ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ အထူးအဆန္းအရာေတြကုိ စားကာ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ခဲ့သူ (သုိ႔) Mr Eat-All

Posted on

Leave a Reply