စင္ကာပူက ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးေလဆိပ္ႀကီး ခ်န္ဂီ

Posted on

စင္ကာပူ ခ်န္ဂီ ေလဆိပ္ သည္ အာရွေဒသ၏ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး အခ်က္အခ်ာျဖစ္ၿပီးစင္ကာပူရွိ အဓိကေလဆိပ္လည္း ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူၿမိဳ႕တြင္း စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ရာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၇ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။

ခ်န္ဂီေလဆိပ္ကို Changi Airport Group မွ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံလ်က္ရွိသည္။ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ Singapore Airlines, Singapore Airlines Cargo, ဆစ္အဲ ေလေၾကာင္းလိုင္း, Scoot, Tigerair, FedEx Express ႏွင့္ Jetstar Asia Airways ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔အတြက္ အဓိက အေျခစိုက္ရာျဖစ္သည္။ ၁၉၈၁ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္သည္။

ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားသည္။ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပ်ံသန္းေနသည္။ ရက္သတၱပတ္တိုင္းတြင္ ေလယာဥ္အတက္အဆင္း ၆,၆၀၀ ရွိသည္။ စကၠန္႔ ၉၀ တိုင္းကို ၁စင္းက် ဆင္းသက္ေနၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ခရီးသည္ ၅၄.၁ သန္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ခ်န္ဂီေလဆိပ္တြင္ အေဆာက္အဦး (၃) ခုရွိၿပီး ခရီးသည္ ၆၆ သန္းကို ႏွစ္စဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ေလဆိပ္အေဆာက္အဦး (၁) ကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အမွတ္(၂) ကို ၁၉၉၀ ႏွင့္ အမွတ္ (၃) ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မွာ အသီးသီးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဘတ္ဂ်က္အေဆာက္အဦးကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ပိတ္ခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦး (၄) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အေဆာက္အဦး (၅) ကို ၂၀၂၀ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီမံကိန္းထားရွိသည္။

၂၀၁၄ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ လူဦးေရ ၅၄ ၀၉၃ ၀၇၀ ဦးကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကထက္ ၀.၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္မူ ခရီးသြား လူဦးေရ ပမာဏသည္ ၆၂.၂သန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္စာရင္းအရ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ ကမၻာေပၚမွာ နံပါတ္(၁၈)ခုေျမာက္ အလုပ္အမ်ားဆုံးေလဆိပ္ျဖစ္သည္။ အာရွမွာတြင္ နံပါတ္(၉) အလုပ္အမ်ားဆုံး ေလဆိပ္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အမ်ားဆုံး ေန႔ရက္မ်ားမွာ ခရစ္စမတ္မတိုင္ခင္ ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၄ နာရီအတြင္းမွာ လူဦးေရ ၁၈၆ ၅၀၀ ခန္႔ ေလဆိပ္ကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္ရာတြင္ ကမၻာေပၚ၌ အလုပ္အ႐ႈပ္ဆုံး ေလဆိပ္ဂိုေဒါင္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁.၈၄ သန္း ကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေလယာဥ္ဆင္းသက္မႈေပါင္း ၄၃၁ ၃၈၆ စီးရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဆုတံဆိပ္မ်ား ရရွိခဲ့ရာ ဆုတံဆိပ္ေပါင္းမ်ားစြာရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ အေကာင္းဆုံးေလဆိပ္ဆုကိုရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ စ၍ ယခု ၂၀၁၈ခုႏွစ္တုိင္ေအာင္ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးေလဆိပ္စာရင္းတြင္ နံပါတ္ ၁ ေနရာကို ဗုိလ္စြဲထားဆဲျဖစ္သည္။

ခရီးသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေလဆိပ္ အေဆာက္အဦး (၃) ခုလုံးတြင္ ေခတ္မွီလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ဝန္ဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈအၿပီး ခရီးသည္မ်ားဝင္ေရာက္မႈမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ခရီးသည္ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္လည္း ခရီးသည္ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္မူ ခရီးသည္ ၆၂သန္းေက်ာ္ကုိ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

ကုန္စည္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေလဆိပ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေလဆိပ္ဂိုေဒါင္ ထားရွိၿပီး ေလေၾကာင္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။ ခ်န္ဂီေလဆိပ္အေနျဖင့္ ၁.၈၁ သန္း တန္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပမာဏသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆင့္ (၇) ႏွင့္ အာရွတြင္ အဆင့္(၅) ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီလၽွပ္စစ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ၁.၈ သန္း တန္ကို ကိုင္တြယ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ ေလေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ ထူးခၽြန္ဆု ကို ရရွိခဲ့သည္။

စိတ္၀င္စားစရာ ေနရာမ်ား

ေလဆိပ္တစ္ခုလုံးသည္ နည္းပညာျမင့္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး အလြန္လွပေသာ ပန္းၿခံကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေဆာက္ကာ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေလဆိပ္မွာရွိတဲ့ ကမာၻ႔ပထမဆုံးပန္းၿခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ ထုိပန္းၿခံတြင္ Rain Vortex အမည္ရွိ အျမင့္ ၁၃၁ေပ ရွိေသာ သက္တန္႔ေရတံခြန္တစ္ခုကုိလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ထိုေရတံခြန္သည္ ပန္းၿခံအေဆာက္အဦး၏ ငါးထပ္ေျမာက္မွ စတင္စီးဆင္းေနၿပီး ေရစီးသံႏွင့္အတူ တီလုံးသံစဥ္ ႏွင့္ မီးေရာင္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းထားသည္။

အေပၚဆုံးထပ္တြင္ေတာ့ Canopy Park တည္ရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား ေအးေဆးစြာ အပန္းေျဖႏုိင္သည္။ ထုိပန္းၿခံအေဆာက္အဦးတြင္ အခန္း ေစ်းဆုိင္ေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားခဲ့သည္။ ပန္းၿခံထဲတြင္ အပင္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၄၇ မ်ဳိးကုိ စုိက္ပ်ဳိးထားၿပီး ေရာင္စုံလိပ္ျပာေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ကုိလည္း ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ခရီးသည္မ်ား ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္အတြင္း ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ရန္ အခမဲ့ၾကည့္ရႈႏုိင္သည့္ ရုပ္ရွင္စင္တာကုိလည္း ၂၄နာရီဖြင့္ေပးထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဂိမ္းကိုႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္လည္း Xbox Kinect Room, MTV booth, XBOX360 and Playstation 3 consoles, music area စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းေပးထားေသးသည္။

ထို႔အျပင္ လူႀကီးမ်ားေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ ပါလာသည့္ ကေလးမ်ားအပန္းေျဖရန္္အတြက္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ပစၥည္းမ်ားစုံလင္သည့္ ကေလးကစားကြင္းလည္း ရွိသည္။ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားအျပင္ ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလွျပင္ခန္းမ်ားရွိေနၿပီး ထူးျခားသည္မွာ ငါးေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေျခေထာက္စိမ္ႏုိင္သည့္ Fish Spa ျဖစ္သည္။ အေညာင္းေျဖခ်င္သူမ်ားအတြက္လည္း အခမဲ့ႏုိပ္ႏုိင္သည့္ အႏွိပ္ထုိင္ခုံမ်ားကုိလည္း ေလဆိပ္အႏွံ႔အျပားတြင္ ခ်ေပးထားသည္။ ဒါတင္မကေသး တေရးတေမာ အိပ္စက္လုိသူမ်ားအတြက္လည္း Snooze Lounge ေနရာရွိေနျပန္သည္။

ဒီေနရာမ်ားတင္ မကေသး အျခားစိတ္၀င္စားဖြယ္ေနရာမ်ားလည္း ခ်န္ဂီေလဆိပ္ႀကီးတြင္ ရွိေနပါေသးသည္။ ပုံမွန္ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ မတူေသာ ထုိကဲ့သုိ႔အခ်က္မ်ားကပင္ ခ်န္ဂီေလလဆိပ္ႀကီးကုိ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးေလဆိပ္ႀကီး အျဖစ္ ဗုိလ္စြဲေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၃မိနစ္ ဗီဒီယုိေလးကေန ခ်န္ဂီေလဆိပ္ကုိ သြားၾကည့္ၾကည့္မယ္


စင်ကာပူက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလေဆိပ်ကြီး ချန်ဂီ (unicode)

စင်ကာပူ ချန်ဂီ လေဆိပ် သည် အာရှဒေသ၏ အထူးသဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှ၏ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး အချက်အချာဖြစ်ပြီးစင်ကာပူရှိ အဓိကလေဆိပ်လည်း ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူမြို့တွင်း စီးပွားရေး အချက်အချာကျရာ မြို့လယ်ခေါင်၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁၇ ကီလိုမီတာ အကွာတွင် တည်ရှိသည်။

ချန်ဂီလေဆိပ်ကို Changi Airport Group မှ အုပ်ချုပ်စီမံလျက်ရှိသည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်သည် Singapore Airlines, Singapore Airlines Cargo, ဆစ်အဲ လေကြောင်းလိုင်း, Scoot, Tigerair, FedEx Express နှင့် Jetstar Asia Airways လေကြောင်းလိုင်းတို့အတွက် အဓိက အခြေစိုက်ရာဖြစ်သည်။ ၁၉၈၁ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ကျော် သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်သည်။

ချန်ဂီလေဆိပ်သည် လေကြောင်းလိုင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်သည် နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော် မြို့ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်နှင့် ချိတ်ဆက်ပျံသန်းနေသည်။ ရက်သတ္တပတ်တိုင်းတွင် လေယာဉ်အတက်အဆင်း ၆,၆၀၀ ရှိသည်။ စက္ကန့် ၉၀ တိုင်းကို ၁စင်းကျ ဆင်းသက်နေကြသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ခရီးသည် ၅၄.၁ သန်းကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။

ချန်ဂီလေဆိပ်တွင် အဆောက်အဦး (၃) ခုရှိပြီး ခရီးသည် ၆၆ သန်းကို နှစ်စဉ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ လေဆိပ်အဆောက်အဦး (၁) ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အမှတ်(၂) ကို ၁၉၉၀ နှင့် အမှတ် (၃) ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် မှာ အသီးသီးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဘတ်ဂျက်အဆောက်အဦးကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပိတ်ခဲ့သည်။ အဆောက်အဦး (၄) ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အဆောက်အဦး (၅) ကို ၂၀၂၀ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ရန် စီမံကိန်းထားရှိသည်။

၂၀၁၄ ကိန်းဂဏန်းများအရ ချန်ဂီလေဆိပ်သည် လူဦးရေ ၅၄ ၀၉၃ ၀၇၀ ဦးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကထက် ၀.၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်မူ ခရီးသွား လူဦးရေ ပမာဏသည် ၆၂.၂သန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်စာရင်းအရ ချန်ဂီလေဆိပ်သည် ကမ္ဘာပေါ်မှာ နံပါတ်(၁၈)ခုမြောက် အလုပ်အများဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်သည်။ အာရှမှာတွင် နံပါတ်(၉) အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်ဖြစ်သည်။ အလုပ်အများဆုံး နေ့ရက်များမှာ ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင် နေ့ရက်များဖြစ်သည်။ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ လူဦးရေ ၁၈၆ ၅၀၀ ခန့် လေဆိပ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်သည် ကုန်ပစ္စည်းများကိုင်တွယ်ရာတွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ အလုပ်အရှုပ်ဆုံး လေဆိပ်ဂိုဒေါင်ကြီး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကုန်တန်ချိန် ၁.၈၄ သန်း ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း လေယာဉ်ဆင်းသက်မှုပေါင်း ၄၃၁ ၃၈၆ စီးရှိခဲ့သည်။

၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဆုတံဆိပ်များ ရရှိခဲ့ရာ ဆုတံဆိပ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးလေဆိပ်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှ စ၍ ယခု ၂၀၁၈ခုနှစ်တိုင်အောင် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလေဆိပ်စာရင်းတွင် နံပါတ် ၁ နေရာကို ဗိုလ်စွဲထားဆဲဖြစ်သည်။

ခရီးသည် ဝန်ဆောင်မှု

လေဆိပ် အဆောက်အဦး (၃) ခုလုံးတွင် ခေတ်မှီလူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ကိရိယာများကို တပ်ဆင်ကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးစဉ်များအတွက် ဝန်ဆာင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးစင်တာ တိုက်ခိုက်ခံရမှုအပြီး ခရီးသည်များဝင်ရောက်မှုများ ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ခရီးသည်များ ဝင်ရောက်မှု တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအနေဖြင့် ခရီးသည် သန်း ၃၀ ကျော်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးပျက်ကပ်နှင့် ကြုံတွေ့ရခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်လည်း ခရီးသည် သန်း ၅၀ ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။

ကုန်စည် ဝန်ဆောင်မှု

လေဆိပ်၏ မြောက်ဘက်တွင် လေဆိပ်ဂိုဒေါင် ထားရှိပြီး လေကြောင်း ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်အနေဖြင့် ၁.၈၁ သန်း တန်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပမာဏသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆင့် (၇) နှင့် အာရှတွင် အဆင့်(၅) ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီလျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ၁.၈ သန်း တန်ကို ကိုင်တွယ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ချန်ဂီလေဆိပ်သည် လေကြောင်းကုန်သွယ်မှု ထူးချွန်ဆု ကို ရရှိခဲ့သည်။

လေဆိပ်တစ်ခုလုံးသည် နည်းပညာမြင့် ဗိသုကာလက်ရာများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး အလွန်လှပသော ပန်းခြံကို ၂၀၁၄ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ဆောက်ကာ ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လေဆိပ်မှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးပန်းခြံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့ ထိုပန်းခြံတွင် Rain Vortex အမည်ရှိ အမြင့် ၁၃၁ပေ ရှိသော သက်တန့်ရေတံခွန်တစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ ထိုရေတံခွန်သည် ပန်းခြံအဆောက်အဦး၏ ငါးထပ်မြောက်မှ စတင်စီးဆင်းနေပြီး ရေစီးသံနှင့်အတူ တီလုံးသံစဉ် နှင့် မီးရောင်များကိုပါ ထည့်သွင်းထားသည်။

အပေါ်ဆုံးထပ်တွင်တော့ Canopy Park တည်ရှိပြီး အများပြည်သူများ အေးဆေးစွာ အပန်းဖြေနိုင်သည်။ ထိုပန်းခြံအဆောက်အဦးတွင် အခန်း ဈေးဆိုင်ပေါင်း ၃၀၀ကျော်ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။ ပန်းခြံထဲတွင် အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၄၇ မျိုးကို စိုက်ပျိုးထားပြီး ရောင်စုံလိပ်ပြာပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်ကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ခရီးသည်များ စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်း ကြည့်ရှု့နိုင်ရန် အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ရုပ်ရှင်စင်တာကိုလည်း ၂၄နာရီဖွင့်ပေးထားသည်။ ထို့အပြင် ဂိမ်းကိုနှစ်သက်သူများအတွက်လည်း Xbox Kinect Room, MTV booth, XBOX360 and Playstation 3 consoles, music area စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းပေးထားသေးသည်။

ထို့အပြင် လူကြီးများစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ပါလာသည့် ကလေးများအပန်းဖြေရန်အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ပစ္စည်းများစုံလင်သည့် ကလေးကစားကွင်းလည်း ရှိသည်။ ဈေးဝယ်စင်တာများအပြင် ၊ အမျိုးသမီးများအတွက် အလှပြင်ခန်းများရှိနေပြီး ထူးခြားသည်မှာ ငါးလေးများနှင့်အတူ ခြေထောက်စိမ်နိုင်သည့် Fish Spa ဖြစ်သည်။ အညောင်းဖြေချင်သူများအတွက်လည်း အခမဲ့နိုပ်နိုင်သည့် အနှိပ်ထိုင်ခုံများကိုလည်း လေဆိပ်အနှံ့အပြားတွင် ချပေးထားသည်။ ဒါတင်မကသေး တရေးတမော အိပ်စက်လိုသူများအတွက်လည်း Snooze Lounge နေရာရှိနေပြန်သည်။ ဒီနေရာများတင် မကသေး အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများလည်း ချန်ဂီလေဆိပ်ကြီးတွင် ရှိနေပါသေးသည်။ ပုံမှန်လေဆိပ်များနှင့် မတူသော ထိုကဲ့သို့အချက်များကပင် ချန်ဂီလေလဆိပ်ကြီးကို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလေဆိပ်ကြီး အဖြစ် ဗိုလ်စွဲစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

Leave a Reply