ပစိဖိတ္သမုဒၵရာက ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး အမႈိက္ဝဲႀကီး

Posted on

မူရင္းေရးသားသူ – Mi Thein

Great Pacific Trash Vortex

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္း လူေတြရဲ႕စြန္႔ပစ္ထားေသာ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ အျခားစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား တစ္စတစ္စ စုေဝးၿပီး ေမ်ာပါေနတဲ့ အမႈိက္ဝဲႀကီးဟာ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းမွ် က်ယ္ဝန္းသည္ဟု ေျပာပါက ယံုႏိုင္မည္မထင္ပါ။

ပင္လယ္သမုဒၵရာေတြထဲ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ အမႈိက္ဝဲႀကီးမ်ား အမိွုက္ကြ်န္းမ်ား မ်ားစြာရွိၾကသည့္အနက္မွ Hawaiii (ဟာဝါရီ) ႏွင့္ California ( ကယ္လ္ဖိုးနီးယား) ၾကား ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအလယ္ မွာရွိတဲ့ Great Pacific Trash Vortex ( ပစိဖိတ္အမႈိက္ဝဲႀကီး) ဟာအႀကီးမားဆံုးနဲ႔ အေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အေလးခ်ိန္ 10 billion ေပါင္မွ 30 billion ေပါင္အတြင္းရွိကာ အမ်ားစုမွာ ပလတ္စတစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုအမႈိက္ကြ်န္းႀကီးရဲ႕ ေပါင္ 8000 နီးပါးမွာ ငါးဖမ္းပိုက္ကြန္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အမွိုက္ကြ်န္းႀကီးရဲ႕ 80 % ေသာအမႈိက္မ်ားဟာ ေျမာက္အေမရိက ႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွျဖစ္ၿပီး ေျမာက္အေမရိက အမႈိက္မ်ားမွာ ငါးႏွစ္ၾကာ ေရစီးေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္ေမ်ာပါၿပီး မွ အမႈိက္ဝဲၿကီးအတြင္းေသာင္တင္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္ အာရွ နို္င္ငံမွ အမိႈက္မ်ား ကေတာ့၄င္းအမွုိက္ဝဲႀကီးထဲေရာက္ရွိရန္မွာ တစ္ႏွစ္သာၾကာျမင့္ပါတယ္။ အမိႈက္ဝဲႀကီးကို 1997 ခုႏွစ္တြင္ ခ်ာလ္းမိိုး Charles Moore ဟုအမည္ရေသာ ပင္လယ္ဓါတ္ပံုဆရာတစ္ေယာက္ဟာ ေလွၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွ ပင္လယ္ကိုုျဖတ္ျပန္လာရာလမ္းအတြင္း သူ၏ အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္အတူ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ပလတ္စတစ္ဘူးခြံမ်ားရဲ႕ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးခ်ိန္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅၀ခန္႔ၾကာျမင့္ႏုိင္ၿပီး ပလက္စတစ္မ်ားမွာ စင္စစ္ပ်က္စီးရန္ ႏွစ္ေပါင္း1000 ၾကာျမင့္ေလ႔ရွိပါတယ္။ ပလတ္စတစ္မ်ားပင္လယ္တြင္းေမ်ာပါေနခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သည္ပင္လယ္ေရ ႏွင့္ ဓါတ္ျပဳကာ ေနအပူခ်ိန္ ႏွင့္ထိေတြ႔ၿပီး အေရာင္ဆိုးေဆးမ်ားႏွင့္ အျခားဓါတုပစၥည္းမ်ားဟာ ေရထဲသို႔ေပါင္းစပ္ေပ်ာ္ဝင္ၿပီး ပင္လယ္ေရေနသတၱဝါမ်ားအား ေရာဂါရေစကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ ၎သတၱဝါမ်ားကို စားသံုးေသာလူသားမ်ားကို ကင္ဆာ မွအစ အျခားေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။

ထိုေမ်ာပါေနေသာ ပလတ္စတစ္ပမာဏမ်ားစြာကို ငါးမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း 180 ဟာ ပလတ္စတစ္မ်ားကို အစာမ်ားဟုထင္ကာ ပံုမွန္စားေသာက္ေနၾကပါတယ္ ။ ရံဖန္ရံခါ ဧရာမေဝလငါးႀကီးမ်ားေသဆံုးကာ ကမ္းေျခမ်ားေပၚေသာင္တင္လာရာမွ ၎တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္အားခြဲစိတ္စစ္ေဆးျကည့္သည့္အခါမွာ ငါးႀကီးမ်ား၏ အစာအိမ္အတြင္း ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား ျပည့္ႏွက္ကာ အဆိပ္ျဖစ္ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၾကရပါတယ္။ ငါးဖမ္းပိုက္ကြန္မ်ားႏွင့္ၿငိကာ ဧရာမပင္လယ္လိပ္ႀကီးမ်ားမွာလည္း ေသဆံုးၾကရပါတယ္ ။ ပင္လယ္ပုဇြန္ထုပ္ႀကီးမ်ား ေက်ာက္ပုဇြန္မ်ား ေယာက္သြားမ်ားပင္လွ်င္ ပလတ္စတစ္မ်ားအား အစာဟုထင္ကာ စာသံုးေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ထိုဧရာမအမႈိက္ပံုႀကီးသည္ လူတို႔ေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေဝးကြာေသာ သမုဒၵရာႀကီးအတြင္း တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သတၱဝါမ်ားေသေၾကပ်က္စီးေနၾကျခင္းကို ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ အခ်ိန္ကုန္ခံကာ ၎အမွိဳက္မ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရန္မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ တာဝန္မယူခ်င္ၾကပါဘူး။

သို႔ေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕စည္းမ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္သိလူသားမ်ားမွာေတာ့ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမွဳေလ်ာ့ခ်ရန္နွင့္ အျခားအစားထိုးပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲရန္ ကုန္ထုတ္ကုမၸဏီမ်ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အား လူမႈကြန္ယက္ သတင္းမီဒီယာ ရုပ္ရွင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ မနားတမ္းပညာေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း သက္္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ၿမိဳ႕၊ ရြာ စေသာ ေဒသအလို္က္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ကာ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကဳိးစားေနၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ ကယ္လ္ဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွာဆိုလွ်င္ ေစ်းသြားသည့္အခါမွာ ကိုယ့္စီကိုယ္ငွ ကိုယ္ပိုင္အိတ္မ်ား ယူသြားၾကရပါတယ္။ ေစ်းဆိုင္မ်ားမွ အိတ္ယူသံုးရမည္ဆိုလွ်င္ ပိုက္ဆံေပးေဆာင္္ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေစ်းသြားသူေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ျခင္းေတာင္းမ်ားႏွင့္သြားျခင္း သည္ အေမရိကန္ထက္ သာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္္ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းေကာင္းတစ္ခု ေျပာရမည္ဆိုလ်ွင္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံသား 17 နွစ္အရြယ္ရွိေသာ ဘြိဳင္ယန္စလတ္ ( Boyan Slat ) ဆယ္ေက်ာ္သက္ေကာင္ေလးမွ ေရနက္အတြင္းေမ်ာပါေနေသာအမွိဳက္မ်ားကို သန္႕စင္ေပးရံုသာမက ေရေပၚေမ်ာေနေသာ ပလတ္စတစ္ မ်ားကိုလည္း တဆက္တည္းစုစည္းေပးကာ ကမ္းေျခကိုုသယ္ေဆာင္လာနိင္ေသာ သန္႕စင္ နည္းစနစ္သစ္ကိရိယာတစ္မ်ိဳးကို အႀကံရၿပီး သူ၏အႀကံအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ေပးႏုိင္သူေတြကို 2011 ခုနွစ္ကတည္္းက စည္းရံုးေဟာေျပာခဲ႔ပါတယ္။

အေမရိကန္ ကယ္လ္ဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စၥကို မွ ပရဟိတအလူွရွင္ လူႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အကူအညီ ျဖင့္ 2013 ခုႏွစ္မွာ Ocean Cleanup ဆိုေသာ ကုမၸဏီကို နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ Delft ၿမိဳ႕တြင္တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး သန္႔စင္ကိရိယာမ်ားအား Alameda, San Francisco California မွ တပ္ဆင္ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ၎ကုမၸဏီမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ရံပံုေငြအားျဖင့္ 31.5 သန္းႏွင့္ လည္ပတ္ေနၿပီး 2018 ေမလမွ ပင္လယ္သန္႔ရွင္္း ေရးကို စတင္လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီးျဖစ္ပါတယ္ ။ ယခုႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက အမိႈက္ဝဲႀကီး၏ 50% ကို 5ႏွစ္ ႏွင့္ 10 ႏွစ္အတြင္းရွင္းလင္းႏို္င္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

Boyan Slat

ကြ်န္မ အိႏၵိယ ခရီးစဥ္တြင္း အေတြ႔အႀကဳံတစ္ခုကို ေျပာျပရမည္ဆိုလွ်င္ အိႏိၵယမွာ ေစ်းဆိုင္ စားေသာက္ဆိုင္ အမ်ားစုက တစ္ခါသံုး ရႊံ႕ခြက္မ်ား သစ္ရြက္မ်ားျဖင့္လုပ္ထားေသာ တစ္ခါသံုးပန္ကန္မ်ား ဂ်ံဳျဖင့္လုပ္ထားေသာ ဇြန္းခရင္းမ်ားအား အသံုးျပဳၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။

ပလတ္စတစ္အစားထိုး သဘာဝပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ၾကေပမယ့္လည္း ပလတ္စတစ္ထက္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျခင္း အေလးခ်ိန္ပိုေလးျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈ ကို ကမ႓ာနဲ႔ အဝွမ္းေလွ်ာ႔ခ်နို္င္ရန္မွာ ထင္သေလာက္ခရီးမေရာက္လွပါ ။ သို႔ေပမယ့္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္္း တစ္ၿမိဳ႕တစ္နိုင္ငံခ်င္းမွ ယင္းသံုးစြဲမႈမ်ားကို ပူူးေပါင္းေလွ်ာ့ခ်မည္္ဆိုပါက အနာဂတ္ကမာၻမွာ ပလတ္စတစ္အမိွုက္ပံုႀကီးမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားမွဳမ်ား မရွိရန္ ႏွင့္ လူမ်ား ၊ ပင္လယ္ေရမ်ား ၊ သတၱဝါမ်ားအား အႏၱရာယ္မျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါတယ္။

ကြ်န္မငယ္ငယ္က ေဖေဖအျပင္ကျပန္လာတဲ႔အခါ ဝယ္လာေသာ ေမႊးႀကဳိင္ၿပီး သြားရည္ယိုစရာ ခရုေခါက္ဆြဲ ထုပ္ကို ဖတ္ရြက္ သတင္းစာစကၠဴ ေလွ်ာ္ႀကဳိးႏွင့္္ ထုတ္ထားတာကို သတိရမိပါတယ္။ အဲဒီေခတ္အခ်ိန္ခါ ကဲ႔သို႕ ဖတ္ရြက္မ်ား၊ ေလွ်ာ္ႀကဳိးမ်ား၊ အုန္းမုတ္ခြက္မ်ား၊ ဝါးပိုက္ ဝါးခြက္မ်ား၊ သစ္ရြက္ပန္းကန္မ်ား၊ ရႊံခြက္မ်ားကို ပလက္စတစ္မ်ားအစား အသံုးျပဳၾကမည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၾကမည္လား ??????

Mi Thein
၂၂.၆.၂၀၁၈


ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အမှိုက်ဝဲကြီး (unicode)

ရေးသားသူ – Mi Thein

Great Pacific Trash Vortex

ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း လူတွေရဲ့စွန့်ပစ်ထားသော ပလတ်စတစ်နှင့် အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ တစ်စတစ်စ စုဝေးပြီး မျောပါနေတဲ့ အမှိုက်ဝဲကြီးဟာ ရုရှားနိုင်ငံ၏ အကျယ်အဝန်းမျှ ကျယ်ဝန်းသည်ဟု ပြောပါက ယုံနိုင်မည်မထင်ပါ။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေထဲ ထိုကဲ့သို့သော အမှိုက်ဝဲကြီးများ အမှိုက်ကျွန်းများ များစွာရှိကြသည့်အနက်မှ Hawaiii (ဟာဝါရီ) နှင့် California ( ကယ်လ်ဖိုးနီးယား) ကြား ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလယ် မှာရှိတဲ့ Great Pacific Trash Vortex ( ပစိဖိတ်အမှိုက်ဝဲကြီး) ဟာအကြီးမားဆုံးနဲ့ အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တန်ချိန်ပေါင်း 10 billion ပေါင်မှ 30 billion ပေါင်အတွင်းရှိကာ အများစုမှာ ပလတ်စတစ်များဖြစ်ပြီး ထိုအမှိုက်ကျွန်းကြီးရဲ့ ပေါင် 8000 နီးပါးမှာ ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်များဖြစ်ပါတယ်။

အမှိုက်ကျွန်းကြီးရဲ့ 80 % သောအမှိုက်များဟာ မြောက်အမေရိက နှင့် အာရှနိုင်ငံများမှဖြစ်ပြီး မြောက်အမေရိက အမှိုက်များမှာ ငါးနှစ်ကြာ ရေစီးကြောင်းတစ်လျှောက်မျောပါပြီး မှ အမှိုက်ဝဲကြီးအတွင်းသောင်တင် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ် အာရှ န်ိုင်ငံမှ အမှိုက်များ ကတော့၎င်းအမှိုက်ဝဲကြီးထဲရောက်ရှိရန်မှာ တစ်နှစ်သာကြာမြင့်ပါတယ်။ အမှိုက်ဝဲကြီးကို 1997 ခုနှစ်တွင် ချာလ်းမိုး Charles Moore ဟုအမည်ရသော ပင်လယ်ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဟာ လှေပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှ ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြန်လာရာလမ်းအတွင်း သူ၏ အဖွဲ့သားများနှင့်အတူ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ပလတ်စတစ်ဘူးခွံများရဲ့ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးချိန်မှာ နှစ်ပေါင်း ၄၅ဝခန့်ကြာမြင့်နိုင်ပြီး ပလက်စတစ်များမှာ စင်စစ်ပျက်စီးရန် နှစ်ပေါင်း1000 ကြာမြင့်လေ့ရှိပါတယ်။ ပလတ်စတစ်များပင်လယ်တွင်းမျောပါနေချိန်တွင် ၎င်းတို့သည်ပင်လယ်ရေ နှင့် ဓါတ်ပြုကာ နေအပူချိန် နှင့်ထိတွေ့ပြီး အရောင်ဆိုးဆေးများနှင့် အခြားဓါတုပစ္စည်းများဟာ ရေထဲသို့ပေါင်းစပ်ပျော်ဝင်ပြီး ပင်လယ်ရေနေသတ္တဝါများအား ရောဂါရစေကာ ထိုမှတစ်ဆင့် ၎င်းသတ္တဝါများကို စားသုံးသောလူသားများကို ကင်ဆာ မှအစ အခြားသောရောဂါများ ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။

ထိုမျောပါနေသော ပလတ်စတစ်ပမာဏများစွာကို ငါးမျိုးစိတ်ပေါင်း 180 ဟာ ပလတ်စတစ်များကို အစာများဟုထင်ကာ ပုံမှန်စားသောက်နေကြပါတယ် ။ ရံဖန်ရံခါ ဧရာမဝေလငါးကြီးများသေဆုံးကာ ကမ်းခြေများပေါ်သောင်တင်လာရာမှ ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အားခွဲစိတ်စစ်ဆေးကြည့်သည့်အခါမှာ ငါးကြီးများ၏ အစာအိမ်အတွင်း ပလတ်စတစ်အိတ်များ ပြည့်နှက်ကာ အဆိပ်ဖြစ်သေဆုံးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိကြရပါတယ်။ ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်များနှင့်ငြိကာ ဧရာမပင်လယ်လိပ်ကြီးများမှာလည်း သေဆုံးကြရပါတယ် ။ ပင်လယ်ပုဇွန်ထုပ်ကြီးများ ကျောက်ပုဇွန်များ ယောက်သွားများပင်လျှင် ပလတ်စတစ်များအား အစာဟုထင်ကာ စာသုံးနေ
ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။

ထိုဧရာမအမှိုက်ပုံကြီးသည် လူတို့နေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ်များနှင့် များစွာဝေးကွာသော သမုဒ္ဒရာကြီးအတွင်း တည်ရှိနေခြင်းကြောင့် သတ္တဝါများသေကြေပျက်စီးနေကြခြင်းကို ငွေကုန်ကြေးကျခံ အချိန်ကုန်ခံကာ ၎င်းအမှိုက်များအား ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရန်မည်သည့်နိုင်ငံကမှ တာဝန်မယူချင်ကြပါဘူး။ သို့သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့စည်းများ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ နှင့် တာဝန်သိလူသားများမှာတော့ ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှုလျော့ချရန်နှင့် အခြားအစားထိုးပစ္စည်းများသုံးစွဲရန် ကုန်ထုတ်ကုမ္ပဏီများ လူပုဂ္ဂိုလ်များ အား လူမှုကွန်ယက် သတင်းမီဒီယာ ရုပ်ရှင်များမှတစ်ဆင့် မနားတမ်းပညာပေးမှုများလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။

အုပ်ချုပ်သူများအနေနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ မြို့၊ ရွာ စသော ဒေသအလ်ိုက် စည်းမျဉ်းဥပဒေများ ချမှတ်ကာ ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှုလျှော့ချရန် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အမေရိကန် ကယ်လ်ဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာဆိုလျှင် ဈေးသွားသည့်အခါမှာ ကိုယ့်စီကိုယ်ငှ ကိုယ်ပိုင်အိတ်များ ယူသွားကြရပါတယ်။ ဈေးဆိုင်များမှ အိတ်ယူသုံးရမည်ဆိုလျှင် ပိုက်ဆံပေးဆောင်ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဈေးသွားသူတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ခြင်းတောင်းများနှင့်သွားခြင်း သည် အမေရိကန်ထက် သာသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။

သတင်းကောင်းတစ်ခု ပြောရမည်ဆိုလျှင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသား 17 နှစ်အရွယ်ရှိသော ဘွိုင်ယန်စလတ် ( Boyan Slat ) ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးမှ ရေနက်အတွင်းမျောပါနေသောအမှိုက်များကို သန့်စင်ပေးရုံသာမက ရေပေါ်မျောနေသော ပလတ်စတစ် များကိုလည်း တဆက်တည်းစုစည်းပေးကာ ကမ်းခြေကိုသယ်ဆောင်လာနိင်သော သန့်စင် နည်းစနစ်သစ်ကိရိယာတစ်မျိုးကို အကြံရပြီး သူ၏အကြံအား အကောင်
ထည်ဖော်ရန်အတွက်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနိုင်သူတွေကို 2011 ခုနှစ်ကတည်းက စည်းရုံးဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် ကယ်လ်ဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဖရန်စ္စကို မှ ပရဟိတအလူွရှင် လူနှစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီ ဖြင့် 2013 ခုနှစ်မှာ Ocean Cleanup ဆိုသော ကုမ္ပဏီကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ Delft မြို့တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သန့်စင်ကိရိယာများအား Alameda, San Francisco California မှ တပ်ဆင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ၎င်းကုမ္ပဏီမှာ ယခုအချိန်တွင်ရံပုံငွေအားဖြင့် 31.5 သန်းနှင့် လည်ပတ်နေပြီး 2018 မေလမှ ပင်လယ်သန့်ရှင်း ရေးကို စတင်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ ယခုနှုန်းအတ်ိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက အမှိုက်ဝဲကြီး၏ 50% ကို 5နှစ် နှင့် 10 နှစ်အတွင်းရှင်းလင်းန်ိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။

ကျွန်မ အိန္ဒိယ ခရီးစဉ်တွင်း အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို ပြောပြရမည်ဆိုလျှင် အိန္ဒိယမှာ ဈေးဆိုင် စားသောက်ဆိုင် အများစုက တစ်ခါသုံး ရွှံ့ခွက်များ သစ်ရွက်များဖြင့်လုပ်ထားသော တစ်ခါသုံးပန်ကန်များ ဂျုံဖြင့်လုပ်ထားသော ဇွန်းခရင်းများအား အသုံးပြုကြသည်ကို တွေ့ရပါတယ် ။
ပလတ်စတစ်အစားထိုး သဘာဝပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်လည်း ပလတ်စတစ်ထက် ဈေးနှုန်းကြီးခြင်း အလေးချိန်ပိုလေးခြင်းတို့ကြောင့် ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှု ကို ကမ႓ာနဲ့ အဝှမ်းလျှော့ချန်ိုင်ရန်မှာ ထင်သလောက်ခရီးမရောက်လှပါ ။ သို့ပေမယ့်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း တစ်မြို့တစ်နိုင်ငံချင်းမှ ယင်းသုံးစွဲမှုများကို ပူးပေါင်းလျှော့ချမည်ဆိုပါက အနာဂတ်ကမ္ဘာမှာ ပလတ်စတစ်အမှိုက်ပုံကြီးများ ထပ်မံဖြစ်ပွားမှုများ မရှိရန် နှင့် လူများ ၊ ပင်လယ်ရေများ ၊ သတ္တဝါများအား အန္တရာယ်မဖြစ်ရန် မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။

ကျွန်မငယ်ငယ်က ဖေဖေအပြင်ကပြန်လာတဲ့အခါ ဝယ်လာသော မွှေးကြိုင်ပြီး သွားရည်ယိုစရာ ခရုခေါက်ဆွဲ ထုပ်ကို ဖတ်ရွက် သတင်းစာစက္ကူ လျှော်ကြိုးနှင့် ထုတ်ထားတာကို သတိရမိပါတယ်။ အဲဒီခေတ်အချိန်ခါ ကဲ့သို့ ဖတ်ရွက်များ၊ လျှော်ကြိုးများ၊ အုန်းမုတ်ခွက်များ၊ ဝါးပိုက် ဝါးခွက်များ၊ သစ်ရွက်ပန်းကန်များ၊ ရွှံခွက်များကို ပလက်စတစ်များအစား အသုံးပြုကြမည်ဆိုလျှင်ဖြင့် ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှုအား လျှော့ချနိုင်ကြမည်လား ??????

Mi Thein
၂၂.၆.၂၀၁၈

Leave a Reply