ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ႏုိင္ငံ (သုိ႔) ရုရွားႏုိင္ငံအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on
႐ုရွားႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဆိုဗီယက္မွခြဲထြက္သြားေသာႏိုင္ငံမ်ားကို အေရာင္ျဖင့္ျပထားပုံ

႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရသည္ ၁၄၇ သန္းခန္႔ ရွိသည္။ ႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္း ဟူသည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ အျခားအမည္ျဖစ္သည္။ ဧရိယာမွာ စတုရန္းကီလုိမီတာ ၁၇သန္းေက်ာ္ ရွိသျဖင့္ အေမရိကန္ထက္ ၂ဆနီးပါး ပုိႀကီးသည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ၉ ခုေျမာက္ လူဦးေရ အထူထပ္ဆုံးေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ အာရွတိုက္ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္၍ ဥေရာပတိုက္၏ ၄၀%အထိ က်ယ္ျပန္႔သည္။ အာရွ ဥေရာပ ႏွစ္တုိက္စလုံးတြင္ပါ၀င္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အာရွတြင္ ၇၇% ဥေရာပတြင္ ၂၃% ပါ၀င္သည္။

၎အျပင္ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္မွာ ၁၁ ခုရွိၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေတာ့ semi presidential စနစ္ျဖစ္ကာ သမၼတ ကေန ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္တဲ့စနစ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္၍ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မွာ ဗလာဒီမီယာ ပူတင္ ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ ႐ုရွားဘာသာ အသုံးျပဳၾကၿပီး ႏိုင္ငံမွာ က်ယ္ဝန္းေသာ ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ားတြင္ အျခားဘာသာစကား ၂၇ မ်ိဳးခန္႔ကို အသုံးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုံးသုံး ဘာသာမွာ ႐ုရွားဘာသာျဖစ္သည္။ လက္တင္အကၡရာကို မသုံးပဲ Cryillic အကၡရာကိုသုံးသည္။

ရုရွားႏုိင္ငံ သမုိင္း

႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းအစသည္ အေရွ႕ဆပ္ လူမ်ိဳးမ်ား ဥေရာပတိုက္တြင္ ပါဝင္လာျခင္းက အစျပဳခဲ့သည္။ အေရွ႕ဆပ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေအဒီ ၃ ရာစုႏွင့္ ၈ ရာစုႏွစ္အတြင္၌ ဥေရာပတိုက္သို႔ဝင္ေရာက္ေပါင္းစည္းခဲ့ၾကသည္။ ေအဒီ ၉ ရာစုခန္႔တြင္ ဗုိက္ကင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ေကဗင္ရစ္ျပည္နယ္ရွိ အေရွ႕ဆလပ္လူမ်ိဳးမ်ားကို ပထမဆုံးေတြ႕ရွိသြားၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္၌ ေရာမအင္ပါယာသည္ တန္ခိုးအင္အားႀကီးထြားခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေရာမအင္ပါယာ၏ တန္ခိုးအင္အားသည္ ေကဗင္ဆပ္ေဒသထိေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ ၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗစ္ကင္းမ်ားသည္ အေရွ႕ေရာမအင္ပါယာမွလာေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုရွားယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ ေရာမယဥ္ေက်းမႈမ်ားလြမ္းမိုးထားသည္ကို မ်ားစြာေတြ႕ရသည္။

ေနာက္ဆုံး၌ ေကဗင္ရပ္ျပည္နယ္ႀကီးသည္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲခဲ့ရၿပီး ေျမကၽြန္လူတန္းစားစနစ္ရွိေသာ ျပည္နယ္ေလးမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာေပၚေပါက္လာခဲ့ေလသည္။ ထိုျပည္နယ္ေသးေလးမ်ားအထဲတြင္ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕စားႀကီးသည္ ဩဇာအရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မြန္ဂိုအင္ပါယာသည္ အင္အားအႀကီးဆုံးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕စားႀကီးသည္ ျပည္နယ္ေလးမ်ားကို စုစည္းၿပီး မြန္ဂိုတို႔အားတြန္းလွန္ရန္ႀကိဳးပမ္းၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းရန္ အတြက္ ေကဗင္နယ္ႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း သိမ္းယူခဲ့သည္။

၁၆၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ပိုလန္ႏွင့္ ၁၃ ႏွစ္ၾကာစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပိုလန္-လစ္သူေယးနီးယား ဓနသဟာယအဖြဲ႕ႏွင့္ ႐ုရွားဇာဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ နယ္ေျမအမ်ားအျပားကို ႐ုရွားႏိုင္ငံက ရရွိလိုက္သည္က ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ မရေသာ သမိုင္းသက္ေသတစ္ခုျဖစ္သည္။

စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံကရလိုက္ေသာ နယ္ေျမပိုင္နက္မ်ား သည္ ႐ုရွားတို႔ အေရွ႕ဥေရာပတြင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစေသာ လမ္းစပင္ျဖစ္သည္။ ၁၈ ရာစုတြင္ အင္အားခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ႐ုရွားအင္ပါယာႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အတြက္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီး နယ္ေျမသစ္မ်ား ရွာေဖြမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနာက္ ႐ုရွားအင္ပါယာႀကီးသည္ သမိုင္းတြင္ တတိယေျမာက္ အင္အားႀကီး အင္ပါယာႀကီးတစ္ခုအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ကိုင္ဇာဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႐ုရွားအင္ပါယာႀကီးသည္ ပိုလန္ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္မွ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ အယ္လကာနယ္အထိသို႔ေရာက္ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ မဟာပီတာသည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံကို ၁၆၈၉ ခုႏွစ္မွ ၁၇၂၅ ခုႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး သူ၏လက္ထက္တြင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ႐ုရွားအင္ပါယာသည္ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၇၀၉ တြင္ ဆြီဒင္ကို ပိုတဗ္စစ္၌ အႏိုင္ရၿပီး ေနဗာျမစ္၀တြင္ စိန္႔ပီတာစဘက္ၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း

၁၉၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္၍ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆုံးသြားေသာ ႐ုရွား-ဂ်ပန္စစ္ပြဲတြင္႐ုရွားတို႔ ႐ႈံးႏိုမ့္ခဲ့ရသည္။ ဤသို႔ ႐ႈံးႏိုမ့္ရျခင္းမွာ ႐ုရွားတို႔၏ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ ဗလာဒီမာလီနင္ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ကာမာဇ္တို႔၏ ေဗာ္ရွီဗစ္ကြန္ျမဴနစ္ အေတြးအေခၚမ်ားစိုးမိုးလာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားမ်ားျပားလာခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ကိုင္ဇာဘုရင္ႏွင့္ အျခားျပည္သူမ်ားက ထိုအေတြးအေခၚမ်ားကို ႐ႈပ္ေစခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႐ုရွား၌ စီးပြားေရးမွာ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး တင့္ေတာင္းမႈမရွိသည္ ၾကားမွ ဇာဘုရင္အစိုးရသည္ စစ္ပြဲအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပထမ ကမၻာစစ္မွာ လီနင္အတြက္ အလြန္ေကာင္းသည့္ အခြင့္အေရးႀကီးျဖစ္လာသည္။

စစ္မၿပီးမီပင္ ျပည္သူတို႔အၾကား အလြန္မေက်မနပ္ျဖစ္လာၿပီး ၁၉၁၇တြင္ အမ်ားသိၾကသည့္အတိုင္း ေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးျဖစ္ကာ ဇာဘုရင္အစိုးရျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္ ဗလာဒီမာ လီနင္ႏွင့္ လီယြန္ထေရာ့စကိုင္းတို႔၏ လက္သို႔ အာဏာက်ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ မာ့ဇစ္တ္ ကြန္ျမဴနစ္နယ္ေျမမ်ားထူေထာင္ၾကေလသည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဂ်ာမနီတို႔သည္ ႐ုရွားကို စတင္တိုက္ခိုက္ၾကေလသည္။ ထိုစစ္ပြဲမ်ားသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလထိေအာင္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၌လည္းလူေပါင္း ၂၇ သန္းခန္႔ဆုံး႐ႈံးရၿပီးမွ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

စစ္ၿပီးေခတ္

၁၉၂၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အထိ ႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုဟုေခၚေသာ Union of The Soviet Socialist Republics (USSR)၏ အႀကီးမားဆုံးေသာအႀကီးမားဆုံးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ လူအမ်ားက ဆိုရွယ္လစ္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံးကို ႐ုရွားဟု ခ်ဳံငုံေျပာဆိုၾကသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ ဆိုရွယ္လစ္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၁၅ ခု၏ တစ္ခုေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ၎၏အမည္ကို Russian Soviet Federative Socialist Republic ဟုေခၚသည္။ ထိုေနာက္ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ ၿပိဳကြဲျပန္ေလသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားဖဒရယ္ဟူ၍ ျပည္လည္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဒီမီထရီ မက္ဗီဒက္ဗ္ (Dmitry Medvedev) သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဗလာဒီမာပူတင္သည္ ထိုႏွစ္၌ပင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေမာ္စကိုၿမိဳ႕သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္္ၿပီး လူဦးေရ ၁၀သန္းေက်ာ္ ေနထုိင္သည္။ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္အျပင္ ၁၈ ရာစုႏွင့္ ၁၉ ရာစုက ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ လူဦးေရး တစ္သန္းႏွင့္ အထက္ေနေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ-
Novosibirsk , Nizhniy Novgorod ,Yekaterinburg, Samara, Omsk, Kazan,Rostov-on-Don , Chelyabinsk တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ စာေရးသားေသာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားရွိၿပီး ေက်ာ္ၾကားေသာ သူမ်ားလည္း မ်ားျပားလွသည္။ အလဇႏၵား ပက္ရွကင္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ စာေပအေရးအသားကို ရွာေဖြေပးအပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉ ရာစုႏွစ္က ထင္ရွားေသာ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အျခားထင္ရွားေသာ စာေရ:ဆရာအခ်ိဳ႕မွာ အန္တြန္ ခ်ီေကာ့( Anton Chekhov) ၊ မစ္ေဟး လာမြန္တို(Mikhail Lermonto) ၊ လီယိုေတာ္စတြိဳင္း(Leo Tolstoy) ၊ နီကိုလိယာ လာမြန္တို႔ (Nikolia Lermontov သူ႕အား ယူကရိန္းတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူသက္ရွိထင္ရွားရွိခ်ိန္က ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္။) အိုင္ဗန္ တာဂ်န္ေန႔ဗ္ အစရွိသည္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေတာ္စတြိဳင္းႏွင့္ ဒို႔စတိုးဗ္စကိုင္း တို႔အား ဂႏၱ၀င္စာေရးဆရာႀကီးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

ဘာသာေရး

႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ( Russian Orthodox) ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဂ်ဴးဘာသာ ႏွင့္ အျခားဘာသာ ကိုးကြယ္မႈမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

ရုရွားႏုိင္ငံ၏ အျခားအခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ရုရွားႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္း ထိစပ္လွ်က္ရွိသည္။ ရုရွားႏိုင္ငံကို (အေနာက္ေတာင္မွ အေရွ႕ေတာင္) ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၊ အက္စတိုးနီးယားႏိုင္ငံ၊ လတ္ဗီးယားႏိုင္ငံ၊ လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံ ႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္လာ႐ုစ္ႏိုင္ငံ၊ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံ၊ အဇာဘုိင္ဂ်န္ႏုိင္ငံ ၊ ကာဇက္စတန္ႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ မြန္ဂိုးလီးယားႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ( Okhotsk ပင္လယ္ျဖင့္)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ( Bering Strait)တို႔ျဖင့္ ထိစပ္လၽွက္ ရွိေသးသည္။

ရုရွားႏုိင္ငံ၏အျမင့္ဆုံးေနရာမွာ Elbrus ေတာင္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ေပ ၁၈၅၁၀ ျမင့္သည္။ Elbrus ေတာင္သည္ ဥေရာပ၏ အျမင့္ဆုံးေတာင္လည္းျဖစ္သည္။

ကမာၻေက်ာ္ေရအုိင္ျဖစ္သည့္ ဘုိင္ကယ္ေရအုိင္သည္ ရုရွားႏုိင္ငံတြင္တည္ရွိသည္။ ဘုိင္ကယ္ေရအုိင္သည္ ကမာၻေပၚမွရွိသမွ်ေရခ်ဳိအားလုံး၏ ၂၀% ရွိရာေနရာျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အနက္ဆုံးေရကန္လည္းျဖစ္သည္။ အပင္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၁ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ တည္ရွိရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ရုရွားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အသက္ပုိရွည္ၾကသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၆၄.၇ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သက္တမ္းမွာ ၇၆.၃ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ရုရွားအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ၂၅%မွာ အသက္ ၅၅ႏွစ္မတုိင္မီ ေသဆုံးေလ့ရွိသည္။ ႏုိင္ငံႀကီးေသာ္လည္း လူဦးေရတုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁%ပင္ မတက္ေခ်။

ရုရွားသည္ ကမာၻ႔စာတတ္ေျမာက္သူအမ်ားဆုံး ႏုိင္ငံထဲတြင္ပါ၀င္သည္။ အသက္ ၁၅ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတုိင္း စာေရးႏုိင္ ဖတ္ႏုိင္သည့္ ပမာဏမွာ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၉၉.၇% ျဖစ္သည္။

ေမာ္စကုိၿမဳိ႕သည္ ကမာၻေပၚတြင္ တတိယေျမာက္ဘီလ်ံနာအမ်ားဆုံးၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး ဘီလ်ံနာ ၇၄ေယာက္ေနထုိင္သည္။(ပထမ ႏွင့္ ဒုတိယမွာ နယူးေယာက္ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ တို႔ျဖစ္သည္)။ ရုရွားႏုိင္ငံ၏ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၄၀၀၀ ျဖစ္သည္။

ရုရွားလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္သည္ တစ္ႏွစ္တြင္ အရက္ ၁၈လီတာေသာက္သုံးေလ့ရွိသည္။ အရက္ေသာက္သုံးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူေပါင္း ၅သိန္းခန္႔ ေသဆုံးလွ်က္ရွိသည္။ လူဦးေရ ၁၄၇သန္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္မွာ အမ်ဳိးသားအေရအတြက္ထက္ ၉သန္းေက်ာ္ပိုမ်ားသည္။

လူသိနည္းသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ အေမရိကန္၏ အလက္စကားျပည္နယ္သည္ ရုရွားပုိင္နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ၁၈၆၇ခုႏွစ္တြင္မွ အေမရိကန္အစုိးရက ရုရွားအင္ပါယာထံမွ ေဒၚလာ ၇.၂သန္း ႏွင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Myanmar Wkipedia

Amazing facts of russia


ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နိုင်ငံ (သို့) ရုရှားနိုင်ငံအကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

ရုရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး လူဦးရေသည် ၁၄၇ သန်းခန့် ရှိသည်။ ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်း ဟူသည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ အခြားအမည်ဖြစ်သည်။ ဧရိယာမှာ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၁၇သန်းကျော် ရှိသဖြင့် အမေရိကန်ထက် ၂ဆနီးပါး ပိုကြီးသည်။ ရုရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၉ ခုမြောက် လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံးသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အာရှတိုက် မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်၍ ဥရောပတိုက်၏ ၄၀%အထိ ကျယ်ပြန့်သည်။ အာရှ ဥရောပ နှစ်တိုက်စလုံးတွင်ပါဝင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အာရှတွင် ၇၇% ဥရောပတွင် ၂၃% ပါဝင်သည်။

၎င်းအပြင် ဒေသ စံတော်ချိန်မှာ ၁၁ ခုရှိပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကတော့ semi presidential စနစ်ဖြစ်ပြီး သမ္မတ ကနေ ဝန်ကြီးချုပ်ကို ခန့်အပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။။ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်အား ရွေးကောက်ပွဲ ဖြင့် ရွေးချယ်၍ လက်ရှိခေါင်းဆောင်မှာ ဗလာဒီမီယာ ပူတင် ဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံသည် ရုရှားဘာသာ အသုံးပြုကြပြီး နိုင်ငံမှာ ကျယ်ဝန်းသော ကြောင့် အချို့ ဒေသများတွင် အခြားဘာသာစကား ၂၇ မျိုးခန့်ကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ရုံးသုံး ဘာသာမှာ ရုရှားဘာသာဖြစ်သည်။ လက်တင်အက္ခရာကို မသုံးပဲ Cryillic အက္ခရာကိုသုံးသည်။

ရုရှားနိုင်ငံ သမိုင်း

ရုရှားနိုင်ငံ၏ သမိုင်းအစသည် အရှေ့ဆပ် လူမျိုးများ ဥရောပတိုက်တွင် ပါဝင်လာခြင်းက အစပြုခဲ့သည်။ အရှေ့ဆပ်လူမျိုးများသည် အေဒီ ၃ ရာစုနှင့် ၈ ရာစုနှစ်အတွင်၌ ဥရောပတိုက်သို့ဝင်ရောက်ပေါင်းစည်းခဲ့ကြသည်။ အေဒီ ၉ ရာစုခန့်တွင် ဗိုက်ကင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏မျိုးနွယ်စုများသည် ကေဗင်ရစ်ပြည်နယ်ရှိ အရှေ့ဆလပ်လူမျိုးများကို ပထမဆုံးတွေ့ရှိသွားကြသည်။ ထိုအချိန်၌ ရောမအင်ပါယာသည် တန်ခိုးအင်အားကြီးထွားချိန်ဖြစ်သည်။ အရှေ့ရောမအင်ပါယာ၏ တန်ခိုးအင်အားသည် ကေဗင်ဆပ်ဒေသထိအောင် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ ၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ဗစ်ကင်းများသည် အရှေ့ရောမအင်ပါယာမှလာသော ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ရန် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရုရှားယဉ်ကျေးမှုများတွင် ရောမယဉ်ကျေးမှုများလွမ်းမိုးထားသည်ကို များစွာတွေ့ရသည်။

နောက်ဆုံး၌ ကေဗင်ရပ်ပြည်နယ်ကြီးသည် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲခဲ့ရပြီး မြေကျွန်လူတန်းစားစနစ်ရှိသော ပြည်နယ်လေးများ မြောက်များစွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့လေသည်။ ထိုပြည်နယ်သေးလေးများအထဲတွင် မော်စကိုမြို့စားကြီးသည် ဩဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မွန်ဂိုအင်ပါယာသည် အင်အားအကြီးဆုံးသော အချိန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ မော်စကိုမြို့စားကြီးသည် ပြည်နယ်လေးများကို စုစည်းပြီး မွန်ဂိုတို့အားတွန်းလှန်ရန်ကြိုးပမ်းပြီး အင်အားတောင့်တင်းရန် အတွက် ကေဗင်နယ်ကြီး၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြည်းဖြည်းချင်း သိမ်းယူခဲ့သည်။ ၁၆၅၄ ခုနှစ်တွင် ပိုလန်နှင့် ၁၃ နှစ်ကြာစစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပိုလန်-လစ်သူယေးနီးယား ဓနသဟာယအဖွဲ့နှင့် ရုရှားဇာဘုရင့်နိုင်ငံတော် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော စစ်ပွဲများအပြီးတွင် နယ်မြေအများအပြားကို ရုရှားနိုင်ငံက ရရှိလိုက်သည်က ငြင်းချက်ထုတ်၍ မရသော သမိုင်းသက်သေတစ်ခုဖြစ်သည်။

စစ်ပွဲအပြီးတွင် ရုရှားနိုင်ငံကရလိုက်သော နယ်မြေပိုင်နက်များ သည် ရုရှားတို့ အရှေ့ဥရောပတွင် အင်အားကြီးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာစေသော လမ်းစပင်ဖြစ်သည်။ ၁၈ ရာစုတွင် အင်အားချဲ့ထွင်ပြီး ရုရှားအင်ပါယာကြီး ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အတွက် အခြားနယ်ပယ်များကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး နယ်မြေသစ်များ ရှာဖွေမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက် ရုရှားအင်ပါယာကြီးသည် သမိုင်းတွင် တတိယမြောက် အင်အားကြီး အင်ပါယာကြီးတစ်ခုအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကိုင်ဇာဘုရင် အုပ်ချုပ်သော ရုရှားအင်ပါယာကြီးသည် ပိုလန်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်မှ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့် အယ်လကာနယ်အထိသို့ရောက်အောင် ချဲ့ထွင်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ မဟာပီတာသည် ရုရှားနိုင်ငံကို ၁၆၈၉ ခုနှစ်မှ ၁၇၂၅ ခုနှစ်အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး သူ၏လက်ထက်တွင် ပဒေသရာဇ်ခေတ် ရုရှားအင်ပါယာသည် ကြီးကျယ် ခမ်းနားဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် ၁၇၀၉ တွင် ဆွီဒင်ကို ပိုတဗ်စစ်၌ အနိုင်ရပြီး နေဗာမြစ်ဝတွင် စိန့်ပီတာစဘက်မြို့ကို တည်ထောင်သည်။

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း

၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင် စတင်၍ ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် ပြီးဆုံးသွားသော ရုရှား-ဂျပန်စစ်ပွဲတွင်ရုရှားတို့ ရှုံးနိုမ့်ခဲ့ရသည်။ ဤသို့ ရှုံးနိုမ့်ရခြင်းမှာ ရုရှားတို့၏ ခေတ်နောက်ကျ ကျန်နေခဲ့ခြင်းများ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လတွင် ဗလာဒီမာလီနင်နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ကာမာဇ်တို့၏ ဗော်ရှီဗစ်ကွန်မြူနစ် အတွေးအခေါ်များစိုးမိုးလာခဲ့ပြီး နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် မငြိမ်မသက်မှုများများပြားလာခဲ့သည်။ ကွန်မြူနစ်အတွေးအခေါ်များသည် ကိုင်ဇာဘုရင်နှင့် အခြားပြည်သူများက ထိုအတွေးအခေါ်များကို ရှုပ်စေခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရုရှား၌ စီးပွားရေးမှာ ကျဆင်းလျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံ့စီးပွားရေး တင့်တောင်းမှုမရှိသည် ကြားမှ ဇာဘုရင်အစိုးရသည် စစ်ပွဲအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပထမ ကမ္ဘာစစ်မှာ လီနင်အတွက် အလွန်ကောင်းသည့် အခွင့်အရေးကြီးဖြစ်လာသည်။

စစ်မပြီးမီပင် ပြည်သူတို့အကြား အလွန်မကျေမနပ်ဖြစ်လာပြီး ၁၉၁၇တွင် အများသိကြသည့်အတိုင်း အောက်တိုဘာ တော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်ကာ ဇာဘုရင်အစိုးရပြုတ်ကျပြီးနောက် ဗလာဒီမာ လီနင်နှင့် လီယွန်ထရော့စကိုင်းတို့၏ လက်သို့ အာဏာကျရောက်လာချိန်တွင် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် မာ့ဇစ်တ် ကွန်မြူနစ်နယ်မြေများထူထောင်ကြလေသည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီး ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဂျာမနီတို့သည် ရုရှားကို စတင်တိုက်ခိုက်ကြလေသည်။ ထိုစစ်ပွဲများသည် ၁၉၄၅ ခုနှစ် မေလထိအောင် ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၌လည်းလူပေါင်း ၂၇ သန်းခန့်ဆုံးရှုံးရပြီးမှ အနိုင်ရခဲ့သည်။

စစ်ပြီးခေတ်

၁၉၂၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်အထိ ရုရှားနိုင်ငံသည် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုဟုခေါ်သော Union of The Soviet Socialist Republics (USSR)၏ အကြီးမားဆုံးသောအကြီးမားဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ လူအများက ဆိုရှယ်လစ် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးကို ရုရှားဟု ချုံငုံပြောဆိုကြသည်။ ရုရှားနိုင်ငံသည် ဆိုရှယ်လစ် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၅ ခု၏ တစ်ခုမြောက်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အမည်ကို Russian Soviet Federative Socialist Republic ဟုခေါ်သည်။ ထိုနောက် ဆိုဗီယက်နိုင်ငံသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်မတိုင်မီတွင် ပြိုကွဲပြန်လေသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ရုရှားဖဒရယ်ဟူ၍ ပြည်လည်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီမီထရီ မက်ဗီဒက်ဗ် (Dmitry Medvedev) သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရ၍ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗလာဒီမာပူတင်သည် ထိုနှစ်၌ပင် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။

မော်စကိုမြို့သည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၁ဝသန်းကျော် နေထိုင်သည်။ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့သည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည့်အပြင် ၁၈ ရာစုနှင့် ၁၉ ရာစုက ရုရှားနိုင်ငံ၏မြို့တော်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ လူဦးရေး တစ်သန်းနှင့် အထက်နေသော မြို့ကြီးများမှာ-
Novosibirsk , Nizhniy Novgorod ,Yekaterinburg, Samara, Omsk, Kazan,Rostov-on-Don , Chelyabinsk တို့ဖြစ်ကြသည်။

ရုရှားနိုင်ငံတွင် စာရေးသားသော လူအတော်များများရှိပြီး ကျော်ကြားသော သူများလည်း များပြားလှသည်။ အလဇန္ဒား ပက်ရှကင်သည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ခေတ်သစ် စာပေအရေးအသားကို ရှာဖွေပေးအပ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉ ရာစုနှစ်က ထင်ရှားသော ကဗျာဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အခြားထင်ရှားသော စာရေ:ဆရာအချို့မှာ အန်တွန် ချီကော့( Anton Chekhov) ၊ မစ်ဟေး လာမွန်တို(Mikhail Lermonto) ၊ လီယိုတော်စတွိုင်း(Leo Tolstoy) ၊ နီကိုလိယာ လာမွန်တို့ (Nikolia Lermontov သူ့အား ယူကရိန်းတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသက်ရှိထင်ရှားရှိချိန်က ရုရှားနိုင်ငံ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သည်။) အိုင်ဗန် တာဂျန်နေ့ဗ် အစရှိသည် တို့ဖြစ်ကြသည်။ တော်စတွိုင်းနှင့် ဒို့စတိုးဗ်စကိုင်း တို့အား ဂန္တဝင်စာရေးဆရာကြီးများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသည်။

ဘာသာရေး
ရုရှားနိုင်ငံတွင် အများအားဖြင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ( Russian Orthodox) ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဂျူးဘာသာ နှင့် အခြားဘာသာ ကိုးကွယ်မှုများလည်း ရှိကြသည်။

ရုရှားနိုင်ငံ၏ အခြားအချက်အလက်တချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံသည် နိုင်ငံပေါင်း ၁၄နိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်လျှက်ရှိသည်။ ရုရှားနိုင်ငံကို (အနောက်တောင်မှ အရှေ့တောင်) နော်ဝေးနိုင်ငံ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံ၊ လတ်ဗီးယားနိုင်ငံ၊ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ နှင့် ပိုလန်နိုင်ငံ၊ ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံ၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၊ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ ၊ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် ဂျပန်နိုင်ငံ ( Okhotsk ပင်လယ်ဖြင့်)၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ( Bering Strait)တို့ဖြင့် ထိစပ်လျှက် ရှိသေးသည်။

ရုရှားနိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ Elbrus တောင်ဖြစ်ပြီး အမြင့်ပေ ၁၈၅၁၀ မြင့်သည်။ Elbrus တောင်သည် ဥရောပ၏ အမြင့်ဆုံးတောင်လည်းဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာကျော်ရေအိုင်ဖြစ်သည့် ဘိုင်ကယ်ရေအိုင်သည် ရုရှားနိုင်ငံတွင်တည်ရှိသည်။ ဘိုင်ကယ်ရေအိုင်သည် ကမ္ဘာပေါ်မှရှိသမျှရေချိုအားလုံး၏ ၂၀% ရှိရာနေရာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အနက်ဆုံးရေကန်လည်းဖြစ်သည်။ အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁ထောင်ကျော်နှင့် တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာတို့ တည်ရှိရာနေရာလည်းဖြစ်သည်။

ရုရှားတွင် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် အသက်ပိုရှည်ကြသည်။ အချက်အလက်များအရ အမျိုးသားများ၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာ ၆၄.၇နှစ် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ၏ သက်တမ်းမှာ ၇၆.၃နှစ်ဖြစ်သည်။ ရုရှားအမျိုးသားများ၏ ၂၅%မှာ အသက် ၅၅နှစ်မတိုင်မီ သေဆုံးလေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံကြီးသော်လည်း လူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်းမှာ အလွန်နည်းပါးပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁%ပင် မတက်ချေ။

ရုရှားသည် ကမ္ဘာ့စာတတ်မြောက်သူအများဆုံး နိုင်ငံထဲတွင်ပါဝင်သည်။ အသက် ၁၅နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်း စာရေးနိုင် ဖတ်နိုင်သည့် ပမာဏမှာ လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ ၉၉.၇% ဖြစ်သည်။

မော်စကိုမြို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယမြောက်ဘီလျံနာအများဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး ဘီလျံနာ ၇၄ယောက်နေထိုင်သည်။(ပထမ နှင့် ဒုတိယမှာ နယူးယောက် နှင့် ဟောင်ကောင် တို့ဖြစ်သည်)။ ရုရှားနိုင်ငံ၏ လူတစ်ဦးချင်းစီ တစ်နှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ ဒေါ်လာ ၁၄၀၀၀ ဖြစ်သည်။

ရုရှားလူမျိုးတစ်ယောက်သည် တစ်နှစ်တွင် အရက် ၁၈လီတာသောက်သုံးလေ့ရှိသည်။ အရက်သောက်သုံးမှုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် လူပေါင်း ၅သိန်းခန့် သေဆုံးလျှက်ရှိသည်။ လူဦးရေ ၁၄၇သန်းတွင် အမျိုးသမီးအရေအတွက်မှာ အမျိုးသားအရေအတွက်ထက် ၉သန်းကျော်ပိုများသည်။

လူသိနည်းသည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ အမေရိကန်၏ အလက်စကားပြည်နယ်သည် ရုရှားပိုင်ဖြစ်ပြီး ၁၈၆၇ခုနှစ်တွင်မှ အမေရိကန်အစိုးရက ရုရှားအင်ပါယာထံမှ ဒေါ်လာ ၇.၂သန်း နှင့် ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

Leave a Reply