စေကာ့တလန္ႏုိင္ငံအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံသည္ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း ၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ကၽြန္း၏ ေျမာက္ဘက္ ၃ ပုံ ၁ ပုံကိုေနရာယူထားၿပီ: ေတာင္ဘက္တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ပင္လယ္၊ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာ၊အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ေျမာက္ေရလက္ၾကားႏွင့္ အိုင္းရစ္ပင္လယ္တို႔ ရွိၾကသည္။ ကုန္းမႀကီ: အျပင္ စေကာ့တလန္တြင္ ကၽြန္းငယ္ေပါင္း ၇၉၀ ရွိၿပီ ေျမာက္ဘက္ကၽြန္းစုမ်ားႏွင့္ ဟာဘ႐ိုက္ကၽြန္းမ်ား တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့့္ စတုရန္းမုိင္ ၃၀၀၉၀ က်ယ္၀န္းသည္။

စေကာ့တလန္ျပည္၏ သမိုင္းကို ေလ့လာပါမူ စစ္ပြဲမ်ားကို အမ်ားအျပား ေတြရေပမည္။ အဂၤလန္ျပည္ကို တိုက္ခိုက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေနာ္မန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ စေကာ့တလန္ျပည္ ကိုပါ တစ္ပါတည္း သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကသျဖင့္ တိုင္းရင္းဖြားပစ္ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စစ္တိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ ျမင္ေခ်။ ၅ ရာစုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အိုင္ယာလန္မွ စေကာ့ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယခု စေကာ့တလန္ျပည္(ထိုစဥ္က ကယ္လီဒိုးနီးယားဟု ေခၚသည္။) အေနာက္ဖက္ ေဒသသို႔ လာေရာက္ေနထိုင္ၾက၍ ၉ ရာစုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းဖြားပစ္လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စေကာ့ဘုရင္ ကင္းနက္မက္အယ္လပိုင္း လက္ေအာက္၌ စေကာ့တလန္ ျပည္ႀကီးကို တည္ေထာင္ၾကသည္။

၁၃ ရာစုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အဂၤလန္ျပည့္ရွင္ ပထမအက္ဒြပ္သည္ စေကာ့တလန္ျပည္ကိုသိမ္း၍ အဂၤလန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ႀကံစည္ အားထုတ္သည္တြင္ ဆာဝီလ်ံေဝါေလ့ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စေကာ့တို႔က အျပင္းအထန္ ခုခံၾကေသး ေသာ္လည္း ၁၂၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဝါေလ့သည္ ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္ ျခင္းခံရ၍ စေကာ့တို႔က အေရးႏွိမ့္သြားခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ စေကာ့ မ်ိဳးခ်စ္ႀကီး ေရာဗတ္ဗ႐ုစက အဂၤလိပ္တို႔အား ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္သျဖင့္ အဂၤလန္ျပည့္ရွင္ ဒုတိယအက္ဒြပ္လက္ထက္ တြင္ စေကာ့လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ျပန္၍ရၾကသည္။

အဂၤလန္ျပည့္ရွင္ အယ္လစ္ဇဗက္ဘုရင္မ နတ္႐ြာစံလၽွင္ စေကာ့ ဘုရင္ ဆ႒မ ဂ်ိမ္းသည္ အဂၤလန္ျပည္၏ ပထမဂ်ိမ္း အျဖစ္ ထီးနန္း ဆက္ခံေသာေၾကာင့္ စေကာ့တလန္ ႏွင့္အဂၤလန္တို႔မွာ ဘုရင္တစ္ဦးတည္း၏ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာမူ တစ္သီးတစ္ျခားစီပင္ျဖစ္သည္။ အဂၤလန္၌ ျဖစ္ပြားေသာ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ပထမ ခ်ားဘုရင္ ကြပ္မ်က္ျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ စေကာ့တို႔ ထႂကြသည္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔က စေကာ့တလန္ျပည္အား သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ ဒုတိယခ်ားဘုရင္ နန္းတက္ေသာအခါ စေကာ့တလန္ ျပည္သည္ လြတ္လပ္ေသာ သီးျခားႏိုင္ငံျဖစ္ျပန္ေလသည္။ ၁၇ဝ၇ ခုႏွစ္သို႔ က်ေရာက္ေသာအခါ၌မူ ပူးေပါင္းေရးအက္ ဥပေဒအရ စေကာ့တလန္ႏွင့္ အဂၤလန္မွာ တစ္ခုတည္းေသာ အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ တိုင္းျပည္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေလသည္။ စေကာ့တလန္၏ တရားဥပေဒစနစ္မွာမူ အဂၤလန္၊ ေဝလနယ္ႏွင့္ေျမာက္အိုင္ယာလန္တို႔မွ တသီးတျခား ရွိေနခဲ့သည္။

၁၉ ရာစု ႏွစ္တြင္ စေကာ့တလန္ျပည္တြင္ စက္႐ုံႀကီးမ်ား၊ ေရအားလၽွပ္စစ္႐ုံႀကီးမ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ား စသည္တို႔ကို အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကိုင္လာျခင္းျဖင့္ လူဦးေရထူထပ္၍ စက္မႈ လက္မႈထြန္းကားေသာျပည္ ျဖစ္လာသည္။ စက္မႈ လက္မႈ ထြန္းကားျခင္းေၾကာင့္ စေကာ့ လူမ်ိဳးတို႔မွာ လက္ေတြ႕ အလုပ္တြင္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ဒုတိယ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ အီဒင္ဘပ္ခ္ၿမိဳ႕သည္ ဥေရာပ၏ အႀကီ:ဆုံးေသာ ေငြေၾကးဌာန တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အီဒင္ဘပ္ခ္ သည္ ၁၈ ရာစု အတြင္းက စေကာ့ခ္ တို႔အား စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ ငန္း တိုးတက္မႈ တို႔ ျဖစ္ေပၚတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ စေကာ့တလန္ရွိ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဂလက္စဂိုၿမိဳ႕သည္ တစ္ခ်ိန္က ကမၻာေပၚတြင္ အထြန္းကားဆုံး စက္မႈ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ၿပီး ယခုတိုင္ေအာင္ မဟာဂလက္စဂို ၿမိဳ႕ျပ ေဒသတြင္ တည္ရွိေနေသးသည္။ စေကာ့တလန္၏ ေရပိုင္နက္မွာ ေျမာက္အတၱလႏၲိတ္ႏွင့္ ေျမာက္ပင္လယ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါဝင္ၿပီ: ဥေရာပ သမဂၢရွိ ေရနံ အမ်ားဆုံး ထြက္ရွိရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ တတိယ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ အဘာဒင္းန္ ၿမိဳ႕အား ဥေရာပ၏ ေရနံၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အမည္တြင္ေစခဲ့ေလသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္စာရင္းအရ စေကာ့တလန္ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၅.၄သန္းျဖစ္သည္။ စေကာ့တလန္ျပည္၌ သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ ေကာင္းေသာ အင္းအိုင္အမ်ားအျပားကို ေတြ႕ႏိုင္၍ ေလာ့လို မန္မွာ အႀကီးဆုံးအိုင္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ အင္းအိုင္မ်ား၊ လြင္ျပင္မ်ား၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားျဖင့္ သာယာလွေသာ စေကာ့ တလန္ျပည္မွာ ပထဝီဝင္ သေဘာအားျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ကုန္းေဒသ၊ အလယ္ပိုင္းေျမနိမ့္ေဒသႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းကုန္းျမင့္ေဒသဟူ၍ သုံးပိုင္းခြဲျခားလ်က္ ရွိသည္။

ေျမာက္ဘက္ေတာင္ကုန္းေဒသည္ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ပင္လယ္ ျပင္မွ ေပ ၁၅ဝဝ ျမင့္၍ ေတာင္ထူထပ္ၿပီးလၽွင္ သီးႏွံ မစိုက္ ပ်ိဳးႏိုင္ေခ်။ေတာင္ၾကားမ်ား၌ ႏြားေမြးျမဴေရးအတြက္ စားက်က္ မ်ား၊ အမဲလိုက္စခန္းမ်ားႏွင့္ ေရအားလၽွပ္စစ္အတြက္ ေရစီး သန္ေသာ ျမစ္မ်ားရွိသည္။ ဤေဒသ၌ ၿဗိတိသၽွ ကၽြန္းစု၏ အျမင့္ဆုံးေတာင္ ျဖစ္ေသာ ဂရမ္ပီယန္ ေတာင္တန္း ပါဝင္၍ အင္းအိုင္မ်ားျဖင့္ သာယာေသာ ႐ႈေမၽွာ္ခင္းမ်ားရွိသည္။ စာေရး ဆရာႀကီး ဆာေဝၚလတာစေကာ့သည္ ယင္း ႐ႈေမၽွာ္ခင္းမ်ား အေၾကာင္းကို ကဗ်ာမ်ား စပ္ဆိုေရးသားခဲ့ေလသည္။

အလယ္ ပိုင္း ေျမနိမ့္ေဒသသည္ အသင့္အတင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သျဖင့္ ဂ်ဳံ၊ ျမင္း၊ စားဂ်ဳံ၊ မုေယာစပါး ႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳး၍ ႏြားႏို႔ လုပ္ငန္းကိုလည္း လုပ္ကိုင္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သံႏွင့္ ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားကို ဤေဒသ၌ ေတြ႕ႏိုင္၏။ ေတာင္ ဘက္ကုန္းျမင့္ေဒသ၌ ေျမဩဇာမေကာင္းလွေသာ္လည္း သီးႏွံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ႏြား၊ ျမင္း၊ သိုးမ်ား ေမြးျမဴ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

စေကာ့တလန္ျပည္သည္ ကမၻာ့ ေျမာက္ပိုင္း၌ က်ေရာက္ လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ပင္လယ္ေရက ဝန္းရံလ်က္ရွိသည့္ျပင္ ပင္လယ္ေရပူေခ်ာင္းမွ တိုက္ခိုက္ေသာေလေၾကာင့္ ရာသီဥတုမွာ မျပင္းထန္လွေခ်။ အေနာက္ဘက္ ေတာင္တန္းမ်ား၌ တႏွစ္ လၽွင္ ပ်မ္းမၽွမိုးေရခ်ိန္ လက္မ ၁ဝဝ မွ ၁၅ဝ အထိ ရရွိ၍ အေရွ႕ဘက္တြင္မူ မိုးေရခ်ိန္ ၂၅ လက္မမွ လက္မ ၆ဝ အထိ သာ ရရွိသျဖင့္ ပို၍ ေျခာက္ေသြ႕ေလသည္။

ဂလပ္စဂိုးၿမိဳ႕မွာ စေကာ့တလန္ျပည္တြင္ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္၍ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိသည္။ ယင္းၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး တြင္းမ်ားႏွင့္ သေဘၤာက်င္းမ်ား ရွိသျဖင့္ စေကာ့တလန္ျပည္၏ လူဦးေရထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ထိုၿမိဳ႕အနီး တစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ဂလပ္စဂိုးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဖက္တြင္ တည္ရွိေသာ ေပ့ဇလီၿမိဳ႕သည္ အပ္ခ်ည္ႀကိဳး လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထင္ရွားသည္။ အဗာဒင္းၿမိဳ႕၌ အဝတ္အထည္ ရက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားရွိ၍ ႏွမ္းဖတ္ ေက်ာက္ မ်ားကိုလည္း တူးေဖာ္ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳသည္။

ဒန္ဒီၿမိဳ႕တြင္ သေဘၤာ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရွိသည့္ျပင္ လင္နင္ထည္ အမ်ားဆုံးထြက္သည္။ ဝီစကီအရက္ႏွင့္ ဓာတု ေဗဒဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကိုမူ စေကာ့တလန္ျပည္ အရပ္ရပ္၌ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ စေကာ့တလန္ျပည္၏ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အက္ဒင္ ဗာရာၿမိဳ႕ျဖစ္၍ ပညာဗဟုသုတဆိုင္ရာ သုေတသီလုပ္ငန္းမ်ား ျဖင့္ ထင္ရွားေလသည္။

စေကာ့တလန္ႏုိင္ငံ၏ စိတ္၀င္စားစရာ အခ်က္တခ်ဳိ႕

စေကာ့တလန္၏ ႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္စားျပဳ National Animal မွာ ဦးခ်ဳိတစ္ေခ်ာင္းတည္းရွိတဲ့ျမင္းျဖစ္ေသာ Unicorn ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ဆံပင္နီေသာလူဦးေရကို အမ်ားဆုံးပုိင္ဆုိင္သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ လူဦးေရစုစုေပါင္းတြင္ ၁၃% မွာ ဆံပင္အနီ(redhead) ျဖစ္သည္။

အျမင့္ဆုံးသစ္ပင္စည္းရုိးမွာ စေကာ့တလန္ Meikleour ေက်းရြာအနီး A93 Perth-Blairgowrie လမ္းေပၚတြင္တည္ရွိသည္။ ထုိသစ္ပင္စည္းရုိးသည္အလ်ား ၁၇၀၀ေပ ရွိၿပီး အျမင့္မွာ ေပ၁၀၀ ရွိိသည္။

Loch Ness Monster (သုိ႔) Nessie ေခၚသတၱ၀ါႀကီးမ်ားသည္ စေကာ့တလန္ရွိ Loch Ness ကန္ထဲတြင္ေနထုိင္ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ မည္သူမွ်မျမင္ဖူးေသာ္လည္း ထုိကန္သို႔ မၾကာခဏလာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားစြာရွိသည္။

ကမာၻ႔အတုိဆုံး စီးပြားေရးေလေၾကာင္းလုိင္းမွာ စေကာ့တလန္ရွိ Westray မွ Papa Westray သုိ႔ပ်ံသန္းေသာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ၁မုိင္ခြဲသာကြာေ၀းသည္။

ႏုိင္ငံခ်င္းကန္သည့္ ပထမဆုံးေဘာလုံးပြဲကို စေကာ့တလန္ရွိ Partick နယ္ေျမတြင္က်င္းပခဲ့သည္။ အဂၤလန္အသင္း ႏွင့္ စေကာ့တလန္အသင္းတုိ႔သည္ ၁၈၇၂ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ရက္ ညေန ၂နာရီအခ်ိန္တြင္ ကန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဂုိးမရွိသေရပြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၄၀၀၀ေက်ာ္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သည္။

English, Scots ႏွင့္ Scottish Gaelic ဘာသာစကားသုံးခုကုိ တရား၀င္အသုံးျပဳသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း Scottish Gaelic ဘာသာစကားကုိ လူဦးေရ၏ ၁%က သာအသုံးျပဳသည္။

အီဒင္ဘတ္ၿမဳိ႕သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ပထမဆုံး ကုိယ္ပုိင္္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ထားရွိသည့္ၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး ၁၈၂၄ခုႏွစ္တည္းက ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အီဂ်စ္ပိရမစ္မ်ားထက္ ပို၍ေစာသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ စေကာ့တလန္ႏုိင္ငံ Skara Brae တြင္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ေက်ာ္ (ဘီစီ၃၁၀၀ခန္႔) က လူသားမ်ားေနထုိင္ခဲ့သည့္ေနရာျဖစ္သည္။

စေကာ့တလန္၏ အျမင့္ဆုံးေတာင္မွာ Ben Nevis ေတာင္ျဖစ္၍ အျမင့္ေပ ၄၄၀၆ေပ ျမင့္သည္။

ယေန႔တုိင္ ကမာၻတြင္ အလြန္အသုံး၀င္လွ်က္ရွိေသာ မုိးကာစ ကုိ စေကာ့ဓာတုေဗဒပညာရွင္ Charles Macintosh က ၁၈၂၄ခုႏွစ္တြင္ တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စေကာ့တလန္၏ လူသိအမ်ားဆုံးထုတ္ကုန္မွာ ၀ီစကီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တရုတ္တုိ႔က စတင္တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိအတတ္သည္ ၁၆ရာစုမွ စေကာ့တလန္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စေကာ့တလန္ႏုိင္ငံ၏ အထိမ္းအမွတ္ပန္းမွာ ဆူးေလးပန္း(thistle) ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚရွိ ရဲတုိက္အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ရဲတုိက္ေပါင္း ၃၀၀၀ေက်ာ္ရွိသည္။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ(၃)
Wikipedia
သုတဇုန္

Leave a Reply