ကမာၻေပၚက အေသးဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား အေၾကာင္း

Posted on

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ႀကီးက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ငံ တြင္ တရုတ္၊ဆိုဗီယက္၊ ကေနဒါ စသည့္ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားပါရွိသကဲ့သို႕ သာမာန္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ အရြယ္အစားထက္ပင္ ေသးငယ္ သည့္ ႏိုင္ငံငယ္ မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။မိမိျပည္သူမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အစိုးရတစ္ရပ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရပ္တည္ေနရာေဒသ တစ္ခုကို ႏိုင္ငံ ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ ေနရာေဒသ ႀကီးျခင္းငယ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိေခ်။

အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္ၿပီး အက်ယ္အ၀န္း အလြန္ေသးငယ္သည့္ ကမၻာ့ အေသးဆုံး ႏိုင္ငံ ၁၀ ခု၏ ဧရိယာ စုစုေပါင္း သည္ ၁၄၉၉ စတုရန္း ကီလိုမီတာ(၅၇၈ ဒသမ ၇၆ စတုရန္းမိုင္) သာရွိသျဖင့္ မကၠဆီကို ၿမိဳ႕ေတာ္ ထက္ပင္ ေသးငယ္ေနေပသည္။ ယင္းတို႕မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ တပ္မေတာ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္ျခင္းမရွိေခ်။

၁၀။ စိန္႕ကစ္ႏွင့္ နီဗီးစ္ ျပည္ေထာင္စု (Federation of Saint Kitts and Nevis)

ခရစၥတိုဖာ ကိုလံဘတ္စ္သည္ အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ ကာေရဗိးယမ္ ပင္လယ္အၾကားးရွိ စိန္႕ကစ္ႏွင့္ နီဗီးစ္ ကၽြန္းႏွစ္ခု ကို ၁၄၉၃ ႏွစ္တြင္ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ ထိုကၽြန္းႏွစ္ကၽြန္းတြင္ ၁၇ ရာစုေရာက္မွ လူမ်ား စတင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ကာ ႀကံ ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္းႏွစ္ကၽြန္းေပါင္း သည္ ၂၆၉ စတုရန္းမိုင္ အက်ယ္အ၀န္းရွိၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာအတြင္းေပါင္းစည္းထားသည္။ ယခုအခါတြင္စိန္႕ကစ္ႏွင့္ နီဗီးစ္ ျပည္ေထာင္စု တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၆၄၈၂၁ ဦးရွိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းမ်ားအရ စိန္႕ကစ္ႏွင့္ နီဗီးစ္ ျပည္ေထာင္စု သည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ လူသတ္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္ ယင္းကၽြန္း ႏွစ္ကၽြန္းသည္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား လာေရာက္ လည္ ပတ္ၾက သည့္ ထင္ရွားေသာေနရာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အေမရိကန္မ်ား အမ်ားဆုံးလာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ခရီးသြားေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေပ သည္။

၉။ ႏ်ဴး ကၽြန္း (Niue Lonely Paradise)

ႏ်ဴးကၽြန္းသည္ ၂၆၁ ဒသမ ၄ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္းကာ ကြတ္ကၽြန္းမ်ားအရြယ္မွ်သာရွိၿပီး လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏ်ဴးကၽြန္းတြင္လည္း ႏ်ဴးႏိုင္ငံသားဟူ၍ မရွိဘဲ နယူးဇီလန္ ႏွင့္ေပါင္းစည္းထားသည္။လူဦးေရ ထူထပ္မႈ သိပ္သည္းဆသည္ တစ္စတုရန္းကီလိုမီတာတြင္ ၅ ဒသမ ၂ ေယာက္ျဖစ္သည္။ကမၻာေပၚတြင္ အထီးက်န္ေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏ်ဴးကၽြန္းေပၚတြင္ ေက်းရြာ ၁၃ ရြာ ႏွင့္ အျခားအေျခခ်ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ လူေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္ၾကသည္။

ႏ်ူးတြင္ ေလယာဥ္ကြင္းတစ္ခုရွိေသာ္လည္း သေဘၤာ ဆိပ္ကမ္းမရွိေခ်။ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္တင္တြဲမ်ားျဖင့္ ႏ်ဴးသို႕ သယ္ယူၾကရသည္။ထူးဆန္းသည့္ အခ်က္မွာ ႏ်ဴးတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူ ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ႏ်ူဴး အင္တာနက္ ဒိုမိန္းအမည္ေပါင္း ေလးသိန္းနီးပါးရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၈။ ကြတ္ကၽြန္းမ်ား(Cook Inlands)

ကြတ္ကၽြန္းစုသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားရရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ ေတာင္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ၂၄၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္းသည့္ ကြတ္ကၽြန္းမ်ားအား လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံ တစ္ခုဟု ယူဆထားႀက ေသာ္လည္း နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေပါင္းစည္းထားသည့္ အဆင့္သာ ျဖစ္ သည္။ လူဦးေရ ၁၈၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း မည္သူမွ် ကြတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ တရား၀င္အားျဖင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသားမ်ား သာ ျဖစ္ၾကသည္။

ကြတ္ကၽြန္းမ်ားကို ကၽြန္းေကာင္စီ ၁၁ ခု ဖြဲ႕စည္းထားသည္။အႀကီးဆုံးကၽြန္းသည္ ၆၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္း၍ ယင္း ကၽြန္းေပၚတြင္ လူဦးေရ ၁၅၀၀၀ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ လူ ၅၀ ခန္႕သာ ေနထိုင္သည့္ အငယ္ဆုံးကၽြန္း ပါမာစတမ္ကၽြန္းသည္ ၂ ဒသမ ၁ စတုရန္းကီလိုမီတာမွ်သာ ရွိသည္။ကြတ္ကၽြန္းမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္းဆုံး မဂၤလာဦးပ်ားရည္ဆမ္းခရီးထြက္ သည့္ ေနရာ တစ္ခုဟု ယူဆထားၾကသည္။ ကြတ္ကၽြန္းမ်ားႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အဂၤလိပ္စကားကို ေျပာဆိုၾကသည္။ႏိုင္ငံသုံးေငြေၾကးသည္ နယူးဇီ လန္ေဒၚလာႏွင့္ ကြတ္ေဒၚလာေငြမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၇။ မာရွယ္ကၽြန္းမ်ားႏိုင္ငံ(Republic of the Marshall Islands)

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအလယ္ပိုင္း ရွိ မာရွယ္ကၽြန္းမ်ားႏိုင္ငံသည္ ဟာ၀ိုင္ယီကၽြန္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအၾကား၌ တည္ရွိသည္။ ႏွစ္မီတာ ျမင့္သည့္ ေမွ်ာ္စင္မ်ားသည္ မာရွယ္ကၽြန္းမ်ားႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး အေဆာက္ အအုံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ကၽြန္းႏိုင္ငံ၏ ဧရိယာ သည္ ၁၈၁ ဒသမ ၃ စတုရန္းကီလိုမီတာျဖစ္သည္။မာရွယ္ကၽြန္းမ်ားႏိုင္ငံကို မ်ဥ္းၿပိဳင္ အေန အထားတည္ရွိေနသည့္ ကၽြန္းႏွစ္ကၽြန္း သို႕မဟုတ္ ကၽြန္းတြဲႏွစ္ခုက ပိုင္းျခားထားသည္။ပင္လယ္ျပင္သို႕ ထိုးထြက္ေနသည့္ ေရျပင္ ဧရိယာမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ပါက စတုရန္းကီလိုမီတာ ႏွစ္သန္းရွိသည္။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေသာ မာရွယ္ကၽြန္းမ်ားႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ ၅၄၆၀၀ ခန္႕ေနထိုင္ လ်က္ ရွိသည္။ မာရွယ္ကၽြန္းမ်ားသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားက ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ထိုစဥ္က ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈမ်ားကို ကမၻာ့ဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘီကနီကၽြန္းမွ ကီလိုမီတာ ၁၆၀ အကြာေနရာတြင္ျပဳ လုပ္ ခဲ့သည္။

၆။ လင္ခ်က္စတိန္း ႏိုင္ငံ(Principality of Liechtenstein)

၁၆၀ ဒသမ ၄၇ စတုရန္း မီတာ က်ယ္၀န္းေသာ လင္ခ်က္စတိန္းႏိုင္ငံသည္ ၁၈၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ ၿပီး ဂ်ာမာန္စကားေျပာဆိုသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္္။လင္ခ်က္စတိန္းသည္ ၾသစႀတီးယားႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္တည္ရွိကာ လင္ခ်က္စတိန္းကို သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ျပင္သစ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အႀကိမ ္ႀကိမ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။

လင္ခ်က္စတိန္းသည္ အဲ့ပ္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ တည္ရွိေနၿပီး မင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ လင္ခ်က္စတိန္းေတာင္၏ အျမင့္ဆုံးေနရာသည္ဂရူ စပစ္ဇ္ေနရာျဖစ္ၿပီး ၂၅၉၉ မီတာျမင့္သည္။ အနိမ့္ ဆုံး ေနရာသည္ ပင္လယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ မီတာ ၄၃၀ ျဖစ္သည္။လင္ခ်က္စတိန္းတြင္ လူမ်ိဳးစု ၁၂ စုေနထိုင္လ်က္ရွိကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္လူဦး ေရ ၃၇ ၆၆၆ ဦးရွိသည့္ အနက္ ၁၂၀၀၀ သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ႏိုင္ငံသုံးေငြအျဖစ္ ဆြစ္ဖရန္႕ကို သုံးစြဲသည္။

၅။ စန္မာရီယို (San Marino)

အီတလီႏိုင္ငံ ဗဟိုေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ေတာင္တန္းမ်ား၀န္းရံေနသည့္ စန္မာရီယိုသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အေသးငယ္ ဆုံးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ၀င္ေနကာ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆုံး ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ တီတာႏို (Monte Titano)ေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္ တည္ထားသည့္စန္မာရီယိုတြင္ အလယ္ေခတ္ ၿမိဳ႕ရိုးတံတိုင္းမ်ားအပါအ၀င္သမိုင္း၀င္ ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားစြာက်န္ရွိေနသည္။

ယခုအခါ စန္မာရီယိုတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူဦးေရာစာရင္းအရ ေနထိုင္သူ ၃၃၂၀၃ ဦး ရွိသည္။ယင္းတို႕အနက္ ၁၂၈၀၀ ေက်ာ္ သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ေရာက္ရွိ ေနၾကသည္။အီတလီႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ စန္မာရီယို ႏိုင္ငံငယ္ေလးသည္ အက်ယ္အ၀န္း ၆၀ ဒသမ ၅၇ စတုရန္းမီတာမွ် သာ ရွိၿပီးဟန္မာရီယို၏ က်ဥ္းေျမာင္းသာ လမ္းမ်ားကို ေက်ာက္သားမ်ားခင္းထားၿပီး ေမွ်ာ္စင္ သုံးခု၊ ၁၁ ရာစု လက္ရာ ရဲတိုက္ပုံစံ အေဆာက္အအုံေဟာင္းတစ္ခုတည္္ရွိသည္။ယူရိုေငြေၾကးကို သုံးစြဲသည္။

၄။ တူဗာလူး(Tuvalu)

တူဗာလူးသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယ အဖြဲ႕မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရ သည့္ အဲလစ္စ္ကၽြန္းမ်ားဟု သိရွိခဲ့ ၾကသည္။၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ အဲလစ္စ္ကၽြန္းမ်ားအား တူဗာလူးကၽြန္းဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ဓနသဟာယ အဖြဲ႕အတြင္း လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၂၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္းသည့္ တူဗာလူး ႏိုင္ငံသည္ ေသးငယ္ေသာ ကၽြန္းေပါင္း ကိုးကၽြန္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားကာ ကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္ လူေနထိုင္မႈနည္းပါးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္စာရငင္းမ်ားအရ ၁၁၀၉၇ ဦးသာျဖစ္ သည္။

ကၽြန္း၏ အျမင့္ဆုံးေနရာသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ငါးမီတာျမင့္သည္။ကၽြန္းေပၚတြင္ေနထိုင္သူ အမ်ားစု သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးျမဴၾကသည္။ကမၻာ့ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တူဗာလူးႏိုင္ငံ၏ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃၀၈၃ ေဒၚလာျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံသုံးေငြသည္ ၾသစေၾတလ်ေဒၚလာႏွင့္ တူဗာလူး ေဒၚလာျဖစ္သည္။

၃။ ေနာ္ရူးကၽြန္းႏိုင္ငံ(Nauru)

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္း၌ တည္ရွိေနသည့္ ေနာ္ရူးကၽြန္းႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးစု ၁၂ စု ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ေနာ္ရူး ႏိုင္ငံေတာ္အလံတြင္ ထိုလူမ်ိဳးစု ၁၂ စုကို ရည္ညႊန္းေသာ ၁၂ ေထာင့္ၾကယ္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ကမၻာႀကီး၏ ယဥ္ေက်းမႈ တိုး တက္ထြန္းကားေနမႈကို မသိရွိေသာ လူမ်ိဳးစု ၁၀ စုသည္ ေနာ္ရူးႏိုင္ငံတြင္ ယေန႕တိုင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ေနာ္ရူးကၽြန္းႏိုင္ငံသည္ ၂၁ စတုရန္းမိုင္က်ယ္၀န္းကာ ခရိုင္ ၁၄ ခု ဖြဲ႕စည္းထားသည္။၂၀၁၆ လူဦးေရ စာရင္းအရ ေနာ္ရူး ကၽြန္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ စုစုေပါင္း ၁၃၀၁၉ ဦး ရွိသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လူေနမႈ အဆင့္ ျမင့္မားမႈအရ ေနာ္ရူး ႏိုင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္က ေအးခ်မ္းသာယာမႈ အေပါင္း ႏွင့္ ျပည့္ စုံေသာေနရာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ေနာ္ရူး၏ အဓိက စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းသည္မီးစုန္း(Phosphate) တူးေဖာ္ ထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ မီးစုန္းသိုက္မ်ား ကုန္ခမ္းသြားသည့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနာ္ရူးႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး အေျခအေန ႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္ အတန္းသည္ အလြန္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနသည္ ခၽြတ္ၿခဳံက်လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံ ၏ ရသုံးေငြသည္ ႀသစေႀတလ်ႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပၚတြင္ မွီခိုေနခဲ့ရသည္။ႏိုင္ငံသုံးေငြသည္ ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာျဖစ္သည္။

၂။ မိုနာကို(Monaco)

ေရွးေဟာင္း ဂရိ ေဒသတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ မိုနာကိုအား ျပင္သစ္ကမ္းေျခတြင္ ငါးရာစုေခတ္က စတင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၄၈၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္မွစ၍ မိုနာကိုသည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ကာ ခရီး သြား အမ်ားအျပားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မိုနာကိုသည္ ဧရိယာ ၂ ဒသမ ၀၂ စတုရန္းကီလိုမီတာသာ က်ယ္၀န္းၿပီး လူဦးေရ ၁၇၈၈၉ ဦးေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ကမၻာ့ အေသးငယ္ဆုံး စာရင္း၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။မိုနာကို၏ ပိုင္ နက္နယ္ေျမ တစ္စတုရန္း ကီလိုမီတာတြင္ ေျခရာတစ္ခုရွိျခင္းသည္ မိုနာကို ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ သိပ္သည္းဆႏႈန္းပင္ျဖစ္သည္။

မိုနာကိုသည္ဥေရာပ၏အေကာင္း ဆုံးရႈခင္းမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲက်င္းပသည့္ ေနရာတစ္ခု လည္းျဖစ္ ေပသည္။ မိုနာကို ႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွာ ျပည္သူမ်ားထံမွ မည္သည့္ အခြန္အေကာက္မွ မေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ၀င္ေငြခြန္လည္းမေဆာင္ရ၊ အေမြဆက္ခံသူမ်ားသည္လည္း အခြန္အခ မေပးရပါေခ်။ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ အတြင္းရွိ မိုနာကိုသည္ ကမၻာအႏွံ႕မွ ခရီးသြားမ်ားကို အၿမဲ တေစ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသျဖင့္ မိုနာကိုႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ေနမႈသည္ အံ့ႀသ ဖြယ္ မဟုတ္ပါေခ်။

၁။ ဗာတီကန္ စီတီး(Vatican City)

ရိုမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေက်ာင္းထိုင္သည့္ ဗာတီကန္သည္ အီတလီႏိုင္ငံ၊ေရာမၿမိဳ႕ လယ္တြင္ရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ေနသည္။ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း သုည ဒသမ ၄၄ စတုရန္းကီလိုမီတာသာ ရွိၿပီး လူဦးေရ ၈၀၀ မွ ၉၀၀ အၾကား ေနထိုင္သည့္ ဗာတီကန္သည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ တကာ က အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ဗာတီကန္ တြင္ ေနထိုင္ၾကသူ မ်ားအနက္ လူဦးေရ ၅၇၂ ဦးသည္ ဗာတီကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး က်န္သူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေသးငယ္ေသာ ဗာတီကန္၏ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ေဘာလုံးကြင္းတစ္ကြင္းအရြယ္ရွိသည့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္း အင္သုံး ဓာတ္အား ေပးစက္ရုံ တစ္ခုတည္ေဆာက္ထားေပသည္။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဗာတီကန္ စီတီးတြင္ လမ္း ၅၅ လမ္း၊ဘူတာရုံ တစ္ခု၊ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းတစ္ခုရွိၿပီး ေသးငယ္ေသာ ဗာတီကန္ သာသနာေျမ ႏိုင္ငံငယ္တြင္ ဗာတီကန္ လက္ေရြးစင္ ေဘာလုံး အသင္း တစ္သင္းပင္ရွိေနေပသည္။ႏိုင္ငံသုံးေငြေၾကားမွာ ယူရိုေငြျဖစ္သည္။

ကိုးကား
Smallest cities of the world

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ သုတအလင္းမဂၢဇင္းမွ


ကမ္ဘာတစ်လွှား အသေးဆုံး နိုင်ငံများ အကြောင်း (unicode)

ရေးသားသူ – မောင်သာ(ရှေးဟောင်းသုတေသန)

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးက အသိအမှတ်ပြုထားသည့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၃ နိုင်ငံ တွင် တရုတ်၊ဆိုဗီယက်၊ ကနေဒါ စသည့် ကြီးမားသော နိုင်ငံကြီးများပါရှိသကဲ့သို့ သာမာန် မြို့တစ်မြို့ အရွယ်အစားထက်ပင် သေးငယ် သည့် နိုင်ငံငယ် များလည်းပါဝင်သည်။မိမိပြည်သူများအား ကိုယ်ပိုင်အစိုးရတစ်ရပ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရပ်တည်နေရာဒေသ တစ်ခုကို နိုင်ငံ ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသဖြင့် နိုင်ငံတစ်ခုသည် နေရာဒေသ ကြီးခြင်းငယ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိချေ။

အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်ဆိုင်ပြီး အကျယ်အဝန်း အလွန်သေးငယ်သည့် ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံး နိုင်ငံ ၁၀ ခု၏ ဧရိယာ စုစုပေါင်း သည် ၁၄၉၉ စတုရန်း ကီလိုမီတာ(၅၇၈ ဒသမ ၇၆ စတုရန်းမိုင်) သာရှိသဖြင့် မက္ကဆီကို မြို့တော် ထက်ပင် သေးငယ်နေပေသည်။ ယင်းတို့များအနက် အချို့နိုင်ငံများတွင် ကိုယ်ပိုင် တပ်မတော်များ ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ခြင်းမရှိချေ။

၁၀။ စိန့်ကစ်နှင့် နီဗီးစ် ပြည်ထောင်စု (Federation of Saint Kitts and Nevis)

ခရစ္စတိုဖာ ကိုလံဘတ်စ်သည် အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့် ကာရေဗိးယမ် ပင်လယ်အကြားရှိ စိန့်ကစ်နှင့် နီဗီးစ် ကျွန်းနှစ်ခု ကို ၁၄၉၃ နှစ်တွင် ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သည်။သို့သော် ထိုကျွန်းနှစ်ကျွန်းတွင် ၁၇ ရာစုရောက်မှ လူများ စတင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကာ ကြံ ပင်များစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်းနှစ်ကျွန်းပေါင်း သည် ၂၆၉ စတုရန်းမိုင် အကျယ်အဝန်းရှိပြီး လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ဗြိတိသျှ အင်ပါယာအတွင်းပေါင်းစည်းထားသည်။ ယခုအခါတွင်စိန့်ကစ်နှင့် နီဗီးစ် ပြည်ထောင်စု တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၆၄၈၂၁ ဦးရှိသည်။

၂၀၀၈ ခုနှစ် စစ်တမ်းများအရ စိန့်ကစ်နှင့် နီဗီးစ် ပြည်ထောင်စု သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူတစ်ဦးချင်းအလိုက် လူသတ်မှု အများဆုံးဖြစ်ပွားသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။သို့သော် ယင်းကျွန်း နှစ်ကျွန်းသည် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ လာရောက် လည် ပတ်ကြ သည့် ထင်ရှားသောနေရာများဖြစ်ကြပြီး အမေရိကန်များ အများဆုံးလာရောက်လည်ပတ်ကြသည့် ခရီးသွားနေရာ တစ်ခုဖြစ်ပေ သည်။

၉။ နျူး ကျွန်း (Niue Lonely Paradise)

နျူးကျွန်းသည် ၂၆၁ ဒသမ ၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းကာ ကွတ်ကျွန်းများအရွယ်မျှသာရှိပြီး လွတ်လပ်သောနိုင်ငံ တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ နျူးကျွန်းတွင်လည်း နျူးနိုင်ငံသားဟူ၍ မရှိဘဲ နယူးဇီလန် နှင့်ပေါင်းစည်းထားသည်။လူဦးရေ ထူထပ်မှု သိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာတွင် ၅ ဒသမ ၂ ယောက်ဖြစ်သည်။ကမ္ဘာပေါ်တွင် အထီးကျန်သော နိုင်ငံ များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည့် နျူးကျွန်းပေါ်တွင် ကျေးရွာ ၁၃ ရွာ နှင့် အခြားအခြေချနေထိုင်ရာ နေရာများတွင် လူပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော် နေထိုင်ကြသည်။

နျူးတွင် လေယာဉ်ကွင်းတစ်ခုရှိသော်လည်း သင်္ဘော ဆိပ်ကမ်းမရှိချေ။ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ရောက်ရှိလာသည့် ကုန် ပစ္စည်းများကို ကုန်တင်တွဲများဖြင့် နျူးသို့ သယ်ယူကြရသည်။ထူးဆန်းသည့် အချက်မှာ နျူးတွင် အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၉၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး နျူး အင်တာနက် ဒိုမိန်းအမည်ပေါင်း လေးသိန်းနီးပါးရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

၈။ ကွတ်ကျွန်းများ(Cook Inlands)

ကွတ်ကျွန်းစုသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ အထူးအခွင့်အရေးများရရှိသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ၂၄၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည့် ကွတ်ကျွန်းများအား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ် နိုင်ငံ တစ်ခုဟု ယူဆထားကြ သော်လည်း နယူးဇီလန်နိုင်ငံ နှင့် လွတ်လပ်စွာ ပေါင်းစည်းထားသည့် အဆင့်သာ ဖြစ် သည်။ လူဦးရေ ၁၈၆၀၀ ကျော်ရှိသော်လည်း မည်သူမျှ ကွတ်နိုင်ငံသားများ မဟုတ်ကြဘဲ တရားဝင်အားဖြင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားများ သာ ဖြစ်ကြသည်။

ကွတ်ကျွန်းများကို ကျွန်းကောင်စီ ၁၁ ခု ဖွဲ့စည်းထားသည်။အကြီးဆုံးကျွန်းသည် ၆၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်း၍ ယင်း ကျွန်းပေါ်တွင် လူဦးရေ ၁၅၀၀၀ နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ လူ ၅၀ ခန့်သာ နေထိုင်သည့် အငယ်ဆုံးကျွန်း ပါမာစတမ်ကျွန်းသည် ၂ ဒသမ ၁ စတုရန်းကီလိုမီတာမျှသာ ရှိသည်။ကွတ်ကျွန်းများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံး မင်္ဂလာဦးပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက် သည့် နေရာ တစ်ခုဟု ယူဆထားကြသည်။ ကွတ်ကျွန်းများနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် အင်္ဂလိပ်စကားကို ပြောဆိုကြသည်။နိုင်ငံသုံးငွေကြေးသည် နယူးဇီ လန်ဒေါ်လာနှင့် ကွတ်ဒေါ်လာငွေများဖြစ်ကြသည်။

၇။ မာရှယ်ကျွန်းများနိုင်ငံ(Republic of the Marshall Islands)

ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလယ်ပိုင်း ရှိ မာရှယ်ကျွန်းများနိုင်ငံသည် ဟာဝိုင်ယီကျွန်းနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအကြား၌ တည်ရှိသည်။ နှစ်မီတာ မြင့်သည့် မျှော်စင်များသည် မာရှယ်ကျွန်းများနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး အဆောက် အအုံများဖြစ်ကြသည်။ကျွန်းနိုင်ငံ၏ ဧရိယာ သည် ၁၈၁ ဒသမ ၃ စတုရန်းကီလိုမီတာဖြစ်သည်။မာရှယ်ကျွန်းများနိုင်ငံကို မျဉ်းပြိုင် အနေ အထားတည်ရှိနေသည့် ကျွန်းနှစ်ကျွန်း သို့မဟုတ် ကျွန်းတွဲနှစ်ခုက ပိုင်းခြားထားသည်။ပင်လယ်ပြင်သို့ ထိုးထွက်နေသည့် ရေပြင် ဧရိယာများကိုပါ ထည့်တွက်ပါက စတုရန်းကီလိုမီတာ နှစ်သန်းရှိသည်။

၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသော မာရှယ်ကျွန်းများနိုင်ငံသည် လူဦးရေ ၅၄၆၀၀ ခန့်နေထိုင် လျက် ရှိသည်။ မာရှယ်ကျွန်းများသည် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များက နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ထိုစဉ်က နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုများကို ကမ္ဘာ့ဆွတ်ပျံ့ဖွယ် နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့် ဘီကနီကျွန်းမှ ကီလိုမီတာ ၁၆၀ အကွာနေရာတွင်ပြု လုပ် ခဲ့သည်။

၆။ လင်ချက်စတိန်း နိုင်ငံ(Principality of Liechtenstein)

၁၆၀ ဒသမ ၄၇ စတုရန်း မီတာ ကျယ်ဝန်းသော လင်ချက်စတိန်းနိုင်ငံသည် ၁၈၀၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့် ရရှိခဲ့ ပြီး ဂျာမာန်စကားပြောဆိုသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။လင်ချက်စတိန်းသည် ဩစတြီးယားနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအကြားတွင်တည်ရှိကာ လင်ချက်စတိန်းကို သမိုင်းတစ်လျောက် ဂျာမနီနှင့် ပြင်သစ် တပ်ဖွဲ့များက အကြိမ ္ကြိမ် သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။

လင်ချက်စတိန်းသည် အဲ့ပ်တောင်တန်းပေါ်တွင် တည်ရှိနေပြီး မင်းသားအုပ်ချုပ်သည့် တစ်ခုတည်း သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ လင်ချက်စတိန်းတောင်၏ အမြင့်ဆုံးနေရာသည်ဂရူ စပစ်ဇ်နေရာဖြစ်ပြီး ၂၅၉၉ မီတာမြင့်သည်။ အနိမ့် ဆုံး နေရာသည် ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၄၃၀ ဖြစ်သည်။လင်ချက်စတိန်းတွင် လူမျိုးစု ၁၂ စုနေထိုင်လျက်ရှိကာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တွင်လူဦး ရေ ၃၇ ၆၆၆ ဦးရှိသည့် အနက် ၁၂၀၀၀ သည် ပြည်ပနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။နိုင်ငံသုံးငွေအဖြစ် ဆွစ်ဖရန့်ကို သုံးစွဲသည်။

၅။ စန်မာရီယို (San Marino)

အီတလီနိုင်ငံ ဗဟိုမြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး တောင်တန်းများဝန်းရံနေသည့် စန်မာရီယိုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသေးငယ် ဆုံးသော နိုင်ငံများတွင်ပါဝင်နေကာ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး သော ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။ တီတာနို (Monte Titano)တောင်စောင်းပေါ်တွင် တည်ထားသည့်စန်မာရီယိုတွင် အလယ်ခေတ် မြို့ရိုးတံတိုင်းများအပါအဝင်သမိုင်းဝင် ဗိသုကာ လက်ရာများစွာကျန်ရှိနေသည်။

ယခုအခါ စန်မာရီယိုတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် လူဦးရောစာရင်းအရ နေထိုင်သူ ၃၃၂၀၃ ဦး ရှိသည်။ယင်းတို့အနက် ၁၂၈၀၀ ကျော် သည် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိ နေကြသည်။အီတလီနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ စန်မာရီယို နိုင်ငံငယ်လေးသည် အကျယ်အဝန်း ၆၀ ဒသမ ၅၇ စတုရန်းမီတာမျှ သာ ရှိပြီးဟန်မာရီယို၏ ကျဉ်းမြောင်းသာ လမ်းများကို ကျောက်သားများခင်းထားပြီး မျှော်စင် သုံးခု၊ ၁၁ ရာစု လက်ရာ ရဲတိုက်ပုံစံ အဆောက်အအုံဟောင်းတစ်ခုတည်ရှိသည်။ယူရိုငွေကြေးကို သုံးစွဲသည်။

၄။ တူဗာလူး(Tuvalu)

တူဗာလူးသည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယ အဖွဲ့မှ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရ သည့် အဲလစ်စ်ကျွန်းများဟု သိရှိခဲ့ ကြသည်။၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် အဲလစ်စ်ကျွန်းများအား တူဗာလူးကျွန်းဟု အမည်ပြောင်းခဲ့ပြီး ဓနသဟာယ အဖွဲ့အတွင်း လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည့် တူဗာလူး နိုင်ငံသည် သေးငယ်သော ကျွန်းပေါင်း ကိုးကျွန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကာ ကျွန်းများပေါ်တွင် လူနေထိုင်မှုနည်းပါးသဖြင့် နိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်းလူဦးရေသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်စာရငင်းများအရ ၁၁၀၉၇ ဦးသာဖြစ် သည်။

ကျွန်း၏ အမြင့်ဆုံးနေရာသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ငါးမီတာမြင့်သည်။ကျွန်းပေါ်တွင်နေထိုင်သူ အများစု သည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးမြူကြသည်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ တူဗာလူးနိုင်ငံ၏ လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၃၀၈၃ ဒေါ်လာဖြစ်ကာ နိုင်ငံသုံးငွေသည် ဩစတြေလျဒေါ်လာနှင့် တူဗာလူး ဒေါ်လာဖြစ်သည်။

၃။ နော်ရူးကျွန်းနိုင်ငံ(Nauru)

ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း၌ တည်ရှိနေသည့် နော်ရူးကျွန်းနိုင်ငံတွင် လူမျိုးစု ၁၂ စု နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ထို့ကြောင့် နော်ရူး နိုင်ငံတော်အလံတွင် ထိုလူမျိုးစု ၁၂ စုကို ရည်ညွှန်းသော ၁၂ ထောင့်ကြယ်ကို မြင်တွေ့ကြရသည်။ကမ္ဘာကြီး၏ ယဉ်ကျေးမှု တိုး တက်ထွန်းကားနေမှုကို မသိရှိသော လူမျိုးစု ၁၀ စုသည် နော်ရူးနိုင်ငံတွင် ယနေ့တိုင် နေထိုင်လျက်ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။ နော်ရူးကျွန်းနိုင်ငံသည် ၂၁ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းကာ ခရိုင် ၁၄ ခု ဖွဲ့စည်းထားသည်။၂၀၁၆ လူဦးရေ စာရင်းအရ နော်ရူး ကျွန်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူ စုစုပေါင်း ၁၃၀၁၉ ဦး ရှိသည်။

၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော လူနေမှု အဆင့် မြင့်မားမှုအရ နော်ရူး နိုင်ငံသည် တစ်ချိန်က အေးချမ်းသာယာမှု အပေါင်း နှင့် ပြည့် စုံသောနေရာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။နော်ရူး၏ အဓိက စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းသည်မီးစုန်း(Phosphate) တူးဖော် ထုတ် လုပ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ သို့သော် မီးစုန်းသိုက်များ ကုန်ခမ်းသွားသည့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် နော်ရူးနိုင်ငံ၏စီးပွားရေး အခြေအနေ နှင့် လူနေမှု အဆင့် အတန်းသည် အလွန် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ထိုအချိန်မှစ၍ နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေသည် ချွတ်ခြုံကျလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ကာ နိုင်ငံ ၏ ရသုံးငွေသည် ဩစတြေလျနိုင်ငံ၏ ထောက်ပံ့မှုများပေါ်တွင် မှီခိုနေခဲ့ရသည်။နိုင်ငံသုံးငွေသည် ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။

၂။ မိုနာကို(Monaco)

ရှေးဟောင်း ဂရိ ဒေသတွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြသူများသည် မိုနာကိုအား ပြင်သစ်ကမ်းခြေတွင် ငါးရာစုခေတ်က စတင် တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ၁၄၈၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်မှစ၍ မိုနာကိုသည် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့ကာ ခရီး သွား အများအပြားကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ မိုနာကိုသည် ဧရိယာ ၂ ဒသမ ၀၂ စတုရန်းကီလိုမီတာသာ ကျယ်ဝန်းပြီး လူဦးရေ ၁၇၈၈၉ ဦးနေထိုင်လျက်ရှိသည့် ကမ္ဘာ့ အသေးငယ်ဆုံး စာရင်းဝင် နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။မိုနာကို၏ ပိုင် နက်နယ်မြေ တစ်စတုရန်း ကီလိုမီတာတွင် ခြေရာတစ်ခုရှိခြင်းသည် မိုနာကို နိုင်ငံ၏လူဦးရေ သိပ်သည်းဆနှုန်းပင်ဖြစ်သည်။

မိုနာကိုသည်ဥရောပ၏အကောင်း ဆုံးရှုခင်းများရှိသည့် နေရာများတွင်တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ဖော်မြူလာဝမ်းကားမောင်းပြိုင်ပွဲကျင်းပသည့် နေရာတစ်ခု လည်းဖြစ် ပေသည်။ မိုနာကို နိုင်ငံ၏ ထူးခြားသော အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မှာ ပြည်သူများထံမှ မည်သည့် အခွန်အကောက်မှ မကောက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်သူများသည် ဝင်ငွေခွန်လည်းမဆောင်ရ၊ အမွေဆက်ခံသူများသည်လည်း အခွန်အခ မပေးရပါချေ။ မြေထဲပင်လယ်ဒေသ အတွင်းရှိ မိုနာကိုသည် ကမ္ဘာအနှံ့မှ ခရီးသွားများကို အမြဲ တစေ ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသဖြင့် မိုနာကိုနိုင်ငံ၏ တိုးတက်နေမှုသည် အံ့ဩ ဖွယ် မဟုတ်ပါချေ။

၁။ ဗာတီကန် စီတီး(Vatican City)

ရိုမန်ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကျောင်းထိုင်သည့် ဗာတီကန်သည် အီတလီနိုင်ငံ၊ရောမမြို့ လယ်တွင်ရှိနေသော်လည်း နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေသည်။ ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း သုည ဒသမ ၄၄ စတုရန်းကီလိုမီတာသာ ရှိပြီး လူဦးရေ ၈၀၀ မှ ၉၀၀ အကြား နေထိုင်သည့် ဗာတီကန်သည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်ခု မဟုတ်သော်လည်း နိုင်ငံ တကာ က အချုပ် အခြာ အာဏာပိုင်ဆိုင်သော လွတ်လပ်သည့် နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဗာတီကန် တွင် နေထိုင်ကြသူ များအနက် လူဦးရေ ၅၇၂ ဦးသည် ဗာတီကန် နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပြီး ကျန်သူများသည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။

သေးငယ်သော ဗာတီကန်၏ စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းအရွယ်ရှိသည့် နေရောင်ခြည်စွမ်း အင်သုံး ဓာတ်အား ပေးစက်ရုံ တစ်ခုတည်ဆောက်ထားပေသည်။ ၁၉၂၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်တွင် စတင်ထူထောင်ခဲ့သည့် ဗာတီကန် စီတီးတွင် လမ်း ၅၅ လမ်း၊ဘူတာရုံ တစ်ခု၊ ရဟတ်ယာဉ်ကွင်းတစ်ခုရှိပြီး သေးငယ်သော ဗာတီကန် သာသနာမြေ နိုင်ငံငယ်တွင် ဗာတီကန် လက်ရွေးစင် ဘောလုံး အသင်း တစ်သင်းပင်ရှိနေပေသည်။နိုင်ငံသုံးငွေကြေားမှာ ယူရိုငွေဖြစ်သည်။

ကိုးကား
Smallest cities of the world

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်းမှ

Leave a Reply