ကမာၻ႔အေအးဆုံးေဒသက အက္စ္ကီမိုးေတြအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ဤကမၻာေျမႀကီး၏ ေျမာက္ဘက္အစြန္ဆုံးအျခမ္း၊ အလြန္ေအးေသာေနရာမ်ားတြင္ အက္စ္ကီမိုးလူမ်ိဳးတို႕ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေရခဲမွတ္ေအာက္ အႏႈတ္ ၄၅ ဒီဂရီမွ်အထိ အေအးခ်ိန္ရွိေနသည့္ ယင္းေဒသတြင္ အက္စ္ကီမိုးတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။အက္စကီမိုးတို႔ သည္ေရခဲျပင္မ်ားသာရွိေနေသာ အရပ္ ေဒသတြင္အစ္ဂလူး (Igloo) ဟုေခၚသည့္ ေရခဲအိမ္ သို႕မဟုတ္ ႏွင္းခဲအိမ္မ်ားအတြင္းေနထိုင္ကာအလြန္ျပင္းထန္လွ သည့္ အေအးဒဏ္ကို အံတုရင္း ဘ၀ ရွင္သန္မႈအတြက္ ရပ္တည္ ၾကရေပသည္။ အေရွ႕ဘက္ ဆိုက္ေဘးရီးယားမွသည္ အေနာက္ဘက္ ဂရင္းလန္၊အလာစကာ ႏွင့္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံအေပၚပိုင္းအထိ မိုင္ေပါင္း ၃၅၀၀ ေက်ာ္ရွည္လ်ားေသာ ၀င္ရိုး စြန္းေဒသ တစ္ေလ်ာက္တြင္ အက္စကီမိုးတို႕၏ အိမ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကေပသည္။

အက္စ္ကီမိုးတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ငါးေထာင္ေလာက္ကတည္းက အလာစကာ ေဒသတြင္ စတင္တည္ရွိခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္တို႕ကဆိုထားသည္။ ယင္းတို႕သည္ ဆိုက္ေဘးရီးယားမွ အစျပဳကာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ တစ္ေသာင္းႏွင့္ တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ၾကားတြင္ ဆင့္ကဲတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။အဆိုပါေဒသသို႕ယေန႕ေခတ္ ကိုရီးယား၊မြန္ဂိုလီးရား၊ ရုရွေဒသမ်ားမွ လူမ်ားေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ကေနဒါ၊ အာတိတ္ေဒသသို႕ အလာစကာမွ အက္စ္ကီမိုးမ်ား ေအဒီ ၁ ရာစုတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက၀င္ရိုးစြန္းေဒသမ်ားတြင္အက္စ္ကီမိုးတို႕ေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အေအးျပင္းထန္လြန္းေသာ အဆိုပါ ေျမာက္၀င္ရိုးစြန္းေဒသတြင္ အက္စ္ကီမိုးတို႕သည္ ေရွးပေ၀သဏီ ကာလမ်ား ကတည္းကပင္ အစ္ဂလူးမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့သည္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာမည္သို႕မွ်ယုံမွားသံသယမရွိႏိုင္ပါေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုပါမူ အဆိုပါ ေဒသတြင္ အစ္ဂလူးမွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္ အကာအရံ၊ အေဆာက္အအုံ ႏွင့္မွ လူသားတို႕ ေနထိုင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

အစ္ဂလူးမ်ားကို မည္သူက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ကို မည္သူကမွ် တိက်စြာမေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း အပင္ မရွိ၊ အရိပ္မရွိ ၊ နားခိုရာမရွိသည့္ ေရခဲျပင္ေဒသသို႕ လူတို႕စတင္ေရာက္ရွိေနထိုင္ကတည္းက ေရခဲအိမ္မ်ားရွိေနမည္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။ ယခုေခတ္အထိတိုင္ သစ္မရွိ၊ သံမရွိ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းဆို၍ မည္သည့္အရာမွမရွိသည့္ အရပ္ ေဒသတြင္ ေရခဲကို အိမ္ေဆာက္ေနရန္မွတစ္ပါး အျခားနည္းမရွိႏိုင္ပါၿပီ။ အစ္ဂလူးမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အရြယ္အစား သုံးမ်ိဳးေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

၁၊ အေသးငယ္ဆုံးအစ္ဂလူးမ်ားကို တစ္ည၊ ႏွစ္ညတာ ယာယီ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမဲလိုက္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳၾကသည္။ ေရခဲေနသည့္ ပင္လယ္ျပင္ေပၚတြင္အမဲလိုက္ရင္းတစ္ေထာက္နားခိုရန္ ေဆာက္လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။

၂၊ အတန္အသင့္ က်ယ္၀န္းေသာ အလတ္စား အစ္ဂလူးမ်ားကို မိသားစု တစ္စု ၊ ႏွစ္စုမွ်ေနႏိုင္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ ၾကသည္။အိပ္ခန္းတစ္ခန္းသာပါေလ့ရွိၿပီး မက်ယ္၀န္းေသာ ဧရိယာ တစ္ခုအတြင္း အရြယ္ေတာ္ အစ္ဂလူးမ်ားစုစည္းကာ အင္ႏြတ္(Inuit)ရြာ မ်ားအျဖစ္တည္ေထာင္ေလ့ရွိပါသည္။ အင္ႏြတ္ဟူသည္မွာ အက္စ္ကီမိုးတို႕ကိုေခၚေသာ ေဒသ အေခၚအေ၀ၚပင္ျဖစ္သည္။

၃၊ အစ္ဂလူးအႀကီးမ်ားကို ႏွစ္လုံးတြဲ ေဆာက္ေလ့ရွိကာ တစ္ခုကို အခမ္းအနားမ်ား ယာယီက်င္းပရန္အသုံးျပဳၿပီး အျခား တစ္ခုမွာမူ လူမ်ားေနထိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ အႀကီးစားအစ္ဂလူးတစ္ခုအတြင္း အခန္းငါးခန္းအထိ ပါ၀င္ၿပီးလူဦးေရ ၂၀ ခန္႕ အထိေနႏိုင္သည္။အရြယ္စုံအစ္ဂလူးမ်ားကို တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လိုဏ္ေခါင္းပုံ ျပြန္မ်ားျဖင့္သြယ္ဆက္ကာ အစ္ဂလူးႀကီး မ်ား အျဖစ္လည္းေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ ထိုအစ္ဂလူးခန္းက်ယ္မ်ားတြင္ ထုံးတမ္းစဥ္လာပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို က်င္းပ ေလ့ရွိေပသည္။

အစ္ဂလူး(Igloo)ဟူေသာ စကားလုံးသည္ အင္ႏြတ္(Inuit) ဘာသာ(Ignu) မွဆင္းသက္လာၿပီး အိမ္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ အစ္ဂလူးမ်ားကိုအက္စကီမိုးတို႕မိသားစုမ်ားေနထိုင္ႏိုင္ရန္ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ကၽြမ္းက်င္ေသာ အက္စကီမးိုတစ္ေယာက္သည္ အစ္ဂလူးတစ္လုံးကို တစ္နာရီ အတြင္းျပီးေအာင္ေဆာက္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အစ္ဂလူးမ်ားသည္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားကိုပင္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ေရခဲတုံးမ်ား၊ဖ်ံအူမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ သည္။

အစ္ဂလူးမ်ားသည္ အရြယ္စုံရွိေသာ္လည္းသာမာန္အားျဖင့္ မိသားစု တစ္စု ေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္သာေဆာက္ လုပ္ေလ့ရွိေပသည္။ အစ္ဂလူးမ်ားကို အလာစကာျပည္နယ္ႏွင့္ ဂရင္းလန္ကၽြန္းတို႕တြင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ား စုမွာ ကေနဒါႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းႏွင့္အေနာက္ပိုင္းတို႕တြင္ တည္ရွိေပသည္။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္က ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ Nanook of the North”အမည္ရွိ အသံတိတ္ ရုပ္ရွင္ကားတြင္ အစ္ဂလူးတစ္လုံး ေဆာက္လုပ္ပုံကို အစအဆုံး ျပသေပးခဲ့သည္။

အစ္ဂလူးတစ္လုံးေဆာက္လုပ္ရန္ ႏွင္းေကာ္ ေဂၚျပားတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ လႊ တစ္ေခ်ာင္းသာလိုအပ္သည္။ ယင္း ေဂၚျပားႏွင့္လႊတို႕သည္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ဖ်ံ၊ ပိုလာ၀က္၀ံ၊ ေ၀လငါးစေသာ၀င္ရိုးစြန္းသတၱ၀ါမ်ား၏ အရိုးမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ ထားေသာ ကိရိယာ မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။
အစ္ဂလူးတစ္လုံးသည္ လူတစ္ေယာက္အေပၚတက္ကာ မတ္တတ္ရပ္ေနသည့္တိုင္ မည္သို႕မွ် တုန္ခါလႈပ္ရွားမႈ မျဖစ္သကဲ့သို႕ ျပင္းထန္ေသာ ႏွင္းမုန္တိုင္းဒဏ္ကိုလည္းမလဲမၿပိဳ ခံႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံ အာတိတ္ေဒသသည္အေအးဆုံးအရပ္ျဖစ္ရုံသာမက ေဆာင္းကာလသည္ အလြန္ရွည္လ်ားလွေပ သည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ ေနအလင္းေရာင္ကို ရက္အနည္းငယ္မွ်သာ ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ထိုအရပ္ ေန လူသားတို႕သည္အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ထိုေဒသ၏ ျပင္းထန္လြန္းေသာ၀န္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ေနႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္။ စားေရး၊ ၀တ္ေရး၊ ေနေရးတို႕သာမက သြားလာသယ္ယူေရးတို႕ကိုပါ အဆင္ေျပ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရေပသည္။ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ပထ၀ီ၀င္ေဒသ တစ္ခုအတြင္း ေနရာၾကဲၾကဲ လူနည္းနည္း ေနၾကသည့္အက္စ္ကီမိုးတို႕သည္ ပစိဖိတ္၊ အတၱလန္တိတ္ႏွင့္အာတိတ္ သမုဒၵရာမ်ားၾကားေနၾကသူမ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္းေရခဲေတာင္တန္းမ်ားတြင္ေနၾကသူမ်ား ႏွင့္ အာတိတ္လြင္ျပင္ တြင္ေနၾကသူမ်ားဟူ၍ အုပ္စုမ်ားကြဲျပားၾကသည္။

ေဆာင္းရာသီသည္ ရွည္လ်ားလွသျဖင့္ အက္စ္ ကီမိုးတို႕သည္ ေရခဲႏွင့္ႏွင္းထုမ်ားၾကားတြင္ႏွစ္ပတ္လည္ေနထိုင္ၾကရသည္။ ေျမမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလုံးသည္ အျမဲတမ္းခဲ ေနၿပီး ေျမာက္ပိုင္းစြန္းမ်ား၏ေဆာင္းကာလမ်ားသည္ မည္းေမွာင္ေနသည့္ ေန႕ရက္မ်ားပင္ရွိေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္လ လုံး ၾကာသည့္တိုင္ ေနကို မျမင္ၾကရပါေခ်။ထို႕ေၾကာင့္လည္း ကေနဒါႏိုင္ငံအာတိတ္ေဒသအမ်ားစုကို ႏွင္းခဲ ကႏၱာရ (Snow frozen desert) ဟု ေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ရာသီဥတုက အလြန္ဆိုးရြားသည့္အျပင္ေလမုန္တိုင္းကက်ေရာက္တတ္ေသးသည္။မုန္တိုင္းႏွင့္ အတူ ႀကီးမား ေသာႏွင္းခဲႀကီးမ်ားက ပါလာသည္။ေႏြရာသီကာလသည္ ရက္အနည္းငယ္ေလးမွ်သာရွိသည္။ ႏွင္းခဲတုံးႀကီးမ်ားကို ျဖတ္ ေတာက္ကာအမိုးခုံး အစ္ဂလူးမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ျဖတ္ေတာက္ထားေသာႏွင္းခဲတုံးမ်ားသို႕မဟုတ္ ေရခဲတုံး မ်ားကိုစပရိန္ပုံစံ ေခြကာ တစ္တုံးႏွင့္ တစ္တုံး အနည္းငယ္စီ ေစြေစာင္းလ်က္ ဆင့္သြားျခင္းျဖင့္ေနာက္ဆုံးတြင္ထိပ္၌ ႏွင္းခဲ၊ ေရခဲ အတုံးမ်ားဆက္မိ သြားၿပီးအမိုးခုံးပုံသ႑ာန္ေပၚလာကာ အစ္ဂလူးျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ အစ္ဂလူး၏ အရြယ္အစားကိုမူတည္လ်က္ တည္ေဆာက္ခ်ိန္ကြာျခားသည္ျဖစ္ရာေယဘုယ်အားျဖင့္ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း တည္ေဆာက္ျပီးစီးေလ့ရွိသည္။အခ်ိဳ႕ႀကီးမားေသာ အစ္ဂလူးမ်ားသည္၄မီတာခန္႕က်ယ္၍ ၃ မီတာ အထိ ျမင့္ ၾကသည္။အစ္ဂလူးအတြင္း အိပ္စင္မ်ားကို ေရခဲျဖင့္ပင္ျပဳလုပ္ကာ သားေမြးမ်ားႏွင့္ တိရိစ ၧာန္အေရမ်ားခင္းထားၾကေပ သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အစ္ဂလူးမ်ားသည္ ေ၀လငါးအရိုးျဖင့္ တိုင္ထူၿပီး သားေရတစ္ခုခုျဖင့္ ကာရံတတ္ၾကေသးသည္။ ေရခဲ တုံးမ်ားကိုစီကာ အစ္ဂလူးျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ အတြင္းမွေလကို ျပင္ပသို႕ မထြက္ေစဘဲ ေလအိတ္ႀကီးတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနေစေသာေၾကာင့္ အတြင္းမွ အပူေငြ႕ကို ထိမ္းသိန္းထားႏိုင္ေပသည္။ျပင္ပတြင္ အပူခ်ိန္က အႏႈတ္ ၄၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ရွိခ်ိန္တြင္ အစ္ဂလူး၏ အတြင္းမွ အပူခ်ိန္သည္ အႏႈတ္ ၇ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ၁၆ ဒီဂရီ စင္တီဂရီတ္အတြင္း သာ ရွိသျဖင့္ လူတို႕၏ ကိုယ္ေငြ႕ျဖင့္ပင္ အေအးဒဏ္ကို ခံႏိုင္ၾကေပသည္။
အစ္ဂလူးအတြင္းမီးဖိုကိုဖိုထားေသာ္လည္း ျပင္ပမွ ျပင္းထန္ေသာ အေအးဓာတ္ေၾကာင့္ မီးဖိုအပူေငြ႕မ်ားက အစ္ဂလူး၏ ေရခဲ၊ ႏွင္းခဲမ်ားကို မေပ်ာ္ေစႏိုင္ပါေခ်။

ႏွစ္ပတ္လည္ ေအးခဲေနေသာေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက္စကီမိုးတို႕သည္ မည္သည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကိုမွ် လုပ္၍မရၾကဘဲ ၀င္ရိုးစြန္းသားေကာင္မ်ားကို အမဲလိုက္ကာ အသက္ေမြးၾကရသည္။ေႏြရာသီဆိုသည့္ ကာလတို ေလး အတြင္းတြင္ေပါက္တတ္ေသာ ခ်ဳံ သာသာ အပင္ငယ္မ်ားသည္ အက္စကီမိုးတို႕ စားသုံးရန္မည္သို႕မွ် ျဖစ္ႏိုင္ဘြယ္ မရွိပါေခ်။ ထို႕ေၾကာင့္လည္းကမၻာေျမျပင္ ၏ အေပၚဆုံးထိပ္ တြင္ေနထိုင္ၾကကာ ခက္ခဲပင္ပမ္းစြာ အသက္ေမြးရပ္တည္ ေနၾကသည့္ အက္စကီးမိုးတို႕ကို ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္း လြန္းလွသည့္ လူသားမ်ား ဟု ဆိုႏိုင္ပါေပေတာ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါ၌ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားသည္ ေနရာအႏွံ႔အျပားကို သြားလာႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းေန အက္စကီးမိုး လူမ်ိဳးမ်ားထံသို႔လည္း ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားျဖင့္ လူျဖဴတို႔၏ ပစၥည္း မ်ားကို ပို႔ေပးႏိုင္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ အက္စကီးမိုးလူမ်ိဳးတို႔သာ ေဝးကြာလြန္းေသာေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသျဖင့္ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားကို မသိရွိႏိုင္ၾကေသးေခ်။ အလာစကာႏွင့္ ဂရင္းလန္းေတာင္ပိုင္းေန အက္စကီးမိုးလူမ်ိဳးမ်ားကမူ လူျဖဴမ်ား ဝတ္ဆင္သကဲ့သို႔ပင္ ဝတ္ဆင္၍ေနၾကေပၿပီ။ ဂရင္းလန္းေန အက္စကီးမိုးလူမ်ိဳးအား ဒိန္းမတ္အစိုးရက ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသေပးေသာအဖြဲ႕မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုခံစားေစသည္။

အေမရိကန္အစိုးရက အလာစကာႏွင့္ ဂရင္းလန္းေတာင္ပိုင္းေန အက္စကီးမိုးလူမ်ိဳးမ်ားအဖို႔ ေန႔ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစားေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးထား သည္။ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္ က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အက္စကီးမိုးလူမ်ိဳးအတြက္ လုပ္ငန္းသစ္တစ္ရပ္ကိုတည္ေထာင္ ေပးရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ေလသည္။ ထိုလုပ္ငန္းသစ္မွာ ဆိုက္ဗီး ရီးယားျပည္နယ္မွ ယဥ္ေက်းၿပီး တန္းျဒသမင္မ်ားကို သြင္းေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသမင္မ်ားႏွင့္အတူ ကၽြမ္းက်င္သည့္ လက္ လူမ်ိဳးကိုလည္း ေခၚလာခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားအင္ဒီးယန္းမ်ား က ကၽြဲႏြားမ်ားကိုေမြးျမဴၾကသကဲ့သို႔ အက္စကီးမိုးလူမ်ိဳးတို႔က လည္း ထိုတန္းျဒသမင္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ ေမြးျမဴရေၾကာင္းကို သိလာၾကေစရန္ သင္ၾကားျပသ ေပးရန္အတြက္ ထိုလက္လူမ်ိဳးမ်ားကိုပါ ေခၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ ရေသာအခါတြင္ အက္စကီးမိုးလူမ်ိဳး အေျမာက္အျမားအား ဝင္ေငြရရွိႏိုင္ေစရန္ ႀကံစည္ေပးခ်က္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ အခက္အခဲအမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ပင္ ရွိေနေသးသည္။အက္စကီးမိုးလူမ်ိဳး အေျမာက္အျမားသည္ စည္သြတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာကလုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိၾကေလသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းကအက္စကီးမိုးလူမ်ိဳးတို႔သည္ ကင္းေထာက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေကာင္းမြန္စြာဝင္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေလသည္။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

Leave a Reply