ရာဇာဓိရာဇ္၏ သူရဲေကာင္း မြန္ပညာရွိ အမတ္ဒိန္ အေၾကာင္း

Posted on

အမတ္ဒိန္ သည္ ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္ ကိုခစားေသာ ထူးခၽြန္သည့္ အမတ္မ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ အမတ္ဒိန္မဏိ႐ြတ္ဟူ၍ လည္းထင္ရွားသည္။ အမတ္ဒိန္ဆိုသည္မွာ ေနကဲ့သို႔ထြန္းလင္းၿပီး မနိ႐ြတ္ဆိုသည္မွာ ပတၱျမားရတနာ ႏွင့္တူေသာ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ဟံသာဝတီဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္ သည္ျမန္မာဘုရင္မင္းေခါင္နဲ႔ အၿပိဳင္ မြန္-ျမန္မာ ႏွစ္ ၄၀ စစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲခဲ့သူျဖစ္သည္။

ရာဇာဓိရာဇ္ ဤမၽွႏွစ္ၾကာရွည္စြာ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးခဲ့ရာမွာ ၎ကိုယ္တိုင္ေတာ္သလို ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ား၏ ပံပိုးမႈ၊ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ မင္းကန္စီ၊ သမိန္ျဗတ္ဇၨ၊ အမတ္ဒိန္ ၊ လဂြန္းအိမ္ ၊ ဥပါေကာင္း၊ အဲမြန္ဒရာ စသည္တို႔ အျပင္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ အျခား အမတ္ သူရဲေကာင္း မ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္သည္။

မနိ႐ြတ္ ဘြဲ႕ရရွိျခင္း

နန္းတက္ပြဲ ညီလာခံတြင္ ရာဇာဓိရာဇ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “ငါ၏ စက္ခုႏွစ္ဖက္တြင္ မ်က္စိႏွစ္လုံးတြင္ ေျငာင့္စူးဝင္ခဲ့သည္မွာ တစ္ဖက္ကထြက္သြားၿပီ။ က်န္တစ္ဖက္တြင္ မထြက္ေသး” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ယင္းခဏတြင္ အမတ္ဒိန္သည္ ပုဆစ္တုပ္လ်က္ “ေ႐ႊနန္းရွင္ မိန္႔သည္ကား တစ္ပါးသူမဟုတ္။ ကၽြႏ္ုပ္အား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိပါသည္။ အရွင္မင္းသားသည္ ဒဂုန္၌ရွိစဥ္ အျခားမႉးမတ္ေတြက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလႊတ္ၾကသည္။ စားအားျဖင့္ အႀကံအစည္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း မျပတ္ပင္ ပို႔ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္မူကား အရွင့္သားေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မျပဳခဲ့သည္လည္းတစ္ခ်က္၊ အျခားတစ္ခ်က္ကား အရွင့္သားေတာ္သည္ ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔ဝင္စဥ္က ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၿမိဳ႕တံခါး(ေမာတ႐ုတ္တံခါး)တစ္ဖက္ကိုသာ ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ေတာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုမ်က္၍ မ်က္စိတစ္ဖက္တြင္ ေျငာင့္မထြက္ေသးဟု အရွင္မင္းႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္မူေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္သိပါသည္”ဟု ေလၽွာက္လၽွင္ ရာဇာဓိရာဇ္က
“အမတ္ဒိန္ နင့္အျပစ္သည္မၽွရွိသည္ကို နင္သိၿပီးျဖစ္၍ ပသို႔နင့္အား ငါစီရင္ရမည္နည္း။ ငါ့အား ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ နင္ဝင္ခြင့္ မေပးလို။ ငါ့မွာ ဗိုလ္ေျခအင္အားမ်ား၍သာ နင္ကတံခါးတစ္ဖက္ဖြင့္ေပးသည္။ ငါ့ဗိုလ္ပါ နည္းခဲ့မူကား တံခါးကို တစ္ခ်ပ္မၽွနင္ဖြင့္ေပးမည္မဟုတ္၊ နင့္အျပစ္ႏွင့္ မ႐ူးအျပစ္ အတူတူ”ဟု ေဒါသႏွင့္မိန္႔၏။

အမတ္ဒိန္လည္း သုံးႀကိမ္မၽွ ဦးခိုက္၍ ေလၽွာက္ျပန္၏။ “ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္ႏွစ္ရပ္အတြက္ သတ္လၽွင္ေသရပါမည္။ ခ်မ္းသာေပးကရွင္ရမည္ပင္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခမည္းေတာ္ဆင္ျဖဴရွင္၏ သစၥာခံ၊ ေ႐ႊဖဝါးေတာ္ေအာက္က ကၽြန္ႀကီးျဖစ္ေပသည္။ ဆင္ျဖဴရွင္၏ ရန္သူျဖစ္ပါက မည္သူ႕ကိုမဆိုကၽြႏ္ုပ္အသက္ေပး၍ တိုက္ခိုက္ရမည္ဟု သစၥာဆိုထားသည္။ အရွင့္သားေတာ္သည္ ဒဂုန္၌ရွိျခားနားစဥ္က ဆင္ျဖဴရွင္၏အမိန္႔မရွိ၍ မင္းသားႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ ဆက္သြယ္ခြင့္မရွိပါ။ အရွင့္သားေတာ္သည္ ပဲခူးၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူစဥ္က ကၽြႏ္ုပ္၏သခင္ ဆင္ျဖဴရွင္ဗညားဦးသာလၽွင္ ရာဇပလႅင္ထက္၌ ပကတိရွိခဲ့မူကား၊ အရွင့္သားကို ကၽြႏ္ုပ္ဝင္ခြင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ အသက္ေပးလ်က္ ခံတိုက္မည္ပင္။

သို႔ေသာ္ ဆင္ျဖဴရွင္၏နာမ္သည္ ႐ုပ္ကိုခြာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ဆင္ျဖဴရွင္၏႐ုပ္အေလာင္းကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္ တံခါး႐ြက္တစ္႐ြက္ကိုသာ ဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆင္ျဖဴရွင္၏ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ႏွစ္ပါးစလုံး မရွိခဲ့ေသာ္ မင္းသားအားတံခါး႐ြက္ႏွစ္႐ြက္စလုံးကို ဖြင့္ေပးခဲ့ေပမည္။ ယခု အရွင္မင္းသားသည္ မင္းျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္သခင္ျဖစ္ၿပီ။ သခင္၏သစၥာေတာ္ကိုခံထားသည္။ အကယ္၍ ရန္သူတစ္ပါးက အ႐်င့္သားေတာ္ကိုပုန္စားခဲ့သည္ရွိေသာ္ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထိုသူပုန္ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ လက္ေဆာင္ပစ္စည္းေပးျခင္း၊ အႀကံအစည္ေပးျခင္း။ သူပုန္ဘက္ ဝင္စားကာ အရွင္မင္းသားကို မေစာင့္ေရွာက္ပါက က်မ္း႐ြက္ထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္၏သစၥာ မပ်က္ေခ်သေလာ။ အပယ္နန္းကို မစံရသေလာ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အရွင္သခင္၏ သစၥာေတာ္ကို မတိမ္းမေစာင္း၊ မေသြမဖည္ေစဘဲ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ေစာင့္ခဲ့သည္ကၽြန္ေကာင္းျဖစ္သျဖင့္ “အမတ္ဒိန္” ဟူေသာဘြဲ႕အမည္ႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကိုစားေစခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။

ယခုအရွင့္သားေတာ္မင္းျဖစ္ျပန္လၽွင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဆင္ျဖဴရွင္ခမည္းေတာ္အား သစၥာေစာင့္ခဲ့သလို အရွင့္သားေတာ္ကိုလည္း မျပတ္ေစာင့္ေရွာက္ရေပမည္။ အကယ္၍ ရန္သူတစ္ပါးက အရွင့္သားေတာ္အား ပုန္စားခဲ့ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အသက္ေပး၍ ႏိုင္ေအာင္တိုက္ခိုက္ပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သူပုန္ဘက္သို႔ ဝင္စားရန္ကား နတ္ထိမရွိ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထီးျဖဴေဆာင္းမင္းကိုသာ သစၥာခံ၍ခစားမည္။ ထီးျဖဴမေဆာင္းေသာ သူပုန္မင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ မခစားပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ကို မ်က္၍ ကြပ္ေတာ္မူေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္ကား ေသရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ထဲအေရးကား ပ်က္ေလေတာ့မည္။ အနာဂတ္တြင္ ရာဇဝင္အဆက္ဆက္ အမတ္တကာတို႔က ဆိုစမွတ္ျပဳကုန္မည္။

“အမတ္ဒိန္ အ႐ူးလို မျပဳကုန္ႏွင့္၊ ပုန္ကန္ျခားနားေသာ မင္သားဘက္ဝင္စားေသာ္ အျပစ္မရွိ၊ ထီးျဖဴေဆာင္းေသာ အရွင္သခင္၌ သစၥာၿမဲေသာ္ အျပစ္ရွိသည္။ အမတ္ဒိန္သည္ ထီးျဖဴေဆာင္းမင္းကိုသာ ယုံ၍ေနေခ်သည္။ ပုန္ကန္ျခားနားေသာမင္းသားသို႔ မေစမပါး၊ အႀကံအစည္မေပး၊ မဆက္မကပ္ေခ်ေသာေၾကာင့္ ထိုပုန္ကန္သည့္မင္းသားသည္ မင္းအျဖစ္သို႔ေရာက္လၽွင္ အမတ္ဒိန္ေသရေလသည္”ဟု ကၽြႏ္ုပ္နည္းကို အမ်ားမွတ္ယူကုန္ေတာ့မည္။ ေနာင္တြင္သူပုန္ထေသာ္ သူပုန္သူကန္ဘက္ ဝင္စားသူမ်ားေတာ့မည္။ ထီးျဖဴေဆာင္းမင္းတြင္ ၿမဲသူနည္းပါးေတာ့မည္။ ရဟန္း၊ ပုဏၰား၊ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ ပူပင္ေသာကျဖစ္ၾကေတာ့မည္။ တိုင္းျပည္တြင္ သမာဓိတည္ေတာ့မည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ထဲအေရး ပ်က္သုဥ္းမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ေလၽွာက္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အားသတ္ပါက ေနာင္ကို သားစဥ္ေျမးဆက္တိုင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ပုံပမာမွာ ထင္ရွားေလေတာ့မည္” ဟုရွည္လ်ားစြာ ေလၽွာက္ထားေလ၏။

ဗညားႏြဲ႕လည္း အမတ္ဒိန္ေလၽွာက္တင္ခ်က္ကို ၾကားနာ၍ မည္သို႔မၽွ မဆိုသာဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာေနလၽွင္ မပိုင္ဆရာ ႏွင့္ မင္းကန္စီ တို႔က “အမတ္ဒိန္စကားသည္ အေရးစကားစင္စစ္ အေၾကာင္းမွန္လွသည္။ သူ႕ရွင္၏ အက်ိဳးသားမက ေနာင္အနာဂတ္ ရာဇဝင္အဆက္ဆက္ အတြက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ စကားဟုတ္ေပသည္” ဟု ေလၽွာက္တင္ၾက၏။ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ အမတ္ဒိန္၏အေရးစကားမ်ားႏွင့္ မပိုင္ဆရာေတာ္၊ မင္းကန္စီဆရာေတာ္တို႔၏ ေလၽွာက္တင္ခ်က္တို႔ကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားၿပီးေသာ္ “အမတ္ဒိန္ အေရးဆိုသည့္စကား မွန္ေပသည္။ အႏွစ္သာရစကား ဟုတ္ေပသည္။ သို႔ေလၽွာက္တတ္ေပေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးတည္းေသာ အရွင္သခင္၏ သစၥာေတာ္ကိုသာ ၿမဲၿမံစြာ ေစာင့္တတ္ေပေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း အမတ္ဒိန္သည္ ပညာဉာဏ္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးေသာကၽြန္ေတာ္ျဖစ္၍ ပတၱျမားရတနာႏွင့္လည္း တူသျဖင့္ ယေန႔မွစ၍ အမတ္ဒိန္မနိ႐ြတ္ဟူေသာ ဘြဲ႕ကိုငါခ်ီးျမႇင့္သည္။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကိုလည္း စားၿမဲစားေစ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြန္ရင္း၊ ေရာင္းရင္းဘက္ေတာ္သားမ်ား ဘြဲ႕အမည္မရမီ အမတ္ဒိန္မွာ ေရွးဦးစြာ ဘြဲ႕ထူးခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံေရေလသည္။ (ထို႔ေနာက္တြင္ အျခားေသာ ကၽြန္ရင္း ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို လည္း ဘြဲ႕၊ ရာထူးမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေလသည္။) ညီလာခံစဲေသာ္ အမတ္ဒိန္မနိ႐ြတ္ကို ေဝါျဖင့္ အိမ္အေရာက္ ထမ္းပို႔ေစသည္။

အမတ္ဒိန္ကို ျမန္မာမင္းထံေစလႊတ္ျခင္း

အစဥ္အဆက္ထုံးစံအတိုင္း ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ျမန္မာမင္းသို႔ ပညာရွိ အမတ္ဒိန္ကို ရာဇသံ လက္ေဆာင္အမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးေစလႊတ္၏။ ျမန္မာမင္းကလည္း ေကာင္းစြာ ဆီးႀကိဳပါသည္။ ေရွ႕ေတာ္သို႔ေရာက္လ်င္ ပညာအတိမ္အနက္ ၊ အက်စ္အလစ္ကို သိလို၍ အမတ္ဒိန္အား ငါးဟင္း၊ အကင္၊ အဖုတ္တို႔ကို ထမင္း မျမင္သာေအာင္ အေပၚက အျပည့္အုပ္၍ ဆားေလွာ္ကို ထမင္းအလယ္က ျမဳပ္ကာ စားေစပါတယ္။ အမတ္ဒိန္လည္း ငါးဟင္းတို႔ကို က်စ္လစ္စြာ တစ္စသတ္၍ လည္ေကာင္း၊ အကင္အဖုတ္တို႔အား ႏွစ္ဖက္လုံး အသားကို ျပန္၍လည္ေကာင္း ထမင္းႏွင့္တကြစားပါသည္။

ဤသည္ကို ျမန္မာမင္းျမင္ေသာ္
“အမတ္ဒိန္ ၊ ဟံသာဝတီတြင္ ငါးရခဲသေလာ”
“အရွင္ မင္းႀကီး ၊ ေနာင္ေတာ္(ရာဇာဓိရာဇ္)ျပည္မွာ ငါးအမ်ိဳးေလးဆယ္ ထူးထူးဆန္းဆန္း ရွိပါတယ္။ လဂြန္းတိုင္ၿမိဳ႕ ေခ်ာင္းရွိ ငါးတို႔မွာ တစ္ဖက္ခ်ဥ္ ၊ တစ္ဖက္ခ်ိဳ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သဲၿမိဳ႕မွာ သစ္ပင္တက္ေသာ ငါး ၊ ေရေပၚဝယ္ သြားေသာငါး ၊ ဆင္႐ုပ္ ၊ ျမင္း႐ုပ္၊ ထီး႐ုပ္ ၊ တံခြန္႐ုပ္ စသည့္ငါးတို႔ရွိၾကပါတယ္။ သာယာၿမိဳ႕မွာ ငါးပိႏွင့္ မဟာဂံၿမိဳ႕မွာ ဆင္ႏွင့္ မုတၱမၿမိဳ႕မွာ ေႂကြႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳၾကပါတယ္။ ရန္စစ္ၿမိဳ႕မွာ ေျမကိုတူးလၽွင္ေ႐ႊ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေနာင္ေတာ့္ျပည္မွာ အထူးအဆန္းမ်ားလွပါတယ္” ဟုဘုရင္ကို စကားအေၾကာမခံပဲ ေျပာျခင္း
ျဖင့္ သူ႕ရဲ႕စကားစြမ္းရည္ကို ျပသခဲ့ပါသည္။

ထိုအခါ ဘုရင္က “အမတ္ဒိန္ ငါ့မွာ သံပုရာသီးတစ္လုံးကို ႏွစ္ပိုင္း ပိုင္းၿပီးေသာ္ တစ္ပိုင္းကို အသားထြင္း၍ ပင္ကန္႔တကူ တပ္ၿပီးလၽွင္ ငါ ႏွင့္ မိဖုရား စီး၍ အင္းလယ္တြင္ ကစားၾကပါတယ္” ဟု မိန္႔ရာ အမတ္ဒိန္ကလည္း အားက်မခံ “အရွင္မင္းႀကီး ဟုတ္ေပလိမ့္မည္။ ေနာင္ေတာ္မွာလည္း ကန္ဇြန္းတစ္ဆစ္ကို ခြဲ၍ ပင္ကန္႔တကူ တပ္ၿပီးလၽွင္ ေနာင္ေတာ္က ပဲ့က မရီးေတာ္က ဦးကစီး၍ စက်င္အင္းတြင္ ကစားၾကရပါသည္” ဟု ျပန္ေလၽွာက္ရာမင္းႀကီးကလည္း ဒီအမတ္မဆိုးဟု လက္ခုပ္တီး၍ ရယ္ေတာ္မူပါသည္။

ဆက္၍ အမတ္ဒိန္က “အရွင္မင္းႀကီး ယခုသံပုရာ ႏွင့္ ကန္စြန္းကို ေရာနယ္၍ လက္သုပ္သုပ္စားေသာ္ အလြန္အရသာရွိမည္ မဟုတ္ပါေလာ” ဟု ခ်စ္ၾကည္ေရးစကားကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ဆိုေလရာ မင္းႀကီးမွာ လြန္စြာႏွစ္သက္ေတာ္မူၿပီး “အမတ္ဒိန္ ၊ ဟံသာဝတီတြင္ သင္ကဲ့သို႔မႉးႀကီးမတ္ရာ မည္မၽွေလာက္ရွိသလဲ။” “ေနာင္ေတာ့္ထံတြင္ ကၽြႏ္ုပ္ထက္ တတ္သိလိမၼာေသာ မႉးႀကီးမတ္ရာ အလြန္မ်ားပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္မွာ စာေရးမၽွသာတည္း” ဟု ဆိုေလေသာ္ မင္းႀကီးမွာ မယုံပဲ ထန္း႐ြက္ ႏွင့္ ကညစ္ေပးရာ အမတ္ဒိန္ကလည္း က်နေသသပ္စြာေရးျပလိုက္ရာ “အိမ္း စာေရးျဖစ္တန္ရာ၏” ဟု ယုံၾကည္သြားပါသည္။ စာေရးပင္ ဒီေလာက္ထက္ျမက္ေနလၽွင္ က်န္တဲ့မႉးႀကီးမတ္ရာေတြဆိုလၽွင္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေတာ္ေလမလဲ ဟု ရာဇဓိရာဇ္ရဲ႕ အင္အားကိုၿဖဳံသြားပုံရသည္။

အမႈအခင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

သားသတ္အမႈတြင္ အမတ္ဒိန္ ဆုံးျဖတ္ပုံ

အခါတစ္ပါး၌ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္တြင္ မယားႏွစ္ေယာက္ရွိရာ မယားႀကီးတြင္ သားမရ၊ မယားငယ္တြင္ သားရ၏။ သို႔ေသာ္ ေယာက္်ားသည္ သားမျမင္ေသာ မယားႀကီးကို ပိုခ်စ္ေလေသာ္ မယားငယ္သည္ “ငါ့သားကို ငါသတ္၍ မယားႀကီးသတ္သည္ဟု ဆိုလိုက္လၽွင္ေယာက္်ားသည္ မယားႀကီးကို မုန္း၍ ငါ့ကိုခ်စ္လိမ့္မည္” ဟု ႀကံစည္ကာ သားျဖစ္သူကို ေရတြင္းထဲသို႔ တိတ္တဆိတ္တြန္းခ်သတ္လိုက္ပါတယ္။ မယားႀကီး သတ္ပါသည္ ဟု မင္းႀကီးအား ေလၽွာက္ေလေသာ္ အမတ္ႀကီးေလးေယာက္အား စီရင္ေစသည္။ မိခင္အရင္းက သားျဖစ္သူကို မသတ္ႏိုင္၊ မယားႀကီးကလည္း သူလုံးဝမသတ္ပါဟု ျငင္းဆိုေနရာ စီရင္မႈမွာ မၿပီးႏိုင္၊ မင္းႀကီးမ်က္ၿပီး အမတ္ႀကီးေလးေယာက္ကို အက်ဥ္းခ် ထားကာ အမတ္ဒိန္ကို လႊဲေတာ္မူသည္။

အမတ္ဒိန္ကလည္း မယားႀကီး ၊ မယားငယ္တို႔ကို ေခၚယူေမးရာ မသတ္ပါဟုခ်ည္း ျငင္းဆိုၾက၏။ ထိုအခါ အမတ္ဒိန္သည္ မယားႀကီးကို ဆိတ္ကြယ္ရာသို႔ေခၚ၍ “သင္မသတ္ဟု ဆိုလ်င္ အမ်ားတကာေရွ႕တြင္ ထဘီကို ခၽြတ္ဝံ့မည္ေလာ၊ ခၽြတ္ဝံ့လၽွင္ မသတ္ဟု ငါတို႔ယုံၾကည္ေတာ္မူမည္” ဟု ဆိုေလရာ မယားႀကီးက “သခင္ဘုရား ေရွးဘဝက ကုသိုလ္ကံနည္းပါး၍ ယခု မိန္းမ ျဖစ္လာ႐ုံမက လင္ကို တစ္ပိုင္းသာ ရပါသည္။ ဤသို႔ ကုသိုလ္ နည္းေသာ မိန္းမျဖစ္လာၿပီးမွ ထဘီခၽြတ္ရဦးမည္ဆိုေသာ္ အဘယ္မွာ ေကာင္းေတာ့မည္နည္း။ အကၽြႏ္ုပ္ကို သတ္လၽွင္လည္း ခံရမည္သာ ၊ အသေရကိုေသာ္ကား မဖ်က္ပါႏွင့္ ၊ သူ႕သားကိုလည္း အကၽြႏ္ုပ္ မသတ္ပါ”ဟု ဆိုေလ၏။

တဖန္ မယားငယ္ကိုေခၚကာ ထိုအတိုင္းေမးေလေသာ္ “အကၽြန္မသတ္ပါ။ထို႔ေၾကာင့္ခၽြတ္ဝံ့ပါသည္” ဟု ဆို၍ပရိတ္သတ္ ေရွ႕တြင္ခၽြတ္ေလ၏။ ထိုအခါ အမတ္ဒိန္က အရွက္မရွိသူသည္ သားကိုသတ္ဖို႔လည္း ဝန္မေလးရာ ဧကန္ပင္ မယားငယ္သတ္ရမည္ ဟုဆိုကာ မယားငယ္အား စစ္ေမးေသာ္အဆုံး၌ ဟုတ္တိုင္းဝန္ခံေလ၏။ မင္းႀကီးၾကားေသာ္ အမတ္ဒိန္အား ခ်ီးေျမႇာက္လ်က္ ဆုလာဘ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေလသည္။

မိေက်ာင္းတရား၌ စီရင္ပုံ

တစ္ခါေသာ္ မြန္တစ္ေယာက္ ႏွင့္ ျမန္မာတစ္ေယာက္တို႔သည္ ျမစ္၌ မိေက်ာင္းေပၚသည္ကို ျမင္ေသာ္ ျမန္မာက “မိေက်ာင္း” ဟု ဆို၍ မြန္က “က်ာမ္း” ဟု ဆိုသည္။ ( အမွန္ေတာ့ ႏွစ္ခုစလုံးအေခၚအေဝၚကြဲျပားၿပီး အဓိပၸါယ္မွာအတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သူမွန္တယ္ ငါမွန္တယ္ ျငင္းၾကရာက ရွိသမၽွပစၥည္းသိမ္း၍ ကၽြန္ျပဳစတမ္းဟု ေလာင္းေၾကးထပ္ကာ ဘုရင္ဆီေရာက္လာၿပီး ဆုံးျဖတ္ခံပါတယ္။ အမတ္တစ္ေယာက္ကို ဆုံးျဖတ္ေစရာ မၿပီးသျဖင့္ အမတ္ဒိန္အား လႊဲေလရာ အမတ္ဒိန္က “မိေက်ာင္းကို ဘယ္အရပ္၌ ျမင္သနည္း။ ျမန္မာအရပ္၌ေလာ ၊ မြန္အရပ္၌ ေလာ” ဟု ေမးရာ မြန္အရပ္၌ ျမင္တာပါဟု ဆိုလိုက္လၽွင္မြန္ကို အႏိုင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ႐ႈံးသည့္ျမန္မာအား ရွိသမၽွပစၥည္း ႏွင့္ ကၽြန္လုပ္ရမည့္အစား ႐ႈံးသည့္အေနႏွင့္ ေ႐ႊတစ္ပိသာကို အႏိုင္ရသူမြန္ကို ေပးေစပါတယ္။ မင္းႀကီးၾကားေသာ္အမတ္ဒိန္အား ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူျပန္ပါတယ္။

လက္ေကာက္ခိုးမႈ၌ အမတ္ဒိန္ ဆုံးျဖတ္ပုံ

တစ္ခါေသာ္ ေနျပည္ေတာ္ဝယ္ မုန္႔လုပ္ေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ ပတၱျမား ၊ နီလာ စေသာက္လက္ေကာက္ ၁၅ ကြင္းကို အိတ္ တြင္ထည့္၍ ေပါင္ေပၚမွာထားလ်က္ မုန္႔ခ်က္ေန၏။ ထိုအခါရဟန္း တစ္ပါး လာေရာက္အလႉခံရာ ထိုမိန္းမက လႉမည္ဟု အမွတ္တမဲ့ထလိုက္ရာ လက္ေကာက္အိတ္က်သြားသည္ကို ရဟန္းျမင္ၿပီး ေျခႏွင့္ၫွပ္ကာ သင္းပိုင္ၾကား၌ ၫွပ္လ်က္ယူသြားေလ၏။ မုန္႔သည္မလည္း သတိရ၍ၾကည့္ေသာအခါ လက္ေကာက္မ်ားေပ်ာက္ေၾကာင္းသိၿပီး သည္းထန္စြာငိုေႂကြးလၽွက္မင္းႀကီးအား ေလၽွာက္ေလ၏။ မင္းႀကီးကလည္း အမတ္ဒိန္ အားလႊဲခဲ့သည္။ မုန္႔သည္မအား စစ္ေမးေသာ္ မိမိအနီးသို႔ ရဟန္းတစ္ပါး လာေရာက္ေၾကာင္း ၊ ထိုရဟန္းကိုလည္း မွတ္မိေၾကာင္းမ်ားကို ေလၽွာက္လၽွင္ထိုရဟန္း၏ ေက်ာင္းကိုျပေစ၍ သိရမွ ပင့္ၿပီးေသာ္ ဤသို႔ေလၽွာက္၏။

” အရွင္ဘုရား အဆင္းေရာင္ လွပတင့္တယ္ သပၸယ္သည္ၾကား၍ ပင့္ပါသည္။ ၾကားသည့္အတိုင္းလည္း သပၸယ္ၾကည္ၫိုဖြယ္ ရွိေပ၏။ စာေပ က်မ္းဂန္ တတ္ပါ၏ေလာ”
” ငါသည္ ခုနစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ကပင္ သကၤန္းဝတ္၍ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ က်မ္းစာစုံေအာင္ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္၏ ”
” ေကာင္းလွပါ၏ ဘုရား ” ဆို၍ ရဟန္းကို ျပန္လႊတ္လိုက္၏။
ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပင့္ျပန္၍ ဤသို႔ေလၽွာက္၏။

” ေနျပည္ေတာ္ဝယ္ မင္းေက်ာင္းသုံးရာ ရွိသည့္အနက္ တစ္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းထိုင္ပုဂၢိဳလ္ လိုေနပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရဟန္းတစ္ပါး အလို႔ငွာ အကၽြႏ္ုပ္ထံမွာ ဆိုလာပါသည္။ အကၽြႏ္ုပ္အလိုကား အရွင္ဘုရားကို ၾကည္ၫိုလွသည္ ျဖစ္၍ အရွင္ဘုရားကိုသာ ရေစခ်င္ပါသည္ ”
” ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္တြင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း လစ္လပ္သည္မွန္၏။ ဤေက်ာင္းကို ရေအာင္ အမတ္ႀကီး ႀကံေပးပါ။ သင့္အား လက္ေဆာင္မ်ားစြာ ေပးပါမည္ ”
” ရေအာင္ ႀကံေပးပါမည္ ၊ မည္သည့္လက္ေဆာင္ ေပးမည္နည္း ”
ထိုအခါ ခိုးထားေသာ လက္ေကာက္မ်ားကို ထုတ္ေပးပါေတာ့တယ္။ လက္ေကာက္မ်ားကို မုန္႔သည္မအား ျပေသာ္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဆိုသျဖင့္ မုန္႔သည္မ၊ လက္ေကာက္မ်ား ႏွင့္ ရဟန္း တို႔အား မင္းႀကီးထံ အပ္ေလ၏။

အမတ္ဒိန္ ေျပာသည့္ သူသမီးငါယူဆိုသည့္ပုံပမာ

တစ္ခါကလည္း ရာဇာဓိရာဇ္သည္ ရခိုင္တြင္ စစ္ႏိုင္လိုက္ၿပီး ရခိုင္တြင္ရွိေသာ အင္းဝမင္း၏ သမက္ေတာ္ကာမဏိ ႏွင့္ သမီးေတာ္ကို ဟံသာဝတီသို႔ေခၚခဲ့၏။ ကာမဏိ က ပုသိမ္တြင္ အဆိပ္ေသာက္ေသ ေလ၏။ သမီးေတာ္ေစာျပည့္ခ်မ္းသာကို ရာဇာဓိရာဇ္ မိဖုရားေျမႇာက္လိုက္၏။

ယင္းကို အင္းဝဘုရင္က “သင့္သမီးကို ငါရတုန္းက ငါ့သားေတာ္ သီဟသူႏွင့္ စုန္ဖက္ေစခဲ့ေပမယ့္ သင္ကေတာ့ ထိုကဲ့သို႔မက်င့္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ အက်င့္ကိုက်င္ခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ထံငါစစ္ခ်ီလာရ၏” ဆိုသည့္ စာလႊာကို ရာဇာဓိရာဇ္ဖတ္ၿပီးေနာက္ “အင္းဝတြင္ မင္းရာဇာ၊ အင္းပဲသူႀကီး၊ စုကၠေတးကဲ့သို႔ စကားတတ္ေသာ အမတ္ေတြမ်ား လွသည္။ ငါ့မႉးမတ္မ်ားက ဘာမၽွမေျပာၾက” ဟု ဆိုေသာ္ အမတ္ဒိန္က “ပထမျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္သူ အေနာ္ရထာမင္းသည္လည္း သူ၏အေဆြေတာ္ျဖစ္သူ မႏူဟာမင္း၏ သမီးကို မိဖုရားေျမႇာက္ဖူးသည္။ ျမတ္စြာဘုရားတို႔မည္သည္လည္း ေရွးကပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ဘုရားတို႔သည္လည္း ဘုရားတို႔ အဆက္ဆက္ ေမၽွာခဲ့ေသာဌာနတြင္ပင္ အစဥ္အလာအတိုင္းေမၽွာခဲ့သည္။ ငါတို႔အရွင္သည္ အေနာ္ရထာမင္းထုံးကို ႏွလုံးမူၿပီးက်င့္သုံးသျဖင့္ ဒါကို မေလ်ာ္ကန္ေသာ အက်င့္ဟုမဆိုထိုက္” ဟုပုံပမာျပ၍ ဆိုရာ သူ႕ရွင္လည္း ႏွစ္သက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ စကားယူလာသူ အင္းဝဘက္မွ အင္းပဲသူႀကီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း “အမတ္ဒိန္သည္ ပညာရွိပီသ၍ စကားတတ္လွေပသည္” ဟု ဝန္ခံခ်ီးက်ဴးခဲ့ရပါသည္။

အမတ္ဒိန္သည္ ရာဇာဓိရာဇ္အတြက္ အသက္စြန္႔၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရာဇာဓိရာဇ္ေျပာသမၽွ ေခါင္းၫွိတ္တတ္သူ မဟုတ္။ေျပာစရာရွိရင္ ေျပာသလို တားစရာရွိရင္လည္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့တားတတ္သူပင္။ သို႔ေသာ္ တားသည့္အခါတိုင္းလည္း တုံးတိတားျခင္းမဟုတ္ စကားလိမၼာနဲ႔ သြယ္ဝိုက္ၿပီးေျဖာင့္ျဖတတ္တာေၾကာင့္ ရာဇာဓိရာဇ္ လက္ခံခဲ့ရခ်ည္သည္းပင္။

ထိုအထဲမွ တစ္ခုကိုျပရေသာ္ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ အင္းဝကိုသိမ္းရန္ ႀကီးမားတဲ့ ေရတပ္ႀကီးျဖင့္ ခ်ီခဲ့ၿပီး ပထမဆုံးစစ္ကိုင္းကို သိမ္းသည္၊ ထို႔ေနာက္တေကာင္းကို သိမ္းသည္။ ထိုမွ အင္းဝကို သိမ္းရန္ခ်ီလာေသာအခါ အင္းဝဘုရင္မင္းေခါင္သည္ အင္အားနည္းေနခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ရာဇာဓိရာဇ္ေရတပ္ကို မယွဥ္ဝံ့။ ပင္းယစႀကိဳသူျမတ္က ဝင္ေရာက္ေျဖာင္းျဖမႈေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဟံသာဝတီသို႔ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာကာ အင္းဝဘက္ကိုလွည့္ၾကည့္ ခ်ိန္၌ မီးခိုးလုံးႀကီးကို ျမင္ရပါသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္ေကာင္းမႈကုသိုလ္အျဖစ္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေ႐ႊၾကက္ယက္တံတိုင္းမွ ေက်ာင္းေဆာင္ကို ဘုရင္မင္းေခါင္အမိန္႔ နဲ႔ မီး႐ႈိ႕ပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

မတိုက္လိုသျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခဲ့သည္ကို ယခုကဲ့သို႔ေစာ္ကားခံလိုက္ ရေသာအခါ ရာဇဓိရာဇ္ ေဒါသ အထြဋ္အထိပ္ေရာက္၍ ခ်က္ခ်င္းပဲ ျပန္လွည့္ ဆိုကာ အင္းဝကိုတိုက္ဖို႔ ျပင္ေစပါသည္။ ျပန္လွည့္ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္အေတာ္ၾကာခ်ီခဲ့ရေသာ စစ္သည္ေတြမ်ားမွာ စစ္ပန္းေနခဲ့ၿပီး တက္ႂကြမႈ မရွိေတာ့။ သို႔ေသာ္ ေဒါသႀကီးေနေသာ မင္းမိန္႔ျဖစ္၍ အားလုံးေခါင္းငုံလၽွက္ ဘာမၽွျပန္မေျပာရဲၾကေပ။ ဒီအခ်ိန္မွာတားမွျဖစ္မယ္ ဆိုၿပီး အမတ္ဒိန္ေလၽွာက္ခဲ့သည္မွာ “အရွင့္ရဲ႕ကုသိုလ္ေတာ္သည္ လႉဒါန္းၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ကုသိုလ္ရၿပီးျဖစ္သည္။ အရွင့္ကုသိုလ္ေတာ္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္စီးလုပ္ေသာ ဘုရင္မင္းေခါင္မွာသာ အကုသိုလ္ျဖစ္ေခ်ၿပီ။ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္လည္း ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ အရွင့္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း စစ္ခင္း၍ အႀကိမ္ ရာ၊ ေထာင္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ခႏၲီစဟူေသာ သည္းခံျခင္းစစ္ကို တစ္ႀကိမ္ေအာင္ျမင္သည္ႏွင့္ မညီေသးဟု ေဟာေတာ္မႈခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အရွင္ကိုယ္တိုင္ ျပန္ဆုတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စႀကိဳသူျမတ္ကို ကတိေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ထြက္ၿပီးသား အစြယ္ ျပန္မဝင္သကဲ့သို႔ မင္းဧကရာဇ္ႏႈတ္ကထြက္ေသာစကားသည္လည္း ႐ုပ္သိမ္းရန္မသင့္ပါ အရွင္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ စကား မွန္ေနသျဖင့္ ရာဇာဓိရာဇ္ တပ္မ်ားကို ဟံသာဝတီကို ျပန္လွည့္ရန္သာ အမိန္႔ေပးလိုက္ပါသည္။

အမတ္ဒိန္ရဲ႕ငိုပြဲ

အမတ္ဒိန္ သည္ စကားအရာသာ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာသည္မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးအျမင္လည္း ရွိသူ ျဖစ္သည္။ ၎ရဲ႕ပုသိမ္ခံတပ္ကို မင္းရဲေက်ာ္စြာတပ္မႀကီး လုံးဝထိုးေဖာက္လို႔မရခဲ့သည္ကို ၾကည့္လၽွင္ ၎ရဲ႕ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲမႈ စြမ္းရည္ကို သိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူရဲေကာင္း အမတ္ႀကီး ငိုခ်င္းခ်ခဲ့ရေသာ အျဖစ္တစ္ခုလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္နန္းတက္ေသာအခါ ငယ္ခ်စ္ တလေမေဒါကို မိဖုရားႀကီးအရာ မေျမႇာက္ပဲ ေမြမနိတ္ ကိုေျမႇာက္လိုက္သည္။ တလေမေဒါ ရာဇာဓိရာဇ္အမိန္႔နဲ႔ စည္းစိမ္႐ုပ္သိမ္းခံရသည္။ ဒါ့အျပင္ ခမည္းေတာ္ ဗညားဦးေပးခဲ့ေသာ တန္ဖိုးႀကီး လက္စြပ္ဆယ့္ႏွစ္ခ်ည္ကို ေမြမနိတ္ကို ေပးဖို႔ တလေမေဒါထံမွ အမတ္ဒိန္အား သြားေရာက္ေတာင္းခံေစခဲ့သည္။

အရာက်ခဲ့သူ မိဖုရားကို ထပ္မံၫွင္းဆဲ သလို ျဖစ္သည့္အတြက္ အမတ္ဒိန္ စိတ္မခ်မ္းသာလွေသာ္လည္း မင္းမိန္႔ျဖစ္ရကား မ်က္ရည္ စက္လက္ျဖင့္ ေတာင္းခဲ့ရသည္ဟု အေရးေတာ္ပုံက်မ္းတြင္ ပါရွိပါသည္။ (တလေမေဒါသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ အဆိပ္ေသာက္ၿပီး သတ္ေသသြားခဲ့ပါသည္။)

ကိုးကား
ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပုံက်မ္း-ႏိုင္ပန္းလွ
ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ ရာဇဝင္ဖတ္စာ- ဦးဖိုးက်ား
မႉးမတ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း – ခ်စ္ဦးၫို

Leave a Reply