တန္ဖုိးအႀကီးဆုံး သတၱ၀ါအမ်ဳိးအစားျဖစ္တဲ့ ပန္ဒါ ေလးေတြ အေၾကာင္း

Posted on

ပန္ဒါဝက္၀ံတုိ႔၏ ပါဏေဗဒ အမည္မွာ အီလ်ဴေရာ့ပိုဒါ မီလာႏိုလ်ဴကာ (Ailuropoda melanoleuca) ျဖစ္သည္။ ပန္ဒါတုိ႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂သန္း ႏွင့္ ၃သန္း ၾကားကာလကတည္းက ရွိခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ပန္ဒါသည္ တရုတ္တုိ႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေကၤတျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ပန္ဒါအလံကုိလႊင့္လွ်င္ စစ္ပြဲကုိ ဆက္မတုိက္ေတာ့ပဲ ရပ္တန္႔လုိက္ၿပီဟု ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ပန္ဒါသည္ ကမာၻ႔ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ အမွတ္အသားလည္းျဖစ္သည္။

ပန္ဒါသည္ ဝက္ဝံအငယ္စား အ႐ြယ္ခန္႔ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ဝါး႐ုံေတာမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အၿမီးသည္ ငုတ္တိုကေလးသာ ရွိသည္။ ေျခလုံးတုတ္၍ ေျခဖဝါးႀကီးသည္။ ျဖဴေသာ ကိုယ္လုံးတြင္ လက္ျပင္တစ္ဝိုက္၌ အမဲရစ္ႀကီး ရွိသည္။ ေျခေထာက္၊ နား႐ြက္၊ မ်က္စိ ပတ္လည္တြင္ မဲေနရကား ေၾကာင္ေၾကာင္က်ားက်ား ရွိသည္။

ကမာၻေပၚမွာရွိသမွ်ပန္ဒါအားလုံး၏ ၉၉%သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ရွိသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ၁% သည္လည္း တရုတ္မွေရာက္ရွိသြားေသာပန္ဒါမ်ားျဖစ္သည္။ ယေန႔ကမာၻတြင္ပန္ဒါေပါင္း အေကာင္ ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔သာရွိေတာ့သည္။

အသားစားသတၱဝါ မ်ိဳးစုတြင္ပါဝင္ေသာ ပန္ဒါမ်ားသည္ ဝါးပင္ကို အဓိကစားသုံးကာ ပန္ဒါ႐ိုင္းမ်ားသည္ အျခားေသာျမက္ပင္မ်ား၊ သစ္ဖုမ်ား ႏွင့္ ရွဥ့္ကဲ့သို႔ အေကာင္ငယ္မ်ားကိုပင္ ရံဖန္ရံခါ စားသုံးေလ့ရွိသည္။ သူတုိ႔၏ သက္တမ္းတစ္၀က္ေက်ာ္ကို ၀ါးပင္မ်ား စုေဆာင္း စားသုံးျခင္းျဖင့္သာ ကုန္ဆုံးေလ့ရွိသည္။ သန္မာေသာ သြားမ်ားႏွင့္ ေမး႐ိုးရွိကာ ဝါးပင္ မ်ားကို ေကာင္းစြာဝါးေခ်ႏိုင္သည္။

လက္ဖဝါးတြင္ လက္မႏွင့္ လက္ေခ်ာင္း ၅ ေခ်ာင္းပါဝင္ကာ အၿမီးမွာ ၁၀ မွ ၁၅ စင္တီမီတာ ရွိေသာေၾကာင့္ ဝက္ဝံမ်ိဳးစိတ္မ်ားအနက္တြင္ ဒုတိယ အရွည္ဆုံး အၿမီးရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ပန္ဒါႀကီးမ်ားသည္ ေတာ႐ိုင္းထဲတြင္ ရွင္သန္ ေနထိုင္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ ေနရာပိုင္နက္ သတ္မွတ္ကာ သီးျခားေနထိုင္တတ္ၾကသည္။ ဆက္သြယ္ေရးအေနႏွင့္ ပန္ဒါ အခ်င္းခ်င္း အသံေပး ဆက္သြယ္ျခင္း သစ္ပင္မ်ားကို က်င္ငယ္စြန္႔ကာ အနံ႔ ေပးျခင္း တို႔ကိုျပဳမူတတ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ဆက္သြယ္ရာတြင္ မတူညီေသာအသံ ၁၁မ်ဳိးကို အသုံးျပဳၿပီး ထုိအထဲမွ ၄မ်ဳိးမွာ မိတ္လုိက္ရာသီတြင္သာ အသုံးျပဳသည္။ ပန္ဒါမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေလ အခါ ၄၀ခန္႔လည္ေလ့ရွိသည္။

သစ္ပင္တက္ ကၽြမ္းက်င္ကာ ေက်ာက္ေတာင္မ်ား သစ္ေခါင္းမ်ားအတြင္း ေနထိုင္တတ္ၾကေသာ္လည္း ေနရာအတည္တက် ေနထိုင္ျခင္းမရွိၾကေခ်။ အျခား ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားကဲ့သို႔ ေဆာင္းခိုျခင္းအေလ့အထမရွိတတ္ဘဲ ပူေႏြးေသာေဒသမ်ားသို႔ သာ ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနထိုင္တတ္ၾကသည္။

မိတ္ရာသီတြင္သာ ပန္ဒါ အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္တတ္ၾကကာ ရာသီကုန္တြင္ သီးျခားျပန္လည္ ေနထိုင္တတ္သည္။ ပန္ဒါမ်ားသည္ရန္မလို တတ္ေသာ္လည္း တခါတရံတြင္မူ လူကို တိုက္ခိုက္တတ္ၾကသည္။

ေမြးကင္းစ ပန္ဒါေပါက္ကေလးမ်ားသည္ အလြန္ေသးငယ္ၿပီး ၅ေအာင္စသာရွိသည္။ သူတုိ႔မိခင္အရြယ္အစားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္အဆ ၉၀၀နီးပါးေသးငယ္ေလ့ရွိသည္။

သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ ၂၀ ရွည္ၿပီး ပန္ဒါ႐ိုင္းမ်ားသည္ သဘာ၀ေတာထဲတြင္ ႏွစ္ ၃၀ ထိ အသက္ရွည္ႏိုင္သည္။ ဂ်ာဂ်ာ အမည္ရွိ ပန္ဒါႀကီးမွာ အသက္ ၃၈ႏွစ္ ထိအသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ပန္ဒါအသက္ ၃၈ႏွစ္သည္ လူ႔အသက္ ၁၁၄ႏွစ္ႏွင့္ညီမွ်သည္။

ေမြးကင္းစပန္ဒါေလး ႏွင့္ မိခင္ပန္ဒါမႀကီး

ပန္ဒါမ်ဳိးစိတ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Qinling ပန္ဒါသည္ ပုံမွန္ပန္ဒါမ်ားႏွင့္ အေရာင္မတူညီပဲ အညဳိေဖ်ာ့ေရာင္ ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ စပ္ထားသည့္အေရာင္ရွိသည္။

တိရစာၦန္မ်ားတြင္ ထားရွိရန္အတြက္ ပန္ဒါမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားစြာေပး၀ယ္ရသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ပန္ဒါတစ္ေကာင္၏ တန္္ဖုိးသည္ ဆင္ငါးေကာင္၏ တန္ဖုိးႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟုဆုိရမည္။ ပန္ဒါမ်ားကိုထားရွိမည္ဆုိလွ်င္ သူတုိ႔အစားအစာအတြက္ ပမာဏမ်ားစြာရွိသည့္ ၀ါးပင္မ်ားကုိလုိအပ္သည္။ ပန္ဒါမ်ားသည္ တစ္ေန႔တြင္ ၁၅နာရီခန္႔ ၀ါးပင္မ်ားကို စားေနတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပန္ဒါတုိ႔၏ အေမႊးသည္အလြန္တန္ဖုိးရွိသည္။ ပန္ဒါႀကီးတစ္ေကာင္၏ အေမႊးတန္ဖုိးသည္ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာ ၆ေသာင္းမွ ၁သိန္းၾကားတန္ဖုိးရွိသည္။

အသက္အရွည္ဆုံးပန္ဒါႀကီး ဂ်ာဂ်ာ
Qinling ပန္ဒါ
ပန္ဒါတစ္ေကာင္၏ အရုိးဖြဲ႔စည္းပုံ

 

သုတဇုန္


တန်ဖိုးအကြီးဆုံး သတ္တဝါအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ပန်ဒါ လေးတွေ အကြောင်း (unicode)

ပန်ဒါဝက်ဝံတို့၏ ပါဏဗေဒ အမည်မှာ အီလျူရော့ပိုဒါ မီလာနိုလျူကာ (Ailuropoda melanoleuca) ဖြစ်သည်။ ပန်ဒါတို့သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂သန်း နှင့် ၃သန်း ကြားကာလကတည်းက ရှိခဲ့သည်ဟုသိရသည်။

ပန်ဒါသည် တရုတ်တို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲများတွင် ပန်ဒါအလံကိုလွှင့်လျှင် စစ်ပွဲကို ဆက်မတိုက်တော့ပဲ ရပ်တန့်လိုက်ပြီဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပန်ဒါသည် ကမ္ဘာ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ အမှတ်အသားလည်းဖြစ်သည်။

ပန်ဒါသည် ဝက်ဝံအငယ်စား အရွယ်ခန့်ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ဝါးရုံတောများတွင် တွေ့နိုင်သည်။ အမြီးသည် ငုတ်တိုကလေးသာ ရှိသည်။ ခြေလုံးတုတ်၍ ခြေဖဝါးကြီးသည်။ ဖြူသော ကိုယ်လုံးတွင် လက်ပြင်တစ်ဝိုက်၌ အမဲရစ်ကြီး ရှိသည်။ ခြေထောက်၊ နားရွက်၊ မျက်စိ ပတ်လည်တွင် မဲနေရကား ကြောင်ကြောင်ကျားကျား ရှိသည်။

ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှပန်ဒါအားလုံး၏ ၉၉%သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရှိသည်။ အခြားနိုင်ငံများသို့ရောက်ရှိနေသည့် ၁% သည်လည်း တရုတ်မှရောက်ရှိသွားသောပန်ဒါများဖြစ်သည်။ ယနေ့ကမ္ဘာတွင်ပန်ဒါပေါင်း အကောင် ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိတော့သည်။

အသားစားသတ္တဝါ မျိုးစုတွင်ပါဝင်သော ပန်ဒါများသည် ဝါးပင်ကို အဓိကစားသုံးကာ ပန်ဒါရိုင်းများသည် အခြားသောမြက်ပင်များ၊ သစ်ဖုများ နှင့် ရှဉ့်ကဲ့သို့ အကောင်ငယ်များကိုပင် ရံဖန်ရံခါ စားသုံးလေ့ရှိသည်။ သူတို့၏ သက်တမ်းတစ်ဝက်ကျော်ကို ဝါးပင်များ စုဆောင်း စားသုံးခြင်းဖြင့်သာ ကုန်ဆုံးလေ့ရှိသည်။ သန်မာသော သွားများနှင့် မေးရိုးရှိကာ ဝါးပင် များကို ကောင်းစွာဝါးချေနိုင်သည်။

လက်ဖဝါးတွင် လက်မနှင့် လက်ချောင်း ၅ ချောင်းပါဝင်ကာ အမြီးမှာ ၁၀ မှ ၁၅ စင်တီမီတာ ရှိသောကြောင့် ဝက်ဝံမျိုးစိတ်များအနက်တွင် ဒုတိယ အရှည်ဆုံး အမြီးရှိသူများဖြစ်ကြသည်။

ပန်ဒါကြီးများသည် တောရိုင်းထဲတွင် ရှင်သန် နေထိုင်သော မျိုးနွယ်များဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် နေရာပိုင်နက် သတ်မှတ်ကာ သီးခြားနေထိုင်တတ်ကြသည်။ ဆက်သွယ်ရေးအနေနှင့် ပန်ဒါ အချင်းချင်း အသံပေး ဆက်သွယ်ခြင်း သစ်ပင်များကို ကျင်ငယ်စွန့်ကာ အနံ့ ပေးခြင်း တို့ကိုပြုမူတတ်ကြသည်။ ထိုသို့ဆက်သွယ်ရာတွင် မတူညီသောအသံ ၁၁မျိုးကို အသုံးပြုပြီး ထိုအထဲမှ ၄မျိုးမှာ မိတ်လိုက်ရာသီတွင်သာ အသုံးပြုသည်။ ပန်ဒါများသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် လေ အခါ ၄ဝခန့်လည်လေ့ရှိသည်။

သစ်ပင်တက် ကျွမ်းကျင်ကာ ကျောက်တောင်များ သစ်ခေါင်းများအတွင်း နေထိုင်တတ်ကြသော်လည်း နေရာအတည်တကျ နေထိုင်ခြင်းမရှိကြချေ။ အခြား နို့တိုက်သတ္တဝါများကဲ့သို့ ဆောင်းခိုခြင်းအလေ့အထမရှိတတ်ဘဲ ပူနွေးသောဒေသများသို့ သာ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်တတ်ကြသည်။

မိတ်ရာသီတွင်သာ ပန်ဒါ အချင်းချင်းရင်းနှီးစွာ နေထိုင်တတ်ကြကာ ရာသီကုန်တွင် သီးခြားပြန်လည် နေထိုင်တတ်သည်။ ပန်ဒါများသည်ရန်မလို တတ်သော်လည်း တခါတရံတွင်မူ လူကို တိုက်ခိုက်တတ်ကြသည်။

မွေးကင်းစ ပန်ဒါပေါက်ကလေးများသည် အလွန်သေးငယ်ပြီး ၅အောင်စသာရှိသည်။ သူတို့မိခင်အရွယ်အစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆ ၉၀ဝနီးပါးသေးငယ်လေ့ရှိသည်။

သက်တမ်းမှာ နှစ် ၂၀ ရှည်ပြီး ပန်ဒါရိုင်းများသည် သဘာ၀တောထဲတွင် နှစ် ၃၀ ထိ အသက်ရှည်နိုင်သည်။ ဂျာဂျာ အမည်ရှိ ပန်ဒါကြီးမှာ အသက် ၃၈နှစ် ထိအသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ပန်ဒါအသက် ၃၈နှစ်သည် လူ့အသက် ၁၁၄နှစ်နှင့်ညီမျှသည်။

ပန်ဒါမျိုးစိတ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Qinling ပန်ဒါသည် ပုံမှန်ပန်ဒါများနှင့် အရောင်မတူညီပဲ အညိုဖျော့ရောင် နှင့် အဖြူရောင် စပ်ထားသည့်အရောင်ရှိသည်။

တိရစ္ဆာန်များတွင် ထားရှိရန်အတွက် ပန်ဒါများကို ဈေးနှုန်းမြင့်မားစွာပေးဝယ်ရသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပန်ဒါတစ်ကောင်၏ တန်ဖိုးသည် ဆင်ငါးကောင်၏ တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသည်ဟုဆိုရမည်။ ပန်ဒါများကိုထားရှိမည်ဆိုလျှင် သူတို့အစားအစာအတွက် ပမာဏများစွာရှိသည့် ဝါးပင်များကိုလိုအပ်သည်။ ပန်ဒါများသည် တစ်နေ့တွင် ၁၅နာရီခန့် ဝါးပင်များကို စားနေတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပန်ဒါတို့၏ အမွှေးသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်။ ပန်ဒါကြီးတစ်ကောင်၏ အမွှေးတန်ဖိုးသည် တရားမဝင်ဈေးကွက်တွင် ဒေါ်လာ ၆သောင်းမှ ၁သိန်းကြားတန်ဖိုးရှိသည်။

Leave a Reply