ဥာဏ္ပညာႀကီးမားလွေသာ ေဆာ္လမြန္ ဘုရင္ႀကီးအေၾကာင္း

Posted on

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ပညာရွိေသာသူကို မေဟာသဓါ ႏွင့္ႏွိုင္းခိုင္းသကဲ့သို႔ ဥေရာပနိုင္ငံသားတို႔သည္လည္း ပညာ ဉာာဏ္ႀကီးက်ယ္သူကို ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႏွင့္ ႏွိုင္းခိုင္းၾက၏။ ေဆာ္လမြန္္ (ေရွာလမုန္) ဘုရင္ကား ေရွးေဟာင္းအဇၨလီယယ္ (ဣသေရလ) ျပည္(ယခုအစၥေရးႏိုင္ငံ)ကို အုပ္စိုး ေသာဘုရင္ျဖစ္သည္။

သူ၏ ဖခင္မွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ အစၥေရးလူမ်ိဳးတို႔၏ ပထမဦးဆံုးတိုင္းျပည္ျဖစ္သည့္ဣသေရလျပည္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ပထမဦးဆံုးဘုရင္ King Saul ေနာက္ ဒုတိယဘုရင္ ေဒးဗစ္ (ဒါဝိဒ္) ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ဴးတို႔၏ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ပါရွိသည္။

ဘုရင္ႀကီး ေဒးဗစ္(King David)တြင္ ထင္ရွားေသာ ဇနီးရွစ္ဦး ရွိျပီး အမည္မ်ားမွာMichal_Ahinoam_Abigail_Maachah_Haggith_Abital_Eglah_Bathsheba တို႔ျဖစ္၏။ သားသမီး (၁၈) ဦး ရွိျပီး ေဆာ္လမြန္သည္ (၁၀)ေယာက္ ေျမာက္သား ျဖစ္သည္။

သူ႔ကိုခရစ္ေတာ္မေပၚမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၉၈၆ ခုႏွစ္က ေဂ်ယုစလင္ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူ႔ကိုေမြးဖြားသည့္အခ်ိန္တြင္ အလြန္ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ နိမိတ္မ်ားေပၚခဲ့သည္ဟု က်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆာ္လမြန္ကေလးအား ေမြးဖြားျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာ၏ ဓမၼရာဇဝင္ ဒုတိယေစာင္ (12:24_25) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပပါရွိသည္။

” ေရွာ​လ​မုန္​ေမြး​ဖြား​ျခင္း​”

ဒါဝိဒ္သည္ ဇနီးျဖစ္သူ (Bath-sheba )ဗာသေရွဘကို ႏွစ္သိမ့္ေစသျဖင့္၊ သူ႕ထံသို႔ဝင္၍ ဆက္ဆံေလ၏။ သူသည္လည္း သားေယာက္်ားကို ဖြားျမင္၍ ေရွာလမုန္အမည္ျဖင့္ အဘမွည့္ေလ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ထိုသူငယ္ကိုခ်စ္၍ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူသျဖင့္၊ ပေရာဖက္နာသန္ကို ေစခိုင္း၍ ေယဒိဒိအမည္ျဖင့္ မွည့္ေတာ္မူ၏။

ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီး အေၾကာင္းကို ခရစ္ယာန္သမၼာ က်မ္းစာတြင္ပါဝင္ေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အျပင္၊ သူစီကုံးေရးသားခဲ့ေသာ သုတၱံ(နယပုံျပင္)က်မ္း၊ ေဒသ နာ (အာစရိေယာဝါဒ)က်မ္းႏွင့္ ေရွာလမုန္သီခ်င္း (ဂီတေမဒဏီ က်မ္း)မ်ားကို ဂ်ဴးဘာသာဝင္တို႔၏ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ပါ ေတြ႕ရွိနိုင္သည္။

ေဆာ္လမြန္မွာ ခမည္းေတာ္ေဒးဗစ္ (ဒါဝိဒ္) နတ္႐ြာစံ၍ သူနန္းတက္ေသာ အခါ အသက္(၁၂)ႏွစ္အ႐ြယ္ေရာက္ခါစမွ်သာရွိေသးသည္။ ၁၀ေယာက္ေျမာက္ သားျဖစ္ေသာ္လည္း နန္းရသည့္အေၾကာင္းကား ဘုရင္ႀကီး ေဒးဗစ္ (King David) လြန္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ယဇ္ပေရာဟိတ္ ဇာဒုတ္ lပေရာဖက္ နာသန္ l ေယာယဒသား ေဗနာယ တို႔ကို ေခၚ၍ သားျဖစ္သူ ေဆာ္လမြန္ကို ထီးနန္းအရာေပးရန္မွာၾကားခဲ႔ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ငယ္ရြယ္ေသာ္လည္း သူ၏ပညာ ဉာဏ္ကား ႀကီးက်ယ္လွ၏။ အမႈအခင္းမ်ားကို စီရင္ရာတြင္ မေဟာသဓါကဲ့သို႔ပင္ တရားနည္းလမ္းက်၍ အမွန္ေရာက္ ေအာင္ စီရင္ဆုံးျဖတ္တတ္သျဖင့္ အသက္ပင္ငယ္ေသာ္လည္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ေလးစားၾကည္ညိဳမွဳ႕ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။ ထို႔ျပင္ သူ ၏ ဂုဏ္သတင္းမွာ ဣသေရလ ျပည္တင္မကပဲ အျခားေသာ တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားဆီမွာပါထင္ရွားေက်ာ္ေစာေလသည္။

ေဆာ္လမြန္ဘုရင္၏ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကသာ မက၊ နိုင္ငံျခားမွဘုရင္မ်ားပင္ သူ၏ပညာဉာာဏ္ ႀကီးက်ယ္ ေၾကာင္းကိုသိၾကသျဖင့္ သူ၏ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ အဆုံးအျဖတ္ ကိုယူရန္ လာၾကရ၏။

ထိုေခတ္အခါက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ အင္အားႀကီးမားလွေသာ အာေရဗ်ျပည္မွ ရွီးဗါးဘုရင္မသည္ ေဆာ္လမြန္ဘုရင္အား ျပႆနာမ်ားေမးရန္ လက္ေဆာင္ပဏၰာ မ်ားယူေဆာင္၍ အေႁခြ အရံမ်ားစြာႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၁၅ဝဝ ရွိေသာ ခရီးျဖင့္ သူ႕ထံလာေလသည္။

ေဆာ္လမြန္္ဘုရင္က ဘုရင္မ၏ ျပႆနာအားလုံးကို ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ေျဖနိုင္ ေသာအခါ ဘုရင္မမွာ မ်ားစြာအံ့ဩေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမပိုင္ဆိုင္ေသာ ေရွးေဟာင္း အီဂ်စ္ ေဆးဝါးမႏၲာန္ ဂါထာမႏၲယား က်မ္းစာအုပ္မ်ား ႏွင့္ အာေရဗ်လူမ်ိဳးမ်ားကို အမိန္႔ေပးေစခိုင္းႏိုင္ေသာ သူမ၏အခြင့္အာဏာႏွင့္ညီမွ်ေသာ သူမ၏ လက္စြပ္ကိုေပးအပ္ခဲ့ေလသည္ ။ ထိုလက္စြပ္မွာ ရွီဗားလက္စြပ္ဟူ၍ ေက်ာ္ၾကားေလသည္။

ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ကား လွပခန္းနားမႈႏွင့္ စည္းစိမ္ခံစားမႈ တို႔ကို ႏွစ္သက္ျမတ္နိုးသူျဖစ္သည္။ သူ၏ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဉာဏ္ပညာေၾကာင့္ အျပည္ျပည္မွ မင္းညီမင္းသားတို႔က မိတ္ဖြဲ႕ ကာ၊ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားပို႔ၾကရာ၊ ထူးေထြဆန္းျပားေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သမီးကညာမ်ားကို လက္ခံရရွိေလသည္။

ထို႔ျပင္ ဘုရင္ႀကီးသည္ ဖီနီရွန္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ဥေရာပႏွင့္ အာရွမိုင္းနားရွိ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ ျခင္းကိုျပဳလုပ္ရာ လြန္စြာႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ေလ ၏။ ေဆာ္လမြန္ဘုရင္သည္ အဇၨရီယယ္ျပည္မွ အလြန္ခရီးကြာ ေဝးေသာေဒသမ်ားႏွင့္ ပထမဆုံးေရာင္းဝယ္ ဆက္ဆံမႈကို ျပဳသူ ျဖစ္ေလသည္။

တ႐ုတ္သို႔သြားေသာ ပထမဆံုး ပိုးလမ္းမကို ဦးစြာ လမ္းေဖာက္ခဲ့သူျဖစ္ေလသည္ ။ ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီး၏ လက္ထက္တြင္ အဇၨရီးယယ္ျပည္မွာ လြန္စြာခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ၍၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ ခံစားစံစားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္လည္း ျပည့္စုံခဲ့သည့္အျပင္ သူနန္းစိုက္ရာေဂ်႐ူဆလမ္ၿမိဳ႕မွာလည္း ကမ႓ာ့အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးႏွင့္ အလွပဆံုး အစည္ကားဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေလသည္ ။

ေဆာ္လမြန္ဘုရင္သည္ သူ၏ႀကီးမားလွေသာ ဉာဏ္ပညာကို အသံုးျပဳၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားသင္ယူခဲ့ေလသည္ ။ အတိုင္းတိုင္းအနယ္နယ္ရွိ ပညာရွိ မ်ားထံမွ နည္းနာ မ်ားခံယူၿပီး အၿမဲမျပတ္ ပညာရွိေဖြဆည္းပူးျခင္းအမႈ ကို ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေခတ္အခါက ေဆာ္လမြန္ဘုရင္သည္ နတ္ဘုရားတစ္ပါးကဲ့သို႔ အလြန္အစြမ္းထက္ေသာ ေမွာ္၊ ပဥၥလက္၊ ဂါထာမႏၲရား ႏွင့္ ယႏၲယားဗ်ဴဟာ အတတ္မ်ားကို တဖက္ကမ္းခတ္တတ္ေျမာက္သည္ဟု က်မ္းစာမ်ား၌ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားၾကသည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ သူ၏ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ အာဏာစက္အရွိန္ေၾကာင့္ ေသးငယ္ၿပီးအလြန္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ အစၥေရးျပည္ငယ္ေလးကို မည္သည့္အင္အားႀကီး လက္နက္ႏိုင္ငံမွ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားဝံ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ လက္ထက္တြင္ စစ္မက္မ်ား နည္းပါး ေလရာ၊ သူသည္ ေဂ်႐ူဆလမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၌ ဘုရားတန္ေဆာင္း ႀကီးတစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္ေလသည္။ ထိုတန္ေဆာင္းေတာ္ႀကီး (ဝါ) ဗိမာန္ေတာ္ကား လြန္စြာခန္းနားလွ၍၊ လက္ဘႏြန္မွ သစ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထား၏။ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ဆင္စြယ္တို႔ ျဖင့္ မြမ္းမံျခယ္လွယ္ထားသျဖင့္ တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ပေန၏။ ေဆာ္လမြန္သည္ မိမိ၏ နန္းေတာ္ႀကီးကိုလည္း ဤသို႔ပင္ ခမ္း နားလွပေအာင္ ေဆာက္လုပ္၍ေနထိုင္ခဲ့ေလသည္။

ေဆာ္လမြန္ဘုရင္သည္ ဉာာဏ္ပညာႀကီးမားမႈႏွင့္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈေၾကာင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အႏွစ္ ၄ဝ ခန႔္မွ် ရွည္လ်ားေသာ နန္းသက္တြင္ တစ္စတစ္စ အာဏာကို ျပင္းထန္စြာ သုံးစြဲလာျခင္း၊ လူအမ်ားလက္ခံယံုၾကည္ေသာ ဘာသာအယူဝါဒ ကိုးကြယ္ေရးတြင္ ေပါ့ဆလာျခင္း၊ေဆးဝါးမႏၲာန္၊ႏွင့္ ေမွာ္ပညာရပ္မ်ားကို အလြန္အကြ်ံေလ့လာလိုက္စား လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာ မေက်နပ္ျဖစ္လာ ေလသည္။

ထို႔ျပင္ ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီးသည္ ဤသို႔ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာႀကီးစြာျဖင့္ ေနျခင္းကို အျခားျပည္မွ မင္းမ်ားကလည္း မလိုလား မရႈစိမ့္ျဖစ္လာၾကေလ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာ္လမြန္္ နတ္႐ြာမစံမီႏွစ္မ်ားတြင္ အဇၨရီယယ္ျပည္ အေျခအေနမွာ လႈပ္ရွားလာ၍၊သူ ေသလြန္ၿပီး သူ၏သားေတာ္လက္ထက္တြင္ကား၊ ဣသေရလျပည္မွာ ႏွစ္ပိုင္းကြဲသြားေလေတာ့သည္။

ထို႔ျပင္ အင္အားႀကီးမားလွေသာ ႐ိုမန္မ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရကာ အစၥေရးလူမ်ိဳးအမ်ားအျပားမွာ အီဂ်စ္သို႔ ကၽြန္အျဖစ္ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရေလသည္။ ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီးသည္ ဘီစီ ၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့၍၊ ဘီစီ ၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ နတ္႐ြာစံ သည္ဟု ခန႔္မွန္းၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သူ၏ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးဝိဝါဒကြဲျပားစရာ မ်ားရွိခဲ့သည္ ။

ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ သည္ သူ႔အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔တြင္ အလြန္ေရွးက်ေသာ ေဆးက်မ္းတခုကို ေလ့လာၿပီး ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္သြားကာ သူ႔၏ခႏၶာကိုယ္ကို ကမ႓ာတည္သ၍ မပုပ္မသိုးေအာင္ စီမံၿပီး မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသခဲ့သည္ ဟူ၍၎ ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ အိန္ဂ်ယ္မ်ားက အရွင္လတ္လတ္ သူ႔ကို ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟူ၍၎ ဒ႑ာရီသဖြယ္ေျပာဆိုေရးသားခဲ့ၾကေလသည္ ။

ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီး ေလ့လာလိုက္စားခဲ့ၿပီး သူထားရစ္ခဲ့ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ က်မ္းစာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဂါထာ၊မႏၲာန္ႏွင့္ေဆးဝါး အတတ္ပညာမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားၾကေသာ ဆန္းဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ အသင္းမ်ားလည္း ကမ႓ာေပၚတြင္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအလ်ိဳလ်ိဳ ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ယေန႔တုိင္ရွိေနၾကေသးသည္။

ထို႔အျပင္ သူထားရစ္ခဲ့ေသာ ရတနာမ်ားႏွင့္ က်မ္းစာတိုက္မွာ ယေန႔ထက္ထိ မပ်က္စီးေသးပဲ သူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းႏွင့္အတူ ေဆာ္လမြန္ ရတနာသိုက္အျဖစ္ တည္ရွိေနေသးသည္ဟု ေရွးေဟာင္းသမိုင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆန္းဂိုဏ္းမ်ားက ယံုၾကည္ႀကေလသည္ ။ ။

ကိုးကား။ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း
ေဆာ္လမြန္္ဘုရင္ – ေမာင္သုခ


ဥာဏ်ပညာကြီးမားလှသော ဆော်လမွန် ဘုရင်ကြီးအကြောင်း (unicode)

မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ပညာရှိသောသူကို မဟောသဓါ နှင့်နှိုင်းခိုင်းသကဲ့သို့ ဥရောပနိုင်ငံသားတို့သည်လည်း ပညာ ဉာဏ်ကြီးကျယ်သူကို ဆော်လမွန်ဘုရင်နှင့် နှိုင်းခိုင်းကြ၏။ ဆော်လမွန် (ရှောလမုန်) ဘုရင်ကား ရှေးဟောင်းအဇ္ဇလီယယ် (ဣသရေလ) ပြည်(ယခုအစ္စရေးနိုင်ငံ)ကို အုပ်စိုး သောဘုရင်ဖြစ်သည်။

သူ၏ ဖခင်မှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် အစ္စရေးလူမျိုးတို့၏ ပထမဦးဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်သည့်ဣသရေလပြည်ကို ထူထောင်ခဲ့သည့် ပထမဦးဆုံးဘုရင် King Saul နောက် ဒုတိယဘုရင်ဒေးဗစ် (ဒါဝိဒ်) ဖြစ်သည်ဟု ဂျူးတို့၏ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ပါရှိသည်။

ဘုရင်ကြီး ဒေးဗစ်(King David)တွင် ထင်ရှားသော ဇနီးရှစ်ဦး ရှိပြီး အမည်များမှာMichal_Ahinoam_Abigail_Maachah_Haggith_Abital_Eglah_Bathsheba တို့ဖြစ်၏။ သားသမီး (၁၈) ဦး ရှိပြီး ဆော်လမွန်သည် (၁၀)ယောက် မြောက်သား ဖြစ်သည်။

သူ့ကိုခရစ်တော်မပေါ်မှီ နှစ်ပေါင်း ၉၈၆ ခုနှစ်က ဂျေယုစလင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ့ကိုမွေးဖွားသည့်အချိန်တွင် အလွန်ထူးခြားဆန်းကြယ်သော နိမိတ်များပေါ်ခဲ့သည်ဟု ကျမ်းစာက ဖော်ပြထားသည်။

ဆော်လမွန်ကလေးအား မွေးဖွားခြင်းကို သမ္မာကျမ်းစာ၏ ဓမ္မရာဇဝင် ဒုတိယစောင် (12:24_25) တွင် အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပါရှိသည်။

” ရှော​လ​မုန်​မွေး​ဖွား​ခြင်း​”

ဒါဝိဒ်သည် ဇနီးဖြစ်သူ (Bath-sheba )ဗာသရှေဘကို နှစ်သိမ့်စေသဖြင့်၊ သူ့ထံသို့ဝင်၍ ဆက်ဆံလေ၏။ သူသည်လည်း သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်၍ ရှောလမုန်အမည်ဖြင့် အဘမှည့်လေ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ထိုသူငယ်ကိုချစ်၍ ကျေးဇူးပြုတော်မူသဖြင့်၊ ပရောဖက်နာသန်ကို စေခိုင်း၍ ယေဒိဒိအမည်ဖြင့် မှည့်တော်မူ၏။

ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီး အကြောင်းကို ခရစ်ယာန်သမ္မာ ကျမ်းစာတွင်ပါဝင်သော ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဖေါ်ပြထားသည့် အပြင်၊ သူစီကုံးရေးသားခဲ့သော သုတ္တံ(နယပုံပြင်)ကျမ်း၊ ဒေသ နာ (အာစရိယောဝါဒ)ကျမ်းနှင့် ရှောလမုန်သီချင်း (ဂီတမေဒဏီ ကျမ်း)များကို ဂျူးဘာသာဝင်တို့၏ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ပါ တွေ့ရှိနိုင်သည်။

ဆော်လမွန်မှာ ခမည်းတော်ဒေးဗစ် (ဒါဝိဒ်) နတ်ရွာစံ၍ သူနန်းတက်သော အခါ အသက်(၁၂)နှစ်အရွယ်ရောက်ခါစမျှသာရှိသေးသည်။ ၁၀ယောက်မြောက် သားဖြစ်သော်လည်း နန်းရသည့်အကြောင်းကား ဘုရင်ကြီး ဒေးဗစ် (King David) လွန်ခါနီး အချိန်တွင် ယဇ်ပရောဟိတ် ဇာဒုတ် lပရောဖက် နာသန် l ယောယဒသား ဗေနာယ တို့ကို ခေါ်၍ သားဖြစ်သူ ဆော်လမွန်ကို ထီးနန်းအရာပေးရန်မှာကြားခဲ့သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။

ငယ်ရွယ်သော်လည်း သူ၏ပညာ ဉာဏ်ကား ကြီးကျယ်လှ၏။ အမှုအခင်းများကို စီရင်ရာတွင် မဟောသဓါကဲ့သို့ပင် တရားနည်းလမ်းကျ၍ အမှန်ရောက် အောင် စီရင်ဆုံးဖြတ်တတ်သဖြင့် အသက်ပင်ငယ်သော်လည်း တိုင်းသူပြည်သားများ၏လေးစားကြည်ညိုမှု့ကို ရရှိခဲ့လေသည်။ ထို့ပြင် သူ ၏ ဂုဏ်သတင်းမှာ ဣသရေလ ပြည်တင်မကပဲ အခြားသော တိုင်း နိုင်ငံများဆီမှာပါထင်ရှားကျော်စောလေသည်။

ဆော်လမွန်ဘုရင်၏ တိုင်းသူပြည်သားများကသာ မက၊ နိုင်ငံခြားမှဘုရင်များပင် သူ၏ပညာဉာဏ် ကြီးကျယ် ကြောင်းကိုသိကြသဖြင့် သူ၏ အကြံဉာဏ်နှင့် အဆုံးအဖြတ် ကိုယူရန် လာကြရ၏။

ထိုခေတ်အခါက အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ အင်အားကြီးမားလှသော အာရေဗျပြည်မှ ရှီးဗါးဘုရင်မသည် ဆော်လမွန်ဘုရင်အား ပြဿနာများမေးရန် လက်ဆောင်ပဏ္ဏာ များယူဆောင်၍ အခြွေ အရံများစွာနှင့် မိုင်ပေါင်း ၁၅ဝဝ ရှိသော ခရီးဖြင့် သူ့ထံလာလေသည်။

ဆော်လမွန်ဘုရင်က ဘုရင်မ၏ ပြဿနာအားလုံးကို ကျေနပ်လောက်အောင် ဖြေနိုင် သောအခါ ဘုရင်မမှာ များစွာအံ့ဩလေ၏။ ထို့ကြောင့် သူမပိုင်ဆိုင်သော ရှေးဟောင်း အီဂျစ် ဆေးဝါးမန္တာန် ဂါထာမန္တယား ကျမ်းစာအုပ်များ နှင့် အာရေဗျလူမျိုးများကို အမိန့်ပေးစေခိုင်းနိုင်သော သူမ၏အခွင့်အာဏာနှင့်ညီမျှသော သူမ၏ လက်စွပ်ကိုပေးအပ်ခဲ့လေသည် ။ ထိုလက်စွပ်မှာ ရှီဗားလက်စွပ်ဟူ၍ ကျော်ကြားလေသည်။

ဆော်လမွန်ဘုရင်ကား လှပခန်းနားမှုနှင့် စည်းစိမ်ခံစားမှု တို့ကို နှစ်သက်မြတ်နိုးသူဖြစ်သည်။ သူ၏ ကြီးကျယ်သော ဉာဏ်ပညာကြောင့် အပြည်ပြည်မှ မင်းညီမင်းသားတို့က မိတ်ဖွဲ့ ကာ၊ လက်ဆောင်ပဏ္ဏာများပို့ကြရာ၊ ထူးထွေဆန်းပြားသော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် သမီးကညာများကို လက်ခံရရှိလေသည်။

ထို့ပြင် ဘုရင်ကြီးသည် ဖီနီရှန်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ဥရောပနှင့် အာရှမိုင်းနားရှိ တိုင်းနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ် ခြင်းကိုပြုလုပ်ရာ လွန်စွာကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့လေ ၏။ ဆော်လမွန်ဘုရင်သည် အဇ္ဇရီယယ်ပြည်မှ အလွန်ခရီးကွာ ဝေးသောဒေသများနှင့် ပထမဆုံးရောင်းဝယ် ဆက်ဆံမှုကို ပြုသူ ဖြစ်လေသည်။

တရုတ်သို့သွားသော ပထမဆုံး ပိုးလမ်းမကို ဦးစွာ လမ်းဖောက်ခဲ့သူဖြစ်လေသည် ။ ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီး၏ လက်ထက်တွင် အဇ္ဇရီးယယ်ပြည်မှာ လွန်စွာချမ်းသာကြွယ်ဝ၍၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ခံစားစံစားမှုအမျိုးမျိုး နှင့်လည်း ပြည့်စုံခဲ့သည့်အပြင် သူနန်းစိုက်ရာဂျေရူဆလမ်မြို့မှာလည်း ကမ႓ာ့အချက်အချာအကျဆုံးနှင့် အလှပဆုံး အစည်ကားဆုံးမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လေသည် ။

ဆော်လမွန်ဘုရင်သည် သူ၏ကြီးမားလှသော ဉာဏ်ပညာကို အသုံးပြုပြီး အမျိုးမျိုး အထွေထွေသော ပညာရပ်များကို လေ့လာလိုက်စားသင်ယူခဲ့လေသည် ။ အတိုင်းတိုင်းအနယ်နယ်ရှိ ပညာရှိ များထံမှ နည်းနာ များခံယူပြီး အမြဲမပြတ် ပညာရှိဖွေဆည်းပူးခြင်းအမှု ကို ပြုခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့် ထိုခေတ်အခါက ဆော်လမွန်ဘုရင်သည် နတ်ဘုရားတစ်ပါးကဲ့သို့ အလွန်အစွမ်းထက်သော မှော်၊ ပဥ္စလက်၊ ဂါထာမန္တရား နှင့် ယန္တယားဗျူဟာ အတတ်များကို တဖက်ကမ်းခတ်တတ်မြောက်သည်ဟု ကျမ်းစာများ၌ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားကြသည်။ သူ့လက်ထက်တွင် သူ၏ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် အာဏာစက်အရှိန်ကြောင့် သေးငယ်ပြီးအလွန် ကြွယ်ဝချမ်းသာသော အစ္စရေးပြည်ငယ်လေးကို မည်သည့်အင်အားကြီး လက်နက်နိုင်ငံမှ ကျူးကျော်စော်ကားဝံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။

ဆော်လမွန်ဘုရင် လက်ထက်တွင် စစ်မက်များ နည်းပါး လေရာ၊ သူသည် ဂျေရူဆလမ်းမြို့တော်ကြီး၌ ဘုရားတန်ဆောင်း ကြီးတစ်ခုကို ဆောက်လုပ်လေသည်။ ထိုတန်ဆောင်းတော်ကြီး (ဝါ) ဗိမာန်တော်ကား လွန်စွာခန်းနားလှ၍၊ လက်ဘနွန်မှ သစ်ကောင်းများဖြင့် ဆောက်လုပ်ထား၏။ ရွှေ၊ ငွေ၊ ဆင်စွယ်တို့ ဖြင့် မွမ်းမံခြယ်လှယ်ထားသဖြင့် တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပနေ၏။ ဆော်လမွန်သည် မိမိ၏ နန်းတော်ကြီးကိုလည်း ဤသို့ပင် ခမ်း နားလှပအောင် ဆောက်လုပ်၍နေထိုင်ခဲ့လေသည်။

ဆော်လမွန်ဘုရင်သည် ဉာဏ်ပညာကြီးမားမှုနှင့် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သော်လည်း အနှစ် ၄ဝ ခန့်မျှ ရှည်လျားသော နန်းသက်တွင် တစ်စတစ်စ အာဏာကို ပြင်းထန်စွာ သုံးစွဲလာခြင်း၊ လူအများလက်ခံယုံကြည်သော ဘာသာအယူဝါဒ ကိုးကွယ်ရေးတွင် ပေါ့ဆလာခြင်း၊ဆေးဝါးမန္တာန်၊နှင့် မှော်ပညာရပ်များကို အလွန်အကျွံလေ့လာလိုက်စား လာခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်သူလူထုမှာ မကျေနပ်ဖြစ်လာ လေသည်။

ထို့ပြင် ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးသည် ဤသို့ စည်းစိမ် ချမ်းသာကြီးစွာဖြင့် နေခြင်းကို အခြားပြည်မှ မင်းများကလည်း မလိုလား မရှုစိမ့်ဖြစ်လာကြလေ၏၊ ထို့ကြောင့် ဆော်လမွန် နတ်ရွာမစံမီနှစ်များတွင် အဇ္ဇရီယယ်ပြည် အခြေအနေမှာ လှုပ်ရှားလာ၍၊သူ သေလွန်ပြီး သူ၏သားတော်လက်ထက်တွင်ကား၊ ဣသရေလပြည်မှာ နှစ်ပိုင်းကွဲသွားလေတော့သည်။

ထို့ပြင် အင်အားကြီးမားလှသော ရိုမန်များ၏ ကျူးကျော်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကာ အစ္စရေးလူမျိုးအများအပြားမှာ အီဂျစ်သို့ ကျွန်အဖြစ်ပို့ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရလေသည်။ ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးသည် ဘီစီ ၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ဖွားမြင်ခဲ့၍၊ ဘီစီ ၉၃၃ ခုနှစ်တွင် နတ်ရွာစံ သည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ သို့ရာတွင် သူ၏ သေဆုံးခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ အမျိုးမျိုးဝိဝါဒကွဲပြားစရာ များရှိခဲ့သည် ။

ဆော်လမွန်ဘုရင် သည် သူ့အသက် ၅၀ ကျော်ခန့်တွင် အလွန်ရှေးကျသော ဆေးကျမ်းတခုကို လေ့လာပြီး ပေါက်မြောက် အောင်မြင်သွားကာ သူ့၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ကမ႓ာတည်သ၍ မပုပ်မသိုးအောင် စီမံပြီး မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့သည် ဟူ၍၎င်း ၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ အိန်ဂျယ်များက အရှင်လတ်လတ် သူ့ကို ကောင်းကင်ဘုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟူ၍၎င်း ဒဏ္ဍာရီသဖွယ်ပြောဆိုရေးသားခဲ့ကြလေသည် ။

ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီး လေ့လာလိုက်စားခဲ့ပြီး သူထားရစ်ခဲ့သောနည်းလမ်းများ၊ ကျမ်းစာများကို အခြေခံပြီး ဂါထာ၊မန္တာန်နှင့်ဆေးဝါး အတတ်ပညာများကို လေ့လာလိုက်စားကြသော ဆန်းဂိုဏ်းများနှင့် အသင်းများလည်း ကမ႓ာပေါ်တွင် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအလျိုလျို ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာ ယနေ့တိုင်ရှိနေကြသေးသည်။

ထို့အပြင် သူထားရစ်ခဲ့သော ရတနာများနှင့် ကျမ်းစာတိုက်မှာ ယနေ့ထက်ထိ မပျက်စီးသေးပဲ သူ၏ ရုပ်အလောင်းနှင့်အတူ ဆော်လမွန် ရတနာသိုက်အဖြစ် တည်ရှိနေသေးသည်ဟု ရှေးဟောင်းသမိုင်းပညာရှင်များနှင့် ဆန်းဂိုဏ်းများက ယုံကြည်ကြလေသည် ။ ။

ကိုးကား။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း
ဆော်လမွန်ဘုရင် – မောင်သုခ

Leave a Reply