ေဟာင္ေကာင္ ဆုိသည္မွာ

Posted on

ေဟာင္ေကာင္ သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၏ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း မေျပာင္းလဲဟုဆိုသည့္ ‘တျပည္ေထာင္ ႏွစ္စနစ္’ ႏိုင္ငံေရးမူအရ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးမွအပ အျခားအေရးကိစၥမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္စီမံခြင့္ရွိသည္။ ေဟာင္ေကာင္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ၿမိဳ႕ျပႀကီးျဖစ္သကဲ့သို႔ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ ထြန္းကားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း အခ်က္အခ်ာလည္းျဖစ္သည္။

ပထမ ဘိန္းစစ္ပြဲၿပီးေနာက္ ၁၈၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းသည္ ၿဗိတိသၽွအင္ပါယာ၏ ကိုလိုနီနယ္ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသၽွ၏ ပင္လယ္ရပ္ျခား နယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ နန္က်င္းစာခ်ဳပ္အရ ၿဗိတိန္တို႔သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဟာင္ေကာင္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တ႐ုတ္ထံ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ေပၚထြန္းလာသည္။

ေဟာင္ေကာင္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ၿမိဳ႕ျပႀကီး ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၎၏႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတႏွင့္ ဓေလ့မ်ားတြင္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ ထိေတြ႕ေရာယွက္ျခင္းကို ထင္ဟပ္ျပေနသည္။ ေဟာင္ေကာင္ လူဦးေရ၏ ၉၅ % မွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၅ % မွာ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စတုရန္းမိုင္ ၁၀၆၄ သာ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၇.၄ သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ အထူထပ္ဆုံး ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ (ဧရိယာစုစုေပါင္း၏ စတုရန္းမုိင္ ၆၃၇မွာ ေရျပင္ျဖစ္သျဖင့္ ကုန္းေျမဧရိယာမွာ ၄၃၀စတုရန္းမုိင္ခန္႔သာ ရွိသည္)

သမိုင္း

အဂၤလိပ္ဘာသာ “Hong Kong” ဆိုသည္မွာ တ႐ုတ္အမည္ ကြမ္တုန္းအသံထြက္မွ ဆင္းသက္လာသည္။ အေမြးနံ႔သာသင္းေသာ ဆိပ္ကမ္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ တ႐ုတ္႐ုံးသုံး ဘာသာျဖင့္ အသံထြက္မွာ ‘ရွန္းကန္’ (Xiang Gang) ျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္ ေဟာင္ေကာင္ဟု လူအမ်ား သိရွိထားသည့္ ေဒသတြင္ ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္း ေႏွာင္းပိုင္းကာလမွ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ႏွစ္ဦးကာလမွစ၍ လူသားမ်ား ေနထိုင္က်က္စားလာသည္ ဆိုေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္ဆိုသည့္ ေဝါဟာရ သမိုင္းမွတ္တမ္းတြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ၁၈၄၂ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔ ေရးထိုးခဲ့သည့္ နန္က်င္းစာခ်ဳပ္တြင္ ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဤေဒသသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ပထမဦးဆုံးေသာ ဥေရာပသားမွာ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံသား စူးစမ္းရွာေဖြေရးသမား ေဂ်ာ့ဂ္် အယ္ဗားရက္စ္ (Jorge Álvares) ျဖစ္ၿပီး ၁၅၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

၁၈၃၉ ခုႏွစ္တြင္ မန္ခ်ဴးအစိုးရက ဘိန္းတင္သြင္းက ေဟာင္မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ၿဗိတိသၽွအၾကား ပထမ ဘိန္းစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၁၈၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသၽွတို႔ေကာင္ကို ဝင္သိမ္းခဲ့သည္။ ဘိန္းစစ္ပြဲၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္တို႔ စစ္႐ႈံးသျဖင့္ နန္က်င္းစာခ်ဳပ္အရ ေဟာင္ေကာင္အား ၿဗိတိသၽွလက္ထဲ လႊဲေျပာင္းေပးရသည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသၽွတို႔က ဝိတိုရိယၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၈၆၀ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္တို႔က ဒုတိယ ဘိန္းစစ္ပြဲတြင္ စစ္႐ႈံးျပန္ရာ ေပက်င္းစာခ်ဳပ္အရ က်ိဳလုံကၽြန္းဆြယ္ကို ၿဗိတိသၽွလက္ထဲ ထပ္မံ ထိုးေပးရျပန္သည္။ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ေဟာင္ေကာင္အား ၿဗိတိသၽွတို႔ကို ၉၉ ႏွစ္ၾကာ ငွားရမ္းေပးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္အခါက ေဟာင္ေကာင္အပိုင္ နယ္နမိတ္သည္ ယေန႔အထိ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေခ်။

၂၀ ရာစုႏွစ္၏ ေရွ႕တဝက္အတြင္း ေဟာင္ေကာင္သည္ ၿဗိတိသၽွအင္ပါယာအတြက္ အေရးပါသည့္ အေကာက္ခြန္လြတ္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝိတိုရိယေတာင္ (ယေန႔ ထိုက္ဖိန္ေတာင္) သူေဌးရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဥေရာပသား လူကုံထံမ်ားက ေဒသခံ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အေရာတဝင္ မရွိလွေပ။

လူေနမႈ

ေဟာင္ေကာင္လူဦးေရသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၇.၄သန္းေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သားဖြားႏႈန္းမွာ ၀.၉၅ % သာရွိသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ သားဖြားႏႈန္း နည္းလြန္းသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ လူဦးေရကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ၂.၁ % ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္မွ ႏွစ္စဥ္ ၄၅,၀၀၀ ခန္႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာေနေသာေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္၏ လူဦးေရမွာ မျပတ္တိုးပြားလ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ား၏ ပ်မ္းမၽွသက္တမ္းမွာ ၈၁.၆ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ဆ႒မေျမာက္ အသက္အရွည္ဆုံး ျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအနက္ ၉၅ % မွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ကြမ္းတုန္၊ ဟတ္ကားႏွင့္ ေခ်ာင္က်ိဳးလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ က်န္ ၅ % မွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ေဟာင္ေကာင္သို႔ သြားေရာက္ကာ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ ၃ သိန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ပန္ခ်ာပီ၊ ပါကစၥတန္၊ နီေပါ စသည့္ အလယ္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ဆိပ္ကမ္းရွိ ေလွေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဗီယက္နမ္ ဒုကၡသည္ အခ်ိဳ႕လည္း ေဟာင္ေကာင္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

ၿဗိတိသၽွအဓိက ျဖစ္သည့္ ဥေရာပသားမ်ား၊ အေမရိကန္မ်ား၊ ဩစေၾတးလ်သားမ်ား၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္း ေဟာင္ေကာင္၏ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေဟာင္ေကာင္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား တ႐ုတ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသၽွ အေတာ္မ်ားမ်ား ေဟာင္ေကာင္မွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။

ေဟာင္ေကာင္ အေၾကာင္းစိတ္၀င္စားစရာ အခ်က္မ်ား

၁။ ေဟာင္ေကာင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသသာျဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻ႔အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္တန္းတူေဖာ္ျပျခင္းခံရသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္သည္ တစ္ႏွစ္တာ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၆၁၀၁၆ ျဖင့္ နံပါတ္ ၉ ဆြစ္ဇာလန္၏ ေနာက္တြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

၂။ ကမာၻေပၚတြင္ မုိးေမွ်ာ္တုိက္အမ်ားဆုံးဘယ္ေနရာလဲဟုေမးလွ်င္ အမ်ားစုက ဒူဘုိင္းလုိ႔ေျဖပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ တကယ့္အေျဖမွန္မွာ ေဟာင္ေကာင္ျဖစ္သည္။ ေဟာင္ေကာင္သည္ ဒူဘုိင္းထက္ မုိးေမွ်ာ္တုိက္ေပါင္း ၂ဆေက်ာ္ ၃ဆနီးပါမ်ားျပားသည္။ မုိးေမွ်ာ္တုိက္အမ်ားဆုံးစာရင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္က ၄၄၂ခုျဖင့္ ပထမ ၊ နယူးေယာက္က ၂၅၇ ျဖင့္ ဒုတိယ ၊ ဒူဘုိင္း ၁၇၇ ခုျဖင့္ တတိယေနရာမွာ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။

၃။ ေငြေၾကးအျဖစ္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာကိုသုံးသည္။ အေမရိကန္ ၁ေဒၚလာသည္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၇.၈၄၈ ႏွင့္ညီမွ်သည္။

၄။ ေဟာင္ေကာင္သည္ အခ်မ္းသာဆုံးၿမဳိ႕မ်ားစာရင္းတြင္လည္းပါ၀င္သည္။ ကမာၻ႔ အခ်မ္းသာဆုံးၿမဳိ႕မ်ားစာရင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္သည္ စင္ကာပူကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ နံပါတ္ ၈ေနရာတြင္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။

၅။ ကမာၻ႔နာမည္ႀကီး ရုိးရြဳိက္ကားမ်ားကို မည္သည့္ၿမဳိ႕မွာျဖစ္ေစ တန္ဖိုးႀကီးကာ ၀ယ္ယူရန္ခက္ခဲသျဖင့္ အေတြ႔ရနည္းတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဟာင္ေကာင္တြင္မူ ရုိးရြဳိ္က္ကားမ်ားကို မၾကာခဏျမင္ႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဟာင္ေကာင္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ရုိးရြဳိက္ကားအမ်ားဆုံး ရွိေသာၿမဳိ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ေဟာင္ေကာင္သူေဌးတစ္ဦး Stephen Hung သည္ သူ၏ဟုိတယ္အတြက္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္က ရုိးရြဳိက္ကား ၁၄စီး ၀ယ္ယူခဲ့ဖူးသလုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကလည္း အစီး ၃၀ ထပ္မံ၀ယ္ယူခဲ့ဖူးသည္။

၆။ ေဟာင္ေကာင္တြင္ သြားလာေရးအတြက္ Tram ဟုေခၚေသာ ဓာတ္ရထားမ်ားကို စီးရသည္။ ေဟာင္ေကာင္ဓာတ္ရထားသည္ ၁၈၈၈ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အာရွ၏ပထမဆုံး ဓာတ္ရထားျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေန႔စဥ္ လူေပါင္း ၁၁၀၀၀ ခန္႔သည္ ဓာတ္ရထားစီးေလ့ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူေပါင္း ၄သန္းခန္႔စီးသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

၇။ ရုံးသုံးဘာသာစကားအျဖစ္ တရုတ္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမ်ားကုိ အသုံးျပဳသည္။

၈။ ေဟာင္ေကာင္သည္ အလြန္ေခတ္မီတုိးတက္ေသာ ၿမဳိ႕ျပႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားသည္။ ၿမဳိ႕ႀကီး၏ ၄ပုံ ၃ပုံခန္႔တြင္ သစ္ပင္မ်ားစိမ္းလန္းစြာေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ အဆင့္မီ ပန္းၿခံႀကီး ၂၄ခု ၊ သစ္ေတာအုပ္မ်ား ၊ ေရေလွာင္တမံမ်ား ၊ေတာင္ကုန္းမ်ား ရွိေနသည္။

၉။ ေဟာင္ေကာင္သည္ ကမာၻ႔လူဦးေရ အထူထပ္ဆုံးေနရာမ်ားတြင္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ တစ္စတုရန္းကီလုိမီတာလွ်င္ ေနထုိင္သူေပါင္း ၆၆၉၈ေယာက္ရွိသည္။

၁၀။ ေဟာင္ေကာင္အလံမွာ အနီေပၚတြင္ အျဖဴေရာင္ပြင့္ဖတ္ ငါးခု ႏွင့္ ထုိပြင့္ဖတ္မ်ားအေပၚတြင္ ၾကယ္ငါးလုံးျဖစ္သည္။ အနီ ႏွင့္ အျဖဴ အေရာင္ႏွစ္ေရာင္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း စနစ္ႏွစ္ခုကို က်င့္သုံးသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ပြင့္ဖတ္ငါးခုမွာ ပြင့္ဖတ္ငါးခုရွိေသာ ေဟာင္ေကာင္သစ္ခြပန္းပြင့္ အမွတ္အသားျဖစ္ၿပီး အလယ္မွၾကယ္ငါးလုံးမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္အတူ အလုပ္သမားလူတန္းစား ၊ လယ္သမားလူစား ၊ အလယ္အလတ္လူတန္းစား ႏွင့္ အရင္းရွင္လူတန္းစားတုိ႔ကုိကုိယ္စားျပဳသည္။

၁၁။ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ရွစ္ခုေျမာက္ အလုပ္အရႈပ္ဆုံးေလဆိပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္စာရင္းအရ ခရီးသြားေပါင္း ၇၂သန္းေက်ာ္ကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၁၂။ Tsing Ma ႀကဳိးတံတား သည္ ေဟာင္ေကာင္၏ အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိတံတားသည္ ကမာၻ႔အရွည္ဆုံးႀကဳိးတံတားစာရင္းတြင္ပါ၀င္ၿပီး အရွည္ ၄၅၁၇ေပ ရွိသည္။

၁၃။ Central–Mid-Levels စက္ေလွကားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အရွည္ဆုံးစက္ေလွကားျဖစ္ၿပီး အရွည္ ၂၆၀၀ေပ ရွိသည္။ ၿမဳိ႕လယ္ေခါင္ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ကြ်န္းရွိ Mid-Levels ကုိ ဆက္သြယ္ထားသည္။

၁၄။ လူဦးေရထူထပ္လြန္းသျဖင့္ လူအမ်ားစုသည္ အထပ္ျမင့္တုိက္ႀကီးမ်ားတြင္ စုၿပဳံေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနစရာအလြန္ေစ်းႀကီးသည္။ အနိမ့္ဆုံးတည္းခုိခန္းမ်ားသည္ပင္ ေဒၚလာ ၄၀ခန္႔ရွိတတ္သည္။

၁၅။ ကမာၻေပၚတြင္ တတိယေျမာက္ Disneyland ကုိ ေဟာေကာင္အစုိးရ ႏွင့္ ေ၀ါ့ဒစၥေနးကုမၸဏီတုိ႔ ပူေပါင္းၿပီး ၂၀၀၅ခုႏွစ္က Lantau ကြ်န္းတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း ၈သန္းေက်ာ္ လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိေသာေနရာျဖစ္သည္။

၁၆။ Disneyland အျပင္ ခရီးသြားမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ထားေသာ ေဟာင္ေကာင္၏ေနရာအခ်ဳိ႕မွာ Star Ferry ,Victoria Peak, Ocean Park, The Avenue of Stars, The Symphony of Light , Big Buddha (Tian Tan Buddha Statue) , Lan Kwai Fong, Temple Street Night Market, Ladies Market, Tai O Fishing Village ,Repulse Bay and the Beaches , Dragon’s Back Hike တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

Myanmar Wikipedia
Facts of Hong Kong
12 Top-Rated Tourist Attractions in Hong Kong


ဟောင်ကောင် အကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

ဟောင်ကောင် သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ဖြစ်သည်။ တရုတ်၏နှစ် ၅၀ အတွင်း မပြောင်းလဲဟုဆိုသည့် ‘တပြည်ထောင် နှစ်စနစ်’ နိုင်ငံရေးမူအရ ဟောင်ကောင် အထူးအုပ်ချုပ်ရေး အစိုးရသည် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးမှအပ အခြားအရေးကိစ္စများကို ကိုယ်ပိုင်စီမံခွင့်ရှိသည်။ ဟောင်ကောင်သည် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ မြို့ပြကြီးဖြစ်သကဲ့သို့ အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ် ထွန်းကားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း အချက်အချာလည်းဖြစ်သည်။

ပထမ ဘိန်းစစ်ပွဲပြီးနောက် ၁၈၄၂ ခုနှစ်တွင် ဟောင်ကောင်ကျွန်းသည် ဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏ ကိုလိုနီနယ် ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှ၏ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေတစ်ခုအဖြစ် ပြန်ပြောင်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ နန်ကျင်းစာချုပ်အရ ဗြိတိန်တို့သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဟောင်ကောင်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို တရုတ်ထံ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းအပ်နှင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ဟောင်ကောင် အထူးအုပ်ချုပ်ရေး ဒေသ ပေါ်ထွန်းလာသည်။

ဟောင်ကောင်သည် နိုင်ငံတကာ မြို့ပြကြီး ဖြစ်သည့်အလျောက် ၎င်း၏ရုပ်ရှင်၊ ဂီတနှင့် ဓလေ့များတွင် အနောက်တိုင်းနှင့် အရှေ့တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု ထိတွေ့ရောယှက်ခြင်းကို ထင်ဟပ်ပြနေသည်။ ဟောင်ကောင် လူဦးရေ၏ ၉၅ % မှာ တရုတ်လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ၅ % မှာ အခြားလူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ စတုရန်းမိုင် ၁၀၆၄ သာ ကျယ်ဝန်းသည့် ဟောင်ကောင်တွင် လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇.၄ သန်းကျော် နေထိုင်လျက်ရှိရာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံး ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ (ဧရိယာစုစုပေါင်း၏ စတုရန်းမိုင် ၆၃၇မှာ ရေပြင်ဖြစ်သဖြင့် ကုန်းမြေဧရိယာမှာ ၄၃ဝစတုရန်းမိုင်ခန့်သာ ရှိသည်)

သမိုင်း

အင်္ဂလိပ်ဘာသာ “Hong Kong” ဆိုသည်မှာ တရုတ်အမည် ကွမ်တုန်းအသံထွက်မှ ဆင်းသက်လာသည်။ အမွေးနံ့သာသင်းသော ဆိပ်ကမ်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ တရုတ်ရုံးသုံး ဘာသာဖြင့် အသံထွက်မှာ ‘ရှန်းကန်’ (Xiang Gang) ဖြစ်သည်။

ယနေ့တွင် ဟောင်ကောင်ဟု လူအများ သိရှိထားသည့် ဒေသတွင် ကျောက်ခေတ်ဟောင်း နှောင်းပိုင်းကာလမှ ကျောက်ခေတ်သစ် နှစ်ဦးကာလမှစ၍ လူသားများ နေထိုင်ကျက်စားလာသည် ဆိုသော်လည်း ဟောင်ကောင်ဆိုသည့် ဝေါဟာရ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တွေ့ရှိရသည်မှာ ၁၈၄၂ ခုနှစ် တရုတ်နှင့် ဗြိတိန်တို့ ရေးထိုးခဲ့သည့် နန်ကျင်းစာချုပ်တွင် ဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းများအရ ဤဒေသသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ပထမဦးဆုံးသော ဥရောပသားမှာ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသား စူးစမ်းရှာဖွေရေးသမား ဂျော့ဂ်ျ အယ်ဗားရက်စ် (Jorge Álvares) ဖြစ်ပြီး ၁၅၁၃ ခုနှစ်တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။

၁၈၃၉ ခုနှစ်တွင် မန်ချူးအစိုးရက ဘိန်းတင်သွင်းက ဟောင်မှုကို ပိတ်ပင်ခဲ့သောကြောင့် တရုတ်နှင့် ဗြိတိသျှအကြား ပထမ ဘိန်းစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၈၄၁ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့ကောင်ကို ဝင်သိမ်းခဲ့သည်။ ဘိန်းစစ်ပွဲပြီးနောက် တရုတ်တို့ စစ်ရှုံးသဖြင့် နန်ကျင်းစာချုပ်အရ ဟောင်ကောင်အား ဗြိတိသျှလက်ထဲ လွှဲပြောင်းပေးရသည်။ နောက်တစ်နှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့က ဝိတိုရိယမြို့ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၈၆၀ ခုနှစ် တရုတ်တို့က ဒုတိယ ဘိန်းစစ်ပွဲတွင် စစ်ရှုံးပြန်ရာ ပေကျင်းစာချုပ်အရ ကျိုလုံကျွန်းဆွယ်ကို ဗြိတိသျှလက်ထဲ ထပ်မံ ထိုးပေးရပြန်သည်။ ၁၈၉၈ ခုနှစ်တွင် သဘောတူညီချက်များကို တိုးချဲ့ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဟောင်ကောင်အား ဗြိတိသျှတို့ကို ၉၉ နှစ်ကြာ ငှားရမ်းပေးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်အခါက ဟောင်ကောင်အပိုင် နယ်နမိတ်သည် ယနေ့အထိ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိချေ။

၂၀ ရာစုနှစ်၏ ရှေ့တဝက်အတွင်း ဟောင်ကောင်သည် ဗြိတိသျှအင်ပါယာအတွက် အရေးပါသည့် အကောက်ခွန်လွတ် ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဝိတိုရိယတောင် (ယနေ့ ထိုက်ဖိန်တောင်) သူဌေးရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ကြသည့် ဥရောပသား လူကုံထံများက ဒေသခံ တရုတ်လူမျိုးများနှင့် အရောတဝင် မရှိလှပေ။

လူနေမှု

ဟောင်ကောင်လူဦးရေသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၇.၄သန်းကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်တွင် နေထိုင်ကြသည့် အမျိုးသမီးများ၏ သားဖွားနှုန်းမှာ ၀.၉၅ % သာရှိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သားဖွားနှုန်း နည်းလွန်းသည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိ လူဦးရေကို ထိန်းထားနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ၂.၁ % ထက် များစွာလျော့နည်းနေသည်။ သို့သော်လည်း တရုတ်ပြည်မှ နှစ်စဉ် ၄၅,၀၀၀ ခန့် ပြောင်းရွှေ့လာနေသောကြောင့် ဟောင်ကောင်၏ လူဦးရေမှာ မပြတ်တိုးပွားလျက် ရှိသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် စာရင်းအရ ဟောင်ကောင်သားများ၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာ ၈၁.၆ နှစ် ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆဋ္ဌမမြောက် အသက်အရှည်ဆုံး ဖြစ်သည်။

ဟောင်ကောင်တွင် နေထိုင်ကြသူများအနက် ၉၅ % မှာ တရုတ်လူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ကွမ်းတုန်၊ ဟတ်ကားနှင့် ချောင်ကျိုးလူမျိုးများ ဖြစ်သည်။ ကျန် ၅ % မှာ နိုင်ငံခြားသားများ ဖြစ်ကြပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဟောင်ကောင်သို့ သွားရောက်ကာ အိမ်ဖော်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူများမှာ ၃ သိန်းကျော် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ပန်ချာပီ၊ ပါကစ္စတန်၊ နီပေါ စသည့် အလယ်အာရှနိုင်ငံများမှ လူမျိုးများလည်း ဟောင်ကောင်တွင် နေထိုင်ကြသည်။ ဆိပ်ကမ်းရှိ လှေပေါ်တွင် နေထိုင်ကြသည့် ဗီယက်နမ် ဒုက္ခသည် အချို့လည်း ဟောင်ကောင်တွင် အခြေချ နေထိုင်သူများ ဖြစ်လာကြသည်။

ဗြိတိသျှအဓိက ဖြစ်သည့် ဥရောပသားများ၊ အမေရိကန်များ၊ ဩစတြေးလျသားများ၊ ကနေဒါ၊ ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံသားများသည်လည်း ဟောင်ကောင်၏ ငွေရေးကြေးရေးနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဟောင်ကောင်၏ အချုပ်အခြာအာဏာအား တရုတ်ထံ လွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် ဗြိတိသျှ အတော်များများ ဟောင်ကောင်မှ ထွက်ခွာသွားကြသည်။

ဟောင်ကောင် အကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာ အချက်များ

၁။ ဟောင်ကောင်သည် အုပ်ချုပ်ရေးဒေသသာဖြစ်သော်လည်း ကမ္ဘာ့အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရာတွင် နိုင်ငံများနှင့်တန်းတူဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံစာရင်းတွင် ဟောင်ကောင်သည် တစ်နှစ်တာ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၆၁၀၁၆ ဖြင့် နံပါတ် ၉ ဆွစ်ဇာလန်၏ နောက်တွင် ရပ်တည်ခဲ့သည်။

၂။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် မိုးမျှော်တိုက်အများဆုံးဘယ်နေရာလဲဟုမေးလျှင် အများစုက ဒူဘိုင်းလို့ဖြေပါလိမ့်မည်။ သို့သော် တကယ့်အဖြေမှန်မှာ ဟောင်ကောင်ဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်သည် ဒူဘိုင်းထက် မိုးမျှော်တိုက်ပေါင်း ၂ဆကျော် ၃ဆနီးပါများပြားသည်။ မိုးမျှော်တိုက်အများဆုံးစာရင်းတွင် ဟောင်ကောင်က ၄၄၂ခုဖြင့် ပထမ ၊ နယူးယောက်က ၂၅၇ ဖြင့် ဒုတိယ ၊ ဒူဘိုင်း ၁၇၇ ခုဖြင့် တတိယနေရာမှာ ရပ်တည်လျှက်ရှိသည်။

၃။ ငွေကြေးအဖြစ် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာကိုသုံးသည်။ အမေရိကန် ၁ဒေါ်လာသည် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၇.၈၄၈ နှင့်ညီမျှသည်။

၄။ ဟောင်ကောင်သည် အချမ်းသာဆုံးမြို့များစာရင်းတွင်လည်းပါဝင်သည်။ ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံးမြို့များစာရင်းတွင် ဟောင်ကောင်သည် စင်ကာပူကို ကျော်ဖြတ်ကာ နံပါတ် ၈နေရာတွင် ရပ်တည်လျှက်ရှိသည်။

၅။ ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး ရိုးရွိုက်ကားများကို မည်သည့်မြို့မှာဖြစ်စေ တန်ဖိုးကြီးကာ ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲသဖြင့် အတွေ့ရနည်းတတ်သည်။ သို့သော် ဟောင်ကောင်တွင်မူ ရိုးရ်ွိုက်ကားများကို မကြာခဏမြင်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဟောင်ကောင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရိုးရွိုက်ကားအများဆုံး ရှိသောမြို့ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ ဟောင်ကောင်သူဌေးတစ်ဦး Stephen Hung သည် သူ၏ဟိုတယ်အတွက် ၂၀၀၆ခုနှစ်က ရိုးရွိုက်ကား ၁၄စီး ဝယ်ယူခဲ့ဖူးသလို ၂၀၁၄ခုနှစ်ကလည်း အစီး ၃၀ ထပ်မံဝယ်ယူခဲ့ဖူးသည်။

၆။ ဟောင်ကောင်တွင် သွားလာရေးအတွက် Tram ဟုခေါ်သော ဓာတ်ရထားများကို စီးရသည်။ ဟောင်ကောင်ဓာတ်ရထားသည် ၁၈၈၈ခုနှစ်ကတည်းက ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အာရှ၏ပထမဆုံး ဓာတ်ရထားဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် နေ့စဉ် လူပေါင်း ၁၁၀၀၀ ခန့်သည် ဓာတ်ရထားစီးလေ့ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် လူပေါင်း ၄သန်းခန့်စီးသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။

၇။ ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ် တရုတ် နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားများကို အသုံးပြုသည်။

၈။ ဟောင်ကောင်သည် အလွန်ခေတ်မီတိုးတက်သော မြို့ပြကြီးဖြစ်သော်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ မြို့ကြီး၏ ၄ပုံ ၃ပုံခန့်တွင် သစ်ပင်များစိမ်းလန်းစွာတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် အဆင့်မီ ပန်းခြံကြီး ၂၄ခု ၊ သစ်တောအုပ်များ ၊ ရေလှောင်တမံများ ၊တောင်ကုန်းများ ရှိနေသည်။

၉။ ဟောင်ကောင်သည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံးနေရာများတွင်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် နေထိုင်သူပေါင်း ၆၆၉၈ယောက်ရှိသည်။

၁၀။ ဟောင်ကောင်အလံမှာ အနီပေါ်တွင် အဖြူရောင်ပွင့်ဖတ် ငါးခု နှင့် ထိုပွင့်ဖတ်များအပေါ်တွင် ကြယ်ငါးလုံးဖြစ်သည်။ အနီ နှင့် အဖြူ အရောင်နှစ်ရောင်မှာ နိုင်ငံတစ်ခုတည်းဖြစ်သော်လည်း စနစ်နှစ်ခုကို ကျင့်သုံးသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ပွင့်ဖတ်ငါးခုမှာ ပွင့်ဖတ်ငါးခုရှိသော ဟောင်ကောင်သစ်ခွပန်းပွင့် အမှတ်အသားဖြစ်ပြီး အလယ်မှကြယ်ငါးလုံးမှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှင့်အတူ အလုပ်သမားလူတန်းစား ၊ လယ်သမားလူစား ၊ အလယ်အလတ်လူတန်းစား နှင့် အရင်းရှင်လူတန်းစားတို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။

၁၁။ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှစ်ခုမြောက် အလုပ်အရှုပ်ဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်စာရင်းအရ ခရီးသွားပေါင်း ၇၂သန်းကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

၁၂။ Tsing Ma ကြိုးတံတား သည် ဟောင်ကောင်၏ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုတံတားသည် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကြိုးတံတားစာရင်းတွင်ပါဝင်ပြီး အရှည် ၄၅၁၇ပေ ရှိသည်။

၁၃။ Central–Mid-Levels စက်လှေကားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်ဆုံးစက်လှေကားဖြစ်ပြီး အရှည် ၂၆၀၀ပေ ရှိသည်။ မြို့လယ်ခေါင် နှင့် ဟောင်ကောင်ကျွန်းရှိ Mid-Levels ကို ဆက်သွယ်ထားသည်။

၁၄။ လူဦးရေထူထပ်လွန်းသဖြင့် လူအများစုသည် အထပ်မြင့်တိုက်ကြီးများတွင် စုပြုံနေကြသည်ဖြစ်ရာ ဟောင်ကောင်တွင် နေစရာအလွန်ဈေးကြီးသည်။ အနိမ့်ဆုံးတည်းခိုခန်းများသည်ပင် ဒေါ်လာ ၄ဝခန့်ရှိတတ်သည်။

၁၅။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယမြောက် Disneyland ကို ဟောကောင်အစိုးရ နှင့် ဝေါ့ဒစ္စနေးကုမ္ပဏီတို့ ပူပေါင်းပြီး ၂၀၀၅ခုနှစ်က Lantau ကျွန်းတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ နှစ်စဉ် လူပေါင်း ၈သန်းကျော် လာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိသောနေရာဖြစ်သည်။

၁၆။ Disneyland အပြင် ခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်ထားသော ဟောင်ကောင်၏နေရာအချို့မှာ Star Ferry ,Victoria Peak, Ocean Park, The Avenue of Stars, The Symphony of Light , Big Buddha (Tian Tan Buddha Statue) , Lan Kwai Fong, Temple Street Night Market, Ladies Market, Tai O Fishing Village ,Repulse Bay and the Beaches , Dragon’s Back Hike တို့ဖြစ်ကြသည်။

Myanmar Wikipedia
Facts of Hong Kong
12 Top-Rated Tourist Attractions in Hong Kong

Leave a Reply