၀န္ရုိးစြန္းေနာက္ကြယ္မွ အေခါင္းပြေျမေအာက္ ကမာၻေျမႀကီး (သုိ႔) လ်ဳိ႕၀ွက္ေသာကမာၻသစ္

Posted on

  

Leave a Reply