ကုိယ္ေပၚမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေတြျဖာထြက္ေနသူ (သုိ႔) Nikola Telsa

Posted on

ေရးသားသူ – ဟိန္း ( HeinFiveStrings)

Leave a Reply