သမုိင္းထဲက ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ေနစၾက၀ဠာမွ ၿဂဳိဟ္နီႀကီးနီဘီးရု

Posted on
ဆရာ ကုိေဆြ(ပန္ႏုိရားမား) ေရးတဲ့ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ ကမာၻေက်ာ္ပေဟဠိမ်ားစာအုပ္မွ

Leave a Reply