အေရွ႕တုိင္းရဲ႕ ေလာင္းကစားၿမဳိ႕ေတာ္ မကာအုိ အေၾကာင္း

Posted on

မကာအို သည္ ေဟာင္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မကာအို ကၽြန္းဆြယ္သည္ေျမာက္ဘက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၏ Zhuai ၿမဳိ႕ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္ တုိ႔ႏွင့္ နယ္ေျမျခင္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ပုလဲျမစ္ဝွမ္းေဒသ Pearl River Delta နဲ႔ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္စပ္မွာ တည္ရွိေသာ မကာအိုေဒသသည္ စတုရန္းမုိင္ ၄၄.၅ အက်ယ္အဝန္းသာရွိသည္။ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္မူ မုိင္ ၄၀ သာ ကြာေ၀းသည္။

မကာအုိေဒသသည္ ခ်င္မင္းဆက္လက္ထက္ (ဘီစီ ၂၂၁-၂-၆အတြင္း) Panyu ျပည္နယ္အတြင္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ မကာအုိ၏ မူရင္းတုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ေလွႏွင့္လွည့္လည္သြားလာတတ္သည့္ Tanka လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ မကာအိုသည္ ခ်င္မင္းဆက္ေခတ္မွစ၍ တ႐ုတ္အပိုင္ နယ္နမိတ္ျဖစ္သည္။ မင္မင္းဆက္ေခတ္ ၁၅၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚတူဂီအား ငွားရမ္းေပးခဲ့သည္။ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚတူဂီအစိုးရႏွင့္ မန္ခ်ဴးအစိုးရတို႔သည္ သက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ရွည္ၾကာသည့္ တ႐ုတ္ ေပၚတူဂီ ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ မကာအိုသည္ ေပၚတူဂီမွ ေရရွည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမျဖစ္လာသည္။ ဥေရာပတိုင္းျပည္မ်ား၏ တ႐ုတ္ျပည္ရွိ ပထမဦးဆုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ကိုလိုနီနယ္ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေပၚတူဂီတို႔သည္ မကာအို၏ ေရွ႕ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ ေပၚတူဂီ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ကို တရားဝင္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုေၾကျငာခ်က္အရ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေပၚတူဂီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဆုံးသတ္ကာ မကာအိုအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံထံ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ မကာအိုေဒသတြင္ တစ္ျပည္ေထာင္ ႏွစ္စနစ္ကို က်င့္သုံးရန္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။

မကာအုိ ရဲ႕ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕

၁၆ရာစု မတုိင္မီ မကာအုိ၏ မူလအမည္မ်ားမွာ Haojing ႏွင့္ Jinghai တုိ႔ျဖစ္သည္။ Haojing မွာ ကႏုကမာမွန္ ျဖစ္ၿပီး Jinghai မွာ မွန္ပင္လယ္ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ မကာအုိဟုျဖစ္လာသည္မွာ A-Ma ဘုရားေက်ာင္းမွ စတင္သည္။ ထုိဘုရားေက်ာင္းသည္ ၁၅ ရာစုတြင္ေဆာက္လုပ္ေသာ ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္နတ္ဘုရားမ Mazu ကို ကုိးကြယ္ရန္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားကမူ Ma Ge ဟုေခၚသည္။ ေပၚတူဂီသေဘၤာသားမ်ားသည္ ထုိအရပ္သုိ႔ ဘုရားေက်ာင္းအေရွ႕ဘက္ဆိပ္ကမ္းမွ တက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒသခံမ်ားအား ဤေဒသ၏ အမည္အား လက္ညဳိးထုိး၍ေမးသည္။ သူတုိ႔ေမးသည္ကုိ ေဒသခံမ်ားနားမလည္ပဲ ဘုရားေက်ာင္း ကုိ ညႊန္ျပသျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းအမည္ကုိ ေမးသည္ဟု ထင္ကာ Ma Ge ဟုေျဖၾကသည္။ Ma Ge ကိုေပၚတူဂီတုိ႔အသံျဖင့္ ထြက္ရာမွာ မကာအုိ(Macau) ဟူ၍ ျဖစ္လာသည္ ဟု ဆုိသည္။

A-Ma ဘုရားေက်ာင္း

တရုတ္ဘာသာစကား ႏွင့္ ေပၚတူဂီဘာသာစကားတုိ႔ကုိ ရုံးသုံးဘာသာအျဖစ္ သုံးစြဲသည္။

ေမလ မွ စက္တင္ဘာလသည္ မုိးမ်ားေသာရာသီျဖစ္၍ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ဧၿပီလသည္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီျဖစ္သည္။

မကာအုိ၏ ေငြေၾကးစနစ္မွာ Macanese pataca (MOP) ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ၁ေဒၚလာသည္ ၈.၀၈MOP ႏွင့္ ညီမွ်သည္။ ေဟာင္ေကာင္ေငြေၾကး (HK$) ကုိလည္း တရား၀င္သုံးစြဲခြင့္ရွိသည္။

မကာအုိ၏ စုစုေပါင္း လူဦးေရမွာ ၆သိန္းခြဲျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ လူဦးေရအထူထပ္ဆုံးေဒသျဖစ္ၿပီး ၁စတုရန္းကီလုိမီတာလွ်င္ လူေပါင္း ၂၁၂၁၈ေယာက္ ေနထုိင္သည္။ ေနထုိင္သူလူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၉၅% မွာ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ေပၚတူဂီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္နယ္ေျမျဖစ္သျဖင့္ မကာအုိလူမ်ဳိး ၁သိန္းခန္႔တြင္ ေပၚတူဂီ ပတ္စ္ပုိစ့္ရွိသည္။ မကာအုိလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အသက္ရွည္ၾကၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ၈၁.၆ႏွစ္ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၈၇.၆ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚက အခ်မ္းသာဆုံးေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ နံပါတ္ ၁ ကာတာ ႏွင့္ နံပါတ္ ၂ လူဇင္ဘတ္တုိ႔အၾကားတြင္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံမဟုတ္သျဖင့္ နံပါတ္မခ်ိတ္ေသာ္လည္း မကာအုိႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ၁၁၄၄၃၀ ရွိၿပီး လူဇင္ဘတ္ထက္ပိုခ်မ္းသာသည္။ မကာအုိ၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ Tourism ၊ ေလာင္းကစား ၊ အ၀တ္အထည္ လုပ္ငန္း ၊ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကာစီႏုိလုပ္ငန္းမွ ႏုိင္ငံ၏ ၀င္ေငြ ၅၀%ေက်ာ္ကို ရရွိၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၂၀% သည္ ကာစီႏုိရုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။

မကာအုိကုိ အေရွ႕တုိင္းရဲ႕ လတ္စ္ဗီးဂတ္စ္ဟု တင္စားေခၚဆုိေလ့ရွိေသာ္လည္း အမွန္မွာ လတ္စ္ဗီးတ္အား အေနာက္ပိုင္းရဲ႕ မကာအုိဟုေခၚရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ မကာအုိအား လတ္စ္ဗီးဂတ္ႏွင့္ တင္စားေလ့ရွိေသာ္လည္း မကာအုိသည္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ကတည္းက ေလာင္းစကားအျမတ္ေငြတြင္ လတ္ဗီးဂတ္ကိုေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ပုိင္း ကာစီႏုိရုံမ်ားသည္ မကာအုိတြင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွသာ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မကာအုိ၏ ေလာင္းကစားအျမတ္ေငြမွာ ကမာၻ႔ေလာင္းကစားၿမဳိ႕ေတာ္ လတ္စ္ဗီးဂတ္ထက္ ၄ဆပုိမ်ားခဲ့ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခုလုံးတြင္ မကာအုိတစ္ေနရာတည္းကိုသာ ေလာင္းကစားခြင့္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မကာအုိသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသြားေပါင္း သန္း ၃၀ေက်ာ္ လာေလ့ရွိေသာ္လည္း ၂၇သန္းမွာ တရုတ္ ၊ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ ထုိင္၀မ္တုိ႔မွျဖစ္ၿပီး က်န္ ၃သန္းေက်ာ္သာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွျဖစ္သည္။ မကာအုိသည္ ကမာၻေပၚက ခရီးသြားအလာဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ေလာင္းကစားရုံ ၁၀ ရုံစာရင္းတြင္ မကာအုိမွ ၄ရုံသည္ နံပါတ္ ၁ ၊ ၂ ၊ ၄ ၊ ၅ ေနရာမ်ားကို ရယူထားသည္။ ၎တုိ႔မွာ MGM Grand Macau , Casino Ponte 16, City of Dreams Casino , The Venetian Macau တုိ႔ျဖစ္သည္။

city of dreams အေဆာက္အအုံ

နံပါတ္ ၁ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးေလာင္းကစားရုံမွာ The Venetian Macau ျဖစ္ၿပီး စတုရန္းေပ ၅၄၆၀၀ က်ယ္၀န္းသည္။ ကစားခုံေပါင္း ၄၂၀၀ ရွိၿပီး အရက္ဘား ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္ ၅၃ခု ရွိသည္။ ေလာင္းကစားရုံရွိရာ အေဆာက္အအုံႀကီးတစ္ခုလုံးမွာမူ စတုရန္းေပ ၁၀.၅သန္း ရွိေသာ ေျမေပၚတြင္တည္ရွိကာ အထပ္ေပါင္း ၃၉ထပ္ ႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ရွိသည္။ ဟုိတယ္ ႏွင့္အတူ ေရွာ့ပင္းေမာကုိပါ တြဲ၍ ဖြင့္ထားေသာ အေဆာက္အဦးႀကီးျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦးအတြင္းတြင္ အီတလီႏုိင္ငံ ဗင္းနစ္ၿမဳိ႕ကုိ ေရာက္ရွိသြားသေယာင္ ဒီဇုိင္းဆင္ထားသည္။ မုိးေကာင္ကင္အတုဖန္တီးထားသလုိ ဗင္းနစ္မွာလုိေလွစီးႏုိင္သည္။ ထုိအေဆာက္အအုံႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ အေမရိကန္ Las Vegas Sands ကုမၸဏီမွ ပုိင္ဆုိင္သည္။

Venetian Macau အေဆာက္အအုံ
ေကာင္းကင္အတု ႏွင့္ အတူ ဗင္းနစ္ကဲ့သုိ႔ ေလွစီးႏုိင္သည္
ေကာင္းကင္အတု ႏွင့္ အတူ ဗင္းနစ္ကဲ့သုိ႔ ေလွစီးႏုိင္သည္
ကာစီႏုိခန္းမ

ေခတ္မီတုိးတက္လွေသာ မကာအုိတြင္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္နယ္ေျမတစ္ခု ရွိေနေသးသည္။ Historic Centre of Macau ဟုေခၚေသာ ထုိေနရာတြင္ တခ်ိန္က ေပၚတူဂီကုိလုိနီျဖစ္ခဲ့ေသာ မကာအုိ၏ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားရွိသည္။ တရုတ္ ႏွင့္ ေပၚတူဂီ စတုိင္ေရာယွက္ေနေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည္။ လူသိအမ်ားဆုံးေနရာမွာ ၁၆၄၀ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ စိန္႔ေပါဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္မူ ဘုရားေက်ာင္းကုိ တပုိင္းတစသာျမင္ႏုိင္ေတာ့သည္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ထုိေနရာအား ယူနက္စကုိမွ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

စိန္႔ေပါ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း

မကာအုိ၏ အလံမွာ အစိမ္းေရာင္ေပၚတြင္ ေရျပင္ ၊ တံတား ၊ ၾကာပန္း ႏွင့္ ၾကယ္ငါးပြင့္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၾကာပန္းမွာ မကာအုိ၏ အထိမ္းအမွတ္ပန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ ေရျပင္မွာ မကာအုိသည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိေနျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ တံတားမွာ မကာအုိကြ်န္းဆြယ္ ႏွင့္ Taipa ကြ်န္းတုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ေပးသည့္ မကာအုိ၏ အထင္ကရတံတားျဖစ္ေသာ Governor Nobre de Carvalho တံတားျဖစ္သည္။ ၾကယ္ငါးလုံးကို မူ တရုတ္ႏုိင္ငံ အလံမွယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ လူတန္းစားေလးရပ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။

မကာအုိအလံ
Governor Nobre de Carvalho တံတား

Monte ခံတပ္မွာ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ နီးပါးရွိၿပီျဖစ္သည့္ ခံတပ္ျဖစ္သည္။ အလ်ား အနံ ၁၀၀ မီတာစီရွိေသာ ေက်ာက္တုံးခံတပ္ျဖစ္သည္။ ၁၆၁၇ ႏွစ္မွ ၁၆၂၆ခုႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ခံတပ္ျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ဓားျပမ်ား၏ ရန္မွကာကြယ္ရန္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 32 ML အေျမွာက္ႀကီးမ်ားကို ယေန႔တုိင္ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသးသည္။ Monte ခံတပ္၏ အနီးတြင္ မကာအုိျပတုိက္ရွိသည္။ အထပ္ ၃ထပ္ရွိေသာ ထုိျပတုိက္တြင္ မကာအုိသမုိင္းတေလွ်ာက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စုစည္းျပသထားသည္။ မကာအုိရွိ ေနာက္ထပ္ျပတုိက္မ်ားမွာ Great Prix ျပတုိက္ ၊ မကာအုိေရေၾကာင္းျပတုိက္ ၊ မကာအုိ ၀ုိင္ျပတုိက္ ႏွင့္ မကာအုိ Security Forces ျပတုိက္တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ျပတုိက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။

Monte ခံတပ္
Macau Grand Prix ျပတုိက္

မကာအုိ တာ၀ါသည္ မကာအုိ၏ အထင္ကရ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၁၀၈ေပ ျမင့္သည္။ ထုိတာ၀ါ၏ ၇၆၄ေပ ျမင့္သည့္ေနရာမွ ေအာက္သုိ႔ခုန္ခ်ေသာ Activity မွာ လူႀကဳိက္အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

မကာအုိတာ၀ါ

ကမာၻေက်ာ္ ၿပဳိင္ပြဲတစ္ခုလည္း မကာအုိမွာ ရွိေသးသည္။ ၁၉၅၄ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ Macau Grand Prix ၿပဳိင္ပြဲျဖစ္သည္။ လမ္းေၾကာင္းအရွည္ ၅၇မုိင္ရွိၿပီး အမ်ားဆုံးအျဖစ္ ၄ႀကိမ္အႏုိင္ရရွိထားသူမွာ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံသား John MacDonald ျဖစ္သည္။ မကာအုိ တြင္ လည္ပတ္ရန္ ေနရာေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ ထင္ရွားေသာ အရာမ်ားမွာ နမ္ဗန္းေရကန္မွ ေရပန္းျပပြဲ ၊ Taipa ေက်းရြာ ၊ Fisherman’s Wharf ၊ A-Ma ဘုရားေက်ာင္း ၊ Senado Square ၊ Coloane ကြ်န္းႏွင့္ ဟက္ဆာကမ္းေျခ ၊ နယ္စပ္ဂိတ္တံခါး ၊ Mercy နတ္ဘုရားမ ဘုရားေက်ာင္း Kun Iam ၊ The House of Dancing Water ၊ Studio City ႏွင့္ Flora Garden တုိ႔အျပင္ အျခားေနရာေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိေသးသည္။

Macau Grand Prix
Senado Square
Fisherman’s Wharf
The House of Dancing Water
Studio City
Parisian
ျပင္သစ္က Eiffel Tower အေသးစားေလးပါ။ အားလံုးကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက Eiffel Tower အတိုင္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး Tower ေပၚကို တက္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။အေပၚေရာက္ရင္ Macau ရဲ႕ ခန္႔ျငားလွပတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ ၊ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနတဲ့ ၿမိဳံ ့ျပတည္ေဆာက္ပံုေတြကို အေပၚစီးကေန ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မွာပါ။
အီဖယ္တာဝါ အေသးေလးေပၚကေန ေအာက္ဖက္ကုိ ျမင္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းေလးပါ
Macau မွာ ဟိုတယ္ခေတြ အင္မတန္ေစ်းႀကီးပါတယ္။
အနည္းဆုံး ေဒၚလာ ၆၀ ၀န္းက်င္မွာ ရွိပါတယ္။
အစားအေသာက္ကလည္း ေစ်းႀကီးပါတယ္။
Kun Iam Statue


အရှေ့တိုင်းရဲ့ လောင်းကစားမြို့တော် (သို့) မကာအိုဆိုသည်မှာ (unicode)

မကာအို သည် ဟောင်ကောင်ကဲ့သို့ပင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မကာအို ကျွန်းဆွယ်သည်မြောက်ဘက်တွင် တရုတ်ပြည်မကြီး၏ Zhuai မြို့နှင့် အနောက်ဘက်တွင် ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ် တို့နှင့် နယ်မြေခြင်း ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ပုလဲမြစ်ဝှမ်းဒေသ Pearl River Delta နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်စပ်မှာ တည်ရှိသော မကာအိုဒေသသည် စတုရန်းမိုင် ၄၄.၅ အကျယ်အဝန်းသာရှိသည်။ ဟောင်ကောင်နှင့်မူ မိုင် ၄၀ သာ ကွာဝေးသည်။

မကာအိုဒေသသည် ချင်မင်းဆက်လက်ထက် (ဘီစီ ၂၂၁-၂-၆အတွင်း) Panyu ပြည်နယ်အတွင်းပါဝင်ခဲ့သည်။ မကာအို၏ မူရင်းတိုင်းရင်းသားများမှာ လှေနှင့်လှည့်လည်သွားလာတတ်သည့် Tanka လူမျိုးများဖြစ်သည်။ မကာအိုသည် ချင်မင်းဆက်ခေတ်မှစ၍ တရုတ်အပိုင် နယ်နမိတ်ဖြစ်သည်။ မင်မင်းဆက်ခေတ် ၁၅၅၇ ခုနှစ်တွင် ပေါ်တူဂီအား ငှားရမ်းပေးခဲ့သည်။ ၁၈၈၇ ခုနှစ်တွင် ပေါ်တူဂီအစိုးရနှင့် မန်ချူးအစိုးရတို့သည် သက်တမ်း နှစ် ၄၀ ရှည်ကြာသည့် တရုတ် ပေါ်တူဂီ ကုန်သွယ်ရေး စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက် မကာအိုသည် ပေါ်တူဂီမှ ရေရှည်အုပ်ချုပ်သည့် နယ်မြေဖြစ်လာသည်။ ဥရောပတိုင်းပြည်များ၏ တရုတ်ပြည်ရှိ ပထမဦးဆုံးနှင့် နောက်ဆုံး ကိုလိုနီနယ် ဖြစ်သည်။

၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် တရုတ်နှင့် ပေါ်တူဂီတို့သည် မကာအို၏ ရှေ့ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် တရုတ် ပေါ်တူဂီ ပူးတွဲကြေငြာချက်ကို တရားဝင်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ထိုကြေငြာချက်အရ ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပေါ်တူဂီအုပ်ချုပ်ရေးကို အဆုံးသတ်ကာ မကာအိုအား တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံထံ ပြန်လည်အပ်နှင်းခဲ့သည်။ တရုတ်အစိုးရသည် မကာအိုဒေသတွင် တစ်ပြည်ထောင် နှစ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးရန်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ပေးရန် ကတိပြုခဲ့သည်။

မကာအို ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက်အလက်တချို့

၁၆ရာစု မတိုင်မီ မကာအို၏ မူလအမည်များမှာ Haojing နှင့် Jinghai တို့ဖြစ်သည်။ Haojing မှာ ကနုကမာမှန် ဖြစ်ပြီး Jinghai မှာ မှန်ပင်လယ် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မကာအိုဟုဖြစ်လာသည်မှာ A-Ma ဘုရားကျောင်းမှ စတင်သည်။ ထိုဘုရားကျောင်းသည် ၁၅ ရာစုတွင်ဆောက်လုပ်သော ဘုရားကျောင်းဖြစ်ပြီး ပင်လယ်နတ်ဘုရားမ Mazu ကို ကိုးကွယ်ရန်ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေသခံများကမူ Ma Ge ဟုခေါ်သည်။ ပေါ်တူဂီသင်္ဘောသားများသည် ထိုအရပ်သို့ ဘုရားကျောင်းအရှေ့ဘက်ဆိပ်ကမ်းမှ တက်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒေသခံများအား ဤဒေသ၏ အမည်အား လက်ညိုးထိုး၍မေးသည်။ သူတို့မေးသည်ကို ဒေသခံများနားမလည်ပဲ ဘုရားကျောင်း ကို ညွှန်ပြသဖြင့် ဘုရားကျောင်းအမည်ကို မေးသည်ဟု ထင်ကာ Ma Ge ဟုဖြေကြသည်။ Ma Ge ကိုပေါ်တူဂီတို့အသံဖြင့် ထွက်ရာမှာ မကာအို(Macau) ဟူ၍ ဖြစ်လာသည် ဟု ဆိုသည်။

တရုတ်ဘာသာစကား နှင့် ပေါ်တူဂီဘာသာစကားတို့ကို ရုံးသုံးဘာသာအဖြစ် သုံးစွဲသည်။

မေလ မှ စက်တင်ဘာလသည် မိုးများသောရာသီဖြစ်၍ နိုဝင်ဘာလမှ ဧပြီလသည် ခြောက်သွေ့သောရာသီဖြစ်သည်။

မကာအို၏ ငွေကြေးစနစ်မှာ Macanese pataca (MOP) ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ၁ဒေါ်လာသည် ၈.၀၈MOP နှင့် ညီမျှသည်။ ဟောင်ကောင်ငွေကြေး (HK$) ကိုလည်း တရားဝင်သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။

မကာအို၏ စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ ၆သိန်းခွဲဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးဒေသဖြစ်ပြီး ၁စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် လူပေါင်း ၂၁၂၁၈ယောက် နေထိုင်သည်။ နေထိုင်သူလူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၉၅% မှာ တရုတ်လူမျိုးများဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီနှင့် သက်ဆိုင်သည့်နယ်မြေဖြစ်သဖြင့် မကာအိုလူမျိုး ၁သိန်းခန့်တွင် ပေါ်တူဂီ ပတ်စ်ပိုစ့်ရှိသည်။ မကာအိုလူမျိုးများသည် အသက်ရှည်ကြပြီး ပျမ်းမျှအားဖြင့် အမျိုးသားများသည် ၈၁.၆နှစ်ဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများသည် ၈၇.၆ နှစ်ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာပေါ်က အချမ်းသာဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံစာရင်းတွင် နံပါတ် ၁ ကာတာ နှင့် နံပါတ် ၂ လူဇင်ဘတ်တို့အကြားတွင်ရှိသည်။ နိုင်ငံမဟုတ်သဖြင့် နံပါတ်မချိတ်သော်လည်း မကာအိုနိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ ၂၀၁၇ခုနှစ် စာရင်းအရ ၁၁၄၄၃၀ ရှိပြီး လူဇင်ဘတ်ထက်ပိုချမ်းသာသည်။ မကာအို၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ Tourism ၊ လောင်းကစား ၊ အဝတ်အထည် လုပ်ငန်း ၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း နှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ကာစီနိုလုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံ၏ ဝင်ငွေ ၅၀%ကျော်ကို ရရှိပြီး စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ ၂၀% သည် ကာစီနိုရုံများတွင် အလုပ်လုပ်ကြသည်။

မကာအိုကို အရှေ့တိုင်းရဲ့ လတ်စ်ဗီးဂတ်စ်ဟု တင်စားခေါ်ဆိုလေ့ရှိသော်လည်း အမှန်မှာ လတ်စ်ဗီးတ်အား အနောက်ပိုင်းရဲ့ မကာအိုဟုခေါ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ မကာအိုအား လတ်စ်ဗီးဂတ်နှင့် တင်စားလေ့ရှိသော်လည်း မကာအိုသည် ၂၀၀၇ခုနှစ်ကတည်းက လောင်းစကားအမြတ်ငွေတွင် လတ်ဗီးဂတ်ကိုကျော်လွန်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနောက်ပိုင်း ကာစီနိုရုံများသည် မကာအိုတွင် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှသာ စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မကာအို၏ လောင်းကစားအမြတ်ငွေမှာ ကမ္ဘာ့လောင်းကစားမြို့တော် လတ်စ်ဗီးဂတ်ထက် ၄ဆပိုများခဲ့လေသည်။ အကြောင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးတွင် မကာအိုတစ်နေရာတည်းကိုသာ လောင်းကစားခွင့် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

မကာအိုသို့ နှစ်စဉ် ခရီးသွားပေါင်း သန်း ၃၀ကျော် လာလေ့ရှိသော်လည်း ၂၇သန်းမှာ တရုတ် ၊ ဟောင်ကောင် နှင့် ထိုင်ဝမ်တို့မှဖြစ်ပြီး ကျန် ၃သန်းကျော်သာ ပြည်ပနိုင်ငံများမှဖြစ်သည်။ မကာအိုသည် ကမ္ဘာပေါ်က ခရီးသွားအလာဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လောင်းကစားရုံ ၁၀ ရုံစာရင်းတွင် မကာအိုမှ ၄ရုံသည် နံပါတ် ၁ ၊ ၂ ၊ ၄ ၊ ၅ နေရာများကို ရယူထားသည်။ ၎င်းတို့မှာ MGM Grand Macau , Casino Ponte 16, City of Dreams Casino , The Venetian Macau တို့ဖြစ်သည်။ နံပါတ် ၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံမှာ The Venetian Macau ဖြစ်ပြီး စတုရန်းပေ ၅၄၆၀၀ ကျယ်ဝန်းသည်။ ကစားခုံပေါင်း ၄၂၀၀ ရှိပြီး အရက်ဘား နှင့် စားသောက်ဆိုင် ၅၃ခု ရှိသည်။ လောင်းကစားရုံရှိရာ အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုလုံးမှာမူ စတုရန်းပေ ၁၀.၅သန်း ရှိသော မြေပေါ်တွင်တည်ရှိကာ အထပ်ပေါင်း ၃၉ထပ် နှင့် အခန်းပေါင်း ၃၀၀၀ ရှိသည်။ ဟိုတယ် နှင့်အတူ ရှော့ပင်းမောကိုပါ တွဲ၍ ဖွင့်ထားသော အဆောက်အဦးကြီးဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦးအတွင်းတွင် အီတလီနိုင်ငံ ဗင်းနစ်မြို့ကို ရောက်ရှိသွားသယောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားသည်။ မိုးကောင်ကင်အတုဖန်တီးထားသလို ဗင်းနစ်မှာလိုလှေစီးနိုင်သည်။ ထိုအဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုလုံးကို အမေရိကန် Las Vegas Sands ကုမ္ပဏီမှ ပိုင်ဆိုင်သည်။

ခေတ်မီတိုးတက်လှသော မကာအိုတွင် ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်နယ်မြေတစ်ခု ရှိနေသေးသည်။ Historic Centre of Macau ဟုခေါ်သော ထိုနေရာတွင် တချိန်က ပေါ်တူဂီကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သော မကာအို၏ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများရှိသည်။ တရုတ် နှင့် ပေါ်တူဂီ စတိုင်ရောယှက်နေသော အဆောက်အဦးများဖြစ်သည်။ လူသိအများဆုံးနေရာမှာ ၁၆၄ဝခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့သော စိန့်ပေါဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင်မူ ဘုရားကျောင်းကို တပိုင်းတစသာမြင်နိုင်တော့သည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် ထိုနေရာအား ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

မကာအို၏ အလံမှာ အစိမ်းရောင်ပေါ်တွင် ရေပြင် ၊ တံတား ၊ ကြာပန်း နှင့် ကြယ်ငါးပွင့်တို့ဖြစ်သည်။ ကြာပန်းမှာ မကာအို၏ အထိမ်းအမှတ်ပန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရေပြင်မှာ မကာအိုသည် ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ တံတားမှာ မကာအိုကျွန်းဆွယ် နှင့် Taipa ကျွန်းတို့ကို ဆက်သွယ်ပေးသည့် မကာအို၏ အထင်ကရတံတားဖြစ်သော Governor Nobre de Carvalho တံတားဖြစ်သည်။ ကြယ်ငါးလုံးကို မူ တရုတ်နိုင်ငံ အလံမှယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှင့် လူတန်းစားလေးရပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Monte ခံတပ်မှာ သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ နီးပါးရှိပြီဖြစ်သည့် ခံတပ်ဖြစ်သည်။ အလျား အနံ ၁၀၀ မီတာစီရှိသော ကျောက်တုံးခံတပ်ဖြစ်သည်။ ၁၆၁၇ နှစ်မှ ၁၆၂၆ခုနှစ်အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့သော ခံတပ်ဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ဓားပြများ၏ ရန်မှကာကွယ်ရန် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 32 ML အမြှောက်ကြီးများကို ယနေ့တိုင်မြင်တွေ့နိုင်သေးသည်။ Monte ခံတပ်၏ အနီးတွင် မကာအိုပြတိုက်ရှိသည်။ အထပ် ၃ထပ်ရှိသော ထိုပြတိုက်တွင် မကာအိုသမိုင်းတလျှောက် အကြောင်းအရာများကို စုစည်းပြသထားသည်။ မကာအိုရှိ နောက်ထပ်ပြတိုက်များမှာ Great Prix ပြတိုက် ၊ မကာအိုရေကြောင်းပြတိုက် ၊ မကာအို ဝိုင်ပြတိုက် နှင့် မကာအို Security Forces
ပြတိုက်တို့ ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်ပြတိုက်ပေါင်းများစွာ ရှိနေသေးသည်။

မကာအို တာဝါသည် မကာအို၏ အထင်ကရ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၁၀၈ပေ မြင့်သည်။ ထိုတာဝါ၏ ၇၆၄ပေ မြင့်သည့်နေရာမှ အောက်သို့ခုန်ချသော Activity မှာ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာကျော် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်း မကာအိုမှာ ရှိသေးသည်။ ၁၉၅၄ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ကျင်းပခဲ့သော Macau Grand Prix ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ လမ်းကြောင်းအရှည် ၅၇မိုင်ရှိပြီး အများဆုံးအဖြစ် ၄ကြိမ်အနိုင်ရရှိထားသူမှာ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသား John MacDonald ဖြစ်သည်။ မကာအို တွင် လည်ပတ်ရန် နေရာမြောက်များစွာရှိသည်။ ထင်ရှားသော အရာများမှာ နမ်ဗန်းရေကန်မှ ရေပန်းပြပွဲ ၊ Taipa ကျေးရွာ ၊ Fisherman’s Wharf ၊ A-Ma ဘုရားကျောင်း ၊ Senado Square ၊ Coloane ကျွန်းနှင့် ဟက်ဆာကမ်းခြေ ၊ နယ်စပ်ဂိတ်တံခါး ၊ Mercy နတ်ဘုရားမ ဘုရားကျောင်း Kun Iam ၊ The House of Dancing Water ၊ Studio City နှင့် Flora Garden တို့အပြင် အခြားနေရာပေါင်းများစွာလည်း ရှိသေးသည်။

Leave a Reply