ကုိယ့္ကေလးကုိ လူေတာ္မ်ားျဖစ္ေစခ်င္သည့္ မိဘမ်ား သိထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

Posted on

ကေလးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈခ်င္း IQ ခ်င္း မတူညီႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ေခတ္သစ္နည္းစနစ္မ်ားအရ ကေလးတစ္ဦးကို ပါရမီရွင္ေလးမ်ားကဲ့သို႔ ေတာ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါသည္။

၁။ ဦးေႏွာက္၏ ဘယ္၊ ညာဆက္သြယ္မႈကိုသိထားပါ

ဦးေႏွာက္တြင္ ညာဘက္ႏွင့္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းႏွစ္ျခမ္းသည္ တံုျပန္မႈခ်င္း မတူညီသလို၊ လုပ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္မႈခ်င္းလည္း မတူညီေပ။ ဦးေႏွာက္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းသည္ ပိုင္းျခားေဝဖန္ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အပိုင္း ျဖစ္ၿပီး ညာဘက္အျခမ္းသည္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ထုတ္ေပးသည့္ အပိုင္းျဖစ္သည္။

ဦးေႏွာက္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းသည္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈကို အေထာက္အကူျပဳၿပီး၊ ညာဘက္ျခမ္းသည္ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း သိထားရန္လိုသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ ဦးေႏွာက္၏ ဘယ္ညာႏွစ္ပိုင္းသည္ ကြဲျပားေနေသာ္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝ ျပႆနာမ်ားကို စဥ္းစားေတြးေခၚ၊ ပိုင္းျဖတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း တံု႔ျပန္ ျပဳလုပ္ေပးေနၾကရသည္။

ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေလးဘက္တြား အရြယ္ေရာက္သည့္အခါ ဘယ္လက္ကို ေရွ႕ထုတ္ ေရြ႔လ်ား လိုက္လွ်င္ ညာေျခကို ေရွ႕ထုတ္လိုက္ရမည္ကို အလိုလိုသိသည္။ အလားတူ ညာလက္ကို ေရွ႕ထုတ္လိုက္လွ်င္ လည္း ဘယ္ေျခကို လိုက္ၿပီး ေရွ႕ထုတ္ရမည္ကို အလိုလိုသိသည္။ ယင္းအခ်က္ႏွစ္ခ်က္က ဦးေႏွာက္သည္ တစ္ပိုင္းႏွင့္တစ္ပိုင္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း အေကာင္းဆံုး ျပဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးတစ္ဦးသည္ ေလးဘက္တြားသြားျခင္း မလုပ္ဘဲ မတ္တပ္သြားျခင္းအလုပ္ကို တိုက္႐ိုက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ေလးဘက္တြားျခင္းသည္ မတ္တပ္ရပ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအတြက္ မျဖစ္မေန ဖြံ႔ၿဖိဳးရမည့္ အေျခခံျဖစ္ သည္။

လမ္းေလွ်ာက္သည့္ အရြယ္တြင္လည္း ညာလက္ ေရွ႕လႊဲလွ်င္ ဘယ္ေျခ လိုက္ေရႊ႕ရသည္။ ညာေျခ ဘယ္လက္၊ ဘယ္ေျခ ညာလက္လိုက္ရသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းပံုစံက ကေလးတစ္ဦးအတြက္ အေကာင္းဆံုး က်န္းမာ ေစသည့္ ပံုစံတစ္ခုကို အေျခခ်ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးတစ္ဦးတြင္ ဘယ္သန္၊ ညာသန္ စာေရးျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ စာေရးျခင္း ကိစၥတြင္ ဘယ္သန္ ညာသန္ ျပႆနာမရွိပါ။ ဘယ္သန္ကို ညာျဖင့္ေရးရန္ အတင္းအဓမၼတိုက္တြန္းျခင္း၊ ညာသန္ကို ဘယ္ျဖင့္ ေရးရန္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခိုင္းသင့္ပါ။ ကေလးကို ပိုၿပီး ထက္ျမက္ေစလိုလွ်င္ နွစ္ဘက္ စလံုးႏွင့္ ေရးတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပး၍ ရႏိုင္ပါသည္။ တစ္ေန႔ နည္းနည္းစီ ေလ့က်င့္သြားခိုင္းနိုင္ပါသည္။

ကေလးတစ္ဦးကို ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ ဒရမ္တီးခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ဒရမ္တီးျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ကေလးသည္ ဦးေႏွာက္ကို ဘယ္ေရာ ညာပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း အျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားမ်ား ႐ွဴခိုင္းပါ

ဦးေႏွာက္သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားမ်ားရေနရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို ဉာဏ္ေကာင္းၿပီး ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစခ်င္လွ်င္ အျပင္ထြက္ၿပီး ေလေကာင္းေလသန္႔ မ်ားမ်ား ႐ွဴခိုင္းသင့္သည္။ အျပင္ထြက္ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းျခင္း၊ ေဘာလံုးကစားခိုင္းျခင္း၊ ေျပးခိုင္းျခင္း၊ ႀကိဳးခုန္ခိုင္းျခင္း၊ လြတ္လပ္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေအာ္ဟစ္ ကစားေစျခင္းမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးေသာ ဦးေႏွာက္ေလ့က်င့္ျခင္း နည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔ အဆုပ္မ်ားကို ေလေတြအျပည့္ ႐ွဴသြင္း ႐ွဴထုတ္လုပ္ေစျခင္းက ဦးေႏွာက္ကိုလည္း မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ကေလးအမ်ားစုသည္ အိမ္တြင္၊ တီဗီ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ေနၾကသည္က မ်ားသည္။ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစလိုလွ်င္ အားလံုးကို မွ်တစြာေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔လိုသည္။ ကစားျခင္းက လူကို က်န္းမာေစႏိုင္သလို စိတ္ကိုလည္း ခ်မ္းသာေစႏိုင္သည္။ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ မည္မွ် လႈပ္ရွားသနည္းဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။

ကေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုမွာ ေရကူးျခင္းျဖစ္သည္။ ေရကူးျခင္းက အဆုပ္ကို အားေကာင္းေစၿပီး ဦးေနွာက္ကိုလည္း ေသြးလွည့္ပတ္စီးဆင္းမႈအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစကာ ဉာဏ္ရည္ကိုလည္း ထက္ျမက္ေစသျဖင့္ ေယာဂနည္းမ်ားတြင္ပါ ေရကူးနည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေလ့က်င့္ေစေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

အဆုပ္ကမ်ားမ်ား အလုပ္လုပ္၊ ဦးေႏွာက္ကို ေအာက္ဆီဂ်င္ပို႔၊ ဦးေႏွာက္က႐ႊင္ ဉာဏ္ထက္ျမက္ေပ်ာ္ရႊင္ဟု ေရာဂနည္းမ်ားတြင္ ဉာဏ္ေကာင္းေစေၾကာင္း အေထာက္အကူျပဳနည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားလ်က္ရွိ ၾကသည္။

၃။ အစား အေသာက္

ကိုယ္စားသမွ် ကိုယ္ခံစားရဆိုသည့္ စကားရွိပါသည္။ ကေလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာကိုလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေစ႐ံုမက ဦးေႏွာက္ကိုပါ အခ်ိဳးညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေပးရမည္။ အာဟာရျပည့္ဝသည့္ အစား အစာမ်ားကို စားေသာက္ျခင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာကိုသာမက ဦးေႏွာက္ကိုလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါသည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အာဟာရမျပည့္သည့္ အစားအစာမ်ား၊ ဓာတုေဆးဝါးပါသည့္ အစားမ်ား စားမိကာ ေရာဂါရသြားႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ ကေလးမ်ားကို တရားထိုင္ခိုင္းျခင္း၊ အာဟာရ ျပည့္ဝသည့္ အစားအစာမ်ား ေကၽြးေမြးကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ပံုမွန္ျပန္လာေစသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာဆိုသည္ကို လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အစားအစာဆိုရာတြင္လည္း ေကာင္းေသာအစာ၊ ဆိုးေသာအစာဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အစားအစာမ်ားကေကာင္းသနည္းဆိုသည္မွာ အထူးေျပာစရာမလိုပါ။ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္သည့္ သဘာဝအစား အစာမ်ားက လူကို က်န္းမာေစႏိုင္ပါသည္။ အသား၊ ငါး၊ အသီးအႏွံ မွ်တေအာင္စားျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိပါသည္။

ကေလးမ်ားအား အသင့္ထုပ္ပိုးအစားအစာမ်ား မစားေစသင့္ပါ။ ထို႔ျပင္ သၾကားဓာတ္၊ ဆားဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားကိုလည္း မေကၽြးသင့္ပါ။ အစားအေသာက္သည္ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ဉာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း စိတ္ထဲတြင္ မွတ္ထားသင့္ပါသည္။

၄။ ေလ့လာခ်ိန္ မွ်တပါေစ

ေလ့လာနည္းမ်ိဳးစံုရွိပါသည္။ ကေလးမ်ားကို အသံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အ႐ုပ္မ်ားျပ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကစားရင္း သင္ၾကားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ပိုၿပီးအတတ္ျမန္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ ကေလးတစ္ေယာက္၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈသည္ သူတို႔၏စိတ္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္မႈႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္။

ကေလးမ်ားကို စာေတြ႕သင္ၾကားျခင္းထက္ လက္ေတြ႔ ျမင္ သိ ၾကား ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ားက ပိုၿပီး ဦးေႏွာက္ကို ထက္ျမက္ေစကာ ဉာဏ္ရည္ကိုလည္း ထက္ျမက္ေစႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ားမွာ မွတ္ဉာဏ္ကို စစ္ေဆးျခင္းနည္းမ်ားျဖစ္ေနၿပီး အလြတ္က်က္ျပန္ရြတ္ခိုင္းေနလွ်င္ ဦးေႏွာက္ သည္ ထင္သေလာက္ မဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ပါ။

ဆရာက တစ္ခ်ိန္လံုး အတန္းေရွ႔က ရပ္ေနၿပီး ပ်င္းစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သင္ျပေနျခင္းကလည္း ကေလးမ်ားကို ထက္ျမက္သြက္လက္သူမ်ား ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ ကေလးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ တီထြင္ အားထုတ္ရျခင္း မ်ားမပါေသာ အနာအၾကားတစ္ခုတည္းသက္သက္ သင္ၾကားေနျခင္းကလည္း မထိေရာက္ႏိုင္ပါ။

အိမ္တြင္ မိဘမ်ားက ကေလးမ်ား၏ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေစနိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေပးသည့္ အေနျဖင့္ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားကို လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေပးနိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ စာမ်ားမ်ား ဖတ္လာ ေစရန္ စာအုပ္မ်ားဝယ္ေပးျခင္း ကေလး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းမ်ားျဖင့္ စတင္ သင့္ပါသည္။

ကေလးမ်ား စာဖတ္လာၿပီဆိုလွ်င္ ဉာဏ္ရည္ကိုထက္ျမက္ေစသည့္ ပုစၦာမ်ားေမးျခင္း၊ ဉာဏ္စမ္း ပေဟဠိမ်ား ဝွက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ကေလးႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ား စိတ္ရႊင္လန္းက်န္းမာေစရန္ အျခား နည္းတစ္နည္းမွာ သီခ်င္းမ်ားနားေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္တူရိယာတစ္ခုခုကို တီးမႈတ္ႏိုင္ျခင္းကိုလည္း အားေပးသင့္သည္။ ဂီတသည္ ထက္ျမက္မႈကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

ထို႔ျပင္ ကေလးမ်ားကို ဂီတ၊ အႏုပညာ၊ ပန္းခ်ီစသည္တို႔ႏွင့္လည္း မကင္းကြာေအာင္ မိဘမ်ားက အိမ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ် မိဘမ်ားက အိမ္တြင္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါလိမ့္မည္။

၅။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိပါေစ

ကေလးတစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ သူတို႔၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေန သည္။ လူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ ယံုၾကည္စိတ္ရွိျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ လူတစ္ေယာက္ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ား ေျပာဆိုသမွ်ကို ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားက ေဝဖန္မႈမ်ားသည္ အေရးမႀကီး၊ ကိုယ္ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ထားသလဲဆိုသည္က အေရးႀကီးေၾကာင္း ကိုလည္း သူတို႔ကို နားခ်ေပးနိုင္ပါသည္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈမရွိသည့္အခါ ကေလးမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္မ်ား အားနည္းလာတတ္သည္။ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနျခင္းမ်ားကို ဦးစြာ ျပဳျပင္ရမည္။ လူႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္က တာဝန္ေပးျခင္း၊ တာဝန္ယူခိုင္းျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ရဲရဲတင္းတင္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ သူတို႔ကို စမ္းသပ္သင့္ ပါသည္။

ကေလးတစ္ေယာက္ကို အျခားသူတစ္ဦးဦးနွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ခ်ိဳးႏွိမ္မေျပာသင့္ပါ။ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ မရွိ၊ မလုပ္ႏိုင္ေသးသည္သာရွိသည္ကို သေဘာေပါက္ေအာင္ ေထာက္ျပသင့္ပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္ လာတိုင္း “အသံုးမက်တဲ့အေကာင္” ဟုမေျပာသင့္ပါ။ ရန္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ကိုယ့္ကေလးႏွင့္ကိုယ္ ပူးေပါင္း အေျဖရွာၾကည့္ေစခ်င္သည္။ ကိုယ့္ကိုထိုးလိုက္သည့္အတြက္ ျပန္မထိုးႏိုင္သည့္ကေလးအား အသံုးမက်ဟုလည္း မေျပာသင့္ပါ။ ကိုယ့္ကေလးဘက္က ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးပါ။

ကေလးတစ္ေယာက္ ေကာင္းလာေစရန္ လူႀကီးက မည္မွ်ေကာင္းသနည္းဆိုသည့္ အခ်က္ကလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အေကာင္းျမင္စိတ္မရွ္ိသည့္သူမ်ားက အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိသူမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ထူေထာင္ေပးျခင္းကလည္း သင့္ကေလးကို ထက္ျမက္ ဉာဏ္ေကာင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္လာေစနိုင္ပါလိမ့္မည္။

Via : ေမာကၡပညာေရး မဂၢဇင္း


ကိုယ့်ကလေးကို လူတော်များဖြစ်စေချင်သည့် မိဘများ သိထားသင့်သော အချက်များ (unicode)

ကလေးတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုချင်း IQ ချင်း မတူညီနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင် ခေတ်သစ်နည်းစနစ်များအရ ကလေးတစ်ဦးကို ပါရမီရှင်လေးများကဲ့သို့ တော်အောင် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါသည်။

၁။ ဦးနှောက်၏ ဘယ်၊ ညာဆက်သွယ်မှုကိုသိထားပါ

ဦးနှောက်တွင် ညာဘက်နှင့် ဘယ်ဘက်အခြမ်းနှစ်ခြမ်းသည် တုံပြန်မှုချင်း မတူညီသလို၊ လုပ်ဆောင်ပေး နိုင်မှုချင်းလည်း မတူညီပေ။ ဦးနှောက် ဘယ်ဘက်အခြမ်းသည် ပိုင်းခြားဝေဖန် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည့် အပိုင်း ဖြစ်ပြီး ညာဘက်အခြမ်းသည် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းများကို ထုတ်ပေးသည့် အပိုင်းဖြစ်သည်။

ဦးနှောက် ဘယ်ဘက်အခြမ်းသည် ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုကို အထောက်အကူပြုပြီး၊ ညာဘက်ခြမ်းသည် တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း သိထားရန်လိုသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ဦးနှောက်၏ ဘယ်ညာနှစ်ပိုင်းသည် ကွဲပြားနေသော်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ ပြဿနာများကို စဉ်းစားတွေးခေါ်၊ ပိုင်းဖြတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများကို ချက်ချင်း တုံ့ပြန် ပြုလုပ်ပေးနေကြရသည်။

ကလေးတစ်ယောက်သည် လေးဘက်တွား အရွယ်ရောက်သည့်အခါ ဘယ်လက်ကို ရှေ့ထုတ် ရွေ့လျား လိုက်လျှင် ညာခြေကို ရှေ့ထုတ်လိုက်ရမည်ကို အလိုလိုသိသည်။ အလားတူ ညာလက်ကို ရှေ့ထုတ်လိုက်လျှင် လည်း ဘယ်ခြေကို လိုက်ပြီး ရှေ့ထုတ်ရမည်ကို အလိုလိုသိသည်။ ယင်းအချက်နှစ်ချက်က ဦးနှောက်သည် တစ်ပိုင်းနှင့်တစ်ပိုင်း ဆက်စပ်နေကြောင်း အကောင်းဆုံး ပြဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ကလေးတစ်ဦးသည် လေးဘက်တွားသွားခြင်း မလုပ်ဘဲ မတ်တပ်သွားခြင်းအလုပ်ကို တိုက်ရိုက် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ လေးဘက်တွားခြင်းသည် မတ်တပ်ရပ်လမ်းလျှောက်ခြင်းအတွက် မဖြစ်မနေ ဖွံ့ဖြိုးရမည့် အခြေခံဖြစ် သည်။

လမ်းလျှောက်သည့် အရွယ်တွင်လည်း ညာလက် ရှေ့လွှဲလျှင် ဘယ်ခြေ လိုက်ရွှေ့ရသည်။ ညာခြေ ဘယ်လက်၊ ဘယ်ခြေ ညာလက်လိုက်ရသည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းပုံစံက ကလေးတစ်ဦးအတွက် အကောင်းဆုံး ကျန်းမာ စေသည့် ပုံစံတစ်ခုကို အခြေချပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ကလေးတစ်ဦးတွင် ဘယ်သန်၊ ညာသန် စာရေးခြင်းအမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။ စာရေးခြင်း ကိစ္စတွင် ဘယ်သန် ညာသန် ပြဿနာမရှိပါ။ ဘယ်သန်ကို ညာဖြင့်ရေးရန် အတင်းအဓမ္မတိုက်တွန်းခြင်း၊ ညာသန်ကို ဘယ်ဖြင့် ရေးရန် အတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းများ မပြုလုပ်ခိုင်းသင့်ပါ။ ကလေးကို ပိုပြီး ထက်မြက်စေလိုလျှင် နှစ်ဘက် စလုံးနှင့် ရေးတတ်စေရန် လေ့ကျင့်ပေး၍ ရနိုင်ပါသည်။ တစ်နေ့ နည်းနည်းစီ လေ့ကျင့်သွားခိုင်းနိုင်ပါသည်။

ကလေးတစ်ဦးကို ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် အကောင်းဆုံးနည်းမှာ ဒရမ်တီးခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုကြသည်။ ဒရမ်တီးခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းတွင် ကလေးသည် ဦးနှောက်ကို ဘယ်ရော ညာပါ တစ်ပြိုင်တည်း အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်နေရသည့်အတွက် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

၂။ အောက်ဆီဂျင်များများ ရှူခိုင်းပါ

ဦးနှောက်သည် အောက်ဆီဂျင်များများရနေရန် အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးများကို ဉာဏ်ကောင်းပြီး ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးစေချင်လျှင် အပြင်ထွက်ပြီး လေကောင်းလေသန့် များများ ရှူခိုင်းသင့်သည်။ အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်ခိုင်းခြင်း၊ ဘောလုံးကစားခိုင်းခြင်း၊ ပြေးခိုင်းခြင်း၊ ကြိုးခုန်ခိုင်းခြင်း၊ လွတ်လပ် ပျော်ရွှင်စွာ အော်ဟစ် ကစားစေခြင်းများသည် အချိန်တိုတိုနှင့် အထိရောက်ဆုံးသော ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ခြင်း နည်းများ ဖြစ်သည်။ သူတို့ အဆုပ်များကို လေတွေအပြည့် ရှူသွင်း ရှူထုတ်လုပ်စေခြင်းက ဦးနှောက်ကိုလည်း များစွာ သက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်သည်။

ယနေ့ခေတ်တွင် ကလေးအများစုသည် အိမ်တွင်၊ တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်းများဖြင့် အချိန်တွေ ကုန်နေကြသည်က များသည်။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးစေလိုလျှင် အားလုံးကို မျှတစွာနေထိုင်နိုင်စေရန် လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုသည်။ ကစားခြင်းက လူကို ကျန်းမာစေနိုင်သလို စိတ်ကိုလည်း ချမ်းသာစေနိုင်သည်။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် မည်မျှ လှုပ်ရှားသနည်းဆိုသည့်အချက်နှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။

ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုမှာ ရေကူးခြင်းဖြစ်သည်။ ရေကူးခြင်းက အဆုပ်ကို အားကောင်းစေပြီး ဦးနှောက်ကိုလည်း သွေးလှည့်ပတ်စီးဆင်းမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေကာ ဉာဏ်ရည်ကိုလည်း ထက်မြက်စေသဖြင့် ယောဂနည်းများတွင်ပါ ရေကူးနည်းများကို ထည့်သွင်းလေ့ကျင့်စေကြောင်းတွေ့ရသည်။

အဆုပ်ကများများ အလုပ်လုပ်၊ ဦးနှောက်ကို အောက်ဆီဂျင်ပို့၊ ဦးနှောက်ကရွှင် ဉာဏ်ထက်မြက်ပျော်ရွှင်ဟု ရောဂနည်းများတွင် ဉာဏ်ကောင်းစေကြောင်း အထောက်အကူပြုနည်းများကို ထည့်သွင်းသင်ကြားလျက်ရှိ ကြသည်။

၃။ အစား အသောက်

ကိုယ်စားသမျှ ကိုယ်ခံစားရဆိုသည့် စကားရှိပါသည်။ ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလိုလျှင် ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးစေရုံမက ဦးနှောက်ကိုပါ အချိုးညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လုပ်ပေးရမည်။ အာဟာရပြည့်ဝသည့် အစား အစာများကို စားသောက်ခြင်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာကိုသာမက ဦးနှောက်ကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပါသည်။ ကလေးများအနေဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် အာဟာရမပြည့်သည့် အစားအစာများ၊ ဓာတုဆေးဝါးပါသည့် အစားများ စားမိကာ ရောဂါရသွားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါသည်။

ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသည့် ကလေးများကို တရားထိုင်ခိုင်းခြင်း၊ အာဟာရ ပြည့်ဝသည့် အစားအစာများ ကျွေးမွေးကို စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်ပြန်လာစေသည့် သက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာဆိုသည်ကို လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

အစားအစာဆိုရာတွင်လည်း ကောင်းသောအစာ၊ ဆိုးသောအစာဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် အစားအစာများကကောင်းသနည်းဆိုသည်မှာ အထူးပြောစရာမလိုပါ။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သည့် သဘာဝအစား အစာများက လူကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါသည်။ အသား၊ ငါး၊ အသီးအနှံ မျှတအောင်စားခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိပါသည်။

ကလေးများအား အသင့်ထုပ်ပိုးအစားအစာများ မစားစေသင့်ပါ။ ထို့ပြင် သကြားဓာတ်၊ ဆားဓာတ်များသော အစားအစာများကိုလည်း မကျွေးသင့်ပါ။ အစားအသောက်သည် ကလေးတစ်ယောက်၏ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို များစွာ အထောက်အကူပြုကြောင်း စိတ်ထဲတွင် မှတ်ထားသင့်ပါသည်။

၄။ လေ့လာချိန် မျှတပါစေ

လေ့လာနည်းမျိုးစုံရှိပါသည်။ ကလေးများကို အသံဖြင့်လည်းကောင်း၊ အရုပ်များပြ၍သော်လည်းကောင်း၊ ကစားရင်း သင်ကြားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ပိုပြီးအတတ်မြန်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ကလေးတစ်ယောက်၏ သင်ယူတတ်မြောက်မှုသည် သူတို့၏စိတ် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မှုနှင့် များစွာ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသည်။

ကလေးများကို စာတွေ့သင်ကြားခြင်းထက် လက်တွေ့ မြင် သိ ကြား ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့် စနစ်များက ပိုပြီး ဦးနှောက်ကို ထက်မြက်စေကာ ဉာဏ်ရည်ကိုလည်း ထက်မြက်စေနိုင်သည်။ ကျောင်းများတွင် သင်ကြားမှု နည်းစနစ်များမှာ မှတ်ဉာဏ်ကို စစ်ဆေးခြင်းနည်းများဖြစ်နေပြီး အလွတ်ကျက်ပြန်ရွတ်ခိုင်းနေလျှင် ဦးနှောက် သည် ထင်သလောက် မဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါ။

ဆရာက တစ်ချိန်လုံး အတန်းရှေ့က ရပ်နေပြီး ပျင်းစရာကောင်းလောက်အောင် သင်ပြနေခြင်းကလည်း ကလေးများကို ထက်မြက်သွက်လက်သူများ ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ ကလေးများ၏ ကိုယ်ပိုင် တီထွင် အားထုတ်ရခြင်း များမပါသော အနာအကြားတစ်ခုတည်းသက်သက် သင်ကြားနေခြင်းကလည်း မထိရောက်နိုင်ပါ။

အိမ်တွင် မိဘများက ကလေးများ၏ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေနိုင်သော နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေပေးသည့် အနေဖြင့် သင်ယူမှုပုံစံများကို လမ်းကြောင်း ပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ကလေးများအတွက် စာများများ ဖတ်လာ စေရန် စာအုပ်များဝယ်ပေးခြင်း ကလေး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် သတ်မှတ်ပေးထားခြင်းများဖြင့် စတင် သင့်ပါသည်။

ကလေးများ စာဖတ်လာပြီဆိုလျှင် ဉာဏ်ရည်ကိုထက်မြက်စေသည့် ပုစ္ဆာများမေးခြင်း၊ ဉာဏ်စမ်း ပဟေဠိများ ဝှက်ခြင်းတို့ကိုလည်း ကလေးနှင့်အတူ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ကလေးများ စိတ်ရွှင်လန်းကျန်းမာစေရန် အခြား နည်းတစ်နည်းမှာ သီချင်းများနားထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်တူရိယာတစ်ခုခုကို တီးမှုတ်နိုင်ခြင်းကိုလည်း အားပေးသင့်သည်။ ဂီတသည် ထက်မြက်မှုကို များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။

ထို့ပြင် ကလေးများကို ဂီတ၊ အနုပညာ၊ ပန်းချီစသည်တို့နှင့်လည်း မကင်းကွာအောင် မိဘများက အိမ်တွင် လုပ်ဆောင်ပေးသင့်သည်။ ကျောင်းတွင် လိုအပ်ချက်မှန်သမျှ မိဘများက အိမ်တွင် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

၅။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိပါစေ

ကလေးတစ်ယောက် အောင်မြင်ခြင်းသည် သူတို့၏ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိခြင်းနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေ သည်။ လူတစ်ယောက်အောင်မြင်မှုသည် ယုံကြည်စိတ်ရှိခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ လူတစ်ယောက် ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်း၊ အခြားသူများ ပြောဆိုသမျှကို ပိုင်းဖြတ်နိုင်ခြင်းတို့ကို လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ အများက ဝေဖန်မှုများသည် အရေးမကြီး၊ ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ထားသလဲဆိုသည်က အရေးကြီးကြောင်း ကိုလည်း သူတို့ကို နားချပေးနိုင်ပါသည်။

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိသည့်အခါ ကလေးများသည် လုပ်ဆောင်လိုစိတ်များ အားနည်းလာတတ်သည်။ ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ မဝံ့မရဲဖြစ်နေခြင်းများကို ဦးစွာ ပြုပြင်ရမည်။ လူကြီးများကိုယ်တိုင်က တာဝန်ပေးခြင်း၊ တာဝန်ယူခိုင်းခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ ရဲရဲတင်းတင်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းများဖြင့် သူတို့ကို စမ်းသပ်သင့် ပါသည်။

ကလေးတစ်ယောက်ကို အခြားသူတစ်ဦးဦးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ချိုးနှိမ်မပြောသင့်ပါ။ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိ၊ မလုပ်နိုင်သေးသည်သာရှိသည်ကို သဘောပေါက်အောင် ထောက်ပြသင့်ပါသည်။ ကလေးတစ်ယောက် ရန်ဖြစ် လာတိုင်း “အသုံးမကျတဲ့အကောင်” ဟုမပြောသင့်ပါ။ ရန်ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းများကို ကိုယ့်ကလေးနှင့်ကိုယ် ပူးပေါင်း အဖြေရှာကြည့်စေချင်သည်။ ကိုယ့်ကိုထိုးလိုက်သည့်အတွက် ပြန်မထိုးနိုင်သည့်ကလေးအား အသုံးမကျဟုလည်း မပြောသင့်ပါ။ ကိုယ့်ကလေးဘက်က ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားပေးပါ။

ကလေးတစ်ယောက် ကောင်းလာစေရန် လူကြီးက မည်မျှကောင်းသနည်းဆိုသည့် အချက်ကလည်း အရေးကြီးပါသည်။ အကောင်းမြင်စိတ်မရှ်ိသည့်သူများက အကောင်းမြင်စိတ်ရှိသူများ မွေးထုတ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

အကောင်းမြင်စိတ်ဖြင့် ဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းများကို လေ့ကျင့်ထူထောင်ပေးခြင်းကလည်း သင့်ကလေးကို ထက်မြက် ဉာဏ်ကောင်းသူတစ်ဦး ဖြစ်လာစေနိုင်ပါလိမ့်မည်။

Via : မောက္ခပညာရေး မဂ္ဂဇင်း

Leave a Reply