နတ္ငါးမ်ားကုိ ဖမ္းယူစားေသာက္၍ လူ ၃၀ခန္႔ေသခဲ့ဖူးသည့္ ထူးဆန္းသည့္ နတ္ငါးကန္ႀကီး

Posted on

Leave a Reply