ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၿပီးသည္ကုိ ႏွစ္၃၀ ၾကာသည္အထိ လက္မခံပဲ စစ္ဆက္တုိက္ေနေသာ စစ္သားႀကီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း

Posted on

Leave a Reply