ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသတ္ေသမႈ အမ်ားဆုံးေနရာတစ္ခု (သုိ႔) ေသမင္းတမန္ တံတားႀကီးအေၾကာင္း

Posted on


Leave a Reply