ဥေရာပတုိက္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ႏွင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္မ်ား

Posted on

ဥေရာပတုိက္သည္ ယူေရးရွား ကုန္းေျမျပင္ႀကီး၏ အေနာက္ဘက္ဆုံး အပိုင္းပါဝင္သည္။ ဥေရာပႏွင့္ အာရွကို စည္းျခားထားေသာ ေနရာမ်ားမွာ ယူရယ္ေတာင္တန္း ႏွင့္ ေကာ့ေကးဆပ္ေတာင္တန္း၊ ယူရယ္ျမစ္၊ ကက္စပီယံပင္လယ္ ႏွင့္ ပင္လယ္နက္၊ ပင္လယ္နက္ႏွင့္ ေအဂ်င္ပင္လယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ေရလမ္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဥေရာပတိုက္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ အာတိတ္ သမုဒၵရာႏွင့္ အျခားေရျပင္မ်ားက ဝိုင္းရံထားၿပီး အေနာက္ဘက္တြင္ အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာရွိသည္။ ေတာင္ဘက္တြင္ ေျမထဲပင္လယ္ရွိၿပီး အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ပင္လယ္နက္ႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္သြယ္ထားေသာ ေရလမ္းေၾကာင္း ရွိသည္။

ဥေရာပသည္ ကမၻာေပၚရွိတိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အားျဖင့္ ဒုတိယေျမာက္ အေသးဆုံးျဖစ္ၿပီး ၁၀,၁၈၀,၀၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ (၃,၉၃၀,၀၀၀ စတုရန္းမိုင္) သို႔မဟုတ္ ကမၻာ့မ်က္ႏွာျပင္၏ ၂ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ကမၻာ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္၏ ၆.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေနရာယူထားသည္။

ဥေရာပတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ခန္႔ရွိၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း အႀကီးဆုံး ျဖစ္ၿပီး အေသးဆုံးမွာ ဗာတီကန္စီးတီး ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသည္ အာရွ ႏွင့္ အာဖရိကၿပီးလၽွင္ တတိယေျမာက္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး တိုက္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၇၃၁ သန္းရွိၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမၽွ ျဖစ္သည္။


ေရွးေဟာင္း ဂရိႏိုင္ငံသည္ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈတို႔ ျမစ္ဖ်ားခံ ေမြးဖြားရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ဥေရာပသည္ ၁၆ ရာစု ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ ကမၻာ့အေရးအခင္းမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုလိုနီစနစ္ထြန္းကားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္သည္။

၁၆ရာစုႏွင့္ ၂၀ရာစု ၾကားတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံတို႔သည္ အေမရိကတိုက္မ်ား၊ အာဖရိကတိုက္၏ အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အိုရွန္နီးယားရွိ ကၽြန္းႏိုင္ငံမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻစစ္ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ဥေရာပကို ဦးတည္ျဖစ္ေပၚျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀ရာစု အလယ္ပိုင္းတြင္ ကမၻာ့အေရးအခင္းတို႔တြင္ ဥေရာပ၏ အရွိန္အဝါ လႊမ္းမိုးမႈ က်ဆင္းရန္ အတြက္ အစပ်ိဳးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတို႔ ကမာၻ႔ဇာတ္ခုံတြင္ ထင္ရွားေတာက္ပလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ အတြင္းတြင္ ဥေရာပသည္ အေနာက္ဘက္တြက္ ေနတိုးအဖြဲ႕ ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဝါေဆာႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ သံတံတိုင္းျခား ကြဲျပားခဲ့သည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္တြဲ လုပ္ကိုင္ရာမွ တစ္ဆင့္ ဥေရာပေကာင္စီႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ထိုအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု က်ဆုံးၿပီးေနာက္ အေရွ႕ဘက္သို႔ တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပတုိက္၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္တခ်ဳိ႕

၁။ ဥေရာပတုိက္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယအေသးဆုံးတုိက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ရုရွားႏုိင္ငံရွိရာတုိက္လည္းျဖစ္သည္။ ရုရွားႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပတုိက္တစ္ခုလုံး၏ ၄၀% ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။

၂။ ဥေရာပတုိက္ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ဂရိဒ႑ာရီလာ ဇုနတ္မင္းႀကီး၏ ဇနီးတစ္ပါးနာမည္ျဖစ္ေသာ Europa မွ လာခဲ့သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ Europe ဟူေသာစကားသည္ ဂရိဘာသာစကားတြင္ Eurus ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည္ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ တခ်ဳိ႕ကမူ Europe ဟူသည္ ေရွးဆီရီးယန္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ereb ဟူေသာစကားမွဆင္းသက္လာၿပီး ေန၀င္ခ်ိန္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္ ဟုဆုိသည္။

၃။ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ Europe ဟူေသာစကားလုံးကို ပညာရွင္ႏွစ္ေယာက္က စတင္သုံးစြဲခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ တစ္ဦးမွာ ဂရိသမုိင္း ႏွင့္ ပထ၀ီပညာရွင္ Hecataeus ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဦးမွာ ဆုိကေရးတီးမတုိင္မီကေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္ Anaximander ျဖစ္သည္။

၄။ ေရွးေဟာင္းတာကစ္(တူရကီ) ဘာသာစကားမ်ားတြင္မူ ဥေရာပအား Frank တုိ႔၏ နယ္ေျမဟု သုံးႏႈန္းၾကသည္။ Frank ဆုိသည္မွာ ျပင္သစ္ ႏွင့္ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေရွးဦးလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။

၅။ ကမာၻေပၚက အေက်ာ္ၾကားဆုံး အင္ပါယာႀကီး အမ်ားစုသည္ ဥေရာပတြင္ အစျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေရွးဦးေပါက္ေပါက္ခဲ့သည့္ ေရာမအင္ပါယာ ၊ ထုိ႔ေနာက္ ၿဗိတိန္အင္ပါယာ ၊ စပိန္အင္ပါယာ ႏွင့္ ရုရွားအင္ပါယာတုိ႔သည္ ဥေရာပတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည္။

၆။ ကမာၻေပၚက အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ရုရွားသည္ ဥေရာပတြင္ရွိသကဲ့သုိ႔ ကမာၻ႔အငယ္ဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဗာတီကန္စီးတီးႏုိင္ငံသည္လည္း ဥေရာပမွာပင္ရွိသည္။ ဗာတီကန္စီးတီး၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၀.၁၇ စတုရန္းမုိင္သာရွိသည္။

၇။ ဥေရာပတုိက္တြင္ မတူညီေသာ ဘာသာစကား အမ်ဳိး ၂၅၀ခန္႔ကို သုံးစြဲၾကသည္။

၈။ ဥေရာပတုိက္တြင္ အႀကီးဆုံးၿမဳိ႕မွာ အစၥတန္ဘူလ္ၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၅သန္းခန္႔ေနထုိင္သည္။ ဒုတိယအႀကီးဆုံးမွာ ေမာ္စကုိၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၃သန္းေက်ာ္ ေနထုိင္ၾကသည္။

၉။ ဥေရာပတုိက္သည္ ယူေရးရွားတုိက္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ၿပီး ယူေရးရွားတုိက္တြင္ ဥေရာပတုုိက္ ႏွင့္ အာရွတုိက္ကုန္းမႀကီးတုိ႔ပါ၀င္သည္။

၁၀။ ဂရင္းလန္ကြ်န္းသည္ ေျမာက္အေမရိကတုိက္ႏွင့္ ပုိနီးကပ္ေသာ္လည္း ဥေရာပတုိက္၏ အစိတ္အပုိင္းသာျဖစ္သည္။ ဂရင္းလန္ကုိပုိင္ဆုိင္သူမွာ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။

၁၁။ ဥေရာပႏွင့္ အာရွ ႏွစ္တုိက္စလုံးတြင္ပါ၀င္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ရုရွားႏုိင္ငံ ၊ တူရကီႏုိင္ငံ ၊ ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံ ၊ အဇာဘုိင္ဂ်န္ ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

၁၂။ ဥေရာပတုိက္တြင္အႀကီးဆုံးမီးေတာင္မွာ အီတလီေတာင္ပုိင္း Sicila နယ္ေျမရွိ Etna မီးေတာင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လူသိအမ်ားဆုံးမီးေတာင္မွာ Vesuvius မီးေတာင္ျဖစ္ၿပီး ထုိမီးေတာင္သည္ ေအဒီ ၇၉ခုႏွစ္တြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ပြန္ေပ ႏွင့္ ဟာက်ဴလီယန္ၿမဳိ႕မ်ားကို ပ်က္စီးေစခဲ့ၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာကုိေသေၾကေစခဲ့သည္။

၁၃။ ဥေရာပတြင္ အႀကီးဆုံးေရခဲျပင္ႀကီးမွာ အုိက္စလန္ႏုိင္ငံရွိ Vatnajökull ေရခဲျပင္ျဖစ္သည္။ စတုရန္းမုိင္ေပါင္း ၈ေထာင္ေက်ာ္က်ယ္၀န္းသည့္ ထုိေရခဲျပင္ႀကီးေအာက္တြင္ မီးေတာင္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေလသည္။

၁၄။ ေျမထဲပင္လယ္သည္ အာဖရိက ၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အာရွတုိက္ တုိ႔ကုိ ပုိင္းျခားထားသည္။ ေျမထဲပင္လယ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆သန္းခန္႔က သဲကႏာၱရတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကဆုိသည္။

၁၅။ ဥေရာပတြင္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွလူမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံမွာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသြားဦးေရ သန္း၈၀ေက်ာ္သည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံကုိ လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတြင္ ခရီးသြားအမ်ားဆုံးသြားၾကသည့္ေနရာမွာ အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္မဟုတ္ပဲ ဒစၥေနးလန္းသာ ျဖစ္သည္။

၁၆။ ဥေရာပတုိက္တြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆုံးႏုိင္ငံမွာ ဘူေဂးရီးယားႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထုိႏုိင္ငံသည္ ေအဒီ ၆၄၁ မွစ၍ ဘူေဂးရီးယားဟူေသာ အမည္ကိုလုံး၀ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိပဲ ရပ္တည္ခဲ့ေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

၁၇။ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးအင္ပါယာမွာ ဥေရာပရွိ ၿဗိတိန္အင္ပါယာျဖစ္ၿပီး ကမာၻႀကီး၏ ၄ပုံ၁ပုံခန္႔ကုိ နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၈။ ဘာစီလုိနာရွိ Sagrada Familia ဘုရားေက်ာင္းသည္ ဂုိင္ဇာပိရမစ္ႀကီးထက္ပုိျမင့္၍ ၁၈၈၂ခုႏွစ္မွ တည္ေဆာက္၍ ယခုထိတုိင္တည္ေဆာက္၍ မၿပီးစီးေသးသည့္ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္။

၁၉။ ၿဗိတိန္ျပတုိက္တြင္ ျပသထားသည့္ ပစၥည္းစုစုေပါင္းသည္ သူတုိ႔သိမ္းယူထားေသာ ပစၥည္းစုစုေပါင္း၏ ၁% ကိုသာ ျပသထားသည္။

၂၀။ အုိက္စလန္ႏုိင္ငံသည္ ျခင္မရွိေသာႏုိင္ငံံဟု ဆုိရေပမည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အုိင္စလန္၌ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ျခင္တစ္ေကာင္တစ္ေလသာ ေတြ႔ရတတ္သည္။

၂၁။ ရုရွားႏုိင္ငံတြင္ လူမေနထုိင္သည့္ စြန္႔ပစ္ရြာေပါင္း ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

၂၂။ ဒ႑ာရီထဲတြင္သာရွိေသာ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးသည့္ Lotness Monster ကို စေကာ့တလန္သည္ေက်းဇူးတင္ရေပမည္။ Lotness Monster ေၾကာင့္ စေကာ့တလန္ကုိလာေရာက္လည္ပတ္သူေပါင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ သန္းခ်ီ၍ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂၃။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ ၿမဳိ႕တုိင္းအားလုံးနီးပါးတြင္ အၿမဲရွိေသာလမ္းနာမည္မွာ victor hugo ျဖစ္သည္။ victor hugo သည္ ျပင္သစ္လူမ်ဳိး ကမာၻေက်ာ္ ကဗ်ာဆရာ စာေရးဆရာႀကီးျဖစ္သည္။

၂၄။ ဥေရာပတုိက္ရွိ ကမာၻ႔နာမည္အရွည္ဆုံးၿမဳိ႕အမည္မွာ Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch ျဖစ္ၿပီး ေ၀းလ္ႏုိင္ငံတြင္ တည္ရွိသည္။

အထက္ပါ အခ်က္ေတြကေတာ့ ဥေရာပတုိက္ နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္တခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြသိထားတဲ့ အခ်က္ကေလးေတြရွိရင္လည္း ကြန္မန္႔မွာ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ေ၀မွ်သြားပါဦး။


ဥရောပတိုက်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

ဥရောပတိုက်သည် ယူရေးရှား ကုန်းမြေပြင်ကြီး၏ အနောက်ဘက်ဆုံး အပိုင်းပါဝင်သည်။ ဥရောပနှင့် အာရှကို စည်းခြားထားသော နေရာများမှာ ယူရယ်တောင်တန်း နှင့် ကော့ကေးဆပ်တောင်တန်း၊ ယူရယ်မြစ်၊ ကက်စပီယံပင်လယ် နှင့် ပင်လယ်နက်၊ ပင်လယ်နက်နှင့် အေဂျင်ပင်လယ်တို့ကို ဆက်သွယ်ထားသော ရေလမ်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဥရောပတိုက်သည် မြောက်ဘက်တွင် အာတိတ် သမုဒ္ဒရာနှင့် အခြားရေပြင်များက ဝိုင်းရံထားပြီး အနောက်ဘက်တွင် အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာရှိသည်။ တောင်ဘက်တွင် မြေထဲပင်လယ်ရှိပြီး အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ပင်လယ်နက်နှင့် ၎င်းနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော ရေလမ်းကြောင်း ရှိသည်။

ဥရောပသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုက်ကြီးများတွင် မြေမျက်နှာပြင်အားဖြင့် ဒုတိယမြောက် အသေးဆုံးဖြစ်ပြီး ၁၀,၁၈၀,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၃,၉၃၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်) သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်၏ ၂ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်၏ ၆.၈ ရာခိုင်နှုန်းကို နေရာယူထားသည်။ ဥရောပတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ခန့်ရှိပြီး ရုရှားနိုင်ငံသည် လူဦးရေအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့်သော် လည်းကောင်း အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး အသေးဆုံးမှာ ဗာတီကန်စီးတီး ဖြစ်သည်။ ဥရောပသည် အာရှ နှင့် အာဖရိကပြီးလျှင် တတိယမြောက် လူဦးရေ အများဆုံး တိုက်ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၃၁ သန်းရှိပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ဖြစ်သည်။

ရှေးဟောင်း ဂရိနိုင်ငံသည် အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတို့ မြစ်ဖျားခံ မွေးဖွားရာ နေရာဖြစ်သည်။ ဥရောပသည် ၁၆ ရာစု နောက်ပိုင်းမှ စ၍ ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းများတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ကိုလိုနီစနစ်ထွန်းကားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်သည်။ ၁၆ရာစုနှင့် ၂ဝရာစု ကြားတွင် ဥရောပနိုင်ငံတို့သည် အမေရိကတိုက်များ၊ အာဖရိကတိုက်၏ အစိတ်အပိုင်း အတော်များများနှင့် အိုရှန်နီးယားရှိ ကျွန်းနိုင်ငံများကို အကြိမ်ကြိမ် သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာစစ်နှစ်ခုစလုံးသည် ဥရောပကို ဦးတည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၂ဝရာစု အလယ်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းတို့တွင် ဥရောပ၏ အရှိန်အဝါ လွှမ်းမိုးမှု ကျဆင်းရန် အတွက် အစပျိုးခဲ့သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတို့ ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံတွင် ထင်ရှားတောက်ပလာခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ စစ်အေးတိုက်ပွဲ အတွင်းတွင် ဥရောပသည် အနောက်ဘက်တွက် နေတိုးအဖွဲ့ နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ဝါဆောနိုင်ငံများဟူ၍ သံတံတိုင်းခြား ကွဲပြားခဲ့သည်။ ဥရောပနိုင်ငံများ အချင်းချင်း ယှဉ်တွဲ လုပ်ကိုင်ရာမှ တစ်ဆင့် ဥရောပကောင်စီနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ထိုအဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံးသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ကျဆုံးပြီးနောက် အရှေ့ဘက်သို့ တိုးချဲ့လာခဲ့ကြသည်။

ဥရောပတိုက်၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်တချို့

၁။ ဥရောပတိုက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယအသေးဆုံးတိုက်ဖြစ်သော်လည်း ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် ရုရှားနိုင်ငံရှိရာတိုက်လည်းဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံသည် ဥရောပတိုက်တစ်ခုလုံး၏ ၄၀% ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။

၂။ ဥရောပတိုက်ဟူသော စကားလုံးသည် ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ ဇုနတ်မင်းကြီး၏ ဇနီးတစ်ပါးနာမည်ဖြစ်သော Europa မှ လာခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ Europe ဟူသောစကားသည် ဂရိဘာသာစကားတွင် Eurus ဟူ၍ဖြစ်ပြီး ကျယ်ပြန့်သည် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ တချို့ကမူ Europe ဟူသည် ရှေးဆီရီးယန်းလူမျိုးတို့၏ ereb ဟူသောစကားမှဆင်းသက်လာပြီး နေဝင်ချိန် ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည် ဟုဆိုသည်။

၃။ သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ Europe ဟူသောစကားလုံးကို ပညာရှင်နှစ်ယောက်က စတင်သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ တစ်ဦးမှာ ဂရိသမိုင်း နှင့် ပထဝီပညာရှင် Hecataeus ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဦးမှာ ဆိုကရေးတီးမတိုင်မီကပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဂရိအတွေးအခေါ်ပညာရှင် Anaximander ဖြစ်သည်။

၄။ ရှေးဟောင်းတာကစ်(တူရကီ) ဘာသာစကားများတွင်မူ ဥရောပအား Frank တို့၏ နယ်မြေဟု သုံးနှုန်းကြသည်။ Frank ဆိုသည်မှာ ပြင်သစ် နှင့် ဂျာမန်လူမျိုးများ၏ ရှေးဦးလူမျိုးများဖြစ်သည်။

၅။ ကမ္ဘာပေါ်က အကျော်ကြားဆုံး အင်ပါယာကြီး အများစုသည် ဥရောပတွင် အစပြုခဲ့ကြသည်။ ရှေးဦးပေါက်ပေါက်ခဲ့သည့် ရောမအင်ပါယာ ၊ ထို့နောက် ဗြိတိန်အင်ပါယာ ၊ စပိန်အင်ပါယာ နှင့် ရုရှားအင်ပါယာတို့သည် ဥရောပတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြသည်။

၆။ ကမ္ဘာပေါ်က အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် ရုရှားသည် ဥရောပတွင်ရှိသကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့အငယ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် ဗာတီကန်စီးတီးနိုင်ငံသည်လည်း ဥရောပမှာပင်ရှိသည်။ ဗာတီကန်စီးတီး၏ အကျယ်အဝန်းမှာ ၀.၁၇ စတုရန်းမိုင်သာရှိသည်။

၇။ ဥရောပတိုက်တွင် မတူညီသော ဘာသာစကား အမျိုး ၂၅ဝခန့်ကို သုံးစွဲကြသည်။

၈။ ဥရောပတိုက်တွင် အကြီးဆုံးမြို့မှာ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၁၅သန်းခန့်နေထိုင်သည်။ ဒုတိယအကြီးဆုံးမှာ မော်စကိုမြို့ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၁၃သန်းကျော် နေထိုင်ကြသည်။

၉။ ဥရောပတိုက်သည် ယူရေးရှားတိုက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ယူရေးရှားတိုက်တွင် ဥရောပတိုက် နှင့် အာရှတိုက်ကုန်းမကြီးတို့ပါဝင်သည်။

၁၀။ ဂရင်းလန်ကျွန်းသည် မြောက်အမေရိကတိုက်နှင့် ပိုနီးကပ်သော်လည်း ဥရောပတိုက်၏ အစိတ်အပိုင်းသာဖြစ်သည်။ ဂရင်းလန်ကိုပိုင်ဆိုင်သူမှာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် ဖြစ်သည်။

၁၁။ ဥရောပနှင့် အာရှ နှစ်တိုက်စလုံးတွင်ပါဝင်သည့်နိုင်ငံများမှာ ရုရှားနိုင်ငံ ၊ တူရကီနိုင်ငံ ၊ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ ၊ အဇာဘိုင်ဂျန် နှင့် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြသည်။

၁၂။ ဥရောပတိုက်တွင်အကြီးဆုံးမီးတောင်မှာ အီတလီတောင်ပိုင်း Sicila နယ်မြေရှိ Etna မီးတောင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လူသိအများဆုံးမီးတောင်မှာ Vesuvius မီးတောင်ဖြစ်ပြီး ထိုမီးတောင်သည် အေဒီ ၇၉ခုနှစ်တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ပွန်ပေ နှင့် ဟာကျူလီယန်မြို့များကို ပျက်စီးစေခဲ့ပြီး လူပေါင်းများစွာကိုသေကြေစေခဲ့သည်။

၁၃။ ဥရောပတွင် အကြီးဆုံးရေခဲပြင်ကြီးမှာ အိုက်စလန်နိုင်ငံရှိ Vatnajökull ရေခဲပြင်ဖြစ်သည်။ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၈ထောင်ကျော်ကျယ်ဝန်းသည့် ထိုရေခဲပြင်ကြီးအောက်တွင် မီးတောင်များမြောက်များစွာ ရှိလေသည်။

၁၄။ မြေထဲပင်လယ်သည် အာဖရိက ၊ ဥရောပ နှင့် အာရှတိုက် တို့ကို ပိုင်းခြားထားသည်။ မြေထဲပင်လယ်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆သန်းခန့်က သဲကန္တာရတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟု ပညာရှင်များကဆိုသည်။

၁၅။ ဥရောပတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများ လာရောက်လည်ပတ်မှု အများဆုံးနိုင်ငံမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ခရီးသွားဦးရေ သန်း၈၀ကျော်သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ခရီးသွားအများဆုံးသွားကြသည့်နေရာမှာ အီဖယ်မျှော်စင်မဟုတ်ပဲ ဒစ္စနေးလန်းသာ ဖြစ်သည်။

၁၆။ ဥရောပတိုက်တွင် သက်တမ်းအရှည်ဆုံးနိုင်ငံမှာ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံသည် အေဒီ ၆၄၁ မှစ၍ ဘူဂေးရီးယားဟူသော အမည်ကိုလုံး၀ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပဲ ရပ်တည်ခဲ့သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။

၁၇။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအင်ပါယာမှာ ဥရောပရှိ ဗြိတိန်အင်ပါယာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကြီး၏ ၄ပုံ၁ပုံခန့်ကို နယ်ချဲ့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။

၁၈။ ဘာစီလိုနာရှိ Sagrada Familia ဘုရားကျောင်းသည် ဂိုင်ဇာပိရမစ်ကြီးထက်ပိုမြင့်၍ ၁၈၈၂ခုနှစ်မှ တည်ဆောက်၍ ယခုထိတိုင်တည်ဆောက်၍ မပြီးစီးသေးသည့် အဆောက်အဦးဖြစ်သည်။

၁၉။ ဗြိတိန်ပြတိုက်တွင် ပြသထားသည့် ပစ္စည်းစုစုပေါင်းသည် သူတို့သိမ်းယူထားသော ပစ္စည်းစုစုပေါင်း၏ ၁% ကိုသာ ပြသထားသည်။

၂၀။ အိုက်စလန်နိုင်ငံသည် ခြင်မရှိသောနိုင်ငံဟု ဆိုရပေမည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာတွင် အိုင်စလန်၌နေထိုင်သူများသည် ခြင်တစ်ကောင်တစ်လေသာ တွေ့ရတတ်သည်။

၂၁။ ရုရှားနိုင်ငံတွင် လူမနေထိုင်သည့် စွန့်ပစ်ရွာပေါင်း ၁၃၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။

၂၂။ ဒဏ္ဍာရီထဲတွင်သာရှိသော တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသည့် Lotness Monster ကို စကော့တလန်သည်ကျေးဇူးတင်ရပေမည်။ Lotness Monster ကြောင့် စကော့တလန်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူပေါင်းသည် နှစ်စဉ် သန်းချီ၍ ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

၂၃။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ မြို့တိုင်းအားလုံးနီးပါးတွင် အမြဲရှိသောလမ်းနာမည်မှာ victor hugo ဖြစ်သည်။ victor hugo သည် ပြင်သစ်လူမျိုး ကမ္ဘာကျော် ကဗျာဆရာ စာရေးဆရာကြီးဖြစ်သည်။

၂၄။ ဥရောပတိုက်ရှိ ကမ္ဘာ့နာမည်အရှည်ဆုံးမြို့အမည်မှာ Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch ဖြစ်ပြီး ဝေးလ်နိုင်ငံတွင် တည်ရှိသည်။

အထက်ပါ အချက်တွေကတော့ ဥရောပတိုက် နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်တချို့ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေသိထားတဲ့ အချက်ကလေးတွေရှိရင်လည်း ကွန်မန့်မှာ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဝေမျှသွားပါဦး။

Leave a Reply