သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္နယ္ေျမတစ္ဆက္တည္း အႀကီးဆုံးအင္ပါယာႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သူ (သုိ႔) ဂ်င္ဂ်စ္ခန္

Posted on

Leave a Reply