အီဂ်စ္ျပည္မွ ပိရမစ္မ်ားအေၾကာင္း

Posted on

အီဂ်စ္မွ ပိရမစ္မ်ားသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိေသာ ပိရမစ္ပုံသဏၭာန္ အေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္သည္။ ပိရမစ္ စုစုေပါင္း ၁၀ဝ ေက်ာ္မ် ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ဘုရင္စနစ္ေခတ္ဦး ႏွင့္ ဘုရင္စနစ္၏ အလယ္ေခတ္တို႔တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမဦးဆုံး ပိရမစ္မွာ ဂ်ိဳဇာပိရမစ္ ျဖစ္ၿပီး တတိယေျမာက္ ဘုရင္မင္းဆက္ ဂ်ိဳဇာဘုရင္လက္ထက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ဘုရင္၏ ဂူသခ်ႋဳင္းအတြက္ ပညာရွင္ အင္မ္ဟိုတက္ပ္မွ ပုံစံထုတ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အထင္ရွားဆုံးေသာ အီဂ်စ္ပိရမစ္မွာ ဂိုင္ဇာမဟာပိရမစ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ထိုပိရမစ္မွာ လူ႕သမိုင္းတြင္ အႀကီးဆုံး တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦးအျဖစ္ သိရွိၾကၿပီး ေရွးေခတ္ ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ခုနစ္ပါး တြင္ တစ္ခုတည္း က်န္ရွိခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ဂိုင္ဇာတြင္ရွိေသာ ပိရမစ္ အစုအေဝး ကို ေတာင္ဘက္ဆုံးအထိ ကုန္းေျမျမင့္မွ ျမင္ရပုံ။ ဝဲမွယာသို႔ ( ခူဖူး ပိရမစ္၊ ခါဖာ ပိရမစ္ ႏွင့္ မန္ေကာရာ ပိရမစ္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ပိရမစ္ အေသးစား ကေလးမ်ားမွာ မန္ေကာရာပိရမစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္သည္။

ေပၚေပါက္လာပုံ သမိုင္းေၾကာင္း

ဆက္ကာရာ(Saqqara)ရွိ ဖာေရာင္း(Faraoun) ၏ မတ္စတာဘတ္ အီဂ်စ္သမိုင္းေၾကာင္း၏ အစ ကနဦးကာလတြင္ ျပည့္စုံႂကြယ္ဝေသာသူတို႔သည္ မတ္စ္တာဘတ္ဟုေခၚေသာ ေက်ာက္ခုံႏွင့္ သဏၭာန္တူသည့္ ဂူသခ်ႋဳင္းမ်ားျဖင့္ သၿဂႋဳဟ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ အီဂ်စ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္တို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ပထမဦးဆုံးသမိုင္းဝင္ ပိရမစ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သူမွာ ဗိသုကာပညာရွင္ အင္မ္ဟိုတက္ပ္(Imhotep) ျဖစ္ၿပီး ဖာ႐ိုဘုရင္ ဂ်ိဳဇာ(Djozer) ၏ ပိရမစ္အတြက္ ျဖစ္သည္။ အင္မ္ဟိုတက္ပ္သည္ မတ္စ္တာဘတ္ ေက်ာက္တုံးမ်ားကို တစ္ခုေပၚတစ္ခု ဆင့္၍ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ရန္ ပထမဆုံး အႀကံရသူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ပထမဦးဆုံး ပိရမစ္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ိဳဇာပိရမစ္
ဗိသုကာပညာရွင္ အင္မ္ဟိုတက္ပ္(Imhotep)

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေလွကားထစ္မ်ားပမာ အဆင့္မ်ား ပါရွိၿပီး အထက္သို႔ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္ အမၽွ အ႐ြယ္အစား ေသးငယ္သြားေသာ အေဆာက္အဦး ပုံစံတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုအႀကံအစည္၏ ရလာဒ္မွာ ဂ်ိဳဇာဘုရင္၏ ေလွကားထစ္ပိရမစ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုပိရမစ္မွာ ေသဆုံးသြားေသာ ဖာ႐ိုဘုရင္၏ ဝိညာဥ္ ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ လွမ္းတက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႀကီးမားေသာ ေလွကားထစ္မ်ားသဖြယ္ ပုံစံ ထုတ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အင္မ္ဟိုတက္ပ္၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ အေရးပါေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ေနာက္လာမည့္ အီဂ်စ္ျပည္သားတို႔ အတြက္ စံျပတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

ပိရမစ္မ်ားကို အေျမာက္အျမား တည္ေဆာက္ေသာ ကာလမွာ ဖာ႐ိုဘုရင္တို႔၏ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဂိုင္ဇာအနီးတဝိုက္ရွိ အထင္ရွားဆုံးေသာ ပိရမစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္လာေသာအခါ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမွာ ျပန္႔ႀကဲေလ်ာ့ရဲ လာၿပီး ထုထည္ လြန္စြာႀကီးမားေသာ ပိရမစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း တည္ေဆာက္ေသာ ပိရမစ္မ်ားမွာ ယခင္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ပိရမစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ အ႐ြယ္အစား ေသးငယ္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အေလာသုံးဆယ္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ဆက္ကာရာ(Saqqara)ရွိ ဖာေရာင္း(Faraoun) ၏ မတ္စတာဘတ္

အီဂ်စ္တို႔၏ ပိရမစ္ တည္ေဆာက္သည့္ အခ်ိန္ကာလ ေက်ာ္လြန္ ကုန္ဆုံးၿပီး ႏွစ္ကာလ အေတာ္ၾကာေသာအခါ၌ ယခု ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ေနရာတြင္ အီဂ်စ္မွ နာပါတာ(Napata)ဘုရင္မ်ား၏ လက္ထက္၌ ပိရမစ္ တည္ေဆာက္မႈ ျပန္လည္ ထြန္းကားလာခဲ့ျပန္သည္။ နာပါတန္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ ကာလ တိုေတာင္းၿပီး ဘီစီ ၆၆၁တြင္ ကုန္ဆုံးခဲ့ေသာ္လည္း အီဂ်စ္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရႏိုင္ေသာ အတုယူ အားက်စရာတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ေႏွာင္းပိုင္းကာလ ဆူဒန္ရွိ မီ႐ိုးဘုရင္ေခတ္ (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ဘီစီ ၃၀ဝ မွ ေအဒီ ၃၀ဝအတြင္း) တြင္ ထိုလႊမ္းမိုးမႈ မွတဆင့္ ပိရမစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း အႀကီးအက်ယ္ ျပန္လည္ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ကိုယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အီဂ်စ္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ေတာ္ဝင္ ပိရမစ္ ဂူသခ်ႋဳင္း ၂၀ဝေက်ာ္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသ၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

ပိရမစ္ သေကၤတနိမိတ္ပုံ

ပိရိမစ္သေကၤတ နိမိတ္ပုံမွာ အီဂ်စ္တို႔ယုံၾကည္ထားေသာ ကမာၻစတင္ ျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ရွိသည့္ အစကနဦး ေျမႀကီး အစုအေဝး၏ ပုံသဏၭာန္ကို ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ထို႔အတူ ေနေရာင္ျခည္ ျဖာထြက္က်ဆင္းလာေသာ ပုံသဏၭာန္ကို ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ဟုလည္း ထင္ျမင္ ယူဆၾကသည္။ ပိရမစ္ အမ်ားစုမွာ အေဝးမွ ၾကည့္လၽွင္ ေျပာင္လက္ ေတာက္ပေသာ သဏၭာန္ရွိေစရန္အတြက္ မ်က္ႏွာစာကို ေျပာင္လက္ေနေအာင္ တိုက္ခၩတ္ထားၿပီး အလြန္အမင္း အလင္းျပန္ေလ့ရွိေသာ လိပ္သည္းေက်ာက္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေလ့ ရွိသည္။ ပိရမစ္မ်ားကို မၾကာခဏ ဆိုသလိုပင္ ေနေရာင္ျခည္ ျဖာထြက္၊ က်ေရာက္ပုံေပၚ မူတည္၍ အမည္ေပးေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒါရွာရွိ ဘင့္န္ပိရမစ္၏ တရားဝင္အမည္မွာ ေတာင္ဘက္ရွိေတာက္ပေသာ ပိရမစ္ျဖစ္ၿပီး မူရင္းအမည္ Senwosret at el-Lahun မွာ Senwosret သည္ ေတာက္ပေနသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိရမစ္မ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံရာ အေဆာက္အဦးမ်ားအျဖစ္ အားလုံးက လက္ခံၾကေသာ္လည္း ပိရမစ္တို႔ ေပၚေပါက္လာပုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိၾကသည္။ တစ္ခုေသာ သီအိုရီမွာ ပိရမစ္တို႔ကို ျပန္လည္၊ ရွင္သန္ေမြးဖြားရာ ယႏၲရား (Resurrection Machine) တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

အေျခခံအားျဖင့္ ဖာ႐ိုးမင္းမ်ားသည္ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ရွင္သန္လာျခင္းမ်ိဳးကို ယုံၾကည္လိုလားသည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔ကြယ္လြန္လၽွင္ က်န္ရစ္ေသာ႐ုပ္အေလာင္းကို ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားထုတ္၍ ခႏၶာကိုယ္အား ေဆးစိမ္က်ပ္စည္းျခင္းအားျဖင့္ မပုပ္မသိုးဘဲ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ရွင္သန္မည္ဟူေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ပိရမစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အီဂ်စ္တို႔၏ ယုံၾကည္မႈမွာ ညဘက္ ေကာင္းကင္ျပင္ရွိ ၾကယ္တာရာတို႔ ထြက္ေပၚရာ ေမွာင္မိုက္ေသာ ေဒသမွ ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ သြားရာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဓိကျမႇဳပ္ႏွံရာ ဂူအတြင္းမွ တစ္ခုေသာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းသည္ ပိရိမစ္ႀကီး တစ္ခုလုံးကို ျဖတ္၍ ေကာင္းကင္ယံရွိ ထိုေနရာသို႔ ၫႊန္ျပ၊ တည္ေဆာက္ထားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထိုအရာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပိရမစ္သည္ ေသဆုံးသြားေသာ ဖာ႐ိုဘုရင္၏ ဝိညာဥ္ကို ေကာင္းကင္ဘုံရွိ နတ္ဘုရားမ်ား၏ ေနအိမ္သို႔ ထူးျခား၊ ဆန္းၾကယ္ေသာ နည္းအားျဖင့္ လႊတ္တင္ရန္ ပုံစံထုတ္၊ တည္ေဆာက္ထားသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။

အီဂ်စ္ရွိ ပိရမစ္မ်ား အားလုံးသည္ ႏိုင္းျမစ္၏ အေနာက္ဖက္ ကမ္းပါးတြင္ တည္ေဆာက္ထားၾကသည္။ ထိုေနရာမွာ အီဂ်စ္ဒ႑ာရီရွိ ေနဝင္ရာ ေဒသ ျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးရာကမၻာႏွင့္ ဆက္စပ္ ယူဆၾကသည္။

ပိရမစ္မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ တည္ေနရာ

ယေန႔ေခတ္ အီဂ်စ္ရွိ ပိရမစ္မ်ားမွာ ၈၁ ခု ႏွင့္ ၁၁၂ ခုၾကား ရွိမည္ဟု အမ်ားစုက ေရးသား၊ မွတ္တမ္းတင္ၾကၿပီး အမ်ားစုက ႀကီးမားေသာကိန္းဂဏန္းကို ပို၍ လက္ခံၾကသည္။ ပိရမစ္အမ်ားစု ကို ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕အနီးရွိ ဂီဇဲ(Gizeh)အရပ္တြင္ ေတြ႕ရၿပီး ထိုေဒသမွာ ဒုတိယျပည္ေထာင္စုေခတ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း မင္းဖစ္(Memphis) တည္ရွိခဲ့သည့္ ေနရာပင္ ျဖစ္သည္။ ဂီဇဲေဒသ၏ အျမင့္ဆုံး ပိရမစ္အေပၚမွ ေတာင္ဖက္တစ္လႊားတြင္ အလ်ားမိုင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေသာ ပိရမစ္အုတ္ဂူတန္းႀကီးကို ေတြ႕ရေပမည္။

အီဂ်စ္ပိရမစ္မ်ားကုိ ေရွးအီဂ်စ္တုိ႔ မည္သုိ႔မည္ပုံတည္ေဆာက္ခဲ့သလဲ ဆုိသည့္အေၾကာင္းသည္ ယေန႔တုိင္ ပညာရွင္မ်ား တိတိက်က်အေျဖရွာမရႏုိင္ေသးေသာ ပုစာၦတစ္ပုဒ္သာျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း
Myanmar Wikipedia


အီဂျစ်ပြည်မှ ပိရမစ်များအကြောင်း (unicode)

အီဂျစ်မှ ပိရမစ်များသည် အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် တည်ရှိသော ပိရမစ်ပုံသဏ္ဌာန် အဆောက်အဦးများ ဖြစ်သည်။ ပိရမစ် စုစုပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်မျ ရှိပြီး အများစုမှာ ဘုရင်စနစ်ခေတ်ဦး နှင့် ဘုရင်စနစ်၏ အလယ်ခေတ်တို့တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံး ပိရမစ်မှာ ဂျိုဇာပိရမစ် ဖြစ်ပြီး တတိယမြောက် ဘုရင်မင်းဆက် ဂျိုဇာဘုရင်လက်ထက်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဘုရင်၏ ဂူသင်္ချိုင်းအတွက် ပညာရှင် အင်မ်ဟိုတက်ပ်မှ ပုံစံထုတ် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အထင်ရှားဆုံးသော အီဂျစ်ပိရမစ်မှာ ဂိုင်ဇာမဟာပိရမစ်ကြီးဖြစ်ပြီး ထိုပိရမစ်မှာ လူ့သမိုင်းတွင် အကြီးဆုံး တည်ဆောက်ခဲ့သော အဆောက်အဦးအဖြစ် သိရှိကြပြီး ရှေးခေတ် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါး တွင် တစ်ခုတည်း ကျန်ရှိခဲ့သော အဆောက်အဦးလည်း ဖြစ်သည်။

ပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း

ဆက်ကာရာ(Saqqara)ရှိ ဖာရောင်း(Faraoun) ၏ မတ်စတာဘတ် အီဂျစ်သမိုင်းကြောင်း၏ အစ ကနဦးကာလတွင် ပြည့်စုံကြွယ်ဝသောသူတို့သည် မတ်စ်တာဘတ်ဟုခေါ်သော ကျောက်ခုံနှင့် သဏ္ဌာန်တူသည့် ဂူသင်္ချိုင်းများဖြင့် သင်္ဂြိုဟ်လေ့ ရှိကြသည်။ အီဂျစ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တို့၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ပထမဦးဆုံးသမိုင်းဝင် ပိရမစ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သူမှာ ဗိသုကာပညာရှင် အင်မ်ဟိုတက်ပ်(Imhotep) ဖြစ်ပြီး ဖာရိုဘုရင် ဂျိုဇာ(Djozer) ၏ ပိရမစ်အတွက် ဖြစ်သည်။ အင်မ်ဟိုတက်ပ်သည် မတ်စ်တာဘတ် ကျောက်တုံးများကို တစ်ခုပေါ်တစ်ခု ဆင့်၍ အဆောက်အဦး တည်ဆောက်ရန် ပထမဆုံး အကြံရသူ ဖြစ်နိုင်သည်။

ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် လှေကားထစ်များပမာ အဆင့်များ ပါရှိပြီး အထက်သို့ မြင့်တက်လာသည်နှင့် အမျှ အရွယ်အစား သေးငယ်သွားသော အဆောက်အဦး ပုံစံတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုအကြံအစည်၏ ရလာဒ်မှာ ဂျိုဇာဘုရင်၏ လှေကားထစ်ပိရမစ် ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုပိရမစ်မှာ သေဆုံးသွားသော ဖာရိုဘုရင်၏ ဝိညာဉ် ကောင်းကင်ဘုံသို့ လှမ်းတက်နိုင်ရန် အတွက် ကြီးမားသော လှေကားထစ်များသဖွယ် ပုံစံ ထုတ်ထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အင်မ်ဟိုတက်ပ်၏ အောင်မြင်မှုမှာ အရေးပါသော အောင်မြင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပြီး နောက်လာမည့် အီဂျစ်ပြည်သားတို့ အတွက် စံပြတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။

ပိရမစ်များကို အမြောက်အမြား တည်ဆောက်သော ကာလမှာ ဖာရိုဘုရင်တို့၏ သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဂိုင်ဇာအနီးတဝိုက်ရှိ အထင်ရှားဆုံးသော ပိရမစ်များကို တည်ဆောက်ခဲ့သော အချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလ ကြာမြင့်လာသောအခါ အုပ်ချုပ်မှု အာဏာမှာ ပြန့်ကြဲလျော့ရဲ လာပြီး ထုထည် လွန်စွာကြီးမားသော ပိရမစ်များကို တည်ဆောက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှု လျော့နည်းလာသည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ပိုင်း တည်ဆောက်သော ပိရမစ်များမှာ ယခင်က တည်ဆောက်ခဲ့သော ပိရမစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အရွယ်အစား သေးငယ်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်မှုမရှိခြင်းနှင့် အလောသုံးဆယ် တည်ဆောက်ထားခြင်းတို့ကို တွေ့နိုင်သည်။

အီဂျစ်တို့၏ ပိရမစ် တည်ဆောက်သည့် အချိန်ကာလ ကျော်လွန် ကုန်ဆုံးပြီး နှစ်ကာလ အတော်ကြာသောအခါ၌ ယခု ဆူဒန်နိုင်ငံ နေရာတွင် အီဂျစ်မှ နာပါတာ(Napata)ဘုရင်များ၏ လက်ထက်၌ ပိရမစ် တည်ဆောက်မှု ပြန်လည် ထွန်းကားလာခဲ့ပြန်သည်။ နာပါတန်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုမှာ ကာလ တိုတောင်းပြီး ဘီစီ ၆၆၁တွင် ကုန်ဆုံးခဲ့သော်လည်း အီဂျစ်တို့၏ လွှမ်းမိုးမှုမှာ ဖျောက်ဖျက်မရနိုင်သော အတုယူ အားကျစရာတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့သည်။
နှောင်းပိုင်းကာလ ဆူဒန်ရှိ မီရိုးဘုရင်ခေတ် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဘီစီ ၃ဝဝ မှ အေဒီ ၃ဝဝအတွင်း) တွင် ထိုလွှမ်းမိုးမှု မှတဆင့် ပိရမစ် တည်ဆောက်ခြင်း အကြီးအကျယ် ပြန်လည် ထွန်းကားလာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပင်ကိုယ် ဖြစ်သော်လည်း အီဂျစ်တို့၏ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ဖြစ်သည့် တော်ဝင် ပိရမစ် ဂူသင်္ချိုင်း ၂ဝဝကျော်ကို မြို့တော်၏ ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသ၌ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။

ပိရမစ် သင်္ကေတနိမိတ်ပုံ

ပိရိမစ်သင်္ကေတ နိမိတ်ပုံမှာ အီဂျစ်တို့ယုံကြည်ထားသော ကမ္ဘာစတင် ဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင် ရှိသည့် အစကနဦး မြေကြီး အစုအဝေး၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကို ထင်ဟပ် ဖော်ပြထားခြင်းဟု ထင်မြင်ယူဆကြသည်။ ထို့အတူ နေရောင်ခြည် ဖြာထွက်ကျဆင်းလာသော ပုံသဏ္ဌာန်ကို ထင်ဟပ် ဖော်ပြထားခြင်း ဟုလည်း ထင်မြင် ယူဆကြသည်။ ပိရမစ် အများစုမှာ အဝေးမှ ကြည့်လျှင် ပြောင်လက် တောက်ပသော သဏ္ဌာန်ရှိစေရန်အတွက် မျက်နှာစာကို ပြောင်လက်နေအောင် တိုက်ခ္ဈတ်ထားပြီး အလွန်အမင်း အလင်းပြန်လေ့ရှိသော လိပ်သည်းကျောက်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားလေ့ ရှိသည်။ ပိရမစ်များကို မကြာခဏ ဆိုသလိုပင် နေရောင်ခြည် ဖြာထွက်၊ ကျရောက်ပုံပေါ် မူတည်၍ အမည်ပေးလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဒါရှာရှိ ဘင့်န်ပိရမစ်၏ တရားဝင်အမည်မှာ တောင်ဘက်ရှိတောက်ပသော ပိရမစ်ဖြစ်ပြီး မူရင်းအမည် Senwosret at el-Lahun မှာ Senwosret သည် တောက်ပနေသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် ပိရမစ်များကို မြှုပ်နှံရာ အဆောက်အဦးများအဖြစ် အားလုံးက လက်ခံကြသော်လည်း ပိရမစ်တို့ ပေါ်ပေါက်လာပုံနှင့် ပတ်သက်သည့် ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ရှိကြသည်။ တစ်ခုသော သီအိုရီမှာ ပိရမစ်တို့ကို ပြန်လည်၊ ရှင်သန်မွေးဖွားရာ ယန္တရား (Resurrection Machine) တစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

အခြေခံအားဖြင့် ဖာရိုးမင်းများသည် သေလွန်ပြီးနောက် တစ်ဖန်ပြန်လည်ရှင်သန်လာခြင်းမျိုးကို ယုံကြည်လိုလားသည်ဖြစ်၍ မိမိတို့ကွယ်လွန်လျှင် ကျန်ရစ်သောရုပ်အလောင်းကို ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများထုတ်၍ ခန္ဓာကိုယ်အား ဆေးစိမ်ကျပ်စည်းခြင်းအားဖြင့် မပုပ်မသိုးဘဲ နောင်တစ်ချိန်တွင် ပြန်လည်ရှင်သန်မည်ဟူသော ယုံကြည်မှုမျိုးဖြင့် ပိရမစ်များကို တည်ဆောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။

အီဂျစ်တို့၏ ယုံကြည်မှုမှာ ညဘက် ကောင်းကင်ပြင်ရှိ ကြယ်တာရာတို့ ထွက်ပေါ်ရာ မှောင်မိုက်သော ဒေသမှ ကောင်းကင်ဘုံသို့ သွားရာ လမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အဓိကမြှုပ်နှံရာ ဂူအတွင်းမှ တစ်ခုသော ကျဉ်းမြောင်းသော လမ်းကြောင်းသည် ပိရိမစ်ကြီး တစ်ခုလုံးကို ဖြတ်၍ ကောင်းကင်ယံရှိ ထိုနေရာသို့ ညွှန်ပြ၊ တည်ဆောက်ထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ထိုအရာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပိရမစ်သည် သေဆုံးသွားသော ဖာရိုဘုရင်၏ ဝိညာဉ်ကို ကောင်းကင်ဘုံရှိ နတ်ဘုရားများ၏ နေအိမ်သို့ ထူးခြား၊ ဆန်းကြယ်သော နည်းအားဖြင့် လွှတ်တင်ရန် ပုံစံထုတ်၊ တည်ဆောက်ထားသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။

အီဂျစ်ရှိ ပိရမစ်များ အားလုံးသည် နိုင်းမြစ်၏ အနောက်ဖက် ကမ်းပါးတွင် တည်ဆောက်ထားကြသည်။ ထိုနေရာမှာ အီဂျစ်ဒဏ္ဍာရီရှိ နေဝင်ရာ ဒေသ ဖြစ်ပြီး သေဆုံးရာကမ္ဘာနှင့် ဆက်စပ် ယူဆကြသည်။

ပိရမစ်များ၏ အရေအတွက်နှင့် တည်နေရာ

ယနေ့ခေတ် အီဂျစ်ရှိ ပိရမစ်များမှာ ၈၁ ခု နှင့် ၁၁၂ ခုကြား ရှိမည်ဟု အများစုက ရေးသား၊ မှတ်တမ်းတင်ကြပြီး အများစုက ကြီးမားသောကိန်းဂဏန်းကို ပို၍ လက်ခံကြသည်။ ပိရမစ်အများစု ကို ကိုင်ရိုမြို့အနီးရှိ ဂီဇဲ(Gizeh)အရပ်တွင် တွေ့ရပြီး ထိုဒေသမှာ ဒုတိယပြည်ထောင်စုခေတ်၏ မြို့တော်ဟောင်း မင်းဖစ်(Memphis) တည်ရှိခဲ့သည့် နေရာပင် ဖြစ်သည်။ ဂီဇဲဒေသ၏ အမြင့်ဆုံး ပိရမစ်အပေါ်မှ တောင်ဖက်တစ်လွှားတွင် အလျားမိုင်းခြောက်ဆယ်ကျော်ခန့် ရှိသော ပိရမစ်အုတ်ဂူတန်းကြီးကို တွေ့ရပေမည်။

အီဂျစ်ပိရမစ်များကို ရှေးအီဂျစ်တို့ မည်သို့မည်ပုံတည်ဆောက်ခဲ့သလဲ ဆိုသည့်အကြောင်းသည် ယနေ့တိုင် ပညာရှင်များ တိတိကျကျအဖြေရှာမရသေးသော ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်သာဖြစ်သည်။

မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply