ကမာၻ႔ တန္ဖုိးအႀကီးဆုံး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား

Posted on

ေရွးေပာာင္းပစၥည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းေပၚ မူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကသည္။ သမိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေနပါက တန္ဖုိးပုိမုိျမင့္တက္သြားေလ့ ရွိသည္။ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ တန္ဖုိးကုိ ျပသျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားထဲမွ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တန္ဖုိးအႀကီးဆုံး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

၁။ နာပုိလီယံဓား

စစ္သူရဲေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည့္ နာပုိလီယံ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဓားသည္ တန္ဖုိးအႀကီးဆုံး ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းခံထားရသည္။ နာပုိလီယံ၏ ဓားသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း၊ တန္ခုိးရွိျခင္း စသည့္ အရာမ်ားရွိေနသည္။

နာပုိလီယံသည္ စစ္ပဲြမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓားကုိ ညီျဖစ္သူ၏ လက္ထပ္ပဲြတြင္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယင္းဓားကုိ ၁၉၇၈တြင္ ျပင္သစ္ေရွးေဟာင္း သုေတသနအဖဲြ႕က နာပုိလီယံဓားအျဖစ္ သက္ေသျပခဲ့သည္။ အဆုိပါဓားကုိ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေဒၚလာ ( ၆ ဒသမ ၄) သန္း ရရွိခဲ့သည္။

၂။ ေတာ္၀င္သုံး ဟင္းပန္းကန္

ဟင္းပန္းကန္ တစ္လုံး၏ တန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာ(၉ ဒသမ ၇) သန္းအထိ ရွိေနေသာေၾကာင့္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတာ္၀င္ဘုရင္မ်ား အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး တန္ဖုိးႀကီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၇၃၃ တြင္ ျပင္သစ္ဘုရင္ အသုံးျပဳရန္ အတြက္ ေငြျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပန္းပဲဆရာ ေသာမတ္စ္ဂ်ာမိန္းက ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေလးခ်ိန္ေပါင္(၃၀)သာ ရွိၿပီး ျပင္သစ္ဘုရင္ လူး၀စ္-(၁၅)၏ တန္ဖုိးႀကီး ပစၥည္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၃။ စာဖတ္ခုံ

၁၇၆၀ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စာဖတ္ခုံကုိ ေလလံပဲြတြင္ ေဒၚလာ(၁၁) သန္း ေပး၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ စံခ်ိန္တင္ ေစ်းေပး၀ယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းစာဖတ္ခုံကုိ နာမည္ေက်ာ္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ေဂါ့ဒ္ဒါႏွင့္ ေတာင္းဆန္႔မိသားစုက ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားတြင္ လက္ရာေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းျဖစ္ၿပီး မေဟာ္ဂနီသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အျမင့္(၁၁၂) လက္မရွိၿပီး စာအုပ္ထည့္သည့္ ေနရာ (၆) ခု ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

၄။ မင္းသမီး ေခါင္းေဆာင္း

မင္းသမီး ေကသရီနာ ၀တ္ဆင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေပါင္းသည္ တန္ဖုိးႀကီး ေရွးေပာာင္းပစၥည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းေခါင္းေပါင္းကုိ ျမႏွင့္စိန္တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တန္ဖုိးႀကီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်နီဗာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပဲြတြင္ ယင္းေခါင္းေပါင္းကုိ ေဒၚလာ (၁၂ ဒသမ ၁) သန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူသြားခဲ့သည္။ တန္ဖုိးႀကီး ကုိလံဘီယာျမ (၁၁) ပြင့္ကုိ စိန္မ်ားျဖင့္ စီျခယ္ထားသည္။ ျမမ်ားသည္ စုစုေပါင္း (၅၀၀) ကာရက္ေက်ာ္ရွိၿပီး ၀တ္ဆင္သူ၏ ဂုဏ္က်က္သေရကုိ တုိးေစမည့္ ရတနာျဖစ္သည္။

၅။ သုံးေခ်ာင္းေထာက္ ေရႊအုိး

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ မင္မင္းဆက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုံးေခ်ာင္းေထာက္ ေရႊအုိး၏ လက္ရာသည္ စိတ္၀င္စားရာေကာင္းသည္။ (၁၈) ကာရက္ရွိသည့္ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေရႊအုိးကုိ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ေဒၚလာ (၁၄ ဒသမ ၂)သန္း ရရွိခဲ့သည္။

ေရႊအုိးတြင္ နဂါး႐ုပ္မ်ားကုိလည္း ေရးထုိးထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ပုလဲ၊ ေၾကာင္ မ်က္လုံးစသည့္ တန္ဖုိးႀကီး ရတနာမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ လက္ရာေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ေရွးက်ျခင္ တုိ႔ေၾကာင့္ တန္ဖုိးႀကီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

၆။ လ၀န္းပုံစံ ေႂကြအုိး

(၁၅) ရာစုက ပုံစံမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေႂကြအုိးျဖစ္သည္။ ယင္းေႂကြအုိး၏ သမုိင္းကုိ တုိက်ဳိရွိ အႏုပညာ ျပတုိက္တစ္ခုက ေဖာ္ထုတ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းေႂကြအုိးကုိ ၁၇၃၆ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား ကဆုိထားသည္။

ယင္းေႂကြအုိးသည္ လ၀န္းပုံစံအ၀ုိင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။ ေႂကြအုိးေပၚတြင္ လက္ရာေျမာက္သည့္ ပန္းခ်ီမ်ားကုိ ေရးထြင္းထားသည္။ ဖီးနစ္ငွက္ႏွစ္ေကာင္၏ ပုံစံက သက္၀င္လႈပ္ရွားေနသည့္ အလားျဖစ္ေနသည္။ အျမင့္ (၄၈ ဒသမ ၉) စင္တီမီတာသာ ရွိေသာ္လည္း တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ(၁၅ ဒသမ ၁) သန္းရွိသည္။

၇။ ခ်ဳိျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာခရာ

ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အမဲလုိက္ရာတြင္ ခ်ဳိျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာ ခရာကုိ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ (၁၁) ရာစုက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ခ်ဳိျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာခရာကုိ ေဒၚလာ (၁၆) သန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ သမင္မ်ားကုိ အမဲလုိက္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အရာျဖစ္ၿပီး သမုိင္းဆုိင္ရာ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္ အေထာက္အထား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တန္ဖုိးႀကီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အႏုပညာလက္ရာ အဆင့္အတန္းကလည္း ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားစရာ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

၈။ ပရိေဘာဂပစၥည္း

(၁၈) ရာစုက ထုတ္လုပ္သည့္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဘတ္မန္တန္ အမည္ရ ပစၥည္းမ်ားသည္ သာမန္ထက္ ပုိေစ်းႀကီးသည္။ အဂၤလန္ရွိ ဘတ္မန္တန္အိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လက္ရာတစ္ခုကုိ အနည္းဆုံး (၆)ႏွစ္ အခ်ိန္ယူ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

လက္ခ်င္စတိန္းၿမိဳ႕တြင္ ျပသထားသည့္ ဘတ္မန္တန္ ပရိေဘာဂသည္ (၁၂) ေပရွိၿပီး လက္မႈပညာရွင္ (၃၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းပရိေဘာဂ၏ တန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာ (၂၈ ဒသမ ၈) သန္းရွိသည္။

၉။ လက္ေရးမူ

လီယုိနာဒုိ ဒါဗင္ခ်ီ၏ လက္ေရးမူကုိ မုိက္ခ႐ုိေဆာ့ဖ္ သူေဌးႀကီး ဘီလ္ဂိတ္က ၀ယ္ယူရာတြင္ ေဒၚလာ (၃၀ ဒသမ ၈) သန္း ေပးေခ်ခဲ့သည္။ ယင္းလက္ေရးမူသည္ တန္ဖုိးႀကီး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။
လီယုိနာဒုိ ဒါဗင္ခ်ီသည္ ၁၇၁၉ တြင္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကုိ လက္ေရးျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။ လီယုိနာဒုိ၏ လက္ေရးမူသည္ အလြန္ရွားပါးေသာေၾကာင့္ ဘီလ္ဂိတ္က ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာျဖင့္ စီဒီသုိ႔ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။

၁၀။ ေႂကြအုိး

ကြင္မင္းဆက္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ေၾကြအုိးကုိ ေဒၚ လာ(၈၀ ဒသမ ၂) သန္း ေပး၀ယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်သည့္ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားတြင္ တန္ဖုိးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၇၄၀ က လက္ရာျဖစ္ၿပီး ကြင္မင္းဆက္က ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ လက္ရာျဖစ္သည္။

ေႂကြအုိးေပၚတြင္ အ႐ုပ္မ်ားႏွင့္ အေရာင္စုံ ေရးျခယ္မႈ ျပဳလုပ္ထားသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာကုိ ျပသႏုိင္ခဲ့သည့္ လက္ရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တန္ဖုိးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။

Leave a Reply