စင္ကာပူက ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးေလဆိပ္ႀကီး ခ်န္ဂီ

Posted on

စင္ကာပူ ခ်န္ဂီ ေလဆိပ္ သည္ အာရွေဒသ၏ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး အခ်က္အခ်ာျဖစ္ၿပီးစင္ကာပူရွိ အဓိကေလဆိပ္လည္း ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူၿမိဳ႕တြင္း စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ရာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၇ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။

ခ်န္ဂီေလဆိပ္ကို Changi Airport Group မွ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံလ်က္ရွိသည္။ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ Singapore Airlines, Singapore Airlines Cargo, ဆစ္အဲ ေလေၾကာင္းလိုင္း, Scoot, Tigerair, FedEx Express ႏွင့္ Jetstar Asia Airways ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔အတြက္ အဓိက အေျခစိုက္ရာျဖစ္သည္။ ၁၉၈၁ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္သည္။

ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားသည္။ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပ်ံသန္းေနသည္။ ရက္သတၱပတ္တိုင္းတြင္ ေလယာဥ္အတက္အဆင္း ၆,၆၀၀ ရွိသည္။ စကၠန္႔ ၉၀ တိုင္းကို ၁စင္းက် ဆင္းသက္ေနၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ခရီးသည္ ၅၄.၁ သန္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ခ်န္ဂီေလဆိပ္တြင္ အေဆာက္အဦး (၃) ခုရွိၿပီး ခရီးသည္ ၆၆ သန္းကို ႏွစ္စဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ေလဆိပ္အေဆာက္အဦး (၁) ကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အမွတ္(၂) ကို ၁၉၉၀ ႏွင့္ အမွတ္ (၃) ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မွာ အသီးသီးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဘတ္ဂ်က္အေဆာက္အဦးကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ပိတ္ခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦး (၄) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အေဆာက္အဦး (၅) ကို ၂၀၂၀ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီမံကိန္းထားရွိသည္။

၂၀၁၄ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ လူဦးေရ ၅၄ ၀၉၃ ၀၇၀ ဦးကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကထက္ ၀.၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္မူ ခရီးသြား လူဦးေရ ပမာဏသည္ ၆၂.၂သန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္စာရင္းအရ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ ကမၻာေပၚမွာ နံပါတ္(၁၈)ခုေျမာက္ အလုပ္အမ်ားဆုံးေလဆိပ္ျဖစ္သည္။ အာရွမွာတြင္ နံပါတ္(၉) အလုပ္အမ်ားဆုံး ေလဆိပ္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အမ်ားဆုံး ေန႔ရက္မ်ားမွာ ခရစ္စမတ္မတိုင္ခင္ ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၄ နာရီအတြင္းမွာ လူဦးေရ ၁၈၆ ၅၀၀ ခန္႔ ေလဆိပ္ကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္ရာတြင္ ကမၻာေပၚ၌ အလုပ္အ႐ႈပ္ဆုံး ေလဆိပ္ဂိုေဒါင္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁.၈၄ သန္း ကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေလယာဥ္ဆင္းသက္မႈေပါင္း ၄၃၁ ၃၈၆ စီးရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဆုတံဆိပ္မ်ား ရရွိခဲ့ရာ ဆုတံဆိပ္ေပါင္းမ်ားစြာရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ အေကာင္းဆုံးေလဆိပ္ဆုကိုရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ စ၍ ယခု ၂၀၁၈ခုႏွစ္တုိင္ေအာင္ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးေလဆိပ္စာရင္းတြင္ နံပါတ္ ၁ ေနရာကို ဗုိလ္စြဲထားဆဲျဖစ္သည္။

ခရီးသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေလဆိပ္ အေဆာက္အဦး (၃) ခုလုံးတြင္ ေခတ္မွီလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ဝန္ဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈအၿပီး ခရီးသည္မ်ားဝင္ေရာက္မႈမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ခရီးသည္ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္လည္း ခရီးသည္ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္မူ ခရီးသည္ ၆၂သန္းေက်ာ္ကုိ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

ကုန္စည္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေလဆိပ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေလဆိပ္ဂိုေဒါင္ ထားရွိၿပီး ေလေၾကာင္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။ ခ်န္ဂီေလဆိပ္အေနျဖင့္ ၁.၈၁ သန္း တန္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပမာဏသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆင့္ (၇) ႏွင့္ အာရွတြင္ အဆင့္(၅) ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီလၽွပ္စစ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ၁.၈ သန္း တန္ကို ကိုင္တြယ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သည္ ေလေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ ထူးခၽြန္ဆု ကို ရရွိခဲ့သည္။

စိတ္၀င္စားစရာ ေနရာမ်ား

ေလဆိပ္တစ္ခုလုံးသည္ နည္းပညာျမင့္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး အလြန္လွပေသာ ပန္းၿခံကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေဆာက္ကာ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေလဆိပ္မွာရွိတဲ့ ကမာၻ႔ပထမဆုံးပန္းၿခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ ထုိပန္းၿခံတြင္ Rain Vortex အမည္ရွိ အျမင့္ ၁၃၁ေပ ရွိေသာ သက္တန္႔ေရတံခြန္တစ္ခုကုိလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ထိုေရတံခြန္သည္ ပန္းၿခံအေဆာက္အဦး၏ ငါးထပ္ေျမာက္မွ စတင္စီးဆင္းေနၿပီး ေရစီးသံႏွင့္အတူ တီလုံးသံစဥ္ ႏွင့္ မီးေရာင္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းထားသည္။

အေပၚဆုံးထပ္တြင္ေတာ့ Canopy Park တည္ရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား ေအးေဆးစြာ အပန္းေျဖႏုိင္သည္။ ထုိပန္းၿခံအေဆာက္အဦးတြင္ အခန္း ေစ်းဆုိင္ေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားခဲ့သည္။ ပန္းၿခံထဲတြင္ အပင္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၄၇ မ်ဳိးကုိ စုိက္ပ်ဳိးထားၿပီး ေရာင္စုံလိပ္ျပာေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ကုိလည္း ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ခရီးသည္မ်ား ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္အတြင္း ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ရန္ အခမဲ့ၾကည့္ရႈႏုိင္သည့္ ရုပ္ရွင္စင္တာကုိလည္း ၂၄နာရီဖြင့္ေပးထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဂိမ္းကိုႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္လည္း Xbox Kinect Room, MTV booth, XBOX360 and Playstation 3 consoles, music area စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းေပးထားေသးသည္။

ထို႔အျပင္ လူႀကီးမ်ားေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ ပါလာသည့္ ကေလးမ်ားအပန္းေျဖရန္္အတြက္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ပစၥည္းမ်ားစုံလင္သည့္ ကေလးကစားကြင္းလည္း ရွိသည္။ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားအျပင္ ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလွျပင္ခန္းမ်ားရွိေနၿပီး ထူးျခားသည္မွာ ငါးေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေျခေထာက္စိမ္ႏုိင္သည့္ Fish Spa ျဖစ္သည္။

အေညာင္းေျဖခ်င္သူမ်ားအတြက္လည္း အခမဲ့ႏုိပ္ႏုိင္သည့္ အႏွိပ္ထုိင္ခုံမ်ားကုိလည္း ေလဆိပ္အႏွံ႔အျပားတြင္ ခ်ေပးထားသည္။ ဒါတင္မကေသး တေရးတေမာ အိပ္စက္လုိသူမ်ားအတြက္လည္း Snooze Lounge ေနရာရွိေနျပန္သည္။

ဒီေနရာမ်ားတင္ မကေသး အျခားစိတ္၀င္စားဖြယ္ေနရာမ်ားလည္း ခ်န္ဂီေလဆိပ္ႀကီးတြင္ ရွိေနပါေသးသည္။ ပုံမွန္ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ မတူေသာ ထုိကဲ့သုိ႔အခ်က္မ်ားကပင္ ခ်န္ဂီေလလဆိပ္ႀကီးကုိ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးေလဆိပ္ႀကီး အျဖစ္ ဗုိလ္စြဲေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၃မိနစ္ ဗီဒီယုိေလးကေန ခ်န္ဂီေလဆိပ္ကုိ သြားၾကည့္ၾကည့္မယ္

Wikipedia

Leave a Reply