မိမိ၀မ္းဗိုက္ခြဲစိတ္မႈကို ကိုယ္တိုင္ၿပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အံ့ဖြယ္ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္

Posted on

Leave a Reply