ဦးေခါင္းမရွိပဲ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး အသက္ရွင္တဲ့ၾကက္

Posted on

Leave a Reply