ဂ်ဴးဘာသာ ႏွင့္ လူမ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း

Posted on

ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္(လက္တင္ဘာသာတြင္ လူဒါအစ္မတ္စ္မွ ၊ ဂရိဘာသာတြင္ ေလာက္ဒါအစ္ေမာစ့္ ႏွင့္ ဟီဘ႐ူးဘာသာတြင္ ရဟုဒယုဒ သည္တန္နက္ ဟု သိရွိထားသည့္ ဟီဘ႐ူးသမၼာက်မ္း စာမွ ဆင္းသက္လာေသာ ယုံၾကည္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ပုံစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ တယ္မြတ္ ကဲ့သို႔ေသာ ေႏွာင္းပိုင္း က်မ္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ေလ့လာစူးစမ္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား သည္ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္ကို ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထူေထာင္ေပးခဲ့သည့္ အစၥေရးကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈေတာ္စပ္ ျခင္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္အျဖစ္ မွတ္ယူထားသည္။ အစၥေရးကေလးငယ္မ်ားသည္ မူလအစအေနျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာ ပါ ဘိုးေဘးျဖစ္ေသာ ပက္ထရီအတ္ ဂ်က္ေကာ့ဘ္ မွ ဆင္းသက္လာသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စု ဆယ့္ႏွစ္အုပ္စုျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္လာသည္။ အားလုံးေသာ အဖြဲ႕မ်ား၏ အဆိုအရ၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို သိနေတာင္ေပၚတြင္ မိုးဇက္သို႔ စာျဖင့္ေရာ ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ပါ တိုရာ က်မ္းကို ဖြင့္ဟႁမြက္ၾကားခဲ့သည္။သို႔ေသာ္လည္း ကာရိတ္ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္သည္ စာျဖင့္ ေရးခဲ့သည့္ တိုရာကိုသာ ေစာင့္ထိန္းၾကၿပီး လြတ္လပ္လႈပ္ရွားမႈရွိ သည့္ လူသားဆန္ေသာ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္သည္ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္သည္။

ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္ သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ထက္ၾကာျမင့္စြာ သမိုင္းစဥ္ဆက္ရွိေနသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ဂ်ဴးဘာသာ သည္ ေရွးအက်ဆုံးေသာ ဘာသာေရးမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ထက္တိုင္ ရွင္သန္လ်က္ရွိ သည္။ သက္တမ္းအရင့္ဆုံးေသာ ဘာသာျဖစ္သည္။ယင္းဘာသာ၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား၊ ႐ိုးရာမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးထားရွိမႈတို႔သည္ ခရစ္ယာန္၊ အစလာမ္ႏွင့္ ဘေဟးယုံၾကည္မႈတို႔ အပါအဝင္ေနာက္ပိုင္း ေအဗရာဟင္ဘာသာ ေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။မ်ားစြာေသာ ဂ်ဴးဘာသာ၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသည္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ၊ အေနာက္တိုင္း လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဥပေဒမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးခဲ့ သည္။

လိုက္နာက်င့္သုံးမႈ
ဂ်ဴးမ်ားသည္ လူမ်ိဳးဘာသာေရးအုပ္စုျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားႏွင့္ ဂ်ဴးဘာသာသို႔ လႊဲေျပာင္းလာသူမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလုံးရွိ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးလူဦး ေရမွာ ၁၃ သန္းရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔ထဲမွ ၄၀% သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံႏွင့္ ၄၀%သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ အႀကီးမားဆုံးေသာ ဂ်ဴးဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အစဥ္အလာ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္၊ ေရွး႐ိုးစြဲ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္တို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းအုပ္စုမ်ား အတြင္း အထင္ကရ ျခားနားခ်က္မွာ ဂ်ဴးဥပေဒကို ခ်ဥ္းကပ္ပုံ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ကြာျခားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ေရွး႐ိုးစြဲႏွင့္ အစဥ္အလာ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္တို႔သည္ ဂ်ဴးဥပေဒကို လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္ဟု မွတ္ယူထိန္းသိမ္း ထားၾကၿပီး အစဥ္အလာ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္သည္ ေရွး႐ိုးစြဲ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္ထက္ ၎၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပို၍ ေခတ္သစ္အျမင္ျဖင့္ ျပန္ဆိုျမႇင့္တင္ထားသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္သည္ က်န္အျခားေသာ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္ႏွစ္မ်ိဳးထက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပို၍ လြတ္လပ္သည္။


၎၏အထင္ကရ အေနအထားမွာ ဂ်ဴးဥပေဒကို တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားစာရင္း ဆိုသည္ထက္ အေထြေထြလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားဟု ႐ႈျမင္ထားသည္။ ၎တို႔၏ မူရင္းအတိုင္း ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအားလုံး ၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းအရ အထူး႐ုံးေတာ္မ်ားသည္ ဂ်ဴးဥပေဒကို လိုက္နာေစ သည္။ ယေန႔တြင္ ယင္း႐ုံးေတာ္မ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနသာ္လည္း ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္ လိုက္နာက်င့္သုံးမႈသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိစိတ္ဆႏၵအေလၽွာက္သာျဖစ္သည္။သာသာေရးက်မ္းကိစၥမ်ား ၊ ဥပေဒျပဳကိစၥရပ္မ်ား အေပၚတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ က်မ္းဂန္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ဂ်ဴးဘာသာေရးဘြဲ႕ရမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားမွ ျပန္ဆိုေရးသားထားၾကသည္။

ဘာသာေရးအဆိုအမိန္႔ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ၏မူမ်ား
ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္သည္ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ယုံၾကည္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆရသည္။ သို႔ေသာ္ အၿမဲတေစမဟုတ္ေသာ္လည္း သေဘာတရားအရ ခိုင္မာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားကို ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္မႈကို အစဥ္အၿမဲလိုက္နာက်င့္သုံးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ေရွးေခတ္ အစၥေရးမ်ားတြင္ အျခားေသာ ဘုရားမ်ားအေပၚ ကိုး ကြယ္မႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္ကို ဂ်ဴးသမၼာက်မ္းစာ(တန္နက္) တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမ်ား ထပ္ခါ တစ္လဲလဲျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းထားျခင္းမ်ားေတြ႕ရပါသည္။ ဂရိ-ေရာမ ေခတ္တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာ ေပၚေပါက္လာျခင္းအထိ ျပန္ဆိုေရးသားခဲ့မႈမ်ား အပါအဝင္မ်ားစြာေသာ ကြဲျဟးေနသည့္ ျပန္ဆိုေရးသားမႈမ်ား ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ဂ်ဴးလုပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕မ်ား ေျပာဆိုထိန္းသိမ္းထားသည္မွာ ဂ်ဴးသမၼာက်မ္းစာသည္ လူသားစာေရးသူမ်ားမွ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သမိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ လူအျဖစ္တင္စားသုံးႏႈန္းေသာ နတ္ဘုရား၏ ျဖစ္တည္မႈကို လက္မခံၾကေပ။ ဂ်ဴးသမိုင္း တစ္ေလၽွာက္ တြင္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္၏အႏွစ္သာရ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို မ်ားစြာေသာ နည္းနာမ်ားအျဖစ္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကၿပီး ယင္းနည္းနာမ်ားအားလုံးသည္ ေဝဖန္မႈမ်ားနင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့သည္။အမ်ားဆုံးထင္ေပၚသည့္နည္းနာမွာ ဆယ့္ႏွစ္ရာစုႏွစ္တြင္ ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ မိုင္မိုႏိုက္ ၏ ယုံၾကည္မႈအေျခခံသေဘာတရားဆယ့္သုံးခ်က္ ျဖစ္သည္။ မိုင္မိုႏိုက္၏ အဆိုအရ ယင္းအေျခခံသေဘာတရားမ်ားအထဲမွ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ ခုကို ပစ္ပယ္သည့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ေယာက္သည္ အယူဝါဒစြန္႔လႊတ္သူ ၊ ဘာသာဆန္႔က်င္သူအျဖစ္ သုံးသပ္မည္။သို႔ေသာ္လည္း မိုင္မိုႏိုက္ေရာသူႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္မ်ားပါဤအေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအားလုံး၏ယုံၾကည္မႈကိုမလႊမ္းၿခဳံႏိုင္ဟု႐ႈျမင္ထားၿပီးဂ်ဴဒါအစ္ဇင္၏က်မ္းဂန္အႏွစ္သာရေဖာ္ျပခ်က္သက္သက္မၽွသာ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ဂ်ဴးပညာရွင္မ်ားသည္ မိုင္မိုႏိုက္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားမွ အနည္း ငယ္ခြဲထြက္သည့္ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို လက္ကိုင္ထားၾကသည္။

ဘာကလူတစ္ေယာက္ကို ဂ်ဴးျဖစ္ေစသလဲ
႐ိုးရာဂ်ဴးဥပေဒအရ ၊ ဂ်ဴးဆိုသည္မွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမိခင္တစ္ေယာက္မွ ေမြးဖြားလာသူ သို႔မဟုတ္ ဂ်ဴးဥပေဒအရ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္သို႔ ကူးေျပာင္းလာသူျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္ႏွင့္ ၿဗိတိသၽွ လြတ္လပ္ေသာ ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္သည္ ဂ်ဴးမိဘတစ္ဦးဦးမွ (ဖခင္ျဖစ္ေစ ၊ မိခင္ျဖစ္ေစ) ေမြးဖြားလာၿပီး၊ မိဘမ်ားမွ ဂ်ဴးအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ျပဳစုထူေထာင္ထားသည့္ ကေလးကိုသာ ဂ်ဴးအျဖစ္လက္ခံသည္။ ဂ်ဴ ဒါအစ္ဇင္ ၏အားလုံးေသာ အဓိကလမ္းေၾကာင္းပုံစံမ်ားသည္ ႐ိုးသားေသာ ဘာသာေျပာင္းလာမႈအတြက္ တံခါး ဖြင့္ထားၿပီး၊ ဘာသာေျပာင္းျခင္းကို ဂ်ဴးဓေလ့ထုံတမ္းအရ အားမေပးပါ။ ဘာသာေျပာင္းျခင္းလုပ္ ငန္းစဥ္ကို အာဏာပိုင္တာဝန္ခံမ်ားမွ အကဲျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေျပာင္းလာသူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ သိနားလည္မႈတို႔အတြက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းခံရမည္။ဘာသာေျပာင္းလာသူမ်ားကို “ဘင္ ေအဗရာဟင္” (ben Abraham) သို႔မဟုတ္ “ဘတ္ေအဗရာဟင္” (bat Abraham) ဟု အမည္ ေပးသည္

ေအဗရာဟင္၏သား သို႔မဟုတ္ သမီး
႐ိုးရာဂ်ဴဒါအစ္ဇင္သည္ ဂ်ဴးအျဖစ္ေမြးဖြားလာသူ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေျပာင္းလာသူကို ဂ်ဴးအျဖစ္ထာဝရ ထိန္းသိမ္းမွတ္ယူထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဂ်ဴဒါအစ္ဇင္သည္တစ္ျခားဘာသာ သို႔ ေျပာင္းသြားသူ ဂ်ဴးတစ္ဦးကို ဂ်ဴးအျဖစ္ ဆက္လက္မသတ္မွတ္ေတာ့ပါ။အစၥေရးအစိုးရသည္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အထက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရယူထားသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ဴးမွတ္ပုံတင္ကို မည္ကဲ့သို႔ ဆုံးျဖတ္သနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းသည္ ေစ့ေဆာ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ 1950 ခုႏွစ္ ေဒးဗစ္ဘင္ဂူရီရင္း မွ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရ မည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကမၻာ့တစ္ဝန္းရွိ ဘာသာေရးအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပညာတတ္မ်ား သို႔ မီဟူးရဟူဒီ (“who is a Jew”) (“မည္သူသည္ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္ျဖစ္သနည္း”) ဆိုသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းရာမွ ထြက္ ေပၚလာပါသည္။ ဤကိစၥသည္ ယေန႔ထက္တိုင္ ေျဖရွင္း၍မၿပီးႏိုင္ေသးဘဲ အခါအားေလ်ာ္စြာ အစၥေရး ႏိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ ျပန္ေပၚလာသည္။

ဂ်ဴးလူဦးေရျပပုံမ်ား
ကမၻာေပၚရွိ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအေရအတြက္ ရရွိႏိုင္ရန္ခဲယဥ္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “မည္သူသည္ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္ျဖစ္သနည္း” ဆိုသည့္ ေမးခြန္း၏အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ျပႆနာျဖစ္ေနျခင္း ၊ အားလုံးေသာ ဂ်ဴးမ်ား သည္ ဂ်ဴးအျဖစ္မွတ္ပုံမတင္ထားျခင္း ၊ မွတ္ပုံတင္ထားသူမ်ားကိုလည္း အျခားေသာဂ်ဴးမ်ားမွ လက္မခံျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္ (၁၉၀၁)အရ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ဂ်ဴးလူဦးေရသည္ ၁၁ သန္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံးရရွိသည့္ စာရင္းဇယားသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဂ်ဴးလူဦးေရ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ ဂ်ဴးျပကၡဒိန္ (၂၀၀၅)စာအုပ္တို႔မွျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဴးလူဦေရ ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးခ်က္အရ ကမၻာတစ္ခုလုံးတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၁၃.၃ သန္းရွိသည္။ ဂ်ဴးႏွစ္ျပကၡဒိန္တြင္ ၁၄.၆ သန္းဟုဆို သည္။ ဂ်ဴးလူဦးေရ တိုးပြါးမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၁ တြင္ ၀.၃% တိုးတက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိကာလတြင္ သုည ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးသာရွိသည္။ ေဆြနီးမ်ိဳးစပ္ ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ေမြးဖြားႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းတို႔သည္ ဂ်ဴးလူဦးေရ စာရင္းအေပၚ လႊမ္းမိုးလ်က္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္သို႔ ဘာသာေျပာင္းလာမႈသည္ ယင္းလူဦးေရစာရင္းကို အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲရန္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။

ထင္ရွားေသာဂ်ဴးလူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
Benjamin Disraeli (1804-1881) ဂရိတ္ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
Karl Marx (1818 – 1883) Marx ၀ါဒတည္ေထာင္သူ
Albert Einstein (1879 – 1955) ရူပေဗဒ ႏုိဗယ္ဆုရွင္
Niels Bohr (1885 – 1962) ရူပေဗဒ ႏုိဗယ္ဆုရွင္
Golda Meir (1898-1978) တည္ထာင္သူႏွင့္ အစၥေရး၏ ၄ဦးေျမာက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
Elizabeth Taylor (1932-2011 ) ၿဗိတိန္- အေမရိကန္ သရုပ္ေဆာင္
Steven Spielberg (1946 – ) ကမာၻေက်ာ္ဒါရုိက္တာ
Scarlett Johansson (1984 – ) ေဟာလီး၀ုဒ္သရုပ္ေဆာင္
Mark Zuckerberg ေဖ့ဘုတ္တည္ေထာင္သူ

Myanmar Wikipedia


ဂျူးဘာသာ နှင့် လူမျိုးများအကြောင်း (unicode)

ဂျူဒါအစ်ဇင်(လက်တင်ဘာသာတွင် လူဒါအစ်မတ်စ်မှ ၊ ဂရိဘာသာတွင် လောက်ဒါအစ်မောစ့် နှင့် ဟီဘရူးဘာသာတွင် ရဟုဒယုဒ သည်တန်နက် ဟု သိရှိထားသည့် ဟီဘရူးသမ္မာကျမ်း စာမှ ဆင်းသက်လာသော ယုံကြည်ခြင်းများနှင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ တယ်မွတ် ကဲ့သို့သော နှောင်းပိုင်း ကျမ်းစာအုပ်များတွင် လေ့လာစူးစမ်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဂျူးလူမျိုးများ သည် ဂျူဒါအစ်ဇင်ကို ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထူထောင်ပေးခဲ့သည့် အစ္စရေးကလေးငယ်များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတော်စပ် ခြင်း၏ ဖော်ပြချက်အဖြစ် မှတ်ယူထားသည်။ အစ္စရေးကလေးငယ်များသည် မူလအစအနေဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာ ပါ ဘိုးဘေးဖြစ်သော ပက်ထရီအတ် ဂျက်ကော့ဘ် မှ ဆင်းသက်လာသည့် မျိုးနွယ်စု ဆယ့်နှစ်အုပ်စုဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်လာသည်။ အားလုံးသော အဖွဲ့များ၏ အဆိုအရ၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဥပဒေများနှင့် ပညတ်တော်များကို သိနတောင်ပေါ်တွင် မိုးဇက်သို့ စာဖြင့်ရော ၊ နှုတ်ဖြင့် ပါ တိုရာ ကျမ်းကို ဖွင့်ဟမြွက်ကြားခဲ့သည်။သို့သော်လည်း ကာရိတ် ဂျူဒါအစ်ဇင်သည် စာဖြင့် ရေးခဲ့သည့် တိုရာကိုသာ စောင့်ထိန်းကြပြီး လွတ်လပ်လှုပ်ရှားမှုရှိ သည့် လူသားဆန်သော ဂျူဒါအစ်ဇင်သည် ဘာသာမဲ့ ဖြစ်သည်။
ဂျူဒါအစ်ဇင် သည် နှစ်ပေါင်း ၃၀ဝ၀ ကျော် ထက်ကြာမြင့်စွာ သမိုင်းစဉ်ဆက်ရှိနေသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဂျူးဘာသာ သည် ရှေးအကျဆုံးသော ဘာသာရေးများတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပြီး ယနေ့ထက်တိုင် ရှင်သန်လျက်ရှိ သည်။ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသော ဘာသာဖြစ်သည်။ယင်းဘာသာ၏ အဆိုအမိန့်များ၊ ရိုးရာများနှင့် တန်ဖိုးထားရှိမှုတို့သည် ခရစ်ယာန်၊ အစလာမ်နှင့် ဘဟေးယုံကြည်မှုတို့ အပါအဝင်နောက်ပိုင်း အေဗရာဟင်ဘာသာ ရေးများကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။များစွာသော ဂျူးဘာသာ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ၊ အနောက်တိုင်း လူမှုကျင့်ဝတ်များနှင့် မြို့ပြဥပဒေများအပေါ် လွှမ်းမိုးခဲ့ သည်။

လိုက်နာကျင့်သုံးမှု
ဂျူးများသည် လူမျိုးဘာသာရေးအုပ်စုဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ဂျူးလူမျိုးမှ မွေးဖွားလာသူများနှင့် ဂျူးဘာသာသို့ လွှဲပြောင်းလာသူများအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ဂျူးလူမျိုးလူဦး ရေမှာ ၁၃ သန်းရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ ၄၀% သည် အစ္စရေးနိုင်ငံနှင့် ၄၀%သည် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင် နေထိုင်နေကြသည်။ အကြီးမားဆုံးသော ဂျူးဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုများမှာ အစဉ်အလာ ဂျူဒါအစ်ဇင်၊ ရှေးရိုးစွဲ ဂျူဒါအစ်ဇင် နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဂျူဒါအစ်ဇင်တို့ ဖြစ်သည်။ ယင်းအုပ်စုများ အတွင်း အထင်ကရ ခြားနားချက်မှာ ဂျူးဥပဒေကို ချဉ်းကပ်ပုံ ချဉ်းကပ်နည်း ကွာခြားချက်ပင်ဖြစ်သည်။ရှေးရိုးစွဲနှင့် အစဉ်အလာ ဂျူဒါအစ်ဇင်တို့သည် ဂျူးဥပဒေကို လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်ဟု မှတ်ယူထိန်းသိမ်း ထားကြပြီး အစဉ်အလာ ဂျူဒါအစ်ဇင်သည် ရှေးရိုးစွဲ ဂျူဒါအစ်ဇင်ထက် ၎င်း၏လိုအပ်ချက်များကို ပို၍ ခေတ်သစ်အမြင်ဖြင့် ပြန်ဆိုမြှင့်တင်ထားသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဂျူဒါအစ်ဇင်သည် ကျန်အခြားသော ဂျူဒါအစ်ဇင်နှစ်မျိုးထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပို၍ လွတ်လပ်သည်။ ၎င်း၏အထင်ကရ အနေအထားမှာ ဂျူးဥပဒေကို တားမြစ်ချုပ်ချယ်မှုများစာရင်း ဆိုသည်ထက် အထွေထွေလမ်းညွှန်ချက်များဟု ရှုမြင်ထားသည်။ ၎င်းတို့၏ မူရင်းအတိုင်း ဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ဂျူးလူမျိုးအားလုံး ၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းအရ အထူးရုံးတော်များသည် ဂျူးဥပဒေကို လိုက်နာစေ သည်။ ယနေ့တွင် ယင်းရုံးတော်များ ဆက်လက်တည်ရှိနေသာ်လည်း ဂျူဒါအစ်ဇင် လိုက်နာကျင့်သုံးမှုသည် အများအားဖြင့် မိမိစိတ်ဆန္ဒအလျှောက်သာဖြစ်သည်။သာသာရေးကျမ်းကိစ္စများ ၊ ဥပဒေပြုကိစ္စရပ်များ အပေါ်တွင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးအပ်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် မြင့်မြတ်သော ကျမ်းဂန်ပြဌာန်းချက်များတွင် ဂျူးဘာသာရေးဘွဲ့ရများနှင့် ပညာရှင်များမှ ပြန်ဆိုရေးသားထားကြသည်။

ဘာသာရေးအဆိုအမိန့်နှင့် ယုံကြည်မှု၏မူများ
ဂျူဒါအစ်ဇင်သည် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ထင်မြင်ယူဆရသည်။ သို့သော် အမြဲတစေမဟုတ်သော်လည်း သဘောတရားအရ ခိုင်မာသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားကို ယုံကြည် ကိုးကွယ်မှုကို အစဉ်အမြဲလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ရှေးခေတ် အစ္စရေးများတွင် အခြားသော ဘုရားများအပေါ် ကိုး ကွယ်မှု ပျံ့နှံ့လာသည်ကို ဂျူးသမ္မာကျမ်းစာ(တန်နက်) တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းများ ထပ်ခါ တစ်လဲလဲပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းထားခြင်းများတွေ့ရပါသည်။ ဂရိ-ရောမ ခေတ်တွင် ခရစ်ယာန်သာသနာ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းအထိ ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့မှုများ အပါအဝင်များစွာသော ကွဲဟြးနေသည့် ပြန်ဆိုရေးသားမှုများ ဂျူဒါအစ်ဇင်တွင် ရှိနေခဲ့သည်။မျက်မှောက်ကာလများတွင် အချို့ပျော့ပြောင်းသော ဂျူးလုပ်ရှားမှု အဖွဲ့များ ဟြေဆိုထိန်းသိမ်းထားသည်မှာ ဂျူးသမ္မာကျမ်းစာသည် လူသားစာရေးသူများမှ ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး သမိုင်းတွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့သော လူအဖြစ်တင်စားသုံးနှုန်းသော နတ်ဘုရား၏ ဖြစ်တည်မှုကို လက်မခံကြပေ။ ဂျူးသမိုင်း တစ်လျှောက် တွင် ပညာရှင်များသည် ဂျူဒါအစ်ဇင်၏အနှစ်သာရ ပို့ချချက်များကို များစွာသော နည်းနာများအဖြစ် အဆိုပြုခဲ့ကြပြီး ယင်းနည်းနာများအားလုံးသည် ဝေဖန်မှုများနင့် ကြုံတွေ့ခဲ့သည်။အများဆုံးထင်ပေါ်သည့်နည်းနာမှာ ဆယ့်နှစ်ရာစုနှစ်တွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သည့် မိုင်မိုနိုက် ၏ ယုံကြည်မှုအခြေခံသဘောတရားဆယ့်သုံးချက် ဖြစ်သည်။ မိုင်မိုနိုက်၏ အဆိုအရ ယင်းအခြေခံသဘောတရားများအထဲမှ တစ်ခုမဟုတ် တစ် ခုကို ပစ်ပယ်သည့် ဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ယောက်သည် အယူဝါဒစွန့်လွှတ်သူ ၊ ဘာသာဆန့်ကျင်သူအဖြစ် သုံးသပ်မည်။သို့သော်လည်း မိုင်မိုနိုက်ရောသူနှင့်ခေတ်ပြိုင်များပါဤအခြေခံသဘောတရားများသည်ဂျူးလူမျိုးအားလုံး၏ယုံကြည်မှုကိုမလွှမ်းခြုံနိုင်ဟုရှုမြင်ထားပြီးဂျူဒါအစ်ဇင်၏ကျမ်းဂန်အနှစ်သာရဖော်ပြချက်သက်သက်မျှသာ ဖြစ်သည်။ အခြားသော ဂျူးပညာရှင်များသည် မိုင်မိုနိုက်၏ အခြေခံသဘောတရားများမှ အနည်း ငယ်ခွဲထွက်သည့် ရှုထောင့်အမြင်များကို လက်ကိုင်ထားကြသည်။

ဘာကလူတစ်ယောက်ကို ဂျူးဖြစ်စေသလဲ
ရိုးရာဂျူးဥပဒေအရ ၊ ဂျူးဆိုသည်မှာ ဂျူးလူမျိုးမိခင်တစ်ယောက်မှ မွေးဖွားလာသူ သို့မဟုတ် ဂျူးဥပဒေအရ ဂျူဒါအစ်ဇင်သို့ ကူးပြောင်းလာသူဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဂျူဒါအစ်ဇင်နှင့် ဗြိတိသျှ လွတ်လပ်သော ဂျူဒါအစ်ဇင်သည် ဂျူးမိဘတစ်ဦးဦးမှ (ဖခင်ဖြစ်စေ ၊ မိခင်ဖြစ်စေ) မွေးဖွားလာပြီး၊ မိဘများမှ ဂျူးအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပြီး ပြုစုထူထောင်ထားသည့် ကလေးကိုသာ ဂျူးအဖြစ်လက်ခံသည်။ ဂျူ ဒါအစ်ဇင် ၏အားလုံးသော အဓိကလမ်းကြောင်းပုံစံများသည် ရိုးသားသော ဘာသာပြောင်းလာမှုအတွက် တံခါး ဖွင့်ထားပြီး၊ ဘာသာပြောင်းခြင်းကို ဂျူးဓလေ့ထုံတမ်းအရ အားမပေးပါ။ ဘာသာပြောင်းခြင်းလုပ် ငန်းစဉ်ကို အာဏာပိုင်တာဝန်ခံများမှ အကဲဖြတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ဘာသာပြောင်းလာသူ သို့မဟုတ် သူမသည် ရိုးသားမှုနှင့် သိနားလည်မှုတို့အတွက် စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းခံရမည်။ဘာသာပြောင်းလာသူများကို “ဘင် အေဗရာဟင်” (ben Abraham) သို့မဟုတ် “ဘတ်အေဗရာဟင်” (bat Abraham) ဟု အမည် ပေးသည်

အေဗရာဟင်၏သား သို့မဟုတ် သမီး
ရိုးရာဂျူဒါအစ်ဇင်သည် ဂျူးအဖြစ်မွေးဖွားလာသူ သို့မဟုတ် ဘာသာပြောင်းလာသူကို ဂျူးအဖြစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းမှတ်ယူထားသည်။ သို့သော်လည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဂျူဒါအစ်ဇင်သည်တစ်ခြားဘာသာ သို့ ပြောင်းသွားသူ ဂျူးတစ်ဦးကို ဂျူးအဖြစ် ဆက်လက်မသတ်မှတ်တော့ပါ။အစ္စရေးအစိုးရသည် တရားရုံးချုပ် ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ဥပဒေများဖြင့် အထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်ကို ရယူထားသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် ဂျူးမှတ်ပုံတင်ကို မည်ကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်သနည်းဆိုသည့် မေးခွန်းသည် စေ့ဆော်မှု တစ်ခုအဖြစ် 1950 ခုနှစ် ဒေးဗစ်ဘင်ဂူရီရင်း မှ နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရ မည့်ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာ့တစ်ဝန်းရှိ ဘာသာရေးအာဏာပိုင်များနှင့် ပညာတတ်များ သို့ မီဟူးရဟူဒီ (“who is a Jew”) (“မည်သူသည် ဂျူးတစ်ယောက်ဖြစ်သနည်း”) ဆိုသည့် ထင်မြင်ချက်များကို မေးမြန်းရာမှ ထွက် ပေါ်လာပါသည်။ ဤကိစ္စသည် ယနေ့ထက်တိုင် ဖြေရှင်း၍မပြီးနိုင်သေးဘဲ အခါအားလျော်စွာ အစ္စရေး နိုင်ငံရေးများတွင် ပြန်ပေါ်လာသည်။

ဂျူးလူဦးရေပြပုံများ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဂျူးလူမျိုးအရေအတွက် ရရှိနိုင်ရန်ခဲယဉ်းပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် “မည်သူသည် ဂျူးတစ်ယောက်ဖြစ်သနည်း” ဆိုသည့် မေးခွန်း၏အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်သည် ပြဿနာဖြစ်နေခြင်း ၊ အားလုံးသော ဂျူးများ သည် ဂျူးအဖြစ်မှတ်ပုံမတင်ထားခြင်း ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသူများကိုလည်း အခြားသောဂျူးများမှ လက်မခံခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂျူးနှစ်ချုပ်စာအုပ် (၁၉၀၁)အရ ၁၉၀ဝ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ဂျူးလူဦးရေသည် ၁၁ သန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးရရှိသည့် စာရင်းဇယားသည် ၂၀ဝ၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဂျူးလူဦးရေ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်နှင့် ဂျူးပြက္ခဒိန် (၂၀ဝ၅)စာအုပ်တို့မှဖြစ်သည်။ ၂၀ဝ၂ ခုနှစ်တွင် ဂျူးလူဦရေ ကွင်းဆင်းစစ် ဆေးချက်အရ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးတွင် ဂျူးလူမျိုး ၁၃.၃ သန်းရှိသည်။ ဂျူးနှစ်ပြက္ခဒိန်တွင် ၁၄.၆ သန်းဟုဆို သည်။ ဂျူးလူဦးရေ တိုးပွါးမှုနှုန်းသည် ၂၀ဝ၀ မှ ၂၀ဝ၁ တွင် ဝ.၃% တိုးတက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိကာလတွင် သုည ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသာရှိသည်။ ဆွေနီးမျိုးစပ် ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် မွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းခြင်းတို့သည် ဂျူးလူဦးရေ စာရင်းအပေါ် လွှမ်းမိုးလျက်သည်။ သို့သော်လည်း ဂျူဒါအစ်ဇင်သို့ ဘာသာပြောင်းလာမှုသည် ယင်းလူဦးရေစာရင်းကို အနည်းငယ်ပြောင်းလဲရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။

ထင်ရှားသောဂျူးလူမျိုးအချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Benjamin Disraeli (1804-1881) ဂရိတ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်
Karl Marx (1818 – 1883) Marx ဝါဒတည်ထောင်သူ
Albert Einstein (1879 – 1955) ရူပဗေဒ နိုဗယ်ဆုရှင်
Niels Bohr (1885 – 1962) ရူပဗေဒ နိုဗယ်ဆုရှင်
Golda Meir (1898-1978) တည်ထာင်သူနှင့် အစ္စရေး၏ ၄ဦးမြောက်ဝန်ကြီးချုပ်
Elizabeth Taylor (1932-2011 ) ဗြိတိန်- အမေရိကန် သရုပ်ဆောင်
Steven Spielberg (1946 – ) ကမ္ဘာကျော်ဒါရိုက်တာ
Scarlett Johansson (1984 – ) ဟောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်
Mark Zuckerberg ဖေ့ဘုတ်တည်ထောင်သူ

Myanmar Wikipedia

Leave a Reply