အင္းက်ား (သုိ႔) သစ္တက္က်ား တုိ႔အေၾကာင္း

Posted on

အင္းက်ား (သုိ႔) သစ္တက္က်ားကို အဂၤလိပ္လုိ clouded leopard လုိ႔ေခၚၿပီး သိပၸံအမည္မွာ Neofelis nebulosa ျဖစ္သည္။ က်ားဟုဆုိေသာ္လည္း ေတာေၾကာင္မ်ဳိးစိတ္တြင္ပါ၀င္ၿပီး ဟိမ၀ႏာၱေတာင္တန္းေဒသ ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။

တရုတ္တြင္ mint leopard ဟုေခၚၿပီး မေလးရွားတြင္ tree tiger ဟုေခၚသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၈၈၅၀ေပ ရွိေသာ ဟိမ၀ႏာၱေတာင္တန္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။ ေၾကာင္ႀကီးမ်ဳိးစိတ္၏ အငယ္ဆုံးမ်ဳိးစိတ္တြင္ပါ၀င္ၿပီး တတိယေျမာက္အရွားပါးဆုံး တိရစာၦန္လည္းျဖစ္သည္။

အရြယ္အစားအားျဖင့္ အျမင့္မွာ ၁၀လက္မ မွ ၁၆လက္မ အထိျမင့္ၿပီး အလ်ားမွာမႈ ၄ေပမွ ၆ေပအထိ ရွိတတ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အေလးခ်ိန္မွာ အဖိုမ်ားမွာ ၅၀ေပါင္ ၊ အမမ်ားမွာ ၃၅ေပါင္ျဖစ္သည္။ အလြန္လွပေသာ သားေမႊးမ်ားကို ပုိင္ဆုိင္ၿပီး အ၀ါ ၊ အညဳိ ၊ မီးခုိး စသည့္အေရာင္တုိ႔ျဖင့္ တိမ္ကြက္ပုံသ႑ာန္ရွိသျဖင့္ Clouded Leopard ဟုေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ တသားတည္းရွိေနသာ အေရာင္အဆင္းကုိ ပုိင္ဆုိင္သျဖင့္ အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ေပ်ာက္သလုိ(camouflage) ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး ထုိက်ားမ်ားကို ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ခက္ခဲသည္။

အင္းက်ားမ်ားတြင္ ၂လက္မအရွည္ရွိေသာ သြားစြယ္မ်ားရွိၿပီး ထုိအရြယ္အစားသည္ ပုံမွန္က်ားတစ္ေကာင္၏ အစြယ္အရြယ္အစားႏွင့္ တူညီသည္။ ေျခလက္မ်ားတုိၿပီး သန္မာေသာ ေျခသည္းလက္သည္းမ်ားကုိပုိင္ဆုိင္ထားကာ သစ္ပင္မ်ားေပၚသုိ႔ အလြယ္တကူတက္ေရာက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ အပူပုိင္း ႏွင့္ သမပုိင္းမုိးသစ္ေတာမ်ား ၊ ျမက္ခင္းေဒသ ႏွင့္ လမုရႊံေတာမ်ားရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေလ့ရွိသည္။ အင္းက်ားမ်ားသည္ ထုိေဒသမ်ား၏ သစ္ပင္မ်ားေပၚတြင္သာ အေနမ်ားသည္။ သစ္ပင္မ်ားေပၚတြင္ တစ္ပင္မွ တစ္ပင္ခုန္ကူးႏုိင္ၿပီး ထုိသို႔ခုန္ကူးရာတြင္ ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ ရွည္လ်ားေသာအၿမီးက ထိန္းေပးသည္။

ေတာေၾကာင္မ်ဳိးစိတ္၏ သစ္ပင္တက္အျမန္ဆုံးထဲတြင္ပါ၀င္ၿပီး ၎တုိ႔၏ဦးေခါင္းမွာ ၁၈၀လွည့္ႏုိင္သည့္အတြက္ ေနာက္ျပန္ခုန္ႏုိင္စြမ္းပင္ရွိသည္။ အသားစား ႏုိ႔တုိက္သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕သားေကာင္မ်ားမွာ ငွက္၊ ရွဥ့္ ၊ ေမ်ာက္ ၊ ဒရယ္ ႏွင့္ ေတာ၀က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ညဘက္မွာအစာရွာထြက္ေလ့ရွိတတ္ၿပီး သားေကာင္မ်ားရရွိစားေသာက္ၿပီးေနာက္ ျမင့္မားေသာ သစ္ပင္မ်ားေပၚတြင္ အနားယူေလ့ရွိသည္။

အင္းက်ားတစ္ေကာင္၏ ကုိယ္၀န္ေဆာင္သည့္ ၾကာခ်ိန္မွာ ၈၅ရက္မွ ၉၃ရက္ျဖစ္သည္။ ၁ေကာင္မွ ၅ေကာင္အထိေမြးတတ္ေသာ္လည္း ပုံမွန္အမ်ားဆုံးေမြးေလ့ရွိသည္မွာ ၂ေကာင္ျဖစ္သည္။ ေမြးကင္းစ အင္းက်ားေပါက္ေလးမ်ားသည္ ၅ေအာင္စမွ ၆ေအာင္စအထိရွိၿပီး မ်က္စိျမင္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသးေပ။ ၉လခန္႔အထိ မိခင္တုိ႔၏ ႏုိ႔ကိုေသာက္သုံးၿပီး ၂ႏွစ္ (သုိ႔) ၃ႏွစ္တြင္ အရြယ္ေရာက္သည္။ အင္းက်ားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၁၇ႏွစ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေတာေတာင္မ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လူသားတုိ႔၏အမဲလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အင္းက်ားအေရအတြက္မွာ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာေနၿပီး တကမာၻလုံးတြင္မွ အေကာင္ ၁ေသာင္း၀န္းက်င္ခန္႔သာ ရွိႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္ကိုင္းတုိင္း ထမံသီေဘးမဲ့ေတာတြင္ အင္းက်ားမ်ား က်က္စားေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထမံသီေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ၁၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာလွ်င္ အင္းက်ား ၁ ေကာင္မွ ၃ ေကာင္အထိ ေနထိုင္က်က္စားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

VIDEO

 

Leave a Reply