တကယ္ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ တကယ္အလုပ္လုပ္ဖုိ႔လုိပါသည္

Posted on

ပခံုးႏွစ္ဘက္ၾကား ေခါင္းေပါက္ေသာ လူခ်င္းအတူတူ အသက္ရွဴပံုျခင္းလည္း မကြဲပါဘူးဟု ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

မွန္ပါသည္ အသက္ရွဴပံုျခင္း အတူတူျဖစ္လင့္ကစား လူတို႔၏အေသြးအဆင္ႏွင့္အေတြးအျမင္မတူႏိုင္ၾကေပ။ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ရပ္ေဒသဟု ေျပာႏိုင္မည့္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား(ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ား)မွ ေၾကးရတတ္ လူဂုဏ္တန္ မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ေတာအရပ္ေဒသဟု ေျပာႏိုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား(ဆင္းရဲႏိုင္ငံမ်ား)မွ လူဆင္းရဲ မ်က္ႏွာမြဲမ်ား ကို ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ကြာျခားပံုမွာ သိသာေပသည္။ သဘာ၀တရားကပင္ မ်က္ႏွာလိုက္သည္ဟု ေျပာစရာျဖစ္ခဲ့ သည္မွာ ကမၻာ့ေတာင္ျခမ္းႏွင့္ ေျမာက္ျခမ္း ျခားနားမႈျဖစ္သည္။ ေျမာက္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားက ခ်မ္းသာေနၿပီး ေတာင္ျခမ္းက ဆင္းရဲတြင္းထဲကထြက္ႏိုင္ရန္ ရုန္းကန္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲေသာေတာင္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေျမာက္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ာဆီမွ အကူအညီကို အစဥ္တစိုက္ ငံ့ေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾက သည္။ မိမိတို႔သည္ ကိုလိုနီကြ်န္ျပဳခံခဲ့ၾကရ၍ ယခုလို ဆင္းရဲတြင္းမွ မလြတ္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကိုလိုနီ အရွင္သခင္ေဟာင္းမ်ားကို လက္ညွိဳးထိုး အျပစ္ဖို႔ခဲ့ၾကသည္မွာ ရာစုထက္၀က္မကၾကာၿပီျဖစ္သည္။ တိုက္ရိုက္ အကူအညီကိုေရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အကူအညီမ်ားကိုပါ တေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ ေနခဲ့ၾကသည္မွာ လည္းၾကာၿပီ။ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး စီးပြားေရးဖိုရမ္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရးသည္ အေရးတႀကီးေဆြးေႏြးရသည့္ ျပသနာ ျဖစ္ေနဆဲရွိသည္။

ယေန႔ကာလသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကာလျဖစ္သည္။ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္နည္းပညာ သာလြန္မႈက အရာရာကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ အခါသမယျဖစ္သည္။ ဤလိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ရလိမ့္ႏိုးႏွင့္ ေမွ်ာ္ကိုးေနဖို႔ မသင့္ေတာ့ေပ။ မိမိျပသနာ မိမိေျဖရွင္းရမည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္ေနေလၿပီ။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဤအဆင့္အတန္းကို မည္သို႔ရရွိခဲ့ၾကသနည္း။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတိုးတက္ႀကီးပြားျခင္းသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ေဖၚနည္းကား တစ္လမ္းထဲေသာထြက္ေပါက္ေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ “အက်ိဳး” ျဖစ္ရကား ယင္းအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ “အေၾကာင္းတရား” မ်ားစြာရွိရေပမည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ(ဥစၥာဓနအင္အား)ကို ထိုႏိုင္ငံ၏ တစ္မ်ိဳးသားလံုးအသားတင္ထုတ္ကုန္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ႏွင့္ တိုင္းတာေလ့ရွိၾကသည္။ တစ္မ်ိဳးသားလံုးအသားတင္ထုတ္ကုန္စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေငြေၾကးသည္ တန္ဖိုး၏အတိုင္းအတာကိုေဖာ္ညႊန္းသည္။ တန္ဖိုးကို လုပ္အားက သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည္။ လုပ္အားသည္ “အလုပ္” လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ဥစၥာဓနအင္အားကို “အလုပ္”က ျပဌာန္းေပးသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ဥစၥာဓနသည္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းကို အျငင္းပြား စရာမလိုေတာ့ေပ။

ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္မလုပ္ဘဲႏွင့္ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါႏွင့္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ေတာင္းစားျခင္းသည္ နာမည္သာဆိုးတာ လူေတာ့ အေတာ္သက္သာတယ္ ဟူေသာ အေခ်ာင္သမားလက္သံုးစကားကို ၾကားဖူးၾက ေပလိမ့္မည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းသာမက ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ဤသေဘာထားမ်ိဳးရွိတတ္ေပသည္။ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ လက္ျဖန္႔ခံေတာင္းလြန္း၍ နာမည္ပ်က္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္ကၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း အလုပ္လုပ္ခ်င္ပါသည္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အခြင့္အလန္းမရွသည့္ အေနအထားကို မည္သို႔ေျပာမည္နည္း ဟုေမးစရာရွိိသည္။ လုပ္အားရွိသည္ အတတ္ပညာရွိသည္ သို႔ေသာ္ အရင္းအႏွီးမရွိလွ်င္ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ဟု ဆိုသည္မွာမွန္ပါသည္။ အရင္းအႏွီးကိုအကူအညီေပးသူထံမွ လက္ခံျခင္းသည္ လက္ျဖန္႔ခံေတာင္းျခင္းမဟုတ္ဟု ေစာဒကတက္ႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္မွာ အျငင္းပြားစရာ မဟုတ္ေခ်။

အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား နာမည္ေကာင္းထြက္သကဲ့သုိ႔ အလုပ္ကိုတကယ္တမ္း က်ားကုတ္ က်ားခဲ လုပ္ရန္အသင့္ရွိေနသည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ေပတည္း။

(အေတြးအျမင္စာစဥ္-၁၈၀)

Leave a Reply