အလယ္ေခတ္ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ၇ ခု

Posted on

အလယ္ေခတ္တြင္ ကမၻာ့အံဖြယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စာရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိခဲ့သည္ ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ေအာက္ပါစာရင္းမွာ ထိုေခတ္မွစာရင္းျဖစ္သည္ဟု မယူဆႏိုင္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ အလင္းေခတ္တိုင္သည္အထိ အလယ္ေခတ္ဆိုေသာ စကားလုံးကို သုံးႏႈန္းခဲ့ျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ အလယ္ေခတ္ဆိုေသာ သေဘာတရားမွာ ၁၆ရာစုတိုင္သည္အထိ ထင္ရွားျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘ႐ူဝါမွ ထိုစာရင္းမွာ အလယ္ေခတ္ေနာက္ပိုင္းမွ ျပဳစုခဲ့ေသာစာရင္းျဖစ္သည္ဟု အႀကံျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္က်ေသာစာရင္းဟု ၫႊန္းဆိုခဲ့သည္။

ထိုစာရင္းမ်ားမွ အေဆာက္အဦးအမ်ားစုမွာ အလယ္ေခတ္မတိုင္မီ အလြန္ေစာစီးေသာအခ်ိန္ကပင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုစာရင္းမွာ “အလယ္ေခတ္မွကမၻာ့အံဖြယ္မ်ား” (၇ ႏွစ္ဂဏန္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ။)၊ “အလယ္ေခတ္မွ အံဖြယ္ခုနစ္ပါး”၊ “အလယ္ေခတ္စိတ္ကူး” ႏွင့္ “အလယ္ေခတ္မွ ဗိသုကာဆိုင္ရာအံဖြယ္မ်ား” ဟူ၍ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚေဝၚၾကသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ထိုစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အလယ္ေခတ္မွႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အံ့ဖြယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ စတုန္းဟင္းခ္်
၂။ ကိုေလာ့စီယမ္
၃။ ကြန္အယ္လ္႐ႈိကာဖာ၏ ေျမေအာက္သခ်ႋဳင္း
၄။ တ႐ုတ္ျပည္မွ မဟာရံတံတိုင္းႀကီး

၅။ နန္ဂ်င္းမွေႂကြေမၽွာ္စင္
၆။ ဟာဂီယာ ဆိုဖီယာ
၇။ ပီဆာရွိ ယိုင္ေနေသာေမၽွာ္စင္

၁။ စတုန္းဟင္းခ္်

စတုန္းဟင္းခ္် (Stonehenge) ဆိုသည္မွာ သမိုင္းမတိုင္မီ ကာလကပင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အဦး တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဝစ္႐ႈိင္းယား (Wiltshire) ခ႐ိုင္ အမတ္စ္ဘူရီ (Amesbury) ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဖက္ ၂မိုင္ (၃.၂ကီလိုမီတာ) အကြာ စလစ္စ္ဘူရီ (Salisbury) ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဖက္ ၈.၁မိုင္ (၁၃ ကီလိုမီတာ) အကြာတို႔တြင္ တည္ရွိသည္။ စတုန္းဟင္းခ္်တြင္ ေျမကတုတ္ ႏွင့္ ထိုအရာကို စက္ဝိုင္းပုံသဏၭန္ ဝိုင္းရံထားေသာ ေထာင္မတ္ေနသည့္ ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္တုံးမ်ားပါဝင္သည္။

ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ဤေက်ာက္တုံးသဏၭန္ တည္ေဆာက္မႈသည္ ဘီစီ ၂၅၀၀ ခန္႔ကပင္တည္ရွိခဲ့ၿပီး ဘီစီ ၂၄၀၀ မွ ဘီစီ ၂၂၀၀ အထိ အခ်ိန္ကာလအတြင္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ ဟုယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုလက္ရွိေတြ႕ျမင္ေနရေသာ ေက်ာက္တုံးမ်ားမွာ ထိုေနရာရွိ အေစာဆုံး ေက်ာက္တုံးတည္ေဆာက္မႈမ်ား မဟုတ္ေပ။

ပထမဦးဆုံးတည္ေဆာက္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ယခုထက္တိုင္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ ေျမကတုတ္ႏွင့္ တူးေျမာင္းမ်ားကို ဘီစီ ၃၁၀၀ ခန္႔တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားကို ယူနက္စကို၏ ကမၻာ့ သမိုင္းဝင္ အေမြအႏွစ္မ်ား အျဖစ္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး ေအ့ဗ္ဘူရီ ဟင္းခ္်တည္ေဆာက္မႈမ်ား (Avebury henge monument) ႏွင့္အတူတြဲဖက္၍ စာရင္းသြင္းခဲ့သည္။

၂။ ကိုေလာ့စီယမ္

ေက္ာလုိဆီယမ္ဆုိတာ အီတလီေရာမၿမဳိ႕ရဲ႕အလယ္ေခါင္မွာရွိတဲ့ ဧရာမကဇာတ္ရုံႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ Flavian ကဇာတ္ရုံလုိ႔လည္းေခၚၾကပါတယ္။ ေရာမ Flavian မင္းဆက္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ နီရုိဘုရင္ႀကီးရဲ႕ေၾကးရုပ္တု(Colossus of Nero) အနီးမွာေဆာက္ခဲ့တဲ့ဇာတ္ရုံျဖစ္တာေၾကာင့္ Colosseum ဆုိတဲ့နာမည္ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီဇာတ္ရုံႀကီးကို ေအဒီ ၇၂ခုႏွစ္ ဘုရင္ Vespasian လက္ထက္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕သား Titus လက္ထက္ ေအဒီ ၈၁ခုႏွစ္(၉ႏွစ္အၾကာ) မွာ ၿပီစီးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးအေစခံ ၆ေသာင္းခန္႔ကုိ သုံးခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာက္တုံးနဲ႔ ကြန္ကရစ္ကုိသုံးကာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ရုံႀကီးျဖစ္ၿပီး ေဆာက္ခဲ့သမွ်ေရွးေဟာင္း ကြန္ကရစ္ဇာတ္ရုံေတြထဲမွာ အႀကီးဆုံးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေျမဧက ၆ဧကေပၚမွာေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ဇာတ္ရုံႀကီးရဲ႕ပုံစံဟာ ဘဲဥပုံသ႑ာန္ရွိၿပီး အမုိးမပါပဲ ထုိင္ခုံတန္းမ်ားကို အ၀ိုင္းအဆင့္ဆင့္နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ လူေပါင္း ၅ေသာင္းကေန ၈ေသာင္းအထိဆန္႔တဲ့ ဇာတ္ရုံႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္ရုံဟု ဆုိေပမယ့္ ဇာတ္ပြဲေတြျပတာမဟုတ္ပဲ။ တုိက္ခုိက္ပြဲ သတ္ျဖတ္ပြဲေတြ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္သည္ ၊ သုံ႔ပန္း ၊ တိရစာၦန္မ်ားဟာ တစ္ဦးခ်င္း ၊ အုပ္စုလုိက္ စသည့္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္သည့္ပြဲ ၊ လူကုိျခေသ့ၤစာေကြ်းပြဲေတြကို ၾကည့္ရႈသူေတြက အားေပးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိတုိက္ပြဲေတြဟာ အဲဒီေခတ္က အပန္းေျဖၾကည့္ရႈ႕စရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကြ်န္ေတြကုိ အၿမဲေလ့က်င့္ေစကာ လက္နက္ကိရိယာအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တုိက္ခုိက္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတြကုိ သူေဌးႀကီးေတြ ၊ အရာရွိႀကီးေတြက ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ၿပဳိင္ပြဲမွာ ႏုိင္တဲ့ကြ်န္ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ဂုဏ္ကုိတက္ေစပါတယ္။

ဒီဇာတ္ရုံႀကီးမွာ ကြ်န္ေတြနဲ႔ တိရစာၦန္ေတြကို ထားတဲ့ေနရာေတြကိုလည္းထည့္သြင္းထားၿပီး ယေန႔တုိင္ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါေသးတယ္။ တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ပြဲမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၉၀ ခန္႔ၾကာေအာင္ ဘုရင္အဆက္ဆက္က အစဥ္အလာတစ္ခုလုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒီကြင္းႀကီးမွာေသဆုံးခဲ့သူေပါင္းဟာ ၄သိန္းထက္မနည္းရွိခဲ့ၿပီး ၊ တိရစာၦန္ေပါင္းလည္း သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

လူေနမႈစနစ္ နဲ႔ အေတြးအေခၚမ်ားျမင့္တက္လာၿပီး ေခတ္အလယ္ပိုင္းေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သတ္ျဖတ္ပြဲေတြကုိ ဒီကြင္းႀကီးထဲမွာမလုပ္ေတာ့ပဲ ပုံမွန္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲနဲ႔ ဘာသာေရးပြဲမ်ားသာ ျပဳလုပ္ေတာ့ပါတယ္။ ငလွ်င္ဒဏ္နဲ႔ ေက်ာက္တုံးမ်ားခုိးယူဖ်က္စီးသူမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါမွာ မူလဇာတ္ရုံရဲ႕ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံသာ က်န္ပါေတာ့တယ္။

ယေန႔တုိင္ အထင္ရွားဆုံး ေရွးေဟာင္း ကဇာတ္ရုံတစ္ရုံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ယူနက္စကုိရဲ႕ ကမာၻ႔ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ တစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားခံရကာ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေပါင္း သန္းခ်ီၿပီးလာေရာက္ေလ့ရွိတဲ့ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ကြန္အယ္လ္႐ႈိကာဖာ၏ ေျမေအာက္သခ်ႋဳင္း

ကြန္အယ္လ္႐ႈိကာဖာ၏ ေျမေအာက္သခ်ႋဳင္း (The Catacombs of Kom el Shoqafa) သည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ အလက္ဇႏၵရီးယားၿမိဳ႕ တြင္ ရွိေသာ သမိုင္းဝင္ေရွးေဟာင္းသုေတသန ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလယ္ေခတ္၏ အံဖြယ္ ခုနစ္ခုတြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ေအဒီ ၂ရာစုခန္႔တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႈိဏ္ေခါင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ အထပ္သုံးထပ္ရွိၿပီး ေျမေအာက္အနက္ေပ ၁၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔အထိရွိသည္။ ေက်ာက္တုံးမ်ားကုိ ျဖတ္ထုတ္ၿပီးတည္ေဆာက္သည့္နည္းပညာ ( rock-cut technology ) ကို အသုံးျပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားသည္။

စနစ္အလြန္က်ၿပီး အခန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သည့္အျပင္ ေလွကားအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသခ်ႋဳင္းတြင္ အလက္ဇႏၵရီးယား ၿမိဳ႕သားတို႔၏ ဂူမ်ား၊ ႐ုပ္ထုမ်ား၊ ဖာ႐ိုးနစ္ အသုဘ အခမ္းအနားမွ ဟယ္လင္ႏွင့္ အေစာပိုင္း အင္ပီရီယယ္ ေရာမတို႔ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ပါဝင္ေသာ သမိုင္းဝင္ ပစၥည္းမ်ား တို႔ ရွိေနသည္။ ကြန္အယ္လ္ ႐ႈိကာဖာ၏ ေျမေအာက္ သခ်ႋဳင္းတြင္ ေရာမ၊ ဂရိ ႏွင့္ အီဂ်စ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေရာယွက္ေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ ႐ုပ္ထုမ်ားမွာ အီဂ်စ္ျပည္သား စတိုင္လ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရာမတို႔၏ အဝတ္အစားႏွင့္ ဆံပင္ပုံစံတို႔ ရွိၾကသည္။

သခၤ်ဳိင္းအျဖစ္ ၂ရာစု မွ ၄ရာစုခန္႔အထိ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ယေန႔ထိတုိင္မူလအတုိင္း က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေျမႀကီးေအာက္တြင္တည္ရွိေနၿပီး အကာအကြယ္မ်ားေၾကာင့္ မပ်က္စီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ၿပီး ၁၉၀၀ ခုႏွစ္မွ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ ၁၈၉၂ခုႏွစ္ကတည္းက ရွာေဖြခဲ့ၾကေသာ္လည္း မေတြ႔ခဲ့ပဲ ျမည္းတစ္ေကာင္လႈိဏ္ေခါင္းထဲကို ျပဳတ္က်ခဲ့ရာမွ မေတာ္တဆ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ မွ လူမ်ားၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ေစရန္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၄။ တ႐ုတ္ျပည္မွ မဟာရံတံတိုင္းႀကီး

အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ ၁၀၀၀၀ လီ ( ၁ လီ = ၁/၃ မိုင္) ရွည္လ်ားေသာ တံတိုင္းႀကီးဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အတြဲလိုက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေျမကတုပ္ ႏွင့္ ေက်ာက္ကတုပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘီစီ ၆ရာစု မွ ေအဒီ ၁၆ရာစုအတြင္း တ႐ုတ္မင္းဆက္ အဆက္ဆက္တို႔လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္အင္ပါယာ၏ ေျမာက္ဖက္နယ္စပ္ကို ႐ႈန္းႏူ (Xiong-nu) တို႔၏တိုက္ခိုက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကို ျပဳခဲ့ၾကသည္။

မဟာရံတံတိုင္းဟု ရည္ၫႊန္းေသာ အခ်ိဳ႕တံတိုင္းမ်ားမွာ ဘီစီ ၅ရာစုကပင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ အထင္ရွားဆုံးတံတိုင္းမွာ တ႐ုတ္၏ ပထမဆုံးအင္ပါယာ ခ်င္ရွိဟြမ္ (Qin Shi Huang) ၏လက္ထက္ ဘီစီ ၂၂၀- ၂၀၀ၾကားတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အနည္းငယ္သာ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေတာ့သည္။ ထိုတံတိုင္းမွာ ယခုလက္ရွိတည္ရွိေနေသာ မင္မင္းဆက္ ( Ming Dynasty) လက္ထက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ တံတိုင္း၏ ေျမာက္ဖက္ အလြန္ေဝးလံေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။

မဟာရံတံတိုင္းႀကီးသည္ အေရွ႕ဖက္ ဆန္းဟိုင္ကြမ္း ( Shan-hai-guan) မွ အေနာက္ဖက္ ေလာ့ပ္ေနာ္(Lop Nur) အထိ မိုင္ေပါင္း ၄၀၀၀ (ကီလိုမီတာ ၆၄၀၀) ခန္႔ ရွည္လ်ားသည္။ မြန္ဂိုးလီးယားအတြင္းပိုင္း၏ ေတာက္ဖက္နယ္စပ္တေလၽွာက္ကို လျခမ္းပုံသဏၭာန္ရစ္ပတ္ထားၿပီး စုစုေပါင္း မိုင္ေပါင္း ၄၁၆၀ (၆၇၀၀ကီလိုမီတာ) အထိရွည္လ်ားသည္။

အထြဋ္အထိပ္သို႔ေရာက္ရွိေနေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ မင္တံတိုင္းကို လူေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္က ေစာင့္ၾကပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေပါင္း ၂သန္းမွ ၃သန္းအထိ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီေသာ တံတိုင္းတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအတြင္း ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

၅။ နန္ဂ်င္းမွေႂကြေမၽွာ္စင္

နန္ဂ်င္းမွ ေႂကြေမွ်ာ္စင္(သို႔မဟုတ္ ေႂကြဘုရား) သည္ ေဘာင္အန္စီ (Bao’ensi)(ေက်းဇူးဘုရားေက်ာင္း) ဟုလည္း လူသိမ်ားၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နန္ဂ်င္း ရွိ ယန္စီျမစ္၏ေတာင္ဖက္ ကမ္းပါးတြင္ တည္ရွိေသာ သမိုင္းဝင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအေဆာက္အဦးသည္ ၁၅ရာစုတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္တည္ရွိခဲ့ၿပီး အေဆာက္အဦး၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုမွာ ၁၉ရာစု တိုင္ပင္းပုန္ကန္မႈ အတြင္း၌ ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ေၾကြေမွ်ာ္စင္ကုိ မင္းဆက္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ယံုလီဧကရာဇ္ (၁၄၀၂-၁၄၂၄) လက္ထက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခအက်ယ္အ၀န္း၏ အခ်င္းမွာ ၉၇ေပ ရွိၿပီး အျမင့္မွာ ၂၆၀ေပ ရွိသည္။ အထပ္ကုိးထပ္ ၊ ေလွကားထစ္ ၁၈၄ထစ္ပါေသာ ေၾကာင္လိမ္ေလွကားတစ္ခု ႏွင့္ အလယ္ဗဟုိတြင္ ေစတီတစ္ဆူပါရွိသည္။ အမုိးထိပ္ဆုံးတြင္ ေရႊေရာင္နာနတ္သီးပုံစံျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားသည္။

၁၈၀၁ခုႏွစ္တြင္ မုိးႀကဳိးအပစ္ခံခဲ့ရၿပီး အေပၚဆုံး ၄ထပ္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္တုိအတြင္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၈၅၀ခန္႔တြင္ Taiping ပုန္ကန္မႈျဖစ္ပြားၿပီး နန္က်င္းၿမဳိ႕သည္ပုန္ကန္သူမ်ားလက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေမွ်ာ္စင္အတြင္းဘက္ရွိ ရုပ္တုမ်ား ၊ ပန္းခ်ီမ်ား ဖ်က္စီးခံခဲ့ရသည္။ ၁၈၅၆ခုႏွစ္တြင္မႈ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ Taiping သူပုန္မ်ား က အၿပီးတုိင္ၿဖဳိခ်ပစ္ခဲ့သည္။ ၿဖဳိခ်ခံခဲ့ရသည့္ ေမွ်ာ္စင္မွ အပုိင္းအစမ်ားကို အျခားအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳၾကသျဖင့္ ေမွ်ာ္စင္ေနရာမွာ ေျမကြက္လပ္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆုံးသူေဌးႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ အိမ္ၿခံေျမသူေဌးႀကီး Wang Jianlin က ေၾကြေမွ်ာ္စင္ကုိ မူလပုံစံအတုိင္းျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ ၁ဘီလ်ံယြန္(ေဒၚလာ ၁၆၅သန္း) ကုိ တစ္ဦးတည္းလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ၅ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး တခ်ိန္က ေၾကြေမွ်ာ္စင္ကုိ ျပန္လည္ျမင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

၆။ ဟာဂီယာ ဆိုဖီယာ

ဟာဂီယာ ဆိုဖီယာ အေဆာက္အအုံသည္ တူရကီႏုိင္ငံ အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည္။ ေအဒီ ၅၃၇ ဘိုင္ဇင္တုိင္းအင္ပါယာ ဂ်ပ္စတင္းနီးယန္း ဘုရင္ႀကီး လက္ထက္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ထြန္းကားမႈအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ားမွာ Anthemius of Tralles ႏွင့္ Isidorus of Miletus တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဘုိင္ဇင္တုိင္းအင္ပါယာ၏ အေရးအပါဆုံး အေဆာက္အဦး ႏွင့္ အႀကီးက်ယ္ဆုံးအေဆာက္အဦးျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ၁၄၅၃ ခုႏွစ္အထိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္ တည္ရွိခဲ့သည္။ ၁၄၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘိုင္ဇင္တိုင္း ကြန္စတန္တီႏိုပယ္လ္ကို ေအာ္တိုမန္ တာ့ခ္မ်ားက ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေအာ္တိုမန္တူရကီဘုရင္မဟ္မက္ ေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ဗလီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္တူရကီထူေထာင္သူ အတာတပ္ခ္ လက္ထက္ ၁၉၃၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ဟာဂီယာဆိုဖီယာကို ျပတိုက္တစ္ခု အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဗိသုကာလက္ရာ အလြန္ေျမာက္သည့္ အေဆာက္အဦးျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အလွဆုံးအေဆာက္အအုံမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရသည္။ ေရွးေဟာင္းေရာမ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ ေအာ္တိုမန္လက္ရာမ်ားကို ေရာယွက္လ်က္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦး ျဖစ္ပါသည္။ တူရကီႏုိင္ငံ၏ ကမာၻ႔အလွည့္ခရီးသြားအမ်ားဆုံးလာရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ ၃သန္းခန္႔လာေရာက္ေလ့ရွိသည္။

၇။ ပီဆာရွိ ယိုင္ေနေသာေမၽွာ္စင္

ဒီေမွ်ာ္စင္ႀကီးကေတာ့ အီတလီႏုိင္ငံ ပီဆာၿမဳိ႕ ပီဆာဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ေနာက္မွာ တည္ရွိတဲ့ ပီဆာေမွ်ာ္စင္ႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီၿမဳိ႕ရဲ႕ တတိယ သက္တမ္းအၾကာဆုံးအေဆာက္အအုံဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ (ပထမ နဲ႔ ဒုတိယကေတာ့ ပီဆာဘုရားေက်ာင္း နဲ႔ ပီဆာႏွစ္ျခင္းမဂၤလာက်င္းပရာေနရာ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။)

ပီဆာေမွ်ာ္စင္ကုိ ၁၁၇၃ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေခါင္းေလာင္းထုိးတဲ့ေမွ်ာ္စင္တစ္ခုအျဖစ္ သီးသန္႔တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၃.၉၉ဒီဂရီ ေစာင္းေနတာေၾကာင့္ ပီဆာေမွ်ာ္စင္ရဲ႕ တစ္ဖက္စီဟာ အျမင့္မတူညီပါဘူး။ တစ္ဖက္က ၁၈၇.၂၇ေပ ျမင့္ၿပီး တစ္ဖက္ကေတာ့ ၁၈၆ေပသာ ျမင့္ပါတယ္။ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းက ေလွကားထစ္ ၂၉၄ထစ္ရွိၿပီး ေတာင္ဘက္ျခမ္းကေတာ့ ၂၉၆ထစ္ ရွိပါတယ္။ ေမွ်ာ္စင္ရဲ႕အေလးခ်ိန္ကေတာ့ ၁၄၅၀၀ တန္ ရွိပါတယ္။

၁၁၇၈ခုႏွစ္မွာ ေဆာက္လုပ္ရင္း တတိယထပ္အေရာက္မွာ ေအာက္ခံေျမေပ်ာ့သြားတာေၾကာင့္ တစ္ဖက္ကိုေစာင္းသြားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ တည္ေဆာက္မႈကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ ရပ္နားခဲ့ၿပီး ၁၂၇၅ခုႏွစ္မွ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ကာ ၁၂၈၄ခုႏွစ္မွာ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ထပ္မံရပ္နားရျပန္ပါတယ္။ ၁၃၅၀ခုႏွစ္မွာမွ ၿပီးစီးေအာင္တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အခ်ိန္ ၃၃၄ႏွစ္ၾကာမွ ၿပီးစီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇုိင္းလက္ရာကုိ မည္သူတည္ေဆာက္ခဲ့မွန္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ာစြာၾကာေအာင္ မသိရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာမွ အီတလီဗိသုကာပညာရွင္ Bonanno Pisano ရဲ႕ ဒီဇုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိလာၾကပါတယ္။ ေစာင္းေနတဲ့ပီဆာေမွ်ာ္စင္ႀကီးဟာ စက္၀ိုင္းပုံစံရွိၿပီး အထပ္ ၈ထပ္ ရွိကာ ၊ ေခါင္းေလာင္း ၇လုံးကုိ ၈ထပ္ေျမာက္မွာ ထားရွိပါတယ္။ ေခါင္းေလာင္း၇လုံးဟာ ဂီတရဲ႕ ဓိက သေကၤတႏုတ္ ၇ခုကုိ ရည္ညႊန္းပါတယ္။ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းကေတာ့ ဂ်ာမန္ေတြဟာ ဒီေမွ်ာ္စင္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေမွ်ာ္စင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၈၇ခုႏွစ္မွာေတာ့ UNESCO က ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းၿပီး ထိမ္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၀၀ခုႏွစ္ ကေန ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ႕ခြင့္မ်ားကုိ ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပင္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ၾကာေအာင္ ဒီအတုိင္းခံႏုိင္ဦးမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးလာေရာက္ေလ့ရွိတဲ့ ေနရာတစ္ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

One thought on “အလယ္ေခတ္ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ၇ ခု

Leave a Reply