ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ ၀တ္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾကမ္းျပင္မွာ နက္ရႈိင္းတဲ့ေျခရာ ထင္က်န္ေစခဲ့တဲ့ဘုန္းေတာ္ႀကီး

Posted on
 

VIDEO

Leave a Reply