မီးျပတုိက္ ဆုိသည္မွာ

Posted on

ေရလမ္းခရီးသြားလာရသည္မွာ ကုန္းလမ္းခရီးသြားရျခင္း ထက္ ေဘးအႏၲရာယ္ပိုမိုမ်ားေလသည္။ သေဘၤာမ်ားသည္ ေက်ာက္ ေဆာင္တို႔ကို မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မိ၍ ကြဲပ်က္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ ၾကရသည္။ ေရလယ္၌သာမဟုတ္ တစ္ခါတစ္ရံ ဆိပ္ကမ္းသို႔ကပ္ ရာတြင္ ေက်ာက္ကမ္းပါးမ်ာကို ဆိုက္ကပ္မိကလည္း ကြဲပ်က္ သြားႏိုင္သည္။

ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ အတန္ငယ္ ေပၚထြက္ေန ေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးမ်ားကိုပင္ ညဥ့္အခ်ိန္မ်ား၌ ျမင္ရန္ခက္ လွသည္။ ေန႔အခ်ိန္၌ပင္ အေဝးကျမင္ရမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရွာင္ရွားသြားရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေခ်။ သို႔ျဖစ္ရကား ပင္လယ္ ခရီးသြားတို႔အား ထိုေဘးအႏၲရာယ္တို႔မွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ေန႔ေရာ ညဥ့္ပါ သတိေပးအခ်က္ျပဖို႔ လိုေလသည္။ ထိုသို႔ အခ်က္ျပ သတိ မေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးေခတ္နယ္သစ္ရွာ အာဇာနည္မ်ား အသက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္မွာ မေရမတြက္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ယင္းသို႔လၽွင္ ေက်ာက္ ေဆာင္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ေက်ာက္ကမ္းပါးမ်ားကို အေဝးမွေန၍ သိရွိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ရာမွအစ မီးျပတိုက္မ်ား ေပၚ ေပါက္လာခဲ့ေပသည္။ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္ တန္းတို႔ရွိရာကို အေဝးမွပင္ သိရွိႏိုင္ေစရန္ မီးေရာင္ျဖင့္သာ အခ်က္ျပ သတိေပးႏိုင္ရကား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ထူေျပာရာ ေက်ာက္ ေဆာင္၊ ေက်ာက္ကမ္းပါးမ်ားေပၚမွ မီးေရာင္မ်ားထြန္းညိွ၍ ျပထား ေလသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ေရွးအက်ဆုံး မီးျပတိုက္မ်ားမွာ ခရစ္မေပၚ မီ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေလာက္က ေရာမလူမ်ိဳးတို႔ တည္ခဲ့ေသာ အယ္လက္ဇၿႏၵီးယား ပင္လယ္ေအာ္ရွိ ဖာ႐ိုမီးျပတိုက္ႏွင့္ ေအာ့စတီယာ မီးျပတိုက္၊ ရာဗန္နာ မီးျပတိုက္၊ ဗိုလုံးမီးျပတိုက္၊ ဒိုဗာမီးျပ တိုက္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အယ္လက္ဇၿႏၵီးယားရွိ ဖာ႐ိုမီးျပတိုက္ကား ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ ခုႏွစ္သြယ္တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေလသည္။ ေရွးအခါက တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ မီးျပတိုက္မ်ားမွာ ေက်ာက္ေဆာင္၊ ေက်ာက္ကမ္းပါး ထိပ္မ်ား၌ တိုင္လုံးေမၽွာ္စင္သဖြယ္ အေဆာက္ အအုံျမင့္ႀကီးမ်ား ျဖစ္၍ ထိပ္၌ ေက်ာက္မီးေသြးမီး၊ ဆီမီးစသည္တို႔ ထြန္းညိွ၍ အခ်က္ျပထားေပသည္။

အယ္လက္ဇၿႏၵီးယားရွိ ဖာ႐ိုမီးျပတိုက္

သို႔ရာတြင္ ထိုမီးေရာင္မ်ားသည္ ဆီးႏွင္းမ်ား ပိတ္ဖုံးေနသည့္ ရာသီတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကို တိမ္း ေရွာင္သာေသာ အကြာအေဝးမွ ထင္ထင္လင္းလင္း မျမင္ႏိုင္သျဖင့္ သေဘၤာမ်ားမွာ မၾကာခဏ ေဘးဒုကၡႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ယခု ေခတ္၌မူကား ေရနံဆီမီး၊ ဓာတ္ဆီမီး၊ လၽွပ္စစ္မီး စသည့္ မီးအိမ္ မ်ားကို သုံး႐ုံမက အေဝးကပင္ မီးေရာင္ကို ျမင္ႏိုင္ေစရန္ မွန္ ဘီလူးမ်ား၊ မွန္ေရာင္မ်ားျဖင့္ ထိုးျပႏိုင္ေအာင္ စီမံထားသျဖင့္ အထူး တိုးတက္လ်က္ရွိေလသည္။

မီးျပတိုက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ အလုပ္မွာလည္း ေဘး အႏၲရာယ္ အမ်ားဆုံး ေနရာမွေန၍ သေဘၤာမ်ား သတိေပးရေသာ ေၾကာင့္ သေဘၤာမ်ားကို ေတြ႕ရတတ္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ိဳးကို မီး ျပတိုက္မ်ား (ဝါ) မီးျပတိုက္ အလုပ္သမားမ်ား မၾကာခဏ ခံခဲ့ရ ေလသည္။ ကမ္းေျခမီးျပတိုက္မ်ားထက္ ေရလယ္ေက်ာက္ေဆာင္မွ မီးျပတိုက္မ်ားသည္ ပို၍ အႏၲရာယ္မ်ားသည္။ အဂၤလန္ျပည္ကမ္းေျခ၊ အဂၤလိပ္ေရလက္ ၾကားရွိ အက္ဒီစတုန္းမီးျပတိုက္ကို ၄ ႀကိမ္တိတိ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္ကို ေထာက္ျခင္းျဖင့္ သိသာႏိုင္ေလသည္။

၁၈၈၀ ၀န္းက်င္က မီးျပတုိက္တည္ေဆာက္ပုံ အဆင့္ဆင့္

ေက်ာက္ေဆာင္၊ ေက်ာက္တန္းမ်ားရွိရာ၌ ေရအရွိန္ ပိုမို ျပင္းထန္သည္အေလ်ာက္ ေရထဲ၌ အုတ္ျမစ္ခ်၍ မီးျပတိုက္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္မွာ အလြန္ မလြယ္ကူလွေသာ အလုပ္ျဖစ္႐ုံသာ မက၊ ေဘးအႏၲရာယ္လည္း မ်ားလွသည့္အတြက္ စြန္႔စား၍ တည္ ေဆာက္ၾကရသည္။ ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ခတ္ေသာ လႈိင္းလုံးႀကီးမ်ား၏ဒဏ္ကို တန္႐ုံခိုင္ေသာ မီးျပတိုက္သည္ တာရွည္မခံႏိုင္ေခ်။ လႈိင္းလုံးခတ္၍ ပ်က္စီးသြားရေသာ မီးျပတိုက္ေပါင္းလည္း မ်ားလွ ေလၿပီ။

ယခုေခတ္၌ကား မီးျပတိုက္မ်ားကို အံခ်၍ အဂၤေတျဖင့္ ဆက္ေသာ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖင့္ ခိုင္ခံ့စြာ ေဆာက္လုပ္ၾကၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေရွးကေလာက္ အပ်က္အစီးမမ်ားေတာ့ေခ်။ ကမ္းေျခအတြင္းရွိ အလြန္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚ ၌ မီးျပတိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္၍ မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့သည့္ သံမဏိမီးျပသေဘၤာမ်ားကို ထားရေပသည္။

မီးျပသေဘၤာမ်ားသည္ မီးျပတိုက္ေဆာက္၍မရေသာ ကမ္းေျခမ်ား၊ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ မနီးမေဝးအရပ္မွေန၍ မီးျပျခင္း၊ အခ်က္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ သေဘၤာမ်ားကို သတိေပးရသည္။ ယခုေခတ္ မီးျပသေဘၤာမ်ား၊ မီးျပတိုက္ မ်ားတြင္ မီးအိမ္မ်ားသာမက အျခားေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ အခ်က္ျပ သတိေပးရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကိရိယာအသြယ္သြယ္ ထားရွိေလသည္။

အက္ဒီစတုန္းမီးျပတိုက္

ၿဗိတိသၽွကၽြန္း၏ ကမ္းေျခသည္ ေက်ာက္ေဆာင္၊ ေက်ာက္ ကမ္းပါး အထူထပ္ဆုံးျဖစ္၍ မီးျပတိုက္ အမ်ားဆုံးရွိ၏။ ကမာၻေပၚတြင္ အထင္ရွားဆုံး မီးျပတိုက္မွာ ပလင္းမတ္ၿမိဳ႕မွ အထြက္ ၁၃ မိုင္ကြာတြင္ တည္ရွိေသာ အက္ဒီစတုန္းမီးျပတိုက္ျဖစ္၏။ ထိုမွ တစ္ပါး အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ကမ္းေျခရွိ ဖတ္စနက္ မီးျပတိုက္၊ ကြန္းေဝါနယ္ လစ္ဇတ္ မီးျပတိုက္၊ ဆပ္ဆက္နယ္ ကမ္းေျခရွိ ဗီခ်ီဟက္ မီးျပတိုက္ စသည္တို႔သည္လည္း ထင္ရွားေပသည္။ မီးျပတိုက္မ်ားမွာ ေရေၾကာင္းတြင္သာ မဟုတ္ဘဲ ယခု အလြန္ေခတ္စားလ်က္ရွိေသာ ေလေၾကာင္းခရီးအတြက္လည္း လို ေလသည္။ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းမ်ား၌ ညဥ့္အခ်ိန္ ေလယာဥ္ပ်ံအဆင္း တြင္ ကြင္းကို မီးထိုး၍ျပရ၏။

မီးျပတိုက္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရာ တြင္ ေၾကးေငြမ်ားစြာ ကုန္က်ေသာ္လည္း ေရေၾကာင္းခရီးသည္မ်ား အဖို႔ အလြန္အက်ိဳးမ်ားလွေလသည္။ စင္စစ္ မီးျပတိုက္ႏွင့္ မီးျပသေဘၤာမ်ားသည္ အထူးအသုံး ဝင္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔၌ အလုပ္လုပ္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအဖို႔ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။ အလုပ္သမားတို႔မွာ လူသူႏွင့္ ေဝး ေသာေနရာတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္ျဖစ္ရာ အေဖာ္ကင္းမဲ့ လ်က္ အေနမက်သည့္ ဒုကၡကို ခံစားၾကရသည္။

မီးျပတုိက္၀န္ထမ္းတစ္ဦး
ပင္လယ္ထဲက မီးျပတုိက္တစ္ခု

ထိုသို႔ လူမ်ား ႏွင့္ ေဝးကြာေသာအရပ္တြင္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည့္အထဲ တစ္ခါတစ္ရံစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ လုံေလာက္စြာ မရရွိသည္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ ႀကဳံရတတ္ေသးရကား ပို၍ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာ ဒုကၡကို ခံစားၾက ရသည္။ ထိုသို႔ ဒုကၡမ်ားမွ သက္သာမႈရေစရန္ႏွင့္ သေဘၤာမ်ာကို မီးျပရာတြင္ လြယ္လင့္တကူ ျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက မီးျပတိုက္ႏွင့္ မီးျပသေဘၤာမ်ားတြင္ အီလက္ ထ႐ြန္းနစ္ကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

မီးျပတိုက္ႏွင့္ မီးျပသေဘၤာမ်ားတြင္ ေရဒီယိုအခ်က္ျပစက္ ကို တပ္ဆင္ထားျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မီးျပတိုက္ႏွင့္မီးျပသေဘၤာမ်ားအေပၚတြင္ ထာဝစဥ္ ေနထိုင္ရန္ မလိုေတာ့ေခ်။ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ ကုန္းတြင္းအိုင္ႀကီး တစ္ခုတြင္ မီးျပသေဘၤာတစ္စင္း၌ ေရဒီယို အခ်က္ျပ စက္တပ္ဆင္၍ အသုံးျပဳစမ္းၾကည့္ရာ အထူးပင္ ေကာင္းမြန္အသုံးဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။ အလုပ္သမားမ်ား သည္ ယခင္ကဲ့သို႔ ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ အၿမဲေနထိုင္ရန္ မလိုေတာ့ သျဖင့္ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ၊ လူသူႏွင့္ကင္းကြာ၍ ေနရသည့္ဒုကၡမွ သက္ သာရာ ရၾကေလသည္။

မီးျပတုိက္မ်ားတြင္သုံးေလ့ရွိသည့္ အခ်က္ျပမီးလုံး
မီးျပသေဘၤာတစ္စီး

မီးျပသေဘၤာႏွင့္ မိုင္အနည္းငယ္ခန္႔သာ ေဝးေသာ ကမ္းေပၚတြင္ ေရထဲ၌ သြားလာေနေသာ ေလွသေဘၤာမ်ား အား အခ်က္ျပရန္ အိမ္တစ္လုံး ေဆာက္ထားေလသည္။ ထိုအိမ္မွ ေန၍ ခလုတ္ႏွိပ္ လိုက္႐ုံႏွင့္ မီးျပသေဘၤာတြင္ အလိုအေလ်ာက္ မီးလင္း၍ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း အခ်က္ျပႏိုင္ေလသည္။ ထိုသို႔ အလို အေလ်ာက္ မွန္ကန္တိက်စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမွာ အီလက္ထ႐ြန္း နစ္ကို အသုံးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

မီးျပတိုက္တြင္ ေရဒီယိုအခ်က္ျပစက္ တပ္ဆင္ေသာအခါ၌ လည္း မီးျပတိုက္အေစာင့္သမားသည္ ကမ္းေျခရွိ မိမိေနအိမ္မွာပင္ ေနလ်က္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္႐ုံႏွင့္ ျမဴဆိုင္းခ်ိန္၌ အခ်က္ေပးဥဩ ကို ျမည္ေစႏိုင္ျခင္း၊ မီးျပတိုက္မွ မီးကိုလည္းဝင္းခနဲ လင္း၍သြား ေစႏိုင္ျခင္းစေသာ အက်ိဳးထူးမ်ားရရွိေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရကား ေရ လမ္းသြားလာေရး၌ အထူးအေရးပါ အရာေရာက္ေသာ မီးျပတိုက္ႏွင့္ မီးျပသေဘၤာမ်ားတြင္ ေရဒီယိုအခ်က္ျပစက္မ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳ ျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ အသက္ေဘးမွလည္းေကာင္း၊ လုပ္သား ကုန္က်ျခင္းမွ လည္းေကာင္း မ်ားစြာ သက္သာလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ကိုးကား
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ အတြဲ(၉)


မီးပြတိုက် ဆိုသည်မှာ (unicode)

ရေလမ်းခရီးသွားလာရသည်မှာ ကုန်းလမ်းခရီးသွားရခြင်း ထက် ဘေးအန္တရာယ်ပိုမိုများလေသည်။ သင်္ဘောများသည် ကျောက် ဆောင်တို့ကို မကြာခဏ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မိ၍ ကွဲပျက်နစ်မြုပ်ခဲ့ ကြရသည်။ ရေလယ်၌သာမဟုတ် တစ်ခါတစ်ရံ ဆိပ်ကမ်းသို့ကပ် ရာတွင် ကျောက်ကမ်းပါးမျာကို ဆိုက်ကပ်မိကလည်း ကွဲပျက် သွားနိုင်သည်။

ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်၌ အတန်ငယ် ပေါ်ထွက်နေ သော ကျောက်ဆောင်ကြီးများကိုပင် ညဉ့်အချိန်များ၌ မြင်ရန်ခက် လှသည်။ နေ့အချိန်၌ပင် အဝေးကမြင်ရမည် မဟုတ်သောကြောင့် ရှောင်ရှားသွားရန် လွယ်ကူမည်မဟုတ်ချေ။ သို့ဖြစ်ရကား ပင်လယ် ခရီးသွားတို့အား ထိုဘေးအန္တရာယ်တို့မှ ကင်းလွတ်စေရန် နေ့ရော ညဉ့်ပါ သတိပေးအချက်ပြဖို့ လိုလေသည်။ ထိုသို့ အချက်ပြ သတိ မပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် ရှေးခေတ်နယ်သစ်ရှာ အာဇာနည်များ အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်မှာ မရေမတွက်နိုင်တော့ချေ။

ယင်းသို့လျှင် ကျောက် ဆောင်၊ ကျောက်တန်း၊ ကျောက်ကမ်းပါးများကို အဝေးမှနေ၍ သိရှိ ရှောင်ရှားနိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ရာမှအစ မီးပြတိုက်များ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ပေသည်။ ညဉ့်အချိန်တွင် ကျောက်ဆောင် ကျောက် တန်းတို့ရှိရာကို အဝေးမှပင် သိရှိနိုင်စေရန် မီးရောင်ဖြင့်သာ အချက်ပြ သတိပေးနိုင်ရကား၊ ဘေးအန္တရာယ် ထူပြောရာ ကျောက် ဆောင်၊ ကျောက်ကမ်းပါးများပေါ်မှ မီးရောင်များထွန်းညှိ၍ ပြထား လေသည်။

ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး မီးပြတိုက်များမှာ ခရစ်မပေါ် မီ နှစ်ပေါင်း ၃ဝဝ လောက်က ရောမလူမျိုးတို့ တည်ခဲ့သော အယ်လက်ဇန္ဒြီးယား ပင်လယ်အော်ရှိ ဖာရိုမီးပြတိုက်နှင့် အော့စတီယာ မီးပြတိုက်၊ ရာဗန်နာ မီးပြတိုက်၊ ဗိုလုံးမီးပြတိုက်၊ ဒိုဗာမီးပြ တိုက်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အယ်လက်ဇန္ဒြီးယားရှိ ဖာရိုမီးပြတိုက်ကား ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ခုနှစ်သွယ်တွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်လေသည်။ ရှေးအခါက တည်ဆောက်ခဲ့သော မီးပြတိုက်များမှာ ကျောက်ဆောင်၊ ကျောက်ကမ်းပါး ထိပ်များ၌ တိုင်လုံးမျှော်စင်သဖွယ် အဆောက် အအုံမြင့်ကြီးများ ဖြစ်၍ ထိပ်၌ ကျောက်မီးသွေးမီး၊ ဆီမီးစသည်တို့ ထွန်းညှိ၍ အချက်ပြထားပေသည်။

သို့ရာတွင် ထိုမီးရောင်များသည် ဆီးနှင်းများ ပိတ်ဖုံးနေသည့် ရာသီတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကို တိမ်း ရှောင်သာသော အကွာအဝေးမှ ထင်ထင်လင်းလင်း မမြင်နိုင်သဖြင့် သင်္ဘောများမှာ မကြာခဏ ဘေးဒုက္ခနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသည်။ ယခု ခေတ်၌မူကား ရေနံဆီမီး၊ ဓာတ်ဆီမီး၊ လျှပ်စစ်မီး စသည့် မီးအိမ် များကို သုံးရုံမက အဝေးကပင် မီးရောင်ကို မြင်နိုင်စေရန် မှန် ဘီလူးများ၊ မှန်ရောင်များဖြင့် ထိုးပြနိုင်အောင် စီမံထားသဖြင့် အထူး တိုးတက်လျက်ရှိလေသည်။

မီးပြတိုက်ကို စောင့်ရှောက်ရသော အလုပ်မှာလည်း ဘေး အန္တရာယ် အများဆုံး နေရာမှနေ၍ သင်္ဘောများ သတိပေးရသော ကြောင့် သင်္ဘောများကို တွေ့ရတတ်သည့် ဘေးအန္တရာယ်မျိုးကို မီး ပြတိုက်များ (ဝါ) မီးပြတိုက် အလုပ်သမားများ မကြာခဏ ခံခဲ့ရ လေသည်။ ကမ်းခြေမီးပြတိုက်များထက် ရေလယ်ကျောက်ဆောင်မှ မီးပြတိုက်များသည် ပို၍ အန္တရာယ်များသည်။ အင်္ဂလန်ပြည်ကမ်းခြေ၊ အင်္ဂလိပ်ရေလက် ကြားရှိ အက်ဒီစတုန်းမီးပြတိုက်ကို ၄ ကြိမ်တိတိ အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့ရသည်ကို ထောက်ခြင်းဖြင့် သိသာနိုင်လေသည်။

ကျောက်ဆောင်၊ ကျောက်တန်းများရှိရာ၌ ရေအရှိန် ပိုမို ပြင်းထန်သည်အလျောက် ရေထဲ၌ အုတ်မြစ်ချ၍ မီးပြတိုက်များ တည်ဆောက်ရန်မှာ အလွန် မလွယ်ကူလှသော အလုပ်ဖြစ်ရုံသာ မက၊ ဘေးအန္တရာယ်လည်း များလှသည့်အတွက် စွန့်စား၍ တည် ဆောက်ကြရသည်။ ပြင်းထန်စွာ ရိုက်ခတ်သော လှိုင်းလုံးကြီးများ၏ဒဏ်ကို တန်ရုံခိုင်သော မီးပြတိုက်သည် တာရှည်မခံနိုင်ချေ။ လှိုင်းလုံးခတ်၍ ပျက်စီးသွားရသော မီးပြတိုက်ပေါင်းလည်း များလှ လေပြီ။

ယခုခေတ်၌ကား မီးပြတိုက်များကို အံချ၍ အင်္ဂတေဖြင့် ဆက်သော ကျောက်တုံးများဖြင့် ခိုင်ခံ့စွာ ဆောက်လုပ်ကြပြီ ဖြစ်သဖြင့် ရှေးကလောက် အပျက်အစီးမများတော့ချေ။ ကမ်းခြေအတွင်းရှိ အလွန် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ကျောက်ဆောင်ပေါ် ၌ မီးပြတိုက်များ ဆောက်လုပ်၍ မရနိုင်သောကြောင့် ခိုင်ခံ့သည့် သံမဏိမီးပြသင်္ဘောများကို ထားရပေသည်။

မီးပြသင်္ဘောများသည် မီးပြတိုက်ဆောက်၍မရသော ကမ်းခြေများ၊ ကျောက်ဆောင်များနှင့် မနီးမဝေးအရပ်မှနေ၍ မီးပြခြင်း၊ အချက်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် သင်္ဘောများကို သတိပေးရသည်။ ယခုခေတ် မီးပြသင်္ဘောများ၊ မီးပြတိုက် များတွင် မီးအိမ်များသာမက အခြားသော နည်းများဖြင့် အချက်ပြ သတိပေးရန် နည်းအမျိုးမျိုး ကိရိယာအသွယ်သွယ် ထားရှိလေသည်။

ဗြိတိသျှကျွန်း၏ ကမ်းခြေသည် ကျောက်ဆောင်၊ ကျောက် ကမ်းပါး အထူထပ်ဆုံးဖြစ်၍ မီးပြတိုက် အများဆုံးရှိ၏။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အထင်ရှားဆုံး မီးပြတိုက်မှာ ပလင်းမတ်မြို့မှ အထွက် ၁၃ မိုင်ကွာတွင် တည်ရှိသော အက်ဒီစတုန်းမီးပြတိုက်ဖြစ်၏။ ထိုမှ တစ်ပါး အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ကမ်းခြေရှိ ဖတ်စနက် မီးပြတိုက်၊ ကွန်းဝေါနယ် လစ်ဇတ် မီးပြတိုက်၊ ဆပ်ဆက်နယ် ကမ်းခြေရှိ ဗီချီဟက် မီးပြတိုက် စသည်တို့သည်လည်း ထင်ရှားပေသည်။ မီးပြတိုက်များမှာ ရေကြောင်းတွင်သာ မဟုတ်ဘဲ ယခု အလွန်ခေတ်စားလျက်ရှိသော လေကြောင်းခရီးအတွက်လည်း လို လေသည်။ လေယာဉ်ပျံကွင်းများ၌ ညဉ့်အချိန် လေယာဉ်ပျံအဆင်း တွင် ကွင်းကို မီးထိုး၍ပြရ၏။

မီးပြတိုက်များကို တည်ဆောက်ရာ တွင် ကြေးငွေများစွာ ကုန်ကျသော်လည်း ရေကြောင်းခရီးသည်များ အဖို့ အလွန်အကျိုးများလှလေသည်။ စင်စစ် မီးပြတိုက်နှင့် မီးပြသင်္ဘောများသည် အထူးအသုံး ဝင်သော်လည်း ယင်းတို့၌ အလုပ်လုပ်ရသော အလုပ်သမားများအဖို့ငြီးငွေ့ဖွယ် ကောင်းလှပေသည်။ အလုပ်သမားတို့မှာ လူသူနှင့် ဝေး သောနေရာတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသည်ဖြစ်ရာ အဖော်ကင်းမဲ့ လျက် အနေမကျသည့် ဒုက္ခကို ခံစားကြရသည်။
ထိုသို့ လူများ နှင့် ဝေးကွာသောအရပ်တွင် လုပ်ကိုင်ကြရသည့်အထဲ တစ်ခါတစ်ရံစားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဖျော်ဖြေမှု လုံလောက်စွာ မရရှိသည်တို့နှင့် တွေ့ ကြုံရတတ်သေးရကား ပို၍ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ ဒုက္ခကို ခံစားကြ ရသည်။ ထိုသို့ ဒုက္ခများမှ သက်သာမှုရစေရန်နှင့် သင်္ဘောမျာကို မီးပြရာတွင် လွယ်လင့်တကူ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက မီးပြတိုက်နှင့် မီးပြသင်္ဘောများတွင် အီလက် ထရွန်းနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။

မီးပြတိုက်နှင့် မီးပြသင်္ဘောများတွင် ရေဒီယိုအချက်ပြစက် ကို တပ်ဆင်ထားခြင်းအားဖြင့် အလုပ်သမားများသည် မီးပြတိုက်နှင့်မီးပြသင်္ဘောများအပေါ်တွင် ထာဝစဉ် နေထိုင်ရန် မလိုတော့ချေ။ မြောက်အမေရိကတိုက် ကုန်းတွင်းအိုင်ကြီး တစ်ခုတွင် မီးပြသင်္ဘောတစ်စင်း၌ ရေဒီယို အချက်ပြ စက်တပ်ဆင်၍ အသုံးပြုစမ်းကြည့်ရာ အထူးပင် ကောင်းမွန်အသုံးဝင်ကြောင်း တွေ့ရ၏။ အလုပ်သမားများ သည် ယခင်ကဲ့သို့ ကုန်းပတ်ပေါ်တွင် အမြဲနေထိုင်ရန် မလိုတော့ သဖြင့် ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ၊ လူသူနှင့်ကင်းကွာ၍ နေရသည့်ဒုက္ခမှ သက် သာရာ ရကြလေသည်။

မီးပြသင်္ဘောနှင့် မိုင်အနည်းငယ်ခန့်သာ ဝေးသော ကမ်းပေါ်တွင် ရေထဲ၌ သွားလာနေသော လှေသင်္ဘောများ အား အချက်ပြရန် အိမ်တစ်လုံး ဆောက်ထားလေသည်။ ထိုအိမ်မှ နေ၍ ခလုတ်နှိပ် လိုက်ရုံနှင့် မီးပြသင်္ဘောတွင် အလိုအလျောက် မီးလင်း၍ အန္တရာယ်ရှိကြောင်း အချက်ပြနိုင်လေသည်။ ထိုသို့ အလို အလျောက် မှန်ကန်တိကျစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမှာ အီလက်ထရွန်း နစ်ကို အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်လေသည်။

မီးပြတိုက်တွင် ရေဒီယိုအချက်ပြစက် တပ်ဆင်သောအခါ၌ လည်း မီးပြတိုက်အစောင့်သမားသည် ကမ်းခြေရှိ မိမိနေအိမ်မှာပင် နေလျက် ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရုံနှင့် မြူဆိုင်းချိန်၌ အချက်ပေးဥဩ ကို မြည်စေနိုင်ခြင်း၊ မီးပြတိုက်မှ မီးကိုလည်းဝင်းခနဲ လင်း၍သွား စေနိုင်ခြင်းစသော အကျိုးထူးများရရှိလေသည်။ သို့ဖြစ်ရကား ရေ လမ်းသွားလာရေး၌ အထူးအရေးပါ အရာရောက်သော မီးပြတိုက်နှင့် မီးပြသင်္ဘောများတွင် ရေဒီယိုအချက်ပြစက်များ တပ်ဆင်အသုံးပြု ခြင်းအားဖြင့် အနာဂတ်ကာလတွင် အသက်ဘေးမှလည်းကောင်း၊ လုပ်သား ကုန်ကျခြင်းမှ လည်းကောင်း များစွာ သက်သာလာမည် ဖြစ်ပေသည်။

ကိုးကား
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၉)

Leave a Reply