၿမဳိ႕ရွိ ခရုိေအးရွန္း သိပၸံႏွင့္ အႏုပညာ အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္လည္း နာမည္ေက်ာ္သည္။ ထုိအကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင္ ဘာသာစကား ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ အႏုပညာ ႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကုိသင္ယူႏုိင္သည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ခရုိေအးရွားႏုိင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးမွာ သာမန္အဆင့္သာရွိသည္။ ေဆးရုံႀကီးေပါင္း ၇၉ရုံ ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္တြင္ လူနာေပါင္း ၇သိန္းခန္႔ကို ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားမွ ကုသေပးေနရသည္။ ကမာၻ႔အက်န္းမာဆုံးစာရင္းတြင္ အဆင့္ ၃၆ေနရာတြင္ရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၇၈ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ခရုိေအးရွားႏုိင္ငံသား ၂၂% မွာ အ၀လြန္ေရာဂါကုိ ခံစားေနရသည္။

ခရုိေအးရွားႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၀၉၅ ျဖစ္သည္။ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဓာတုေဗဒပစၥည္း ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္ေရး ၊ စက္မႈကိရိယာမ်ား ၊ အီလက္ထေရာနစ္ ၊ အလူမီနီယမ္ ၊ စကၠဴ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေရး ၊ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး ၊ ခ်ည္မွ်င္ ၊ ေရနံ ႏွင့္ ေရနံသန္႔စင္ေရး ၊ အစားအစာ ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ၊ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

အႀကီးဆုံးၿမဳိ႕ႏွင့္ ၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ဇာဂရက္တြင္ လူဦးေရ ၈သိန္းေက်ာ္ေနထုိင္ၾကသည္။ ဇာဂရက္အပါအ၀င္ လူဦးေရ ၁သိန္းေက်ာ္ေနထုိင္သည့္ ၿမဳိ႕ ၄ၿမဳိ႕သာရွိၿပီး က်န္ ၃ၿမဳိ႕မွာ Split ၊ Rijeka ႏွင့္ Osijek ၿမဳိ႕မ်ားျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမွာ ခရုိေအးရွားစုစုေပါင္း စီးပြားေရး၏ ၂၀% ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇တြင္ ၀င္ေငြေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၅ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့သည္။ ခရုိေအးရွားႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားဦးေရမွာ ၁၇.၄သန္းခန္႔ရွိသည္။ ခရုိေအးရွားႏုိင္ငံ၏ အထင္ရွားဆုံးေနရာမ်ားမွာ Dubrovnik ၿမဳိ႕ေဟာင္း ၊ Plitvice အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ေရကန္ ၊ Istria ကြ်န္းဆြယ္ ၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ဇာဂရက္ ၊ Hvar ကြ်န္းၿမဳိ႕ ၊ Brac ကြ်န္း ၊ Korcula ကြ်န္းၿမဳိ႕တုိ႔ႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ခ႐ိုေအးရွား အမ်ိဳးသား ေဘာလုံးအသင္းကို ၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ကမာၻ႔ဖလားပြဲတုိင္း၀င္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး အေအာင္ျမင္ဆုံးမွာ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ျဖစ္ၿပီး တတိယေနရာရရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ၂၀၁၈ ကမာၻ႔ဖလားေနာက္ဆုံးဗုိလ္လုပြဲကုိ တက္ေရာက္ေနၿပီး ျပင္သစ္ကုိႏုိင္ခဲဲ့လွ်င္ ပထမဆုံးကမာၻ႔ဖလားကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Myanmar Wikipedia
Facts of Croatia
သုတဇုန္

————————-

ခရိုအေးရှား နိုင်ငံ အကြောင်းသိကောင်းစရာ (unicode)

ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ (တရားဝင်အခေါ်အားဖြင့် ခရိုအေးရှား သမ္မတနိုင်ငံ) သည် ဥရောပ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့တောင်ပိုင်း တွင် ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ဒေသ အခေါ်အဝေါ်မှာ ဟာဗက်ဆကာ(Hrvatska) ဖြစ်သည်။ ပင်နိုနီယန်လွင်ပြင် (Pannonian Plain)၊ ဘော်လ်ကန်ဒေသ နှင့် အေဒရီယက်တစ်ပင်လယ် တို့သို့ ဖြတ်လမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့မှာ ဇာဂရက်မြို့ ဖြစ်သည်။

မြောက်ဘက်တွင် ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ အကျယ်အဝန်းမှာ ၂၁၈၅၁ စတုရန်းမိုင် ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၂၄ခုမြောက် ဧရိယာအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကျွန်းကြီးကျွန်းငယ်ပေါင်း ၆၀၀ကျော်လည်း ရှိသည်။

သမိုင်း

ခရုတ် (Croats) လူမျိုးများသည် ယခုဒေသတွင်းသို့ (၇)ရာစုနှစ်ကပင် စတင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ နယ်စားအုပ်ချုပ်သောတိုင်းပြည် (dukedom) ၂ခု အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ အေဒီ ၉၂၅တွင် ပထမဆုံးဘုရင် တိုမီဆလပ်ဗ် နန်းတက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘုရင့်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခရိုအေးရှားဘုရင့်နိုင်ငံ၏ ဩဇာအာဏာသည် ၁၁၀၂ခုနှစ် Peter Krešimir IV လက်ထက်တွင် အထွတ်အထိပ်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၅၂၇တွင် ခရိုအေးရှားပါလီမန်မှ ဖာဒီနန် (Ferdinand) အား မင်းအဖြစ် တင်မြှောက်ခဲ့သည်။

၁၉၁၈တွင် ခရိုအေးရှားသည် ဩစတြီးယား-ဟန်ဂေရီအင်ပါယာ လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့သည်။ ယူဂိုဆလားဗီးယားဘုရင့်နိုင်ငံ (Kingdom of Yugoslavia) ကို ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံ (Socialist Federal Republic of Yugoslavia|Second Yugoslavia) ကို တည်ထောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁တွင် လွတ်လပ်သော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်။

ခရိုအေးရှားသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ဥရောပကောင်စီ၊ နေတိုး၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် CEFTA တို့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်အတွက် လျှောက်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ မြေထဲပင်လယ်သမဂ္ဂ (Union for the Mediterranean) ၏ စတင်တည်ထောင်သူ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (International Monetary Fund) မှ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမြင့်မားသောနိုင်ငံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ဝင်ငွေမြင့်မားသောနိုင်ငံအဖြစ်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ထားသည်။

ခရိုအေးရှားနိုင်ငံသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အနည်းငယ်နွေးပြီး မိုးများသောရာသီဥတုမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော်တချို့နေရာများတွင်မူ အလွန်အေးတတ်ပြီး ရေခဲမှတ်အောက် ၃ဒီဂရီအထိ ကျရောက်တတ်သည်။ အအေးဆုံးဒေသများမှာ လီကာဒေသ နှင့် Gorski Kotar တောင်တန်းဒေသများဖြစ်ကာ ထိုဒေသများသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၃၉၀ဝခန့်တွင်ရှိပြီး နှင်းများကျဆင်းနေတတ်သည်။

၂၀၁၇ စာရင်းအရ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ ၄.၁၅သန်းဖြစ်သည်။ ခရုတ်လူမျိုး ၉၀% ၊ ဆာ့ဗ်စ်လူမျိုး ၅.၂% နှင့် အခြားလူမျိုးအနည်းငယ်နေထိုင်ကြသည်။ လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၉၁% မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ခရိုအေးရှန်း(Croatian) ဘာသာစကားသည် ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်ပြီး ရေးသားရာတွင်မူ လက်တင်ဘာသာဖြင့်ရေးသားလေ့ရှိကြသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ကိုယ်စားပြု အုပ်ချုပ်သော ဒီမိုကရေစီ (Representative Democracy) လွှတ်တော်စနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီး သမ္မတမှာ Kolinda Grabar-Kitarovi ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်မှာ Andrej Plenkovi ဖြစ်သည်။

ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ၏ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ ၉၉.၂% ဖြစ်ပြီး ပညာရေးစနစ်ကောင်းမွန်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အများဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကြီး ၈ခုရှိ၍ သီးသန့်တက္ကသိုလ် ၂ခုရှိသည်။ အစောဆုံးတက္ကသိုလ်မှာ Zadar တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး ၁၃၉၆ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ပိုလီတက်ကနစ်နည်းပညာကျောင်းပေါင်း ၁၅ကျောင်းရှိသေးသည်။ ဇာဂရက်မြို့ရှိ ခရိုအေးရှန်း သိပ္ပံနှင့် အနုပညာ အကယ်ဒမီကျောင်းသည်လည်း နာမည်ကျော်သည်။ ထိုအကယ်ဒမီကျောင်းတွင် ဘာသာစကား ၊ ယဉ်ကျေးမှု ၊ အနုပညာ နှင့် သိပ္ပံဘာသာရပ်များကိုသင်ယူနိုင်သည်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကောင်းမွန်သော်လည်း ခရိုအေးရှားနိုင်ငံသားများ၏ ကျန်းမာရေးမှာ သာမန်အဆင့်သာရှိသည်။ ဆေးရုံကြီးပေါင်း ၇၉ရုံ ရှိပြီး တစ်နှစ်တွင် လူနာပေါင်း ၇သိန်းခန့်ကို ဆေးရုံဆေးခန်းများမှ ကုသပေးနေရသည်။ ကမ္ဘာ့အကျန်းမာဆုံးစာရင်းတွင် အဆင့် ၃၆နေရာတွင်ရှိပြီး ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာ ၇၈နှစ် ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီး ခရိုအေးရှားနိုင်ငံသား ၂၂% မှာ အဝလွန်ရောဂါကို ခံစားနေရသည်။

ခရိုအေးရှားနိုင်ငံသားများ၏ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄၀၉၅ ဖြစ်သည်။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း နှင့် ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရေး ၊ စက်မှုကိရိယာများ ၊ အီလက်ထရောနစ် ၊ အလူမီနီယမ် ၊ စက္ကူ ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရေး ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး ၊ ချည်မျှင် ၊ ရေနံ နှင့် ရေနံသန့်စင်ရေး ၊ အစားအစာ နှင့် အဖျော်ယမကာ ၊ ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။

အကြီးဆုံးမြို့နှင့် မြို့တော်ဖြစ်သည့် ဇာဂရက်တွင် လူဦးရေ ၈သိန်းကျော်နေထိုင်ကြသည်။ ဇာဂရက်အပါအဝင် လူဦးရေ ၁သိန်းကျော်နေထိုင်သည့် မြို့ ၄မြို့သာရှိပြီး ကျန် ၃မြို့မှာ Split ၊ Rijeka နှင့် Osijek မြို့များဖြစ်သည်။

ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းမှာ ခရိုအေးရှားစုစုပေါင်း စီးပွားရေး၏ ၂၀% ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇တွင် ဝင်ငွေပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉.၅ဘီလျံ ရရှိခဲ့သည်။ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံသို့ နှစ်စဉ်လာရောက်လည်ပတ်သော ခရီးသွားဦးရေမှာ ၁၇.၄သန်းခန့်ရှိသည်။ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံးနေရာများမှာ Dubrovnik မြို့ဟောင်း ၊ Plitvice အမျိုးသားဥယျာဉ်ရေကန် ၊ Istria ကျွန်းဆွယ် ၊ မြို့တော်ဇာဂရက် ၊ Hvar ကျွန်းမြို့ ၊ Brac ကျွန်း ၊ Korcula ကျွန်းမြို့တို့နှင့် တောင်တန်းများပေါ်မှ အပန်းဖြေစခန်းများဖြစ်သည်။

လက်ရှိ ခရိုအေးရှား အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းကို ၁၉၉ဝခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစ၍ ယခုအချိန်ထိ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတိုင်းဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အအောင်မြင်ဆုံးမှာ ၁၉၉၈ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး တတိယနေရာရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်နေပြီး ပြင်သစ်ကိုနိုင်ခဲ့လျှင် ပထမဆုံးကမ္ဘာ့ဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Myanmar Wikipedia
Facts of Croatia
သုတဇုန်

Leave a Reply