မိမိ၀မ္းဗိုက္ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ျပန္ခြဲစိတ္ကာ ကုိယ့္အသက္ကုိျပန္ကယ္ခဲ့တဲ့ အံ့ဖြယ္ဆရာ၀န္

Posted on

Leave a Reply