ဂရိပညာရွိႀကီး ဆိုကေရးတီး

Posted on

ဆိုကေရးတီးဘီစီ ၅၀ဝ ျပည့္ႏွစ္ခန႔္က ဂရိနိုင္ငံ အက္သင္းၿမိဳ႕ေတာ္၌ ဆိုကေရးတီး အမည္ရွိေသာ ပညာရွင္တစ္ဦးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထိုေခတ္က အက္သင္းၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ပညာကို အထူးလိုလား ၾကသျဖင့္ အေၾကာင္းသင့္ရာသင့္ရာ စုေဝးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေလ့ ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔စုေဝးၾကေသာ လူတစ္စုကို “ ဆိုးဖစ္ ” ဟုေခၚ ၏။ ဆိုးဖစ္တို႔သည္ စကား၏ပရိယာယ္၌ လိမ္မာ၍၊ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ျငင္းခုံသည္ထက္ စကားနိုင္လု၍ ျငင္းခုံေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လူတို႔၏ စကားမ်ားမွာ ပရိယာယ္ႂကြယ္ဝသေလာက္အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ေလသည္။

ဆိုကေရးတီးက ဤသို႔ အေပၚယံေရႊမွုန္ၾကဲသည့္ ပညာမ်ိဳးသည္ လူတို႔အားပညာအလင္းေရာင္ မေပးသည္သာမက၊ ယုံမွားသံသယ ျဖစ္ေစၿပီးလၽွင္၊ ပို၍ရွုပ္ေထြးေစသည္ဟု ယူဆသျဖင့္ ယင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ေလသည္။ ဆိုကေရးတီး၏ဝါဒသည္ကား၊ မိမိ၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို ေလ့လာစီစစ္ျခင္းျဖင့္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဆိုကေရးတီး၏ဩဝါဒမွာ မိမိကိုယ္ကို မိမိသိေအာင္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ဆိုကေရးတီး၏အလို၌ ပညာရွိလၽွင္ သီလရွိသည္ဟူ၏။ ပညာရွိသူသည္ အစစအရာရာ၌ ၿခိဳးၿခံ၍၊ မဇၩိမပဋိပဒါတည္းဟူေသာ အလယ္အလတ္လမ္းကို လိုက္သည္။ မယုတ္မလြန္ က်င့္ျခင္းပင္လၽွင္ စိတ္၏တည္ၿငိမ္ခ်မ္းသာမွုကို ရနိုင္သည္ဟု ဆိုကေရးတီးသည္ ယူဆခဲ့၏။

ထိုေခတ္အခါက လူတို႔၏ ျပဳမူက်င့္ႀကံပုံတို႔သည္ မည္မၽွ လမ္းလြဲေနသည္ကို ထုတ္ေဖၚျပသခဲ့သည္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း မတရားမွုကို စိုးစဥ္းမၽွမျပဳ၊ တရားေသာ အမွုအတြက္ကား အသက္ကိုပင္ စြန႔္လႊတ္ရန္ ဝန္ေလးသူမဟုတ္ေခ်။ စင္စစ္လူတို႔သည္ ပင္ကိုယ္ကဆိုးသြမ္း ေသာ မ်ိဳးေစ့ရွိၾကသည္မဟုတ္၊ မသိနားမလည္မွုေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ဆိုးသြမ္းမွုျဖစ္ၾက၏။ ပညာဗဟုသုတေပၚတြင္ အေျခတည္ေသာအခါ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္လာၾကသည္ဟု ဆိုကေရးတီးသည္ ယုံၾကည္၏။ ဆိုကေရးတီးသည္ သူ၏အယူအဆမ်ားကို စာျဖင့္တစ္လုံးတစ္ပါဒမၽွ မေရးသားခဲ့ေခ်။ သူ၏တပည့္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ သမိုင္းဆရာႀကီး ဇင္းနိုဖန္ႏွင့္ ပညာရွိႀကီး ပေလတိုတို႔က မိမိတို႔ဆရာ၏ ဩဝါဒကထာကို ေနာင္လာ ေနာင္သားတို႔ ေလ့လာနိုင္ေစရန္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္းသာ ရွိ ေလသည္၊ ထိုသူႏွစ္ဦးေၾကာင့္ ဆိုကေရးတီး၏ အယူအဆ အေတြးအေခၚႏွင့္ ဩဝါဒတို႔သည္ ဂရိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမွုကို ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေစခဲ့သည္။

ဆိုကေရးတီးသည္ အက္သင္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္၌ ေမြးဖြား၍၊ သူ၏ဖခင္မွာ ပန္းပုဆရာျဖစ္သည္။ပန္းပု ပညာကို သင္ၾကားေလ့လာစဥ္က ပညာကိုေကာင္းစြာမသင္ခဲ့ရေခ်။ ဖခင္၏ ပန္းပုပညာကို သင္ယူလ်က္၊ ပန္းပုဆရာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၿပီးေနာက္ ထိုအလုပ္ကို စြန႔္လႊတ္၍ အမွန္တရားကို စဥ္းစားႀကံဆျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ပိုက္ေနေလသည္။သူသည္ေနေရး စားေရးအတြက္ မပူပင္ေခ်။ ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာစိတ္ဓာတ္ရွိ၏။ ႀကံ့ခိုင္ေသာကိုယ္ခႏၶာေၾကာင့္ ခံနိုင္ရည္ရွိေလသည္။ အတန္ငယ္ စား႐ုံအိပ္႐ုံႏွင့္ ေနနိုင္ေသာ သတၱိရွိရကား စီးပြားရွားေဖြျခင္းကို မျပဳဘဲ အမွန္တရား ကိုသာ ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ ဆိုကေရးတီးသည္ အက္သင္းၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ေပၚတြင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဝတ္ကိုဝတ္ဆင္လ်က္ ဖိနပ္ကို အလ်င္းမစီးဘဲ သြားလာတတ္သည္။ အရပ္မွာပု၍ လမ္းေလၽွာက္ပုံမွာ ဘဲသြားသကဲ့သို႔ျဖစ္ရကား အၾကည့္ရဆိုးေလသည္။ ဝတ္မွုစားမွုကို ဂ႐ုမစိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အျမဲညစ္ပတ္ေပေရ ေနေလသည္။ သြားလာယင္း သူသိလိုသမၽွကို ေတြးေတာႀကံဆ၍ေနတတ္၏။ လမ္း၌ေတြ႕ရေသာ မည္သူကိုမဆို လွမ္း၍ ေမးျမန္းတတ္သည္။

ထိုေခတ္အခါက အက္သင္းၿမိဳ႕သားတို႔သည္အလြန္အလွႀကိဳက္၍ ဂုဏ္မက္သူမ်ားျဖစ္ရကား၊ အ႐ုပ္ဆိုး၍အဝတ္အစုတ္ အျပတ္ကို ဝတ္ေသာ ဆိုကေရးတီးအားေရွာင္လႊဲသြားတတ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ကမူ သူ၏ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဟာေျပါခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေကာင္းလွသျဖင့္ ဝိုင္း၍နားေထာင္ၾကေလသည္။ လူတို႔သည္ ဆိုကေရးတီး၏ စကားမ်ားကို နာယူမွတ္သား ၾကသည္။ အႏွစ္သာရကင္းမဲ့ေသာ အယူအဆမ်ားသည္ ဆိုကေရးတီး၏ တိက်ျပတ္သားေသာ အရိုးခံတရားႏွင့္ မယွဥ္နိုင္သျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ၾကရသည္။ ေရွးကလူတို႔၏ ေတြးေတာ ယူဆခ်က္မ်ားကို ဆိုကေရးတီးသည္ အမွန္သို႔ေရာက္ေအာင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဆိုကေရးတီး၏ ဩဝါဒကို မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္တို႔၏ သားသမီးမ်ားပင္ ဆည္းကပ္နည္းယူၾကရသည္။ ထိုအခါက စစ္ေသနာပတိတစ္ဦးျဖစ္သူ အယ္လစီဗိုင္းအားဒီးသည္ ဆိုကေရးတီးကို ၾကည္ညိဳသူျဖစ္ရာ သူ႔ဆရာအေၾကာင္းကို ဆိုကေရးတီး၏ စိတ္မွာ အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းေအာင္ မြန္ျမတ္လွ၍၊ သူ၏ေဟာေျပာခ်က္တို႔သည္ အာဏာစက္ကဲ့သို႔ မနာခံဘဲ မေနနိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေတာ့သည္ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ဆိုကေရးတီးသည္ ပင္ပန္းေညာင္းညာမွုကို ဂ႐ုထားသူ မဟုတ္ေခ်။ နံနက္ေစာေစာကစ၍ တစ္ေနရာတြင္ရပ္ကာ တစ္စုံ တစ္ခုကို စဥ္းစားေနလၽွင္ သူမည္မၽွၾကာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကေသာ လူမ်ားသာ ေညာင္းညာႏွုန္းရိေပသည္။ အိပ္လ်က္ ေစာင့္ၾကရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ဆိုကေရးတီးကား ထိုေနရာမွ ေရြ႕ရွားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဆိုကေရးတီး၌ ဤကဲ့သို႔ အမူအက်င့္ရွိ ေသာ္လည္း သူသည္ အေပါင္းအသင္းဝင္ဆံ့၍ မိတ္ေဆြမ်ားအိမ္၌က်င္းပေသာ ထမင္းစားပြဲမ်ားတြင္ ရယ္စရာပ်က္လုံးမ်ားႏွင့္လည္း ေသာတတ္သည္။ ပညာရွိပီပီ နက္နဲေသာ အယူအဆ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးတတ္သည္။ ဆိုကေရးတီးသည္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္း၊ အေႏွာင့္အရွက္ေပးျခင္းတို႔ကို လုံးဝမွုသူမဟုတ္ေခ်။ ယင္းသို႔ စိတ္အေႏွာင့္အရွက္ကို ခံနိုင္ရည္ရွိျခင္းမွာ သူ၏ႏွုတ္သီးေကာင္း သေဘာဆိုးေသာ ဇနီးပီး၏ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမွုကို က်င့္သားရၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရေပမည္။

ဆိုကေရးတီးသည္ ကိုယ္က်င့္တရားကိုသာ ဂ႐ုစိုက္၍ ႀကံဆေသာ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္ႀကီးမဟုတ္၊ လက္႐ုံးရည္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ စစ္သည္ေတာ္လည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။ စစ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ ေအာင္ပန္း ဆြတ္ခူးခဲ့ဖူးသူလည္း ျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ စစ္တိုက္ျခင္းသည္ သူ၏ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေရးဝါဒႏွင့္ ဖီလာျဖစ္ေနသည္ဟု ယူဆလာေသာအခါ အက္သင္းၿမိဳ႕သားမ်ားက မည္မၽွပင္ တိုက္တြန္းေသာ္လည္း စစ္ကိုၾကဥ္လိုက္ေလသည္။ သူ၏ ကိုယ္က်င့္တရား အယူအဆမ်ားသည္ မတရားမွုမ်ားကို လက္သင့္မခံယူသျဖင့္ ဆိုကေရးတီးသည္ အက္သင္းအစိုးရ၏ မုန္းထားၿငိဳျငင္ျခင္းကို ခံရေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ဆိုကေရးတီးသည္ အက္သင္းအစိုးရႏွင့္တကြ မာနခက္ထန္၍ ကိုယ္က်င့္တရား မရွိေသာ လူထုႏွင့္ အရာရာတြင္ ဆန႔္က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနရကား၊ ေနာက္ဆုံး၌ သူ႔အား အလြန္မုန္းထားသည့္ ရန္သူသုံးဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာ လူတစ္စုသည္ ဆိုကေရးတီး၏ အယူအဆသည္ လူငယ္တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို ပ်က္ျပားေစသည္သာမက လူတို႔၏ လက္ရွိယုံၾကည္ကိုးကြယ္မွုကို ေစာ္ကားသည္ဟု တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ဆိုကေရးတီး၏ တပည့္မ်ားက ေရွ႕ေနငွားရမ္း၍ တရားဆိုင္ရန္ ေျပာေသာ္လည္း ေရွ႕ေနမငွားဘဲ သူကိုယ္တိုင္ သူ၏ အယူအဆမ်ားကို ရွင္းလင္းေျဖဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ရွင္းျပခ်က္ကို ဆိုကေရးတီး၏ ေလၽွာက္လဲခ်က္မ်ားဟု ယခုတိုင္ေအာင္ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ႐ုံးေတာ္က သူ႔အား အျပစ္ရွိသည္ဟု တစ္ဖက္သတ္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးလၽွင္ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဆိုကေရးတီးကား အနည္းငယ္မၽွမတုန္လွုပ္ေခ်။ စီရင္ခ်က္အတိုင္း လာ၍ေပးေသာ အဆိပ္ခြက္ကို သတၱိရွိရွိႏွင့္ ေမာ့ခ်လိုက္ေလသည္။

ၿမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းမွ


ဂရိပညာရှိကြီး ဆိုကရေးတီး (unicode)

ဆိုကရေးတီးဘီစီ ၅ဝဝ ပြည့်နှစ်ခန့်က ဂရိနိုင်ငံ အက်သင်းမြို့တော်၌ ဆိုကရေးတီး အမည်ရှိသော ပညာရှင်တစ်ဦးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ထိုခေတ်က အက်သင်းမြို့သားများသည် ပညာကို အထူးလိုလား ကြသဖြင့် အကြောင်းသင့်ရာသင့်ရာ စုဝေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလေ့ ရှိကြသည်။ ထိုသို့စုဝေးကြသော လူတစ်စုကို “ ဆိုးဖစ် ” ဟုခေါ် ၏။ ဆိုးဖစ်တို့သည် စကား၏ပရိယာယ်၌ လိမ်မာ၍၊ ဆွေးနွေးရာတွင် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ငြင်းခုံသည်ထက် စကားနိုင်လု၍ ငြင်းခုံလေ့ရှိကြသည်။ သို့သော်လူတို့၏ စကားများမှာ ပရိယာယ်ကြွယ်ဝသလောက်အနှစ်သာရ ကင်းမဲ့လေသည်။

ဆိုကရေးတီးက ဤသို့ အပေါ်ယံရွှေမှုန်ကြဲသည့် ပညာမျိုးသည် လူတို့အားပညာအလင်းရောင် မပေးသည်သာမက၊ ယုံမှားသံသယ ဖြစ်စေပြီးလျှင်၊ ပို၍ရှုပ်ထွေးစေသည်ဟု ယူဆသဖြင့် ယင်းကို ရှောင်ကြဉ်လေသည်။ ဆိုကရေးတီး၏ဝါဒသည်ကား၊ မိမိ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားကို လေ့လာစီစစ်ခြင်းဖြင့် အမှန်တရားကို ရှာဖွေခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ ဆိုကရေးတီး၏ဩဝါဒမှာ မိမိကိုယ်ကို မိမိသိအောင် ဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ဆိုကရေးတီး၏အလို၌ ပညာရှိလျှင် သီလရှိသည်ဟူ၏။ ပညာရှိသူသည် အစစအရာရာ၌ ခြိုးခြံ၍၊ မဇ္ဈိမပဋိပဒါတည်းဟူသော အလယ်အလတ်လမ်းကို လိုက်သည်။ မယုတ်မလွန် ကျင့်ခြင်းပင်လျှင် စိတ်၏တည်ငြိမ်ချမ်းသာမှုကို ရနိုင်သည်ဟု ဆိုကရေးတီးသည် ယူဆခဲ့၏။

ထိုခေတ်အခါက လူတို့၏ ပြုမူကျင့်ကြံပုံတို့သည် မည်မျှ လမ်းလွဲနေသည်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြသခဲ့သည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း မတရားမှုကို စိုးစဉ်းမျှမပြု၊ တရားသော အမှုအတွက်ကား အသက်ကိုပင် စွန့်လွှတ်ရန် ဝန်လေးသူမဟုတ်ချေ။ စင်စစ်လူတို့သည် ပင်ကိုယ်ကဆိုးသွမ်း သော မျိုးစေ့ရှိကြသည်မဟုတ်၊ မသိနားမလည်မှုပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ဆိုးသွမ်းမှုဖြစ်ကြ၏။ ပညာဗဟုသုတပေါ်တွင် အခြေတည်သောအခါ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်လာကြသည်ဟု ဆိုကရေးတီးသည် ယုံကြည်၏။ ဆိုကရေးတီးသည် သူ၏အယူအဆများကို စာဖြင့်တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ မရေးသားခဲ့ချေ။ သူ၏တပည့်များဖြစ်ကြသော သမိုင်းဆရာကြီး ဇင်းနိုဖန်နှင့် ပညာရှိကြီး ပလေတိုတို့က မိမိတို့ဆရာ၏ ဩဝါဒကထာကို နောင်လာ နောင်သားတို့ လေ့လာနိုင်စေရန် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ခြင်းသာ ရှိ လေသည်၊ ထိုသူနှစ်ဦးကြောင့် ဆိုကရေးတီး၏ အယူအဆ အတွေးအခေါ်နှင့် ဩဝါဒတို့သည် ဂရိတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ထင်ရှားကျော်စောစေခဲ့သည်။

ဆိုကရေးတီးသည် အက်သင်းမြို့တော်၏ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်၌ မွေးဖွား၍၊ သူ၏ဖခင်မှာ ပန်းပုဆရာဖြစ်သည်။ပန်းပု ပညာကို သင်ကြားလေ့လာစဉ်က ပညာကိုကောင်းစွာမသင်ခဲ့ရချေ။ ဖခင်၏ ပန်းပုပညာကို သင်ယူလျက်၊ ပန်းပုဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ပြီးနောက် ထိုအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်၍ အမှန်တရားကို စဉ်းစားကြံဆခြင်းဖြင့် ပျော်ပိုက်နေလေသည်။သူသည်နေရေး စားရေးအတွက် မပူပင်ချေ။ ရောင့်ရဲလွယ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိ၏။ ကြံ့ခိုင်သောကိုယ်ခန္ဓာကြောင့် ခံနိုင်ရည်ရှိလေသည်။ အတန်ငယ် စားရုံအိပ်ရုံနှင့် နေနိုင်သော သတ္တိရှိရကား စီးပွားရှားဖွေခြင်းကို မပြုဘဲ အမှန်တရား ကိုသာ ရှာဖွေခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်လွန်စေခဲ့သည်။ ဆိုကရေးတီးသည် အက်သင်းမြို့တော်ရှိ လမ်းမကြီးများ ပေါ်တွင် ကြမ်းတမ်းသော အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက် ဖိနပ်ကို အလျင်းမစီးဘဲ သွားလာတတ်သည်။ အရပ်မှာပု၍ လမ်းလျှောက်ပုံမှာ ဘဲသွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရကား အကြည့်ရဆိုးလေသည်။ ဝတ်မှုစားမှုကို ဂရုမစိုက်ခြင်းကြောင့် အမြဲညစ်ပတ်ပေရေ နေလေသည်။ သွားလာယင်း သူသိလိုသမျှကို တွေးတောကြံဆ၍နေတတ်၏။ လမ်း၌တွေ့ရသော မည်သူကိုမဆို လှမ်း၍ မေးမြန်းတတ်သည်။

ထိုခေတ်အခါက အက်သင်းမြို့သားတို့သည်အလွန်အလှကြိုက်၍ ဂုဏ်မက်သူများဖြစ်ရကား၊ အရုပ်ဆိုး၍အဝတ်အစုတ် အပြတ်ကို ဝတ်သော ဆိုကရေးတီးအားရှောင်လွှဲသွားတတ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် အချို့ကမူ သူ၏ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆိုင်သော ဟောပြေါချက်များကို နားထောင်ကောင်းလှသဖြင့် ဝိုင်း၍နားထောင်ကြလေသည်။ လူတို့သည် ဆိုကရေးတီး၏ စကားများကို နာယူမှတ်သား ကြသည်။ အနှစ်သာရကင်းမဲ့သော အယူအဆများသည် ဆိုကရေးတီး၏ တိကျပြတ်သားသော အရိုးခံတရားနှင့် မယှဉ်နိုင်သဖြင့် ပျောက်ကွယ်ကြရသည်။ ရှေးကလူတို့၏ တွေးတော ယူဆချက်များကို ဆိုကရေးတီးသည် အမှန်သို့ရောက်အောင် ဟောပြောခဲ့သည်။ ဆိုကရေးတီး၏ ဩဝါဒကို မင်းမျိုးမင်းနွယ်တို့၏ သားသမီးများပင် ဆည်းကပ်နည်းယူကြရသည်။ ထိုအခါက စစ်သေနာပတိတစ်ဦးဖြစ်သူ အယ်လစီဗိုင်းအားဒီးသည် ဆိုကရေးတီးကို ကြည်ညိုသူဖြစ်ရာ သူ့ဆရာအကြောင်းကို ဆိုကရေးတီး၏ စိတ်မှာ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းအောင် မွန်မြတ်လှ၍၊ သူ၏ဟောပြောချက်တို့သည် အာဏာစက်ကဲ့သို့ မနာခံဘဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်တော့သည်ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။

ဆိုကရေးတီးသည် ပင်ပန်းညောင်းညာမှုကို ဂရုထားသူ မဟုတ်ချေ။ နံနက်စောစောကစ၍ တစ်နေရာတွင်ရပ်ကာ တစ်စုံ တစ်ခုကို စဉ်းစားနေလျှင် သူမည်မျှကြာမည်ကို စောင့်ကြည့်ကြသော လူများသာ ညောင်းညာနှုန်းရိပေသည်။ အိပ်လျက် စောင့်ကြရပေမည်။ သို့ရာတွင် ဆိုကရေးတီးကား ထိုနေရာမှ ရွေ့ရှားလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ ဆိုကရေးတီး၌ ဤကဲ့သို့ အမူအကျင့်ရှိ သော်လည်း သူသည် အပေါင်းအသင်းဝင်ဆံ့၍ မိတ်ဆွေများအိမ်၌ကျင်းပသော ထမင်းစားပွဲများတွင် ရယ်စရာပျက်လုံးများနှင့်လည်း သောတတ်သည်။ ပညာရှိပီပီ နက်နဲသော အယူအဆ ပြဿနာများကိုလည်း ဆွေးနွေးတတ်သည်။ ဆိုကရေးတီးသည် ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ အနှောင့်အရှက်ပေးခြင်းတို့ကို လုံးဝမှုသူမဟုတ်ချေ။ ယင်းသို့ စိတ်အနှောင့်အရှက်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းမှာ သူ၏နှုတ်သီးကောင်း သဘောဆိုးသော ဇနီးပီး၏ အနှောင့်အယှက်ပေးမှုကို ကျင့်သားရပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဟု ဆိုရပေမည်။

ဆိုကရေးတီးသည် ကိုယ်ကျင့်တရားကိုသာ ဂရုစိုက်၍ ကြံဆသော ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်၊ လက်ရုံးရည်နှင့် ပြည့်စုံသော စစ်သည်တော်လည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူး၏။ စစ်ပွဲပေါင်းများစွာ အောင်ပန်း ဆွတ်ခူးခဲ့ဖူးသူလည်း ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် စစ်တိုက်ခြင်းသည် သူ၏ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ရေးဝါဒနှင့် ဖီလာဖြစ်နေသည်ဟု ယူဆလာသောအခါ အက်သင်းမြို့သားများက မည်မျှပင် တိုက်တွန်းသော်လည်း စစ်ကိုကြဉ်လိုက်လေသည်။ သူ၏ ကိုယ်ကျင့်တရား အယူအဆများသည် မတရားမှုများကို လက်သင့်မခံယူသဖြင့် ဆိုကရေးတီးသည် အက်သင်းအစိုးရ၏ မုန်းထားငြိုငြင်ခြင်းကို ခံရလေသည်။

ဤသို့ဖြင့် ဆိုကရေးတီးသည် အက်သင်းအစိုးရနှင့်တကွ မာနခက်ထန်၍ ကိုယ်ကျင့်တရား မရှိသော လူထုနှင့် အရာရာတွင် ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေရကား၊ နောက်ဆုံး၌ သူ့အား အလွန်မုန်းထားသည့် ရန်သူသုံးဦး ခေါင်းဆောင်သော လူတစ်စုသည် ဆိုကရေးတီး၏ အယူအဆသည် လူငယ်တို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ပျက်ပြားစေသည်သာမက လူတို့၏ လက်ရှိယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကို စော်ကားသည်ဟု တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ဆိုကရေးတီး၏ တပည့်များက ရှေ့နေငှားရမ်း၍ တရားဆိုင်ရန် ပြောသော်လည်း ရှေ့နေမငှားဘဲ သူကိုယ်တိုင် သူ၏ အယူအဆများကို ရှင်းလင်းဖြေဆိုခဲ့သည်။ ထိုသို့ ရှင်းပြချက်ကို ဆိုကရေးတီး၏ လျှောက်လဲချက်များဟု ယခုတိုင်အောင် ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ ရုံးတော်က သူ့အား အပြစ်ရှိသည်ဟု တစ်ဖက်သတ် ဆုံးဖြတ်ပြီးလျှင် သေဒဏ်အပြစ်ပေးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဆိုကရေးတီးကား အနည်းငယ်မျှမတုန်လှုပ်ချေ။ စီရင်ချက်အတိုင်း လာ၍ပေးသော အဆိပ်ခွက်ကို သတ္တိရှိရှိနှင့် မော့ချလိုက်လေသည်။

မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှ

Leave a Reply