ေျမထဲပင္လယ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Posted on

ေျမထဲပင္လယ္ သည္ အတၱလႏၲိတ္သမုဒၵရာ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းပိတ္လုနီးပါး ျဖစ္သည္။ ေျမထဲပင္လယ္ ဟူေသာ ပညတ္ႏွင့္အညီ ဤပင္လယ္ သည္ ကုန္းမ်ား ဝန္းရံပတ္ထားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေရအိုင္ႀကီးႏွင့္တူေသာ ပင္လယ္ျဖစ္သည္ ေျမထဲပင္လယ္ ကို အေရွ႕ဖက္တြင္ ဥေရာပတိုက္ ၊ ေတာင္ဖက္တြင္ အာဖရိကတိုက္တို႔ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၉၇၀၀၀၀ စတုရန္းမိုင္ခန္႔ ရွိၿပီး အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာႏွင့္ ဆက္သည့္ ဂ်ီဘေရာ္လ္တာ ေရလက္ၾကားသည္ ၁၄ ကီလိုမီတာ (၉ မိုင္) သာ က်ယ္ဝန္းသည္။ ပ်မ္းမွ်အနက္အားျဖင့္ ေပေပါင္း ၄၉၀၀ နက္ၿပီး အနက္ဆုံးေနရာမွာ ၁၇၂၈၀ေပ အထိနက္သည္။

ဤပင္လယ္တြင္း၌ ကၽြန္း အေျမာက္အျမား ရွိလ်က္ အေရးပါ အရာေရာက္ဆုံးတို႔မွာ ဂရိမွ Ionian ၊ စပိန္မွ Balearic ကၽြန္း ၊ အီတလီမွ Sardinia ကၽြန္း ၊ ဆိုက္ပရပ္ကြ်န္း ၊ ၿပင္သစ္မွ Corsica ကၽြန္း ၊ Cyclades ကြ်န္းစုမ်ား စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ အဆုိအရမူ ေျမထဲပင္လယ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၅.၉သန္းခန္႔ကတည္းက ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေျမထဲပင္လယ္ကမ္းရုိးတန္းတေလွ်ာက္ တည္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ တူရကီ ၊ တူနီးရွား ၊ ဆီးရီးယား ၊ ဆလုိေဗးနီးယား ၊ စပိန္ ၊ လစ္ဗ်ား ၊ အီတလီ ၊ အစၥေရး ၊ဂရိ ၊ ျပင္သစ္ ၊ အီဂ်စ္ ၊ ျပင္သစ္ ၊ ခရုိေအးရွား ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ အဓိကၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားမွာမူ အလက္ဇၿႏၵီးယား ၊ ဘာစီလုိနာ ၊ မာေဆး ၊ ေအသင္ ၊ တဲအဗစ္ ၊ ေရာမ ၊ ဗင္းနစ္ ၊ က်ဴးနစ္ စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

Lepanto စစ္ပြဲ ၊ ေျမထဲပင္လယ္ ၊ ၁၅၇၁ခုႏွစ္

ဥေရာပ၊ အာရွႏွင့္ အာဖရိကတိုက္ႀကီး ၃ တိုက္အၾကား တြင္ တည္ရွိသည္ ေျမထဲပင္လယ္သည္ကား ေရွးပေဝဏီမွ စ၍ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ေက်ာ္ေစာ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ပင္လယ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ထိုပင္လယ္ကို ဝန္းရံ လ်က္ရွိသည့္ အီတလီ ၊ ဂရိ၊ ပယ္လက္စတိုင္း၊ အီဂ်စ္စေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ေရွးအက်ဆုံး ယဥ္ေက်းမႈမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္၌ လည္း ေျမထဲပင္လယ္သည္ ကမာၻ႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ကိစၥမ်ား၌လည္းလည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္းအဆက္အသြယ္ ကိစၥမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ စစ္မက္ေရးရာ၌လည္းေကာင္း အခ်က္အျခာေဒသ ျဖစ္လ်က္ပင္ရွိသည္။

ေျမထဲပင္လယ္၏ သမိုင္းကို သုံးသပ္ရေသာ္ ေျမထဲပင္လယ္တြင္ ဦးစြာက်က္စားေသာ လူမ်ိဳးမွာ ဖီနီရွန္တို႔ ျဖစ္၏။ ဖီနီရွန္ လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေျမထဲပင္လယ္ တစ္ေလၽွာက္ ဂ်ီဗေရာတား ေရလက္ၾကားတိုင္ေအာင္ သြားေသာဟူ၏။ ထိုေဒသသို႔ ေရာက္ ေလေသာ္ေက်ာက္ေဆင္မ်ားေပၚတြင္ ‘တိုး၍ မသြားရ’ ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရေသာ စာတမ္းထိုးထားသည္ကို ေတြ႕ရေသာဟူ၏။ သို႔ရာတြင္ ရဲရင့္လွေသာ ဖီနီရွန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ အတၱလႏၲိတ္သမုဒၵရာ တြင္းသို႔ ဆက္လက္သြားၾက၏။

ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ တစ္ခုလုံးကုိ သိမ္းပိုက္ခဲ့တဲ့ေရာမအင္ပါယာ ၊ ေအဒီ ၁၁၇

ဂရိ၊ ေရာမႏွင့္ ကားေသ့လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဖီနီရွန္လူမ်ိဳးတို႔ သြားရာ ခရီးေၾကာင္းအတိုင္း သြားၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ ေျမထဲပင္ လယ္သည္ ကမၻာတြင္ အေရးပါေသာ ေရေၾကာင္းျဖစ္လာသည္။ ဝင္ေပါက္မွာ ဂ်ီဗေရာတား ျဖစ္၏။ ေရာမႏိုင္ငံ ေကာင္းစားစဥ္က ေျမထဲပင္လယ္ကို ေရာမလူမ်ိဳးတို႔ ႀကီးစိုးခဲ့၏။ ခရစ္ ၁၉၃ဝ ျပည့္ ့ႏွစ္တြင္ အီတာလ်ံ လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေျမထဲပင္လယ္ကို ႀကီးစိုးရန္ ႀကံစည္ခဲ့ၾကေသးသည္။

ယဥ္ေက်းမႈသည္ အေနာက္ဖက္ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္သို႔ ေ႐ြ႕သြားေသာ အခ်ိန္တြင္ ေျမထဲပင္လယ္သည္ အေရးမပါလွဘဲ ရွိသြား၏။ သို႔ေသာ္ ၁၈၆၉ ခုႏွစ္၌ ဆူးအက္တူးေျမာင္းကို ေဖာက္လုပ္ ၿပီးစီးၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥေရာပတိုက္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အာရွ တိုက္တို႔ ကူးလူးဆက္ဆံရာ အဓိက ေရေၾကာင္းလမ္း ျဖစ္လာသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း သေဘၤာရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ဆူးအက္တူးေျမာင္းကို ကူးျဖတ္ေလသည္။

ထိုေၾကာင့္ပင္ ဥေရာပ လက္နက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာဖရိကေျမာက္ ဖက္စြန္းရွိ ဂ်ီဗေရာတားတြင္ မိမိတို႔ အေျခေတာင့္ေအာင္ စိုင္းျပင္း ၾကလ်က္ ေျမထဲပင္လယ္တြင္ ေျခကုတ္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္းက ေျမထဲပင္လယ္သည္ စစ္မ်က္ႏွာတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့၏။ ဒါးဒနဲ ေရလက္ၾကားကို ရရွိႏိုင္စိမ့္ေသာ ငွာ တိုက္ခိုက္ေသာ ဂလစ္ပိုလီတိုက္ပြဲသည္ ထင္ရွားေပသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္စဥ္အခါကလည္း ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္ရန္ ေျမထဲပင္လယ္ကို ႀကီးစိုးမႈသည္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆၾက၏။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ပင္ မဟာမိတ္တို႔၏ အဓိကရန္သူမွာ နာဇီဂ်ာမနီ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း မိမိတို႔၏ စစ္တပ္မ်ားကို အာဖရိက ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ဆူးအက္တူးေျမာင္းသည္ ေျမထဲပင္လယ္ကို ပင္လယ္နီ၊ အာေရဗ်ပင္လယ္၊ အိႏၵိယ သမုဒၵရာတို႔ႏွင့္ ဆက္မိေစသည္။ ေျမထဲပင္လယ္ကို အၾကမ္းအားျဖင့္ အီတလီကၽြန္းဆြယ္က ႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခားထားသကဲ့သို႔ ရွိ၏။ ဤသို႔ ခြဲျခားလိုက္ေသာ အခါေျမထဲပင္လယ္မွာ အေရွ႕ဖက္ျခမ္း အေနာက္ဖက္ျခမ္း ဟူ၍ ျဖစ္လာၿပီးလၽွင္ အေရွ႕ဖက္ျခမ္း၌ ေရသည္ပို၍ နက္ ေလသည္။ ဤပင္လယ္၌ ငါးအမ်ိဳးေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ က်က္စား သည္ျဖစ္ရာ အျခား ပင္လယ္မ်ားထက္ ငါးမ်ိဳးေပါင္း စုံေလသည္။

ေျမထဲပင္လယ္ ႏွင့္ အလက္ဇၿႏၵီးယားၿမဳိ႕

ထို႔ျပင္ အီတလီႏိုင္ငံမွ အီဗ႐ိုျမစ္၊ ပိုျမစ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ႐ုန္းျမစ္သည္လည္းေကာင္း၊ အာဖရိကတိုက္မွ ႏိုင္းျမစ္သည္လည္းေကာင္း ဤေျမထဲပင္လယ္ထဲသို႔စီးဝင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ ျမစ္အနည္းငယ္မွ စီးဝင္လာေသာေရထက္ ပို၍ ေရခိုးေရေငြ႕အျဖစ္ျဖင့္ ေရကိုစြန္႔လႊတ္ရေသာေၾကာင့္ေျမထဲပင္လယ္ သည္ အကယ္၍သာ အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ မရွိပါက ဆားအိုင္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သြားရန္ပင္ အေၾကာင္း ရွိေလသည္။

ေျမထဲပင္လယ္သည္ ပတ္ဝန္က်င္ရွိ ကုန္းေျမေဒသတို႔ကို ရာသီဥတု အားျဖင့္ ထူးျခားေစသည္။ ေျမထဲပင္လယ္ ရာသီဥတု ေခၚေသာ ရာသီဥတုမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယင္းရာသီဥတုမ်ိဳးမွာ ေဆာင္အခါေႏြး၍ စြတ္စိုလ်က္၊ ေႏြအခါပူ၍ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီးလၽွင္ ေဆာင္းကူး၊ ေဆာင္းႏွင့္ ေႏြရာသီမ်ားတြင္ မိုး႐ြာသည္။ စပ်စ္သီး၊ လိမ္ေမာ္သီး၊ မက္မြန္သီး၊ တည္သီးအစရွိေသာ အသီး မ်ားသည္ဤကဲ့သို႔ေသာ ရာသီဥတုမ်ိဳးကို ႏွစ္သက္သည္။ ေျမထဲ ပင္လယ္ကို ပတ္ရံလ်က္ရွိေသာ ကုန္းေျမမ်ားသည္ ေတာင္ထူထပ္ သည္။ သို႔အားျဖင့္ ျပာလဲ့ေသာ ပင္လယ္ေရျပင္ကို ေနာက္ခံလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ သဘာဝ႐ႈခင္း လွပသျဖင့္ ထင္ရွားေပသည္။

ေျမထဲပင္လယ္ရဲ႕ satellite ျမင္ကြင္းတစ္ခု
ေျမထဲပင္လယ္အတြင္းရွိ ခရုိေအးရွားႏုိင္ငံမွ Paklinski ကြ်န္းစုမ်ား
ညဘက္မွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ

SoftSchool Facts
Myanmar Wikipedia

————————————

မြေထဲပင်လယ် အကြောင်းသိကောင်းစရာ (unicode)

မြေထဲပင်လယ် သည် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကုန်းတွင်းပိတ်လုနီးပါး ဖြစ်သည်။ မြေထဲပင်လယ် ဟူသော ပညတ်နှင့်အညီ ဤပင်လယ် သည် ကုန်းများ ဝန်းရံပတ်ထားလျက်ရှိသောကြောင့် ရေအိုင်ကြီးနှင့်တူသော ပင်လယ်ဖြစ်သည် မြေထဲပင်လယ် ကို အရှေ့ဖက်တွင် ဥရောပတိုက် ၊ တောင်ဖက်တွင် အာဖရိကတိုက်တို့ ဝန်းရံလျက်ရှိသည်။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၉၇၀၀၀၀ စတုရန်းမိုင်ခန့် ရှိပြီး အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာနှင့် ဆက်သည့် ဂျီဘရော်လ်တာ ရေလက်ကြားသည် ၁၄ ကီလိုမီတာ (၉ မိုင်) သာ ကျယ်ဝန်းသည်။ ပျမ်းမျှအနက်အားဖြင့် ပေပေါင်း ၄၉၀၀ နက်ပြီး အနက်ဆုံးနေရာမှာ ၁၇၂၈၀ပေ အထိနက်သည်။

ဤပင်လယ်တွင်း၌ ကျွန်း အမြောက်အမြား ရှိလျက် အရေးပါ အရာရောက်ဆုံးတို့မှာ ဂရိမှ Ionian ၊ စပိန်မှ Balearic ကျွန်း ၊ အီတလီမှ Sardinia ကျွန်း ၊ ဆိုက်ပရပ်ကျွန်း ၊ ပြင်သစ်မှ Corsica ကျွန်း ၊ Cyclades ကျွန်းစုများ စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။ ပညာရှင်များ၏ အဆိုအရမူ မြေထဲပင်လယ်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅.၉သန်းခန့်ကတည်းက ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။

မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် တည်ရှိနေသော နိုင်ငံများမှာ တူရကီ ၊ တူနီးရှား ၊ ဆီးရီးယား ၊ ဆလိုဗေးနီးယား ၊ စပိန် ၊ လစ်ဗျား ၊ အီတလီ ၊ အစ္စရေး ၊ဂရိ ၊ ပြင်သစ် ၊ အီဂျစ် ၊ ပြင်သစ် ၊ ခရိုအေးရှား နှင့် အခြားနိုင်ငံအချို့တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကမ်းခြေတလျှောက် အဓိကမြို့ကြီးများမှာမူ အလက်န္ဇြီးယား ၊ မာဆေး ၊ အေသင် ၊ တဲအဗစ် ၊ ရောမ ၊ ဗင်းနစ် ၊ ကျူးနစ် စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။

ဥရောပ၊ အာရှနှင့် အာဖရိကတိုက်ကြီး ၃ တိုက်အကြား တွင် တည်ရှိသည် မြေထဲပင်လယ်သည်ကား ရှေးပဝေဏီမှ စ၍ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ကျော်စော ထင်ရှားခဲ့သော ပင်လယ်ကြီး ဖြစ်သည်။ ထိုပင်လယ်ကို ဝန်းရံ လျက်ရှိသည့် အီတလီ ၊ ဂရိ၊ ပယ်လက်စတိုင်း၊ အီဂျစ်စသော တိုင်းပြည်များတွင် ရှေးအကျဆုံး ယဉ်ကျေးမှုများ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်၌ လည်း မြေထဲပင်လယ်သည် ကမ္ဘာ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကိစ္စများ၌လည်းလည်းကောင်း၊ လမ်းပန်းအဆက်အသွယ် ကိစ္စများ၌လည်းကောင်း၊ စစ်မက်ရေးရာ၌လည်းကောင်း အချက်အခြာဒေသ ဖြစ်လျက်ပင်ရှိသည်။

မြေထဲပင်လယ်၏ သမိုင်းကို သုံးသပ်ရသော် မြေထဲပင်လယ်တွင် ဦးစွာကျက်စားသော လူမျိုးမှာ ဖီနီရှန်တို့ ဖြစ်၏။ ဖီနီရှန် လူမျိုးတို့သည် မြေထဲပင်လယ် တစ်လျှောက် ဂျီဗရောတား ရေလက်ကြားတိုင်အောင် သွားသောဟူ၏။ ထိုဒေသသို့ ရောက် လေသော်ကျောက်ဆေင်များပေါ်တွင် ‘တိုး၍ မသွားရ’ ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရသော စာတမ်းထိုးထားသည်ကို တွေ့ရသောဟူ၏။ သို့ရာတွင် ရဲရင့်လှသော ဖီနီရှန်လူမျိုးတို့သည် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ တွင်းသို့ ဆက်လက်သွားကြ၏။

ဂရိ၊ ရောမနှင့် ကားသေ့လူမျိုးတို့သည် ဖီနီရှန်လူမျိုးတို့ သွားရာ ခရီးကြောင်းအတိုင်း သွားကြသည်။ သို့ဖြင့် မြေထဲပင် လယ်သည် ကမ္ဘာတွင် အရေးပါသော ရေကြောင်းဖြစ်လာသည်။ ဝင်ပေါက်မှာ ဂျီဗရောတား ဖြစ်၏။ ရောမနိုင်ငံ ကောင်းစားစဉ်က မြေထဲပင်လယ်ကို ရောမလူမျိုးတို့ ကြီးစိုးခဲ့၏။ ခရစ် ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ်တွင် အီတာလျံ လူမျိုးတို့သည် မြေထဲပင်လယ်ကို ကြီးစိုးရန် ကြံစည်ခဲ့ကြသေးသည်။

ယဉ်ကျေးမှုသည် အနောက်ဖက်နှင့် မြောက်ဖက်သို့ ရွေ့သွားသော အချိန်တွင် မြေထဲပင်လယ်သည် အရေးမပါလှဘဲ ရှိသွား၏။ သို့သော် ၁၈၆၉ ခုနှစ်၌ ဆူးအက်တူးမြောင်းကို ဖောက်လုပ် ပြီးစီးပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ဥရောပတိုက် တောင်ပိုင်းနှင့် အာရှ တိုက်တို့ ကူးလူးဆက်ဆံရာ အဓိက ရေကြောင်းလမ်း ဖြစ်လာသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သင်္ဘောရာပေါင်းများစွာတို့သည် ဆူးအက်တူးမြောင်းကို ကူးဖြတ်လေသည်။

ထိုကြောင့်ပင် ဥရောပ လက်နက်နိုင်ငံများသည် အာဖရိကမြောက် ဖက်စွန်းရှိ ဂျီဗရောတားတွင် မိမိတို့ အခြေတောင့်အောင် စိုင်းပြင်း ကြလျက် မြေထဲပင်လယ်တွင် ခြေကုတ်ရအောင် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းက မြေထဲပင်လယ်သည် စစ်မျက်နှာတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့၏။ ဒါးဒနဲ ရေလက်ကြားကို ရရှိနိုင်စိမ့်သော ငှာ တိုက်ခိုက်သော ဂလစ်ပိုလီတိုက်ပွဲသည် ထင်ရှားပေသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်စဉ်အခါကလည်း အောင်မြင်မှု ရနိုင်ရန် မြေထဲပင်လယ်ကို ကြီးစိုးမှုသည် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆကြ၏။ ထိုအတွက်ကြောင့်ပင် မဟာမိတ်တို့၏ အဓိကရန်သူမှာ နာဇီဂျာမနီ ဖြစ်သော်ငြားလည်း မိမိတို့၏ စစ်တပ်များကို အာဖရိက မြောက်ပိုင်းနှင့် အီတလီနိုင်ငံတွင်းသို့ စေလွှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။

ဆူးအက်တူးမြောင်းသည် မြေထဲပင်လယ်ကို ပင်လယ်နီ၊ အာရေဗျပင်လယ်၊ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာတို့နှင့် ဆက်မိစေသည်။ မြေထဲပင်လယ်ကို အကြမ်းအားဖြင့် အီတလီကျွန်းဆွယ်က နှစ်ပိုင်း ခွဲခြားထားသကဲ့သို့ ရှိ၏။ ဤသို့ ခွဲခြားလိုက်သော အခါမြေထဲပင်လယ်မှာ အရှေ့ဖက်ခြမ်း အနောက်ဖက်ခြမ်း ဟူ၍ ဖြစ်လာပြီးလျှင် အရှေ့ဖက်ခြမ်း၌ ရေသည်ပို၍ နက် လေသည်။ ဤပင်လယ်၌ ငါးအမျိုးပေါင်း ၄ဝဝ ကျော် ကျက်စား သည်ဖြစ်ရာ အခြား ပင်လယ်များထက် ငါးမျိုးပေါင်း စုံလေသည်။

ထို့ပြင် အီတလီနိုင်ငံမှ အီဗရိုမြစ်၊ ပိုမြစ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ရုန်းမြစ်သည်လည်းကောင်း၊ အာဖရိကတိုက်မှ နိုင်းမြစ်သည်လည်းကောင်း ဤမြေထဲပင်လယ်ထဲသို့စီးဝင်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ မြစ်အနည်းငယ်မှ စီးဝင်လာသောရေထက် ပို၍ ရေခိုးရေငွေ့အဖြစ်ဖြင့် ရေကိုစွန့်လွှတ်ရသောကြောင့်မြေထဲပင်လယ် သည် အကယ်၍သာ အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာနှင့် ဆက်စပ်လျက် မရှိပါက ဆားအိုင်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်သွားရန်ပင် အကြောင်း ရှိလေသည်။

မြေထဲပင်လယ်သည် ပတ်ဝန်ကျင်ရှိ ကုန်းမြေဒေသတို့ကို ရာသီဥတု အားဖြင့် ထူးခြားစေသည်။ မြေထဲပင်လယ် ရာသီဥတု ခေါ်သော ရာသီဥတုမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယင်းရာသီဥတုမျိုးမှာ ဆောင်အခါနွေး၍ စွတ်စိုလျက်၊ နွေအခါပူ၍ ခြောက်သွေ့ပြီးလျှင် ဆောင်းကူး၊ ဆောင်းနှင့် နွေရာသီများတွင် မိုးရွာသည်။ စပျစ်သီး၊ လိမ်မော်သီး၊ မက်မွန်သီး၊ တည်သီးအစရှိသော အသီး များသည်ဤကဲ့သို့သော ရာသီဥတုမျိုးကို နှစ်သက်သည်။ မြေထဲ ပင်လယ်ကို ပတ်ရံလျက်ရှိသော ကုန်းမြေများသည် တောင်ထူထပ် သည်။ သို့အားဖြင့် ပြာလဲ့သော ပင်လယ်ရေပြင်ကို နောက်ခံလျက် ရှိသောကြောင့် သဘာဝရှုခင်း လှပသဖြင့် ထင်ရှားပေသည်။

SoftSchool Facts
Myanmar Wikipedia


 

Leave a Reply