ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္သည္ ထင္ရွားေသာဂရိလူမ်ိဳး သိပၸံပညာႏွင့္ ယထာဘူတပညာရွင္ႀကီးျဖစ္သည္။ ယေန႔ထက္တုိင္ သုံးစြဲေနဆဲျဖစ္ေသာ ပုိက္သာဂုိးရပ္စ္ သီအုိရမ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေဆးေဆာ့ကၽြန္းတြင္ ၅၇၀ဘီစီခန္႔က ဖြားျမင္ခဲ့၍ မိခင္ျဖစ္သူမွာ ေဆးေဆာ့ကြ်န္းသူျဖစ္ၿပီး ဖခင္မွာ Tyreၿမဳိ႕(ယခု လက္ဘႏြန္) မွ ကုန္သည္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

ကေလးဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေဆးေဆာ့ကြ်န္းတြင္သာ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ကုန္သည္ျဖစ္သည့္ ဖခင္ႏွင့္အတူ ခရီးမ်ားလုိက္ပါရင္း ေနရာစုံကုိ ေရာက္ဖူးခဲ့သည္။ ဖခင္ျဖစ္သည္က သူ႔အား Tyre သုိ႔ေခၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ပညာသင္ၾကားေစခဲ့သည္။ ဆရာအမ်ဳိးမ်ဳိးထံတြင္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ဂရိကဗ်ာဆရာႀကီး ဟုိးမား၏ ကဗ်ာမ်ားကို ရြတ္ဖတ္ေလ့ရွိၿပီး ႀကဳိးခုႏွစ္ပင္တပ္ ေရွးေဟာင္းေစာင္း(lyre) တီးရသည္ကုိ ၀ါသနာပါသည္။

အသက္ ၁၈ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေနစႀကၤာဝဠာ၏ လွည့္လည္သြားလာပုံကို စတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည့္ အေတြးအေခၚပညာရွင္ႀကီး ေသးလိစ္ႏွင့္ ဆုံေတြ႔ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေသးလိစ္သည္ အလြန္အုိမင္းေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပုိက္သာဂုိးရပ္စ္အား ပညာအနည္းငယ္သာ သင္ေပးႏုိင္ေတာ့သည္။ ေသးလိစ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈသည္ ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္အတြက္ အလြန္အဖုိးတန္ခဲ့သည္။ ေသးလိစ္ထံမွ ၾကားရသည့္ စကားမ်ားေၾကာင့္ ပုိက္သာဂုိးရပ္စ္ သည္ သိပၸံ ၊ သခၤ်ာ ႏွင့္ နကၡတၱေဗဒ ပညာရပ္မ်ားအေပၚတြင္ အလြန္အမင္း စိတ္၀င္စားသြားေတာ့သည္။

ဘီစီ ၅၃၅ခုႏွစ္တြင္ ပညာမ်ား ထပ္မံသင္ၾကားရန္အတြက္ အီဂ်စ္သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိအေတာအတြင္း ကုိယ္ပုိင္သီအုိရီေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း ထုတ္ႏုိင္ရန္ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည္။ အီဂ်စ္တြင္ ၁၀ႏွစ္ခန္႔ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Oenuphis ထံတြင္ ပညာသင္ခဲ့ျပန္သည္။ ဘီစီ ၅၂၅ တြင္ ပါရွားဘုရင္က အီဂ်စ္ကုိ သိမ္းယူခဲ့သျဖင့္ ပုိက္သာဂုိးရပ္စ္သည္ အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ေဘဘီလုံသုိ႔ ပါသြားခဲ့ဖူးသည္။ ထုိအတြင္းမွာ ပါရွားဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ သခၤ်ာပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူခဲ့ျပန္သည္။

ေျမထဲပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ခန္႔ လွည့္လည္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္အ႐ြယ္တြင္ အီတလီျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ က႐ိုတိုနာၿမိဳ႕တြင္ အတည္တက်ေနထိုင္ေလသည္။ အေတြးအေခၚပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ Theano ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ သားတစ္ေယာက္ ႏွင့္ သမီးသုံးေယာက္ ရခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆုိၾကသည္။

က႐ိုတိုနာၿမိဳ ့၌ ေနထိုင္စဥ္ ပိုက္သဂိုးရပ္သည္ ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းေထာင္ကာ၊ ယင္း၏ယထာဘူတ သေဘာတရားမ်ားကို ေဟာေျပာေလသည္။ ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္ ၏ယုံၾကည္ခ်က္မွာ လူေသၿပီးေနာက္၊ လူ႕ဝိညာဥ္သည္ အျခားသက္ရွိ တစ္ခုအတြင္းသို႔ဝင္သည္။ လူႏွင့္ တိရစၧာန္သည္ ဆက္သြယ္လ်က္ရွိသျဖင့္၊ လူကြယ္လြန္ေသာ္ ေနာက္ဘဝတြင္ တိရစၧာန္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူသည္ အျပစ္ကင္းစင္စြာေနထိုင္ပါမွ၊ ေနာက္ဘဝတြင္ တိရစၧာန္ျဖစ္မည့္ ဒုကၡမွကင္းလြတ္ႏိုင္မည္။

ထိုေၾကာင့္ ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္ဂိုဏ္းဝင္မ်ားသည္ သခၤ်ာပညာရွင္မ်ားျဖစ္၍ တည္ၾကည္စြာေနထိုင္၍ ၿခိဳးၿခံစြာ က်င့္ႀကံၾကရသည္။ မၾကာမီ ယင္းဂိုဏ္းဝင္မ်ား ျပန္႔ပြားလာေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံေရးအေငြ႕အသက္မ်ား ဝင္ဘာေသာအခါ၌မူ၊ အစိုးရ၏ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းခံရသျဖင့္၊ တစ္ဂိုဏ္းလုံး ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္သြားရေလသည္။ အျခားပါရမီရွင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ပုိက္သာဂုိးရပ္စ္သည္လည္း သူ၏ယုံၾကည္ခ်က္အတြက္ ေဟာေျပာမႈေပါင္းမ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့သလုိ သူ႔အားရန္လုိသူေပါင္းလည္း မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္ ႏွင့္ သူ႕ဂိုဏ္းသားမ်ား၏ ႀကံဆခ်က္မ်ားသည္ သခ်ၤာႏွင့္ နကၡတၱေဗဒပညာရပ္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစသည္။ သူႏွင့္ သူ႕ဂိုဏ္းဝင္တို႔က “ေထာင့္မွန္ႀတိဂံတစ္ခုတြင္ ေထာင့္မွန္ခံအနားရွိ စတုရန္းသည္ က်န္အနားႏွစ္ခုရွိ စတုရန္းမ်ားေပါင္းကိန္းႏွင့္ တူသည္” ဟူ၍ သက္ေသထုတ္ျပခ်က္ကို ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္ သီအိုရမ္ဟု ပင္ေခၚၾကသည္။

ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္ႏွင့္ တပည့္မ်ား၏ နကၡတၱေဗဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္တစ္ရပ္ကား “ကမၻာေျမႀကီးသည္ အလုံးျဖစ္၍ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္အတူ ေနကို လွည့္ပတ္လ်က္ သြားေနၾကသည္” ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မွ ေကာ့ပါးနီကပ္၏ အဆိုသည္ ေပၚေပါက္လာရသည္ဟု ဆိုရန္ရွိသည္။ ယထာဘူတပညာရွင္ႀကီး ပေလးတို၏ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားသည္ ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္၏ အယူအဆမွား၏ ေက်းဇူးမကင္းလွေခ်။

ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္ႀကီး ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္သည္ ဘီစီ၄၉၀ ႏွင့္ ၅၀၀ၾကား တြင္ အီတလီႏုိင္ငံ မက္တာပြန္တန္ၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္သည္။


ပိုက်သာဂိုးရပ်စ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်သည် ထင်ရှားသောဂရိလူမျိုး သိပ္ပံပညာနှင့် ယထာဘူတပညာရှင်ကြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့ထက်တိုင် သုံးစွဲနေဆဲဖြစ်သော ပိုက်သာဂိုးရပ်စ် သီအိုရမ်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဆေးဆော့ကျွန်းတွင် ၅၇ဝဘီစီခန့်က ဖွားမြင်ခဲ့၍ မိခင်ဖြစ်သူမှာ ဆေးဆော့ကျွန်းသူဖြစ်ပြီး ဖခင်မှာ Tyreမြို့(ယခု လက်ဘနွန်) မှ ကုန်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။

ကလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဆေးဆော့ကျွန်းတွင်သာ နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ အရွယ်ရောက်သောအခါ ကုန်သည်ဖြစ်သည့် ဖခင်နှင့်အတူ ခရီးများလိုက်ပါရင်း နေရာစုံကို ရောက်ဖူးခဲ့သည်။ ဖခင်ဖြစ်သည်က သူ့အား Tyre သို့ခေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ပညာသင်ကြားစေခဲ့သည်။ ဆရာအမျိုးမျိုးထံတွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ဂရိကဗျာဆရာကြီး ဟိုးမား၏ ကဗျာများကို ရွတ်ဖတ်လေ့ရှိပြီး ကြိုးခုနှစ်ပင်တပ် ရှေးဟောင်းစောင်း(lyre) တီးရသည်ကို ဝါသနာပါသည်။

အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်တွင် နေစင်္ကြာဝဠာ၏ လှည့်လည်သွားလာပုံကို စတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည့် အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီး သေးလိစ်နှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် သေးလိစ်သည် အလွန်အိုမင်းနေပြီဖြစ်ပြီး ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်အား ပညာအနည်းငယ်သာ သင်ပေးနိုင်တော့သည်။ သေးလိစ်နှင့် တွေ့ဆုံမှုသည် ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်အတွက် အလွန်အဖိုးတန်ခဲ့သည်။ သေးလိစ်ထံမှ ကြားရသည့် စကားများကြောင့် ပိုက်သာဂိုးရပ်စ် သည် သိပ္ပံ ၊ သင်္ချာ နှင့် နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရပ်များအပေါ်တွင် အလွန်အမင်း စိတ်ဝင်စားသွားတော့သည်။

ဘီစီ ၅၃၅ခုနှစ်တွင် ပညာများ ထပ်မံသင်ကြားရန်အတွက် အီဂျစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်း ကိုယ်ပိုင်သီအိုရီပေါင်းများစွာကိုလည်း ထုတ်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ အီဂျစ်တွင် ၁၀နှစ်ခန့်နေခဲ့ပြီးနောက် ဘုန်းတော်ကြီး Oenuphis ထံတွင် ပညာသင်ခဲ့ပြန်သည်။ ဘီစီ ၅၂၅ တွင် ပါရှားဘုရင်က အီဂျစ်ကို သိမ်းယူခဲ့သဖြင့် ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်သည် အကျဉ်းသားအဖြစ် ဘေဘီလုံသို့ ပါသွားခဲ့ဖူးသည်။ ထိုအတွင်းမှာ ပါရှားဘုန်းတော်ကြီးများထံမှ သင်္ချာပညာရပ်များကို သင်ယူခဲ့ပြန်သည်။

မြေထဲပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းရှိ နိုင်ငံများတွင် နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ခန့် လှည့်လည်နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်၊ အသက်ငါးဆယ်ကျော်အရွယ်တွင် အီတလီပြည်တောင်ပိုင်းရှိ ကရိုတိုနာမြို့တွင် အတည်တကျနေထိုင်လေသည်။ အတွေးအခေါ်ပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Theano နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် သားတစ်ယောက် နှင့် သမီးသုံးယောက် ရခဲ့ဖူးသည်ဟု ဆိုကြသည်။

ကရိုတိုနာမြို့၌ နေထိုင်စဉ် ပိုက်သဂိုးရပ်သည် ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းထောင်ကာ၊ ယင်း၏ယထာဘူတ သဘောတရားများကို ဟောပြောလေသည်။ ပိုက်သာဂိုးရပ်စ် ၏ယုံကြည်ချက်မှာ လူသေပြီးနောက်၊ လူ့ဝိညာဉ်သည် အခြားသက်ရှိ တစ်ခုအတွင်းသို့ဝင်သည်။ လူနှင့် တိရစ္ဆာန်သည် ဆက်သွယ်လျက်ရှိသဖြင့်၊ လူကွယ်လွန်သော် နောက်ဘဝတွင် တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ လူသည် အပြစ်ကင်းစင်စွာနေထိုင်ပါမှ၊ နောက်ဘဝတွင် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မည့် ဒုက္ခမှကင်းလွတ်နိုင်မည်။

ထိုကြောင့် ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်ဂိုဏ်းဝင်များသည် သင်္ချာပညာရှင်များဖြစ်၍ တည်ကြည်စွာနေထိုင်၍ ခြိုးခြံစွာ ကျင့်ကြံကြရသည်။ မကြာမီ ယင်းဂိုဏ်းဝင်များ ပြန့်ပွားလာသော်လည်း၊ နိုင်ငံရေးအငွေ့အသက်များ ဝင်ဘာသောအခါ၌မူ၊ အစိုးရ၏နှိပ်ကွပ်ခြင်းခံရသဖြင့်၊ တစ်ဂိုဏ်းလုံး ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားရလေသည်။ အခြားပါရမီရှင်များကဲ့သို့ ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်သည်လည်း သူ၏ယုံကြည်ချက်အတွက် ဟောပြောမှုပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သလို သူ့အားရန်လိုသူပေါင်းလည်း များစွာရှိခဲ့သည်။

ပိုက်သာဂိုးရပ်စ် နှင့် သူ့ဂိုဏ်းသားများ၏ ကြံဆချက်များသည် သင်္ချာနှင့် နက္ခတ္တဗေဒပညာရပ်များကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေသည်။ သူနှင့် သူ့ဂိုဏ်းဝင်တို့က “ထောင့်မှန်တြိဂံတစ်ခုတွင် ထောင့်မှန်ခံအနားရှိ စတုရန်းသည် ကျန်အနားနှစ်ခုရှိ စတုရန်းများပေါင်းကိန်းနှင့် တူသည်” ဟူ၍ သက်သေထုတ်ပြချက်ကို ပိုက်သာဂိုးရပ်စ် သီအိုရမ်ဟု ပင်ခေါ်ကြသည်။

ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်နှင့် တပည့်များ၏ နက္ခတ္တဗေဒနှင့် စပ်လျဉ်းသော ထုတ်ဖော်ချက်တစ်ရပ်ကား “ကမ္ဘာမြေကြီးသည် အလုံးဖြစ်၍ အခြားဂြိုဟ်များနှင့်အတူ နေကို လှည့်ပတ်လျက် သွားနေကြသည်” ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်မှ ကော့ပါးနီကပ်၏ အဆိုသည် ပေါ်ပေါက်လာရသည်ဟု ဆိုရန်ရှိသည်။ ယထာဘူတပညာရှင်ကြီး ပလေးတို၏ အတွေးအခေါ်အယူအဆများသည် ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်၏ အယူအဆမှား၏ ကျေးဇူးမကင်းလှချေ။

ဂရိအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီး ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်သည် ဘီစီ၄၉၀ နှင့် ၅၀၀ကြား တွင် အီတလီနိုင်ငံ မက်တာပွန်တန်မြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။

Leave a Reply