ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအား ဆုိသည္မွာ

Posted on

Via : Myanmar Wikipedia

ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအား သည္ စြမ္းအင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ျပဳမႈမ်ား (ဥပမာ ေပါက္ကြဲမႈ မရွိေသာ) ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာမွ ထုတ္ယူရရွိသည္။ ေရာင္းတန္းစက္႐ုံမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ႏ်ဴကလီးယားၿပိဳကြဲမႈ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳသည္။ လၽွပ္စစ္သုံးစြဲမႈအတြက္ ဓာတ္ေပါင္း ဖိုမ်ားသည္ ေရကို အပူ ေပးၿပီး ထြက္ရွိလာသည့္ေရေႏြးေငြ႕ကို လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ ကမၻာႀကီး၏ သုံးစြဲေနသည့္လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္မွ လာသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ၁၅၀ ထက္မ်ားေသာ ႏ်ဴကလီးယားတြန္းအား သုံးစစ္ေရယာဥ္မ်ား ကို ႏ်ဴကလီးယား ပါဝါသုံး ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏ်ဴးကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ သုေတသန အတြက္သုံးေသာ အေသးစား ႏ်ဴးကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို CROCUS ၏ ဗဟိုထု

ႏ်ဴးကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို ဆိုသည္မွာ ႏ်ဴကလီးယားထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ေပါင္းဖိုကို ေခၚသည္။ ဓာတ္ေပါင္းဖို အလုပ္လုပ္ပုံမွာ ႏ်ဴကလီးယား fission က ထြက္လာသည့္ အပူႏွင့္ ေရေႏြးေငြ႕ ျဖစ္ၿပီး၊ တာဘိုင္ကို ေမာင္းေစျခင္းျဖစ္သည္။ အေတြ႕ရမ်ားေသာ ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားတြင္ ျပည့္ဝယူေရနီယမ္ေလာင္စာတုံး မ်ားကိုသုံးသည္။ ဒဂၤါးျပားအ႐ြယ္ တစ္လက္မအရွည္ အေခ်ာင္းေလးကို စုစည္းထားသည္။ လုံၿခဳံစြာ ကာရံထားေသာ ဖိအားျမင့္အခန္းအတြင္းတြင္ ထည့္ထားသည္။ အေအးေပးရန္ အတြက္ ေရထဲတြင္ ျမႇဳပ္ထားရသည္။ အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ သတၱဳ အရည္ကို သုံးပါသည္။

သုံးစြဲမႈ

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ကမၻာ့စြမ္းအင္မ်ား၏ ၆.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ကမၻာ့လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔ကို ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ မွ ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ တို႔သည္ တစ္ကမၻာလုံးႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ျဖင့္လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း၏ ၅၆.၅ရာခိုင္ႏႈန္းကိုထုတ္လုပ္ေနသည္။၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးရွိႏိုင္ငံေပါင္း ၃၁ႏိုင္ငံတြင္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ဓာတ္ေပါင္းဖို ၄၃၉ လုံးသည္ စက္လည္ပတ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအႏုျမဴ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ (IAEA) မွ အစီရင္ခံထားသည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္း ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္အေျခအေန

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကို အမ်ားဆုံးသုံးစြဲသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအားမွ ရယူထားသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုမွ ထုတ္လုပ္သည့္ လၽွပ္စစ္စြမ္းအားသည္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား အားလုံး၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ထုတ္လုပ္ေနသည္။

ဥေရာပသမဂၢတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သည္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား အားလုံး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ထုတ္ေပးသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဩစတီးယား၊ အက္စ္တိုးနီးယားႏွင့္ အိုင္ယာလန္ ႏိုင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ရွိၾကေသာ တက္ႂကြမႈမရွိသည့္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား၏ျခားနားေသာႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္မူဝါဒသည္မတူညီပါ။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ လၽွင္ ျပင္သစ္တြင္ မ်ိဳးစုံသုံးစက္႐ုံ ၁၆ ခု အပါအဝင္ အေရအတြက္မ်ားစြာေသာ ႏ်ဴကလီးယား စက္႐ုံ မ်ားကို လက္ရွိသုံးစြဲေနသည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္း ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္အေျခအေန

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕သုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ စက္မႈ လုပ္ငန္းသည္ ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တန္ဖိုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅ ဘီလီယံေဒၚလာအထိ ျဖစ္လာမည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား၏ တန္ဖိုးႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလီယံေဒၚလာသာရွိသည္။ မ်ားစြာေသာ စစ္တပ္သုံးႏွင့္ အရပ္ဘက္သုံး (ေရခဲခြဲသေဘၤာကဲ့သို႔ေသာ) သေဘၤာမ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယား တြန္းအားပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ႏ်ဴကလီးယားေရေၾကာင္းသုံးတြန္းအားကို သုံးစြဲၾကသည္။ အနည္းငယ္ေသာအာကာသယာဥ္မ်ားသည္ အျပည့္သုံး ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားကို သုံးစြဲ၍ လႊတ္တင္ေနၾကသည္။

ဆိုဗီယက္႐ုရွား၏ ေရာ္ဆက္ (RORSAT) ပုံစံ အာကာသယာဥ္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္၏ စနပ္ – ၁၀ A (SNAP-10A) အာကာသယာဥ္မ်ား။ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသနသည္ သြယ္ဝိုက္၍ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ စက္႐ုံမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေစရန္ စိတ္ခ်ေရး၊ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုသည္မွာ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ျပဳေပါင္းစပ္မႈ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမွ ထြက္လာသည့္အပူကို အပိုအသုံးျပဳျခင္းအေနျဖင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ထုတ္လုပ္ (ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္စီးပြားေရးအေထာက္အကူျပဳရာတြင္)ၿပီး၊ ပင္လယ္ေရမွ ဆားသန္႔စင္ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္ အပူေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတို႔တြင္ သုံးစြဲႏိုင္သည္။

ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္မွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေပးမႈ (၁၉၉၅ မွ ၂၀၁၅)

ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ျပဳေပါင္းစပ္မႈ

ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ျပဳ ေပါင္းစပ္မႈ မ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယား ၿပိဳကြဲျခင္းထက္ ပိုမိုလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရၿပီး၊ ေရဒီယို သတၱိႂကြ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လႊတ္မႈနည္းပါးသည္။ ထိုဓာတ္ျပဳမႈမ်ားသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ႏိုင္သည္ဟု ေပၚလြင္ေနေသာ္လည္း၊ နည္းပညာအားျဖင့္ အေတာ္အတန္အခက္အခဲရွိၿပီး လည္ပတ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ စက္႐ုံသုံးဓာတ္အား အဆင့္ထိ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ မ်ားမွ စ၍ ယခုခ်ိန္တိုင္ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ျပဳေပါင္းစပ္မႈစြမ္းအားကို စာေတြ႕ႏွင့္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္စူးစမ္းရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

အာကာသတြင္ အသုံးျပဳျခင္း

ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ၿပိဳကြဲျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ျပဳေပါင္းစပ္ျခင္းႏွစ္ရပ္လုံးသည္ အာကာသပ်ံသန္းေရး ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာၿပီး၊ အနည္းငယ္မၽွေသာထုထည္ ဓာတ္ျပဳျခင္းျဖင့္အာကာသခရီးသို႔အလ်င္အျမန္သြားႏိုင္ရန္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္။ဤကဲ့သို႔ျဖစ္လာရျခင္းသည္ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ျပဳမႈမ်ား၏အလြန္ျမင့္မားေသာစြမ္းအင္သိပ္သည္းဆေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဓာတုပစၥည္းဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳေနသည့္ ယေန႔ေခတ္ဒုံးပ်ံမ်ား၏ စြမ္းအားထက္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ျပဳ မႈသည္ သုည ရ လုံး (၁၀၀၀၀၀၀၀ အဆ) ပိုမို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေရဒီယိုသတၱိ္ႂကြမႈ အႂကြင္းအက်န္ကို အေသးစား (ကီလိုဝပ္အနည္းငယ္) ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သုံးစြဲၿပီး၊ အမ်ားစုအေနျဖင့္ အာကာသခရီးသြားမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးရာတြင္ သုံးစြဲ သည္။

ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအား၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား

ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား၏ သံသရာလည္မႈ ခြဲျခမ္းစစ္ေဆးျခင္း (LCA) အေပၚ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ အမ်ားအျပားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအားသည္ ျပန္လည္အသစ္လဲႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္အရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။

ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအားအေပၚ ျငင္းခုံမႈ

ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအားျငင္းခုံမႈသည္ ၾကာရွည္အျငင္းပြားမႈ အေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းအျငင္းပြားမႈသည္ အရပ္ဘက္ အသုံးျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏ်ဴကလီးယားေလာင္စာမွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္မည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ား သုံးစြဲမႈႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈတို႔ကို လႊမ္းၿခဳံထားသည္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအားအေၾကာင္း ျငင္းခုံမႈသည္ ၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ ျငင္းခုံမႈသည္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ “နည္းပညာအျငင္းပြားမႈမ်ား သမိုင္းတြင္ မႀကဳံဖူး၊ မၾကားဖူးေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ေသာမွတ္တမ္းဝင္ သြားသည္။”

အီကာတာ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၊ ေရဖိအားသုံး ဓာတ္ေပါင္းဖို၊ ပင္လယ္ေရႏွင့္ ထပ္ဆင့္အေအးဖလွယ္၍ အေအးေပးထားသည္။

ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအားသည္ ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ စြမ္းအားအရင္းအႏွီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလၽွာ႔ခ်၍၊ ႏိုင္ငံျခားေရနံအေပၚ မွီခိုအားထားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္စိတ္ခ်လုံၿခဳံမႈကို တိုးပြားေစသည္။ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား ေျပာထားသည္မွာ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအားသည္ ေျပာေနက်ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစသည့္ မွန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ မီးခိုးမႈိင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိဘဲ၊ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာမ်ား၏ အဆင္အေျပ ဆုံးအစားထိုးေလာင္စာအျဖစ္ ျခားနားလ်က္ရွိသည္။ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္အမွီအခိုကင္းေရးေအာင္ျမင္မႈရရန္၊ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအားသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ေျပလည္ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကသည္။

ႏ်ဴကလီးယားစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထားသိုရသည့္ အႏၲရာယ္သည္ ေသးငယ္ၿပီး၊ ဓာတ္ေပါင္းဖိုအသစ္မ်ားတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာသုံးစြဲျခင္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးမွတ္တမ္းသည္ အျခားအဓိကအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ စြမ္းအားစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ေကာင္းမြန္လွသည္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအားသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို မ်ားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆန္႔က်င္သူ မ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။

ထိုၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုသတၱိႂကြ ႏ်ဴကလီးယားစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထားသိုျခင္း ျပႆနာမ်ား၊ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား စုပုံလာျခင္း အႏၲရာယ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ ပါဝင္ၿပီး၊ ထိုနည္းတူစြာ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ယူေရနီယံသတၱဳတြင္းမွ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ား လည္း ပါဝင္သည္။၎တို႔ ေစာဒကတက္ေျပာဆိုသည္မွာ ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ား ကိုယ္၌သည္ မ်ားျပားစြာ ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ စက္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ထိုစက္မ်ားတြင္ ကိစၥရပ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွားယြင္းသြားႏိုင္သည္။ ထိုသို႔မွားယြင္းပါက အလြန္ႀကီးမားေသာ ႏ်ဴကလီးယား မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး သေဘၤာသုံးစီး (အထက္မွ ေအာက္) ႏ်ဴကလီးယားတိုက္သေဘၤာ ယူအက္စ္အက္စ္ ဘိန္းဘရစ္ (USS Bainbridge) ႏွင့္ ယူအက္စ္အက္စ္ေလာင္းဘိခ္် (USS Long Beach) ၊ ယူအက္စ္အက္စ္ အင္တာပ႐ိုက္စ္ –၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးေသာ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမွ သေဘၤာသားမ်ားသည္ အိုင္စတိုင္း(Einstein) ၏ ျဒပ္-စြမ္းအင္ညီမၽွျခင္းပုံေသနည္း E=mc² ကို ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ ေရးထားသည္။

အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ၿပိဳကြဲမႈကို စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းအႏၲရာယ္သည္ နည္းပညာအသစ္တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး လာသည္ႏွင့္အမၽွ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဆိုသည္ကို ေဝဖန္သူမ်ားက မယုံၾကည္ၾကပါ။ ၎တို႔ေထာက္ျပေျပာဆို သြားသည္မွာ ယူေရနီယံသတၱဳတူးေဖာ္ေရးမွ ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ငန္းရပ္နားၿပီးဆုံးသြားသည္အထိ ႏ်ဴကလီးယားေလာင္စာ ကြင္းဆက္၏ အားလုံးေသာ စြမ္းအင္သုံးစြဲျခင္းအဆင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခါတြင္၊ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအား သည္ ကာဗြန္ေလ်ာ့နည္းေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားအရင္းအျမစ္တစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ပါ။ စီးပြားေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းေရး ျငင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျငင္းခုံေနေသာ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ သုံးစြဲသည္။

ရည္ၫႊန္းကိုးကား
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_energy
http://library.thinkquest.org/3471/nuclear_energy.html

Myanmar Wikipedia


နျူကလီးယားစွမ်းအား ဆိုသည်မှာ (unicode)

Via : Myanmar Wikipedia

နျူကလီးယားစွမ်းအား သည် စွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး နျူကလီးယားဓာတ်ပြုမှုများ (ဥပမာ ပေါက်ကွဲမှု မရှိသော) ထိန်းချုပ်ထားရာမှ ထုတ်ယူရရှိသည်။ ရောင်းတန်းစက်ရုံများသည် လက်ရှိအချိန်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် နျူကလီးယားပြိုကွဲမှု တုံ့ပြန်ချက်များကို အသုံးပြုသည်။ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုအတွက် ဓာတ်ပေါင်း ဖိုများသည် ရေကို အပူ ပေးပြီး ထွက်ရှိလာသည့်ရေနွေးငွေ့ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း သော ကမ္ဘာကြီး၏ သုံးစွဲနေသည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် နျူကလီးယားစွမ်းအင်မှ လာသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ၁၅၀ ထက်များသော နျူကလီးယားတွန်းအား သုံးစစ်ရေယာဉ်များ ကို နျူကလီးယား ပါဝါသုံး ၍ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

နျူးကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို

နျူးကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို ဆိုသည်မှာ နျူကလီးယားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ပေါင်းဖိုကို ခေါ်သည်။ ဓာတ်ပေါင်းဖို အလုပ်လုပ်ပုံမှာ နျူကလီးယား fission က ထွက်လာသည့် အပူနှင့် ရေနွေးငွေ့ ဖြစ်ပြီး၊ တာဘိုင်ကို မောင်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ အတွေ့ရများသော ဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင် ပြည့်ဝယူရေနီယမ်လောင်စာတုံး များကိုသုံးသည်။ ဒင်္ဂါးပြားအရွယ် တစ်လက်မအရှည် အချောင်းလေးကို စုစည်းထားသည်။ လုံခြုံစွာ ကာရံထားသော ဖိအားမြင့်အခန်းအတွင်းတွင် ထည့်ထားသည်။ အအေးပေးရန် အတွက် ရေထဲတွင် မြှုပ်ထားရသည်။ အခြားအမျိုးအစားများတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် သို့မဟုတ် သတ္တု အရည်ကို သုံးပါသည်။

သုံးစွဲမှု

၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်များ၏ ၆.၃ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ကမ္ဘာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း တို့ကို နျူကလီးယား စွမ်းအင် မှ ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ် နှင့် ဂျပန် တို့သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးနျူကလီးယားစွမ်းအင်ဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ၅၆.၅ရာခိုင်နှုန်းကိုထုတ်လုပ်နေသည်။၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၁နိုင်ငံတွင် နျူကလီးယားစွမ်းအင် ဓာတ်ပေါင်းဖို ၄၃၉ လုံးသည် စက်လည်ပတ်နေသည်ဟု နိုင်ငံတကာအနုမြူ စွမ်းအင် အေဂျင်စီ (IAEA) မှ အစီရင်ခံထားသည်။

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နျူကလီးယားစွမ်းအင်အခြေအနေ

အမေရိကန်နိုင်ငံသည် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကို အများဆုံးသုံးစွဲသည့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲမှု၏ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းကို နျူကလီးယားစွမ်းအားမှ ရယူထားသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် စာရင်းအရ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှ ထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားသည် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အားလုံး၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ကို ထုတ်လုပ်နေသည်။

ဥရောပသမဂ္ဂတစ်ခုလုံးအနေဖြင့် နျူကလီးယားစွမ်းအင်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အားလုံး၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ကို ထုတ်ပေးသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများနှင့် ဩစတီးယား၊ အက်စ်တိုးနီးယားနှင့် အိုင်ယာလန် နိုင်ငံတို့ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများအကြား ရှိကြသော တက်ကြွမှုမရှိသည့် နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ခြားနားသောနျူကလီးယားစွမ်းအင်မူဝါဒသည်မတူညီပါ။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့် လျှင် ပြင်သစ်တွင် မျိုးစုံသုံးစက်ရုံ ၁၆ ခု အပါအဝင် အရေအတွက်များစွာသော နျူကလီးယား စက်ရုံ များကို လက်ရှိသုံးစွဲနေသည်။

အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကျောက်မီးသွေးနှင့်ဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ် စက်မှု လုပ်ငန်းသည် မြင့်တက်လာလျက်ရှိပြီး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တန်ဖိုးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၅ ဘီလီယံဒေါ်လာအထိ ဖြစ်လာမည်။ ထိုအချိန် တွင် နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ တန်ဖိုးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလီယံဒေါ်လာသာရှိသည်။ များစွာသော စစ်တပ်သုံးနှင့် အရပ်ဘက်သုံး (ရေခဲခွဲသင်္ဘောကဲ့သို့သော) သင်္ဘောများသည် နျူကလီးယား တွန်းအားပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည့် နျူကလီးယားရေကြောင်းသုံးတွန်းအားကို သုံးစွဲကြသည်။ အနည်းငယ်သောအာကာသယာဉ်များသည် အပြည့်သုံး နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုများကို သုံးစွဲ၍ လွှတ်တင်နေကြသည်။

ဆိုဗီယက်ရုရှား၏ ရော်ဆက် (RORSAT) ပုံစံ အာကာသယာဉ်များနှင့် အမေရိကန်၏ စနပ် – ၁၀ A (SNAP-10A) အာကာသယာဉ်များ။ နိုင်ငံတကာ သုတေသနသည် သွယ်ဝိုက်၍ လုံခြုံစိတ်ချရသော စက်ရုံများကဲ့သို့ ဖြစ်လာစေရန် စိတ်ချရေး၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုဆိုသည်မှာ နျူကလီးယား ဓာတ်ပြုပေါင်းစပ်မှု အသုံးပြုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းမှ ထွက်လာသည့်အပူကို အပိုအသုံးပြုခြင်းအနေဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထုတ်လုပ် (ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးအထောက်အကူပြုရာတွင်)ပြီး၊ ပင်လယ်ရေမှ ဆားသန့်စင်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် လူနေရပ်ကွက် အပူပေးခြင်း လုပ်ငန်းများတို့တွင် သုံးစွဲနိုင်သည်။

နျူကလီးယား ဓာတ်ပြုပေါင်းစပ်မှု

နျူကလီးယား ဓာတ်ပြု ပေါင်းစပ်မှု များသည် နျူကလီးယား ပြိုကွဲခြင်းထက် ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရပြီး၊ ရေဒီယို သတ္တိကြွ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လွှတ်မှုနည်းပါးသည်။ ထိုဓာတ်ပြုမှုများသည် အဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်သည်ဟု ပေါ်လွင်နေသော်လည်း၊ နည်းပညာအားဖြင့် အတော်အတန်အခက်အခဲရှိပြီး လည်ပတ်နိုင်လောက်သည့် စက်ရုံသုံးဓာတ်အား အဆင့်ထိ ဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ် များမှ စ၍ ယခုချိန်တိုင်နျူကလီးယားဓာတ်ပြုပေါင်းစပ်မှုစွမ်းအားကို စာတွေ့နှင့် လက်တွေ့အားဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းရှာဖွေခဲ့ကြသည်။

အာကာသတွင် အသုံးပြုခြင်း

နျူကလီးယား ဓာတ်ပြိုကွဲခြင်းနှင့် ဓာတ်ပြုပေါင်းစပ်ခြင်းနှစ်ရပ်လုံးသည် အာကာသပျံသန်းရေး ဆက်စပ်ပစ္စည်း များအတွက် အာမခံချက်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာပြီး၊ အနည်းငယ်မျှသောထုထည် ဓာတ်ပြုခြင်းဖြင့်အာကာသခရီးသို့အလျင်အမြန်သွားနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်လာရခြင်းသည်နျူကလီးယားဓာတ်ပြုမှုများ၏အလွန်မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဓာတုပစ္စည်းဓာတ်ပြုခြင်းများဖြင့် အသုံးပြုနေသည့် ယနေ့ခေတ်ဒုံးပျံများ၏ စွမ်းအားထက် နျူကလီးယားဓာတ်ပြု မှုသည် သုည ရ လုံး (၁၀၀၀၀၀၀၀ အဆ) ပိုမို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ ရေဒီယိုသတ္တိ်ကြွမှု အကြွင်းအကျန်ကို အသေးစား (ကီလိုဝပ်အနည်းငယ်) ကိစ္စရပ်များတွင် သုံးစွဲပြီး၊ အများစုအနေဖြင့် အာကာသခရီးသွားများနှင့် စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရာတွင် သုံးစွဲ သည်။

နျူကလီးယားစွမ်းအား၏ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ

ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှင့်မှုများ၏ သံသရာလည်မှု ခွဲခြမ်းစစ်ဆေးခြင်း (LCA) အပေါ် နှိုင်းယှဉ်ချက် အများအပြားတွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ နျူကလီးယားစွမ်းအားသည် ပြန်လည်အသစ်လဲနိုင်သည့် စွမ်းအင်အရင်းအနှီးများနှင့် တန်းတူ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။

နျူကလီးယားစွမ်းအားအပေါ် ငြင်းခုံမှု

နျူကလီးယားစွမ်းအားငြင်းခုံမှုသည် ကြာရှည်အငြင်းပွားမှု အကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ ယင်းအငြင်းပွားမှုသည် အရပ်ဘက် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် နျူကလီးယားလောင်စာမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လွှတ်မည့် နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ သုံးစွဲမှုနှင့် နေရာချထားမှုတို့ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ နျူကလီးယားစွမ်းအားအကြောင်း ငြင်းခုံမှုသည် ၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များအတွင်း အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၊ ထိုအချိန်တွင်ပင် ငြင်းခုံမှုသည် နိုင်ငံအချို့တွင် “နည်းပညာအငြင်းပွားမှုများ သမိုင်းတွင် မကြုံဖူး၊ မကြားဖူးလောက်အောင် ပြင်းထန်သောမှတ်တမ်းဝင် သွားသည်။”

နျူကလီးယားစွမ်းအားသည် ရေရှည်တည်တန့်သော စွမ်းအားအရင်းအနှီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချ၍၊ နိုင်ငံခြားရေနံအပေါ် မှီခိုအားထားမှုကို လျော့ကျစေခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်စိတ်ချလုံခြုံမှုကို တိုးပွားစေသည်။ ဝါဒဖြန့်ချိသူများ ပြောထားသည်မှာ နျူကလီးယားစွမ်းအားသည် ပြောနေကျလေထုညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်စေသည့် မှန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့များနှင့် မီးခိုးမှိုင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမရှိဘဲ၊ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ၏ အဆင်အပြေ ဆုံးအစားထိုးလောင်စာအဖြစ် ခြားနားလျက်ရှိသည်။ ဝါဒဖြန့်ချိပြောဆိုနေသူများသည် အနောက်နိုင်ငံများအတွက် စွမ်းအင်အမှီအခိုကင်းရေးအောင်မြင်မှုရရန်၊ နျူကလီးယားစွမ်းအားသည် တစ်ခုတည်းသော ပြေလည်စေမည့် လမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ထားကြသည်။

နျူကလီးယားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထားသိုရသည့် အန္တရာယ်သည် သေးငယ်ပြီး၊ ဓာတ်ပေါင်းဖိုအသစ်များတွင် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသုံးစွဲခြင်းဖြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလျော့ချနိုင်သည့် အနောက်နိုင်ငံများတွင် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမှတ်တမ်းသည် အခြားအဓိကအမျိုးအစားဖြစ်သော စွမ်းအားစက်ရုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကောင်းမွန်လှသည်။ နျူကလီးယားစွမ်းအားသည် ပြည်သူများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို များစွာ ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်ဟု ဆန့်ကျင်သူ များက ယုံကြည်ကြသည်။

ထိုခြိမ်းခြောက်မှုများတွင် ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ နျူကလီးယားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထားသိုခြင်း ပြဿနာများ၊ နျူကလီးယားလက်နက်များ စုပုံလာခြင်း အန္တရာယ်နှင့် အကြမ်းဖက်မှုတို့ ပါဝင်ပြီး၊ ထိုနည်းတူစွာ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်နှင့် ယူရေနီယံသတ္တုတွင်းမှ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုများ လည်း ပါဝင်သည်။၎င်းတို့ စောဒကတက်ပြောဆိုသည်မှာ ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ ကိုယ်၌သည် များပြားစွာ ရှုပ်ထွေးနေသော စက်များဖြစ်ပြီး၊ထိုစက်များတွင် ကိစ္စရပ်ပေါင်းများစွာ မှားယွင်းသွားနိုင်သည်။ ထိုသို့မှားယွင်းပါက အလွန်ကြီးမားသော နျူကလီးယား မတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။

အန္တရာယ်ကြီးမားသော နျူကလီးယား ဓာတ်ပြိုကွဲမှုကို စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းအန္တရာယ်သည် နည်းပညာအသစ်တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုး လာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းသွားမည်ဆိုသည်ကို ဝေဖန်သူများက မယုံကြည်ကြပါ။ ၎င်းတို့ထောက်ပြပြောဆို သွားသည်မှာ ယူရေနီယံသတ္တုတူးဖော်ရေးမှ နျူကလီးယားလုပ်ငန်းရပ်နားပြီးဆုံးသွားသည်အထိ နျူကလီးယားလောင်စာ ကွင်းဆက်၏ အားလုံးသော စွမ်းအင်သုံးစွဲခြင်းအဆင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါတွင်၊ နျူကလီးယားစွမ်းအား သည် ကာဗွန်လျော့နည်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်တစ်ခုမဟုတ်တော့ပါ။ စီးပွားရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရေး ငြင်းဆိုချက်များကို ငြင်းခုံနေသော နှစ်ဘက်စလုံးမှ သုံးစွဲသည်။

ရည်ညွှန်းကိုးကား
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_energy
http://library.thinkquest.org/3471/nuclear_energy.html

Myanmar Wikipedia

Leave a Reply