သူလ်ဳိအေပါင္းတုိ႔ရဲ႕ ထိပ္သီး (သုိ႔) အစၥေရးက အလီကိုဟင္

Posted on

ဆရာတင္ႏြယ္ေမာင္ဘာသာျပန္တဲ့ ေမာ့ဆက္ စာအုပ္မွ

၁၉၃၉ ခုႏွစ္။
ပါလက္စတိုင္းေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ စကၠဴျဖဴစာတမ္း ထြက္လာခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသ႐ွိ ဂ်ဴးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ရီ႐ူအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္႐ွိ ဇီယြန္ဝါဒီမ်ားသည္ ယင္းေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ အလြန္မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔က ပါလက္စတိုင္းေဒသို႔ တျဖည္းျဖည္း လြတ္လပ္ေရးေပးမည္။ သို႔ေသာ္ ပထမ(၅)ႏွစ္အတြင္းတြင္ ဂ်ဴး(၇၅ဝဝဝ)သာ လက္ခံမည္ဟု စကၠဴျဖဴစာတမ္းက ဆိုထားသည္။ (၅)ႏွစ္ေက်ာ္လြန္သြားလွ်င္ ဂ်ဴးမ်ားကို လက္ခံရာ၌ ပါလက္စတိုင္းေဒသခံ အာရပ္မ်ားႏွင့္ အျခားအာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ ရယူရမည္ဟု ဆိုထားျပန္သည္။

၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဂ်ီနီဗာ၌ က်င္းပေသာ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ဇီယြန္ကြန္ဖရင့္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ သေဘာထားကို လက္ေတြ႕က်က် ဆန္႔က်င္ၾကရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ဂ်ဴးတို႔၏ ဆန္႔က်င့္မႈသည္ သိပ္သက္ဆိုး မ႐ွည္႐ွာပါ။ ဂ်ဴးကြန္ဖရင့္ၿပီး၍ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ဟစ္တလာ၏ နာဇီတပ္မ်ားသည္ ပိုလန္ႏိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ေလသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး စတင္ခဲ့ေပၿပီ။ ထိုအခါ ဂ်ဴးအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ေသာ ရီ႐ူသည္ နာဇီဝါဒကို ဆန္႔က်င္ေသာ ၿဗိတိသွ်စစ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အႂကြင္းမဲ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ေၾကညာသည့္အတိုင္းလည္း ဂ်ဴးတို႔သည္ အဘက္ဘက္မွ မိမိတို႔၏ အတတ္ပညာကို အသုံးခ်ၿပီး ကူညီၾက႐ွာသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ဴးလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား သီးျခားဖြဲ႕စည္း လႈပ္႐ွားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ သိမရခဲ့ၾကေခ်။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေႏြဦးရာသီ
ဂ်ာမန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရြမ္မဲလ္၏ စစ္တပ္မ်ားသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔ တျဖည္းျဖည္း ေ႐ွး႐ႈခ်ီတက္လာသည္။ ထိုအခါ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔ ေပးေသာ စစ္တပ္အင္အားကို အျပည့္အဝ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဟီးဘ႐ူးဘာသာျဖင့္ ဟာဂါနာဟု ေခၚေသာ ဂ်ဴးတပ္မေတာ္သည္ ပယ္လ္မတ္ခ်္ ဟု အမည္တြင္ေသာ အထူးတပ္ဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း၍ အထူးတာဝန္ျဖင့္ ဆင္ႏႊဲရသည့္ တိုက္ပြဲမ်ာကို တိုက္ခိုက္ရသည္။ အာရပ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ကလဲစားေခ်ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အာဂြန္အမည္႐ွိ ဂ်ဴးအယူသည္းသမားမ်ား၏ အဖြဲ႕ႀကီးပင္လွ်င္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ စစ္ေရးအရ အထက္စီးရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄၂ ခု ႏွစ္ဦးတြင္ ရြမ္မဲလ္သည္ အီဂ်စ္နယ္စပ္အထိ ထိုးစစ္ဆင္လာသည္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ရန္ လုံးဝေသခ်ာေနေပၿပီ။

ဂ်ဴးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔အေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေဘးဖယ္၍ အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္စုစည္းၾကၿပီး ဂ်ာမန္တို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မည့္ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို ဂ်ာမန္တို႔ သိမ္းပိုက္မည့္ အႏၲရာယ္ကို ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေႏြဦးတြင္ အျမစ္ျဖဳတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အယ္လ္မိန္း စစ္ပြဲတြင္ ဂ်ာမန္တို႔ကို အႏိုင္တိုက္ႏိုင္ျခင္းက ဂ်ာမန္ထိုးႏွက္ခ်က္ကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ဂ်ာမန္ထိုးႏွက္ခ်က္အတြက္ စိုးရိမ္စရာ မ႐ွိေတာ့ေသာအခါ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔အေပၚ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ျပန္သည္။ သူတို႔သည္ ဂ်ဴးတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အလြန္စိုးရိမ္ၾကသည္။ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ စစ္စတင္စကပင္ အတူတကြ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ ဟာဂါနာ ဂ်ဴးတပ္မေတာ္တြင္႐ွိေသာ လက္နက္မ်ားကိုပင္ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဂ်ဴးတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွား စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဥေရာပ႐ွိ ဂ်ဴးမ်ားကို သုတ္သင္ သတ္ျဖတ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ား မၾကာခဏ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်တို႔က မိမိတို႔ႏွင့္ မဆိုင္သလို လုပ္ေနခဲ့ၾကသျဖင့္ ဂ်ဴးတို႔သည္ ၿဗိတိသွ်တို႔အေပၚ မုန္းတီးစိတ္မ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ဂ်ဴးအယူသည္းသမားမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို အၾကမ္းဖက္၍ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ၾကေလသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားထဲတြင္ လက္အသြက္ဆုံးေသာ အဖြဲ႕ကို ေလခ်ီဟု တြင္ၿပီး စာေပပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေအဘရာ ဟင္စတန္းက ဦးေဆာင္ေလသည္။ ေလခ်ီအဖြဲ႕သည္ ၁၉၄ဝ ခုႏွစ္တြင္ အာဂြန္အဖြဲ႕ႀကီးမွ ခြဲထြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလခ်ီသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးတေလ်ာက္ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ေအဘရာ ဟင္စတန္းကို ဖမ္းမိသြားၿပီး ခ်က္ခ်င္းပင္ ကြက္မ်က္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူ၏ ေလခ်ီအဖြဲ႕သည္ ၿပိဳကြဲခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ သူ၏ အဖြဲ႕သားမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔အား ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အာဂြန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္ၾကသည္။ အာဂြန္အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ၿပီးစကပင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ႏွင့္ မပူးေပါင္းေတာ့ဘဲ ျပန္လန္ ဆန္က်င့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေလသည္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်ေတာ္လွန္ေရးသည္ အျမင့္ဆုံးေသာ ဒီဂရီသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္။ ထိုေန႔တြင္ ေလခ်ီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ အီလီယားဟူ ဘိတ္ဇူရီႏွင့္ အီလီယားဟူ ဖာကင္ အမည္႐ွိ လူငယ္(၂)ဦးသည္ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်အတြင္းဝန္ ေလာ့ဒ္မြိဳင္းအား ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ သူ၏ အိမ္ေတာ္အျပင္ဘက္တြင္ သတ္ျဖတ္လုပ္ႀကံခဲ့သည္။ ဤလုပ္ႀကံမႈႀကီးကို တကမၻာလုံးက ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကမၻာသူ ကမၻာသားတို႔က ဤအျပဳအမူကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ပါလက္စတိုင္းႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႐ွိေသာ ဂ်ဴးမ်ား၊ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္တို႔သည္ ဤလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈကို အျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသ႐ွိ ဂ်ဴးအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ေသာ ရီ႐ႈႏွင့္ အာဂြန္အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ၿဗိတိသွ်ပုလိပ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ ေလခ်ီအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းသူမ်ားကို ကူညီဖမ္းဆီးေပးခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ႐ွိေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး(၃)သိန္းေက်ာ္တို႔ကလည္း ဤလုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ မူလက မေကာင္းခဲ့ေသာ အေျခအေနသည္ ပိုမိုဆိုးရြားလာမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။

၁၉၃ဝ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ပါလက္စတိုင္းေဒသ၌ ဂ်ဴးတို႔ႏွင့္ မူဆလင္ဘာသာဝင္တို႔ မၾကာခဏ တိုက္ပြဲမ်ား သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔အား မုန္းတီးမႈမ်ား ပိုမိုႀကီးမားလာရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇီယြန္ဝါဒီတို႔သည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ဂ်ဴးတို႔ထံမွ အကူအညီေတာင္းခံလာေသာအခါ မရဘဲ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းခဲ့ၾကေလသည္။ ဂ်ဴးသူလွ်ိဳ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂုဒ္ကလီဂါ အမည္႐ွိ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဂ်ဴးကုန္သည္ႀကီးတစ္ဦးကို သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံေသာအခါ ကုန္သည္ႀကီးက “ဂ်ဴးေတြဟာ ေအးေအးေဆးေဆး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ မထင္မ႐ွား ေနထိုင္ၾကဖို႔ ေကာင္းတယ္”ဟု ဆုံးမလႊတ္လိုက္သည္။ ဂ်ဴးတို႔၏ အကူအညီကို ေနာက္ထပ္ ေတာင္းခံမည္ဆိုပါက “ေခြးမ်ားျဖင့္ ႐ွဴးတိုက္ ကိုက္ခိုင္းဦးမည္”ဟုပင္ ေျပာလိုက္ေလသည္။

ေလာ့ဒ္မြိဳင္းကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ေလခ်ီအဖြဲ႕ဝင္ လူငယ္(၂)ဦးကို ခုံ႐ုံးတင္ေသာအခါ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ အမူအရာမ်ားသည္ သူတို႔အား ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသူမ်ား၏ အသည္းႏွလုံးကို လႈပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားသည္ ထိုလူငယ္(၂)ေယာက္၏ တိက်ျပတ္သားေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ရဲစြမ္းသတိၱတို႔ကို အံၾသခ်ီးမြမ္း၍ ကမၻာသို႔ သတင္းပို႔ခဲ့သည္။ ထိုလူငယ္(၂)ဦးသည္ တရားခြင္၌ စစ္ေဆးေမးျမန္ခံေနရစဥ္ မၾကာခဏ ဆိုသလို ႏိုင္ငံေရးမိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားၾကေလသည္။ သူတို႔က သူတို႔၏ အျပဳအမူသည္ တာဝန္အရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔၏ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို သုံးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေလခ်ီအဖြဲ႕ဝင္(၂)ဦးက ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ဂ်ဴးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား နာဇီအက်ဥ္စခန္းမ်ားတြင္ ေခြးေသဝက္ေသ ေသၾကရန္ စြန္႔ပစ္ထားသည္ဟု စြပ္စြဲ ေျပာဆိုသည္။ ဂ်ဴးတို႔အား ပါလက္စတိုင္းေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းသည္။ နာဇီအက်ဥ္းစခန္းမ်ားထဲသို႔ ပို႔ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။

ေလခ်ီအဖြဲ႕ဝင္(၂)ဦးကို အာရပ္မ်ိဳးခ်စ္မ်ားကပင္ သနားခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ “ေလာ့ဒ္မြိဳင္းကို သတ္သူမ်ား လႊတ္ေပး”ဟူေသာ ပိုစတာမ်ားကို ဆြဲကိုင္၍ ကိုင္႐ိုလမ္းမမ်ားကို လွည့္လည္ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ထိုစဥ္က ကိုင္႐ိုမွ ၿဗိတိသွ်လုံၿခံဳေရးတာဝန္ခံသည္ ထိုလူငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ဖမ္းမိခဲ့တဲ့ လူေတြထဲမွာ ဒီ(၂)ေယာက္ေလာက္ ထူးျခားတာ က်ဳပ္မေတြ႕ဖူးဘူး။ သူတို႔ဟာ ရဲရင့္တယ္၊ မာန႐ွိတယ္၊ ၾကမ္းတမ္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခံစားခ်က္ လုံးဝမ႐ွိတဲ့ တယူသန္သမားကေလးေတြပါပဲ…”
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ လူသတ္သမား (၂)ဦးကို မေသမခ်င္း ႀကိဳးေပးသတ္ရန္ ၿဗိတိသွ်တို႔က စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုစီရင္ခ်က္အတိုင္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ႀကိဳးေပးလိုက္ေလသည္။ ႀကိဳးေပးခံရသူ ႏွစ္ဦးသည္ သူတို႔၏ ရဲစြမ္းသတၱိကို ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ျပသသြားၾကသည္။ လူငယ္(၂)ဦးသည္ ႀကိဳးစင္ေပၚတြင္ ဟီးဘ႐ူးဘာသာျဖင့္ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္”ဟု အဓိပၸါယ္႐ွိေသာ (Hatikva) “ဟာတိကဗာ” အမည္႐ွိ သီခ်င္းကို သီဆိုၾကေလသည္။ ထိုသီခ်င္းသည္ ယခုအခါတြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း ျဖစ္လာသည္။ သူတို႔၏ လည္ပင္းတြင္ ႀကိဳးကြင္းမ်ား စြပ္လိုက္ၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား စြပ္ေပးျခင္းကို လက္မခံၾကေခ်။ သူတို႔သည္ မ်က္ႏွာဖုံးမစြပ္ဘဲ ေသျခင္းတရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင္ဆိုင္လိုက္ၾကသည္။ ထိုလူငယ္(၂)ဦးကို ႀကိဳးေပးလိုက္ျခင္းသည္ အီဂ်စ္တြင္႐ွိေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏ စိတ္ႏွလုံးကို လႈပ္႐ွားထိခိုက္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဂ်ဴးမ်ားအတြက္မူ ပါလက္စတိုင္းေဒသႏွင့္ ဇီယြန္ဝါဒအေပၚ ထား႐ွိေသာ သူတုိ႔၏ သေဘာထားကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေလသည္။

ဤသို႔ သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကသည့္ ဂ်ဴးမ်ားထဲတြင္ အသက္(၂ဝ)သာ ႐ွိေသးေသာ အလက္ဇႁႏၵီယားၿမိဳ႕သား အလီယားဟူ ကိုဟင္လည္း ပါဝင္သည္။ အလီကိုဟင္ကို ၁၉၂၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ အလက္ဇႁႏၵီးယားၿမိဳ႕၏ ဂ်ဴးရပ္ကြက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူ၏ ဖခင္သည္ ေ႐ွာကိုဟင္ ျဖစ္ၿပီး မိခင္သည္ ဆိုဖီ ကိုဟင္ ျဖစ္သည္။ ကိုဟင္၏ မိဘမ်ားသည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ အလက္ပိုၿမိဳ႕မွ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ဖခင္ျဖစ္သူ ေ႐ွာကိုဟင္သည္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွ တင္သြင္းေသာ ပိုးသားလည္စည္းမ်ားကို လူကုံထံမ်ားထံ ေရာင္းခ်င္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရသည္။ အလီကိုဟင္တို႔ မိသားစုသည္ စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္ ႐ွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလး(၈)ေယာက္၏ စားဝတ္ေနေရးသည္ အဓိကျဖစ္သျဖင့္ ေဖာေဖာသီသီ မသုံးစြဲႏိုင္ၾကပါ။

ကိုဟင္သည္ သူ၏ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းေသာ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုဟင္သည္ သူ၏ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ဘာသာေရးစည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာခဲ့သည္။ သူ၏ ညီအစ္ကိုမ်ားသည္ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳျခင္းကို ေ႐ွာင္႐ွားေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ စေန႔ေန႔ ဥပုသ္ေစာင့္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္ေနစဥ္လည္းေကာင္း ကိုဟင္တစ္ေယာက္ ဂ်ဴးဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းထဲတြင္ ႐ွိေနပါသည္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ကိုဟင္သည္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လိုက္ပါ၍ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကိုဟင္သည္ ေက်ာင္းတြင္ အထူးခၽြန္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားတိုင္း တန္ဖိုးထား လိုခ်င္ၾကသည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ လိုင္စီတကၠသိုလ္၏ ပညာသင္ဆုကို ရ႐ွိခဲ့သည္။ ကိုဟင္သည္ ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္၍ အထူးသျဖင့္ သခ်ၤာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ သူသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ဟီးဘ႐ူးဘာသာႏွင့္ ျပင္သစ္ဘသာစကားတို႔ကို သြက္လက္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ကိုဟင္သည္ တဲလ္မြဒ္ ေခၚေသာ ေ႐ွးဂ်ဴးဘာသာေရး စာေပမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ခက္ခဲေသာ စာပိုဒ္ႀကီးမ်ားကို သူသည္ အလြတ္က်က္သျဖင့္ အာဂုံေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကိုဟင္၌ အလြည္အံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္း ႐ွိေနသည္။ သူသည္ သူ၏ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းျခင္းကိုလည္း ကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္ေနရမွ ေပ်ာ္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ သူတို႔ အိမ္ခန္းကေလး၏ ဆင္ဝင္မွ ထြက္၍ လမ္းမ်ားတြင္ ျဖတ္ေမာင္းေသာ ကားမ်ား၏ နံပါတ္မ်ားကို ေရးမွတ္ထားသည္။ ေနာက္မၾကာမီ သူသည္ ထိုကားနံပါတ္စာရင္းကို မိဘတစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ေစ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားကိုျဖစ္ေစ ေပးၿပီးမွ လုံးဝမမွားဘဲ အလြတ္ရြတ္ျပႏိုင္ေလသည္။
“ကိုဟင္ဟာ ဘာသာတိုင္းမွာ ပထမတန္းကခ်ည္း ရပါတယ္”ဟု သူ၏ ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ဆိုသည္။ ကိုဟင္သည္ သူ႔ထက္ အမွတ္သာခဲ့သူမ်ားကို မနာလိုလည္း မျဖစ္တတ္။ မိမိ မရသျဖင့္လည္း ဝမ္းနည္းျခင္း မျဖစ္တတ္ေၾကာင္း သိရေလသည္။

သူသည္ အားကစားထူးခၽြန္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေျမထဲပင္လယ္ထဲတြင္ ေရကူးခဲ့ေလသည္။ ေရကူးၿပီးလွ်င္ ကမ္းေျခတြင္ အေဝးေျပးေလ့႐ွိ၍ သူသည္ သူမ်ားထက္ ေဝးေဝးေျပးႏိုင္သူ ျဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ကိုဟင္သည္ ေက်ာင္းသားသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အၿမဲကူညီခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ မွတ္စုစာအုပ္မ်ားကို သူမ်ားအား အလွည့္က် ေပးငွားၿပီး ဖတ္ေစသည္။ တစ္ခါတရံ သူ၏ စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကို ဖတ္ေစသည္။ ကိုဟင္ အသက္(၁၃)ႏွစ္ ျပည့္ေသာေန႔၌ မိဘႏွစ္ပါးက သူ႔အား ကိုဒတ္ ေဘာက္စ္ ကင္မရာတစ္လုံး ဝယ္ေပးသည္။ ထိုေန႔မွစ၍ ကိုဟင္သည္ ဓာတ္ပုံပညာကို တန္းတန္းစြဲ လိုက္စားေလေတာ့သည္။ သူသည္ ၿမိဳ႕ထဲေလွ်ာက္သြားၿပီး ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္သည္။ ထိုဓာတ္ပုံမ်ားကို စာအုပ္အလြတ္တစ္ခုထဲတြင္ တယုတယ သိမ္းထားတတ္ေလသည္။ ကိုဟင္သည္ ဓာတ္ပံုပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာဖတ္႐ႈ႕ခဲ့ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ဓာတ္ပုံကူးျခင္း၊ ဖလင္ေဆးျခင္းတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္လာေလသည္။ သူသည္ အားလပ္သည့္အခါတိုင္း ဓာတ္ပုံအေမွာင္ခန္းထဲတြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေလ့႐ွိသည္။

ကိုဟင္သည္ စာေပအႏုပညာကို ဝါသနာပါသူျဖစ္ၿပီး ဂ်ဴးဘာသာေရးကိုလည္း စိတ္ဝင္စားသျဖင့္ သူ႔အား ကိုင္႐ို႐ွိ မိုင္မိုႏိုက္ဒ္ ေက်ာင္းသို႔ ပို႔လိုက္သည္။ ထိုမွတဆင့္ အလက္ဇႁႏၵီးယား ဂ်ဴးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး ေထာင္ထားသည့္ မီဒရပ္ခ်္ ရမ္ဘမ္ ေက်ာင္းတြင္ ေ႐ွးဂ်ဴးဘာသာေရးစာေပမ်ား သင္ၾကားေစသည္။ ကိုဟင္သည္ ထိုေက်ာင္းတြင္ အလြန္ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ျပင္ ကိုဟင္သည္ ဂ်ဴးဘာသာဝင္ အီဂ်စ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ဴးမဟုတ္ေသာ အီဂ်စ္တို႔၏ ဘဝကို အလြန္စိတ္ဝင္စားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကင္မရာကို လြယ္ၿပီး မူဆလင္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္သြားေနကာ လူမ်ားႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိသည္။ သူ႔အဖို႔ မည္သူႏွင့္မဆို ခင္မင္ရင္းႏွီးၿပီး မိတ္ေဆြျဖစ္ရန္ မခက္ခဲလွေခ်။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကိုဟင္သည္ အေပါင္းအသင္း သိပ္မထားဘဲ တစ္ကိုယ္တည္း ေနတတ္သည္။ သူသည္ ေက်ာင္းတြင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ သူငယ္ခ်င္း အနည္းငယ္သာ ထားၿပီး မိမိဘာသာ ေနတတ္သူ ျဖစ္သည္။ အိမ္၌မူ မိဘ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနတတ္သူ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ အေပါင္းအသင္းနည္းရျခင္းမွာ သူ႔မိသားစု၏ ေငြေရးေၾကးေရး သိပ္မေခ်ာင္လည္ျခင္းေၾကာင္းလည္း တစ္ေၾကာင္းပါသည္။ သူ႔မိဘမ်ားသည္ ကိုဟင္အား မုန္႔ဖိုးပင္ နပ္မွန္ေအာင္ မေပးႏိုင္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုဟင္သည္ ေက်ာင္းပိ္တ္ရက္မ်ားတြင္ ရရာ အလုပ္ကေလးမ်ား လုပ္၍ မိသားစုဝင္ေငြ တိုးျမႇင့္ေပးတတ္သည္။ သူ႔အလုပ္အားခ ရေသာ ေငြစမ်ားကို မိဘႏွစ္ပါးအား တစ္ျပားမက်န္ ျပန္ေပးေလ့႐ွိသည္။ ကိုဟင္ အသက္(၁၃)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးေနာက္ သူ၏ ဝါသနာႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားသည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားမွ သခ်ၤာႏွင့္ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေလေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကိုဟင္သည္ ဂ်ဴးဘုန္းႀကီးျဖစ္ရန္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္၍ သိပၸံပညာကို ေလ့လာလိုက္စားရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ခဲ့သည္။ ကိုဟင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ႔အား သင္ၾကားေပးေနေသာ ဂ်ဴးဘုန္းႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း ဝမ္းနည္းစကား ဆိုခဲ့ေလသည္။
“ကိုဟင္ဟာ ဉာဏ္ပညာ ထက္ျမက္လွတဲ့ ပါရမီ႐ွင္ တစ္ဦးပါပဲ… သူဟာ တစ္ခ်ိန္မွာ အေတာ္ဆုံး ဂ်ဴးဘာသာေရး စာေပပညာ႐ွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္”

၁၉၄ဝ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္မီးႀကီး အီဂ်စ္သို႔ ကူးစက္လာေသာအခါ ကိုဟင္အတြက္ ဝါသနာတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေလသည္။ ယင္းဝါသနာမွာ စက္လက္နက္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စစ္ေလယာဥ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားၿပီး ထိုေလယာဥ္ပုံစံမ်ားကို ျဖတ္ညႇပ္၍ စာအုပ္လြတ္တစ္ခုတြင္ ကပ္ကာ သိမ္းထားတတ္သည္။ စက္လက္နက္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပို႔ေနေသာ ၿဗိတိသွ် ေနာက္တန္းမ်ားကို ဂ်ာမန္ေလယာဥ္မ်ားက ဗုံးႀကဲရန္ ပ်ံသန္းလာၿပီဆိုပါက ကိုဟင္ကို ဗုံးခိုက်င္းထဲ ဝင္ရန္ မည္သူကမွ် ေျပာမရပါ။ သူသည္ မတ္တတ္ႀကီးရပ္ၿပီး ပ်ံသန္းလာေသာ ေလယာဥ္ပ်ံအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြဲျခားေရြးခ်ယ္ေနေလေတာ့သည္။ ေလယာဥ္မ်ား ေကာင္းကင္ယံတြင္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲၾကလွ်င္ ကိုဟင္သည္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေလသည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္သျဖင့္ သူစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရေလသည္။ ကိုဟင္၏ ကိုဒတ္ ကင္မရာေလးသည္ ဤမွ်ေလာက္ မစြမ္းပါေခ်။ ကိုဟင္ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ေလေၾကာင္းစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနစဥ္ ကိုဟင္၏ အေၾကာင္းကို သူ၏ ေက်ာင္းသား သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကိုဟင္ဟာ အၿမဲတည္ၿငိမ္ ေအးေဆးတဲ့အမူအရာ ႐ွိပါတယ္။ သိပ္ေၾကာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားအငယ္ေတြကို သူလိုက္ၿပီး အားေပးႏွစ္သိမ့္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို ဗုံးခိုက်င္းထဲ လိုက္ပို႔ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူျပန္ထြက္သြားၿပီး အႏၲရာယ္ေတြၾကားမွာ ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ရပ္ၾကည့္ေနတတ္တယ္။ ကိုဟင္ဟာ သူ႔အေပၚ က်လာမယ့္ အႏၲရာယ္ကို လုံးဝေၾကာက္တဲ့ပုံ မေပၚဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖို႔ သူဟာ ေတာ္ေတာ္ ထူးဆန္းတဲ့ လူပါပဲ” အမွန္စင္စစ္ စစ္ႀကီးသည္ ကိုဟင္၏ စိတ္အာ႐ုံ၌ ေလ့လာစရာေကာင္းေသာ ထူးေထြဆန္းျပားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေပးခဲ့ေလသည္။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေႏြဦးရာသီႏွင့္ ေႏြရာသီကာလ
ရြမ္မဲလ္၏ ဒီဝီဇံ တပ္မႀကီးသည္ ကိုင္႐ိုသို႔ ေ႐ွး႐ႈခ်ီတက္လာသည္။ မဟာမိတ္တပ္မ်ား ေနာက္ဆုတ္ေပးရေလသည္။ ထိုစဥ္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ နာဇီလိုလားေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား တဖြားဖြား ေပၚေပါက္လေလသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေတာ္လွန္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ေရာယွက္မိေသာအခါ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေလသည္။ ကိုဟင္သည္ ဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္းေသာ ဂ်ဴးတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိသည္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အီဂ်စ္အမ်ိဳးသားလႈပ္႐ွားမႈကို ေထာက္ခံခဲ့ေလသည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္သူတို႔ သခင္ဟု ထင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ကိုဟင္တစ္ေယာက္ ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ မိဘမ်ားက ကိုဟင္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပးခဲ့ၾကရသည္။ ကိုဟင္၏ မိဘမ်ားသည္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး ဂ်ဴးဘာသာဝင္ ေ႐ွးလူႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္းကို မလိုလားၾကေခ်။ အတိုးခ်ံဳးေျပာရလွ်င္ သူတို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္း ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ဆင္ႏႊဲေနေသာ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္၌ မပါဝင္လိုၾကဟု အဓိပၸါယ္ထြက္ေနေပသည္။

ကိုဟင္သည္ ဤလြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို သိ႐ွိသေဘာေပါက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူႏွင့္ ဘာမွ မပတ္သက္ဟု ထင္မိေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အလက္ဇႁႏၵီးယားသည္ သူ၏ ဇာတိဌာန ေမြးရပ္ေျမ ျဖစ္သည္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ဘာျဖစ္ေနေန သူႏွင့္ ဘာမွ မဆိုင္ပါ။ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်အတြင္းဝန္ ေလာ့ဒ္မိြဳင္းကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ ႏွစ္ဦးအား ခုံ႐ုံးတင္၍ ႀကိဳးေပးသတ္လိုက္ျခင္းသည္ အထက္ပါအေျခအေနမ်ားကို လုံးဝေျပာင္းလဲလိုက္ေလသည္။ ကိုဟင္သည္ အသတ္ခံရသူ လူငယ္(၂)ဦးအၾကားတြင္ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း ႐ွိေနသည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ သူႏွင့္ အသက္အရြယ္ခ်င္းလည္း တူသည္။ သူတို႔(၃)ဦးစလုံးသည္ ဂ်ဴးတမန္ေတာ္ တစ္သီးျဖစ္သူ အီလီယားဂ်ာ၏ အမည္ကို ယူထားၾကသည္။ ေသျခင္းတရားကို ရင္ဆိုင္စဥ္ လူငယ္(၂)ဦး ျပသြားေသာ ရဲစြမ္းသတိၱသည္ ကိုဟင္အား မ်က္စိဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး သူတို႔၏ မြန္ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိ႐ွိလာေစသည္။ ထို႔ျပင္ ပါလက္စတိုင္းေဒသ ဂ်ဴးႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ေရးဟူေသာ ဇီယြန္ဝါဒအား ကိုဟင္တစ္ေယာက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေထာက္ခံမႈ ျပသရန္ အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။
ကိုဟင္သည္ မိမိ၏ ေထာက္ခံမႈကို ျပသရန္ သိပ္ၾကာၾကာ မေစာင့္ရပါေခ်။

ေမာ့ဆက္ အလီယားဘတ္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ လႈပ္႐ွားေနခဲ့ပါသည္။ ထုိအဖြဲ႕ႀကီးကို ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ကမၻာရပ္ရပ္မွ ဂ်ဴးမ်ားကို ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္မ်ား မသိေစဘဲ ခိုးသြင္းၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္တြင္ ႐ွိေသာ ေမာ့ဆက္အလီယားဘတ္ အဖြဲ႕ငယ္ကို ႐ုသ္ကလီပါ ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက စတင္စည္း႐ုံးဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထိုအဖြဲ႕သည္ သေဘၤာမ်ား ထရပ္ကားမ်ားႏွင့္ ကုလားအုပ္မ်ားကို အဆင္သင့္သလို သုံးၿပီး ဂ်ဴးမ်ားကို ခိုးသြင္းၾကေလသည္။ ကိုဟင္သည္ ထိုအဖြဲ႕အတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို သတင္းေပးပို႔သူအျဖစ္ ေဆာက္ရြက္ရေလသည္။ ကိုဟင္ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဟာခ်ာရြတ္ ဟုေခၚေသာ အီဂ်စ္အမ်ိဳးသား ဂ်ဴးလူငယ္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ လႈပ္႐ွားခဲ့ေသာ က႑တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ဟာဂါနာ ဂ်ဴးတပ္မေတာ္၏ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန အႀကီးအကဲမ်ားသည္ အီဂ်စ္တြင္႐ွိေသာ သူတို႔၏ ဌာနခြဲကို တိုးခ်ဲရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးေတာ့မည့္ အရိပ္အေရာင္ကို ေတြ႕လာေသာအခါ သီးျခားႏိုင္ငံတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ အခ်ိန္ျပည့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို ျပန္စရန္ ေမွ်ာလင့္ၾကေလေတာ့သည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဂ်ဴးမုန္းတီေရးဝါဒမ်ား တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ဴးတို႔ကို ထိုႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ခိုးထုတ္ျခင္း အ႐ွိန္ကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လာေလသည္။ ဂ်ဴးတို႔သည္ မဟာမိတ္တပ္မ်ား အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ စုေဆာင္းထားခဲ့ေသာ လက္နက္အေျမာက္အျမားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း လိုခ်င္ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဂ်ဴးတို႔ ပိုမိုလိုလားေသာ အရာမွာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ကိုင္႐ိုသည္ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ၿဗိတိသွ်ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုေဒသႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္လွမ္းရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာ ျဖစ္ေနသည္။ ေထာက္လွမ္းရာ၌ အာရပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာထားကိုလည္း ေထာက္လွမ္းစုံစမ္းေလ့လာရေပမည္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ဂ်ဴးႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ျခင္းကို သူတို႔ မည္သို႔ ျမင္သနည္း။ ဂ်ဴးႏိုင္ငံတည္ေထာင္ၿပီးပါက သူတို႔ ဘာမ်ား လုပ္ၾကပါမည္နည္းဟူေသာ အာရပ္တို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ေထာက္လွမ္းရပါမည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ တိုးခ်ဲ႕လႈပ္႐ွားမည့္ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းအား ဦးစီးလုပ္ကိုင္ရန္ ဂ်ဴးတို႔သည္ ထိပ္တန္းသူလွ်ိဳတစ္ဦးျဖစ္ေသာ လီဗီ အဗရာဟာမီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ လီဗီ အဗရာဟာမီသည္ ပါလက္စတိုင္းတြင္ ေမြးဖြားသူ ဂ်ဴးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ႔အား ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ေႏြဦးရာသီတြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔ ၿဗိတိသွ်အရာ႐ွိ တစ္ဦးအျဖစ္ ပို႔ထားလိုက္ေလသည္။

အဗရာဟာမီ အီဂ်စ္သို႔ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမွာ ယိုလန္ဒီဂါေဘး အမည္႐ွိ အီဂ်စ္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူမသည္ အထက္တန္းလႊာ လူကုံထံေလာကတြင္ ဝင္ဆံ့သူ ျဖစ္ေလသည္။ ယိုလန္ဒီသည္ ခ်မ္းသာေသာ အလက္ဇႁႏၵီးယား ဂ်ဴးမိသားစုမွ ဆင္းသက္လာသည္။ သူမသည္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈကို မုည္းတီးေလသည္။ သူမသည္ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို ဂ်ဴးတို႔ပိုင္ဆိုင္ရမည္ဟူေသာ ဇီယြန္ဝါဒီတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ သလွ်ိဳပ္လုပ္ငန္း လုပ္ျခင္းကို အလြန္စိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္သည္။ အဗရာဟာမီအတြက္ သူမသည္ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္လာရသည့္ အခ်က္မွာ သူမသည္ အီဂ်စ္စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္႐ွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မၾကာမီတြင္ ယိုလန္ဒီႏွင့္ အဗရာမီတို႔သည္ အလက္ဇႁႏၵီးယား ၿမိဳ႕စြန္တြင္ အိမ္ေကာင္းေကာင္းေလး တစ္လုံး ငွားလိုက္ၿပီး မဟာမိတ္ စစ္သားမ်ားအတြက္ နာလန္ထ အပန္းေျဖစခန္းအျဖစ္ ဟန္ျပဖြင့္ထားလိုက္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤေနရာသည္ ဂ်ဴးမ်ား ခိုးထုတ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေလသည္။ ေလာ့ဒ္မြိဳင္းကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ (၂)ဦးကို အဂၤလိပ္တို႔က ႀကိဳးေပးကြက္မ်က္ၿပီးေနာက္ ကိုဟင္သည္ အဗရာဟာမီႏွင့္ ယိုလန္ဒီတို႔၏ ေျမေအာက္အဖြဲ႕ကို ရည္မွန္းခ်က္အသစ္တစ္ခုျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသည္။ သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ကား သတင္းပို႔သူ တာဝန္ထက္ ပို၍ အေရးပါေသာ၊ ပို၍ အႏၲရာယ္ႁပြမ္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ခံ လုပ္ကိုင္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ဂ်ဴးမ်ား ပါလက္စတိုင္းေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေပးရန္ ဂရြန္းဘတ္ ခရီးသြားကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုကုမၸဏီ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဂ်ဴးမ်ားအတြက္ ဗီဇာမ်ား၊ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား၊ ပုလိပ္ဌာနမွ ေပးေသာပါမစ္မ်ား၊ အျမတ္ခြန္ကင္းလြတ္မႈ ပုံစံမ်ား ရယူေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားဝင္အားျဖင့္ ဂ်ဴးတို႔မွာ ဤအခြင့္အေရးမ်ား မရ႐ွိႏိုင္ပါ။

ကိုဟင္သည္ အီဂ်စ္အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားက ေ႐ွာေ႐ွာ႐ွဴ႐ွဴ လုပ္ေပးရန္ ၎တို႔၏ လက္ထဲသို႔ အမဲဆီေလး ထိုးေပးရသည့္တာဝန္ကို ယူရသည္။ ကိုဟင္သည္ ထိုအခ်ိန္က အီတလီ၊ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အာရပ္ဘာသာစကားမ်ားကို သြက္လက္စြာ ေျပာတတ္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ပိုအဆင္ေျပလာရသည္။ သူသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ အီဂ်စ္အာဏာပိုင္မ်ားကို ေငြေၾကးေပး၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။ ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ အီဂ်စ္အရာ႐ွိမ်ားသည္ လက္ထဲ ပိုက္ဆံေရာက္လာသည္ႏွင့္ ဂ်ဴးတို႔ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လိုလိုလားလား ေပးၾကသည္။ ဂ်ဴးမ်ား ခိုးထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကသည္။ အီဂ်စ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကိုဟင္ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးလာၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုဟင္သည္ ကိုင္႐ိုႏွင့္ အလက္ဇႁႏၵီးယားၿမိဳ႕မ်ား႐ွိ ညကလပ္မ်ားတြင္ အီဂ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားအား ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ေဖာေဖာသီသီ ေပါင္းသင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားက ကိုဟင္သည္ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း အီဂ်စ္အမ်ိဳးသားေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ျမင္ၾကသည္။

“ဂို႐ွင္စစ္ဆင္ေရး”ဟု စားဝွက္ျဖင့္ ေခၚေသာ ဂ်ဴးမ်ားခိုးထုတ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကိုဟင္သည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဂ်ဴးမ်ားအား ပါလက္စတိုင္းေဒသသို႔ ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ကိုဟင္သည္ အထက္ပါတာဝန္ကို အပတ္တကုတ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကိုဟင္သည္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး ဂ်ဴးဘာသာဝင္မ်ားနည္းတူ ဖိႏွိပ္မႈ ခံစားရေလသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ ဖာေရာက္ ဘုရင္႔တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္၍ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာပညာကို ေလ့လာဆည္းပူးသည္။ အမွန္စင္စစ္ ကိုဟင္ ေက်ာင္းဝင္ျပဳရျခင္းသည္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအခ်ိန္က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမ အပါအဝင္ ေနရာတိုင္း၌ ဂ်ဴးမုန္းတီးေရးစိတ္ဓာတ္ ႀကီးမားလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုဟင္သည္ တကၠသိုလ္သို႔ တက္ၿပီး သစ္ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္လည္း စာရင္းကိုင္ စာေရးအလုပ္လည္း လုပ္ေနပါသည္။ သူ၏ မိသားစုသည္ ဂ်ဴးဘာသာဝင္ အီဂ်စ္မ်ားနည္းတူ ဂ်ဴးမုန္းတီးေရး ဂယက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈဒဏ္ကို ခံၾကရေလသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးတြင္ အေျခအေန ပိုမိုဆိုးလာပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ပါလက္စတိုင္းျပႆနာကို ႏိုင္နင္းနင္း မကိုင္တြယ္ႏိုင္သျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးကို ေျဖ႐ွင္းစဥ္းစားေပးရန္ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္သည္။ ထိုႏွစ္ ေမလတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံႀကီးသည္ ထိုျပႆနာကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးရန္ ေတြ႕ဆုံၾကၿပီး ႏိုဝင္ဘာလတြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ေလသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို ေဒသခံပါလက္စတိုင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္ပိုင္း၊ ဂ်ဴးတို႔အတြက္ တစ္ပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းခြဲပစ္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဂ်ဴးမုည္းတီးေရး လိႈင္းဂယက္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေလသည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၌လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မွာကဲ့သို႔ ဂ်ဴးႏိုင္ငံဟု ေပၚေပါက္လာလွ်င္လာခ်င္း ဝိုင္းဝန္း တိုက္ခိုက္မည္ဟူေသာ ေလသံမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ အီဂ်စ္လူထုကလည္း ဂ်ဴးတို႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ပိုလုပ္လာၾကသည္။ ဖာေရာက္ ဘုရင့္တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ဂ်ဴးမုန္းတီးေရးဝါဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ထုတ္ေျပာလာၾကသည္။

ကိုဟင္၏ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားက သူအား တစ္ေနရာသို႔ ေ႐ွာင္ေနရန္ အႀကံေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုဟင္သည္ ဤေ႐ွာင္ေပးရမည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ၾကားရတိုင္း ေဒါသျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ သူက “က်ဳပ္ အီဂ်စ္အမ်ိဳးသားေကာင္း တစ္ေယာက္ပါဗ်ာ၊ က်ဳပ္ ၿဗိတိသွ်ေတြကို ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ လူပါ”ဟု ျပန္ေျပာတတ္သည္။ ကိုဟင္သည္ သူ၏ တိုင္းရင္းသား အီဂ်စ္တို႔က သူ႔အား ႐ုတ္တရက္ ဆန္႔က်င္လာျခင္းကို လက္မခံႏိုင္ေခ်။ တစ္ႀကိမ္တြင္ ကိုဟင္သည္ ဆႏၵျပၾကေသာ မူဆလင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရင္ဆိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေလရာ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက သူ႔အား ဝိုင္းခ်ဳပ္ကာ ထိန္းသိမ္းထားလိုက္ရသည္။ ဤသို႔ မထိန္းပါက ဆႏၵျပသူမ်ားက သူ႔အား တစစီ ဆုတ္ၿဖဲလိုက္မည္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္ ကိုဟင္တစ္ေယာက္ ကံမေကာင္း႐ွာေခ်။ သူ႔အား မူဆလင္ညီအစ္ကိုမ်ား အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ခပ္နာနာ ဝိုင္းေတလႊတ္ၾကသည္။ ထို႔အဖြဲ႕သည္ ဂ်ဴးမုန္းတီးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ ႀကိဳးစားလႈံ႕ေဆာ္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အမ်ိဳးသားခ်င္း ျဖစ္ေသာ အီဂ်စ္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဤမွ်ေလာက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလာၿပီး ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေသာ္လည္း ကိုဟင္သည္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ႐ွိအပ္သည့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို ဆက္လက္ ထား႐ွိခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ကိုဟင္သည္ အီဂ်စ္အာဏာပိုင္မ်ားအား မိမိတြင္႐ွိေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို အလြန္ထူးျခား ေျပာင္ေျမာက္စြာ ျပသခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ လူငယ္မ်ား စစ္မႈမထမ္း မေနရဟူေသာ ဥပေဒ ႐ွိခဲ့ေလသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ဂ်ဴးလူငယ္တစ္ေယာက္ကို စစ္မႈထမ္းရန္ ဆင့္ေခၚပါက အီဂ်စ္အစိုးရအရာ႐ွိ တစ္ဦးအား လာဘ္ထိုးလိုက္လွ်င္ လြင္ကင္းမႈ ရစၿမဲျဖစ္သည္။ စစ္သားစုေဆာင္းေရး အရာ႐ွိမ်ားကလည္း ဂ်ဴးလူငယ္မ်ားကို ႀကိဳးစားစုေဆာင္းၾကသည္။ သို႔မွသာ သူတို႔တေတြလည္း ေငြယားျမက္ျမက္ကေလး ရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုဟင္က သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ၿဖဳဖ်က္လိုက္သည္။ သူသည္ စစ္မႈထမ္းရန္ နာမည္ေပးခဲ့ေလသည္။ သူ၏ အျပဳအမူေၾကာင့္ အီဂ်စ္ စစ္ဘက္အရာ႐ွိႀကီးမ်ား ဇေဝဇဝါ ျဖစ္သြားသည္။ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္က အီဂ်စ္တပ္မေတာ္တြင္ ပါဝင္စစ္မႈထမ္းရန္ ေဗာ္လံတီသာ လုပ္ျခင္းကို မည္သူ ၾကားဖူးပါသနည္း။ ေနာက္ဆုံး ကိုဟင္ကို လက္မခံရန္ သူတို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ သူသည္ စစ္တပ္၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ၿဖိဳခြဲႏိုင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပေလသည္။

ကိုဟင္ တာဝည္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဂရြန္းဘတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနသည္ ဆက္လက္ လႈပ္႐ွားေနခဲ့ေလရာ ေန႔စဥ္ဆိုသလို ဂ်ဴးရာေပါင္းမ်ားစြာကို အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအျပင္သို႔ ခိုးထုတ္ခဲ့ေလသည္။ ကိုဟင္ ကိုယ္တိုင္ကမူ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ႀကံ့ႀကံ့ခံၿပီး ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဂ်ဴးမ်ားေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန၌ သူ၏ ဘဝကို ဖန္းတီးေနထိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ တကၠသိုလ္စာေပ ဆက္လက္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကာယကံေျမာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာသျဖင့္ သူသည္ အိမ္တြင္သာ စာေပလ့လာရေတာ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေႏြဦးတြင္ ကိုဟင္ႏွင့္ ဂ်ဴးေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕တို႔သည္ သီးျခား အခန္းတစ္ခုထဲတြင္ စာေမးပြဲေျဖရသည္။ လက္နက္ကိုင္ ရဲမ်ားက အျပင္က ေစာင့္ေပးခဲ့ရသည္။ ထိုစာေမးပြဲတြင္ ကိုဟင္ ပထမရခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ဘင္ဂူရီယည္သည္ တဲလာဗီျပတိုက္ထဲတြင္ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံတည္ေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေန႔မွာပင္ အာရပ္စုေပါင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အစၥေရးႏိုင္ငံကို ဝိုင္းတိုက္ခိုက္ၾကေလသည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ႐ွိ ဂ်ဴးမ်ား၏ ဘဝသည္လည္း ပိုမိုၾကမ္းတမ္း က်ဥ္းေျမာင္းလာသည္။ ဂ်ဴးရာေပါင္းမ်ားစြာမွာ အေၾကာင္းတစ္စုံတရာ မ႐ွိဘဲ အဖမ္းခံၾကရသည္။ ဂ်ဴးပိုင္ပစၥည္းမ်ားလည္း သိမ္းပိုက္ခံၾကရသည္။ ဂ်ဴးတို႔အေပၚ အခြန္အေကာက္မ်ား ေကာက္ခံၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟု ျဖစ္လာသည္။ ကိုဟင္သည္လည္း တကၠသိုလ္မွ မထြက္မျဖစ္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ထြက္ေပးလိုက္ရသည္။ ဂ်ဴးတို႔မွာ လမ္းေပၚ၌ပင္ လူသိ႐ွင္ၾကား သတ္ျဖတ္ခံၾကရသည္။ လုယက္တိုက္ခိုက္မႈ ခံၾကရသည္။ အီဂ်စ္အာဏာပိုင္တို႔က မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ဂ်ဴးမ်ားသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာ႐ွိေၾကာင္း ျပသရမည္ဟု ေျပၾကျပန္သည္။ အမွန္စင္စစ္ အီဂ်စ္တို႔၏ စစ္စရိတ္အတြက္ ဂ်ဴးတို႔ ေထာက္ပံ့ေပးလွဴခဲ့သည့္ တန္ဖိုးအရပ္ရပ္ျဖင့္ပင္ တြက္ၾကည့္လွ်င္ ဂ်ဴးတို႔၏ သစၥာေစာင့္မူသည္ အီဂ်စ္တို႔ထက္ပင္ သာေနပါသည္။

အစၥေရးတို႔ စစ္ပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ၊ဇန္နဝါရီလတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ ေနာက္ဆုံး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ အစၥေရးတို႔ စစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ဂ်ဴးမ်ား ဒုကၡပိုမိုေတြ႕ႀကံဳၾကရသည္။ အီဂ်စ္သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ပထမဆုံး စတင္လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔ခံေနရေသာ အီဂ်စ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အစၥေရးတို႔က ဖြင့္ေပးၿပီး တပ္ဆုတ္သြားေစခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တပ္႐ုပ္သည့္အထဲတြင္ (ေနာင္တြင္ အီဂ်စ္သမၼတျဖစ္လာမည့္သူ) အပၸဒူ နတ္ဆာ အမည္႐ွိ တပ္မွဴးတစ္ဦးလည္း ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ အီဂ်စ္တို႔ စစ္႐ႈံးသျဖင့္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ဂ်ဴးလူထုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသတ္ခံရၿပီး ၎တို႔၏ အိုးအိမ္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံၾကရသည္။ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား ခါတိုင္းထက္ တိုးပြားမ်ားျပားလာျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ဴးမ်ား အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ခိုးထြက္ရန္ မ်ားျပားလာသည္။

၁၉၅ဝ ခုႏွစ္တြင္ ကိုဟင္၏ မိသားစုသည္ ပါလက္စတိုင္းေဒသသို႔ ထြက္ခဲ့သည္။ သူသည္ မိသားစုအတြက္ ခရီးသြားရန္ ကိစၥအဝဝႏွင့္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ သူ မလိုက္လိုေၾကာင္း မိဘမ်ားအား ျငင္းဆန္လိုက္ေသာ္လည္း ကိုဟင္သည္ မၾကာမီ ပါလက္စတိုင္းသို႔ လိုက္ခဲ့ပါမည္ဟု ကတိေပးလိုက္သည္။ ထိုေန႔မွစ၍ ကိုဟင္တစ္ေယာက္ မိသားစုႏွင့္ မေတြ႕ရဘဲ (၆)ႏွစ္ၾကာ ကြဲကြားသြားခဲ့ရသည္။ တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆည္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား လုပ္ေနသည့္ၾကားက ကိုဟင္သည္ ဖာေရာက္ ဘုရင့္တကၠသိုလ္ဝင္ရန္ စာရင္းသြားသြင္းျပန္သည္။ ပညာဆုံးခန္းတိုင္ လိုက္ရန္လည္း သူ သႏၷိ႒ာန္ခ်က္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ကိုဟင္ ဝင္ခြင့္ရေသာ္လည္း သိမၾကာမီ အထုတ္ခံရျပန္သည္။ျပန္လမ္း မ႐ွိေသာပုံစံျဖင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရၿပီးေသာအခါ ကိုဟင္သည္ ရရာအလုပ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ခဲ့႐ွာသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူသည္ ဂ်ဴးတို႔ ပါလက္စတိုင္းေဒသသို႔ ေျပင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရန္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ စစ္ႀကီးျဖစ္သည့္ ကာလအထိ အီဂ်စ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ဂ်ဴး(၃)သိန္းမွာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၌ သုံးပုံတစ္ပုံသာ က်န္ရစ္ေလေတာ့သည္။

ထိုႏွစ္တြင္ အစၥေရးမွ ထိပ္တန္းသူလွ်ိဳ တစ္ဦးသည္ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းႏွင့္ ဂ်ဴးခိုးထုတ္ေရးကိစၥမ်ား ကူညီလုပ္ေဆာင္ရန္ အီဂ်စ္သို႔ ေရာက္လာသည္။ ထိုသူ၏ နာမည္မွာ အဗရာ ဟမ္ဒါ ျဖစ္ၿပီး သူသည္ ဂၽြန္ဒါလင္ အမည္ျဖင့္ လႈပ္႐ွားခဲ့သည္။ သူ၏ ပထမဦးဆုံး အလုပ္မွာ အေရးႀကီးေသာ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ အီဂ်စ္ဂ်ဴးလူငယ္မ်ား စုေဆာင္းရန္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝအတိုင္းပင္ ပထမဆုံး စုေဆာင္းရမိသည့္ လူငယ္မ်ားထဲတြင္ ကိုဟင္တစ္ေယာက္ ပါလာသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ အသက္(၂၄)ႏွစ္သာ ႐ွိေသးေသာ မာဆလီနီနီ႐ို အမည္႐ွိ အိုလံပစ္ အားကစားမယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ မာဆလီသည္ အီဂ်စ္လူခ်မ္းသားမ်ားက ေပးေသာ ပါတီပြဲမ်ား၌ သူမႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္ အီဂ်စ္အရာ႐ွိႀကီးမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ႐ွိသည္။ မာဆလီႏွင့္ အဗရာ ဟမ္ဒါးတို႔ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္သြားၾကၿပီး မာဆလီသည္ သူမ ခ်စ္သူ၏ တာဝည္ျဖစ္ေသာ သူလွ်ိဳစုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ အကူအညီေပးခဲ့ေလသည္။ သူတို႔သည္ ကိုဟင္အပါအဝင္ အီဂ်စ္ဂ်ဴးလူငယ္ (၅)ေယာက္ကို အစၥေရးသို႔ ပို႔လိုက္ၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ဖ်က္ဆီးေရး အေျခခံပညာမ်ား အပူတျပင္း သင္ၾကားခိုင္းလိုက္သည္။ ကိုဟင္တို႔ကို ထိုေနရာတြင္ (၃)လ အျပင္လူႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မေပးခဲ့ပါ။ သင္တန္းဆရာမ်ားႏွင့္သာ ပို႔ခ်သင္ၾကားၿပီးသည္ႏွင့္ သူတို႔ကို အီဂ်စ္သို႔ ျပန္ပို႔လိုက္ေလသည္။

အီဂ်စ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ သူတို႔သည္ အေတြ႕အႀကံဳႂကြယ္ဝေသာ ကပၸတိန္ မတ္က္ ဘင္းနက္ ဆိုသူ သူလွ်ိဳ၏ လက္ေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ရသည္။ ဘင္းနက္သည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ကိုလုံးတြင္ ဖြားျမင္ၿပီး သူ၏ ဥပဓိ႐ုပ္မွာ အားယန္းမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ေသာ ဂ်ာမန္မ်က္ႏွာေပါက္အတိုင္း ျဖစ္သည္။ ဘင္းနက္သည္ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္လို ငယ္စဥ္ကပင္ ေရႊပန္းထိပ္ အေရခြံခြာျခင္း မျပဳလုပ္ရေသးပါ။ သူ၏ မိဘမ်ား ပါလက္စတိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာအခါ လူပ်ိဳေပါက္သာ ႐ွိေသးေသာ ဘင္းနက္သည္ ဂ်ဴးတပ္မေတာ္ ဟာဂါနာထဲသို႔ ဝင္လိုက္သည္။ ဘင္းနက္သည္ ပါလက္စတိုင္းတြင္ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းမ်ား အေျခခံသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားၿပီး အီရတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ဂ်ဴးမ်ား ခိုးထုတ္ေရးတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အီရတ္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားက သူ၏ ဇာတိ႐ုပ္အမွန္ကို သိ႐ွိသြားၾကေသာအခါ ဘင္းနက္တစ္ေယာက္ အသက္ေဘးမွ သီီသီးကေလး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ရေလသည္။ ဘင္းနက္သည္ ဂ်ာမဏီတြင္ နာမည္တစ္ခုႏွင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ျပန္သည္။ ထိုစဥ္က သူ၏ နာမည္မွာ အီပီလ္ ဝဒ္ဘိန္း ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ေျခတုလက္တု ေရာက္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ သူသည္ အီဂ်စ္စစ္တပ္အတြက္ ေျခတုလက္တု အေျမာက္အျမား ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရၾကေသာ စစ္သားမ်ားအေပၚ ၾကင္နားမႈထားေသာ ဘင္းနက္အား အီဂ်စ္စစ္ဘက္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေလးစားခင္မင္လာၾကသည္။ သူတို႔၏ ဘင္းနက္သည္ သူတို႔ေျပာသမွ် အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ ေမာ့ဆက္ဌာခ်ဳပ္သို႔ သတင္းေပးပို႔ေနေၾကာင္း သူတို႔ မသိ႐ွာၾကပါ။

ဘင္းနက္သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေျပာင္းလိုက္ရၿပီး အီဂ်စ္လူငယ္မ်ား အစၥေရးသင္တန္းမွ ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သူသည္ အီဂ်စ္႐ွိ ဖိုဒ့္ ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီတြင္ အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦး ျဖစ္ေနေပသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ဗီဇာေၾကာင္ေသာ ဘင္းနက္သည္ ဤလက္သင္ တပည့္မ်ားႏွင့္ ခက္ခဲၿပီး အႏၲရာယ္ႁပြမ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ရသည့္အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္(၅)ဦးကလည္း အေကာင္းဆုံး အလုပ္လုပ္သြားၾကသည္။ ေမာ့ဆက္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ေနေသာ စစ္သတင္းေထာက္လွမ္းခ်က္မ်ားသည္ မျပတ္ဝင္ေနၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ေကာင္းမြန္ေနပါသည္။ ဂို႐ွင္စီမံခ်က္ တည္းဟူေသာ ဂ်ဴးခိုးထုတ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ပါလက္စတိုင္းေဒသသို႔ ဂ်ဴးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပို႔ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကိုဟင္သည္ အဖြဲ႕တြင္ ေရဒီယိုအသံဖမ္းသူအျဖစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ရၿပီး သူ၏ တာဝန္ကို ေသေသသပ္သပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။ သူ သတင္းဖမ္း သတင္းပို႔ လုပ္ၿပီဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခါမွ ႏွစ္ခါ ျပန္မလုပ္ရပါ။ ေမာ့ဆက္ဌာနခ်ဳပ္က သူႏွင့္ သူ႔အဖြဲ႕သားအား ခ်ီးက်ဴးစကား မၾကာခဏ ေျပာၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ သူတို႔လူစု ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရေလသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိုဟာမက္ နီဂြဒ္ဘ္ ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္တပ္အာဏာ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ဖာေရာက္ ဘုရင္ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး အီဂ်စ္သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္လိုက္ေလသည္။

အစိုးရသစ္သည္ အစၥေရး ဆန္႔က်င္ေရးဝါဒမ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔ သြားေသာ (သို႔မဟုတ္) အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ လာေသာ သေဘၤာမ်ားကိုလည္း စူးအက္တူးေျမာင္းမွေန၍ တားျမစ္ပိတ္ဆို႔လိုက္သည္။ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေရးအခင္းမ်ားသည္လည္း အစၥေရးတို႔ကို စိုးရိမ္ေစသည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အပၸဒူ နတ္ဆာသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ နီဂြဒ္ဘ္ထံမွ အာဏာတဆင့္ ျပန္သိမ္းသည္။ ထိုေနာက္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပိုမို ရ႐ွိလာျပန္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔က စူးအက္တူးေျမာင္းေဒသတြင္ ခ်ထားေသာ ၎တို႔၏ တပ္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ သေဘာတူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစၥေရးသေဘၤာမ်ား သြားလာေရး ေရေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈမွာ အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စုံသြားေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ အီဂ်စ္ ေလတပ္မေတာ္အတြက္ ေလယာဥ္အသစ္မ်ားေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဒါးလက္စ္ကလည္း သမၼတ အိုက္ဆင္ ေယာင္ဝါအား အာရပ္တို႔ကို ေထာက္ခံေသာ ဝါဒကို လိုက္နာရန္ တိုက္တြန္းေနျပန္သည္။

ထိုအခ်ိန္က အစၥေရး စစ္ဘက္ေထာက္လွမ္းေရး တာဝန္ခံသည္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဘင္ဂ်မင္ ဂီဘလီ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က မီယာ တိုဘီယန္းစကီးအား စစ္ေဆးသည့္ စစ္ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္ တရားသူႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု ဂီဘလီ ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို တြန္းလွန္ရာ၌ သာမန္ သံတမန္နည္းပရိယာယ္မ်ားႏွင့္ မလုံေလာက္ဟု ဂီဘလီက တထစ္ခ် မွတ္ယူထားသျဖင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံကိန္းကို ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲခဲ့ေလသည္။ ဂီဘလီ၏ စီမန္ကိန္းသည္ ႐ိုး႐ိုးကေလးပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္ လုံးဝ မကိုက္ညီေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္တြင္ ႐ွိေနေသာ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တာဝန္ေပးၿပီး ကိုင္႐ိုႏွင့္ အလက္ဇႁႏၵီးယားၿမိဳ႕မ်ား႐ွိ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ပိုင္ အေဆာက္အအုံႏွင့္ စခန္းမ်ားကို ေဖာက္ခြဲပစ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ ဤသို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္အစြန္းထြက္သမားမ်ား၏ လက္ခ်က္မ်ားဟု ထင္မွတ္ေစၿပီး ဝါ႐ွင္တန္ႏွင့္ လန္ဒန္အစိုးရပိုင္းတြင္ အီဂ်စ္ဆန္႔က်င္ေရးဝါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုစီမံကိန္းကို ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမည့္သူ ႏွစ္ဦးမွာ ေမာ္ဒီခ်ိဳင္း ဘင္ဇားႏွင့္ ေပါလ္ ဖရန္႔ခ္ အမည္တြင္သူ ျဖစ္ၾကသည္။ ဖရန္႔ခ္သည္ နာဇီစစ္ပုလိပ္အဖြဲ႕ S.S အရာ႐ွိေဟာင္း ဟန္ေဆာင္၍ အီဂ်စ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့သည္။ သူ၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ အီဂ်စ္ေရတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အလြန္ခင္မင္ ရင္းႏွီးလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး အစိုးရအႀကံေပးအရာ႐ွိမ်ား ျဖစ္နၾကေသာ နာဇီအရာ႐ွိေဟာင္းမ်ားကလည္း သူ႔ကို လုံးဝယုံၾကည္ၾကေလသည္။ ဖရန္႔သည္ အီဂ်စ္အမ်ိဳးသား ဂ်ဴးလူငယ္မ်ားအား သူတို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ကို ေျပာျပလိုက္ေသာအခါ သူတို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ျငင္းဆန္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အျပင္ ဂ်ဴးဘာသာဝင္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ၾကမည္ဆိုေသာအခါ လူငယ္မ်ားသည္ အလြန္မေက်နပ္ ျဖစ္သြားၾကေလသည္။ ဤသို႔ေသာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလိႈင္းဂယက္မ်ား အစၥေရးႏိုင္ငံအား ႐ိုက္ခတ္လာမည္ကို စိုးရိမ္မိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တဲလာဗီတြင္မူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂီဘလီက သူ၏ အမိန္႔မ်ားကို တသေဝမတိမ္း လိုက္နာၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာသည့္အတိုင္းလည္း သူတို႔ အမိန္႔မ်ားကို လိုက္နာခဲ့ၾကရေလသည္။ အီဂ်စ္ဂ်ဴးလူငယ္မ်ားသည္ အလက္ဇႁႏၵီးယားႏွင့္ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕မ်ား႐ွိ အေမရိကန္ျပည္ၾကားေရးဌာနပိုင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ဗုံးေဖာက္ခြဲၾကသည္။ ဗဟိုစာတိုက္ႀကီး၏ စာပို႔ခန္းမကိုလည္း ဗုံးခြဲသည္။ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္႐ွိ စားေသာက္ခန္းမမ်ားလည္း ဗုံးဒဏ္ခံၾကရေလသည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္မွန္ကည္မႈကို သံသယျဖစ္ခဲ့၍ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အဖ်က္လုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕အႀကံဳနည္းေသး၍ေလာ မသိ။ အီဂ်စ္ဂ်ဴးလူငယ္မ်ားသည္ အမွားအယြင္း လုပ္မိခဲ့သျဖင့္ သူတို႔ အုပ္စု ၿပိဳကြဲရေတာ့သည္။ သူတို႔အုပ္စုထဲမွ ဖီးလစ္ နာသန္ဆန္ ဆိုသူသည္ ကိုင္႐ိုရဲတပ္ဖြဲ႕ လက္တြင္း က်ေရာက္ေလသည္။ ကိုင္႐ိုရဲတို႔က ဗုံးေဖာက္ခြဲသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ စစ္ေမးေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့သည္။ နာသန္ဆန္သည္ ႐ုပ္႐ွင္႐ုံတစ္ခုထဲမွ ထြက္ေျပးလာေသာအခါ သူ၏ ဂ်ာကင္မွာ မီးေလာင္လ်က္ ႐ွိသည္။ သူ႔ကို ရဲမ်ားက လက္ရဖမ္းမိၿပီး မီးကို ၿငိမ္းသတ္ေပးရေလသည္။ သူ၏ ဂ်ာကင္အိတ္ထဲတြင္ မ်က္မွန္အိတ္တစ္ခုကို ေတြ႕႐ွိရၿပီး ထိုအိတ္ကေလးထဲတြင္ ဗုံးအငယ္စားမ်ား အျပည့္ ထည့္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရေလသည္။

ကိုင္႐ိုရဲအဖြဲ႕က နာသန္ဆန္အား အက်ဥ္းခ်ထားၿပီး သူ၏ အခန္းကို ႐ွာေဖြေသာအခါ စာရြက္စာတမ္မ်ား လက္လုပ္ဗုံးမ်ား ေတြ႕ၾကရသည္။ ဓာတ္ပုံ အေမွာင္ခန္းကေလးအတြင္း၌မူ တံတာမ်ား၊ စစ္တပ္အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ခြဲရန္ ရည္စူးထားသည့္ ပစ္မွတ္မ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ နက္ကတစ္ ဖလင္ျပားမ်ား ေတြ႕ရသည္။ အီဂ်စ္ႏွင့္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အရာ႐ွိမ်ား၏ လက္ဝယ္ ဖီးလစ္ နာသန္ဆန္သည္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ႐ွာသည္။ သူသည္ ဖြင့္မေျပာဘဲ ရက္အေတာ္ၾကာ တင္းခံခဲ့သည္။ သူသည္ ေမာ္စကိုက ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္သူလွ်ိဳအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ရယူေသာ ကြန္ျမဴနစ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ လံၾကဳပ္ဇာတ္လမ္းကိုသာ တသမတ္တည္း ေျပာေနေလသည္။ နာသန္ဆန္အား သူ၏ အေမကို ဖမ္းထားေၾကာင္၊ မၾကာမီ ပစ္သတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုက္ေသာအခါ သူ မခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ ခေရေစ့တြင္းက် ဝန္ခံေျပာျပ႐ွာေတာ့သည္။ အီဂ်စ္အာဏာပိုင္တို႔သည္ နာသန္ဆန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္သူမ်ား၏ စာရင္းအတိအက်ကို ကိုင္လ်က္ သူလွ်ိဳအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လိုက္လံ ဖမ္းဆီးေလသည္။

မာစဲလ္ နီနီယို အမ်ိဳးသမီးကေလးသည္ အဆက္အသြယ္ အလြယ္ေကာင္းသူျဖစ္သျဖင့္ အဖမ္းမခံရဘဲ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေ႐ွာင္တိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ သူမသည္ အေတြ႕အႀကံဳႏုေသးသျဖင့္ အီဂ်စ္တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ား၏ ေနာက္ေယာင္ခံျခင္းကို ခံရေလသည္။ သူမသည္ စိုးရိမ္ပူပန္ ဇေဝဇဝါျဖစ္ကာ အီဂ်စ္တြင္ လႈပ္႐ွားေနေသာ အစၥေရးေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ခံ မတ္ခ္ ဘင္းနက္ ေနေသာ အခန္းသို႔ ေနာက္ဆုံး ေရာက္ခဲ့ေတာ့သည္။ အီဂ်စ္တို႔သည္ ဘင္းနက္၏ အခန္းကို ေ႐ွာင္တခင္ ဝင္စီးလိုက္ေသာအခါ ဘင္းနက္ကိုယ္တိုင္ ေရဒီယို အသံလႊင့္စက္တစ္ခုႏွင့္ တဲလာဗီသို႔ သတင္းပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ပက္ပင္း ေတြ႕႐ွိေလသည္။ မကၽြမ္းက်င္ေသးေသာ လက္သင္ကေလးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ျခင္းမွာ ဘင္းနက္အဖို႔ မွန္ကန္ေနပါသည္။ ဘင္းနက္သည္ နာသန္ဆည္ကဲ့သို႔ပင္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကည္သည္အထိ ရက္စက္ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရ႐ွာသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ နာသန္ဆန္ကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ ဘင္းနက္သည္ ထုတ္ေျပာရန္ ျငင္းဆန္းခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းေၾကာင့္ သူထုတ္ျပာမိမည္စိုးသျဖင့္ ေထာင္အေစာင့္တစ္ဦးအား လာဘ္ထိုးၿပီး သင္ဓုန္းဓားတစ္ေခ်ာင္း ေတာင္းယူခဲ့ေလသည္။ ထိုးရသည့္ လာဘ္မွာလည္း သိပ္မမ်ားပါ။ ဇနီးသည္က ပို႔ေပးေသာ ျပဳတ္ထားသည့္ ၾကက္တစ္ျခမ္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

သူသည္ ဇနီးသည္ထံမွ မွာစရာကို စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္ ကမန္းကတန္း ေရးျခစ္လိုက္သည္။ သူသည္ ဇနီးသည္အား သူ မ႐ွိသည့္ေနာက္ အိမ္ေထာင္ထပ္ျပဳရန္ႏွင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ သူ၏နာမည္ႏွင့္ သစ္ပင္တစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေပးရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏ လက္ေကာက္ဝတ္မ်ားကို သင္ဓုန္းဓားႏွင့္ လွီးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ေထာင္ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာပင္ လဲက်ေသးဆုံးခဲ့ေလသည္။ ကိုဟင္သည္ မာစဲလ္ကဲ့သို႔ပင္ အဖမ္းမခံရဘဲ ေ႐ွာင္တိမ္းေနႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံး၌ ကိုဟင္ အဖမ္းခံရေလသည္။ သူသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္က အဖမ္းခံခဲ့ဖူးသူျဖစ္သျဖင့္ စစ္ေမးျခင္းကို ေ႐ွာင္တိမ္းသည့္ေနရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္လွေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ ကိုဟင္ အလြန္ေတာ္လြန္းသျဖင့္သာ သူသည္ သူလွ်ိဳဂိုဏ္အေၾကာင္း လုံးဝမသိေၾကာင္း အီဂ်စ္တို႔အား ယုံၾကည္ေစႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး သူတို႔သည္ ကိုဟင္အား လႊတ္ခဲ့ေလသည္။ အဗရာဟမ္းဒါး ေခၚ ရြန္ဒါလင္ႏွင့္ ေပါလ္ဖရည္႔စ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္သည္ အဖမ္းအဆီးသတင္းကို အနံ႔ရသြားသည္ႏွင့္ ေျခရာေဖ်ာက္လိုက္ၾကေလရာ အဖမ္းမခံရေတာ့ဘဲ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၾကေလသည္။

စုစုေပါင္း (၁၁)ေယာက္ ႐ွိသည့္ က်န္ဂိုဏ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမွာ သိပ္မေကာင္းလွပါ။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီအေတာအတြင္း အီဂ်စ္တို႔သည္ သူတို႔ကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းကာ စစ္ေမးၾကေတာ့သည္။ မာစဲလ္ နီနီယိုသည္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ သတ္ေသရန္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္တြင္ အထေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ စစ္ေမးေနသူမ်ား အလစ္တြင္ ျပတင္းေပါက္မွ ခုန္ခ်လိုက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ အီဂ်စ္ဆရာဝန္မ်ားက သူ႔ကို ျပဳစုကုသသျဖင့္ အသက္႐ွင္ခဲ့ၿပီး ႏွိပ္စက္မႈကို ထပ္မံ ခံရ႐ွာသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ သူလွ်ိဳအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေထာင္းေထာင္းေၾကၾကရၿပီး သူတို႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့သမွ်ကို ဖြင့္ဟ ဝန္ခံခဲ့ၾကရေလသည္။ အစၥေရးေထာက္လွမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သူတို႔အား စတင္သိမ္းသြင္း စုေဆာင္းခဲ့ပုံႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပုံမ်ား၊ သူတို႔၏ အမိႏိုင္ငံအေၾကာင္း (၂)ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းခဲ့ၾကပုံမ်ား၊ ထို႔ေနာက္ အေနာက္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား မ်က္ေမွာက္တြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကို သိကၡာက်ေစသည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပုံမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကေလသည္။

မာစဲလ္ နီနီယို မိန္းကေလးတစ္ဦးတည္းသာ အမ်ားႏွင့္ မတူ ထူးျခားခဲ့သည္။ သူမသည္ တရားခြင္တြင္ စစ္ေဆးေနစဥ္အေတာ့အတြင္း ၾကက္ေခါင္းဆိတ္မခံ ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို စီရင္မည္ကို သိေသာ္လည္း ဂုဏ္ယူလ်က္ ႐ွိေလသည္။ မာစဲလ္ႏွင့္ ေရာဘတ္ ဒက္ဆာ အမည္႐ွိ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္(၁၅)ႏွစ္စီ အျပစ္ေပးခဲ့သည္။ ဖီးလစ္ နာသန္ဆန္ႏွင့္ အျခားလူငယ္တစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး က်န္လူမ်ားမွာ ေထာင္ဒဏ္အနည္းငယ္စီ ရ႐ွိသြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုဟင္၏ ေက်ာင္းေနဘက္သူငယ္ခ်င္း ဆင္ျမဴရယ္ အက္ဇားႏွင့္ ေဒါက္တာ မို႐ွိမားဇြက္တို႔ကို ႀကိဳးေပးသတ္ရန္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ဘတ္အယ္လ္ ဟာလက္ အက်ဥ္းေထာင္ အျပင္ဘက္တြင္ ႀကိဳးေပးျခင္းကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုေန႔က ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာ ရပ္ၾကည့္ေနၾကေသာ လူ(၂ဝဝ)ထဲတြင္ ကိုဟင္ တစ္ေယာက္လည္း ပါဝင္သည္။ ထုံးစံအတိုင္း ႀကိဳးေပးခံရသူမ်ား ဝတ္ရသည့္ ဝတ္စုံျဖစ္ေသာ ႐ွပ္အက်ႌအနက္ ေဘာင္းဘီအနီႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ ဦးထုပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားေသာ မာဇြတ္ႏွင့္ အက္ဇားတို႔ကို ကိုဟင္ ၿငိမ္သက္စြာ ၾကည့္ေနမိသည္။ ဦးထုတ္မ်ားကိ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ေခါင္းေပၚတြင္ စြပ္ေပးလိုက္ေသာအခါ ကိုဟင္သည္ ဆုေတာင္းစာတစ္ခုကို ရြတ္ေနေလေတာ့သည္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးသား မၾကာမီ ဇီဝိန္ေႂကြခဲ့ေတာ့သည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံအတြက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းတည္းဟူေသာ ျပစ္မႈအတြက္ ႀကိဳးေပးခံရသည့္ ဂ်ဴးလူငယ္မ်ားအတြက္ ကိုဟင္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းမႈ ျဖစ္ရသည္မွာ ယခုအႀကိမ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ေလသည္။ အီဂ်စ္ဂ်ဴးလူငယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အဖ်က္လုပ္ငန္းႏွင့္ ထိုမွ ေပါက္ပြားလာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ လူေျပာစရာ ျပႆနာႀကီး ေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းျပႆနာကို လာဗြန္ျပႆနာဟု ေခၚၿပီး တာဝန္႐ွိသူ အစၥေရးကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ပင္ခ်ား လာဗြန္၏ အမည္ျဖင့္ မွတ္ေခၚထားေသာ ျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာေၾကာင့္ လူေတာ္မ်ားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂူရီယန္သည္လည္း အလြန္အမင္း ေဝဖန္ခံရေလသည္။ ဥပေဒေဘာင္ကို ေက်ာ္၍ လုပ္မိျခင္းတည္းဟူေသာ တေစၧသည္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးကို ေခ်ာက္လွန္႔ေလေတာ့သည္။ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းမ်ား မေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ ေမာ့ဆက္ေၾကာင့္ဟု ဝိုင္းအျပစ္ဖို႔ၾကျပန္သည္။

အေျခအေန ပိုဆိုးလာျပန္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူလွ်ိဳေခါင္းေဆာင္ ေပါလ္ ဖရန္ခ္သည္ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူျဖစ္ေသာ္လည္း တန္ျပန္သူလွ်ိဳလုပ္ေနသူ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ သူသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ ထြက္လာေသာအခါ သူ႔ကို ရာထူးတိုးေပးၿပီး ဂ်ာမဏီသို႔ ပို႔လိုက္ေလသည္။ ဂ်ာမဏီတြင္ သိ႐ွိလာေသာ အခ်က္မွာ သူသည္ ကိုင္႐ို႐ွိ မိတ္ေဆြေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ အၿမဲအဆက္အသြယ္ျပဳေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသူသည္ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဆူေလမန္ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဖရန္႔ခ္အား အီဂ်စ္တြင္ သိကၽြမ္းခဲ့ဖူးသူ မည္သူႏွင့္မွ် မေတြ႕ဆုံရန္ အမိန္႔ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ဖရန္႔ခ္အား ထုံစံအတိုင္း ညႊန္ၾကားစရာ ႐ွိသည္ဟု အေၾကာင္းျပ ျပန္ေခၚလိုက္ၿပီး ေရာက္ေသာ္ ဖမ္းခ်ဳပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲေလသည္။ တရားခြင္တြင္ ဖရန္႔ခ္က အီဂ်စ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းတြင္ ဂ်ာမန္ မတ္ေငြ(၄ဝဝဝဝ)ယူ၍ မိမိသစၥာေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံေလသည္။ လာဗြန္ျပႆနာကို စုံစမ္းစစ္ေဆးစဥ္က ဖရန္႔ခ္သည္ စုံစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ကို သတင္းမ်ားေပး၍ ထြက္ဆိုခဲ့သျဖင့္ အျပစ္မွန္သမွ် ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လာဗြန္အေပၚသို႔ က်ေရာက္သြားၿပီး လာဗြန္ ႏႈတ္ထြက္သြားရေလသည္။

ေပါလ္ ဖရန္႔ခ္ကို ေထာင္ဒဏ္(၁၂)ႏွစ္ အျပစ္ေပးလိုက္သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးအတြက္ အေမွာင္ဆုံးေသာ ေန႔တစ္ေန႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္မူ ဤသူလွ်ိဳလုပ္ငန္းႀကီးေၾကာင့္ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးစီမံခ်က္ႀကီး ေပၚလာျပန္သည္။ ခါတိုင္းထက္ ပို၍ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ခဲ့ေလသည္။ သမၼတ နတ္ဆာ၏ အာေဘာ္သတင္းစာျဖစ္ေသာ အယ္လ္ဂူအမ္းရီးယား သတင္းစာက နာဇီတို႔ အၿပီးသတ္လုနီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဂ်ဴးသုတ္သင္ေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုေရးသားခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံထဲတြင္ ဂ်ဴး(၄၅ဝဝဝ)နီးပါးသာ ႐ွိေတာ့သည္။ ထိုဂ်ဴးတို႔သည္ ဂို႐ွင္ ေျမေအာက္အဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ေျပးၾကေလသည္။ ဗရင္ဂ်ီဘာသာဝင္မ်ား၊ အာေမးနီးယန္းမ်ားႏွင့္ ေကာ့ပ္တစ္ ဂိုဏ္းဝင္မ်ားအပါအဝင္း အျခားဘာသာဝင္မ်ားသည္လည္း ႐ွိသမွ် ေရာင္းခ်ၿပီး ဂို႐ွင္အဖြဲ႕အကူအညီျဖင့္ ထြက္ေျပးၾကသည္။

အလီကိုဟင္သည္ အလက္ဇႁႏၵီးယားၿမိဳ႕တြင္ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္း ဆက္လုပ္ေနခဲ့သည္။ သူ႔ထံတြင္ အစၥေရးတို႔ ေပးထားေသာ ေရဒီယိုကိရိယာ ႐ွိေနသျဖင့္ သူရသမွ် သတင္းကို တဲလာဗီသို႔ ပို႔ေပးခဲ့သည္။ ကိုဟင္ ေပးပို႔ေသာ သတင္းမ်ားထဲတြင္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ပါခဲ့သည္။ ယင္းသည္ကား နတ္ဆာ၏ အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚတြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၌ ခိုလႈံခြင့္ေပးထားေသာ နာဇီအရာ႐ွိေဟာင္းမ်ား ၾသဇာလႊမ္းလာသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဂ်ာမန္တို႔ ဝင္ေရာက္လာမႈသည္ အမွန္စင္စစ္ မဆန္းလွပါ။ ဂ်ာမန္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရြမ္မဲလ္၏ “အာဖရိကကိုး” တပ္မဟာႀကီးမွ တပ္သားမ်ားသည္ စစ္ႀကီးၿပီးေသာအခါ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေတာ့သည္။ ဥေရာပမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဂ်ာမန္တို႔သည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသွ်မုန္းတီးေရး အေျခအေနေပၚလာသျဖင့္ သူတို႔ကို ခိုလႈံခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ဇာစ္ျမစ္အမွန္ကို ဖုံးကြယ္လိုသျဖင့္ အာရပ္နာမည္မ်ား ခံယူၿပီး တစ္ခါတရံတြင္ မူဆလင္ဘာသာသို႔ပင္ ကူးေျပာင္းသြားၾကေလသည္။ မၾကာမီ နာဇီတို႔သည္ အာဏာႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ႐ွိေသာ ရာထူးဌာနႏၲရမ်ား ရေအာင္ တျဖည္းျဖည္း ႀကိဳးစားႀကံစည္ၾကသည္။ ဂတ္စတာပို နာဇီစစ္ပုလိပ္အဖြဲ႕ႀကီးမွ အရာ႐ွိေဟာင္းမ်ားသည္ နတ္ဆာ၏ “ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရး ေကဒါအဖြဲ႕” အမည္႐ွိေသာ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းလုံၿခံဳေရးဌာနကို ဦးစီးဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ေလသည္။

ဟစ္တလာ၏ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႕မွဴးလည္းျဖစ္ၿပီး ဝါေဆာ ဂက္စတာပို စစ္ပုလိပ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ လီယိုပို ဂလိန္းသည္ အလီနာခ်ာ အမည္ကို ခံယူခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ အလီကိုဟင္၏ မိတ္ေဆြမ်ားအား ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈကို ဦးေဆာင္ျပဳမူခဲ့ေလသည္။ သူသည္ ဤကိစၥမ်ိဳးတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည္ဟု နာမည္ႀကီးခဲ့သည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အီဘာဆာလင္ အမည္ခံယူေသာ ဘားနက္ဆင္ဒါသည္ ဂလိန္း၏ အထက္အရာ႐ွိ ျဖစ္ေနသည္။ သူသည္ စစ္အတြင္းက ဂက္စတာပို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဟိန္းနရစ္ခ်္ ဟင္းမလား၏ ထိပ္တန္းလက္ေထာက္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္တြင္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေလရာ S.S ေခၚ နာဇီလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဒပ္ဆဲလ္ေဒါ့ဖ္ ၿမိဳ႕၏ ဂတ္စတာပို စစ္ပုလိပ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ိဳခ်င္ဒမ္မလင္သည္ ထိုအက်ဥ္းစခန္းမ်ားကို နာဇီတို႔၏ သုံ႔ပန္းအက်ဥ္းစခန္းမ်ား ပုံစံယူ၍ ဦးစီးတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အလီကိုဟင္သည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စစ္ေမးခံရန္ ဤအက်ဥ္းစခန္းတစ္ခုသို႔ လာေရာက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အေနာက္ဂ်ာမဏီ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက နတ္ဆာရဲ႕ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံဟာ တကယ္ေတာ့ နာဇီလက္သစ္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ ေနရာပါပဲဟု ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းကို မည္သူမွ် မအံ့ၾသႏိုင္ေတာ့ေခ်။

အေျခအေန အဆိုးရြားဆုံး အခ်ိန္ေရာက္လာသည္။ ယင္းအခ်ိန္သည္ စူးအက္စစ္ပြဲျဖစ္သည့္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ျဖစ္သည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ နတ္ဆာ၏ ကလဲ့စားေခ်လိုေသာ စိတ္ဓာတ္သည္ ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီး အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္း က်န္ရစ္ေသာ ဂ်ဴး(၄၅ဝဝဝ)တို႔၏ ဘဝသည္လည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ ျဖစ္လာေလသည္။ ဂ်ဴးတို႔သည္ သူတို႔၏ သီးသန္႔ရပ္ကြက္မ်ားတြင္သာ ေနထိုင္ခြင့္ရၿပီး အထီးက်န္ဘဝသို႔ ေရာက္ၾကရ႐ွာသည္။ ဂ်ဴးမ်ားကို ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေထာင္ထဲတြင္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ စုေပါင္း၍ ဒဏ္ေငြမ်ား ေပးေဆာင္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဂ်ဴးဘာသာေရးဌာနမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ားကို ပိတ္ပင္ၾကသည္။ ဟီးဘ႐ႈးဘာသာစကားကို မသုံးရန္လည္း တားျမစ္လိုက္သည္။ ဂ်ဴးဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ႐ွင္မ်ားကိုလည္း အလုပ္လုပ္ခြင့္ မေပးေတာ့ေခ်။ ဂ်ဴးမ်ားပိုင္ေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကို မၾကာခဏ သိမ္းယူၾကသည္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား စားေသာက္ခန္းမ်ားတြင္ “ဂ်ဴးႏွင့္ ေခြးမ်ား မဝင္ရ”ဟူေသာ စာတမ္းမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲလာၾကသည္။ ဂ်ဴးအားလုံးသည္ အဝါေရာင္ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ၾကရသည္။ ဤအျပဳအမူသည္ အလယ္ေခတ္ႏွင့္ နာဇီဂ်ာမဏီ ကာလမ်ားကို ျပန္လည္ သတိရေစသည္။

စူးအက္စစ္ပြဲ ၿပီးေသာအခါ ဂို႐ွင္စီမံခ်က္သည္ ဂ်ဴးမ်ား အစၥေရးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးအတြက္ မီးကုည္ယမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဂ်ဴး(၁ဝဝဝဝ)ခန္႔ ထြက္ခြာႏိုင္ခဲ့လသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ရည္ ျငင္းဆန္ၾကသူမ်ားမွာ မိမိတို႔ ေမြးရာဌာေနကို မစြန္႔လိုၾကေသာ အိုမင္းသည့္ ဂ်ဴးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အလီကိုဟင္ တစ္ႀကိမ္ အဖမ္းခံရျပန္သည္။ ကိုဟင္သည္ အက်ဥ္းခန္းထဲတြင္ ထိုင္ရင္း ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ မိမိ အသတ္ခံရေတာ့မည္ဟု အတပ္ ေတြးေနမိေတာ့သည္။ သူသည္ ဇီယြန္ဝါဒအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ လႈပ္႐ွားလုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဗူးေပၚသလို ေပၚလာေပေတာ့မည္။ သို႔ရာတြင္ အက်ဥ္းခန္းထဲတြင္ (၃)ပတ္ၾကာ ေနထိုင္ေနစဥ္အတြင္း ကိုဟင္သည္ ယခင္ ႏွစ္ႀကိမ္ စစ္ေမးခံရစဥ္က သူရယူခဲ့သည့္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈကို ျပည္လည္ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုဟင္က မိမိသည္ ဘာသာေရးအရသာ ဇီယြန္ဝါဒ ယုံၾကည္သူျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးသူမ်ား လက္ခံေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကိုဟင္သည္ ဇီယြန္ဝါဒီတစ္ေယာက္အျဖစ္ ကာယကံေျမာက္ လႈပ္႐ွားခဲ့သည့္ မည္သည့္ သာဓကမွ် သူတို႔ ႐ွာမေတြ႕ၾကေခ်။

သို႔ရာတြင္ သူတို႔က ကိုဟင္အား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခတ္မည္ဟု ေျပာခဲ့ေလသည္။ အျခားေသာ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး ဂ်ဴးဘာသာဝင္မ်ား လက္ခံသလို ကိုဟင္သည္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ကို လက္မခံသျဖင့္ အီဂ်စ္အာဏာပိုင္မ်ား ဇေဝဇဝါ ျဖစ္သြားရသည္။ ကိုဟင္က သူ႔အား အီဂ်စ္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေလသည္။ အီဂ်စ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အလြည္ေဒါသျဖစ္ပြားၿပီး သူ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ပယ္ခ်လိုက္သည္။ သူ႔ကို ေနာက္ သေဘၤာပတ္တြင္ တင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၂ဝ)ရက္ေန႔တြင္ အလီကိုဟင္ တစ္ေယာက္ အလက္ဇႁႏၵီးယားၿမိဳ႕တြင္ ဆိုက္ကပ္ထားေသာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၏ “မဆာ” အမည္႐ွိ စစ္ေျပးသေဘၤာေပၚတြင္ ေရာက္ေနေပၿပီ။ သူသည္ ေသတၱာေလး တစ္လုံးႏွင့္ ႏွင္ထုတ္ခံရသူမ်ား ကိုင္ေဆာင္ခြင့္႐ွိေသာ အီဂ်စ္ေငြေၾကး ေပါင္အနည္းငယ္ကိုသာ ကိုင္ေဆာင္ထားေလသည္။ သူ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ “အီဂ်စ္သို႔ ျပန္လာခြင့္ မ႐ွိ”ဟူေသာ စာတမ္း ႐ိုက္ႏွိပ္ထားပါသည္။

ကိုဟင္၏ သေဘၤာသည္ အီတလီျပည္ ေနပယ္လ္သို႔ ေရာက္ၿပီး ဂ်ဴးမ်ားသည္ ထိုၿမိဳ႕တြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံမွ လႊတ္ေပးမည့္ သေဘၤာမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကသူမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပားလွသျဖင့္ သေဘၤာေပၚတက္ရန္ အခ်ိန္အလြန္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းၾကရသည္။ ကိုဟင္သည္ ဂ်ီႏိုး၀ါၿမိဳ႕႐ွိ ေဟာ္တယ္ခန္း ခပ္ႏုပ္ႏုပ္ေလးထဲတြင္ ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာ ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာ္လည္း သူ၏ စိတ္ထဲတြင္ ေပါ့ပါးလြတ္လပ္ေနသည္ဟု ဆိုေလသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ဖီးလစ္ ဂရီမိုနီ အမည္႐ွိေသာ အီတလီ ကုန္တင္သေဘၤာတစ္ခုတြင္ ကိုဟင္သည္ ေနရာတစ္ေနရာ ရ႐ွိခဲ့သည္။ သေဘၤာသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းတြင္ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂)ရက္တြင္ ဟိုင္ဖာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့ေလသည္။ အလီကိုဟင္သည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ စြမ္းေဆာင္လႈပ္႐ွားခဲ့သျဖင့္ ဂ်ဴးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခု ကိုဟင္ တစ္ေယာက္ ထိုဂ်ဴးတို႔ႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ဆုံရေပၿပီ။ သူ႔အတြက္ ႀကီးမားေသာ တာဝန္မ်ား မၾကာမီ ေပၚလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဟိုင္ဖာ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္လာၾကေသာ ဂ်ဴးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကိုဟင္သည္လည္း အစၥေရးႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရ႐ွိပါသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုဟင္၏ စိတ္ထဲတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မ႐ွိ႐ွာေခ်။ အသက္(၃၂)ႏွစ္ ႐ွိၿပီျဖစ္ေသာ ကိုဟင္သည္ မိမိကိုယ္မိမိ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခုတြင္ ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးကဲ့သို႔ ခံစားမိ႐ွာသည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုစဥ္က အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔ စာအဆက္အသြယ္ျပဳလွ်င္ ေသဒဏ္ေပးေသာ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏ မိသားစု အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ေနသည့္ (၆)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း စာတစ္ေစာင္မွ် သူ မထည့္ခဲ့ေပ။ သူတို႔ ဘယ္အရပ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္ကိုလည္း ကိုဟင္ မသိခဲ့။ သို႔ေသာ္ သူသည္ သူ၏ညီ ေမာရစ္ ေနထိုင္သည့္ တဲလာဗီၿမိဳ႕စြန္မွ ရာမက္ဂန္း အရပ္႐ွိ လိပ္စာကို ႐ွာေဖြသိ႐ွိသြားသည္။ သူေရာက္သြားေသာအခါ ေမာရစ္ အိမ္တြင္ မ႐ွိသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ကိုဟင္အား သူ႔မိဘမ်ား ေနထိုင္ေသာ ဘတ္ယမ္ ရပ္ကြက္႐ွိ အခန္းသို႔ ညႊန္ျပလိုက္သည္။ ထိုရပ္ကြက္ကေလးသည္ ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ႐ွိ၍ သဲေသာ္မ်ားေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အီဂ်စ္မွ ဂ်ဴးအေျမာက္အျမား ေနထိုင္ၾကသည္။

ဘတ္ယမ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သူ႔မိဘမ်ား ေနထိုင္ေသာ ေဆာ္မီကြန္ကရစ္တိုက္ျဖဴကေလး၏ ေ႐ွ႕လမ္းမတြင္ ကိုဟင္ ေခတၱရပ္လိုက္မိသည္။ ဤလမ္းကေလးကို “ကိုင္႐ိုမွ အာဇာနည္မ်ားလမ္း”ဟု ေခၚတြင္ပါသည္။ ေသဆုံးၾကၿပီျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ နာဆာ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲ၌ ႐ွိေနၾကေသးေသာ ကိုဟင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရည္စူး၍ မွည့္ေခၚထားေသာ လမ္းျဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္းနာမည္ကေလးသည္ ကိုဟင္အား မၾကာမီကမွ သူေက်ာခိုင္းခဲ့ေသာ အတိတ္ကာလကို အၿမဲသတိရေနေစသည္။ ကိုဟင္ အိမ္ျပန္လာျခင္းသည္ ေၾကကြဲစရာႏွင့္ ၾကည္ႏူးစရာႀကီး ျဖစ္ေနေပသည္။ မိဘမ်ားမွာ ဝမ္းသာလုံးဆို႔ေနၾကၿပီး သားျဖစ္သူအား ဘာေတြလုပ္ခဲ့သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းေတြ ကုေဋကဋာ ထုတ္ေနၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုဟင္ႏွင့္ အႏွစ္(၂ဝ)ကြာေသာ ညီအငယ္ဆုံး ေအဘရာဟင္သည္ အစ္ကိုႀကီးျဖစ္သူအား ခပ္စိမ္းစိမ္းၾကည့္ၿပီး ဤသို႔ ေမးခဲ့ေလသည္။
“ဒီလူႀကီးက ဘယ္သူလဲဗ်”

က်န္မိသားစုအတြက္လည္း ကိုဟင္သည္ တစိမ္းဆန္ဆန္ ျဖစ္ေနေပသည္။ သူသည္ မည္သည့္အခါမွ် စိတ္အတြင္း ခံစားခ်က္မ်ားကို သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား ဖြင့္ဟေျပာျပေလ့မ႐ွိေခ်။ ထို႔ျပင္ အီဂ်စ္တြင္ ေျမေအာက္လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သျဖင့္ သူ၏ ပင္ကိုယ္သေဘာအရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သိပ္သည္းက်စ္လစ္ေသာ သဘာဝသည္ ပိုမိုခိုင္မာလာေလသည္။ သူ၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ကိုဟင္ထံမွ ျပည့္စုံတိက်ေသာ အေျဖမ်ား မရ႐ွိၾကေခ်။ သူ အီဂ်စ္တြင္ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကို ကိုဟင္ မေျပာျပလိုသည္မွာ ႐ွင္းလင္းေနပါၿပီ။ ညီျဖစ္သူ ေမာရစ္က အလီကိုဟင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပခဲ့ေလသည္။

“အလီကေတာ့ ပိတ္ထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္နဲ႔ တူတယ္။ သူ သူလွ်ိဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တစ္လုံးတစ္ပါဒမွ် ထုတ္မေျပာခဲပါဘူး။ သူ႔ဆီက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမွ် ေမးျမန္းစုံစမ္းလို႔ မရဘူး။ ဘဏ္သူေဌးႀကီးက သူ႔ရဲ႕ ေရႊေငြေတြကို မီးခံေသတၱာထဲ ထည့္ၿပီး ေသာ့ခတ္ သိမ္းပိုက္ထားသလို အလီဟာလည္း သူရဲ႕ အႀကံအစည္အေတြးအေခၚ မွန္သမွ်ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားတတ္ပါတယ္”
အလီကိုဟင္သည္ သူ၏ နယ္ေျမသစ္တြင္ အသားက်ေအာင္ ခက္ခက္ခဲခဲ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ လုပ္ယူရ႐ွာသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ ကိုဟင္တစ္ေယာက္ နားမလည္စရာေတြ စိတ္ပ်က္စရာေတြႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဘာသာေရးကို အလြန္ကိုင္း႐ႈိင္းေသာ ကိုဟင္သင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစၥေရးႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘာသာေရးဆန္႔က်င္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔ခဲ့ရသည္။ ကိုဟင္၏ ဇီယြန္ဝါဒသည္ သူ၏ အသည္ႏွလုံးထဲတြင္ အလြန္စြဲၿမဲေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ဂ်ဴးအခ်ိဳ႕၏ ေပ်ာ့ကြက္မ်ားသည္ သူ႔အဖို႔ စိတ္ထိခိုက္စရာ ျဖစ္လာေလသည္။ ပါးစပ္က သမၼာက်မ္းစာကို ေရရြတ္ေနၿပီး ရာဇဝတ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ဒုစ႐ိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး က်ဴးလြန္ေနေသာ ဂ်ဴးတို႔ကို သူရြံမုန္းလာသည္။ ဂ်ဴးအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဥပုသ္ေန႔ႏွင့္ အျခား ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားတြင္ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းကို လစ္လ်ဴ႐ႈလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အားလုံးသည္ ဂ်ဴးႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဂ်ဴးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အလီကိုဟင္သည္ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ေခါင္း႐ႈပ္လာသည္။ ဥေရာပ ဂ်ဴးမ်ားက အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ဂ်ဴးအမ်ိဳးအႏြယ္မ်ားအား မုန္းတီးၾကျခင္းကို ကိုဟင္ အလြန္မလိုလားခဲ့ေခ်။ သူကိုယ္တိုင္က အသားမည္းေသာ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ေသာ မုန္းတီးခံရမႈကို ကိုယ္တိုင္ ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ သူသည္ စိုးရိမ္စိတ္ပ်က္မိေလသည္။ ဤျပႆနာသည္ ယေန႔ထက္တိုင္ အစၥေရးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ကိုင္လႈပ္ဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလီကိုဟင္လို ဘာသာေရး ကိုင္း႐ိႈင္းၿပီး တာဝန္ေက်ေသာ နည္းစနစ္သမား တစ္ဦးအဖို႔ စိတ္ထိခိုက္စရာ ျဖစ္လာရသည္။ အလီကိုဟင္၏ အျခားေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားမွာ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ (၃၂)ႏွစ္တည္းဟူေသာ အသက္အရြယ္တြင္ ေယာက်္ားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ၿပီး အေျခအေနက် ျဖစ္ေနၾကေပၿပီ။ သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ တင့္တင့္တယ္တယ္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ႐ွိေနၾကေပၿပီ။ ႏွစ္ခုစလုံး အဆင္ေျပေနသည္လည္း ႐ွိတတ္ပါသည္။ ကိုဟင္အတြက္ ႏွစ္ခုစလုံး မ႐ွိေသးပါ။

သူသည္ သူ၏ အသက္(၁၁)ႏွစ္သာ ႐ွိေသးေသာ ညီေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အခန္းတစ္ခန္းထဲတြင္ ေနသည္။ သူ၏ မိဘမ်ားက တပင္တပန္း ႐ွာေဖြေထာက္ပံ့ခဲ့ရေသာ ေငြေၾကးကိုသာ သူအားကိုးေနရသည္။ အတိတ္က သူစြန္႔စားလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ယခုလက္႐ွိ ေနရာတြင္ ဘာမွ် အဓိပၸါယ္ မ႐ွိသလို ျဖစ္ေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ၏ အတိတ္က လုပ္ရပ္မ်ားကို မည္သူမွ် မသိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကိုဟင္ ေစာေစာပိုင္းက ျပဳခဲ့ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ အရာမထင္ေတာ့သည့္ အသြင္ေဆာင္လာသည္။ ကိုဟင္သည္ စိတ္အာ႐ုံ႐ႈပ္ေထြး ေနာက္က်ိလာသျဖင့္ စာေပေလ့လာရင္း ေျဖသိမ့္ခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ျပည္၌ ႐ွိေနစဥ္ ေျမေအာက္လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ေနရသျဖင့္ သူ စာေပသင္ခ်ိန္ သိပ္မရခဲ့႐ွာပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကြက္လပ္ကို သူျဖည့္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူသည္ ေခတ္မီ ဟီးဘ႐ူးဘာသာႏွင့္ ဂရိဘာသာစကားမ်ားကို စတင္သင္ၾကားၿပီး တတ္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ ဂ်ာမန္ႏွင့္ အီတာလ်ံ ဘာသာစကားမ်ားကို အျပစ္အနာအဆာ မ႐ွိေအာင္ ျပန္လည္ ေလ့က်င့္ ဆည္းပူးခဲ့ေလသည္။ သူ၏ မူလဝါသနာျဖစ္ေသာ သခ်ၤာႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သူ ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး ယင္းဘာသာ(၂)ခုႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို အပတ္တကုတ္ ဖတ္႐ႈေလ့လာခဲ့သည္။ သူ႔မိဘမ်ား၏ အိပ္ခန္းေထာင့္(၄)ေထာင့္တြင္ ဓာတ္ပုံ အေမွာင္ခန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီး ဓာတ္ပုံပညာကို ျပန္လည္ လိုက္စားျပန္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ကိုဟင္တစ္ေယာက္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ မရေသးပါ။ သူ၏ ညီမ်ားက အစၥေရးကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ထဲတြင္ သူတို႔ စစ္သားအျဖစ္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ စစ္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရင္ေကာ့၍ ေျပာျပေနခ်ိန္ဝယ္ ကိုဟင္သည္ သူတို႔ခံစားရေသာ ေအာင္ျမင္မႈတြင္ ငါမပါလိုက္ရေလျခင္းဟု စဥ္းငယ္ အားငယ္ေနမိ႐ွာသည္။ သူသည္ တစ္ကိုယ္တည္း အေနၾကာခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္း ျပန္ေနရေသာအခါ သူ႔အဖို႔ ေၾကာင္တက္တက္ ျဖစ္ေန႐ွာေလသည္။

ကိုဟင္သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံအႏွံ႔ တစ္ကိုယ္တည္း ေလွ်ာက္သြားခဲ့သည္။ သူအစၥေရးသို႔ ေရာက္ၿပီး တစ္ႏွစ္နီးပါး ကာလျဖစ္သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ကုန္ခါနီးေလာက္တြင္ သူ အလုပ္တစ္ခု ရေလသည္။ အလုပ္သည္ အံ့ၾသစရာ မ႐ွိပါ။ အစၥေရး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေပးေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကံဳႀကိဳက္ျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ အလီကိုဟင္ အီဂ်စ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကို အစၥေရး ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက သူ၏ မိသားစုထက္ ပို၍ သိ႐ွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အား အသင့္ေတာ္ဆုံး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ျဖစ္သာ္လည္း ကိုဟင္အား အခ်ိန္ေပး၍ ေလ့လာေနေစပါသည္။ အလီကိုဟင္၏ အလုပ္သည္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးပင္ ျဖစ္သည္။ အာရပ္သတင္းစာမ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာရသည္။ ထိုေနာက္ ဟီးဘ႐ႈးဘာသာသို ျပန္ဆိုေပးရသည္။ သတင္းစာမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ကို နားလည္ထားေသာ မိမိ၏ ဗဟုသုတတို႔ကို မီွး၍ အာရပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ဆန္းစစ္ေသာ စစ္တမ္းမ်ား ေရးသားရသည္။

အလီကိုဟင္သည္ သူ၏ အလုပ္တာဝန္ကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေဒါင္ေဒါျမည္ ထူးခၽြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကိုဟင္သည္ မၾကာမီ ယင္းအလုပ္ကို ၿငီးေငြ႕လာေလသည္။ စက္႐ုပ္လို တကုပ္ကုပ္ တလႈပ္လႈပ္ေနရေသာ ႐ုံးထိုင္လုပ္ငန္းကို သူ ၾကာၾကာ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ မၾကာမီတြင္ သူသည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စာရင္းကိုင္ပညာရပ္မ်ားကို အခ်ိန္းအားစဥ္ သြားေရာက္ သင္ၾကားလိုက္ေသးသည္။ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာေသာအခါ ဤ႐ုံးထိုင္ လုပ္ငန္းသည္ ပ်င္းစရာ ျဖစ္လာျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုဟင္သည္ အထက္အရာ႐ွိမ်ားထံ သြား၍ သူအား ေထာက္လွမ္းေရး အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခိုင္းပါရန္ တင္ျပလိုက္ေလသည္။

သူ႔အထက္အရာ႐ွိမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈသည္ စာအုပ္ႀကီးအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အလီကိုဟင္သည္ ပထမတန္းစား သူလွ်ိဳတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ အျခား ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ားသည္ တာဝန္ယူပါရေစဟု မိမိဘာသာမိမိ ေတာင္းဆိုလာသူမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ တာဝန္မေပးေသာ မူဝါဒကို အၿမဲက်င့္သုံးၾကသည္။ ဤမူဝါဒကို အီဆာဟာရယ္ ကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤမူဝါဒအတိုင္းလည္း တိတိက်က် လိုက္နာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလီကိုဟင္အား က်ဳပ္တို႔က စြန္႔စားခန္း လုပ္ခ်င္သူေတြကို မလိုခ်င္ဘူးဟု အထက္အရာ႐ွိႀကီးမ်ားက ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေျပာလႊတ္လိုက္ၾကသည္။ ဤသို႔ ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုဟင္ အေတာ္နာက်ည္းသြားရေလသည္။ မ်က္ႏွာကို ျဖတ္အ႐ိုက္ခံလိုက္ရသလို သူ အလြန္႐ွက္သြား႐ွာသည္။ ဤသို႔ျဖစ္သည္ကို အစက သိခဲ့လွ်င္ သူသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံအတြက္ အီဂ်စ္ျပည္၌ အသက္စြန္႔၍ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ မဟုတ္ပါ။ သူ၏ ငယ္စဥ္က တန္ဖိုး႐ွိလွေသာ အခ်ိန္ကို ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ကိုဟင္သည္ ႐ွက္လည္း႐ွက္ မိမိအလုပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း မခံရသျဖင့္ အလုပ္မွ ထြက္လိုက္သည္။ သူစိတ္အားသန္ခဲ့ေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပညာမ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာလိုက္စားၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ ဒီပလိုမာ တစ္ခု ရ႐ွိသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ စားေသာက္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ စာရင္းကိုင္လုပ္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ရန္သာ ႐ွိပါေတာ့သည္။ ကိုဟင္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္လည္း ေအာင္ျမင္ထူးခၽြန္ခဲ့သည္။ သူသည္ စားေသာက္ကုန္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား စစ္ေဆးရေသာ အင္စပတ္တာ ရာထူးရၿပီး တစ္ျပည္လုံး႐ွိ ဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား စစ္ေဆးၾကပ္ရေလသည္။ သူသည္ ဤလုပ္ငန္း၌လည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္သိပ္သည္းစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကိုဟင္သည္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ေသာ္လည္း သိပ္ရင္းႏွီးႏွီး မေပါင္းေခ်။ လူတိုင္းကလည္း ကိုဟင္၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမႈကို သိ႐ွိၿပီး ဤကုမၸဏီႀကီးတြင္ သူတက္လမ္း အလြန္႐ွိေၾကာင္း သေဘာေပါက္ထားၾကေလသည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ အလီကိုဟင္သည္ တဲလာဗီၿမိဳ႕ စစ္သည္ေတာ္ ကလပ္တြင္ အီရတ္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးျဖစ္သူ နာဒီယာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေလသည္။ နာဒီယာသည္ ဟာဒက္ဆာ ေဆး႐ုံတြင္ သူနာျပဳတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အရပ္႐ွည္႐ွည္ႏွင့္ ညိဳေခ်ာေခ်ာ ျဖစ္ၿပီး သူမ၏ မ်က္လုံးရြဲႀကီးမ်ားမွာ နက္ေမွာင္ေနသည္။ သူမသည္ ဟန္ေတြပန္ေတြ ဇာခ်ဲ႕ေနတတ္သူ မဟုတ္ဘဲ အလီကိုဟင္အား သူတို႔ႏွစ္ဦး ထပ္မံေတြ႕ဆုံလိုေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္သည္။ ရက္သတၱပတ္ (၂)ပတ္နီးပါးခန္႔ ၾကာေသာအခါ ႏွစ္ဦးသား ဟာလဗီးယား ကမ္းေျခတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကရင္း လက္ထပ္ၾကရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကေလသည္။ ၾသဂုတ္လထဲတြင္ လက္ထပ္ၾကရန္ႏွင့္ ဂ်ဴးထုံးစံအတိုင္း ခမ္းခမ္းနားနား ေကၽြးေမြးဧည့္ခံရန္ စီစဥ္ၾကေလသည္။ ကံေကာင္းေန၍လားဟု မေျပတတ္ပါ။ ပင္လယ္နီ ေျမာက္ဘက္စြန္႐ွိ အီလက္ အပန္းေျဖစခန္းသို႔ သြားေရာက္အနားယူရန္ ႏွစ္ဦးသား မဲေပါက္ၾကျပန္သည္။ ပင္လယ္နီ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားေပၚမွ ေရဆင္းကူးၾကရင္း ပ်ားရည္ဆမ္းခရီး ထြက္ခဲ့ၾကေလသည္။ မၾကာမီမွာပင္ ႏွစ္ဘက္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား စုေပါင္းဝယ္ယူေပးေသာ အခန္းတစ္ခန္းကို ကိုဟင္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ၾကသည္။

အလီကိုဟင္သည္ အေနအထိုင္ အလြန္ အသားက်လာၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ မိမိအသက္႐ွင္ေနစဥ္ မြန္ျမတ္ေသာ အလုပ္တစ္ခု လုပ္ခဲ့ရန္ စဥ္းစားမိေလသည္။ သူသည္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းထဲတြင္ အလြန္တိုးတက္ ေအာင္ျမင္လာၿပီး၊ ေငြေၾကးလစာလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ရလာသည္။ ကိုဟင္သည္ ေဘာလုံးဝါသနာအိုး တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး ရြက္ေလွစီးျခင္းကိုပါ ေလ့က်င့္ခဲ့ျပန္သည္။ ကိုဟင္သည္ စားဝတ္ေနရး ေျပလည္ဖူလုံေသာ အစၥေရးႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ေပၿပီ။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးတြင္ ကိုဟင္သည္ တဲလာဗီၿမိဳ႕ သူ႔အိမ္အနီး႐ွိ လမ္းတစ္ခုတြင္ လမ္းေလွ်ာက္လာခ့ဲရာ သူကာကြယ္ေရးဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ သိခဲ့ေသာ လူတစ္ေယာက္ ျပန္ေတြ႕ရသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ဆက္ဆံခဲ့ၾကဖူးေလသည္။ ထိုမိတ္ေဆြေဟာင္းက ကိုဟင္အား ပယ္လယ္ကမ္းစပ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း စကားေျပာရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ ကိုဟင္သည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အခဲမေက်ေသးေသာ္လည္း ထိုလူ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို လက္ခံလိုက္သည္။

သူတို႔ႏွစ္ဦးသား စကားေျပာၾကရင္း ကိုဟင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထြက္လာသည့္ ကိစၥသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ထိုလူက ကိုဟင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထြက္လာခဲ့သည္ကို မသိ႐ွိခဲ့သျဖင့္ သူ႔အား ဒဲ့ဒိုး ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ကိုဟင္သည္ ထိုသူ၏ ေမးခြန္းကို ေျဖေနစဥ္မွာပင္ သူ၏ အမ်က္ေဟာင္ ျပန္ထြက္လာေလသည္။
“အဲဒီမွာ က်ဳပ္သက္သက္ အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့ရတာပါပဲ။ က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ သတင္းမွန္ေတြကို စုေဆာင္းေထာက္လွမ္းေပးၿပီး က်ဳပ္ရဲ႕အလုပ္ကို အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္သားနဲ႔ မလုပ္ရဲဘဲ ဒီ အာရပ္ သတင္းစာဆရာေတြရဲ႕ သတင္းေတြကို ျပန္စုေဆာင္းေပးရတာ ဘာအဓိပၸါယ္ ႐ွိသလဲဗ်ာ”
ကာကြယ္ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမႈထမ္းသင္ ကိုဟင္၏ မေက်နပ္မႈမ်ားကို စာနာမႈျဖင့္ နားေထာင္ေန႐ွာသည္။ ကိုဟင္ ဘာ့ေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္ခဲ့ရသည္ကို သူနားလည္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာျပသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသာ ေဘာလုံးပြဲအေၾကာင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အျခား သာမန္ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကၿပီး လူခ်င္းခြဲလိုက္ၾကသည္။ ကိုဟင္ကမူ သူ႔ရင္ထဲ အခဲမေက် ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ မေက်နပ္ခ်က္ကို ဖြင့္အံလိုက္ရသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဤကိစၥကို ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ေနခဲ့ၿပီး ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါ ဇနီးသည္ နာဒီယာ မ႐ွိခိုက္ ကိုဟင္ထံသို႔ ထိုမိတ္ေဆြ တစ္ေခါက္ ထပ္ေရာက္လာေလသည္။ ထိုသူက သူသည္ အိုက္ဇက္ ဇဲလ္ဟန္း ျဖစ္ၿပီး ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးတြင္ လုပ္သက္ရင့္ အရာ႐ွိတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဟင္အား ဖြင့္ေျပာခဲ့သည္။ သူက ကိုဟင္ကို ကမ္းနားဘက္ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚသျဖင့္ ကိုဟင္ကလည္း လက္ခံလိုက္ေလသည္။

ကမ္းေျခတြင္ လမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္ ဇဲလ္ဟန္းက ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕သည္ ကိုဟင္ အစၥေရးေရာက္စကပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ေၾကာင္း သူ႔အား ေျပာျပလိုက္သည္။ အီဂ်စ္ျပည္တြင္ ကိုဟင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကို သူတို႔ သိ႐ွိခဲ့ၿပီး ယခုလည္း သူတို႔အတြက္ ကိုဟင္ အလုပ္လုပ္ေပးေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ အလီကိုဟင္သည္ အစၥေရးသို႔ ေရာက္ၿပီးစတြင္ အျခမက်ျဖစ္ေနခဲ့သျဖင့္ ေမာ့ဆက္အဖို႔ အက်ပ္႐ိုက္ေနရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုဟင္ တစ္ေယာက္ ေနသားတက် မျဖစ္မခ်င္း ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္မေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနာက္ သူတို႔သည္ ထူးခၽြန္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ စားပြဲထိုင္လုပ္ငန္းတြင္ ကိုဟင္အား တာဝန္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ခင္ဗ်ား လုပ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အလုပ္ကို က်ဳပ္တို႔ မေပးခဲ့တာကေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္။ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္ကိုေတာ့ ခင္ဗ်ား သိၿပီးသားပါ။ က်ဳပ္တို႔က ခင္ဗ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာေနတာပါ။ အခုေတာ့ ခင္ဗ်ား တကယ့္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ႏိုင္ၿပီလို႔ က်ဳပ္တို႔ ထင္ပါတယ္”

ဇဲလ္ဟန္းက ဆက္ေျပာျပန္သည္။
“ခင္ဗ်ား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ထဲမွာ လုပ္ခ်င္ရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေလွ်ာက္လႊာကို က်ဳပ္တို႔ စဥ္းစားမွာပါ”
ကိုဟင္၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကိုလည္း ဇဲလ္ဟန္းက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
“သူ ဝမ္းသားလုံးဆို႔ၿပီး ေတာ္ေတာ္နဲ႔ စကားျပန္မေပးႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဟန္ေဆာင္မႈ လုံးဝမပါဘဲ သူ႔တိုင္းျပည္အတြက္ မည္သည့္ေနရာကမဆို စိတ္ပါလက္ပါ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသင့္႐ွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး သူလွ်ိဳအေနနဲ႔ ဘယ္အာရပ္ႏိုင္ငံကိုပဲ သြားရသြားရလို႔ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိတာကေတာ့ သူ႔ကို ဥေရာပ ပို႔လိုက္မွာ သူစိုးရိမ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါဘဲ။ အာရပ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဥေရာပမွာ လႈပ္႐ွားရမယ္ဆိုရင္ အလွမ္းေဝးတယ္လို႔ သူယူဆပါတယ္။ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဘာခိုင္းခိုင္း လုပ္ရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကို ေျပာျပလိုက္ေတာ့ သူသေဘာေပါက္သြားပါတယ္”

ထိုေနာက္ သူတို႔ႏွစ္ဦး နာရီအေတာ္ၾကာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကျပန္သည္။ ထိုေမာ့ဆက္ေထာက္လွမ္းေရးအရာ႐ွိ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္နာမည္မွာ ဒါးဗစ္ခ်္ ျဖစ္ၿပီး သူခိုင္းမည့္လူကို သူလိုသလို ပုံသြင္းေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၁ဝ၄၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက အၾကမ္းဖက္ ေျပာက္က်ားအုပ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ မိမိ၏ အႏၲရာယ္ႁပြမ္းေသာ လုပ္ငန္းရပ္တြင္ ခိုင္းမည့္အစား အစအဆုံး နားလည္ထားရမည္ဟု သိပါသည္။ ပထမဦးစြာ ဒါးဗစ္ခ်္က ကိုဟင္ ဤအလုပ္လိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည့္ “နာဒီယာႏွင့္ အိမ္တြင္းေရး အဆင္ေျပသလား၊ အိမ္မွာ အိမ္တြင္းေရး အေဆင္မေျပ၍ အျပင္ထြက္ခ်င္သလား စြန္႔စားရမည္ လုပ္ငန္းကို ႏွစ္သက္သလား၊ ထိုအလုပ္ရပါက စိတ္လႈပ္႐ွားတက္ႂကြဖြယ္ရာ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းေတြ အဆက္မျပတ္ လုပ္ရမည္”ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသလား… စသည္… စသည္ျဖင့္…။ ကိုဟင္သည္ ေမးခြန္းမ်ားကို ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။ သူတို႔ ဇနီးေမာင္နံ သားဦးကေလး ရခါနီးၿပီျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္စလုံးက ေနာက္ထပ္ သားသမီးေတြ တၿပဳံႀကီး လိုခ်င္ပါေသးသည္။ သူသည္ မိသားစုကို ခြဲ၍ မေနခ်င္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း တာဝန္ေပးပါက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အလီကိုဟင္ ကိုယ္တိုင္က မသိေသာ္လည္း ဒါးဗစ္ခ်္သည္ ထိုအေျဖမ်ားကို သူ မေျဖမီက သိ႐ွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ကိုဟင္၏ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္စုံစမ္း သိ႐ွိထားၿပီးပါၿပီ။ သူ၏ သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္းလည္း ေမာ့ဆက္က သိပါသည္။ ဇနီးေမာင္ႏွံ (၂)္ဦးသည္ သားဦးကေလး ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္းလည္း ေမာ့ဆက္ သိသည္။ အလီကိုဟင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအျပင္ အစၥေရးႏိုင္ငံအေပၚ ထား႐ွိေသာ သူ၏ စိတ္ဓာတ္မ်ားကိုလည္း ေမာ့ဆက္က ခေရေစ့တြင္းက် အေသးစိတ္ သိထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ထဲ ဝင္ခ်င္သည့္ သူ၏ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းမွာ မိမိႏိုင္ငံကို မိမိအလုပ္အေကၽြးျပဳလို၍သာျဖစ္ေၾကာင္း အလီကိုဟင္က ေျပာေသာအခါ သူအမွန္တကယ္ ေျပာေၾကာင္း ဒါးဗစ္ခ်္က ယုံၾကည္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒါးဗစ္ခ်္က ကိုဟင္အား အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းသည္။ မိမိအလုပ္ ဘာအလုပ္ျဖစ္သည္ကို ဇနီးသည္အပါအဝင္ မည္သူ႔ကိုမွ် မေျပာရျခင္းကို သိသလား။ လခမွာ ယခုရေနသည့္ လခထက္ မ်ားေသာ္လည္း ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိသလား။ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီး၏ တင္းက်ပ္၍ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ မ႐ွိေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို လက္ခံႏိုင္သလား… စသည္… စသည့္ ေမးခြန္းမ်ား…။ ကိုဟင္သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သူက မဲ့ၿပံဳးၿပံဳးကား ဒါးဗစ္ခ်္အား ေျပာလိုက္သည္။
“တကယ္ဆိုေတာ့ ဒီအလုပ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္က တစ္ခ်ိန္လုံး လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ပါဗ်ာ။ ဒါကို ခင္ဗ်ားတို႔လည္း အသိပါပဲ”

ဒါးဗစ္ခ်္က ကိုဟင္အား သူ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ သူလွ်ိဳအျဖစ္္ လႈပ္႐ွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကို အီဂ်စ္တို႔ မည္သို႔ေသာ အတိုင္းအတာအထိ သိခဲ့သနည္းဟု ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးၾကည့္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဒါးဗစ္ခ်္က ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ကိုဟင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဟု ဆိုေလသင္။ အျခား အာရပ္ႏိုင္ငံတစ္ခုခုသို႔ ကိုဟင္ သြားသည္ပဲထားဦး ထိုႏိုင္ငံသည္ အီဂ်စ္တို႔ ေပးပို႔ေသာ ကိုဟင္၏ ေနာက္ေၾကာင္းမ်ားကို ရ႐ွိထားႏိုင္သည္။ ထိုအခါ ထိုႏိုင္ငံအတြင္း ကိုဟင္ ေျခခ်မိသည္ႏွင့္ သူ႔လည္ပင္းႀကိဳး သူတပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ အလီကိုဟင္က ယခု သူလုပ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ပ်င္းစရာေကာင္းၿပီး သူစိတ္မဝင္စားလွေၾကာင္း ဒါးဗစ္ခ်္အား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္မ်ား၌ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ေနျခင္းေၾကာင့္ သက္သက္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ထဲ အသက္စြန္႔၍ သူလွ်ိဳလုပ္ခ်င္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူ၏ ႏိုင္ငံအက်ိဳးအတြက္ သူ႔အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လိုျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဟင္က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုျပန္သည္။

ဒါးဗစ္ခ်္က ကိုဟင္ကို ေက်နပ္အားရသြားေလသည္။ ကိုဟင္သည္ သူ၏ ပဏာမ စစ္ေမးျခင္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလၿပီ။ ထိုေနာက္တြင္ ကိုဟင္ တစ္ေယာက္ စာေမးပြဲေတြ တသီတတန္းႀကီး ေျဖဆိုရျပန္သည္။ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ သိပၸံပညာ႐ွင္ အေျမာက္အျမား ပါဝင္ေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အလယ္တြင္ ကိုဟင္သည္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာင္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ခံရေလသည္။ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ေလာက္မွ စ၍ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ သူလွ်ိဳတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ စစ္သားတစ္ေယာက္ (ရန္သူျဖစ္ေစ၊ အစၥေရးျဖစ္ေစ)သည္ မည္သို႔ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မည္ကို လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ခ်က္မ်ား နည္းစနစ္က်က် စုေဆာင္းေပးေသာ စီမံခ်က္တစ္ခုကို လက္ကိုင္ျပဳလာၾကေလသည္။ စုေဆာင္းရ႐ွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစက္ထဲ ထည့္သြင္းေပးလိုက္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ၏ ဆန္းစစ္ အေျဖထုတ္ေပးမႈကို ေလ့လာၾကေလသည္။ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးသည္ လူနည္းနည္းႏွင့္ က်ဲက်ဲဝိုင္းထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္၍ ထိုစီမံခ်က္မ်ိဳး မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနေပသည္။ ေမာ့ဆက္၏ လက္တစ္ဆုပ္စာ သူလွ်ိဳအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚ အကုန္လုံး ယုံမွတ္ကာ ပုံအပ္ထား၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အေသးအဖြဲကိစၥေလး တစ္ရပ္သည္ပင္လွ်င္ ထိုအဖြဲ႕ဝင္၏ ထိပ္တန္းသူလွ်ိဳအဆင့္ တာဝန္ေပးမႈကို ထိခိုေစႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အလီကိုဟင္သည္ တစ္သက္လုံး လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီး၏ စည္းကမ္းတက် ေရြးခ်ယ္ေခၚယူကာ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဝင္ေရာက္ အစစ္ေဆးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ဒါးဗစ္(ခ်္)က ကိုဟင္အား ဤသို႔ ေျပာလိုက္သည္။
“ကိုင္း… ခင္ဗ်ားကိုေတာ့ သူတို႔က ပထမတန္းစားလို႔ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ၿပီ။ အဲဒီေတာ့… ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးထဲသို႔ ခင္ဗ်ား ဝင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ႐ွိရင္ ခင္ဗ်ား ဝင္ႏိုင္ပါၿပီ” ဤသို႔ႏွင့္ အလီကိုဟင္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ထဲ ျပန္ဝင္လာခဲ့သည္။
ဒါးဗစ္ခ်္သည္ ကိုဟင္အား သူ၏ အလုပ္စည္းကမ္းမ်ားကို ႐ွင္းလင္းေျပာျပသည္။ ကိုဟင္သည္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ထဲ ျပန္ေရာက္သည့္ေန႔မွ စ၍ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနရေသာ္လည္း လစာအျပည့္ စတင္ရ႐ွိမည္ ျဖစ္သည္။
ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္မွန္သမွ် (ကိုဟင္တို႔လို ယခင္က လက္စလက္န႐ွိၿပီးသူမ်ား အပါအဝင္) သင္တန္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အတူတကြ တက္ၾကရသည္။ ဒါးဗစ္ခ်္က ဆက္လက္ေျပာျပန္သည္။

“သင္တန္းၿပီးသြားရင္ ခင္ဗ်ား ေမာ့ဆက္ရဲ႕ သူလွ်ိဳအျဖစ္ ဆက္လုပ္ခ်င္သလား မလုပ္ခ်င္ဘူးလားဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ႐ွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ခင္ဗ်ားထြက္ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ား စိတ္ခ်မ္းသာ လက္ခ်မ္းသာ ထြက္ႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ မေက်နပ္ခ်က္ေတာ့ မ႐ွိေစခ်င္ဘူး။ က်ဳပ္တို႔ဘက္က တစ္ခုတည္းေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ ဘယ္သက္႐ွိသတၱဝါကိုမွ ခင္ဗ်ားရဲ႕အလုပ္ ဘာအလုပ္ဆိုတာ မေျပာျပရဘူး။ ဒီလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို ခင္ဗ်ား ေဖာက္ဖ်က္ၿပီလို႔ က်ဳပ္တို႔ဘက္က သံသယနည္းနည္း႐ွိတာနဲ႔ ခင္ဗ်ားကို ခ်က္ခ်င္းတန္း ျဖဳတ္ပစ္မွာပဲဗ်ိဳ႕”
ကိုဟင္ကလည္း ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာခဲ့သူ ျဖစ္သျဖင့္ ဇနီးသည္ နာဒီယာကိုပင္ သူ၏ အလုပ္သစ္အေၾကာင္း ဘာမွ် မေျပာခဲ့ေခ်။ သူစာရင္းကိုင္အလုပ္မွ ထြက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုင္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနတစ္္ခုတြင္ အလုပ္ဝင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသာ ေျပာျပထားသည္။ နာဒီယာကလည္း ကိုဟင္အား အလုပ္သစ္အေၾကာင္း စေမးစဥ္က ခင္ပြန္းထံမွ မေရလွေသာ အေျဖမ်ားသာ ရ႐ွိခဲသျဖင့္ ထိုအလုပ္သည္ ကိုဟင္ေျပာေသာ အလုပ္မ်ိဳးထက္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အလုပ္ျဖစ္မည္ဟု သံသယ႐ွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နာဒီယယာသည္ ကိုဟင္အား အတင္းအက်ပ္ ေမးယူရန္ မလိုေၾကာင္း နားလည္ခဲ့ပါသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ ခရီးထြက္ရမည္ဟု ခြင့္ေတာင္းလာေသာအခါမ်ား၌ပင္ နာဒီယာသည္ ကိုဟင္ကို ေမးခြန္းေတြ ထုတ္မေန႐ွာေတာ့ေခ်။

အလီကိုဟင္သည္ သူ၏ အလုပ္သစ္တြင္ အေျခခံနည္းနာနိသ်မ်ား (၆)လခန္႔ အပူတျပင္း ေလ့လာရသည္။ သူသည္ (၆)လတာ ကာလတေလွ်ာက္လုံး ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးက သင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ငွားထားေသာ တဲလာဗီၿမိဳ႕ေတာ္ အိမ္ခန္းတစ္ခန္းတြင္သာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ (ေမာ့ဆက္သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ယေန႔တိုင္ ဤေနရာ၌ ႐ွိပါသည္။) ကိုဟင္သည္ ထိုသင္တန္းေက်ာင္းမွ အခြင့္မ႐ွိဘဲ အျပင္သို႔ လုံးဝ မထြက္ရပါ။ ညေနအေညာင္းေျပ အညာေျပ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခ်င္လွ်င္လည္း ဒါးဗစ္ခ်္ သူႏွင့္ လိုက္ပါလာပါသည္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလ တစ္ခုလုံး အလီကိုဟင္သည္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီး၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုလုံး အကၽြတ္ေလ့လာခဲ့ေလသည္။ အေတြ႕အႀကံဳဝေနၿပီျဖစ္ေသာ ေဖာက္ခြဲေရးဝိဇၨာမ်ားက အလြယ္ကူဆုံး ရႏိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဗုံးမ်ား၊ ခ်ိန္ကိုဗုံးမ်ား ျပဳလုပ္နည္းမ်ားကို သူ႔အား သင္ေပးသည္။ သူတို႔သည္ ကိုဟင္အား စစ္တပ္စခန္းမ်ားသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး တံတားမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဖာက္ခြဲရာ၌ အသုံးျပဳေနသင့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ ဗုံးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳပုံမ်ားကို လက္ေတြ႕ျပသၾကသည္။ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ နည္းျပမ်ားကလည္း ကိုဟင္အား လက္နက္မဲ့ တိုက္ခိုက္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္ၾကားေပးသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာမ်ားက ကိုဟင္အား လက္နက္ငယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး အသုံးျပဳနည္းကို သင္ေပးသည္။ သူတို႔သည္ ကိုဟင္တစ္ေယာက္ ပထမတန္းစား လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွသာ သူတို႔၏ သင္တန္းကို ရပ္ၾကေတာ့သည္။

ကိုဟင္သည္ လက္နက္မ်ား၊ စစ္သေဘၤာမ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ားကို အေနာက္ႏိုင္ငံလုပ္လား ဆိုဗီယက္လုပ္လား ဟူသည့္အခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္း ခြဲျခားတတ္ေအာင္ သင္ယူေလ့က်င့္ထားရသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုဟင္သည္ မည္သည့္အေဆာင္အအုံ ႀကီးငယ္ကိုမဆို ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္ ခိုးယူႏိုင္ေအာင္လည္း သင္ၾကားထားရျပန္သည္။ သူသည္ မည္သည့္ ေသာ့ခေလာက္ကိုမဆို မည္သည့္ မီးခံေသတၱာကိုမဆို အသံမထြက္ေစဘဲ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ ခ်က္ကနဲ ဖြင့္တတ္ပါသည္။ သတင္းေထာက္လွမ္း စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းနိသ်မ်ားသည္ကား ေမာ့ဆက္သင္႐ိုးတစ္ခုလုံးတြင္ အေရပါဆုံးေသာ အစိတ္အပိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အလီကိုဟင္သည္ စကားဝွက္ျဖင့္ သတင္းပို႔ရာ၌လည္းေကာင္း စကားဝွက္ျဖင့္ ပို႔လာေသာ သတင္းကို ျပန္လည္အေျဖထုတ္ ဖတ္႐ႈရာ၌လည္းေကာင္း အထူးကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာေလသည္။ သူသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အသံဖမ္းစက္ကေလး တစ္လုံးကို အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုစီျဖစ္ေအာင္ ျဖဳတ္ပစ္၍ ျပန္လည္တပ္ဆင္ႏိုင္သည္၊ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ရန္သူႏိုင္ငံတစ္ခုခုသို႔ ေရာက္ပါက ထိုစက္ကေလးကို သူမည္သို႔ ထား၍ မည္သို႔ အသုံးခ်ရမည္ကို ကိုဟင္ သိ႐ွိသည္။ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ္လည္း ယခုတိုင္ ထိေရာက္ေသာ နည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳလ်က္႐ွိသည့္ ကိုယ္ေပ်ာက္မင္ႏွင့္ စာေရးနည္းမ်ား၊ အေရးႀကီးေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ စာမ်ားကို သာမန္႐ိုး႐ိုးစားမ်ားႏွင့္ ေရာေထြး၍ ဝွက္ထားရသည့္နည္းမ်ား စသည္ စသည္တို႔သည္ ကိုဟင္၏ သင္တန္းမွ တစ္စိတ္တေဒသသာ ျဖစ္ပါသည္။

သူတတ္ေျမာက္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံပညာကို ထပ္ေလာင္းမြမ္းမံကာ မိုက္ခ႐ိုဖလင္ ကူးယူနည္းမ်ားအထိ ကိုဟင္အား သင္ၾကားေပးၾကသည္။ သူ႔အား သင္ေပးလိုက္ေသာ နည္းနိသ်မ်ားကို သင္တန္းဆရာမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး ကိုဟင္တစ္ေယာက္ သူတို႔ေပးေသာ အတတ္ပညာရပ္မ်ားကို ရ/မရ စမ္းသပ္ၾကသည္။ ကိုဟင္သည္ သူ႔အား သင္ေပးလိုက္သည့္ အတတ္ပညာအဖုံဖုံ နည္းနိသ်အစုံစုံကို ေသခ်ာစြာ လ်င္ျမန္စြာ သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ခံယူတတ္ေျမာက္သြားသည္ခ်ည္း ျဖစ္သျဖင့္ နည္းျပဆရာမ်ားကပင္ အံ့အားသင့္ၾကရသည္။ သူ၏ ထူးျခားလွေသာ ေမြးရာပါ မွတ္ဉာဏ္သည္ ငယ္စဥ္က သမၼာက်မ္းစာမွ စာေၾကာင္းမ်ားကို အလြတ္ရြတ္ဆိုျပႏိုင္ျခင္း၊ ကားမ်ား၏ လိုင္စင္နံပါတ္မ်ားကို အလြတ္မွားသာမိျခင္း စသည့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုေတာက္ေျပာင္လာေလရာ လူတိုင္း လက္ဖ်ားခါၾကေလသည္။ မည္သူႏွင့္မွ် မေတြ႕ရေသာ (၆)လတာ သင္တန္းကာလ ၿပီးဆုံးသြားေသာအခါ ကိုဟင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆုံး အစီအရင္ခံခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားပါသည္။
“လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တကယ္တမ္း လုပ္ကိုင္လႈပ္႐ွားရမည့္ သူလွ်ိဳတစ္ဦး၌ ႐ွိရမည့္ အရည္အခ်င္း မွန္သမွ် ကိုဟင္တြင္ အေျမာက္အျမား ႐ွိပါသည္”

အလီကိုဟင္သည္ အေျခခံသင္တန္းၿပီးစီးသြားေသာအခါ တဲလာဗီၿမိဳ႕ေတာ္ လမ္းမမ်ားတြင္ ထူးဆန္းေသာ ကစားနည္းတစ္မ်ိဳး သူပါဝင္ကစားရျပန္သည္။ အလီက ေ႐ွ႕ကသြားၿပီး ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ သူ႔လို သင္တန္းသားမ်ားက သူ႔ေနာက္က လိုက္ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကို ႐ွဲဒိုးမ်ားဟု ေခၚၿပီး ကိုဟင္က တစ္ေနရာမွ ထိုသူမ်ားကို ျပန္လိုက္ကာ ဖမ္းဆီးေပးရသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ၿပီးေနက္ ကိုဟင္သည္ သူ႔ေနာက္လိုက္ေသာ ႐ွဲဒိုးမ်ားထံမွ လြတ္ေျမာက္ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားျပန္သည္။ သူ႔ပင္ကိုအမူအရာႏွင့္ လႈပ္႐ွားသြားလာပုံ ဟန္ပန္မ်ားကို ႐ုပ္ဖ်က္ထားျခင္း သိပ္မလုပ္ထားပါ။ ဤပညာရပ္သည္ အလြန္ခက္ခဲလွေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ကိုဟင္သည္ ရက္သတၱပတ္ ေျမာက္မ်ားစြာ ေလ့က်င့္သင္ယူခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ အျပန္အလွန္ျပဳကာ ကိုဟင္က လိုက္သူျဖစ္လာၿပီး သူ၏ ႐ွဲဒိုးမ်ားက ထြက္ေျပးသူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ထိုေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ကိုဟင္သည္ အေတြ႕အႀကံဳ႐ွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ထိုေလ့က်င့္ခန္းကို ျပန္စကာ ေလ့က်င့္ရျပန္သည္။

သစ္ပင္မ်ား စီးတန္းေပါက္ေနေသာ တဲလာဗီၿမိဳ႕ေတာ္ လမ္းမမ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္ ရန္သူကင္း႐ွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္သျဖင့္ ေလ့က်င့္ေနသူမ်ားသည္ အမွတ္တမဲ့ အငိုက္မိသြားတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာ့ဆက္နည္းျပဆရာမ်ားက သူတို႔၏ သင္တန္းသားမ်ားအား အစဥ္သျဖင့္ ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ႐ွိေနေစပါသည္။ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ေနပါေစ၊ သူ႔အား ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနေသာ ႐ွဲဒိုးတစ္ဦးကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ အတတ္ပညာမ်ားကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ထားပါက သူ႔အသက္ သူျပန္ကယ္ႏိုင္မည္ဟု ေမာ့ဆက္သင္တန္းသားမ်ား ထပ္တလဲလဲ သေဘာေပါက္ေစပါသည္။ သူလွ်ိဳတစ္ဦးအေနႏွင့္ သူ႔အား မည္သူမွ် မရိပ္မိဘဲ လႈပ္႐ွားႏိုင္သည္ဆိုေစဦး၊ သူ႔ကို သတ္ျဖတ္ရန္ တာဝန္က်ထားၿပီးေသာ ေသမင္းတမန္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္ေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ အထက္ပါ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို တိက်ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေမာ့ဆက္သူလွ်ိဳမ်ားသည္ ဤေလ့က်င့္ခန္းကို ထပ္တလဲလဲ ေလ့က်င့္ထားၾကရသျဖင့္ အေရးႀကံဳ၍ လႈပ္႐ွားရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ လိုခ်င္ေသာပုံစံ တစ္ခါတည္း ဝင္သြားၾကေလသည္။

ေမာ့ဆက္တို႔သည္ တဲလာဗီၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူ႐ႈပ္ေသာ လမ္းမမ်ားတြင္ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ရသည့္ ႐ွဲဒိုးလုပ္ငန္းမ်ား ေလ့က်င့္ၾကေသာအခါ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရင္ဆိုင္ မေတြ႕ၾကပါ။ ခပ္လွမ္းလွမ္း တစ္ေနရာမွသာ လွစ္ကနဲ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ ေတြ႕ၾကရသည္။ ေလ့က်င့္ေနစဥ္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးက ခ်ထားေသာ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာၾကရသည္။ ေဘးမွ သင္တန္းဆရာ မပါဘဲ တစ္ဦးခ်င္း လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ သူတို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း စကားေျပာျခင္းမ်ား လုံးဝ မလုပ္ရပါ။ သင္တန္းဆင္ေနခ်ိန္၌ အလီကိုဟင္ႏွင့္ ဒါးဗစ္ခ်္တို႔အၾကား ရင္းႏွီးမႈသည္ ပိုမို ခိုင္ၿမဲလာေလသည္။ ကိုဟင္သင္ ဒါးဗစ္ခ်္အား သူ၏ ပထမ နာမည္ျဖစ္ေသာ အိုက္ဇက္ဟူသည့္ နာမည္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုေနေလၿပီ။ သူတို႔၏ ရင္းႏွီးမႈသည္ စိတ္ရင္းေစတနာရင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ တူေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အလိုအရဆိုေသာ္ ဆရာႏွင့္တပည့္ ဤသံေယာဇဥ္မ်ိဳး ႐ွိအပ္ပါသည္။

ေမာ့ဆက္ လူႀကီးပိုင္းက နားလည္ထားသည့္ အခ်က္မွာ ရန္သူႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အထီးက်န္ဘဝ၊ အႏၲရာယ္ႁပြမ္းေသာ ဘဝ၌ ေနရၿပီး တကယ္တမ္း လႈပ္႐ွား ေဆာက္ရြက္ေနသည့္ သူလွ်ိဳတစ္ဦး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္တို႔သည္ သူ၏ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ သူယုံယုံၾကည္ၾကည္ ဆက္သြယ္ေနျခင္းအေပၚ မူတည္ပါသည္ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ ကိုဟင္ႏွင့္ ဒါးဗစ္ခ်္တို႔အၾကားတြင္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈမ်ား မေပၚေပါက္လွ်င္ ကိုဟင္အတြက္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးက သင္တန္းႀကီးၾကပ္သူ ဆရာသစ္တစ္ဦး ထည့္ေပးရပါမည္။ ကိုဟင္သည္ ထိပ္တန္း သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္ဟု အသိအမွတ္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခု လိုေနေပေသးသည္။ ထိုစမ္းသပ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္စဥ္က မာစဲလ္ကိုဝမ္ အမည္႐ွိေသာ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ကုန္သည္ႀကီးတစ္ဦးက အက်ိဳးအေၾကာင္း ဘာမွ် မသိရဘဲ ကူညီခဲ့႐ွာသည္။ ကိုဝမ္သည္ အီဂ်စ္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး ျပင္သစ္ျပည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္႐ွိ ပ႐ိုဗင့္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သည္။ သူသည္ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ေရာက္ခဲ့သည္။ သူ တဲလာဗီၿမိဳ႕ေတာ္ ေရာက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ သူ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သည္ ဟိုတယ္ခန္းထဲတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သျဖင့္ ကိုဝမ္သည္ ေဒါသလည္းထြက္ အံ့အားလည္း သင့္သြားရသည္။

သူသည္ မ်က္ကလူး ဆန္ျပာျဖစ္သြားၿပီး အစၥေရးရဲဘက္ႏွင့္ ျပင္သစ္ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ သူေျမာက္အာဖရိကသို႔ သြားရန္ျဖစ္ေသာ ခရီးအတြက္ ယာယီ ပတ္စ္ပို႔တစ္ခု ထုတ္ေပးလိုက္ရသည္။
သို႔ရာတြင္ ေဂ်႐ုဆလင္၏ လူစည္ကားေသာ လမ္းမမ်ားတြင္ မာစဲလ္ကိုဝမ္ တစ္ေယာက္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္မျခား လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈေနပါသည္။ သူသည္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား အဝတ္အစားႏွင့္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းေသာ ဆိုင္မ်ားကိ စိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္သည္။ ကိုဝမ္က ဆိုင္႐ွင္မ်ားအား မိမိသည္ ျပင္သစ္ျပည္ ဗာေဆးလ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေနထိုင္ေၾကာင္း၊ ငယ္စဥ္က အီဂ်စ္ျပည္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သျဖင့္ အာရပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ျပင္သစ္ဘာသာတို႔ကို ကၽြမ္းက်င္လည္ပတ္စြာ ေျပာတတ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ဤဘာသာစကားမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ သူသည္ မည္သူႏွင့္မဆို စကားေျပာဆို ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ဟိုတယ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ကိုဝမ္သည္ ဟိုတယ္စာေရးအား မိမိ အစၥေရးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လိုသျဖင့္ ေဂ်႐ူဆလင္တြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ရန္ အဆက္အသြယ္မ်ား ႐ွာေဖြေနၾကာင္း ေျပာျပလိုက္သည္။
ဟိုတယ္စာေရးကလည္း အလြန္ကူညီခ်င္သူ ျဖစ္သျဖင့္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ကိုဝမ္းအား ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ေန႔လည္စာ လာေရာက္ စားေသာက္တတ္ေသာ စားေသာက္ခန္းမ်ားကို ညႊန္ျပလိုက္သည္။ ထိုေနာက္ အစိုးရဌာနပိုင္းမွ အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ မိတ္ေဆြအရာ႐ွိမ်ား၏ နာမည္ကိုပါ ေပးလိုက္ေသးသည္။

ထိုထိုေသာ သတင္းမ်ား ရ႐ွိထားသည့္ ကိုဝမ္သည္ ထိုေန႔ ေန႔လည္တြင္ ဗီယင္နာ စားေသာက္ခန္း၌ ေန႔လည္စာ စားေလသည္။ အၿမဲတမ္း ေဖာ္ေရြၿပီး တပါးသူအား စိတ္ဝင္စားတတ္သူ ကိုဝမ္သည္ မၾကာမီတြင္ သူ၏ စားပြဲ၌ တစိမ္းတစ္ဦးႏွင့္ စကားလက္ဆုံက်ေနေပေတာ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသား အေတာ္ ေလေပးေျဖာင့္သြားၾကၿပီး အစၥေရးဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတြင္ အရာ႐ွိတစ္ဦးျဖစ္သူ အစၥေရးလူမ်ိဳးက ကိုဝမ္အား မိမိအိမ္၌ ထိုေန႔ ညစာ လာစားရန္ ဖိ္တ္ခဲ့ေလသည္။ ထိုညေန လာေရာက္ၾကေသာ ဧည့္သည္မ်ားထဲတြင္ ကိုဝမ္ အလြန္သေဘာက်ခဲ့ေသာ ဘဏ္သူေဌးႀကီးတစ္ဦးလည္း ပါလာသည္။ သူက ထိုသူေဌးႀကီးအား အစၥေရးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ မိမိႀကံစည္ေနေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္ အတိုးေငြမ်ား ေျပာင္းလဲလွ်င္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားအေၾကာင္း အျခားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အလုပ္ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းစုံစမ္းေလသည္။

ဘဏ္သူေဌးႀကီးကလည္း ေဖာက္သည္သစ္ ႐ွာေနသူ တစ္ဦးပီပီ ကိုဝမ္အား ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ သူ႔အား လာေတြ႕ရန္ ဖိတ္ၾကားလိုက္ျပန္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသား ကိုဝမ္၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥရပ္မ်ားသာမက တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကိုပါ ေယဘုယ် သေဘာေဆြးေႏြးၾကေလရာ နာရီေပါင္း အေတာ္ၾကာသြားခဲ့သည္။ သူတို႔ စကားေျပာၾကသည္မွာ မည္မွ် ၾကာသြားသည္ မသိ၊ ဘဏ္သူေဌးႀကီးသည္ သူ၏ ဧည့္သည္ ကိုဝမ္အား ဘဏ္၏ ေနာက္ဘက္တံခါးမွ အျပင္သို႔ ထြက္ေစရသည္။ ေန႔လည္စာ စားေသာက္ခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ဘဏ္အမႈထမ္းမ်ားလည္း မ႐ွိေတာ့ဘဲ ေ႐ွ႕တံခါးႀကီးပင္ ပိတ္ထားေပၿပီ။ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ဘဏ္သူေဌးႀကီးအား သူေနာက္တစ္ခါ လာေတြ႕ပါဦးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေသးသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ကိုဝမ္သည္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ သူ႔အတြက္ အိမ္ခန္း႐ွာေဖြေရး၊ အရင္းအႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္ရယူေရး စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္း အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံခဲ့သည္။

မာစဲလ္ကိုဝမ္သည္ ရထားတစ္စင္းကို စီး၍ တဲလာဗီသို႔ ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ ေဂ်႐ူဆလင္ၿမိဳ႕ အေၾကာင္းကို အစၥေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ေနေပၿပီ။ သူသည္ သူ႔အား ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ဘဏ္သူေဌးႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါၿပီး တန္ဖိုး႐ွိသည့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားလည္း ရ႐ွိခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဏ္သူေဌးႀကီး စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းရေလသည္။ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ကိုဝမ္သည္ မည္သည့္အခါမွ် ျပန္မလာေတာ့ပါ။ တဲလာဗီၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ကိုဝမ္သင္ ၿမိဳ႕လယ္႐ွိ လူစည္ကားေသာ အယ္လင္ဘီ လမ္းမအနီးမွ အခန္းတစ္ခန္းသို႔ ဝင္သြားေလသည္။ အခန္းထဲမွ လူမ်ားက သူ႔အား လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုၾကၿပီး ကိုဝမ္သည္ စားပြဲေပၚသို႔ သူ၏ ပတ္စ္ပို႔ကို ပစ္တင္လိုက္ေသာအခါ သူ၏ ပင္ကိုယ္ဇာတိရုပ္ ေပၚလာပါသည္။
သူသည္ကား ေမာ့ဆက္၏ သူလွ်ိဳ အလီကိုဟင္…

ဒါးဗစ္ခ်္က ကိုဟင္အား စားပြဲတစ္လုံးတြင္ ထိုင္ေစလ်က္ စာတမ္းထူႀကီးတစ္ေစာင္ ဖြင့္ျပလိုက္သည္။ ထိုစာတမ္းထဲတြင္ မာစဲလ္ကိုဝမ္ တစ္ေယာက္ ေဂ်႐ူဆလင္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ မိတ္ေဆြသစ္မ်ား ေတြ႕ေနသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုေနာက္ သူ ကာေဖးဆိုင္မ်ားႏွင့္ အမွတ္တရ ပစၥည္းဆိုင္မ်ားတြင္ သုံးခဲ့သည့္ ေငြေၾကးအထိ အေသးစိတ္ တိက်ေသာ သူ၏ လႈပ္႐ွားပုံမ်ားကို နံပါတ္ထိုးျပထားသည့္ လက္ႏွိပ္စက္႐ိုက္ထားသည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကိုလည္း ျပသထားသည္။ ဒါးဗစ္ခ်္ႏွင့္ ကိုဟင္တို႔သည္ ကိုဟင္ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ေျပာျပသည့္ လႈပ္႐ွားမႈကို အစီရင္ခံစာ စာတမ္းႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးေဝဖန္ေနၾကသည္မွာ နာရီေပါင္း အေတာ္ၾကာသြားေလသည္။ ကိုဟင္က သူ႔ေနာက္လိုက္ေနၾကေသာ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဘဏ္သေဌးႀကီး၏ အမည္ကို မရလိုက္ၾကဟု ေျပာျပလိုက္သည္။ ထိုေနာက္ သူက အနည္းငယ္ ၿပံဳးၿပီး ေျပာေနျပန္သည္။
“အင္း… ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ သုံးခဲ့တဲ့ ေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိမ္ဖို႔ေတာ့ မေကာင္းဘူးဗ်ာ…”

မာစဲလ္ကိုဝမ္ အစစ္သည္ တဲလာဗီသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ နီးစပ္ရာ ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ရန္ စာတစ္ေစာင္ သူ႔အား ႀကိဳဆိုေနေပသည္။ ရဲစခန္းသို႔ လိုက္သြားေသာအခါ ရဲတို႔က သူအား သူ၏ ပတ္စ္ပို႔ကို ျပန္ေပးလိုက္သည္။
ရဲမ်ားက သူ႔အား သတိေပးစကားပင္ ေျပာလိုက္ေသးသည္။ “ေနာက္ဆို နည္းနည္း သတိထားေပါ့ဗ်ာ၊ ခရီးသြားတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို ကိုယ္နဲ႔မကြာ သိမ္းထားပါ။ ဟိုတယ္ခန္းထဲမွာ ျဖန္႔ႀကဲမထားရဘူးဗ်”
ျပင္သစ္လူမ်ိဳး မာစဲလ္ကိုဝမ္သည္ ယခုထက္တိုင္ အစၥေရးရဲအဖြဲ႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို တအံ့တၾသ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အလီကိုဟင္အား ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ၿပီး အေသးစား ကင္မရာေလးမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူရန္ တာဝန္ေပးခံရေသာ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္ (၂)ဦးအား သူတို႔၏ သင္တန္းဆရာမ်ားက ခ်ီးမြမ္းစကားေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ သူတို႔ဘက္မွ အမွတ္ေလွ်ာ့ရသည့္အခ်က္မွာ ကိုဟင္ႏွင့္ ဘဏ္သူေဌးႀကီး ႐ွည္လ်ားစြာ ေျပာဆိုေနသည့္စကားကို သူတို႔ မမွီလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကလည္း သူတို႔လြတ္သြားေၾကာင္း ဝန္ခံၾကသည္။ အလီကိုဟင္သည္ကား ကိုယ္ခြဲျပဳလုပ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္စားဟန္ေဆာင္ ဝင္ေရာက္ရသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလၿပီ။ ဒါးဗစ္ခ်္က ဤေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သူ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားခဲ့ေလသည္။
“ဤေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္သည္ အလြန္လ်င္ျမန္ ပါးနပ္သူျဖစ္ၿပီး ဘက္စုံေတာ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အလႊာအသီးသီးတြင္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ ဆက္ဆံႏိုင္ၿပီး မိမိေရာက္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆင္ေျပေျပ ဝင္ေရာက္ လႈပ္႐ွားႏိုင္သူ ျဖစ္ပါသည္”

“ဘာသာစကား ေျမာက္ျမားစြာကို လြယ္ကူစြာ ေျပာဆိုတတ္ျခင္းကပင္လွ်င္ သူ၏ အႀကီးဆုံးေသာ အရည္အခ်င္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လွ်င္ တည္ၿငိမ္စြာ ထားႏိုင္ေသာ သူ၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္လ်က္ လ်င္ျမန္စြာ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အရင္အခ်င္းတို႔သည္ သူ႔အား ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ေပးရန္ ရည္စူးထားေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ အလြန္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ သူလွ်ိဳတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနၾကပါသည္” ဤေနရာတြင္ အလီကိုဟင္သည္ သူ႔ကို ခိုင္းမည့္လုပ္ငန္းသည္ ဘာလုပ္ငန္းမွန္း မသိ႐ွာပါ။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ တင္းက်ပ္ျပင္းထန္ေသာ သင္တန္းႀကီး စတင္ တက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ပထမဆုံး ရ႐ွိေသာ ခြင့္ရက္မ်ားကို သူရ႐ွိေတာ့သည္။ သူ႔အဖို႔ အိမ္ျပန္လာရသည္မွာ ေပ်ာ္စရာႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မၾကာမီကမွ ေမြးဖြားလာေသာ သမီးငယ္ကေလး ဆိုဖီကို သူ ပထမဦးစြာ ျမင္ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္ရက္သည္ တိုေတာင္းလွပါသည္။ မၾကာမီမွာပင္ အလုပ္သင္သူလွ်ိဳ ကိုဟင္ တစ္ေယာက္ နာဇာရက္ အမည္႐ွိေသာ အာရပ္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္ျပန္လုပ္ေနရေပၿပီ။ ကိုဟင္အား နာမည္လိမ္ တစ္ခုေပးကာ ႐ွိတ္မိုဟာမက္ ဆဲလ္မန္း အမည္႐ွိေသာ ဆရာႀကီးတစ္ဦးထံသို႔ မူဆလင္ဘာသာကို ေလ့လာလိုေသာ ေဂ်႐ုဆလင္ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္ဟုဆိုကာ ေပးပို႔လိုက္ၾကသည္။

ကိုဟင္သည္ သူ၏ ေမြးဖြားရာဇာတိျဖစ္ေသာ အီဂ်စ္ျပည္ အလက္ဇႁႏၵီးယားၿမိဳ႕တြင္ ဤဘာသာကို အေတာ္ပင္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူလွ်ိဳသင္တန္းသား ကိုဟင္သည္ ယခုအေလးအနက္ထားၿပီး ႏိႈက္ႏႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေလ့လာရေတာ့သည္။ သူသည္ ကိုရမ္က်မ္းစာမွ အဓိက စာပိုဒ္ႀကီးမ်ားကို အလြတ္ရြတ္ဆိုႏိုင္ရန္ ေလ့လာရၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာေရး ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား တစ္ေန႔(၅)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္၍ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း စသည့္တို႔ကိုပါ သင္ၾကားရေလသည္။ သူ၏ ဟန္ေဆာင္႐ုပ္ဖ်က္ထားျခင္းသည္ ပိုမို ယုတၱိ႐ွိေစရန္အတြက္ အလီကိုဟင္သည္ ေဂ်႐ုဆလင္႐ွိ ဗလီမ်ားသို႔ ေသာၾကာေန႔တိုင္း သြားေရာက္ၿပီး ဘာသာေရးဆရာက “အလႅာအ႐ွင္မွတပါး မည္သည့္ဘုရားမွ မ႐ွိပါ။ မိုဟာမက္သည္ အလႅာ၏ တမန္ေတာ္ ျဖစ္သည္”ဟူေသာ ဆုေတာင္းျခင္းကို ရြတ္ဆို၍ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားအား စတင္ ဆုေတာင္းေစေသာအခါ သူလည္း ဝင္ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳေလေတာ့သည္။
အလီကိုဟင္သည္ သူ႔လို ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေလသည္။ မၾကာမီမွာပင္ က်င္းထဲၾကပ္ထဲ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ေနေစဦးေတာ့ မူဆလင္တစ္ဦးအျဖစ္ သူ႔ဟန္ေဆာင္ေနထိုင္ျခင္းသည္ မူမမွန္ေသာ ရြံ႕တြန္႔တြန္႔ အေနထားမ်ိဳး၊ မဝံ့မရဲ အေနအထားမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ခပ္တည္တင္ မွင္ေသေသႏွင့္ ကိုဟင္ တစ္ေယာက္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ ဣေႁႏၵေဆာင္ေနႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

တဲလာဗီသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ သူ၏ သင္တန္းဆရာက ကိုဟင္အား အံ့ၾသစရာ စကားတစ္ခြန္း ေျပာလိုက္သည္။
“ဒီေန႔ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ရက္အားပဲဆိုပါေတာ့ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ဆီးရီးယားနယ္စပ္ကို ကားနဲ႔ လိုက္ပို႔ေပးမယ္”
သူတို႔ႏွစ္ဦးသား ဂ်စ္ကားတစ္စီးျဖင့္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေမာင္းလာၿပီး ဂိုလန္ ေတာင္ကုန္းေဒသသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ဆီးရီးယား အေျမာက္ႀကီးမ်ားသည္ အေပၚစီးေနရာမ်ားမွ ေန၍ ဂယ္လိလီ အထက္ပိုင္း႐ွိ ဂ်ဴးလူေနရပ္ကြက္သစ္မ်ားေပၚသို႔ ခ်ိန္ထားၿပီး ပစ္ခတ္ေနေလရာ တဲလ္ကက္ဇား အမည္႐ွိ ဂ်ဴးဘုံလယ္ေျမကို ထိမွန္ေနေၾကာင္း ကိုဟင္သည္ သတင္းမ်ား၌ ဖတ္ရသျဖင့္ သိထားႏွင့္သည္။ ထို “ကစ္ဘြတ္”ေခၚ ဘုံလယ္ေျမပိုင္ အေဆာက္အအုံႀကီးငယ္ႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးရၿပီး လယ္သမားအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး အခ်ိဳ႕လည္း ေသးဆုံးၾက႐ွာသည္။ေနာက္ဆုံး အစၥေရး တပ္မေတာ္ကလည္း တိုက္ခိုက္ေလေတာ့သည္။ ပိန္းပိတ္ေအာင္ ေမွာင္ေနေသာ ညတစ္ည၌ အစၥေရး ဂိုလန္နီ အေသခံတပ္မသည္ ဆီးရီးယား နယ္ေျမထဲ တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး တာဝါဖစ္ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ အေျမာက္ႀကီးမ်ားဆီသို႔ တေရြ႕ေရြ႕ တက္လာခဲ့ၾကသည္။ အစၥေရးတို႔ လိုခ်င္ေသာ ပစ္မွတ္မ်ားဆီသို႔ မေရာက္မခ်င္း သူတို႔ကို မည္သူမွ် မေတြ႕ၾကရပါ။ အစၥေရးႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ အာ႐ုဏ္လာသင္အထိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခုိက္ၾကၿပီး၊ အစၥေရးတို႔က ဆီးရီးယားစစ္သား အေတာ္မ်ားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး သူတို႔၏ အေျမာက္စခန္းမ်ားကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ အိမ္(၅ဝ)ေက်ာ္ကိုလည္း ေဖာက္ခြဲခဲ့ေလသည္။

ဂိုလန္နီ တပ္မ၏ ကလဲ့စားေခ်ေသာ စစ္ပြဲၿပီးဆုံးသြားေလၿပီ။ သူတို႔သည္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ တင့္ကားမ်ား အေျမာက္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ငယ္ လက္နက္ႀကီးအမ်ိဳးအစား အေတာ္မ်ားမ်ားကို သိမ္းပိုက္ ယူေဆာင္လာႏိုင္ေလသည္။ ဒါးဗစ္ခ်္က သူ၏ သင္တန္းသားျဖစ္သူ ကိုဟင္အား စစ္ပြဲမွ က်န္ခဲ့ေသာ အဖ်က္အစီးမ်ားကို ျပသၿပီး ဆီးရီးယား လက္နက္မ်ား၏ တည္ေဆာင္ပုံႏွင့္ အေနအထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကေလသည္။
“တကယ္ဆိုေတာ့ က်ဳပ္ ခင္ဗ်ားကို ဒီေခၚလာၿပီး လက္နက္သင္တန္းေပးေနတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒီကို ေခၚလာတာ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၂)ခ်က္႐ွိပါတယ္။ ပထမ အခ်က္ကေတာ့ ဒီေလာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆီးရီးယားေတြ ခံတိုက္ေနတဲ့ၾကားက ဂိုလန္နီ တပ္မဟာ ဒီ အခိုင္အမာ စြဲထားတဲ့ အေျမာက္စခန္းႀကီးကို ဘယ္လို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ျပခ်င္တယ္။ သူတို႔တေတြဟာ ဆီးရီးယား အေျမာက္ႀကီးေတြ တစ္လက္ခ်င္း ဘယ္ေနရာမွာ ထားတယ္ဆိုတာ သိထားၾကတယ္။ သူတို႔တေတြဟာ ဆီးရီးယား ဘယ္ေလာက္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုတာ သိတယ္။ ဘယ္လိုလက္နက္ေတြ ကိုင္ထားတယ္ဆိုတာကိုေရာ သိထားၾကတယ္ဗ်ာ။ ေနာက္ၿပီး ရန္သူရဲ႕ စစ္ကူေရာက္လာႏိုင္တဲ့ လမ္းေတြကိုလည္း သိထားတယ္။ စစ္ကူေရာက္လာဖို႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ဆိုတာလည္း သိထားတယ္ ကဲ…”

“က်ဳပ္တို႔က သူတို႔ကို သတင္းအျပည့္အစုံ အားလုံး ေပးထားၿပီးပါၿပီး။ သူတို႔ရဲ႕ ေအာင္ပြဲဟာ တကယ္္ဆိုေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းေတြအေပၚမွာ အေျခခံေနတာပါပဲ။ အဲဒီလို လာရျခင္း ဒုတိယ အေၾကာင္းကေတာ့ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဆိုင္ေနသဗ်။ ဒီေနရာ ဒီေဒသမွာ ေနာက္ထပ္ စစ္ပြဲေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဒါကိုေတာ့ က်ဳပ္တို႔ဘက္က တထစ္က် တြက္ထားၿပီးသားပါပဲ။ ဒီေတာ့ အနာဂတ္မွာ စစ္ပြဲေတြရဲ႕ အႏုိင္အ႐ႈံးဟာ ခင္ဗ်ားအေပၚမွာ မူတည္ရင္ တည္လာမွာေနာ္…”
“ခင္ဗ်ား… ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကို သြားၿပီး အလုပ္လုပ္ရလိမ့္မယ္…”
အလီကိုဟင္ကေတာ့ မသိ႐ွာပါ။ သူ႔အား ဆီးရီးယားသို႔ ပို႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ားကပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ သင္တန္းဆရာမ်ားက သူသည္ အရည္အခ်င္း အျမင့္မားဆုံးေသာ သူလွ်ိဳတစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ထင္ျမင္ၾကေလသည္။ သူသည္ အာရပ္တို႔၏ ဘဝႏွင့္လည္း ရင္းႏွီး နီးစပ္သျဖင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံ တစ္ခုခုတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္က အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ အႏၲရာယ္(၂)ရပ္မွာ အီဂ်စ္ႏွင့္ ဆီးရီးယား ျဖစ္ေလသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ အာရပ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံ UAR ဟူ၍ စုေပါင္းထားၾကသည္။ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာန တစ္ခုထား႐ွိၿပီး အီဂ်စ္လူမ်ိဳး အေျမာက္အျမားသည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသို႔ စစ္ေရးအႀကံေပး အရာ႐ွိမ်ားအျဖစ္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကေပသည္။ (အမွန္စင္စစ္ ဆီးရီးယား လူထုအမ်ားစုက မေက်နပ္ခဲ့ၾကပါ)။

အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာသည္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ စူးအက္စစ္ပြဲတြင္ စစ္႐ႈံးခဲ့သျဖင့္ နာေနဆဲ ျဖစ္ေလရာ အစၥေရးႏွင့္ ေနာက္ထပ္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ အဆင္သင့္ မ႐ွိေသးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆီးရီးယားတို႔က စစ္လိုလားေနၾကၿပီး အစၥေရးနယ္စပ္တြင္ အင္အားႀကီးေသာ စစ္တပ္ႀကီးတစ္ခုကို တျဖည္းျဖည္ တည္ေဆာက္ေနေလသည္။ ဆီးရီးယားတို႔သည္ ဂိုလန္ ေတာင္ကုန္းေဒသတြင္ ဒီဇီဝိဇံ တပ္မႀကီး ႏွစ္ထပ္ခ်ထားၿပီး သူတို႔၏ MIG တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကလည္း မၾကာခဏဆိုသလို အစၥေရး ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ထဲသို႔ ထိုးေဖာက္ပ်ံသန္းၾကေလသည္။ အစၥေရး လူေနရပ္ကြက္သစ္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားအေပၚ သူတို႔ အေျမာက္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးရျခင္းကို အလီကိုဟင္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ေတြ႕႐ွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဆီးရီးယားတို႔၌လည္း အစၥေရးႏွင့္ စစ္တိုက္လိုေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ႐ွိပါသည္။ ဆီးရီးယားအစိုးရသည္ အာဏာသိမ္းမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ မ႐ွိခဲ့သည္မွာ ကာလအေတာ္ၾကာခဲ့ေပၿပီ။ လက္႐ွိ ဆီးရီးယားအစိုးရသည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ခံစားေနရေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဒုကၡအေပါင္းကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသည့္အေနႏွင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံကို တရားခံ႐ွာကာ ပစ္မွတ္အျဖစ္ ေျပာင္းေပးလိုက္သည္။ ႐ု႐ွားတို႔ကလည္း ဤစစ္လိုလားေသာ ဝါဒကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဆီးရီးယားကို လက္နက္အေျမာက္အျမား ေပးခဲ့ျပန္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂူရီယန္သည္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ အီဆာဟာရယ္အား ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမတ္စကတ္၌ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္း အ႐ွိန္ပိုမို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေလသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားသည္ ေမာ့ဆက္ေခါင္းေဆာင္ကို ႐ိုးတိုးရိပ္တိပ္ ေဝဖန္သလို ျဖစ္ေနသျဖင့္ အလြန္ထိသြားေလသည္။
“ဂ႐ုမစိုက္ အေလးမထားဘူးဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ အဆိုးဆုံး ရန္သူပဲ ကိုယ့္လူ”
ဆီးရီးယားျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းရန္ အလီကိုဟင္ တည္းဟူေသာ အေျဖ႐ွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီဆာဟာရယ္ သိ႐ွိပါသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ကိုဟင္၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ သူ႔အား ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေတာင္အေမရိကတိုက္သား တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ စပိန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးဦးအျဖစ္ ပို႔ရန္ စဥ္းစားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အာရပ္ႏွင့္ ပိုတူၿပီး အာရပ္ဘာသာစကားကို မႊတ္ေနေအာင္ ေျပာတတ္သူျဖစ္သျဖင့္ နဂိုအ႐ွိအတိုင္း အာရပ္တစ္ဦးအေနျဖင့္သာ ပို႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ဆီးရီးယား လူမ်ိဳးတို႔သည္ အီဂ်စ္တို႔ႏွင့္ စာလွ်င္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းသာ ပိုမိုေရာေႏွာ ေနထိုင္တတ္ၾကသျဖင့္ အလီကိုဟင္ကို အျခားလူမ်ိဳး ဟန္ေဆာင္လႊတ္လွ်င္ လက္ခံႏိုင္ရန္ အေျခအေန သိပ္မ႐ွိဟု သူတို႔ယူဆေလသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေမာ့ဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကိုဟင္အား ဒမတ္စကတ္သို႔ တစ္ဦးတည္း လႊတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ဆုံးျဖတ္ရျခင္းမွာ အေၾကာင္း(၂)ရပ္ ႐ွိသည္။ ပထမအေၾကာင္းမွာ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕သည္ လူနည္းနည္းႏွင့္ က်ဲက်ဲဝိုင္းထားေသာ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူမ်ားမ်ားစားစား မသုံးႏိုင္သည့္အျပင္ တစ္ေနရာတည္း၌ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္း ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုလွ်င္ ထိုအသုံးစရိတ္အတြက္ ေမာ့ဆက္ မခံႏိုင္ပါ။

အခ်ိန္သည္ကား ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရက္သတၱပတ္ ေျမာက္ျမားစြာ အလုပ္မ်ားေနေစခဲ့သည့္ အိုက္ခမန္း ျပန္ေပးဆြဲမႈႀကီး ျပဳလုပ္ၿပီးစ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးအား လက္က်န္သုံးစရိတ္ သိပ္မ႐ွိေတာ့ေၾကာင္း သတိေပးထားခ်ိန္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ကိုဟင္အား တစ္ဦးတည္း လႊတ္ရသည့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမွာ သူသည္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ လႈပ္႐ွားရာ၌ အေတာ္ဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ထိုအခ်က္ကို သူသင္တန္းဆင္ေနစဥ္ ကာလတေလွ်က္လုံးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေဂ်႐ုဆလင္၌ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး မာစဲလ္ကိုဝမ္ အျဖစ္ လႈပ္႐ွားခဲ့စဥ္က သူ သက္ေသျပခဲ့ေပၿပီ။ ကိုဟင္သည္ ငယ္စဥ္ကပင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဘဝကို က်င့္သားရခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံလည္း ထိုနည္းအတိုင္း တစ္ကိုယ္ေတာ္ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ အလြန္ ထိေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သူ႔အဖို႔ ဤသို႔ တစ္ကိုယ္ေတာ္ လႈပ္႐ွားရျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ ပိုကင္းသည္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။ သူႏွင့္ တဲြလုပ္သူ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ မွားကြက္ တစ္ကြက္ေၾကာင့္ သူသားေကာင္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ကိုဟင္သည္ သူ႔ဘာသာသူ တစ္ကိုယ္ေတာ္ လႈပ္႐ွားလုပ္ေဆာင္ရင္း ေသလွ်င္ေျမႀကီး ႐ွင္လွ်င္ ေရႊထီးဆိုသည့္ လူစားမ်ိဴး ျဖစ္ပါသည္။

ဒါးဗစ္ခ်္ႏွင့္ အလီကိုဟင္ ႏွစ္ဦးသား ေပးအပ္လာေသာ အလုပ္တာဝန္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ ကိုဟင္သည္ မိမိအထက္ လူႀကီးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္း ဒါးဗစ္ခ်္ သိ႐ွိေလသည္။ အထက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုဟင္သည္ မေသခ်ာျခင္း သေဘာမေပါက္ျခင္းမ်ား စိတ္ထဲျဖစ္ေပၚပါက စီမံခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးရပါသည္။ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီး၏ ထိပ္တန္းသူလွ်ိဳမ်ားသည္ အထက္က အမိန္႔မ်ားကို မ်က္စိမွိတ္၍ လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုပါ။ အမိန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လွန္ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္သည္။ ေဝဖန္သုံးသပ္ႏိုင္သည္။ အႀကံဉာဏ္မ်ားလည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ စစ္အတြင္းကာလ ျဖစ္ေနပါလွ်င္မူ အမိန္႔ကို တေသြးတသံတမိန္႔ လိုက္နာၾကစၿမဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအေျခအေနတြင္ မည္သည့္အမိန္႔မဆို သုံးသပ္ေဝဖန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ ဆီးရီးယားနယ္စပ္မွ တဲလာဗီသို႔ ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္းဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ ကိုဟင္ တစ္ေယာက္ အျပင္းအထန္ ေလ့လာစရာ သင္တန္းတစ္ခု တက္ေရာက္ရသည္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း၊ စီးပြားေရးတိုက္တက္မႈ၊ အစိုးရ၊ ပထဝီဝင္ႏွင့္ လူဦးေရ စသည္တို႔ကို အျပင္းအထန္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ခဲ့ရသည္။

ဆီးရီးယားတို႔ ေျပာေသာ အာရပ္ဘာသာစကားသည္ သူငယ္စဥ္ကပင္ ေျပာလာေသာ အီဂ်စ္တို႔၏ အာရပ္ဘာသာႏွင့္ မတူဘဲ ကြဲျပားေနသျဖင့္ ဒမတ္စကတ္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ဘာသာေဗဒ ပါေမာကၡတစ္ဦးအပါအဝင္ ဆရာမ်ားက သူ၏ အခန္းသို႔ လာေရာက္၍ အျပင္းအထန္ သင္ၾကားပို႔ခ်ၾကသည္။ ကိုဟင္သည္ ဆီးရီးယား ေရဒီယိုမ်ားမွ အသံလႊင့္အစီးအစဥ္မ်ားကို ေန႔ေရာညပါ နားေထာင္သည္။ မွန္ကန္ေသာ ဆီးရီးယား ေလသံကို အတုယူရန္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္သိ႐ွိေစရန္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ အခန္းထဲဝယ္ ႐ုပ္႐ွင္႐ုံ အေသးစားေလးတစ္ခုသဖြယ္ စီစဥ္ထားၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူ သင္တန္းဆရာမ်ားက ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအေၾကာင္း ႐ုပ္႐ွင္မ်ား ျပသၾကသည္။ ဆီးရီးယား တပ္မေတာ္၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္စခန္းမ်ားအေၾကာင္း အစဥ္လိုက္ျပသသည္။ ျပသေသာ ကားအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒမတ္စကတ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ျပန္လည္ ဖမ္းယူးထားေသာ ကားအေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္သည္။ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ေသာ အသံလႊင့္ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မွန္သမွ်ကို ဖမ္းယူထားေသာ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီး၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပင္ ျဖစ္သည္။

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔ ေျပာေသာ အာရပ္ဘာသာစကားကို အျပင္းအထန္ ေလ့လာရေသာ သင္တန္းသည္ မလုံေလာက္၍ ကိုဟင္သည္ အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေလ့လာရျပန္သည္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကို ေလ့လာစဥ္ကကဲ့သို႔ အာဂ်င္တီးနား၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပထဝီဝင္ စသည္ စသည္တို႔ကို ေလ့လာရသည္။ သူသည္ သူ၏ စပိန္ဘာသာစကားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ မြမ္းမံေလ့က်င့္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ယင္းဘာသာစကားကို စပိန္သံဝဲဝဲႏွင့္ ေျပာတတ္ေအာင္ ေလ့လာခဲ့ျပန္သည္။ အာဂ်င္တီးနား တည္းဟူေသာ အပိုတာဝန္တစ္ရပ္ ပါလာသျဖင့္ ကိုဟင္သည္ နားမလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သြားၿပီး ဒါးဗစ္ခ်္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ေမးၾကည့္သည္။ ကိုဟင္သည္ ဆီးရီးယားသို႔ မသြားမီ အာဂ်င္တီးနားတြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေနရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါးဗစ္ခ်္က ႐ွင္းျပသည္။ အလီကိုဟင္သည္ ထိုသတင္းကို ၾကားေသာအခါ အလြန္စိတ္ပ်က္သြားမိသည္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသို႔ တိုက္႐ိုက္သြားၿပီး လုပ္ငန္းကို ခ်က္ခ်င္း စလုပ္လိုသည္။ ဒါးဗစ္ခ်္သည္ ကိုဟင္အား ျပတ္ျပတ္သားသားပင္ ေျပာလိုက္ေလသည္။
“ကိုယ့္လူ ခင္ဗ်ား ကံေကာင္းတယ္လို႔ မွတ္ပါ… ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္ သူလွ်ိဳ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ေလဆိပ္အိမ္သာထဲက်မွ လိုက္ေျပာတာ သိလား။ အခ်ိဳ႕ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အခ်က္ေတြကို နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ သိေအာင္ လုပ္ၾကရတယ္။ ခင္ဗ်ားဆိုရင္ ႏွစ္လေတာင္ အခ်ိန္ရပါတယ္”

ရက္သတၱပတ္ခန္႔အၾကာ တစ္ခုေသာ ညေနခင္းတြင္ အီဆာဟာရယ္၏ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ ညေနစာ စားပြဲကေလးတစ္ခု စားေသာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စားေသာက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ စားေသာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ (၇)လခန္႔က အေဒါ့ဖ္ အိုက္ခမန္းကို အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ေဗြးႏိုးဇာရီမွ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္ေပးဆြဲထုတ္ယူလာၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
သူတို႔က ဒါးဗစ္ခ်္ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဒါးဗစ္ခ်္က သူေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနေသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သင္တန္းသား တစ္ဦး႐ွိေၾကာင္း၊ သူ႔အား ေခၚလာခြင့္ျပဳမည္လားဟု ေမးၾကည့္ေသာအခါ သူတို႔က ခြင့္ျပဳသျဖင့္ အလီကိုဟင္သည္ သူ၏ သင္တန္းဆရာႏွင့္ အတူတူ ညစာစားပြဲသို႔ တက္လာခဲ့ေလသည္။ ညစာ စားေသာက္ေနစဥ္ ကိုဟင္သည္ ဘာမွ် မေျပာဘဲ ဣေႁႏၵရရ ထိုင္ေနပါသည္။ သူသည္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အမာခံ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ထိုင္ေနၿပီး လူတိုင္းက ေအာ့ႏွလုံးနာေနေသာ နာဇီစစ္ရာဝတ္ေကာင္ အိုက္ခမန္းကို ၾကက္ငွက္ဖမ္းသလို သူတို႔ မည္သို႔မည္ပုံ ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကပုံ သူတို႔ေျပာျပသည္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ေနပါသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ကိုဟင္သည္ ဒါးဗစ္ခ်္အား ဤသို႔ ေျပာဆိုေလသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ညက ေတြ႕ခဲ့တဲ့ လူေတြေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ေတြ သိပ္တက္ႂကြသြားတာပဲဗ်ာ၊ သူတို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကို သတၱိနဲ႔ ရဲဝံ့တဲ့ စိတ္အျပည့္အဝ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ကိုင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ သူတို႔ကေတာ့ အကူအညီေပးလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ သိလာလို႔ ပိုၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္ရပါတယ္”
အမွန္စင္စစ္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕သည္ တမင္ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆီးရီးယားတြင္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး အေျမာက္အျမား ႐ွိေနခ်ိန္ အလီကိုဟင္အား ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ မဝင္ေစခ်င္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က ဤကိစၥကို ကိုဟင္အား ထုတ္မေျပာၾကပါ။ အလီကိုဟင္သည္ သူေလ့လာရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို နံနက္ေစာေစာမွ ညမိုးခ်ဳပ္ၿပီး ညဥ့္နက္သည့္အထိ ေလ့လာခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ပင္ပန္းမႈဒဏ္ကို သူမည္မွ်အထိ ခံႏိုင္သည္ကို သိလိုသျဖင့္ ေမာ့ဆက္ သင္တန္းဆရာမ်ားက သူ႔အား ဤသို႔ တမင္ ခိုင္းေစကာ သူတစ္ဦးတည္း အထီးက်န္ဘဝတြင္ ေနေစျခင္း ျဖစ္သည္။ သူခံႏိုင္ရည္ ေကာင္းမြန္စြာ ႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာခဏဆိုသလို သူသည္ ျပတင္းေပါက္မွ ရပ္၍ ေအာက္လမ္းမမ်ားတြင္ ပ်ားပန္းခတ္ သြားလာေနၾကေသာ လူအုပ္ႀကီးကို ေငးေမာ့ၾကည့္႐ႈေနတတ္ေပသည္။

“က်ဳပ္ဟာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ လူေတြထဲက တေစၧသရဲလို အရိပ္အေယာင္ လာျပတဲ့ လူနဲ႔ တူေနတယ္ဗ်ာ”ဟု ကိုဟင္သည္ မွတ္ခ်က္ခ်႐ွာသည္။
သို႔ေသာ္ ကိုဟင္သည္ တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ် မၿငီးျငဴခဲ့ပါ။ သင္တန္းဆရာတစ္ဦးက ကိုဟင္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးမွ ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေသာအခါ သူသည္ အေလွ်ာ့ေပးသည့္ အရိပ္အေယာင္ စိုးစဥ္းမွ်ပင္ မျပခဲ့ပါ။ ထိုအခ်ိန္၌ ကိုဟင္၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေပသည္။ သူတို႔၏ တန္ဖိုး႐ွိလွေသာ သူလွ်ိဳအတြက္ သူတို႔ဖန္တီးေပးထားေသာ ဟန္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ဘဝကို အေသးစိတ္ အဘက္ဘက္မွ ျပန္လွန္သုံးသပ္ၾကသည္။ ကိုဟင္အား လုပ္ငန္းခြင္ထဲသို႔ ခ်ေပးလိုက္သည့္အခ်ိန္သည္ အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး စိတ္ခ်ရေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သင့္ေပရာ ထိုအခ်ိန္ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔
ဆြစ္လန္ႏိုင္ငံ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕မွ လာေသာ ဆြစ္ေၾကာင္းပိုင္ ေလယာဥ္ပ်ံသည္ အခ်ိန္မွန္မွန္ ေရာက္လာၿပီး အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ ေဗြးႏိုးဇာရီ ၿမိဳ႕ေတာ္ အေဇဇာေလဆိပ္၏ ပင္မလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း တျဖည္းျဖည္း လွိမ့္ဝင္လာ၏။
ေလယာဥ္ေပၚမွ ပထမဆုံး ဆင္းလာၾကေသာ ခရီးသည္မ်ားထဲတြင္ စမတ္က်က် ဝတ္ဆင္ထားေသာ ကုန္သည္ႀကီးတစ္ဦးလည္း ပါေလသည္။ သူသည္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ပထမတန္း အခန္း၌ ေအးေဆးၿငိမ္သက္စြာ လိုက္ပါလာရင္း ဘာသာမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး သတင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈလိုက္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထိုသူအား မည္သူမွ ေလဆိပ္တြင္ လာမႀကိဳပါ။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနတို႔တြင္ ထုံးစံအတိုင္းျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ သူသည္ အျပင္သို႔ ထြက္လိုက္ၿပီး တကၠစီတစ္စီး လွမ္းေခၚလိုက္သည္။ ကုန္သည္ႀကီးက တကၠစီေမာင္းသူအား သူ ဤၿမိဳ႕သို႔ မေရာက္ဖူးသျဖင့္ ဟိုတစ္ခုသို႔ ပို႔ေပးရန္ ေျပာလိုက္သည္။ တကၠစီေမာင္းသူသည္ သူ႔အား ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီ၏ နာမည္ႀကီး လမ္းမႀကီးျဖစ္ေသာ အဗီနီဒါႏူ ဗဲဒီဂ်ဴလီယို လမ္းမွ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဟိုတယ္သို႔ ပို႔ေပးခဲ့သည္။

ဟိုတယ္၌ ကုန္သည္ႀကီး တည္းခိုရန္ စာရင္းသြင္းေသာအခါ အမည္မွာ ကမီးအာမင္း တားဘက္စ္ ျဖစ္၍ အလုပ္အကိုင္မွာ ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်သူ ကုန္သည္ဟု ေရးလိုက္သည္။ သူ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္က သူသည္ ဆီးရီးယား လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနေပသည္။ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ တားဘက္စ္သည္ အဗီနီဒါႏူး ဗဲဒီဂ်ဴလီ လမ္းမတြင္ ေျဖေဆးစြာ လမ္းေလွ်ာက္ေနပါသည္။ အာဂ်င္တီးနား သမၼတႀကီး ပီရြန္သည္ ပဲရစ္တြင္ ဇနီးလည္း အီဗာႏွင့္ လည္ပတ္ၿပီး အျပန္၌ ပဲရစ္မွ ရြန္ဇလယ္ဇီ လမ္းမႀကီးအတိုင္း ဤအဗီနီဒါ လမ္းမႀကီးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု ဟိုတယ္စာေရးက ကိုဟင္အား ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ ေျပာျပလိုက္ပါသည္။ တားဘက္စ္သည္ ေဗြးႏိုးဇာရီးသို႔ ေရာက္ၿပီးစတြင္ ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာမွ် အလုပ္အလြန္မ်ားသြားသည္။ မနက္ေစာေစာ ဟိုတယ္မွ ထြက္သြားၿပီး မိုးခ်ဳပ္သည့္အထိ အျပင္တြင္ ေနခဲ့သည္။ ရက္အတန္ၾကာေသာအခါ အျခားတည္းခိုစရာ အိမ္ခန္းေတြ႕ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဟင္က ဟိုတယ္စာေရးကို ေျပာျပလိုက္သည္။ သူသည္ ဟိုတယ္မွ သိပ္မေဝးေသာ တာကြာရာလမ္း အမွတ္(၁၄ဝ၅)႐ွိ ေစ်းႀကီးေသာ အခန္းတစ္ခန္းကို ငွားရမ္းလိုက္ေလသည္။ တားဘက္စ္သည္ သူ၏ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း မွန္သမွ်ကို ထိုတိုက္ခန္းမွ ေန၍ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေလသည္။

ႏိုင္ငံျခား ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ေသာ ခရီးသည္တစ္ဦး လုပ္ေနက်အတိုင္း တားဘက္စ္သည္ ေဗြးႏိုးဇာရီ၌ မိမိတို႔ ဆီးရီးယားလူမ်ိဳးမ်ား လာေရာက္စားေသာက္ေနက်ျဖစ္ေသာ ကာေဖးႏွင့္ စားေသာက္ခန္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ႐ွာေဖြခဲ့သည္။ သိပ္ေတာ့ မခဲယဥ္းလွပါ။ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေဗြးႏိုးဇာရီ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ အာရပ္လူမ်ိဳး (၅)သိန္းခန္႔ ေနထိုင္ၾကေလသည္။ သူတို႔သည္ ဇာတိခံ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ မေက်နပ္မႈကို ခံယူလ်က္ အာရပ္ မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤသို႔ ေရာေႏွာေပါင္းသင္းျခင္းျဖင့္ လူမႈေရးအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ယာဥ္ေက်းမႈငယ္တစ္ခု သီးျခား တည္ေထာင္ရန္ စိတ္ကူးၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေဗြးႏိုးဇာရီ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဆီးရီးယား၊ လက္ဘႏြန္ႏွင့္ အျခား အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ လူမ်ိဳးမ်ား ညေနတိုင္း ေတြ႕ဆုံၿပီး စကားေျပာၾက၊ ေႂကြအံပစ္ၿပီး ေရႊ႕ရေသာ က်ားကစားနည္းမ်ား ကစားၾကႏွင့္ စုစည္းမိၾကေလသည္။ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳၿပီးေနာက္ တားဘက္စ္သည္ သူအဆင္ေျပသည့္ ေနရာတစ္ခုကို ေရြးလိုက္သည္။ မတ္လ၏ ညတစ္ညေနတြင္ လူတစ္ဦးသည္ ညစာစားၿပီး ထိုေနရာသို႔ ထြက္သြားခဲ့ေလသည္။

အာရပ္တို႔သည္ ပင္ကိုသေဘာအရ ပ်ဴငွာေဖာ္ေရြ ရင္းႏွီးတတ္သည့္ သေဘာ႐ွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တားဘက္စ္သည္ မၾကာမီတြင္ အာရပ္လူမ်ိဳး အုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ စကားဝိုင္းတြင္ လက္ဆုံက်ေလေတာ့သည္။ သူက လူသစ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ သူ႔အေၾကာင္းကို လူမ်ားကဝိုင္းေမးၾကသည္။ ပရိသတ္က သိပ္ပြဲမေတာင္းလိုက္ရပါ။ တားဘက္စ္သည္ သူ႔ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပေလသည္။ သူ၏ ဖခင္ အာမင္ႏွင့္ မိခင္ ဆိုင္ဒါးတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဆီးရီးယားမွ ထြက္ခဲ့၍ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ေဘရြတ္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ စီးပြား႐ွာေဖြၿပီး ႏွမျဖစ္သူ အီနာကိုလည္း ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ႏွမေလးမွာ ကေလးဘဝမွာပင္ ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ဆိုေလသည္။ ေလာကႀကီးသည္ သူတို႔မိသားစု ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို မျဖစ္လာပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၿပီး အလက္ဇႁႏၵီးယားၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ၾကသည္။ ကမီးတာဘက္စ္သည္ ထိုၿမိဳ႕တြင္ပင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ဖခင္ျဖစ္သူသည္ သူတို႔အားလုံး ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသား အျဖစ္ကို မစြန္႔လႊတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သားျဖစ္သူအား ဆီးရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ ခ်စ္စိတ္ကို ေမြးျမဴေစခဲ့သည္။ ဖင္ခင္ႀကီး ေသခါနီးတြင္ တားဘတ္စ္က တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သူက မိတ္ေဆြမ်ားကို ေျပာျပေလသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က သူအသက္ ၁၇ ႏွစ္တြင္ ဦးေလးေတာ္သူ တစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ေဗြးႏိုးဇာရီ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ မည္သို႔ခရီးထြက္ခဲ့ပုံကို တားဘတ္စ္က မိတ္ေဆြမ်ားအား ေျပာျပျပန္သည္။ သူႏွင့္ သူ၏ မိသားစုသည္ လီဂါဇီလမ္းတြင္ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကံအေၾကာင္မလွသျဖင့္ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေအာင္ မြဲေတသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ကမီးတားဘက္စ္၏ မိဘႏွစ္ပါးစလုံး ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ သူသည္ မိဘလက္ငုတ္လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရင္း ထုတ္ကုန္ကုမၸဏီးႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ေအာင္ျမင္လာခဲ့သည္။ သူသည္ မၾကာမီက ဥေရာပတိုက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ေဗြးႏိုးဇာရီတြင္ ျပန္လည္ အေျခစိုက္ေတာ့မည္ဟု ဆိုသည္။ သူသည္ နားေထာင္ေနသူမ်ားအား သူအၿမဲတမ္း ယူေဆာင္လာေလ့႐ွိေသာ သူ၏ မိသားစုဓာတ္ပုံကေလးမ်ားကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ျပသေလသည္။ သူ၏ အခန္းတြင္ ဓာတ္ပုံအယ္လ္ဘမ္မ်ား ႐ွိပါေသးသည္ဟု မိတ္ေဆြမ်ားအား ေျပာရင္း ေ႐ွ႕အပတ္တြင္ သူ႔အခန္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါရန္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

ထိုေန႔ညတြင္ ကမီးအာမင္ တားဘက္စ္သည္ သူ၏ အခန္းသို႔ အလြန္ေနာက္က်ၿပီး ျပန္ေရာက္ေသာ္လည္း သူ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုေန႔ညေနအဖို႔ သူ႔အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ ဆိုရပါမည္။ သူ၏ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားက သူတို႔ႏွင့္ စကားလက္ဆုံက်ခဲ့သည့္ ဤယဥ္ေက်းေဖာ္ေရြေသာ လူစိမ္းသည္ မည္သူမွ် မဟုတ္ဘဲ ဆရာႀကီး ဒါးဗစ္ခ်္၏ ေတာက္ေျပာင္ထူခၽြန္လွသည့္ သင္တန္းသား အလီကိုဟင္ ျဖစ္သည္ဟု စိုးစဥ္းမွ် မရိပ္မိၾကပါ။
အလီကိုဟင္ ဟန္ေဆာင္ကရမည့္ ဇာတ္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ကို ဖန္တီးရာ၌ အလြန္ပင္ တိက်ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ၾကရပါသည္။ သူ႔အား ပိုက္စိပ္တိုက္ စစ္ေဆးေထာက္လွမ္းမည္ဟု ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီက သိ႐ွိထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကို ဖန္တီးရာ၌ အျပစ္အနာအဆာ လုံးဝမ႐ွိ စင္းလုံးေခ်ာ ျဖစ္ေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကိုဟင္ ဝင္ရမည့္ ဟန္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ကို တကယ္႐ွိခဲ့ဖူးေသာ လူတစ္ဦး၏ ဘဝတြင္ အေျခတည္၍ ဖန္းတီးလိုက္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္ေရႊ႕သြားခဲ့ေသာ လက္ဘႏြန္လူမ်ိဳး ကမီးတားဘက္စ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အလီကိုဟင္သည္ အာဂ်င္တီးနားသို႔ တစ္ခါမွ မေရာက္ဘူးေသာ္လည္း သူ၏ သက္တမ္းတစ္ဝက္ခန္႔ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနသေဘာအရ ေဗြးႏိုးဇာရီ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို သူသိ႐ွိရမည္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံမွ မထြက္လာမီ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္က ေဗြးႏိုးဇာရီ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေျမပုံမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ရၿပီး ေနရာမ်ားစြာ အလြတ္မွတ္သားမိေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရပါသည္။

ထိုထက္ ပိုမို၍ ခဲယဥ္းပင္ပန္းခဲ့ရသည့္ အခ်က္မွာ သူသည္ သူ၏ မိသားစုႏွင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ ခြဲခြါေနထိုင္ခဲ့ရျခင္းကို ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံခဲ့ရသည့္အျဖစ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ မိသားစုႏွင့္ ခြဲခြါၿပီး အထီးက်န္ဘဝ၌ ေနရသည္မွာ ဤမွ်ေလာက္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံစရာ ေကာင္းမည္ဟု မိမိမထင္မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း ကိုဟင္သည္ ဒါးဗစ္ခ်္အား ဖြင့္ဟ ဝန္ခံေျပာခဲ့႐ွာသည္။ ညေနတိုင္း ကိုဟင္ အိမ္ျပန္ေရာက္သြားလွ်င္ သူ၏ဇနီးႏွင့္ သမီးငယ္ကေလးကို ႏႈတ္ဆက္ေသာအခါ သူ႔ကိုယ္ကိိုသူ ကမီးအာမင္ တားဘက္စ္လား အလီကိုဟင္လား မခြဲျခားတက္ေတာ့ေသာ စိတ္အေျခအေနတြင္ သူေရာက္ေနခဲ့႐ွာေပၿပီ။ အာဂ်င္တီးနားသို႔ ေရာက္ေသာအခါ သူသည္ သူ၏ မိသားစုႏွင့္ ပိုမို ကင္းကြာလာၿပီး တားဘက္စ္ တည္းဟူေသာ ဘဝ၌ လုံးဝစိတ္ေရာကိုယ္ပါ ဇာတ္ျမႇဳပ္ေနရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစၥေရးႏိုငံမွ ထြက္ခြာရမည့္ေနသို႔ ေရာက္လာပါၿပီ။ ကိုဟင္သည္ ေလဆိပ္သို႔ ဂီဒီယြန္ အမည္႐ွိေသာ အရာ႐ွိကေလးတစ္ဦး လိုက္ပါလ်က္ ကားျဖင့္ ေရာက္လာေလသည္။ ဂီဒီယြန္သည္ ေနာင္ေသာ္ ကိုဟင္ႏွင့္ အစၥေရးဌာနခ်ဳပ္အၾကား ဆက္သြယ္ေပးမည့္ ေရဒီယိုအသံဖမ္းသူ ျဖစ္လာပါသည္။

အလီကိုဟင္ ရထားေသာ အမိန္႔မ်ားက ႐ွင္းလင္းတိက်လွပါသည္။ သူသည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ သြားၿပီး ထိုၿမိဳ႕တြင္ ဆင္းရမည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ ေလဆိပ္မွ ဘတ္စ္ကားကို စီးလ်က္ ဆန္းေနာ့ဖ္ စထရပ္စ္ အရပ္အစြန္႐ွိ ဗဟိုဘူတာ႐ုံေဘးမွ လမ္းတစ္လမ္းတြင္ ဆင္းရမည္။ ေလယာဥ္ထြက္ခါနီးတြင္ ဂီဒီယြန္သည္ ကိုဟင္အား ေငြသား ေဒၚလာ(၅ဝဝ)ပါေသာ စကၠဴအိတ္အျဖဴတစ္လုံး ကမ္းေပးလိုက္သည္။ ဤေငြသည္ သူ၏ သြားလာစရိတ္ ျဖစ္ပါသည္။ နာရီေပါင္း အေတာ္ၾကာသြားေသာအခါ ကိုဟင္ တစ္ေယာက္ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆြစ္ေလေၾကာင္းပိုင္ ဘတ္စ္ေပၚမွ သူ႔အား ႀကိဳတင္ေျပာထားသည့္ ေနရာအတိအက်တြင္ ဆင္းလိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို လူတစ္ေယာက္ သူ႔အနားခ်ဥ္းကပ္လာၿပီး သူ႔အား ဟီးဘ႐ူးဘာသာျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္ အစၥေရး ဆာလင္ဂ်ာပါ… ခင္ဗ်ား အလီကိုဟင္ မဟုတ္လား”
သူတို႔ႏွစ္ဦး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကေလသည္။ ဆာလင္ဂ်ာသည္ ကုန္သည္တစ္ဦး ဟန္ေဆာင္ထားေသာ ေမာ့ဆက္အရာ႐ွိတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေနာက္(၃)ရက္ၾကာကို အေသးစိပ္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ ေလ့လာၾကျပန္သည္။ ကာမီးအာမင္ တာဘက္စ္ အသြင္ေဆာင္ေသာအခါ ကိုဟင္သည္ ေတာင္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပေဒသႏွစ္ခုအၾကာ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည့္ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္း ကုန္စည္လုပ္ငန္း႐ွင္ တစ္ဦးျဖစ္လာရေပမည္။
ထိုအခ်က္တြင္ အမွားမ႐ွိေစရန္ အလီကိုဟင္သည္ ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုန္စည္ဖလွယ္ေရး နည္းနိသ်မ်ာကို အပူတျပင္း ေလ့လာသင္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ေရးသားသုံးစြဲ ေျပာဆိုရမည့္ စီးပြာေရးဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေလ့လာထားခဲ့ပါသည္။

ဆာလင္ဂ်ာက သူ႔အား ဆြစ္ဇာလန္ ဘဏ္တစ္ခုတြင္ ဖြင့္ထားေသာ ခ်က္လက္မွတ္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေပးလိုက္ၿပီး ႐ွင္လင္းေျပာျပလိုက္သည္။
“ဘယ္ ေတာင္အေမရိက ကုန္သည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီခ်က္လက္မွတ္ စာအုပ္မ်ိဳး မ႐ွိရင္ မရပ္တည္ႏိုင္ဘူးလို႔ ခင္ဗ်ား သိထားပါ”
ဆာလင္ဂ်ာသည္ ကိုဟင္အား ဇူးရစ္႐ွိ ဆိုင္မ်ားသို႔ ေခၚသြားၿပီး အေကာင္စားဝတ္ဆုံးမ်ားကို ခ်ဳပ္လုပ္ေစပါသည္။ အေပၚေအာက္ ဝတ္စုံမ်ားႏွင့္ လက္ကိုင္ပဝါမ်ားမွအစ အေကာင္းစာ ပိတ္စမ်ားႏွင့္ခ်ည္း ခ်ဳပ္လုပ္ေစပါသည္။ ကိုဟင္သည္ သူဝတ္လာခဲ့ေသာ ဟန္ေဆာင္မႈ လုံးဝမ႐ွိသည့္ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ထိုဝတ္စုံမ်ားကို လဲလွယ္ထားခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိိုဟင္သည္ ဆာလင္ဂ်ာမွ တစ္ဆင့္ ဇနီး နာဒီယာထံ စာေရးဆက္သြယ္ရန္ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕႐ွိ စာတိုက္တစ္တိုက္၏ စာတိုက္ပုံးနံပါတ္ တစ္ခုကိုလည္း မွတ္သားထားလိုက္သည္။ နာဒီယာသည္ အခန္းသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ စာမွန္သမွ်တြင္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၏ တံဆိပ္ေခါင္တစ္လုံမွ် မပါလာေစလိုေသာ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ဆာလင္ဂ်ာသည္ အလီကိုဟင္၏ ဟန္ေဆာင္ဘဝကို လူအမ်ား ယံုၾကည္သည္ထက္ ယုံၾကည္လာေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို သူ႔၏ အခန္းထဲ႐ွိ ခရီးေဆာင္ ေသတၱာတစ္လုံးထဲမွ ထုတ္ယူေပးလိုက္သည္။ ထိုဓာတ္ပုံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ စစ္ေဆးျခင္းကိုပင္ လွည့္ဖ်ားေက်ာ္လႊာႏိုင္ေသာ ဓာတ္ပုံအတုမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ေဗြးႏိုးဇာရီ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ သြားရန္ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ အသြာလမ္းမွာပင္ အလီကိုဟင္သည္ ကာမီးအာမင္ တာဘက္စ္ အမည္ႏွင့္ အေျပစ္မ႐ွိေအာင္ အတုလုပ္ထားေသာ ပတ္စ္ပို႔ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို လဲလွယ္ယူလိုက္ေလသည္။ အလီကိုဟင္၏ ဘဝတျဖစ္လဲျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးစီးသြားေပၿပီ။

အာဂ်င္တီးနားသို႔ ေရာက္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ အလီကိုဟင္သည္ မိမိက ေအဘရာဟင္ဟု သိထားေသာ သူလွ်ိဳတစ္ဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေလသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ကိုဟင္၏ ဟိုတယ္မွ သိပ္မေဝးသည့္ ေကာ္တီႏွာ့စ္ ကာေဖးတြင္ ေတြ႕ဆုံၾကသည္။ေအဘရာဟင္သည္ ကိုဟင္အား ငွားထားေသာ ႐ုံးခန္း အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ သူ၏ အိမ္ခန္းအသစ္ကို လႊဲေျပာင္ေပးအပ္သည္။ သူသည္ ကိုဟင္အား ေငြမ်ားလည္း ေပးၿပီး ဤၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနေသာ ၾသဇာတိကၠမ ႐ွိသည့္ အာရပ္လူမ်ိဳး အခ်ိဳ႕၏ နာမည္စာရင္းကိုလည္း ေပေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုအာရပ္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကိုပါ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ အလီကိုဟင္အား ေအဘရာဟင္က မႀကိဳက္ခဲ့သည့္ အရည္အေသြးတစ္ခုသာ ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ ေအဘရာဟင္က ကိုဟင္၏ စကားသံသည္ သိပ္မမွန္ေသးသျဖင့္ ဇာတိခံ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ မြမ္းမံသင္ယူသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ကိုဟင္သည္ အာဂ်င္တင္းလူမ်ိဳတို႔ ေျပာေသာ စပိန္ဘာသာစကားကို အသံေနအသံထား မွန္ကန္စြာ ေျပာႏိုင္မွသာ တစ္စုံတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည္ဟု မွာခဲ့ေလသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္ေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးသား ေတြ႕ဆုံသည့္အႀကိမ္ အေတာ္က်ဲသြားေလသည္။ေ ဗြးႏိုးဇာရီသို႔ ေရာက္သည့္ ညကစ၍ ကိုဟင္သည္ ႀကီးမားေသာ ဆီးရီးယန္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးထဲတြင္ တျဖည္းျဖည့္ လူသိမ်ား ေက်ာ္္ၾကားလာေလသည္။ သူ၏ အခန္းသို႔ မိတ္ေဆြမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို ဖိတ္ၾကားၿပီး အရက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား ေဖာေဖာသီသီ တိုက္ေကၽြးဧည့္ခံသည္။ သူတို႔အားလုံး လြမ္းၾကရေသာ ဇာတိခ်က္ေႂကြ ေမြးရပ္ေျမအေၾကာင္း စိတ္ပါလက္ပါ ေျပာဆိုၾကသည္။
ကိုဟင္၏ အခန္းသို႔ ေရာက္လာသူတိုင္း သူစုေဆာင္း သိမ္းဆည္းထားေသာ ဓာတ္ပုံစာအုပ္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရသည္။ ထိုဓာတ္ပုံမ်ားမွာ သူႏွင့္ သူ၏ မိဘမ်ား အလက္ဇႁႏၵီးယား၊ ေဘရြတ္ႏွင့္ ေဗြးႏိုးဇာရီတို႔တြင္ ႐ိုက္ယူထားခဲ့ေသာ ပုံမ်ားျဖစ္သည္။

ဤဓာတ္ပုံမ်ားသည္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးက ဖန္တီး စုေဆာင္ေပးထားေသာ ဓာတ္ပုံအတုမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အလီကိုဟင္က လြဲၿပီး မည္သူမွ် မသိၾကပါ။ အလီသည္ မၾကာမီတြင္ စားေသာက္ခန္းႏွင့္ ဆို႐ွယ္သဟာယ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္ကလပ္သည္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၾသဇာတိကၠမ ႐ွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည့္ အေကာင္ဆုံး ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း တစတစ သိ႐ွိလာေလသည္။ သူသည္ ထိုေနရာသို႔ သြားၿပီး ကိုင္႐ိုႏွင့္ ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ထုတ္သည့္ သတင္းစာမ်ားကို ဖတ္႐ႈရင္း အခ်ိန္းျဖဳန္းေနေလေတာ့သည္။ တစ္ေန႔တြင္ သူသည္ အာဂ်င္တီးနားတြင္ ထုတ္ေဝသည့္ အႀကီးဆုံးေသာ အာရပ္သတင္းစာႀကီး၏ အယ္ဟီ႐ွန္သည္ လူလတ္ပိုင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ ဦးေခါင္းမွာ ေျပာင္စပင္ ျပဳေနေပၿပီ။ အယ္ဟီ႐ွန္သည္ အလြန္မ်ဳးခ်စ္စိတ္ ရင့္သန္သူ ျဖစ္သည္။ သူ႔ထက္ငယ္သူ အမ်ိဳးသားခ်င္လည္းျဖစ္သည့္ ကိိုဟင္က သူ႔ရင္ထဲ ႐ွိသမွ်ကို ဖြင့္ေျပာလိုက္ေလသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ေလ… ကၽြန္ေတာ့္ဖခင္ ေမြးေပးခဲ့တဲ့ ဇာတိႏိုင္ငံကို သိပ္ျပန္ခ်င္တယ္။ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိေပမဲ့ ဟိုမွာ အသိအကၽြမ္းလည္း မ႐ွိဘူး။ အဲဒီကိစၥေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အခက္အခဲ ေတြ႕ေနရတယ္ဗ်ာ…”ဟု သူက ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ေျပာျပခဲ့သည္။

အယ္ဟီ႐ွန္ကလည္း ေဗြးႏိုးဇာရီတြင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္႐ွိသူတစ္ဦး လာေတြ႕ေနသျဖင့္ ဝမ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ကိုဟင္ ဘယ္ေလာက္ အသိပညာဉာဏ္ ရင့္သန္ၿပီး တိုင္းျပည္ကိုလည္း ခ်စ္၊ တိုင္းျပည္၏ အေရးအရာ ျပႆနာမ်ားကို ဤမွ်ေလာက္ စိတ္ဝင္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး သူေတြ႕ရခဲပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ ေဗြးႏိုးဇာရီ႐ွိ အာရပ္အႀကီးအကဲ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပင္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားကိုပါ ကိိုဟင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမိတ္ဆက္ေပးလိုက္သည္။ အလီကိုဟင္သည္ အာရပ္ႏိုင္ငံ အေရးအခင္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ာကို ႏွံ႔စပ္သိျမင္ကၽြမ္းလွသျဖင့္ သံ႐ုံးမ်ား၏ အရက္မ်ိဳးစုံ ဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ ညစာစားပြဲမ်ားတြင္ အစဥ္ဖိတ္ၾကားခံရေသာ ဧည့္သည္ေတာ္တစ္ဦး ျဖစ္လာေလသည္။ တစ္ေန႔တြင္ ဤသို႔ေသာ ဧည့္ခံပြဲတစ္ခု၌ သူသည္ ဆီးရီးယား သံ႐ုံးမွ စစ္သံမွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး အာမင္အယ္လ္ ဟာဖက္ဇ္ကို ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ ဟာဖက္ဇ္သည္လည္း အျခားလူမ်ားနည္းတူ အလီကိုဟင္၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ရင့္သန္ပုံကိို သေဘာက်သြားၿပီး စိတ္အားထက္သန္ေနေသာ လူရြယ္အား ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ဆက္ဆံေျပာဆိုေလေတာ့သည္။ သူက သံ႐ုံးညစာစားပြဲ တစ္ခု၌ ကိုဟင္အား ဤသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
“က်ဳပ္ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း မေျပာခ်င္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားကို ေကာင္းတဲ့ အႀကံေပးခ်င္တာက ခင္ဗ်ား ဘတ္သ္္ပါတီေပၚမွာ ယံုယုံၾကည္ၾကည္ သစၥာႏွံထားရမယ္ သိလား။ ဒီႏွစ္ကုန္ရင္ က်ဳပ္ဒီမွာ ယူေနရတဲ့ တာဝန္ပိုင္ ၿပီးေတာ့တယ္။ ဒီက လုပ္ငန္ပိုင္းေတြ လက္စသတ္ၿပီး က်ဳပ္ ဒမတ္စကတ္ကို ျပန္မယ္လို႔ စိတ္ကူးထားတယ္။ ခင္ဗ်ား လိုက္ပါလား။ က်ဳပ္တို႔တေတြ ခင္ဗ်ားလို ပညာလည္းတတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္လည္း႐ွိတဲ့ လူမ်ိဳး လိုခ်င္ပါတယ္”

ဗိုလ္မွဴး ဟာဖက္ဇ္၏ အေမးကို အလီကိုဟင္က ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ တုံ႔ျပန္လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ပါးနပ္လိမၼာေသာ ကိုဟင္သည္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဟာဖက္ဇ္အား ေျပာဆိုႏႈတ္ဆက္ေသာအခါတိုင္း “ဗုိလ္ခ်ဳပ္”ဟု ႐ို႐ိုေသေသ ေခၚဆိုေလေတာ့သည္။ ထိုပါတီပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦးသား ေတြ႕တိုင္း ဗိုလ္မွဴး ဟာဖက္ဇ္က ကိုဟင္ကို ထပ္တလဲလဲ ဤသို႔ ေမးတတ္ပါသည္။
“ကိုင္း ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းေရ… က်ဳပ္တို႔ကို ကူညီဖို႔ ဒမတ္စကတ္သို႔ သြားေတာ့မယ္လို႔ ခင္ဗ်ားပါးစပ္က ဘယ္ေတာ့ ေျပာမွာလဲ”
ေဗြးႏိုးဇာရီတြင္ ႐ွိေသ အာရပ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားက ကမီးအာမင္း တားဘက္စ္၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို အလ်င္အျမန္ ယုံၾကည္လက္ခံျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ သူတို႔ မ်က္စိေ႐ွ႕မွာပင္ အေဒါ့ဖ္ အိုက္ခမန္း ျပန္ေပးဆြဲခံရၿပီးကတည္းက ဗုိလ္မွဴး ဟာဖက္ဇ္လို အေရးႀကီးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံလာသူတိုင္းကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေထာက္လွမ္းၾကည့္႐ႈၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဒိုးဇီးယန္းျဗဴး႐ို ဟု ေခၚေသာ ဆီးရီးယား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ တားဘက္စ္၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေလသည္။ အလီကိုဟင္က သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားအား ေျပာျပခ်က္မ်ားသည္ သူတို႔ေတြ႕႐ွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနသည္ကို သူတို႔ ေတြ႕႐ွိရသည္။ လက္ဘႏြန္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး အလက္ဇႁႏၵီးယားႏွင့္ ေဗြးႏိုးဇာရီသို႔ ေျပာင္ေရႊ႕သြားေသာ တားဘက္စ္ အမည္႐ွိ ဆီးရီးယား မူဆလင္တစ္ေယာက္ အမွန္တကယ္ ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ အလီကိုဟင္က သူလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တကယ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဘူးပါသည္။ သူ႔အသက္သည္ ကိုဟင္၏ ယခုအသက္ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ေနပါသည္။ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ား ဤေနရာတြင္ မရပ္သြားပါ။

တစ္ေန႔ ကိုဟင္ အိမ္ျပန္သြားေသာအခါ သူ၏ လူသိမ်ားေသာ ဓာတ္ပုံအယ္လ္ဘမ္ စာအုပ္တြင္ ဓာတ္ပုံမ်ာ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ အခန္းတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ထိုဓာတ္ပုံမ်ားကိို ကူးယူသြားသည့္ အခ်က္မွာ ႐ွင္းလင္းေနေပၿပီ။ ဤသို႔ ျဖစ္လာမည္ကို အလီကိုဟင္ သိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သူသည္ သူ၏ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို တမင္တကာ လွ်ိဳဝွက္မထားဘဲ သူႏွင့္ သိသည့္လူတိုင္းအား ေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ဓာတ္ပုံအယ္လ္ဘမ္ စာအုပ္ကို သူ၏ အိမ္ေ႐ွ႕ခန္း စားပြဲေပၚတြင္ အမွတ္မထင္ တင္ထားခဲ့ေလ့႐ွိသည္။ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ား ၿပီးဆုံးသြားေသာအခါ ဒိုးဇီးယမ္းျဗဴ႐ိုသည္ အလီကိုဟင္အား တားဘက္စ္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံယုံၾကည္ေလေတာ့သည္။ တဲလာဗီၿမိဳ႕ေတာ္မွ ကိုဟင္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ဖန္းတီးေပးခဲ့ေသာ သူ၏ ဟန္ေဆာင္ဘဝသည္ ေျပာင္ေျမာက္ ေကာင္းမြန္လွသျဖင့္ သူလွ်ိဳတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလမလားဟု မည္သို႔မွ် ေတြးမရေအာင္ ပိရိေနေပသည္။ သူ၏ ဇာစ္ျမစ္ကို စစ္မွန္သည္ဟု လက္ခံသြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ကိုဟင္သည္ ေဗြးႏိုးဇာရီတြင္ ႐ွိေသာ ၾသဇာတိကၠမ ႐ွိသည့္ ဆီးရီးယားမ်ား အၾကားတြင္ သူ၏ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြအသိုက္အဝန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္လာေတာ့သည္။ သူသည္ ထိုမိတ္ေဆြမ်ားအား ရက္ရက္ေရာေရာ ဧည့္ခံျပဳစု ေကၽြးေမြးသည္။ လက္ေဆာင္ေကာင္းမ်ားလည္း ေပးကမ္းမိတ္ဆက္ေလသည္။

မိတ္ေဆြမ်ား၏ အိမ္ သို႔မဟုတ္ သံ႐ုံးဧည့္ခံပြဲမ်ားသို႔ သူတက္ေသာအခါ ကိုဟင္သည္ အစဥ္အၿမဲ ေသသပ္သားနားစြာ ဝတ္စားဆင္ယင္၍ ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိေအာင္ ေနသည္။ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ ခ်ိဳသာေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ လူတိုင္းကို ခပ္ေျမႇာက္ေျမႇာက္ ေျပာဆိုဆက္ဆံသည္။ သူတို႔၏ အိမ္သူသက္ထားမ်ားကို ဆက္ဆံရာတြင္ ကိုဟင္သည္ သန္႔သန္႔႐ွင္း႐ွင္း မူမွန္မွန္ ဆက္ဆံေလသည္။ လူတိုင္းသည္ ကိုဟင္အား ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္၏။ ယုံၾကည္ေလးစား၏။ ထို႔ျပင္ သူအစဥ္သျဖင့္ ေမြးျမဴထားေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို အလြန္ပင္ ေလးစားၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေမလ ကုန္ခါနီးတြင္ ကိုဟင္သည္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထံ သြားေရာက္ၿပီး သူ ဒမတ္စကတ္သို႔ သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို အသိေပးေသာအခါ သူတို႔အဖို႔ ဘာမွ် အံ့ၾသစရာ မျဖစ္ေတာ့ေပ။ မိတ္ေဆြမ်ားက ကိုဟင္အား သူတို႔၏ ကုန္သည္ပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အစိုးရပိုင္းမွ အရာ႐ွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ား တပုံတပင္ႀကီး ေပးလိုက္ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လူတိုင္းကလည္း ဇာတိေမြးရပ္ေျမသို႔ လူစိမ္းကေလးတစ္ဦးအား သူ၏ တက္လမ္း႐ွာေဖြရာ၌ တတ္ႏိုင္ေသာ အကူအညီမွန္သမွ် ေပးပါရန္ ဒမတ္စကတ္သို႔ စာေရးထားမည္ဟု ကတိျပဳလိုက္ၾကျပန္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ေမာ့ဆက္ဌာခ်ဳပ္ႀကီးက အာဂ်င္တီနားမွ ကိုဟင္ ထြက္ခြာရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ့ဆက္သူလွ်ိဳ ေအဘရာဟင္သည္ ေဗြးႏိုးဇာရီၿမိဳ႕၌ ကိုဟင္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေၾကာင္း မျပတ္ သတင္းပို႔ေနေလရာ ကိုဟင္ ေရာက္ၿပီး (၃)လအၾကာ ျဖစ္သည္။ ေမလတြင္ ေမာ့ဆက္အႀကီးအကဲမ်ားက ကိုဟင္သည္ သူတို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္ေလသည္။

ကိုဟင္သည္ ဌာနခ်ဳပ္မွ ေပးလိုက္သည့္ သိပ္အက်ယ္ခ်ဲ႕မထားေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံရ႐ွိၿပီးသည္ႏွင့္ တဲလာဗီသို႔ ျပန္လာရန္ အမိန္႔လည္း လက္ခံရ႐ွိေလသည္။ သူ႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဗီဇာမ်ားကို အာရပ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ (UAR)ႏွင့္ လက္ဘႏြန္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမ်ားမွ ရယူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔ သူ အာဂ်င္တီးနားမွ မထြက္ခြာမီ ညတြင္ သူ႔မိတ္ေဆြမ်ားက သူ႔အား ႀကိဳတင္ မေျပာဘဲ ႏႈတ္ဆက္ပြဲကေလးတစ္ခု တည္ခင္းျခင္းျဖင့္ အံ့ၾသသြားေစခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ျမဴးနစ္သို႔ သြားရန္ ေလဆိပ္သို႔ ကိုဟင္ ဆင္းလာေသာအခါ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား အေျမာက္အျမား လိုက္လံပို႔ၾကသည္။ သူသည္ ျမဴးနစ္မွတဆင့္ ေဘရြတ္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးဆက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလီကိုဟင္သည္ ျမဴးနစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေလယာဥ္ေပၚမွ ဆင္း၍ ေနာက္ေလယာဥ္တစ္စီးကို စီးၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားခဲ့သည္။ ေမာ့ဆက္သူလွ်ိဳ ဆာလင္ဂ်ာသည္ ထိုၿမိဳ႕၌ သူ႔အား ေစာင့္ႀကိဳေနေလသည္။

ၿမိဳ႕လယ္႐ွိ လြတ္လပ္ေသာ ဟိုတယ္အခန္း တစ္ခုထဲသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ကမီးအာမင္ တားဘက္စစ္သည္ အလီကိုဟင္ တစ္ဖန္ ျပန္ျဖစ္လာရျပန္သည္။ သူသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္လိုက္ၿပီး သူ၏ သက္ေသခံ အေထာက္အထား အစစ္မ်ားကို ျပန္ယူသည္။ သူသည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား အဝတ္အစားမွန္သမွ် တစ္ခုမက်န္ ခၽြတ္လဲၿပီး သူ၏ အစၥေရးအဝတ္အစားမ်ားကို ျပန္ဝတ္လိုက္သည္။ ဆာလင္ဂ်ာသည္ ပစၥည္းပစၥယ မွန္သမွ်ကို အဝတ္ေသတၱာ တစ္ခုထဲသို႔ ဂ႐ုတစိုက္ ထည့္သြင္း သိမ္းဆည္းလိုက္သည္။ ကိုဟင္က သူ ေဗြးႏိုးဇာရီတြင္ ေနထိုင္စဥ္ကာလအေၾကာင္း ဆာလင္ဂ်ာအား ျပည့္ျပည့္စုံစုံ တင္ျပၿပီးေနာက္ သူတို႔ႏွစ္ဦးသား လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကကာ ထို ဟိုတယ္အခန္းမွ (၅)မိနစ္စီခြာ၍ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ အလီကိုဟင္သည္ သူ၏ ဇနီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ႐ုံေလာက္သာ အခ်ိန္ေလး ရလိုက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေလဆိပ္သို႔ ျပန္ေရာက္လာကာ တဲလာဗီသို႔ ပ်ံသန္းမည့္ေလယာဥ္ကို လိုက္ပါစီးနင္းခဲ့ရေလသည္။ ေလာ့ဒ္ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ လိုအပ္သည္ အခါတိုင္း သတိေပးၿမဲျဖစ္သည့္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕၏ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း သူလွ်ိဳဟူသည္မွာ ခမ္းခမ္းနားနား စတိုင္က်က် ေနထိုင္ရမည္ဟူ၍ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထင္မွတ္မွားလွ်င္ ေမာ့ဆက္က လုံးဝ လက္မခံ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ကိုဟင္အား သတိရေစပါသည္။

သူ႔အား ဥေရာပသို႔ အသြား ေလဆိပ္သို႔ ကားျဖင့္ လိုက္ပို႔ေသာ ဂီဒီယြန္ ဆိုသူ ေရဒီယိုအသံဖမ္းသူ လူရြယ္တစ္ဦးသာ သူ႔ကို လာႀကိဳေနသည္။ ဂီဒီယြန္သည္ ကိုဟင္အား သူ၏ ပိန္လိန္ေနၿပီး နံပါတ္မပါသည့္ ေနာက္ဖြင့္ ကုန္တင္ကားကေလးႏွင့္ ဘတ္ယမ္႐ွိ အိမ္သို႔ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေမာင္းပို႔ခဲ့ပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပန္လွန္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္မီ ရက္အနည္းငယ္ၾကာမွ် အားလပ္ရက္ရေၾကာင္း သူက ကိုဟင္ကို မွာၾကားသြားေလသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ဆာလင္ဂ်ာ ပို႔ေပးခဲ့ေသာ ပို႔စ္ကတ္မ်ား သူ႔အိမ္သို႔ ေကာင္းမြန္စြာ ေရာက္႐ွိၾကေၾကာင္း ကိုဟင္ ေတြ႕႐ွိေလသည္။ သူ ဥေရာပသို႔ ေရာက္စ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဤပို႔စ္ကတ္မ်ားေပၚ၌ ႀကိဳတင္ေရးသားၿပီး ဆာလင္ဂ်ာအား ေပးထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ့ဆက္ဌာခ်ဳပ္သိို႔ ကိုဟင္ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ၾကည့္၍ သူ၏ ဆရာ ဒါးဗစ္ခ်္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည့္ သူလွ်ိဳၾကယ္တစ္ပြင့္ဟူေသာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ကိုဟင္ႏွင့္ လုံးဝ ထိုက္တန္ေၾကာင္း ေမာ့ဆက္အႀကီးအကဲမ်ား သိ႐ွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ဒမတ္စကတ္ ခရီးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ရထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ကိုဟင္က ေျပာလာေသာအခါ သူတို႔ အလြန္ အံ့ၾသသြားၾကပါသည္။ ကိုဟင္သည္ တကယ္ပင္ ကၽြမ္းက်င္လွသူျဖစ္ၿပီး စိတ္ထဲ႐ွိသည့္အတိုင္း မကြယ္မေထာက္ ထုတ္ေျပာတတ္သူ ျဖစ္သည္။

ကိုဟင္သည္ အာဂ်င္တီးနားတြင္ ထမ္းရြက္ရသည့္တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈသည္ သူ႔အတြက္ မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စိတ္ဓာတ္႐ွင္သန္ ေပၚေပါက္လာေစသည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ ယခုမူ သူသည္ ဆီးရီးယားသို႔ သြားရန္ ေျခလွမ္းျပင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုဟင္ အနည္းငယ္ ေစာင့္ဆိုင္းရပါဦးမည္။ သူသည္ အထူးေလ့က်င့္ေပးမည့္ သင္တန္းကို တက္ရန္ လိုပါသည္။ ကိုဟင္သည္ သူ ဒမတ္စကတ္မွ ပို႔ေသာ သတင္းမ်ားကို လက္ခံယူၾကမည့္ ေရဒီယို အသံဖမ္းသူမ်ားႏွင့္ ရက္သတၱပတ္ အတန္ၾကာ အတူတကြ ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။ ကိုဟင္က စကားဝွက္မ်ားႏွင့္ သတင္းေပးပို႔ေသာအခါ၌ သူ၏ လက္က်လက္န ကိုယ္ပိုင္ဟန္ႏွင့္ စကားလုံး အသုံးအႏႈံး စသည္တို႔ကို အသံဖမ္းသူမ်ား ခ်က္ခ်င္းသိ႐ွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရင္းႏွီးပြန္းတီး နားလည္ေနမွသာ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းသည္ စင္းလုံးေခ်ာ ျဖစ္လာေပမည္။ စကားဝွက္ႏွင့္ ေပးပို႔ေသာ သတင္းကို လက္ခံလိုက္သည္ႏွင့္ ဤသတင္းကို သူတို႔၏ သူလွ်ိဳကိုယ္တိုင္ ေပးပို႔ေနသလား၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဟန္ေဆာင္ တင္ပို႔ေနသလားဟူေသာ အခ်က္ကို အစၥေရးမွ လူမ်ား ခ်က္ခ်င္း သိ႐ွိရပါသည္။

ကိုဟင္ သတင္းပို႔ရာ၌ အနည္းငယ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၾကည့္၍ သူတို႔ ဖမ္းမိသြားၿပီး သို႔မဟုတ္ သူ႔အား တစ္စုံတစ္ေယာက္က အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္း၍ သတင္းပို႔ခိုင္းေနၿပီ စသည္တို႔ကို ခ်က္ခ်င္း သိ႐ွိရပါမည္။ ကိုဟင္၏ သတင္းေပးပို႔သည့္ႏႈန္းကို ခါတိုင္းထက္ မသိမသာ တိုးျမႇင့္၍ ျမန္ျမန္ ေပးပို႔ၿပီဆိုပါက သူ႔အား မိသြားၿပီဟူေသာ အဓိပၸါယ္ေပါက္သည့္ သေကၤတျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔အားလုံး သေဘာတူ မွတ္သားထားၾကေလသည္။ အလီကိုဟင္သည္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီး၏ ေနာက္ဆုံး အသုံးျပဳေနေသာ စကားဝွက္မ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္ထားရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကိုဟင္သည္ ထိုအခ်ိန္က ဆီးရီးယားတြင္ လူအမ်ား သယ္ေဆာင္ အသုံးမ်ားေနေသာ ႐ွမိုက္ဆာ အမ်ိဳးအစား ေျခာက္လုံးျပဴးႏွင့္ စက္ေသနတ္မ်ား ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳပုံကို အျပင္းအထန္ ေလ့က်င့္သင္ယူရေလသည္။ သူလွ်ိဳမွန္လွ်င္ ကၽြမ္းက်မ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ရမည္ျဖစ္ေသာ မိုက္ခ႐ိုဖလင္ႏွင့္ အျခားကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားအား သိုဝွက္ထားနည္းမ်ားကို သူေလ့က်င့္ သင္ၾကားရျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုဟင္အား အေသးစား ကင္မရာမ်ား အသုံးျပဳပုံကို သင္ၾကားေပးၿပီး ဖူးစကတ္ ေလွ်ာက္လႊာ စာရြက္တစ္ရြက္ စာရြက္စာတမ္း တစ္ေစာင္ကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး တြယ္အပ္ေခါင္းခန္႔႐ွိေသာ နက္ကတစ္ ဖလင္ အရြယ္အစားအျဖစ္သို႔ ကူယူပုံမ်ားကိုပါ ေလ့က်င့္ေပးထားသည္။

ေမာ့ဆက္အႀကီးအကဲမ်ားက ကိုဟင္ကို ဒမတ္စကတ္သို႔ မပို႔လိုေသးေသာ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ ႐ွိပါသည္။ ဒမတ္စကတ္တြင္ အီဂ်စ္အႀကံေပးအရာ႐ွိ အေျမာက္အျမား ႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ စိုးရိမ္စိတ္ ျဖစ္ေပၚရသည္။ သူတို႔၏ တန္ဖိုး႐ွိေသာ သူလွ်ိဳကို လြယ္လြယ္ကူကူ မွတ္မိေတြ႕႐ွိသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ ဤသို႔ ေတြ႕႐ွိသြားလွ်င္ ဒုကၡလွလွသား ေရာက္ရေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလီကိုဟင္အား အစၥေရးႏုိင္ငံမွာပင္ အလုပ္႐ႈပ္ေနေစၿပီး စိတ္ခ်ရေသာ အခ်ိန္အခါကို ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္းက ပိုမို ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေမာ့ဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဤသို႔ေသာ အာဏာသိမ္းပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုအာဏာသိမ္းပြဲမွ ထြက္လာေသာ အက်ိဳးတရား တစ္ခုမွာ ဆီးရီးယား အေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔၏ အစိုးရပိုင္းတြင္ အေတာ္ပင္ ဝင္၍ ၾသဇာေညာင္းေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည့္ အီဂ်စ္အႀကံေပးအရာ႐ွိမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုမူ လမ္း႐ွင္းသြားပါၿပီ။ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးက အလီကိုဟင္အား ဒမတ္စကတ္သို႔ ပို႔ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

သူသည္ လႈပ္႐ွားရန္ လမ္းခင္းေပးသည့္ အေနႏွင့္ ကမီးအာမင္ တားဘက္စ္ႏွင့္ ေဗြးႏိုးဇာရီတြင္ သိကၽြမ္းရင္းႏွီးခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားထံသို႔ ဥေရာပႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ပို႔စ္ကတ္မ်ား ေပးပို႔ရန္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စီစဥ္ေလေတာ့သည္။ ဗိုလ္မွဴး ဟာဖက္ဇ္ထံသို႔ ပို႔ေသာ ပို႔စ္ကတ္တြင္မူ “ဘတ္သ္ပါတီ အဓြန္႔႐ွည္ပါေစ”ဟူေသာ စာေၾကာင္းကေလး ထည့္ေပးလိုက္ေလသည္။ ကိုဟင္ ဒမတစကတ္သို႔ မထြက္ခြာမီ သူ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းကို လက္ခံယူရာ၌ သူ၏ အမူအရာသည္ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးလွသျဖင့္ သူ၏ သင္တန္းဆရာမ်ားကပင္ အလြန္အံ့ၾသသြားၾကပါသည္။
“သူဟာ အားလပ္ရက္ ခရီးထြက္တဲ့ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ တစ္ေယာက္မ်ားလားလို႔ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြးေတာမိၾကတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အသက္ဟာ အၿမဲတမ္း အႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ရန္သူႏိုင္ငံတစ္ခုကို သူ သြားရမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထပ္တလဲလဲ သတိေပးၾကေပမဲ့ သူ႔မ်က္ႏွာက နည္းနည္းေလးေတာင္ ေၾကာက္တဲ့လကၡဏာ မျပဘူးဗ်ာ”ဟု ဆရာတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ အလီကိုဟင္သည္ ျမဴးနစ္သို႔ ေရာက္လာေလသည္။ ျမဴးနစ္တြင္ သူသည္ ဆာလင္ဂ်ာႏွင့္ တစ္ဖန္ ျပန္ေတြ႕ၿပီး ဘဝေျပာင္းသည့္ လုပ္ငန္းကို တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ေလေတာ့သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ကိုဟင္သည္ တန္ဖိုးႀကီးသည့္ ဆြစ္လုပ္ အဝတ္အစားမ်ားအျပင္ အျခားပစၥည္း အေျမာက္အျမားကိုပါ ယူငင္ရေလသည္။ သူသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေခတ္အမီဆုံးျဖစ္ေသာ အင္အားေကာင္းသည့္ အသံလႊင့္စက္ အေသးစားေလး တစ္လုံးကို လွ်ပ္စစ္ေဖ်ာ္ရည္စက္၏ ေအာက္ဖက္တြင္ ဝွက္ထားေသာ အံဖုံးထဲတြင္ ထည့္ယူလာခဲ့သည္။ ကိုဟင္၏ လွ်ပ္စစ္မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္မွ ႀကိဳးသည္ အမွန္စင္စစ္ အသံလႊင့္စက္၏ ေကာင္းကင္ႀကိဳးပင္ ျဖစ္သည္။

ကိုဟင္သည္ ရန္သူအား တိုက္ေႂကြးရန္ႏွင့္ ေသေရး႐ွင္ေရး ျဖစ္လာပါက လိုအပ္လွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေသာက္ရန္ျဖစ္ေသာ စားယႏိုက္ အဆိပ္ျပားေလးမ်ားကို အက္စ္ပရင္ ေဆးျပားမ်ားအျဖစ္ ယူေဆာင္လာသည္။ အင္အားေကာင္းသည့္ ဗုံးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို သြားတိုက္ေဆးမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မုတ္ဆိတ္မရိတ္မီ သုတ္လူးသည့္ ေဆးရည္အျဖစ္လည္းေကာင္း ယူေဆာင္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္လုပ္ ကင္မရာ အေကာင္းစားႏွင့္ ကင္မရာ အပိုပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ မိုခ႐ိုဖလင္ နက္ဂတစ္ကူးသည့္ ကိရိယာမ်ားလည္း ေရာထည့္ယူလာပါသည္။ လက္နက္ ကိရိယာတန္ဆာပလာ အစုံအလင္ပါၿပီျဖစ္ေသာ အလီကိုဟင္ တစ္ေယာက္ သူ၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္ သူလွ်ိဳခရီးကို စတင္ေပၿပီ။ သူႏွင့္ ဆာလင္ဂ်ာတို႔ ႏွစ္ဦးသား တစ္ဦးကိုတစ္ဦး စကား တစ္ခြန္းႏွစ္ခြန္းသာ ေျပာၾကၿပီး လမ္းခြဲၾကေတာ့သည္။ အလီကိုဟင္သည္ ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕မွ အီတလီႏိုင္ငံ ဂ်ီႏိုးဝါသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ကမီးအာမင္ တားဘတ္စ္သည္ အီတလီ လူစီးသေဘၤာႀကီး ေအာ္ဆိုနီးယား၏ ပထမတန္းတြင္ စီးနင္းလိုက္ပါလ်က္ ေဘရြတ္သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ေလေတာ့သည္။ အံ့ဖြယ္သရဲ ထူးဆန္းလွေသာ သူလွ်ိဳခရီး၏ အစပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုဟင္သည္ ဂ်ီႏိုးဝါမွ ထြက္လာေသာ သေဘၤာေပၚ၌ပင္ သူသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္ ဆီးရီးယန္း အလႊာမွ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားအား ယုံၾကည္လက္ခံလာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သေဘၤာ စထြက္သည္ႏွင့္ ကိုဟင္သည္ ၾသဇာတိကၠမ ႐ွိသည့္ လူမ်ားသာ ဆီးရီးယန္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ႐ွိက္မာ့ အယ္လတ္ဒ္ဆိုသူႏွင့္ စကားလက္ဆုံက်ေလေတာ့သည္။ အယ္လတ္ဒ္သည္ တန္ဖိုး႐ွိေသာ အဆက္အသြယ္ေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ကိုဟင္အား ၾသဇာအာဏာ႐ွိေသာ ဆီးရီးယန္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ သေဘၤာ ဒမတ္စကတ္သို႔ ဆိုက္သည္ႏွင့္ အယ္လတ္ဒ္က ကိုဟင္အား သေဘၤာဆိပ္မွ ကားျဖင့္ ေခၚသြားျခင္းျဖင့္ အလိုလို ကူညီၿပီးသား ျဖစ္သြားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုဟင္သည္ အလြန္အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူတကြ လာသူျဖစ္သျဖင့္ အေကာက္ဌာနက မ႐ွာေဖြဘဲ လႊတ္လိုက္ေလသည္။ ကိုဟင္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ပထမဦးဆုံး ရ႐ွိထားသည့္ အမိန္႔မွာ ဒမတ္စကတ္သို႔ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေနစရာ အိမ္ခန္းတစ္ခန္း ႐ွာေဖြရန္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ လူခ်မ္းသာမ်ား ေနေသာ အဘူ႐ူမာနာ ရပ္ကြက္၌ ေခတ္မီ အေဆာက္အအုံႀကီး တစ္ခု၏ ေလးထပ္တြင္႐ွိေသာ အခန္းက်ယ္ႀကီး တစ္ခုတြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္ေလသည္။

ကိုဟင္၏ ေနရာသည္ ဇိမ္က်ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုဟင္အဖို႔ ဤသို႔ ဇိက်မႈသည္ ပဓာနမဟုတ္ပါ။ သူေနေသာ အေဆာက္အအုံသည္ ဆီးရီးယား တပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တည္႐ွိေနေသာ အခ်က္သည္ သူ႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အလီကိုဟင္အတြက္ ဒုတိယအမိန္႔မွာ သူ၏ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီကို စတင္တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အမိန္႔အတိုင္း သူကလည္း စတင္တည္ေထာင္ၿပီးႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေအာင္ သူစြမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ ကိုဟင္သည္ သူ၏ လုပ္ငန္းကို ကၽြမ္းက်င္လွစြာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သျဖင့္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီး အပါအဝင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ အေတာ္ပင္ ရ႐ွိခဲ့ေလသည္။ ဆီးရီးယား ေ႐ွးေဟာင္း အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ား၊ ေႂကြပစ္ၿပီး က်ားေရႊ႕ရေသာ ကစားခုံမ်ား၊ အဖိုးတန္ ရတနာမ်ားႏွင့္ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားကို ဥေရာပသို႔ အေျမာက္အျမား မည္မွ်ပင္ တင္ပို႔သည္ျဖစ္ေစ ဝယ္ယူသူမ်ားက လက္မလည္ေအာင္ ဝယ္ယူၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ သူ႔ထံသို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားကလည္း ကိုဟင္ကို သေဘာက်ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ ေငြကို အလ်င္အျမန္ ေပးေခ်ေလ့႐ွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ကိုဟင္က ဆြစ္ဇာလန္ဘဏ္မ်ားတြင္ လိုလိုလားလား ေငြစာရင္းဖြင့္ထားသျဖင့္ သူ႔အား ပို၍ သေဘာက်ၾကသည္။

သူတို႔သည္ ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕ႀကီး၏ အေရာင္းအဝယ္ အခ်က္အျခာက်သည့္ ေစ်းေနရာျဖစ္ေသာ ကာဖီကို အတူတကြ ထိုင္ေသာက္ျခင္းကိုလည္း အလြန္ႏွစ္သက္ေလ့႐ွိသည္။ အလီကိုဟင္ႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး စကားဝိုင္းဖြဲ႕ေျပာဆိုျခင္းမ်ားသည္ သူ႔အား စီးပြားေရးအေျခအေန သတင္းမ်ား ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး တဲလာဗီ႐ွိ ေမာ့ဆက္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ သူေန႔စဥ္ သတင္းျပန္ပို႔ရာ၌ ပါဝင္သြားေၾကာင္း သူတို႔ မရိပ္မိၾကပါ။ ထိုမွတပါး ကိုဟင္ထံသို႔ သူတို႔ေရာင္းလိုက္ေသာ စားပြဲႏွင့္ ကစားခုံမ်ားထဲတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အံပုန္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ မိုက္ခ႐ိုဖလင္မ်ား သူ ထည့္လႊတ္လိုက္သည္ကို သူတို႔ သံသယ မျဖစ္ခဲ့ၾကပါ။ ကမီးအာမင္ တားဘက္စ္ တစ္ေယာက္ ညမိုးခ်ဳပ္၍ အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာ အခါ သူသည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ ထုတ္ကုန္သူေဌးႀကီး မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အလီကိုဟင္ တည္းဟူေသာ သူလွ်ိဳ ျပန္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ သူသည္ တံခါးမ်ားကို မင္းတုံးႏွစ္ထပ္ ထိုးလိုက္ၿပီး ကန္႔လန္႔ကာမ်ားကို ဆြဲပိတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ႀကီးမားလွေသာ ဖန္မီးပန္းဆိုင္းႀကီးကို ဆြဲထားေသာအေျခမွ ေၾကးနီခြက္ႀကီးအတြင္းတြင္ ဝွက္ထားေသာ သူ၏ အသံလႊင့္စက္ အေသးစားေလးကို ထုတ္ယူေလသည္။

သူသည္ သူ၏ သတင္းပို႔ခ်က္မ်ား ထိုင္ေရးသည္။ စကားဝွက္မ်ားအျဖစ္ ဘာသာျပန္ေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ တဲလာဗီသို႔ လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ မွန္ကန္စြာ စတင္ေပးပို႔ေလေတာ့သည္။ သူ႔အိမ္ခန္း အမိုးေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေကာင္ကင္ႀကိဳးမ်ား အၾကားတြင္ သူ၏ အသံလႊင့္စက္ ေကာင္းကင္ႀကိဳးတို႔ ေရာ၍ တပ္ထားလိုက္သည္။ သူသည္ သတင္းေပးပို႔ျခင္းကို မည္သို႔ေသာအခါမွ် ႏွစ္ခါျပန္၍ မလုပ္ပါ။ အလီကိုဟင္သည္ ေန႔အခါ၌ ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္လာၿပီဆိုလွ်င္ သူသည္ သူ၏ ေရခ်ိဳးခန္းကို ဓာတ္ပုံအေမွာင္ခန္း ျပဳလုပ္လိုက္သည္။ နက္ဂတစ္ ဖလင္ေဆးျခင္း၊ မိုက္ခ႐ိုဖလင္အျဖစ္သို႔ ျပန္ကူးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူသည္ ကိုက္ခ႐ိုဖလင္မ်ားကို သူ၏ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခု၏ အံဝွက္ထဲတြင္ျဖစ္ေစ အေခါင္းလုပ္ထားေသာ စားပြဲေျခေထာက္ထဲတြင္ ျဖစ္ေစ ဝွက္၍ ထည့္ေပးလိုက္သည္။ ဆြတ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဇူးရစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ယင္း မိုက္ခ႐ိုဖလင္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ထုတ္ယူၿပီး တဲလာဗီသို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေပးပို႔ေလသည္။ ကိုဟင္၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ လက္မလည္ေအာင္ ဝယ္ယူခ်င္ၾကေသာ ဆြစ္ကုန္သည္မ်ားမွာ အျခားသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ေမာ့ဆက္သူလွ်ိဳ တစ္ဦးျဖစ္သူ အစၥေရး ဆာလင္ဂ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အလီကိုဟင္ ေပးပို႔ေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ မိုက္ခ႐ိုဖလင္မ်ားတြင္ တဲလာဗီ႐ွိ ေမာ့ဆက္အႀကီးအကဲမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အၿမဲပါ႐ွိေလသည္။ ကိုဟင္၏ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားထဲတြင္ ဆီးရီးယား စစ္ဘက္ႏွင့္ အစိုးရပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အျမားအျပား ပါဝင္သည္။ ကိုဟင္ႏွင့္ အရင္းႏွီးဆုံးျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားမွာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အမၺဒူကာ ရင္ဇာဟာဟယ္လ္ဒင္၏ တူျဖစ္သူ မာဇီဇာဟာ အယ္လ္ဒင္၊ ဒမတ္စကတ္ ေရဒီယိုမွ အစိုးရ၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရးတာဝန္ခံႏွင့္ အသံလႊင့္သူ ေဂ်ာ့ေဆ့ဖ္၊ ဆီးရီးယား ေလထီးတပ္မ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီ ဆာလင္ဟာတြမ္းတို႔ ပါဝင္ေလသည္။ ဟာတြမ္းသည္ အထူးသျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္လွေသာ ဇီယြန္ဝါဒီ ဆန္႔က်င္ေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ႐ွည္လ်ားစြာေသာ တရားမ်ား ေဟာလ်က္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အစၥေရးႏွင့္ စစ္ဖက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ရန္ မဝံ့ရဲ႕ေသာ သူရဲေဘာနည္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပတတ္သည္။ ကိုဟင္သည္ သူေျပာသမွ်ကို ေထာက္ခံသည့္အေနႏွင့္ နားေထာင္ေနတတ္ၿပီး ဟာတြမ္းအား သူ၏ ျပင္းထန္ေသာ မ်ိိဳးခ်စ္စိတ္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ျပဳေလေတာ့သည္။ အလီကိုဟင္ အပါအဝင္ မည္သူမွ် မသိေသာ အခ်က္တစ္ရပ္ ႐ွိပါသည္။ ယင္းမွာ ဟာတြမ္း၏ အစ္ကိုျဖစ္သူ ဂါးရစ္သည္ အလြန္ပင္ ေ႐ွးဆန္၍ ဘာသာတရား ကိုင္း႐ႈိင္းေသာ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သူ၏ မိသားစုသည္ သဲကႏၲာရထဲတြင္ သြားလာက်က္စားေသာ ဒ႐ုဇ္ အာရပ္မ်ိဳးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာၿပီး ဆီးရီးယားႏွင့္ အစၥေရးနယ္စပ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ညီအစ္ကို(၂)ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္က ဆီးရီးယန္း ျဖစ္လာၿပီး တစ္ေယာက္က အစၥေရး ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားတြင္ နာမည္ႀကီးေနေသာ သူ၏ ညီအစ္ကိုေတာ္သူအေၾကာင္း ဂါးရစ္အား ေျပာျပေသာအခါ သူက ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ေလသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီတစ္ခါ စစ္ျဖစ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၿပီး မတိုက္ပါရေစနဲ႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆုေတာင္းပါတယ္ဗ်ာ״

အလီကိုဟင္သည္ သူ၏ အခန္းကို ဂ႐ုတစိုက္ ႐ွာေဖြေရြးခ်ယ္ ငွားရမ္းခဲ့သလို သူ၏ သူ၏ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားကိိုလည္း ဂ႐ုတစိုက္ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းခဲ့သည္။ သူ႔အိမ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္႐ွိ တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္ထဲတြင္ ထြန္းထားေသာ မီးမ်ား အလင္းအေမွာင္ကို ၾကည့္၍ စစ္ေရးအေျခအေန အေျပာင္းအလဲကို သူ ေဝဖန္အကဲျဖတ္ႏိုင္ေလသည္။ ဇိမ္ခံကားႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ကားမ်ား ခါတိုင္းႏွင့္မတူဘဲ ဥဒဟို ဝင္လိုက္ထြက္လိုက္ လုပ္လွ်င္ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲရန္ ႀကံစည္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဟင္အား သတိေပးသလို ျဖစ္သည္။ ထိုမွတပါး ကိုဟင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သံ႐ုံးမ်ား တစ္ဒါဇင္ခန္႔ တည္႐ွိေနၿပီး ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၏ ဌာနခ်ဳပ္လည္း ႐ွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေဒသတစ္ဝိုက္တြင္ ေရဒီယို သတင္းလႊင့္ျခင္းႏွင့္ ဖမ္းျခင္းမ်ား အလြန္လုပ္ၾကေလရာ ေလးထပ္တိုက္ေပၚမွ တစ္ကိုယ္ေတာ္ သတင္းပို႔ေနေသာ ကိုဟင္ကို မည္သူမွ် ဂ႐ုမျပဳမိၾကပါ။ ကိုဟင္သည္ သတင္းကို တိုတိုႏွင့္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ပို႔သျဖင့္ မည္သူမွ် သတိမျပဳမိၾကေခ်။ အလီကိုဟင္ ေရာက္ၿပီး (၂)လခန္႔ ၾကာေသာအခါ သူ လူမွန္ေနရာမွန္ ေရာက္မည္ဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္သည္ မွန္ကန္လာေလသည္။ တဲလာဗီသို႔ သူေပးပို႔ေသာ တကယ္တမ္း အေရးႀကီးသည့္ ပထမ အစီရင္ခံခ်ကတြင္ ကိုဟင္က ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပလိုက္သည္။
“၃ ရက္ဆက္တိုက္ ညတိုင္းမွာ စစ္ဌာခ်ဳပ္ထဲ မီးေတြ မနက္မိုးလင္းတဲ့အထိ ထြန္းထားပါတယ္။ အာဏာသိမ္းပြဲေတြ ဘာေတြ ျဖစ္တဲ့ အရိပ္အေယာင္ မဟုတ္ပါ။ စစ္ျပင္ဆင္တဲ့ လကၡဏာ လႈပ္႐ွားခ်က္ေတြပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္မ်ားကစၿပီး ေရဒီယို သတင္းစာနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြဟာ ဂ်ဴးဆန္႔က်င့္ေရးေတြ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ လမ္းမေတြထဲမွာ စစ္တပ္ လႈပ္႐ွားမႈေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္״

အလီကိုဟင္ ေပးပို႔လိုက္ေသာ သတင္းကို ခ်က္ခ်င္းပင္ ဆီးရီးယားနယ္စပ္႐ွိ ဂယ္လိလီ ပင္လယ္ကမ္းေျခေပၚတြင္ ႐ွိေသာ စစ္စခန္းမ်ားသို႔ တဆင့္ပို႔လိုက္သည္။ စစ္စခန္းမ်ားက ထိုသတင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း (၂၄)နာရီအတြင္း အတည္ျပဳလိုက္သည္။ ႀကီးမားေသာ တင့္ကားတန္းႀကီးမ်ားသည္ ဒမတ္စကတ္မွ ထြက္ခြာလာေနပါၿပီ။ အစၥေရးတို႔သည္ ဆီးရီးယားတို႔ကို တန္႔သြားေစလိုသျဖင့္ ဒူးေဆ့ဘ္တြင္ ႐ွိသည့္ ဆီးရီးယား စစ္စခန္းကို အမွတ္မဲ့ ဝင္တိုက္ေလသည္။ စခန္း႐ွိ အေျမာက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ေလသည္။ ဆီးရီးယား တင့္ကားမ်ားသည္ ရန္သူ၏ အဆင္သင့္႐ွိေနပုံႏွင့္ တပ္လွန္႔ထားျခင္းကို သိ႐ွိသျဖင့္ မိမိတို႔၏ စခန္းသို႔ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ေလေတာ့သည္။ အလီကိုဟင္က “သူလွ်ိဳတစ္ေယာက္သည္ တပ္မႀကီးတစ္ခုေလာက္ စြမ္းေဆာင္သည္״ဟူေသာ အခ်က္ကို သက္ေသျပလိုက္ေလသည္။ အလီကိုဟင္သည္ တဲလာဗီဌာနခ်ဳပ္သို႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအရ တန္ဖိုး႐ွိလွေသာ သတင္းေထာက္လွမ္းေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ဒမတ္စကတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္းကို သူ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ေပးခဲေလရာ တိိက်မွန္ကန္ၿပီး တကယ္ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ယင္းသတင္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂူရီယန္ထံသို႔ ေမာ့ဆက္က မဆိုင္းမတြ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုဟင္၏ ေဟာကိန္းမ်ားက အရင္ေရာက္ႏွင့္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂူရီယန္သည္ အေရးႀကီးေသာ ဝါဒသေဘာတရားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ရေလသည္။ “စစ္တိုက္မည္ေလာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူမည္ေလာ״ဟူေသာ လမ္း(၂)သြယ္တြင္ တစ္ခုေရြးရသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ရာ၌ အလီကိုဟင္၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သူဆုံးျဖတ္ခဲ့ရပါသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ
ကိုဟင္ ဒမတ္စကတ္သို႔ ေရာက္ၿပီး (၆)လအၾကာတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ အလီကိုဟင္အား ခြင့္ရက္ခံစားရန္ဟူ၍ တဲလာဗီသို႔ ျပန္ေခၚၾကေလသည္။ ရန္သူႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အေယာင္ေဆာင္၍ တပင္တပန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ ကိုဟင္အား ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားက အနားယူေစလိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ သူတို႔ထံသို႔ သူေပးပို႔ေနေသာ သတင္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိိုသိ႐ွိလိုသျဖင့္ သူ႔အား ေမးျမန္းလိုၾကပါသည္။ ကိုဟင္ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ရက္အေတာ္ၾကာ သူ၏ မိသားစုႏွင့္ ေအးေအးလူလူ ေနထိုင္ေစသည္။ ကိုဟင္သည္ ခ်စ္ဇနီး နာဒီယာႏွင့္ သမီးေလး ဆိုဖီတို႔ကို ေတြ႕ရမည့္ရက္ကို လက္ခ်ိဳးေရ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေနသူ ျဖစ္သည္။ အခိုင္းရက္စက္ေသာ သူ၏ အႀကီးအကဲမ်ားကလည္း တကယ္တမ္းက်ေသာအခါ သူ႔အား ဤအခြင့္အေရး မေပးေတာ့ဟု စိုးစဥ္းမွ်ပင္ စိတ္မကူးခဲ့ပါေခ်။ အနားယူေသာ ရက္မ်ား ကုန္ဆုံးသြားေသာအခါ ကိုဟင္သည္ သူလွ်ိဳတစ္ဦး ျပန္ျဖစ္ရျပန္သည္။ သူ၏ အႀကီးအကဲမ်ားက အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီး သူ ဒမတ္စကတ္မွ ကုန္စည္လုပ္ငန္းကို အကာအကြယ္ျပဳ၍ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ မိုက္ခ႐ိုဖလင္ႏွင့္ ကိုယ္ေဖ်ာက္မင္စာမ်ားတြင္ ပါ႐ွိသည့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိပ္ ေမးျမန္းေလေတာ့သည္။ ကိုဟင္သည္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းကို အာသာငန္းငန္း လိုခ်င္ေနၾကေသာ သူတို႔၏ ဆႏၵကို ေက်နပ္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုဟင္သည္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္း႐ွိသျဖင့္ သူႏွင့္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ စကားဝိုင္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္ အားလုံးလိုလိုကိုလည္းေကာင္း၊ သူ စကၠန္႔ပိုင္းေလာက္သာ ၾကည့္ခြင့္ရခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ျပန္လည္တင္ျပ ေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

ကိုဟင္သည္ သူ႔အား ေမးျမန္းေနသူမ်ားအား သူ၏ လုပ္ငန္းသည္ လြယ္ကူလွသည္ဟု အထင္ေရာက္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က တစ္မ်ိဳးနားလည္ထားပါသည္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသည္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အစၥေရးကို အလြန္အမင္း ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားတို႔သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားသာကိုမဆို မယုံၾကည္ၾကပါ။ ႐ု႐ွားအႀကံေပးအရာ႐ွိမ်ားကိုပင္ ဆီးရီးယားလူထုႏွင့္ မေရာေႏွာေစဘဲ မသိမသာ ခြဲျခားထားၾကပါသည္။ ဆီးရီးယား အစိုးရသည္ လူထုအား “အတြင္းက ရန္သူကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစႏွင့္״ဟု အၿမဲတမ္း သတိေပးထားေလ့႐ွိသည္။ ကိုဟင္ ဒမတ္စကတ္သို႔ ျပန္လည္ မထြက္ခြာမီ သူ၏ အႀကီးအကဲမ်ားက သူ႔အား မလိုအပ္ဘဲ စြန္႔စားမႈမ်ား မလုပ္ရန္ သတိေပးလိုက္ၾကသည္။ ကိုဟင္အဖို႔ မည္သည့္သတင္းပိို႔ရန္ ေတာင္ခံခ်က္မ်ိဳးကိုမဆို မိမိ၏ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ယူဆပါက မေပးဘဲ ေနႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး႐ွိပါသည္။ ေမာ့ဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သိေပးခ်က္ကို ကိုဟင္က သူ၏ ခါတိုင္းကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈ႐ွိေသာ အေလ့အတိုင္း တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သူဆိုတာ ဘယ္သူမွ သိမွာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ״

ေမာ့ဆက္အႀကီးအကဲတို႔က သူတို႔၏ သူလွ်ိဳထိပ္သီး၏ ဆႏၵလြန္မႈေၾကာင့္ သူ တစ္ေန႔ေန႔ ဒုကၡေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ ဆီးရီးယားသို႔ ကိုဟင္ ျပန္ေရာက္လာၿပီး မၾကာမီမွာပင္ သူတို႔၏ စိုးရိမ္စိတ္ကို ကိုဟင္က ထပ္ဆင့္ခိုင္မာေစခဲ့ေလသည္။ တစ္ေန႔တြင္ သူ၏ မိတ္ေဆြ ႐ွိက္မာဂ္ အယ္လတ္ဒ္သည္ သူ႔အား ၾသဇာတိကၠမ ႐ွိေသာ နာဇီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖရန္႔ဇ္ရတ္ဒ္ မာခ်ားထံသို႔ ေခၚသြားေလသည္။ ရတ္ဒ္ မာခ်ားသည္ အိုက္ခမန္း၏ အေရးပါေသာ လက္ေထာက္တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘယ္ဂ်ီယန္ႏွင့္ ယူဂိုလားဗီယား ဂ်ဴးေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သုတ္သင္႐ွင္းလင္းသည့္ လုပ္ငန္းကို ရတ္ဒ္မာခ်ား ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း အိုက္ခမန္း ကိုယ္တိုင္က တရားခြင္တြင္ သက္ေသခံသြားခဲ့ေလသည္။ ႐ွိတ္မာဂ္ အယ္လတ္ဒ္သည္ အမွန္စင္စစ္ ကိုဟင္အား မိမိတြင္ နာဇီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အလြန္အေရးပါေသာ ဆက္သြယ္မႈ႐ွိေၾကာင္းသာ ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုဟင္သည္ ရတ္ဒ္မာခ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရျခင္းကို အလြန္ဂုဏ္ယူလိမ့္မည္ဟုလည္း သူေတြးထင္မိေလသည္။ သူသည္ အလီကိုဟင္၏ ပါးစပ္မွ ဟစ္တလာကို အလြန္ၾကည္ညိဳ ေလးစားေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို ၾကားခဲ့ရပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အလီကိုဟင္သည္ တစ္ေန႔တြင္ ဂ်ဴးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ လူသတ္သမား ရတ္ဒ္မာခ်ားႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မိရက္သား ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ သူသည္ အိုက္ခမန္းကို ျပန္ေပးဆြဲလာၾကသည့္ ေမာ့ဆက္သူလွ်ိဳမ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ခဲ့ပါ။ သူ ေဗြးႏိုးဇာရီတြင္ ေနခဲ့စဥ္က အိုက္ခမန္း ေနသြားသည့္ အိမ္ကေလး႐ွိေသာ ဂယ္ရီေဘာ္ဒီ လမ္းကိုပင္ ကားႏွင့္ ျဖတ္ေမာင္းကာ ၾကည့္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုမူ သူသည္ အိုက္ခမန္း၏ အေရးပါဆုံးေသာ လက္ေထာက္တစ္ဦးအေပၚ လွလွႀကီး လက္စားေခ်ရန္ အခြင့္အေရးရ႐ွိေနၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ကိုဟင္သည္ ရတ္မားခ်ားကို သတ္ပစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ေလသည္။ ထိုည၌ သူသည္ တဲလာဗီသို႔ သတင္းပို႔လိုက္ေလသည္။ နာဇီလက္ေဟာင္း ဖရန္႔ဇ္ရတ္ဒ္ မာခ်ားကို ေတြ႕႐ွိသည္။ ဒမတ္စကတ္ ဒိုးဇီးယမ္ျဗဴ႐ို ေထာက္လွမ္းေရးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။ ႐ွာဟန္ဘန္ဒါ လမ္းတြင္ ေနထိုင္သည္။ သုတ္သင္ပစ္လိုပါသည္။ ရတ္ဒ္မားခ်ားကို ေတြ႕႐ွိၿပီဆိုသည့္သတင္းသည္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးကို တုန္လႈပ္သြားေစပါသည္။ ရတ္ဒ္မာခ်ားသည္ ဒုတိယကမၻာစ္ႀကီး ၿပီးခါနီးတြင္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ သူလွ်ိဳမ်ား ႀကိဳးစား႐ွာေဖြသည့္ၾကားမွ လြတ္ထြက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုမူ သူေရာက္ေနသည့္ ေနရာကို သူတို႔ အတိအက် သိရပါၿပီ။

သို႔ရာတြင္ အလီကိုဟင္ တင္ျပလာေသာ ရတ္ဒ္မားခ်ားအား သတ္ပစ္ရန္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေမာ့ဆက္အႀကီးအကဲမ်ား အတိတ္တလန္႔ ျဖစ္သြားရေလသည္။ ကိုဟင္သည္ အလြန္အေရးႀကီးလွသည့္ စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေထာက္လွမ္းခ်က္မ်ား ေပးပို႔ေနသူျဖစ္ေလရာ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ နာဇီမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ မလိုလားအပ္သည့္ စြန္႔စားမႈမ်ား မလုပ္ေစခ်င္ပါ။ ကိုဟင္ကလည္း လြယ္လြယ္ႏွင့္ ဤအႀကံကို မစြန္႔လႊတ္ေသးေခ်။ ရတ္ဒ္မားခ်ားထံသို႔ စာအိတ္ဗူးတစ္လုံး ပို႔လိုက္႐ုံႏွင့္ ကိစၥၿပီးႏိုင္ေၾကာင္း တဲလာဗီသို႔ သူ ျပန္လည္အႀကံျပဳျပန္သည္။ တဲလာဗီကလည္း သူ႔အား ရတ္ဒ္မားခ်ားအား လႊတ္ထားလိုက္ရန္ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားကိုသာ ဂ႐ုစိုက္စုေဆာင္းေပးရန္ ျပန္လည္ ညႊန္ၾကားလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ အစၥေရး သံအမတ္မ်ားမွတဆင့္ ဤသတင္းသည္ ဂ်ာမန္အစိုးရထံသို႔ ေရာက္သြားေလရာ ဂ်ာမန္အစိုးရက ေတာင္းဆိုသျဖင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသည္ ရတ္ဒ္မားခ်ားကို ျပန္ပို႔ေပးရၿပီး တရားခြင္သို႔ တက္ေစရေတာ့သည္။ တစ္ခါတရံ၌ အလီကိုဟင္၏ ဆႏၵလြန္မႈသည္ အလုပ္ႏွင့္ မဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါလာတတ္သည္။ သူသည္ မူလကပင္ ေဘာလုံးဝါသနာအိုး တစ္ေယာက္ျဖစ္သျဖင့္ သူ၏ အခန္းထဲ႐ွိ အသံဖမ္းစက္ျဖင့္ အစၥေရး ေရဒီယို၏ အာရပ္အစီအစဥ္ကို ဖြင့္နားေထာင္တတ္သည္။ တစ္ေန႔ ဧည့္သည္ႏိုင္ငံအသင္း တစ္ခုက အိမ္႐ွင္ အစၥေရးအသင္းကို အႏိုင္ကန္လိုက္ေသာအခါ သူသည္ “အသံလႊင့္စက္ကို အလုပ္ကိစၥအတြက္သာ သုံးရမည္״ဟူေသာ စည္ကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ေလသည္။

တဲလာဗီတြင္ ႐ွိေသာ သူ၏ ေရဒီယိုသတင္းဖမ္းယူသူသည္ သူ႔ထံမွ ေအာက္ပါသတင္းကို လက္ခံရ႐ွိသျဖင့္ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္သြားရေလသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ေဘာလုံးကြင္းထဲမွာ ဘယ္လို အႏိုင္ကန္ရမယ္ဆိုတာ ေလ့လာဖို႔ ေကာင္းၿပီဗ်ာ… ႐ႈံးသြားတဲ့ ေဘာလုံးအသင္းကို ေျပာျပပါဗ်ာ… က်ဳပ္တို႔ကေတာ့ သိ႐ွက္တာပဲလို႔…״
တစ္ခါတရံ ကိုဟင္သည္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး “က်ဳပ္တို႔ လက္ထပ္တဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းပါတယ္လို႔ က်ဳပ္မိန္းမကို ေျပာျပပါဗ်ာ״ဟူေသာ သတင္းအတိုကေလးမ်ိဳး “က်ဳပ္သမီးေလး ေမြးေန႔မွာ ေပ်ာ္္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ပါေစ״ဟူေသာ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳး ျဖတ္၍ ပို႔တတ္ေလသည္။ ကိုဟင္ ဤသို႔ ေပးပိုျခင္းကို ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးက သိပ္စိတ္မဆိုးႏိုင္ပါ။ ကိုဟင္ ေပးပို႔လိုက္ေသာ သတင္းမ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ ႀကီးမားလွသျဖင့္ ကိုဟင္သည္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို အနည္းငယ္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္ဟု သူတို႔ ခြင့္ျပဳထားၾကပါသည္။ အလီကိုဟင္ တစ္ေယာက္ ဒမတ္စကတ္တြင္ မာ့ဂ္အယ္လတ္ဒ္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ရေလသည္။ အယ္လတ္ဒ္က သူ၏ သူငယ္ခ်င္း ကိုဟင္က အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ေနျခင္းကို စိတ္အေတာ္ဆိုးေနသည္။ လူခ်မ္းသာျဖစ္ေသာ အယ္လတ္ဒ္သည္ ကိုဟင္အား လွပ်ိဳယမင္း ႏုႏုထြတ္ထြတ္ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္မွ်ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးထားသည္။ ထိုေနာက္ ေျမပိုင္႐ွင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ အဘူမာမြတ္ဆိုသူ၏ သမီး ဆယ္လီယာႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ အႀကီးအက်ယ္ ေလွာ္ေပးေနေလသည္။

ဆယ္လီယာကလည္း ကိုဟင္ကို ခ်စ္ခင္စုံမက္မိေလသည္။ ကိုဟင္သည္ အယဥ္ေက်းဆုံး စကားလုံးေလးမ်ား သုံးလ်က္ ဆယ္လီယာအား တတ္ႏိုင္သမွ် ေ႐ွာင္႐ွားခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔အေပၚ အတင္းအက်ပ္ တိုက္တြန္းမႈမ်ာ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ သူသည္ ေမာ့ဆက္အႀကီးအကဲတို႔ထံ အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံရေလေတာ့သည္။ သူတို႔က “တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး ထားပါ״ဟုသာ အႀကံေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ဆယ္လီယာႏွင့္ သူမ၏ မိသားစုသည္ ကိုဟင္ကို မုန္းတီးသြားၾကေလသည္။ ကိုဟင္၏ အျခားေသာ မိတ္ေဆြမ်ားမွာမူ သူ၏ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥကို အနည္းငယ္သာ စိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ သူလူပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ေနသည္ကိုပင္ သူတို႔က ပိုႏွစ္သက္ပါသည္။ ကိုဟင္ အိမ္ေထာင္က်လွ်င္ သူ၏ ဇနီးက သူ၏ အခန္းသို႔ သူတို႔အား ရက္ရက္ေရာေရာ ဖိတ္ေခၚ ေကၽြးေမြေနျခင္းကို ရပ္တန္းက ရပ္ေစေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾသဇာအာဏာ႐ွိၾကေသာ ကိုဟင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ သူ၏ အိမ္ခန္းကို အတြင္းအျပင္ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကိုဟင္၏ အခန္းတြင္ မၾကာခဏ ပါတီမ်ား ေနေလ့႐ွိၿပီး ယင္းပါတီမ်ားတြင္ အဖိုးတန္ အစားအစာမ်ား အရက္မ်ားႏွင့္ ေဆးေျခာက္မ်ား တိုက္ေကၽြးျပဳစုေလ့ ႐ွိပါသည္။ ကိုဟင္သည္ ထိုအရာမ်ားကို ေသာက္စားမူးယစ္ ဟန္ေဆာင္၍ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ား ေျပာသမွ် စကားတို႔ကို အာ႐ုံစိုက္၍ လိုက္နားေထာင္ထားေလသည္။

သူ၏ ဧည့္သည္မ်ားထဲတြင္ ဆီးရီးယား တပ္မေတာ္ထဲ၌ အ႐ွိန္အဝါတက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆာလားဒယ္လီ ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္လာပါက ကိုဟင္သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ေျပာသမွ်ကု နားစြင့္ေနႏိုင္ရန္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ေနထိုင္တတ္ပါသည္။ သူသည္ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဧည့္ဝတ္ေက်စြာ ဧည့္ခံ႐ုံသာမက သူတို႔၏ မိန္းမလိုက္စားျခင္းကိုလည္ သည္းခံၿပီး လိုက္ေလ်ာခဲ့သျဖင့္ သူ႔အား ပို၍ ခ်စ္ခင္ၾကေလသည္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ တင္းက်ပ္ေသာ ဘာသာေရးစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာၾကသည္။ အိမ္ေထာင္႐ွိေသာ ေယာက်္ားသည္ အျခားမိ္န္းမတစ္ဦးႏွင့္ ေဖာက္ျပားပါက သူသည္ ႀကီးေလးေသာ လူမႈေရးျပစ္မႈတစ္ခု က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္ျပဳတ္႐ုံသာမက လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွ ဝိုင္းပယ္ျခင္း ခံရေလသည္။ ကိုဟင္သည္ သူ႔မိတ္ေဆြမ်ား၏ အေျမႇာင္မယားမ်ားကို ဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အထဲက စုံတြဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြဆုံလိုသည္ဆိုလွ်င္ သူသည္ သူ၏ အိပ္ခန္းတံခါးေသာ့ကို ေအာက္ထပ္ စာတိုက္ပုံးထဲတြင္ အမွတ္တမဲ့ ထည့္ေပးထားေလသည္။ သူသည္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား သူတို႔ ဝါသနာပါသည့္ မိန္းမလိုက္စားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သူ၏ အခန္းကို ႀကိဳက္သလို အသုံးျပဳပါဟု ေက်ေက်နပ္နပ္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ သူတို႔ကလည္း သေဘာေကာင္းေသာ အိမ္႐ွင္ႀကီးအတြက္ မၾကာခဏဆိုသလို စမူအႏွိပ္ကေလးတစ္ေယာက္ ေခၚလာတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုဟင္သည္ မည္သည့္မိန္းမႏွင့္မွ် ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး မလုပ္ခဲ့ေပ။ သူသည္ မျမင္ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ ေနၿပီး သူ၏မိတ္ေဆြမ်ား အေပ်ာ္က်ဴးေနစဥ္ ရ႐ွိႏိုင္သည့္ သတင္းအတိုအထြာကေလးမ်ားကိုသာ နားစြင့္ေနတတ္ေပသည္။

တစ္ခါက ကိုဟင္ ဥေရာပသို႔ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆားလားဒယ္လီက သူ၏ အခန္းေသာ့ေတြ ထားခဲ့ပါဟု ေတာင္းလာေလသည္။ ကိုဟင္က ခ်က္ခ်င္း သေဘာတူ လိုက္ေလ်ာလိုက္ပါသည္။ ကိုဟင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ တဲလာဗီတြင္ ႐ွိေသာ ေမာ့ဆက္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို တုန္လႈပ္သြားေစသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုဟင္က ဤစြန္႔စားမႈကို လုပ္သင့္သည္ဟု ေတြးေတာမိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤဆီးရီးယား မိတ္ေဆြမ်ားက သူ႔အား လိုခ်င္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္မ်ား အေျမာက္အျမား ေပးခဲ့သည္မဟုတ္ပါေလာ။ သူ၏ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္း လက္နက္ကိရိယာမ်ာကို သူကၽြမ္းက်င္လိမၼာ သိုဝွက္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ သူ မ႐ွိစဥ္ ေတြ႕သြားမည္ကို မစိုးရိမ္ရေခ်။ ကိုဟင္၏ အခန္းအား အသုံးျပဳျခင္းကို အထူးႏွစ္သက္ေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးမွာ ေဂ်ာ့ေဆဖ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေန႔လည္ ေန႔ခင္မ်ားတြင္ သူ၏ အတြင္းေရးမွဴးေလးျဖစ္သူ ရီကာအယ္လ္ဟူလီႏွင့္ လာေရာက္ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာတတ္သည္။ ေဆ့ဖ္ကလည္း သူ၏ ႐ုံးခန္းကို အလီကိုဟင္အတြက္ အိမ္သဖြယ္ ဝင္ထြက္သြားလာရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ကိုဟင္သည္ ေန႔လယ္ေန႔ခင္းတြင္ တစ္ခါတရံ ဝင္လာၿပီး ေဆ့ဖ္ႏွင့္ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း စကားစျမည္ေျပာတတ္သည္။ ကိုဟင္အား ေတြ႕ဖန္မ်ားေနေသာ ေဆ့ဖ္၏ အေစာင့္ စစ္သားမ်ားသည္ ၾကာလာေသာအခါ သူ႔ထံမွ မွတ္ပုံတင္စာရြက္စသည္တို႔ကို ထုတ္မျပခိုင္းေတာ့ေခ်။

ေဆ့ဖ္၏ အလုပ္မွာ အစိုးရထုတ္ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ အမိန္႔မ်ားကို ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရအတြက္ စုစည္းျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတရံတြင္ သူသည္ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သူ၏ စာပြဲေပၚတြင္ ျပန္႔ႀကဲထားေလသည္။ သူသည္ ကိုဟင္အား ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပသသည္။ ကိုဟင္ကလည္း သိပ္စိတ္မဝင္စားသလို ေခတၱမွ်ေလာက္ ၾကည့္လိုက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ အားလုံးကို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္ သူ၏ ဦးေႏွာက္ထဲသို႔ သြင္းထားလိုက္ေလသည္။
တစ္ႀကိမ္တြင္မူ ကိုဟင္ကိုယ္တိုင္ တိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္သြားရသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ေဆ့ဖ္၏ အထက္အရာ႐ွိ တစ္ဦးသည္ ေဆ့ဖ္ကို လာေတြ႕သည္။ သူသည္ သူစိမ္းတစ္ေယာက္က ေဆ့ဖ္ စားပြဲေပၚမွ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္သျဖင့္ လန္႔ဖ်ပ္သြားေလသည္။ ထိုအရာ႐ွိႀကီးက ေဆ့ဖ္၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈအတြက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ေဝဖန္ေျပာဆိုေလေတာ့သည္။ ေဆ့ဖ္က အို တကယ္ဆိုေတာ့ သူဟာ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းပါ။ ညီအစ္ကိုဆိုလဲ ဟုတ္ပါတယ္။ သူ ဒါကို ဖတ္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဖတ္ေနသလို စိတ္ခ်ရပါတယ္ဟု ျပန္ေျဖခဲ့ေလသည္။

ေမာ့ဆက္သူလွ်ိဳ ကိုဟင္သည္ မၾကာခဏဆိုသလို ေဆ့ဖ္ မ႐ွိသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ သူ၏ ႐ုံးခန္းသို႔ သြားတတ္သည္။ ေဆ့ဖ္ ျပန္လာသည္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ကိုဟင္ စားပြဲေပၚမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ပင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူေနတတ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ေပးလာပါက အသုံးျပဳရန္ သူသည္ ကင္မရာေလးကို အၿမဲယူေဆာင္လာေလ့ ႐ွိပါသည္။ ကိုဟင္သည္ သူ၏ အခင္မင္ဆုံး မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္သူ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တူ လက္ဖတင္နင္မာဇီ၏ အကူအညီကို ယူလ်က္ အႀကီးမားဆုံးေသာ သူလွ်ိဳေထာက္လွမ္းေရး ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ကိုဟင္ႏွင့္ မာဇီတို႔သည္ စစ္ေရးျပႆနာမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းကို အလြန္ ဝါသနာပါၾကသည္။ ကိုဟင္သည္ ယင္းျပႆနာမ်ားကို အေပ်ာ္တမ္း သေဘာမ်ိဳး အျခား ဘာရည္ရြယ္ခ်က္မွ် မ႐ွိသည့္ စိတ္ဝင္စားမႈကို ျပသခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ အစၥေရးႏွင့္ နယ္စပ္ကိစၥ ဆက္ဆံေရးကို တစ္ခါတရံ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ကိုဟင္က ဆီးရီးယန္းတို႔သည္ သူတို႔၏ နယ္စပ္ေဒသကို မည္သို႔မည္ပုံ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ထားသနည္း။ မိမိတို႔ဘက္မွ ဒဏ္ရာရသူ နည္းနည္းႏွင့္ အစၥေရး လူေနရပ္ကြက္ အသစ္မ်ားအေပၚ အံ့ဖြယ္ဘနန္း မည္သို႔မည္ပုံ တိုက္ခိုက္သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းေလသည္။ (ကိုဟင္သည္ အစၥေရးက ဆီးရီးယားအား တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို မေဆြးေႏြးဘဲ လိမၼာပါးနပ္စြာ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနပါသည္။)

ေနာက္ဆုံး၌ လက္ဖတင္နင္မာဇီသည္ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ကိုဟင္၏ စူးစမ္းလိုစိတ္ကို ျဖည့္ဆည္းသည့္အေနႏွင့္ ဂိုလန္ေတာင္ကုန္းမ်ားကို မိမိကားျဖင့္ ေခၚသြားၿပီး ကိုဟင္ကိုယ္တိုင္ လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္ဟု ဖိတ္ေခၚလိုက္ေလသည္။ ဤေဒသသို႔ မည္သည့္ အရပ္သားမွ် အဝင္မခံပါ။ အခြင့္မ႐ွိဘဲ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေတြ႕သည့္ေနရာတြင္ ပစ္သတ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အလီကိုဟင္ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဧည့္သည္ေတာ္ တစ္ဦးအေနႏွင့္ ေခၚလာခဲ့ပါသည္။ ကိုဟင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္ ယခင္က အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံစစ္သံမွဴး၏ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားက ကိုဟင္ သိခ်င္ ျမင္လိုသမွ်ကို ေျပာၾကားျပသခဲ့ၾကေပသည္။ သူသည္ ဆီးရီးယားမ်ား ေဆာက္ေနသည့္ ထူးကဲေသာ ကြန္ကရစ္ခံတပ္ႀကီးမ်ားကို အႏွံ႔လိုက္ၾကည့္သည္။ ယင္းခံတပ္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ ႐ု႐ွားတို႔၏ အေျမာက္ႀကီးမ်ား ထားရန္ ျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္မူ ဤ႐ု႐ွားလုပ္ ၁၂၂ မီလီမီတာ ေမာ္တာႀကီးမ်ားကို ဂိုလန္ေတာင္ကုန္းမ်ား၏ အေနာက္ဘက္တြင္ သိုဝွက္ ေနရာယူထားသည္မွာ အေရအတြက္အားျဖင့္ (၈ဝ)႐ွိေၾကာင္း၊ ကိုဟင္ သတ္မွတ္ထားလိုက္သည္။ ယင္းေမာ္တာႀကီးမ်ား မည္သည့္ဘက္သို႔ ခ်ိန္ရြယ္ထားသည္ကိုလည္း ကိုဟင္ ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ထားပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ (၁၂)မိုင္ခန္႔ အကြာအေဝးတြင္ တည္႐ွိေနၾကေသာ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္ဝွမ္းေဒသမွ ယာေျမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားကို ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီးရန္ အဆင္သင့္ ခ်ိန္ရြယ္ထားၾကပါသည္။ ဂိုလန္ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚ၌ ဆီးရီးယန္းတို႔၏ အေျမာက္လက္နက္ႀကီးမ်ား ထား႐ွိသည့္ ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္လွမ္းစုံးစမ္းမႈမ်ားကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးက အလီကိုဟင္အား အမိန္႔ေပးခဲ့ေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ကိုဟင္က သူတို႔လိုခ်င္ေသာ သတင္းမ်ား စုေဆာင္းေပးပို႔ေသာအခါ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ၾကၿပီး ေနာက္ထပ္ ပို၍ ေထာက္လွမ္းေပးပို႔ရန္ ကိုဟင္အား တိုက္တြန္းၾကေလသည္။ သူသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ ဂိုလန္သို႔ ပထမဦးဆုံး သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေႏြဦးႏွင့္ ေႏြရာသီမ်ားတြင္ သူသည္ ထိုေဒသသို႔ လက္ဖတင္မာဇီႏွင့္အတူ မၾကာခဏ သြားေရာက္တတ္ပါသည္။ ဆီးရီးယားတို႔သည္ ကိုဟင္အား အႂကြင္းမဲယုံၾကည္ၾကသျဖင့္ သူတို႔၏ ထိပ္တန္း လွ်ိဳ႕ဝွက္စစ္စခန္းမ်ားကိုပင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူခြင့္ ျပဳထားၾကေလသည္။ အေဝး႐ိုက္ မွန္ဘီးလူးမ်ား တပ္ထားေသာ သူ၏ ကင္မရာျဖင့္ ကိုဟင္သည္ ေအာက္ဘက္ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ႐ွိ “မုန္းစရာ ဇီယြန္ဝါဒီမ်ား״ကို ခရီးသြားဟန္လႊဲသေဘာမ်ိဳး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူထားသည္။ ကိုဟင္ ႐ိုက္ယူထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ား တဲလာဗီသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ အစၥေရးတပ္မေတာ္သည္ ရန္သူ၏ အေျမာက္ႀကီးမ်ား ထား႐ွိသည့္ေနရာႏွင့္ သူတို႔ ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ ပစ္မွတ္အတိအက်ကို သိ႐ွိရေလေတာ့သည္။ တစ္ခါက ကိုဟင္သည္ လက္ဖတင္မာဇီက သူ၏ ကင္မရာကိုင္တြယ္ပုံ ကၽြမ္းက်င္ျခင္းကို အားက်ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း ရိပ္မိသျဖင့္ သူ၏ ကင္မရာကို မာဇီအား ေပးကမ္းၿပီး သူ၏ ပုံကို ႐ိုက္ေပးရန္ ေျပာလိုက္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဒီပုံကို ကူးေပးပါမယ္״ဟုလည္း ကိုဟင္က သူ႔မိတ္ေဆြ မာဇီအား ေျပာလိုက္ေလသည္။

မာဇီကလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျမဴတူးစြာ ခ်က္ကနဲ ခ်က္ကနဲ ခလုတ္ႏွိပ္၍ ႐ိုက္ေပးခဲ့သည္။ သူ႐ိုက္ေပးခဲ့ေသာ ပုံမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ပတ္ အလီကိုဟင္ တဲလာဗီသို႔ ေပးပို႔ရာတြင္ ပါဝင္သြားမည္ဟု သူ႔ခမ်ာ မသိ႐ွာေပ။ အလီကိုဟင္သည္ ဆီးရီးယား စစ္ဗိုလ္မ်ားအား သူတို႔၏ ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ တစ္ခုလုံးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ေျမပုံႏွင့္ ဇယားမ်ားကို သူ႔အား ျပသရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားခ်င္ေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ားက သူတို႔၏ အေျမာက္မ်ားသည္ ေျမကတုတ္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ ျမႇဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံကလြဲလွ်င္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေသာ ကာကြယ္ေရးဗ်ဴဟာကို သုံးထားေၾကာင္း ခပ္ႂကြားႂကြား ေျပာျပသည္။ သူတို႔သည္ ကိုဟင္အား အေသးစိပ္ ႐ွည္လ်ားစြာ ႐ွင္းလင္း ျပသေနတတ္ပါသည္။ သူသည္ ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ေစလိုေသာအခါ ယင္းစစ္ဗိုလ္မ်ားအား မိမိမွာ ဘာမွ် မတတ္သည့္ အရပ္သားတစ္ေယာက္ ပုံစံမ်ိဳးႏွင့္ ထပ္ေလာင္း႐ွင္းျပရန္ သူက ထပ္ေမးေနတတ္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္က ကုန္သည္တစ္ေယာက္ပါ…ဒီေလာက္ခက္ခဲတဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ စစ္ေရးကိစၥေတြ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ သေဘာမေပါက္လို႔ ျပန္႐ွင္းျပပါဦးေနာ္…״

အလီကိုဟင္က လူငယ္တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ မိမိတို႔အား သိခ်င္ေသာ ေဇာႏွင့္ ေမးျမန္းသည္ကို ဆီးရီးယား စစ္ဗိုလ္မ်ားက အလြန္ႂကြသြားၾကၿပီး သူသိခ်င္သမွ် ထပ္ေလာင္း ႐ွင္းျပျပန္သည္။ အလီကိုဟင္၏ ထက္ျမက္ေသာ အသိဉာဏ္ႏွင့္ အားေကာင္းေသာ မွတ္ဉာဏ္တို႔ေၾကာင့္ သူႀကိဳးစားလွ်င္ ႀကိဳးစားသေလာက္ နားလည္ခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ဤကာကြယ္ေရးဗ်ဴဟာသည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြး ခက္ခဲလွပါေပသည္။ ဂိုလန္ေတာင္ကုန္းမ်ားကို (၁၃)မိုင္ က်ယ္ဝန္းေသာ ကင္းစခန္းႀကီးအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲထားၾကသည္။ ေတာင္လက္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္ထိပ္မ်ားတြင္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ ခံတပ္မ်ား တည္ေဆာက္ထားသည္။ ထိုေဒသတစ္ခုလုံးသည္ ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးမ်ား ျမႇဳပ္ထားသည့္ တူးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည္။ ထိုႀကိဳးမ်ားကို အစၥေရးသူလွ်ိဳမ်ားကို ခိုေအာင္းခြင့္ေပးထားေသာ အနီး႐ွိ ေက်းရြာမ်ားမွ မျမင္ရေအာင္ ဤသို႔ ဝွက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တင့္ကားမ်ား မဝင္လာႏိုင္ေသာ ေျမကတုတ္မ်ား၊ ကြန္ကရစ္ ေမွ်ာ္စင္မ်ားႏွင့္ စက္ေသနတ္မ်ား ေနရာယူထားသည့္ ကင္းစခန္းမ်ားကို သီးျခား မထားဘဲ ေျမႀကီးထဲတြင္ တူးျမႇဳပ္ထားေသာ တင့္ကားႏွင့္ အေျမာက္မ်ားကိုပါ ေရာေႏွာ တည္႐ွိေနေစပါသည္။ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ာကို ေျမေအာက္တြင္ နက္စြာတူး၍ သိုေလွာင္ထားသည္။ ဂိုလန္ေတာင္ကုန္းေဒသ တစ္ခုလုံးကို မိုင္းမ်ား ေထာင္ထားၿပီး သံဆူးႀကိဳးမ်ား အထပ္ထပ္ ကာရံထားေလသည္။ ကိုဟင္သည္ ဆီးရီးယားေတာင္ပိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုလုံး ဌာနခ်ဳပ္ျပဳထားသည့္ တူနီဆက္ထရာတြင္ မၾကာခဏ ညအိပ္၍ပင္ ေနထိုင္ေလသည္။ ထိုေနရာ၌ သူသည္ ထိုေဒသ၏ ေျမပုံမ်ားႏွင့္ စေကးကိုက္ ျပဳထားသည့္ ပုံစံငယ္ေလးမ်ားကို ေလ့လာရသည္။ ထို႔ျပင္ သူတို႔သည္ သူ႔အား ေရဒါစခန္းမ်ားကို လိုက္လံျပသၾကပါသည္။ ႐ု႐ွားစစ္ဗိုလ္မ်ားသည္ ဒမတ္စကတ္မွ လာေသာ အေရးႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူမႈကို စိတ္႐ွည္လက္႐ွည္ ခံယူၾက႐ွာသည္။

အလီကိုဟင္သည္ သူျမင္ေတြ႕သမွ် ၾကားသိသမွ်တို႔ကို တစ္ခုမက်န္ မွတ္သားခဲ့ၿပီး တဲလာဗီသို႔ မွန္မွန္ ျပန္လည္ သတင္းပို႔ေလသည္။ သူသည္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလွေသာ ေၾကးစားသူလွ်ိဳကဲ့သို႔ ေခါင္းေအးေအးထားကာ ကၽြမ္းက်င္ ေသသပ္ပိရိလွစြာ လႈပ္႐ွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သူ႔ခမ်ာ သဘာဝ မမွန္ေသာ သူ၏ အထီးက်န္ဘဝအတြက္ မၾကာခဏဆိုသလို စိတ္ထဲဝယ္ ခံစားခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ သူသည္ ဂိုလန္ေဒသ၌ ေရာက္ေနစဥ္ ကာလတစ္ခုတြင္ ဂါလိလီပင္လယ္ႏွင့္ ကာနန္းေတာင္တန္းမ်ား အၾကား ႐ွည္လ်ားစြာ တည္႐ွိေနေသာ ေနာက္တိုး လူေနရပ္ကြက္မ်ား ႐ွိသည့္ အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ငုံၾကည့္မိေလရာ အိမ္ျပန္၍ မိသားစုႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ား တားဆီးမရေအာင္ တဖြားဖြား ေပၚေပါက္လာ႐ွာပါသည္။ ေနာင္အခါ ကိုဟင္က ဤသို႔ ျပန္ေျပာခဲ့ပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ဓာတ္ေတြ သိပ္က်ခဲ့ပါတယ္… ကၽြန္ေတာ္ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္စီးကို ယူၿပီးေတာ့ ေဘာင္ေအာက္က ဂါလိလီ ပင္လယ္ကို ျဖတ္ေမာင္းၿပီး အိမ္အေရာက္ ျပန္သြားခ်င္စိတ္ ေပၚလာပါတယ္။ ဂါလိလီဟာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ မိသားစုေတြကို ကြဲကြာေနေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္ အစၥေရးႏိုင္ငံဆိုတဲ့ သေဘၤာႀကီးကို အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္က ကင္းေဝးေအာင္ အခ်က္ျပမီးေတြ မနားတမ္း ျပသေပးဖို႔ ပင္လယ္ထဲမွာ ထီးထီးႀကီး ရပ္ေနရတဲ့ မီးျပတိုက္ႀကီးတစ္ခုလို႔ ထင္မွတ္မိေတာ့တယ္ဗ်ာ…״ တဲလာဗီတြင္ ကိုဟင္၏ အႀကီအကဲမ်ားသည္လည္း သူ၏ အထီးက်န္ျဖစ္လာေသာ ဘဝကို နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကသျဖင့္ သူ အစၥေရးသို႔ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္လာသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေလသည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ
သူ မထမ တစ္ေခါက္ ျပန္လာၿပီး တစ္ႏွစ္နီးပါး အၾကာအတြင္ ျဖစ္သည္။ မိသားစုႏွင့္ ၾကာျမင့္စြာ ကြဲကြာေနရျခင္းေၾကာင့္ သူ႔တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အမွားအယြင္းမ်ား လုပ္မိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ေန႔တြင္ သူႏွင့္ ေရဒီယိုအသံဖမ္းသူ ဂီဒီယြန္တို႔ သတင္းေပးပို႔သည့္ ကိစၥၿပီးသည္ႏွင့္ ဂီဒီယြန္က ကိုဟင္အား တဲလာဗီသို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ခဲ့ရန္ အမိန္႔ခ်ေၾကာင္း ေျပာလိုက္ေလသည္။ ကိုဟင္သည္ ဤအမိန္႔ကို မဖီဆန္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း သူ ဒမတ္စကတ္မွ မထြက္ခြာမီ ကိုဟင္သည္ အလြန္ထူးျခားသည့္ ပါတီတစ္ခုကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေသြးထြက္သံယိုမႈ မ႐ွိေသာ အာဏာသိမ္းပြဲတစ္ခုတြင္ ဘတ္ဘ္ပါတီက အာဏာကို ရယူခဲ့ၿပီး ကိုဟင္၏ မိတ္ေဆြႀကီးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အယ္လ္ ဟာဖက္ဇ္သည္ သမၼတ ျဖစ္လာေလသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ေစာေစာပိုင္းတြင္ အယ္လ္ ဟာဖက္ဇ္သည္ သူ၏ တရားဝင္ အိမ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ မိုဟာဂ်ီရင္ နန္းေတာ္တြင္ ညစာစားပြဲတစ္ခု တည္ခင္းေလရာ အလီကိုဟင္ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အလီကိုဟင္သည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးအသစ္ျဖစ္သူ ဆာမီအယ္လ္ဂြန္ဒီႏွင့္ အတူတကြ ေရာက္သြားေသာအခါ သမၼတႀကီး အယ္လ္ ဟာဖက္ဇ္က သူ႔အား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုခဲ့ေလသည္။ အယ္လ္ ဟာဖက္ဇ္သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ယိုင္ေနေသာ အမိႏိုင္ငံအား ကူညီရန္ ေတာင္အေမရိကတြင္ ႀကီးပြားတိုးတက္ အလုပ္ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ သူ၏ လုပ္ငန္းႀကီးကိုပင္ စြန္႔လႊတ္လာခဲ့ေသာ မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္ ကိုဟင္အား အထူးခ်စ္ခင္ ေလးစားေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတႀကီးက အစိုးရ ဓာတ္ပုံဆရာတစ္ဦးကို ေခၚယူၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဦး တြဲ၍ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရန္ ေစခိုင္းခဲ့သည္။ သူသည္ ကိုဟင္အား လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ အနီးသို႔ ဆြဲေခၚလိုက္ၿပီး ေလသံျဖင့္ ဤသို႔ ေျပာလိုက္ပါသည္။
“ခင္ဗ်ား ေစတနာနဲ႔ ဝယ္ပို႔လိုက္တဲ့ သားေမႊးအက်ႌအတြက္ က်ဳပ္မိန္းမက ခင္ဗ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္တဲ့ဗ်ာ״
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္႐ွိသူ လူရြယ္သည္ မသိမသာ ဦးေခါင္းကို ညြတ္ျပလိုက္သည္။ ထိုသားေမႊးအက်ႌအတြက္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးက အကုန္ခံခဲ့ေသာ ေဒၚလာ ေထာင္ဂဏန္းမ်ားသည္ အလြန္တန္ဖိုး႐ွိေသာ အရင္းအႏွီး ျဖစ္လာမည္ဟု ကိုဟင္ သိ႐ွိလိုက္ေလသည္။ ကိုဟင္ အိမ္မွ ခြဲခြာသြားခ်ိန္တြင္ သူ၏ မိသားစု၌ လူဦးေရတိုးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သူ တဲလာဗီသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ေနာက္ ေမြးလာေသာ သူ၏ သမီးကေလး အီရစ္ကို (၃)လသမီးကေလးအျဖစ္ သူ ပထမဆုံး ျမင္ေတြ႕ရေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ ကိုဟင္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အခ်ိန္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဇနီးသည္ နာဒီယာႏွင့္ သမီးကေလး(၂)ေယာက္ကို ေခၚကာ ပင္လယ္ကမ္းနဖူးတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သည္။ တစ္ခါတရံ ပင္လယ္ကမ္းစပ္သို႔ သြားေရာက္အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတတ္ပါသည္။ သူတို႔မိသားစု အပန္းေျဖ ခရီးတိုေလးတစ္ခုပင္ ထြက္လိုက္ပါေသးသည္။ ကိုဟင္သည္ ေမာ့ဆက္ဌာနခ်ဳပ္မွ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား သူ႔ဘဝမွာ တန္ဖိုးအသာဆုံးေသာ မိန္းမ(၃)ေယာက္သာ ႐ွိေၾကာင္း၊ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ ေျပာျပေလ့႐ွိသည္။ ထိုေနာက္ ဇနီးႏွင့္ သမီးငယ္(၂)ေယာက္တို႔၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို သားေရပိုက္ဆံအိတ္ကေလး တစ္လုံးထဲတြင္ ထည့္ၿပီး ယူလာတတ္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ စိတ္မဝင္စားသူေရာ အနည္းငယ္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကိုပါ လိုက္လံ ျပသ႐ွာေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ မိသားစုႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္္ရႊင္ရႊင္ ေနထိုင္ရမည့္ တဒဂၤကာလ အေတာအတြင္းမွာပင္ ကိုဟင္ခမ်ာ ဒုကၡႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္။

ကာမီအာမင္ တားဘတ္စ္ ဟူေသာ ဘဝသို႔ ေျပာင္းလဲခံယူၿပီးသည့္ ေန႔မွစ၍ သူ၏ မူလဘဝမွန္သို႔ ျပန္ေျပာင္းေသာအခါ အေတာ္ပင္ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေလသည္။ တားဘတ္စ္ ဘဝႏွင့္ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ေနထိုင္ၿပီး ခ်ကခ်င္းဆိုသလို ဘဝျပန္ေျပာင္းရသည္မွာ ကိုဟင္အတြက္ အလြန္ခဲ့ယဥ္းေနပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕မူလ နာမည္အစစ္ကို သတိရေအာင္ အေတာ္ အာ႐ုံစိုက္ၿပီ ႀကိဳးစားေနရတယ္ဗ်ာ״ဟု ဒါးဗစ္ကို သူဖြင့္ေျပာျပ႐ွာေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ တစ္လခန္႔ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကိုဟင္သည္ သူ၏ တာဝန္ဝတၱရား႐ွိရာသို႔ ျပန္သြားရန္ စိတ္ဓာတ္ တက္တက္ႂကြႂကြ ႐ွိေနခဲ့ပါၿပီ။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ကိုဟင္သည္ ဆီးရီးယားသို႔ ျပန္ေရာက္လာၿပီး မၾကာျမင့္မီတြင္ သူ၏ နာမည္သည္ လူတိုင္းပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ေရးပန္းစားလာသည္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ ပါဝင္လာရန္ အလားအလာ အ႐ွိဆုံးေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ လူအမ်ားက ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကိုဟင္အား ႏိုင္ငံေရးျဖင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မွ ၾသဇာအာဏာ႐ွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားက ယုံၾကည္ခ်စ္ခင္ခဲ့ၾကၿပီး စီးပြားေရးေလာကတြင္လည္း သူသည္ လူအမ်ား၏ ေလးစားျခင္းကို ခံယူရေလသည္။ သူသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္သူတစ္ဦး အလိုလို ျဖစ္လာရေလသည္။ ေနာက္တက္လာမည့္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ သူ၏ နာမည္သည္ ေ႐ွ႕က ေျပးေနပါသည္။ သူႏွင့္ တစတစ ပိုမိုရင္းႏွီးလာေသာ သမၼတႀကီးကမူ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံအစည္တစ္ခု ေဖာ္ျပလာပါသည္။ သူ၏ အႀကံမွာ ကိုဟင္အား လက္႐ွိ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၏ လက္ေအာက္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခန္႔၍ ကာကြယ္ေရးဌာနကို ကိုင္ခိုင္းရန္ လက္သပ္ေမြးလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အလီကိုဟင္သည္ ဣေႁႏၵရရ ေနလိုက္သည္။ သူ႔အတြက္ ေကာင္းမြန္လာေသာ အေျခအေနႏွင့္ အလားအလာမ်ားကို အသုံးခ်ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူေျခသြက္လက္သြက္လို႔ မျဖစ္ပါ။ ကိုဟင္သည္ အလြန္ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ သမၼတႀကီး အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္အား မိမိသည္ ဤရာထူးႏွင့္ မတန္ေသးေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္သည္။ သူသည္ ဘတ္သ္ပါတီဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္ အလြန္ပင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လႈပ္႐ွားခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ပါတီဝင္သည္မွာ မၾကာေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွ ရာထူးတစ္ခုခုတြင္ တာဝန္ယူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မထိုက္တန္ေသးပါေၾကာင္း သမၼတႀကီးအား ႐ွင္းျပလိုက္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကိုဟင္သည္ သမၼတႀကီးအား အႀကံတစ္ခုျပဳလိုက္သည္။ သူ ေဗြႏိုးဇာရီသို႔ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရး ခရီးသြားလိုပါသည္တဲ့။ ေဗြးႏိုးဇာရီတြင္႐ွိေသာ ဆီးရီးယား လူခ်မ္းသာ အသိုင္းအဝိုင္းကို သမၼတႀကီး အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္ႏွင့္ ဘက္သ္ပါတီဝင္မ်ားအား ေထာက္ခံၾကရန္ ကိုဟင္က လႈံ႕ေဆာ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ ကိုဟင္က ကမန္းကတန္း ထပ္ေျပာလိုက္ပါေသးသည္။ ထိုခရီးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို မိမိဘာသာ မိမိက်ခံပါမည္တဲ့။ အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္သည္ သူ႔မိတ္ေဆြ၏ သစၥာ႐ွိမႈကို စိတ္ထဲဝယ္ စြဲမွတ္သြားၿပီး ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာပင္ သေဘာတူလိုက္ေလသည္။

အလီကိုဟင္၏ ေဗြးႏိုးဇာရီ ခရီးသည္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီမႈအတြက္ အလြန္ ေအာင္ျမင္႐ုံသာမက ဘက္သ္ပါတီ၏ ရံပုံေငြအတြက္ ေဒၚလာ(၉ဝဝဝ) ေကာက္ခံရ႐ွိခဲ့ေလသည္။ ကိန္းဂဏန္းကို အျပည့္ျဖစ္ေစလိုေသာ သေဘာႏွင့္ ကိုဟင္သည္ သူ၏ အိတ္ထဲမွ ေဒၚလာတစ္ေထာင္ ထပ္ေပါင္းၿပီး ရန္ပုံေငြ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းကို သမၼတႀကီး လက္ထဲသို႔ သူကိုယ္တိုင္ ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။ ေငြသည္ သိပ္မမ်ားလွေသာ္လည္း ကိုဟင္၏ စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တို႔ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အလီကိုဟင္သည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားထဲတြင္ ေ႐ွ႕တန္းက ပါေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာေပၿပီ။ သူသည္ သမၼတႀကီး အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္ ထံသို႔ မၾကာခဏ အလည္အပတ္ သြားေရာက္သည္။ သူသည္ သမၼတႀကီးကိုယ္စား လွ်ိဳ႕ဝွက္ခရီးတစ္ခုပင္ သြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းခရီးမွာ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံသို႔ သြား၍ သမၼတႀကီးအား ႏိုင္ငံေရးအရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာရန္ သိမ္းသြင္းေခၚေဆာင္ရသည့္ ခရီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆီးရီးယားျပည္ပ အသံလႊင့္ဌာန၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အလီကိုဟင္သည္ ေတာင္အေမရိကတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဆီးရီးယား အမ်ိဳးသားမ်ား တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာၾက၍ ဘတ္သ္ပါတီကို ေထာက္ခံၾကရန္ အသံလႊင့္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရေလသည္။ (ဤအသံလႊင့္ခ်က္ကို ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးက ဖမ္းယူနားေထာင္ခဲ့ေလသည္။ ေမာ့ဆက္သည္ ကိုဟင္ အေရးႀကံဳက ဆက္သြယ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ကိုဟင္ႏွင့္ ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ၿပီး ေပးထားခဲ့ေသးသည္။)

အလီကိုဟင္သည္ စစ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာသျဖင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံး ဆီးရီးယားနယ္စပ္႐ွိ အထူးလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာရန္ အလားအလာ႐ွိသူ တစ္ဦးအေနႏွင့္ သူသည္ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ်ားကို သိ႐ွိနားလည္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ကိုဟင္သည္ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္၏ ေတာင္ဘက္မ်က္ႏွာစာတြင္ ႐ွိေသာ စစ္တပ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ညလုံးေပါက္ ေနၿပီး လက္နက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ႔အား ႐ွင္းလင္းေျပာျပသည္ကို နားေထာင္ျခင္းသည္လည္း သဘာဝက်ပါသည္။ အလြန္ပင္ က်ယ္ေျပာေသာ စစ္နယ္ေျမႀကီးအတြင္း ႐ု႐ွားတို႔က သူတို႔၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေျမျပင္မွ ေဝဟင္သို႔ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ SAM ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ တင့္ကားပစ္ လက္နက္ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္ေပးေနျခင္းမ်ားကို ဆီးရီးယားတို႔က ကိုဟင္အား ျပသၾကပါသည္။ ထိုနယ္ေျမအတြင္းသို႔ စစ္လက္နက္မ်ား မည္သို႔ တင္သြင္းေရာက္႐ွိလာပုံ၊ အေရအတြက္ စုံၿပဳံမ်ားျပားလာပုံ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္တည္ေဆာက္ထားေသာ လက္နက္တိုက္မ်ားထဲတြင္ အခ်ိဳ႕သို႔ေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားပုံႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကို တုိင္းျပည္အႏွံ႔တြင္ ႐ွိေသာ စစ္စခန္းမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးပုံးမ်ားကို ကိုဟင္တစ္ေယာက္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕႐ွိမွတ္သားေလသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုေနရာမ်ားသို႔ သြားတိုင္း ေရာက္တိုင္း နာမည္ႀကီး အေပ်ာ္တမ္းဓာတ္ပုံဆရာသည္ သူ၏ ကင္မရာမ်ားကို ယူေဆာင္သြားၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္သည္ ကိုဟင္၏ သူလွ်ိဳသက္တမ္း တေလွ်ာက္တြင္ အျမတ္အထြက္ဆုံးေသာ ကာလပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ကူနီတရာ တည္းဟူေသာ စစ္ေရးအခ်က္အျခာက်သည့္ ၿမိဳ႕ကို ကာကြယ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ တစ္ခုလုံး၏ အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သူသည္ တဲလာဗီသို႔ တစ္ခါတည္းႏွင့္ အေရာက္ ပို႔ေပးႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ကိုဟင္ ပို႔လိုက္ေသာ အေသးစိပ္သတင္းမ်ားတြင္ အေျမာက္ႀကီးမ်ား အေျခတည္ထားသည့္ ကြန္ကရစ္ေအာက္ခုံမ်ား၏ အရြယ္အစား၊ တည္႐ွိသည့္ေနရာ၊ အျမင့္ႏွင့္ တင့္ကားမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာကားမ်ားကို ေလေၾကာင္းရန္မွ ကာကြယ္ဝွက္ထားႏိုင္သည့္ ဥမင္မ်ားႏွင့္ ေျမကတုတ္ႀကီးမ်ား၏ ေနရာအတိအက် ပါဝင္ေလသည္။ ကိုဟင္ ေပးပို႔ေသာ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ဆီးရီးယားသို႔ T.54 တင့္ကား အစီး(၂ဝဝ) ေရာက္လာသည့္ သတင္းလည္း ပါဝင္သည္။ ယင္းတင့္ကားမ်ားသည္ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံက အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသသို႔ ေပးပို႔မည့္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားထဲမွ ပထမ အသုတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ ဆိုဗီယက္တို႔ ေရးဆြဲသည့္ စီမံကိန္း အျပည့္အစုံတစ္ခုကို မိတၱဴမ်ားႏွင့္တကြ ေပးပို႔လိုက္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ကား အစၥေရးႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကို ဆီးရီးယားတို႔က အမွတ္တမဲ့ ဝင္ေရာက္၍ ခါးျဖတ္ တိုက္ခိုက္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းပို႔ၿပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံး ထုတ္လုပ္ေသာ MIG.21 တိုက္ေလယာဥ္၏ အနီးကပ္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ား ပို႔လိုက္ျပန္သည္။ ယင္းဓာတ္ပုံမ်ားသည္ အစၥေရး စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္႐ွိလာေသာ ပထမဦးဆုံး ရ႐ွိသည့္ ထိုေလယာဥ္၏ ဓာတ္ပုံမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

အလီကိုဟင္သည္ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕သို႔ တင္ပို႔ရန္ ျဖစ္သည့္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ သူ၏ မိုက္ခ႐ိုဖလင္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေ႐ွးေဟာင္းစားပြဲမ်ား၏ ေျခေထာက္ကို ထြင္း၍လည္းေကာင္း၊ ေႂကြအံပစ္သည့္ ကစားခုံမ်ားတြင္ အံဝွက္မ်ား ျပဳလုပ္၍လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းရန္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ၍ လုပ္ကိုင္ရ႐ွာသည္။ ေမာ့ဆက္ဌာနခ်ဳပ္မွ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကမူ အလီကိုဟင္ တစ္ေယာက္ အလုပ္မွ အနားယူလွ်င္ ပူပင္စရာ မ႐ွိ၊ စားပြဲခုံအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေရာင္းသည့္ လက္သမား လုပ္စားႏိုင္သည္ဟု ျပက္လုံးထုတ္ေနေလ၏။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ကိုဟင္သည္ တဲလာဗီမွ အေရးတႀကီး ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္ လက္ခံရ႐ွိသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ေရကို ဂါလိလီ ပင္လယ္ထဲမွ ပိုင္းလိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး သြယ္တန္း၍ တစ္ျပည္လုံးသို႔ ေရေပးရေလသည္။ ဂါလိလီပင္လယ္မွ ေရသည္ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္မွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္မွ ေရသည္လည္း ဘာနီယားခ္ႏွင့္ ဟတ္ဇ္ဘာနီ ျမစ္ႏွစ္သြယ္မွ စီးဆင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို ပင္ရင္းျမစ္(၂)သြယ္သည္ ဂိုလန္ေတာင္ကုန္းေဒသတြင္ ေပါင္းဆုံၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆီးရီးယားသည္ ဘာနီးယားခ္ႏွင့္ ဟတ္ဇ္ဘာနီ ျမစ္(၂)စင္းမွ ေရကို လႊဲေျပာင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံအား ေရျဖတ္ေတာက္ရန္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနေလသည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီ၌ အလက္ဇႁႏၵီးယားၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ အာရပ္ထိပ္သီး ကြန္ဖရင့္က ထုိစီမံကိန္းကို သေဘာတူၿပီးသား ျဖစ္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာသည္ ထိုစီမံကိန္းကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံခဲ့ေလသည္။ သူသည္ ဆီးရီးယားတို႔အား ဤစီမံကိန္းကို အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ တြန္းအားေပးေနေလသည္။ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ကုန္က်မည့္ ထိုလုပ္ငန္းကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ရန္ ယူဂိုဆလပ္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အီနာဂို ပ႐ိုဂ်က္ ကုမၸဏီအား ကန္ထ႐ိုက္ေပးလိုက္ေလသည္။ ျမစ္သြယ္မွ ေရသည္ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္ထဲသို႔ မစီးဆင္းရေလေအာင္ ေရမ်ားကို လႊဲေျပာင္းယူရန္ ထူးေျမာင္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းကို ယင္းကုမၸဏီက စတင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ယင္းအႏၲရာယ္သည္ စစ္ပြဲႀကီးတစ္ခုထက္ပင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေနပါသည္။ အလီကိုဟင္သည္ တဲလာဗီမွ ေအာက္ပါ အမိန္႔ကို လက္ခံရ႐ွိေလသည္။
“ဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံကို အေသးစိပ္ လိုခ်င္ပါတယ္… ပုံၾကမ္းေတြ ေျမပုံေတြနဲ႔ ဘယ္လို ပစၥည္းေတြ သုံးေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္ေနရာမွာ လုပ္ငန္းစေနတယ္ ဆိုတာကို အတိအက် သိခ်င္ပါတယ္… ဒီကိစၥကို ထိပ္တန္း ဦးစားေပအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ပါ…״
ကိုဟင္သည္ ေမာ့ဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စိတ္ဓာတ္ မက်ေစခဲ့ပါ။ သူ႔အဖို႔ ကံေကာင္းေသာ ႀကံဳႀကိဳက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ သူ၏ မိတ္ေဆြ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဟာတြမ္းသည္ ယင္းလုပ္ငန္းႀကီးကို တာဝန္ယူ ေစာင့္ၾကပ္ရသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တပ္မွဴးႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေလသည္။ ဟာတြမ္းသည္ ကိုဟင္အား လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလုံး၏ ပုံစံမ်ားႏွင့္ ပုံၾကမ္းမ်ားကို ဝမ္ေျမာက္ဝမ္းသာ ျပသခဲ့ေလသည္။ ထိုေနာက္ သူက အားရေက်နပ္စြာ ဤသို႔ ေျပာလိုက္ေသးသည္။

“ဒီေရေတြ ဘာပဲ ျဖစ္သြား ျဖစ္သြား၊ က်ဳပ္တို႔ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး… အစၥေရးေတြ ဒီေရကို မရရင္ ၿပီးတာပဲ သိလား…״
ဟာတြမ္းသည္ ကိုဟင္အား ယင္းလုပ္ငန္းကို တာဝန္ယူ ႀကီးၾကပ္ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးမွာ မစ္ခ်ယ္ဆက္ဘ္ ျဖစ္၍ သူသည္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲေပးရသည့္ လက္ဘႏြန္လူမ်ိဳး အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ေယာက္မွာ မူဟာမက္ ဘင္လန္ဒန္း ျဖစ္ၿပီး ေျမတူးျခင္း၊ ေျမညႇိျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည့္ ဘူဒိုဇာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ဘင္လန္ဒန္းက ကိုဟင္အား သူတို႔ အလုပ္စတင္ လုပ္ကိုင္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ မည္သို႔လုပ္ၾကမည္ကို အေသးစိပ္ျပသရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ေမာ့ဆက္၏ သူလွ်ိဳကလည္း ဤေနရာမွ ေျမကြက္မ်ားကို သူဝယ္ယူလိုေၾကာင္း အမွတ္တမဲ့ ဝင္ေထာက္လိုက္သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးအတြက္ ေငြပိုေငြလွ်ံ ထြက္လာတာေပါ့ဗ်ာ״ဟုလည္း ေျပာလိုက္ေသးသည္။ ကိုဟင္ ေပးလိုက္ေသာ မက္လုံးကို သေဘာက်သြားေသာ ဘင္လန္ဒန္းသည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ သူ၏ ဧည့္သည္ေတာ္အား ထိုေဒသ၏ ေျမပုံႏွင့္ ပုံၾကမ္းမ်ားကို အိမ္ယူလ်က္ ေနာင္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္မည့္ ေျမကြက္မ်ား၏ အလားအလာကို စိမ္ေျပနေျပ ေလ့လာေစခဲ့ပါသည္။ ကိုဟင္သည္ သူ႔လက္ထဲသို႔ ေရာက္လာေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တစ္ခုမက်န္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူခဲ့သည္။ သူသည္ ယင္းလုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုလုံ၏ စီမံကိန္းမ်ား အားလုံးကို (၃)လအတြင္းမွာပင္ ေမာ့ဆက္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

တူးေျမာင္းေဖာက္မည့္ေနရာ၊ ယင္းကို ကာကြယ္ထားမည့္ စစ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အဆင့္လိုက္ ၿပီးစီးမည့္ ရက္အတိအက် စသည္တို႔ကို သူေပးပို႔ခဲ့သည္။ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးက မသိေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုပါ သူထည့္သြင္း ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ယင္းမွာ ေရျမန္ျမန္ကုန္သြားေစရန္ ေရစုတ္စက္ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္၍ ေရကို စုတ္ထုတ္ပစ္မည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကိုဟင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလတြင္ အစၥေရးသို႔ တတိယ အေခါက္ျပန္လာေသာအခါ သူ၏ အႀကီးအကဲမ်ားက သူသည္ နားရက္ျပည့္ျပည့္ဝဝ ခံစားထိုက္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အေခါက္ျပန္လာၿပီးေနာက္ ကိုဟင္ မျပန္ရသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္္ပင္ ႐ွိခဲ့ေပၿပီ။ ယခုတစ္ႀကိမ္ သူျပန္လာေသာအခါ သူ၏ တတိယေျမာက္ ကေလးေမြးဖြားသည္ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္သျဖင့္ မိသားစုႏွင့္အတူတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ကေလးမွာလည္း သူအေမွ်ာ္လင့္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရေသာ သားေယာက်္ားေလး ျဖစ္ပါသည္။ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားေနရေသာ ဖခင္ ကိုဟင္သည္ သားျဖစ္သူ ေ႐ွာေၾကာင့္ သူ႔ရင္ထဲ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို သူ မမ်ိဳသိပ္ႏိုင္ခဲ့႐ွာေခ်။ သူသည္ သူ႔သားေလးအား ဂ်ဴးထုံးစံအတိုင္း ေရႊပန္းထိပ္ျဖတ္ေပးသည့္ အခမ္းအနားသို႔ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးမွ သူႏွင့္ သိသူမွန္သမွ် ဖိတ္ၾကားရန္ ဆႏၵ႐ွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ စပ္စုေသာ အိမ္နီးနားခ်င္းကိုပါ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ယင္း အခမ္းအနားတြင္ အျမင္အားျဖင့္ ထူးဆန္းေသာ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္ လူစိမ္းမ်ား တက္ေရာက္လာမည္ဆိုပါက မွားယြင္းလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဟင္အား အႀကီးအကဲမ်ားက ေခ်ာ့ေမာ့ေျပာဆိုၾကရသည္။

ဖခင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူျခင္း ျဖစ္ရေသာ္လည္း ကိုဟင္သည္ အလုပ္ပင္ပန္းမႈဒဏ္ကို ခံေနရေၾကာင္း သိသာထင္႐ွားေနေပသည္။ ကိုဟင္သည္ ဒမတ္စကတ္တြင္ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအျပင္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းလည္း အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ကိုင္ေနရေပသည္။ တေနကုန္ တပင္တပန္း လုပ္ကိုင္ၿပီးသည္ႏွင့္ သူစုေဆာင္း ရ႐ွိထားသည့္ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းရသည္။ ထို႔ေနာက္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးျခင္း၊ မွတ္စုအက်ဥ္းမ်ား ေရးျခင္း။ စကားဝွက္မ်ားအျဖစ္သို႔ ျပန္ဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ထိုကားဝွက္မ်ားကို တဲလာဗီသို႔ ခ်က္ခ်င္း အသံလႊင့္စက္ႏွင့္ ေပးပို႔ရျပန္သည္။ ကိုဟင္သည္ မၾကာခဏဆိုသလို ေနာက္တစ္ေန႔ အ႐ုဏ္လာသည္အထိ အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ မိုက္ခ႐ုိဖလင္မ်ား ကူးယူတတ္ပါသည္။ ထိုကိစၥမ်ားအျပင္ သူသည္ သူ၏ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရျပန္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ပါတီေပးျခင္း၊ သူတို႔ ဖိတ္ၾကားေသာ ပါတီပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း၊ သူတို႔၏ လိုဘတ္ကေလးမ်ားကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္၍ သူတို႔၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ရယူႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ အလီကိုဟင္ ဒမတ္စကတ္တြင္ ေနထိုင္ရသည့္ ဘဝသည္ စည္းစိမ္ယစ္မူးၿပီး ဇိမ္က်က်ေနရေသာ ဘဝမဟုတ္ပါ။ သူ႔ခမ်ာ တစ္ေန႔လွ်င္ နာရီ(၂ဝ) အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ ေန႔မ်ားလည္း မနည္းေတာ့ပါ။ အလုပ္ပင္ပန္းသျဖင့္ ရန္သူႏိုင္ငံတစ္ခုတတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ေနရသျဖင့္ စိတ္ဓာတ္အရ လြတ္လပ္မႈ မ႐ွိဘဲ စိတ္ပင္ပန္းျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ကိုဟင္၏ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ သေဘာထားသည္ ေျပာင္းလဲလာရေလသည္။

ကိုဟင္ မိသားစုမ်ားသည္ ထိုေျပာင္းလဲမႈကို ရိပ္မိခဲ့ပါသည္။ တစ္ေန႔တြင္ ကိုဟင္၏ မိခင္ႀကီးက သူ႔အား သူမ ငယ္စဥ္ အလက္ပိုၿမိဳ႕တြင္ ခ်က္တတ္ခဲ့ေသာ ကိုဟင္ႀကိဳက္သည့္ ဆီးရီးယား ဟင္းလ်ာတစ္မ်ိဳး ခ်က္ျပဳတ္ေပးမည္ စားမည္ေလာဟု ေမးမိသည္။ “အို… ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီဟင္းကို အၿမဲပဲ စားေနရတယ္״ဟု သူက တုံးတိတိ ျပန္ေျပာလိုက္သည္။ ဤကဲ့သို႔ မေျပမလည္ ဆက္ဆံမႈသည္ ကိုဟင္၏ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္တြင္ တစ္ခါမွ် မေပၚေပါက္ခဲ့ပါ။ သူသည္ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးၿပီး စိတ္႐ွည္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ သူ၏ မိသားစုကို ေျပာျပထားသလို ဥေရာပတြင္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ သူ၏ အေျဖျဖစ္ေသာ “ဆီးရီးယားအစားအစာကို အၿမဲစားေနရတယ္״ဟူေသာ အခ်က္သည္ အကြက္မွားပင္ ျဖစ္သည္။ မိသားစုႏွင့္ မဟုတ္ပဲ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ ယင္းအကြက္မွားမ်ိဳး သူျပဳလုပ္မိပါက သူ၏ အသက္ပင္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေလသည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္လည္း သူသည္ သူ၏ ညီျဖစ္သူ ေမာရစ္ထံ သြားေရာက္လည္ပတ္ရာ သူ၏ တူမေလးတစ္ေယာက္အား ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ ဖားရက္ ပန္းခ်ီျပတိုက္မွ ဝယ္လာသည္ဆိုေသာ အ႐ုပ္ကေလးတစ္႐ုပ္ သူေပးလိုက္သည္။ ေမာရစ္က သေဘာ႐ိုးႏွင့္ “အိုး အကိုႀကီး ပဲရစ္ကို မၾကာခင္က ေရာက္ခဲ့တယ္ ဟုတ္လား״ဟု ေမးလိုက္မိသည္။ ကိုဟင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့၍ ပဲရစ္သို႔ မေရာက္သည္မွာ လေပါင္းအေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီဟု ေျပာလိုက္ေလသည္။ ကိုဟင္၏ အေျဖသည္ ေမာရစ္၏ စိတ္ဝယ္ သိခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစေတာ့သည္။
“ဟင္… ဒီလိုဆို အစ္ကိုႀကီး ဒီလက္ေဆာင္ကို ပဲရစ္က ဘယ္လို ရခဲ့တာလဲ״

ေမာရစ္က ဤသို႔ ေမးလိုက္ေသာအခါ ကိုဟင္သည္ ညီျဖစ္သူအား ျပန္ေအာ္လိုက္မိသည္။
“ေနပါအုံး မင္းက ငါ့ကို လိမ္ေနတယ္ဆိုလို႔ ဆိုခ်င္တာလား။ ငါ့ကို မယုံလို႔ စစ္လား ေဆးလား လုပ္ေနတယ္… ဟုတ္လား။ ငါ့ကိစၥကို ဝင္မစပ္စုနဲ႔ သိလား…״
ကိုဟင္ ဤသို႔ ေဒါသႀကီးမႈသည္ သူ၏ နဂိုစ႐ုိက္ မဟုတ္ပါ။ ညီအစ္ကိုခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲေစႏိုင္သည့္ ေျပာဆိုခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာရစ္သည္ မူလကပင္ သူ႔အစ္ကို လုပ္ေနေသာ အလုပ္မ်ားကို သံသယျဖစ္ေနသျဖင့္ ခံစားမႈ မျဖစ္ေပၚခဲ့ေပ။ “ထန္းသီးေႂကြခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္״ဆိုေသာ စကားအတိုင္း ႀကံဳႀကိဳက္သည့္ျဖစ္ရပ္မွာ ေမာရစ္သည္ ေမာ့ဆက္ဌာခ်ဳပ္တြင္ ေရဒီယိုအသံဖမ္းသူအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာရစ္သည္ ဒမတ္စကတ္မွ ေန၍ အလြန္တန္ဖိုး႐ွိလွေသာ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ားကို ေမာ့ဆက္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ျပန္ပို႔ေပးေနေသာ ထိပ္တန္းသူလွ်ိဳအေၾကာင္းကို သိ႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္ အေတာ္မ်ားမ်ားအား ေျပာမျပထားသကဲ့သို႔ သူ႔ကိုလည္း ဤထိပ္တန္းသူလွ်ိဳ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိမေပးထားပါ။ သို႔ေသာ္ ေမာရစ္သည္ တျဖည္းျဖည္း အထက္ပါ ထူးဆန္းေသာ ႀကံဳႀကိဳက္မႈကေလးမ်ားကို ရိပ္မိလာေလသည္။ ဒမတ္စကတ္မွ ေမာ့ဆက္သူလွ်ိဳသည္ သူ႔သမီးငယ္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ေမြးေန႔ျဖစ္ပါေစဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာသတင္းမ်ား ပို႔သည့္အခါတိုင္း ေမာရစ္ သတိထားမိသည့္အခ်က္မွာ ယင္းေမြးေန႔ရက္သည္ ကိုဟင္၏ သမီးတစ္ေယာက္ေယာက္၏ ေမြးေန႔ႏွင့္ တိုက္ေနသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဤႀကံဳႀကိဳက္မႈေလးမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာၿပီး ကိုဟင္ အစၥေရးသို႔ ေရာက္ေနသည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ ဒမတ္စကတ္မွ သတင္းပို႔သံ တိတ္ဆိတ္ေနျခင္းက အထက္ပါ အခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသထူေလေတာ့သည္။ ေမာရစ္က သူ၏ အစ္ကိုႀကီးသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းသူလွ်ိဳျဖစ္ေၾကာင္း တပ္အပ္သိ႐ွိသြားေလေတာ့သည္။ ဤသို႔ သိ႐ွိလာေသာအခါ ေမာရစ္သည္ မေဖာ္ျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ဝမ္းသာမႈ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ သူသည္ အၿမဲတမ္း သူ၏ အစ္ကိုႀကီးကို ေလးစားၾကည္ညိဳခဲ့သူ ျဖစ္သျဖင့္ ယခုမူ ပို၍ပို၍ပင္ ေလးစားၾကည္ညိဳလာခဲ့ေပသည္။ သူသည္ ကိုဟင္အား သူ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည့္ဘဝကို သိေၾကာင္း ေျပာခ်င္သည္မွာ ေသလုနီးပါး ျဖစ္ေန႐ွာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမာရစ္သည္ ခ်ဳပ္တည္းထားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ကိုဟင္၏ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈကို မထိခိုက္ေစလိုပါ။ ကိုဟင္၏ ညီတစ္ဦးျဖစ္သူ အီဖာရီယမ္သည္လည္း အျဖစ္မွန္ကို ရိပ္ထားမိပါသည္။ ကိုဟင္သည္ သူ႔အတြက္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ ႐ွဴးဖိနပ္ တစ္ရံ ဝယ္လာခဲ့သည္။ အီဖာယမ္သည္ ဖိနပ္ေပၚ၌ အာရပ္ဘာသာျဖင့္ နံပါတ္ေရးမွတ္ထားေၾကာင္း သိ႐ွိသည္။ ကိုဟင္က ဖိနပ္ကို တူရကီႏိုင္ငံမွ ဝယ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာေသာအခါ သူ သိပ္မယံုၾကည္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဘာမွ် မေျပာဘဲ ေနလိုက္သည္။ တစ္ေန႔ ကိုဟင္တို႔ မိသားစုသည္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ေတြ႕ဆုံၾကစဥ္ ကိုဟင္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သူ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကို ေဖာ္မိလိုက္သည္။ သူတို႔အားလုံးအတြက္ အာရပ္ဘာသာစကားသည္ မိခင္ဘာသာစကား ျဖစ္သျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း မၾကာခဏ ယင္းဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။

အာရပ္ဘာသာစကား ေျပာသူမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုေသာအခါ ေလယူေလသိမ္ကို ခ်က္ခ်င္း သိ႐ွိၾကေလသည္။ ကိုဟင္ စကားေျပာေသာအခါ လူတိုင္းက သူ၏ ေလသံသည္ ဆီးရီးယား ေလသံျဖစ္ေနၿပီး ငယ္စဥ္ကတည္းက သူ႔ကို ေျပာဆိုသုံးစြဲခဲ့သည့္ အီဂ်စ္ေလသံ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း သတိျပဳမိၾကသည္။ ကိုဟင္၏ မိခင္ႀကီးသည္ ဤအခ်က္ကို ပထမဦးဆုံး ရိပ္မိသူ ျဖစ္သည္။ သူမသည္လည္း ေမာရစ္ႏွင့္ အီဖာရီယမ္တို႔ကဲ့သို႔ မည္သူ႔ကိုမွ် ထုတ္မေျပာခဲ့ေပ။ ကိုဟင္ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းကို သူတစ္ပါးထက္ ပိုသိသူမွာ သူ၏ ဇနီး နာဒီယာ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတတ္ၿပီး တစ္ခါတရံတြင္ သုန္မုန္ေနတတ္ပါသည္။ သူတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ အတူတကြ ႐ွိေနၾကစဥ္ ကိုဟင္သည္ ေငးငိုင္ေနၿပီး ငူငူႀကီး ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ နာဒီယာသည္ ကိုဟင္၏ အလုပ္သည္ မည္သည့္အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ သိေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ညီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထုတ္မေျပာခဲ့႐ွာေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအႀကိမ္တြင္မူ နာဒီယာသည္ ကိုဟင္အား မိမိမည္မွ် ယုံၾကည္ေၾကာင္း ျပသခ်င္စိတ္ ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ သူမ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ သိထားသည့္အခ်က္ကို ထုတ္ေျပာလိုက္ပါသည္။
“ကၽြန္မေလ…ေဗြးႏိုးဇာရီကို ႐ွင္ မသြားခင္ကတည္းက ကၽြန္မ သိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ ႐ွင့္အတြက္ စိတ္လက္မခ်ျဖစ္ၿပီး ပူပန္ေနေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးကို ႐ွင့္ေခါင္းထဲ မေရာက္ေစခ်င္ပါဘူး״ နာဒီယာက ၿပဳံး၍ ထပ္ေျပာလိုက္ျပန္သည္။

“ကဲ ဒီေတာ့ ကၽြန္မလဲ ႐ွင့္လို အစၥေရးႏိုင္ငံသားေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္တာပဲေပါ့ေနာ္…״
ေမာ့ဆက္ဌာနခ်ဳပ္မွ ကိုဟင္၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ သူ၏ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္မႈကို သိ႐ွိၾကသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ခြင့္ရက္မ်ား ခံစားခြင့္ျပဳၾကေလသည္။ ဒမတ္စကတ္သို႔ ျပန္မသြားရန္ ကိုဟင္က ဆုံးျဖတ္၍ အျခားတရပ္ကို ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုပါက သူတို႔ ကန္႔ကြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သူ႔အား ေျပာျပၾကေလသည္။ လူတိုင္း ေတြးၾကည့္ေမွ်ာ္ၾကည့္သည္ထက္ ပို၍ ကိုဟင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔ေသာ္ ကိုဟင္သည္ တာဝန္ဆိုသည္မွာ အျခားမည္သည့္ အေၾကာင္းထက္မဆို အေရးႀကီးသည္ဟု ခံယူခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူက သူ၏ အႀကီးအကဲမ်ားကို ဤအရာသို႔ ျပန္ေျပာခဲ့ပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္သြားရအုံးမယ္ ဒမတ္စကတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္လုပ္စရာေတြ ႐ွိေနပါေသးတယ္။ ဒီအလုပ္ေတြ ၿပီးစီးရင္ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာပါ့မယ္״
ကိုဟင္၏ ခြင့္ရက္ကုန္ခါနီးတြင္ သူႏွင့္ နာဒီယာ ႏွစ္ဦးသား ပင္လယ္ကမ္းေျခၿမိဳ႕ကေလး တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေကဆားရီးယားသို႔ အတူတကြ အနားယူရန္ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဇနီးေမာႏွံ အတူတကြ ေနရသည့္ ေနာက္ဆုံးညတြင္ သူတို႔သည္ ေျမထဲပင္လယ္ကို အေပၚစီးမွ ျမင္ေနရေသာ စထရာတြန္ ဟိုတယ္တြင္ ညစာစားၾကသည္။ ထိုအခါ ကိုဟင္သည္ ဇနီး နာဒီယာအား သူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဖြင့္ေျပာခဲ့ပါသည္။ “ငါေလ မင္းနဲ႔ ကေလးေတြကို ခြဲၿပီး ေနရတဲ့ဘဝကို မလိုခ်င္ဘူး… ၿငီးေငြ႕လာၿပီကြာ… ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ခါ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို သြားရအုံးမယ္၊ ငါျပန္ေရာက္လာရင္ေလ မင္းအနားက တစ္ဖဝါးေတာင္ မခြာေတာ့ဘူးဆိုတာ ကတိေပးပါတယ္။ တစ္ရက္ကေလးေတာင္ မခြဲခြာေတာ့ဘူး သိလား…״ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ခြဲခြာၾကရေသာအခါ နာဒီယာသည္ ဝမ္းနည္းလြန္းသျဖင့္ ခ်ဳံးခ်ငိုေႂကြးခဲ့႐ွာသည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၏ ညတစ္ည
ညအေမွာင္ထုကို အ႐ုဏ္ဦးက တြန္းၿဖိဳလိုက္ေသာအခါ ေပၚေပါက္လာသည့္ နံနက္ခင္း၌ မိုးေျပးကေလး ရြာခ်ေနပါသည္။ အလီကိုဟင္သည္ သူ၏ အသံလႊင့္စက္အနီးတြင္ ႐ွိေသာ အိပ္ရာေပၚတြင္ ပက္လက္လွန္ေနသည္။ သူသည္ သူ မၾကာမီက ေပးပို႔ၿပီးစီးသြားေသာ သတင္း႐ွည္တစ္ပုဒ္အတြက္ တဲလာဗီမွ တုံ႔ျပန္မႈကို ေစာင့္ဆိုင္းေနပါသည္။ ညက သူႏွင့္ အတူညစာစားခဲ့သည့္ သူ၏ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြ ဆာလင္ဟာဟြမ္း ထံမွ သမၼတ အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္ႏွင့္ ဆီးရီးယား ေထာက္လွမ္းေရးဌာနအႀကီးအကဲမ်ား၏ စစ္ေရးအရ အေရးပါသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို သူသိ႐ွိခဲ့ပါသည္။ သူတို႔သည္ ပါလက္စတိုင္း ေျပာက္က်ားအဖြဲ႕ငယ္ကေလးမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းေပးၿပီး တစ္ခုုတည္းေသာ ညီညြတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္သမား၏ အဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခု အျမန္တည္ေဆာက္ေပးရန္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေနပါသည္။ ထိုလူမ်ားကို ဆီးရီးယား စစ္စခန္းမ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးၿပီး အစၥေရးနယ္ေျမအတြင္း ေျပာက္က်ားစစ္ ဆင္ႏႊဲေစမည္ ျဖစ္သည္။
“က်ဳပ္တို႔တေတြ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားက လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲကို အတုယူၿပီး ဂ်ဴးေတြကို ေမာင္းထုတ္ရမွာပဲ။ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ေနာင္ေတာ္ေတြ ေျမာက္အာဖရိကမွာ ႐ွိတဲ့ ျပင္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ေတြကို တိုက္ထုတ္သလိုေပါ့ဗ်ာ״ဟု ဟာဟြမ္းက ကိုဟင္အား ေျပာခဲ့သည္။

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္းမွာပင္ အထူးသတင္းဖို႔သူလည္း အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ အေရာက္ေပးပို႔ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ကိုဟင္သည္ သူ၏ နာရီကို တစ္ခ်က္လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။ (၈)နာရီ ႐ွိပါၿပီ။ သူသည္ သူ၏ အသံဖမ္းစက္ခလုတ္ကို အသာအယာ ကိုင္လိုက္ၿပီး ေမာ့ဆက္ဌာနခ်ဳပ္က ခါတိုင္း ေပးပို႔ေနက်ျဖစ္သည့္ လမ္း႐ွင္းပါသည္ ဆိုေသာ သေကၤတကို သူရမည့္ေနရာသို႔ တိတိက်က် ေရာက္ေအာင္ လွည့္လိုက္သည္။ ႐ုတ္တရက္ သူ၏ အခန္းတံခါးမကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ထု႐ိုက္သံၾကားလိုက္ရသည္။ ကိုဟင္ ဘာမွ် မလုပ္ႏိုင္မီ သစ္သားတံးခါးရြက္သည္ အစိတ္စိတ္ကြဲၿပီး ပစၥတိုကိုင္ထားၾကေသာ လူ(၈)ေယာက္ အတင္းဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ သူတို႔ကား အရပ္ဝတ္အရပ္စားႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ကမီးအာမင္ တားဘက္စ္သည္ သူ၏ လက္တစ္ဖက္ႏွင့္ အသံလႊင္စက္ကို ခပ္ျမန္ျမန္လွမ္းအုပ္လိုက္ေသာအခါ ပစၥတို(၂)လက္သည္ သူ၏ ဦးေခါင္းကို ေတ့ထားလိုက္ေလသည္။
“မလႈပ္နဲ႔ေနာ္…״
ထိုလူမ်ားက သူ႔အား ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။ သူ၏ အိပ္ရာေဘးသို႔ အတင္းတိုးဝင္လာသူမွာ ယူနီေဖာင္းဝတ္ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုဟင္သည္ ထိုသူအား ခ်က္ခ်င္း မွတ္မိလိုက္ပါသည္။ သူသည္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အာမက္ ဆိုေဝဒါနီ ျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္းၿပီးဆုံးျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ေပၿပီ။

ေနာင္ေသာအခါ လက္ဘႏြန္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ရာ၌ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီက သူ ကမီးအာမင္ တာဘက္စ္ကို မသကၤာခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“က်ဳပ္ သူ႔ေနာက္က လိုက္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ သူ႔ အခန္းကို လာတဲ့သူ သူ႔အခန္းက ထြက္လာတဲ့ လူေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚမွာ အသံလႊင္စက္ ေကာင္းကင္ႀကိဳးကို က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ သူမွာ႐ွိတဲ့ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ေတြရဲ႕ နာမည္စာရင္းကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ သူဟာ ေတာ္ေတာ္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ သူလွ်ိဳတစ္ေယာက္ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ က်ဳပ္သိခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ တယ္လီဖုန္းကိုလည္း က်ဳပ္တို႔ ၾကားျဖတ္နားေထာင္းထားၿပီး သူ႔ရဲ႕ စာေတြပါ ဖြင့္ဖတ္ခဲ့ပါတယ္״
စင္စစ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီသည္ အမွန္မေျပာဘဲ ၿဖီးျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မိေနၿပီမို႔ သူ႔အတြက္ ၿဖီးရန္ အေၾကာင္းခိုင္လုံေနၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။ ဒမတ္စကတ္တြင္ ကမီးအာမင္ တားဘက္စ္ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ (၃)ႏွစ္တာ ကာလပတ္လုံး သူဟန္ေဆာင္ယူထားေသာ ဘဝကို မည္သူကမွ် သံသယစိုးစဥ္း မ႐ွိခဲ့ပါ။ သူ၏ မည္သည့္ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမွ် ေနာက္ေယာင္ခံ၍ အလိုက္မခံရပါ။ အဖမ္းအဆီးလည္း မခံရပါ။ မယုံသကၤာမႈျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလည္း မခံရပါ။ ကိုဟင္ကို ဖမ္းမိျခင္းသည္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီ သတိဝီရိယႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္၍လည္း မဟုတ္ပါ။ ကိုဟင္၏ အကြက္မွားေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အလီကိုဟင္ကို ဖမ္းမိျခင္းသည္ အနီးတြင္႐ွိေသာ အိႏၵိယသံ႐ုံးမွ ေရဒီယိုအသံဖမ္းသူမ်ားက လေပါင္းမ်ားစြာကပင္ တင္ျပထားေသာ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနပါသည္။

နယူးေဒလီသို႔ အသံလႊင့္ေပးပို႔ေနေသာ သူတို႔၏ သတင္းမ်ားတြင္ ေလလိႈင္းအေႏွာင့္အယွက္မ်ား ဝင္ေနပါသည္ဟု သူတို႔က ဆီးရီးယား အစိုးရအား တိုင္တန္းခဲ့ၾကသည္။ ဆီးရီးယား အာဏာပိုင္မ်ားက ထိုအေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနသည့္ ပင္ရင္းေနရာကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူတို႔တြင္ ႐ွိေသာ စက္ကိရိယာမ်ားက သိပ္ေခတ္မမွီသျဖင့္ မေတြ႕႐ွိၾကေခ်။ မည္သို႔မည္ပုံ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယေန႔တိုင္ မည္သူမွ် မသိၾကရပါ။ အနီးဆုံး ခန္႔မွန္းသိ႐ွိသည့္ အခ်က္မွာ ဆီးရီးယားတြင္ (၂)ႏွစ္ေက်ာ္မွ် အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ဆိုဗီယက္အႀကံေပးအရာ႐ွိမ်ားအား ထိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို ကူညီေျဖ႐ွင္းေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခဲ့သည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ အိႏၵိယသံ႐ုံး အနီးမွေန၍ တရားမဝင္ေသာ သတင္းမ်ားကို အသံလႊင့္စက္ႏွင့္ ေပးပို႔ေနေၾကာင္း သူတို႔ သိ႐ွိလာေလသည္။ ႐ု႐ွားတို႔ ဆီးရီးယား၌ အသုံးျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေမာ္စကိုမွ တမင္ေပးပို႔လိုက္သည္ဟု ထင္ရေသာ ကမၻာတြင္ ေခတ္မီဆုံးျဖစ္သည့္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာ ဤ႐ွာေဖြေရးစက္မ်ားသည္ ဆီးရီးယား တပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္တဝိုက္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ စတင္ေရြ႕လ်ားကာ စုံစမ္းေလေတာ့သည္။ လိုက္လံ ႐ွာေဖြေနသူမ်ားသည္ အလီကိုဟင္ အသံလႊင့္ေပးပို႔ေနေသာ အသံကို ဖမ္းယူမိေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုဟင္သည္ ထိုအသံဖမ္းသူမ်ား ခ်က္ခ်င္း သူ၏ ေနရာကို သိ႐ွိသြားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သတင္းကို ႐ွည္လ်ားစြာ ေပးပို႔ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုဟင္ကို မဖမ္းမီ တစ္ညက သူ႔အိမ္အနီးက အိမ္ကို သတင္းပို႔ေနသည့္ ေနရာထင္မွတ္ၿပီး ဝိုင္းဝန္းထားကာ အေပၚထပ္မွ ေအာက္ထပ္အထိ အခန္းေစ့ ႐ွာေဖြခဲ့ၾကပါသည္။

အလီကိုဟင္ ဤကိစၥကို ဘာမွ် မသိ႐ွာေပ။ သူသည္ သတိပိုမိုထား လိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဘက္မွ သတိေပးေသာ အခ်က္ျပမီးမ်ားက ထင္ထင္႐ွား႐ွား ျပသေနပါသည္။ သူ႔ကို မဖမ္းဆီးမီ (၂)ညအလိုတြင္ သူသည္ တဲလာဗီသို႔ သတင္းပို႔ရင္း သူ၏ အခက္အခဲကို ေျပာျပခဲ့႐ွာသည္။ သူသည္ သတင္းပို႔ရာ၌ ခါတိုင္းႏွင့္ မတူေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ပိတ္ထားမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႐ွိသည္ဟု ေျပာျပလိုက္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ မလာေသာအခါ သူသည္ ဓာတ္ခဲမ်ားကို သုံး၍ သတင္းပို႔ေလေတာ့သည္။ သူ႔ကို ဖမ္းဆီးသည့္ နံနက္ကလည္း သူတို႔ရပ္ကြက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ မလာပါ။ ကိုဟင္သည္ ဓာတ္ခဲမ်ား သုံး၍ သတင္းပို႔ျပန္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကို ေပးလိုက္ မေပးလိုက္ လုပ္ေနျခင္းကို သူ မသိ႐ွိေတာ့ေခ်။ သူ႐ွိိေနသည့္ ေနရာကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ လြယ္ကူလွေပသည္။ သူ၏ အသံလႊင့္စက္ တစ္လုံးတည္းသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ မလာခ်ိန္၌ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ကိုဟင္ ေနသည့္ အေဆာက္အအုံကို အသံလႊင့္ေနသည့္ ပင္ရင္းေနရာဟု သိ႐ွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ႐ွ႐ွားတို႔သည္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အိမ္ေခါင္မိုးကို စတင္႐ွာေဖြခိုင္းေလသည္။ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚတြင္ သူတို႔သည္ ေကာင္းကင္ႀကိဳးကို ခလုတ္တိုက္မိၿပီး ႀကိဳးသည္ အလီကိုဟင္၏ အခန္းထဲသို႔ ဝင္သြားေၾကာင္း သိ႐ွိေလေတာ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ သမၼတႀကီး အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္ ထံသို႔ သတင္းပို႔လိုက္ေလသည္။ သမၼတႀကီးက မယုံၾကည္ေလာက္ေအာင္ အံ့ၾသသြားရၿပီး စိတ္လည္း အေတာ္ ထိခိုက္သြားေလသည္။ သူ အလြန္ယုံၾကည္ခဲ့ေသာ သူ၏ မိတ္ေဆြသည္ သူ႔အား သစၥာေဖာက္ခဲ့ေပၿပီ။ ဆိုေဝဒါနီက သူလွ်ိဳကို လႊတ္ထားၿပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္လွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု အႀကံျပဳလိုက္သည္။ သူက ကိုဟင္ကို တည္ၾကက္လို ေထာင္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ အျခား အသံလႊင့္ေအာ္ပေရတာမ်ားအျပင္ သူ႔ကို ကူညီေနၾကေသာ သစၥာေဖာက္မ်ား၏ နာမည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လိုပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီသည္ ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႐ွိသူျဖစ္သျဖင့္ ဤကိစၥကို အစြမ္းကုန္ အျမတ္မထုတ္ရန္ စိတ္အားသန္ေနပါသည္။ အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္ကလည္း ဆိုေဝဒါနီအား ဤကိစၥ လုံးဝ တာဝန္ယူေစပါက သူႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ႏိုင္ငံေရး က်ဆုံးခန္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း သိျမင္လိုက္သည္။ သူသည္ ကမီတားဘက္စ္ကို ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ျပည္သူလူထုအား ေလာေလာဆယ္ အသိမေပးရန္လည္း မွာၾကားလိုက္သည္။
“ဒီကိစၥဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးနဲ႔လည္း မပတ္သက္ေစနဲ႔ေနာ္״ဟု အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္က သတိေပးထားခဲ့ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီသည္ ကမီးအာမင္ တားဘက္စ္၏ အခန္းထဲသို႔ အတင္းခ်ိဳးေဖာက္ ဝင္ေရာက္လာစဥ္က သူလွ်ို၏ မူလဇာစ္ျမစ္ အစစ္အမွန္ကိို လုံးဝမသိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူလွ်ိဳကို တဲလာဗီက ေငြးေပးခိုင္းေစေၾကာင္း ခန္႔မွန္းၾကည့္လွ်င္ လြယ္ကူစြာ သိႏိုင္ေသာ္လည္း သူလွ်ိဳသည္ မည္သူမည္ဝါအတြက္ ေထာက္လွမ္းျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း တိတိက်က် သူဘာမွ် မသိခဲ့ပါ။ ဆိုေဝဒါနီသည္ အိပ္ရာေပၚတြင္ အဖမ္းခံထားရေသာ ကိုဟင္၏ အေပၚမွ ဆီး၍ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ေအာ္လိုက္ေသာအခါ သူ၏ အသံသည္ အမ်က္ေဒါသအျပင္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းလည္း ပါဝင္ေနေပသည္။ သူသည္ အသံကုန္ ဟစ္ေအာ္ေနပါသည္။
“ငါတို႔ မင္းကို ဖမ္းမိၿပီကြ… ဝက္မသားရဲ႕၊ မင္း ဘယ္သူလဲဟင္… မင္းရဲ နာမည္ရင္းဟာ ဘယ္သူလဲ ေျပာစမ္း၊ မင္းက သူ႔အတြက္ ဒီမွာလာ သူလွ်ိဳလုပ္ေနတာလဲ…״
အေျဖကေတာ့ တည္ၿငိမ္ ေအးေဆးလွပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ အာဂ်င္တီးနားက လာတဲ့ အာရပ္လူမ်ိဳး ကမီးအာမင္ တားဘက္စ္ ျဖစ္ပါတယ္״
“ေအး… ၾကည့္ရေသးတာေပါ့ကြာ…״
ဆီးရီးယား ေထာက္လွမ္းေရး ေခါင္းေဆာင္က ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အသံႏွင့္ ျပန္ေအာ္လိုက္သည္။
“မင္း ခဏေစာင့္အုံး သိလား၊ မင္းကို သတ္ပစ္မယ္၊ ေအး မင္းမေသခင္ အလႅာအ႐ွင္ျမတ္ တန္ခိုးနဲ႔ မင္းကို အကုန္ဖြင့္ေျပာခိုင္းမယ္ကြ၊ မင္း ငါတို႔ကို တစ္ခုမက်န္ ဖြင့္ေျပာရမယ္။ မင္းရဲ႕ ႀကံရာပါေတြရဲ႕ နာမည္အားလုံးကို မင္းေျပာျပရမယ္၊ မင္းလူျဖစ္ခဲ့တာ မွားခဲ့ၿပီလို႔ ေနာင္တရေစရမယ္ေဟ့ သိလား״

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီ ေအာ္ဟစ္ ေငါက္ငမ္းေနခ်ိန္၌ သူ႔လူမ်ားသည္ ကိုဟင္၏ အိမ္ခန္းထဲမွ အခန္း(၅)ခန္းစလုံးကို ႐ွာေဖြေလေတာ့သည္။ သူတို႔သည္ ေအာင္ျမင္ဝင့္ႂကြားေသာ အသံျဖင့္ ဒုတိယအသံလႊင့္စက္ကို ေတြ႕ေၾကာင္း ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။သူတို႔သည္ ယတ္ဒေလ ကိုယ္တိုက္ဆယ္ျပာတုံးမ်ားကို ခြဲလိုက္ေသာအခါ အတြင္းတြင္ လႊစာမႈန္႔မ်ား ဖုံး၍ ထည့္ထားေသာ ေပါက္ကြဲေစႏိုင္သည့္ ဗုံးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စနက္တံအေသးစားမ်ား၊ အဆိပ္ေဆးျပားမ်ားကို ေတြ႕ၾကရသည္။ ဒိုင္းနမိုက္မ်ားႏွင့္ အျခားသူလွ်ိဳလုပ္ငန္းအတြက္ သုံးသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရေလသည္။ လက္႐ွိအေျခအေနတြင္ ဆိုေဝဒါနီသည္ ထိုပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကမီးတားဘက္စ္ထံမွ တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖကိုသာ ရ႐ွိပါသည္။
“ဗုံးေတြကေတာ့ အဖ်က္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သုံးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္ရလို႔႐ွိရင္ ဒီအသံလႊင့္စက္(၂)လုံးကို ေဖာက္ခြဲပစ္လိုက္ဖို႔ပါပဲ״ ေနာက္ထပ္(၃)ရက္ၾကာေသာအခါ၌ ဆီးရီးယား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကိုဟင္၏ အခန္းကို စကၠဴစာရြက္လို အစိပ္စိပ္အမႊမႊာ ဆုတ္ၿဖဲခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေပေတာ့သည္။ လူေပါင္း တစ္ဒါဇင္ခန္႔သည္ အဝတ္အစားမ်ားကို အပိုင္းပိုင္းညႇပ္ပစ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားကို ႐ိုက္ခ်ိဳးၾကသည္။ မ်က္ႏွာက်က္ႏွင့္ နံရံမ်ားကိုလည္း တြန္းၿဖိဳဆြဲခ်ၾကေလသည္။ သူတို႔သည္ ကမီးတားဘက္စ္က အမွန္တကယ္ ဝွက္ထားမည့္ အျခားေသာ သူလွ်ိဳမ်ား၏ စာရင္းကို လိုခ်င္ၾကေပသည္။ အဖမ္းခံရေသာ သူလွ်ိဳ ကိုဟင္သည္ ဤကာလအေတာအတြင္း ႏွိပ္စက္ျခင္း မခံရပါ။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူ၏ လက္ေထာက္ အက္ဒနန္တီဘားရားတို႔သည္ သူ႔အား တစ္နာရီၿပီး တစ္နာရီ အနားမေပးေတာ့ဘဲ ေမးခြန္းေတြထုတ္ကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းေလေတာ့သည္။

“မင္းရဲ႕ တျခာ အသံလႊင့္စက္ေတြ ဘယ္မွာ ထားသလဲ״ဟု သူတို႔က သူ႔အား ေမးျမန္းခဲ့သည္။
“ကၽြန္ေတာ့မွာ စက္(၂)လုံးပဲ ႐ွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဖို႔ ဒီ(၂)လုံးဟာ လုံေလာက္ပါတယ္״ဟု ကမီးအာမင္တားဘက္စ္က ျပန္ေျဖလိုက္ပါသည္။ ကိုဟင္ ဖမ္းမိးသည့္ ညေနက ဆီးရီးယားတို႔သည္ သူ႔အား တဲလာဗီသို႔ သတင္းပို႔ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ပစၥတိုတစ္လက္ကို သူ၏ လည္ပင္းတြင္ ေထာက္ထားၿပီး ခိုင္းေစသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္သည္/မလုပ္သည္ကို ၾကည့္႐ႈရန္ ေရဒီယို ေအာ္ပေရတာ တစ္စုက ေဘးမွထိုင္လ်က္ ႐ွိေနပါသည္။ ကိုဟင္၏ လက္ထဲတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီ ႏႈတ္တိုက္ခ်ေပးထားေသာ သတင္းပို႔ခ်က္ တစ္ခု ကိုင္ထားပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၏ အႀကံမွာ တဲလာဗီသို႔ သတင္းမွားေပးပို႔လိုက္ၿပီး အစၥေရးတို႔အား မ်က္စိလည္သြားေစမည့္ သို႔မဟုတ္ ဆီးရီးယားတြင္ ႐ွိေသာ သူလွ်ိဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္း သူတို႔ အေသးစိပ္ ဖြင့္ေျပာလာေအာင္ လွည့္ဖ်ားရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကမီးတားဘက္စ္သည္ သူ႔အား ေစခိုင္းသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ သတင္းပို႔သည့္ စက္ကေလးကို ေခါက္၍ အသံလႊင့္ေပးပို႔ေနေသာအခါ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝါနီ ေပးထားေသာ စာသားအတိုင္း အတိအက် သူေပးပို႔သည္/မပို႔သည္ကို ေသခ်ာစြာ သိ႐ွိရန္ ဆီးရီးယား ေရဒီယိုပညာ႐ွင္မ်ားက သူ၏ လႈပ္႐ွားပုံကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေလသည္။

ကိုဟင္သည္ သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္သတင္း ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီမွာပင္ ေမာ့ဆက္ဌာနခ်ဳပ္မွ သူ၏ သတင္းပို႔ခ်က္ကို လက္ခံရ႐ွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားခ်က္ ေရာက္လာသည္။ ဆီးရီးယားတို႔သည္ သူတို႔၏ လွည့္ကြက္ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ မသိလိုက္သည့္အခ်က္မွာ ကိုဟင္သည္ သူသတင္းပို႔သည့္ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ အျဖတ္အေတာက္ကို မသိမသာ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းသည္ ဆီးရီးယားတို႔အဖို႔ ဘာမွ် အဓိပၸါယ္မ႐ွိပါ။ အစၥေရးတို႔အတြက္မူ အဓိပၸါယ္တစ္ခုသာ ထြက္ပါသည္။ သူတို႔၏ လူက သူတို႔အား “ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖမ္းမိသြားၿပီ״ဟု ေျပာလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေမာ့ဆက္၏ ဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ သတင္းဖမ္းယူသူ ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ သူတို႔၏ သူလွ်ိဳထိပ္သီးထံမွ ေပးပို႔လိုက္ေသာသတင္းကို ႀကိဳးေခြႏွင့္ ဖမ္းယူထားၿပီး ယင္းႀကိဳးေခြကို အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ဖြင့္ျပၾကပါသည္။
“ခင္ဗ်ားတို႔ သတင္းယူတာမ်ား မွားသလားဗ်ာ״

ဒါးဗစ္ခ်္က သူတို႔ကို ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ ေမး႐ွာသည္။ ဤသတင္းဝင္လာသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ သူ႔အား အိမ္မွ သြားေရာက္ေခၚလာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းဖမ္းရာ၌ ကၽြမ္းက်င္သူ အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အခိုင္အမာ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလီကိုဟင္ တစ္ေယာက္ ဆီးရီးယန္းတို႔၏ လက္ထဲဝယ္ အက်ဥ္းသား ျဖစ္ခဲ့ေပၿပီ။ သူသည္ သတင္းေပးပို႔သည့္ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ အျဖတ္ေတာက္ကို တမင္ေျပာင္းလဲေပးပို႔ခဲ့သည္မွာ ထင္႐ွားလွပါသည္။ သူသည္ သူ၏ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ မိမိသည္ ယခု ေသရေတာ့မည္ လူျဖစ္ေနၿပီဟု သတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အား အသိေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဘင္ဂူရီယန္အား ဆက္ခံသူ လီဗီအက္႐ွ္ေကာထံသို႔လည္း ကိုဟင္ ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း သတင္းကို ပို႔ေပးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ ဆိုေဝဒါနီသည္ ကိုဟင္အား တဲလာဗီသို႔ စကားဝွက္ႏွင့္ သတင္းတစ္ခု ပို႔ေစျပန္သည္။ အေျဖျပန္ေရာက္လာေသာအခါ အစၥေရးတို႔ သူဆင္ထားေသာ ေထာက္ေခ်ာက္ထဲတြင္ မိၿပီဟု သူယုံၾကည္သြားေတာ့သည္။

အလီကိုဟင္က အဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳး သိလိုက္ပါသည္။ တဲလာဗီက သူေပးပို႔လိုက္ေသာ သတိေပးခ်က္ကို နားလည္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔ တမင္ အခ်ိန္ဆြဲေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ သတင္းပို႔ေသာ သေကၤတမ်ားသည္ တစ္ခါမွ် မပ်က္ခဲ့ဘူးပါ။ သတင္းတစ္ခုလုံး ျပန္ပို႔ရန္လည္း သူ႔အား မေျပာခဲ့ၾကဘူးပါ။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီသည္ သူ၏ လွည့္ကြက္ကို ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာ ဆက္လက္ဆင္ထားႏိုင္သျဖင့္ အေတာ္ပင္ ဝမ္းေျမာက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဆီးရီးယား သမၼတႀကီးက သူလွ်ိဳကိစၥကုိ အျမန္ဆုံး ႐ွင္းလင္းပစ္လိုသည္။ ထိုကိစၥကို သူကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးလိုသည္။ ဆိုေဝဒါနီသည္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ သူ၏ ၿပိဳင္ဖက္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူက ကမီးကားဘက္စ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေထာက္ျပအသုံးခ်၍ သမၼတႀကီး၏ ေနရာကို ရ႐ွိေအာင္ ႀကိဳးစားမည္မွာ ေသခ်ာေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သမၼတႀကီးသည္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးကို အစၥေရးတို႔အား လွည့္ကြက္ျပဳလုပ္ျခင္းကို လုံးဝ မလုပ္ေတာ့ရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။

ဇန္နဝါရီလ(၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီသည္ အလီကိုဟင္အား ေအာက္ပါသတင္းကို ပို႔ခိုင္းလိုက္ေလသည္။
အစၥေရးႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တဲလာဗီမွ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သိသာရန္ အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါသည္။ “ကမီးႏွင့္ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ က်ဳပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ားအျဖစ္ ဒမတ္စကတ္တြင္ ႐ွိပါသည္။ သူတို႔၏ ကံၾကမၼာကို မၾကာမီတြင္ ၾကားၾကရပါလိမ့္မည္״ ဤသတင္း၏ ေအာက္တြင္ ဆီးရီးယား တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဟု လက္မွတ္ေရးထိုးထားပါသည္။ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ေမာ့ဆက္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီဗီအက္႐ွ္ေကာ၏ စားပြဲေပၚသို႔ ဤသတင္းကို တင္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ တစ္နာရီ ၾကာေသာအခါ ဒမတ္စကတ္ ေရဒီယိုသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံမွ သူလွ်ိဳတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေလသည္။ ယင္းသတင္းသည္ ေမာ့ဆက္အႀကီးအကဲမ်ားအား စိတ္ထိခိုက္သြားေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းသတင္းေၾကာင့္ အေရးပါေသာ အထက္ပိုင္းမွ ဆီးရီးယား အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိတို႔ အသက္ေဘးအတြက္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားၾကေလသည္။ သမၼတႀကီးသည္ မိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ယူသည့္အေနႏွင့္ ဆာလင္ဟာတြမ္းႏွင့္ ဆာလားအယ္လီ (၂)ေယာက္ကို တားဘက္စ္၏ အိမ္ခန္းသို႔ ပို႔၍ ကူညီစစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း ျပဳေစသည္။ အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္က ခံစားခ်က္ လုံးဝမပါေသာ ေလသံႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး(၂)ဦးကို ဤသို႔ ေျပာလိုက္သည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔(၂)ေယာက္က ဒီအခန္းအေၾကာင္းကို ဒမတ္စကတ္မွာ ႐ွိတဲ့သူေတြထက္ ပိုသိႏိုင္ပါတယ္״
သမၼတႀကီးသည္ သူယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သူ၏ စစ္ဗိုလ္မ်ား ကမီးအာမင္တားဘက္စ္၏ အိမ္ခန္းတြင္ မိန္းမမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းခဲ့ၾကသည္ကို ေကာင္းေကာင္း သိ႐ွိပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီသည္ သမၼတႀကီးထံမွ အကူအညီေစလႊတ္လိုက္သျဖင့္ သိပ္ဝမ္းမသာလွပါ။ သမၼတႀကီး၏ ဗိုလ္မွဴးႀကီး(၂)ဦးက အက်ဥ္းသားအား ဇန္နဝါရီလ(၂၄)ရက္ေန႔ ညတြင္ အမွတ္(၇ဝ) သံခ်ပ္ကာတပ္မ ဌာနခ်ဳပ္႐ွိရာ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ထိုအခါ မိမိသည္ ေထာက္လွမ္းေရးေလာကတြင္ သမိုင္းတြင္ေစခဲ့သည္ဟု ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားေနေသာ ဆိုေဝဒါနီ၏ ေလသံသည္ တိတ္ဆိတ္သြားၿပီး တစ္ကိုယ္တည္း ႀကိတ္၍ ေဒါသျဖစ္ေနေတာ့သည္။ နာရီအနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ သမၼတႀကီး အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္သည္ စစ္စခန္းသို႔ ကားႏွင့္ ေရာက္လာသည္။ သူေရာက္လာေသာအခါ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီသည္ အက်ဥ္းသားအား သမၼတႀကီးထံသို႔ ေခၚထုတ္လာရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ ဆီးရီးယား သမၼတႀကီးထံသို႔ အက်ဥ္းသားအား မိတ္ဆက္ေပးေနစရာ မလိုပါ။ သူ႔ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ မတ္တပ္ရပ္ေနသူမွာ ေဗြးႏိုးဇာရီတြင္ သူစတင္ ေတြ႕႐ွိရင္းႏွီးခဲ့ၿပီး ဒမတ္စကတ္တြင္ သူအလြန္ယုံၾကည္ခဲ့ရသည့္ အာဂ်င္တင္း အမ်ိဳးသား အာရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သူ၏ ဇနီးသည္ ကမီးတာဘက္စ္ ဥေရာပမွ အျပန္ ဝယ္လာကာ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးခဲ့ေသာ သားေမႊးအက်ႌကို ဝတ္ဆင္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသစၥာေဖာက္သည္ သူ၏ သမၼတနန္းေတာ္သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရာက္လာတိုင္း သူက ညီအစ္ကိုရင္းခ်ာ တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ျပဳစုဧည့္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုသူသည္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္လြန္းသျဖင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ထဲတြင္ ရာထူးတစ္ေနရာ ရလုနီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ အယ္လ္ ဟာဖက္ဇ္သည္ မိမိကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဆက္ခံသူအျဖစ္ ထိုသူအား လက္သပ္ေမြးရန္ပင္ စဥ္းစားခဲ့ပါသည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ ၾကည့္ေနမိၾကသည္။
သူလွ်ိဳက စတင္၍ ေျပာလိုက္ပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ တဲလာဗီက အလီကိုဟင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥေရး တပ္မေတာ္က စစ္သားတစ္ေယာက္ပါပဲ״

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆုေဝဒါနီသည္ ဒမတ္စကတ္တြင္ ႐ွိေသာ သူ၏ ႏိုင္ငံေရး ရန္သူမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကိဳးစားရာ၌ လက္ဘႏြန္ အမ်ိဳးသား သတင္းစာတစ္ေစာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မကြယ္မေထာက္ ဖြင့္ခ်ျခင္း၊ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလသည္။ သမၼတ အယ္လ္ ဟာဖက္ဇ္ကလည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ မိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြမ်ားအေပၚ အျပစ္ကို လွီးလႊဲဖယ္႐ွားကာ ေျဖ႐ွင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလေတာ့သည္။ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ႏွင့္ သီးျခားလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု၌ သမၼတႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ေျပာခဲ့သည္။ “က်ဳပ္ အက်ဥ္းသားကို ကိုယ္တိုင္ ေမးျမန္းၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။ ပထမပိုင္းမွာ က်ဳပ္ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕က သူဟာ အာဂ်င္တီးနားမွာ ႐ွိတဲ့ အစၥေရးသူလွ်ိဳေတြက ပို႔ထားတဲ့ ကမီးအာမင္ တားဘက္စ္လို႔ ေခၚတဲ့ အာရပ္အစစ္ တစ္ေယာက္လို႔ ယုံၾကည္ၾကတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္ကေတာ့ သူ႔မ်က္လုံးကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ သူဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိလိုက္ပါတယ္״ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္က သူသည္ သူလွ်ိဳအား အလြန္အေရးႀကီးေသာ မူဆလင္ တရားစာတစ္ပုဒ္ကို ဆိုခိုင္းေစျခင္းျဖင့္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပုံကိုပါ ႐ွင္းလင္းေျပာျပေလသည္။
“သူ ခ်က္ခ်င္း မဆိုႏိုင္ဘူးဗ်၊ တုံ႔ဆိုင္းဆိုင္း လုပ္ေနတယ္၊ အဲဒီကတည္းက သူအာရပ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ က်ဳပ္သိတယ္။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္သူ႔ကို ေထာက္လွမ္းေရးအရာ႐ွိေတြနဲ႔ လဲေပးလိုက္ၿပီး ဘယ္လိုစုံစမ္းစစ္ေဆးရမယ္ဆိုတာ သူတို႔ကို ညႊန္ၾကားခ်က္ခ်ေပးလိုက္ရတယ္״
သမၼတႀကီးက ထပ္ေလာင္း ေျပာျပျပန္သည္။

“ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ က်ဳပ္ ကိုဟင္ကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ္တိုင္ စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ က်ဳပ္တိုက္တဲ့ စီးကရက္နဲ႔ အရက္ကို သူ မေသာက္ဘူး၊ ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ သူဟာ ဣေႁႏၵ တစ္ခ်က္ေလးေတာင္ မပ်က္ခဲ့ဘူး။ သူ႔အတြက္ အမတန္ ခက္ခဲတဲ့ အခ်ိန္ေတြကိုေတာင္ သူဟာ သတၱိ႐ွိ႐ွိနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္״ သမၼတႀကီး ေျပာေသာ အင္မတန္ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြ ဆိုသည္မွာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ထဲတြင္ အလီကိုဟင္ ေနခဲ့ရေသာ (၄)ပတ္ၾကာ ကာလပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကာလအေတာအတြင္း၌ ကိုဟင္သည္ စည္းစနစ္က်က် ႏွိပ္စက္ျခင္း ခံရေလသည္။ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနပါေစ၊ ဆီးရီးယားတို႔သည္ အလီကိုဟင္၏ စိတ္ဓာတ္ကို မၿဖိဳခြဲႏိုင္ပါေခ်။ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း ၿပီးဆုံးေသာအခါ သူတို႔သည္ ကိုဟင္ကို အရပ္သား အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုသို႔ ပို႔လိုက္ေလသည္။ ထိုအက်ဥ္းေထာင္မွ ဝါဒါမ်ားသည္ ကိုဟင္အား ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ျပဳမူဆက္ဆံၾကေသာ္လည္း “အစၥေရး တေစၧ״ဟု သူတို႔ ေခၚေသာ ကိုဟင္အေပၚ၌ မုန္းတီးျခင္းႏွင့္ ေရာေသာ ေလးစားမႈ ျဖစ္ေပၚေနၾကေလသည္။ သူတို႔သည္ ကိုဟင္ကို “သတၱိခဲ״ဟုပင္ ကြယ္ရာတြင္ အမည္ေပးထားၾကေလသည္။

ကိုဟင္ကို ဖမ္းမိသျဖင့္ ဆီးရီးယား မိန္းမႏွင့္ ေယာက်္ား စုစုေပါင္း(၅ဝဝ)ေက်ာ္ခန္႔လည္း အဖမ္းခံၾကရသည္။ အဖမ္းခံရသူမ်ားထဲတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ အတြင္းေရးမွဴ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေလယာဥ္မယ္မ်ား၊ အလီကိုဟင္၏ အိမ္ခန္း၌ ခ်စ္ဗ်ဴဟာ ခင္းၾကရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ အျခားမိန္းကေလးမ်ားလည္း ပါဝင္ေလသည္။ မာရီဇာဟာ အယ္လ္ဒင္၊ ေဂ်ာ့ေဆ့ဖ္ႏွင့္ ႐ွိတ္အယ္လတ္ဒ္တို႔လို ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ေထာင္ထဲသို႔ အသြင္းခံၾကရေလသည္။ ဆီးရီးယား တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မိမိတို႔သည္ အစဥ္တက္ႂကြ ႏိုးၾကားေနေသာ မ်ိဳးခ်စ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ေပၚေစလိုသျဖင့္ သူတို႔ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ သူလွ်ိဳ၏အေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပုတ္ခတ္ေရးသားကာ သတင္းျဖန္႔ခ်ီေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေလသံလႊင့္ေနေသာ သူတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အမွန္စင္စစ္ သူလွ်ိဳတစ္ဦးအေနႏွင့္ အလီကိုဟင္ မည္မွ်အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းကို သာဓကျပျခင္းသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ အလီကိုဟင္၏ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာရပ္ကမၻာတြင္ ထိုအခ်ိန္က လူမ်ား၏ စိတ္ဝယ္ခံစားရမႈကို ေဘရြတ္ၿမိဳ႕မွ အယ္လ္ဟာဖက္ သတင္းစာက ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
“ဒမတ္စကတ္ အစိုးရအဖြဲ႕က မနက္ပိုင္းမွာ အစည္းအေဝးထိုင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်က္လိုက္တယ္။ အလီကိုဟင္က အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ညေနပိုင္းမွာ တဲလာဗီကို ပိို႔လိုက္ေတာ့တာပါပဲ״

လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံမွ လာေသာ အာရပ္သတင္းစာဆရာ တစ္ဦးကိုသာလွ်င္ သူလွ်ိဳႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ ျပဳခဲ့ေလရာ သူသည္ ကိုဟင္က မိမိအား ေျပာျပခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ ဆီးရီးယားမွာ လာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္လူမ်ိဳးရဲ႕ အနာဂတ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဇနီးနဲ႔ ကေလး(၃)ေယာက္ရဲ႕ ေနာင္ေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ခဲ့ဘူးဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္״ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အလီကိုဟင္၏ အသက္ကို ႀကိဳးစားကယ္ဆယ္လိုသျဖင့္ သူ႔တိုင္းျပည္အတြင္း႐ွိ သတင္းစာ အယ္ဒီတာမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ေခၚယူေတြ႕ဆုံၿပီး ထိုကိစၥကို အေရးမႀကီးသလို ခပ္အုပ္အုပ္ ေရးသားၾကရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့႐ွာသည္။
“အခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ယဥ္ေက်းၿပီး ေခတ္မီတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ သူလွ်ိဳကို ဘယ္ေတာ့မွ မသုတ္သင္ပစ္ပါဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ သူလွ်ိဳကို တျခား သူလွ်ိဳေတြနဲ႔ လဲလွယ္ၾကတာပါပဲ။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ ေထာင္ထဲသြင္းထားလိုက္ၿပီး နည္းနည္းၾကာလာရင္ တိတ္တဆိတ္ လႊတ္ေပးလိုက္တာပါပဲ״ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သံတမန္ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို အစြမ္းကုန္ အသုံးျပဳကာ ကိုဟင္၏ အသက္ကို ကယ္တင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ေရာက္ေနေသာ အစၥေရးသံအမတ္မ်ားသည္ အျခားေသာ သံအမတ္မ်ား၊ အထက္ပိုင္းမွ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္၍ ဆီးရီးယားတို႔အား ႀကိဳးစားေျပာဆိုေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုဟင္အား အထူးစစ္ခုံ႐ုံးႏွင့္ စတင္စစ္ေဆး ၾကားနာမည္ရက္ နီးလာေလေလ ေဖာ္ျပပါ တြန္းအားမ်ားလည္း မ်ားလာေလေလ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွ နာမည္ႀကီး ေ႐ွ႕ေနႀကီးမ်ားသည္ ကိုဟင္၏ အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ ဆီးရီးယားအစိုးရအား ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ျပင္သစ္ေ႐ွ႕ေနႀကီး (၂)ဦးသည္ ကိုဟင္၏ အမႈကို ၾကားနရာ၌ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ ဒမတ္စကတ္သို႔ ေရာက္႐ွိလာၾကေလသည္။ ထို(၂)ေယာက္ထဲမွ ဂ်က္ကြက္စ္ မာစီေရး ဆိုသူသည္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနစဥ္က ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယန္း မ်ိဳးခ်စ္မ်ားအား ျပင္သစ္တြင္ ခုံ႐ုံးတင္စဥ္ ခုခံကာကြယ္ ကယ္ဆယ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဆီးရီးယားတို႔က အာရပ္ မလိုလားေသာ စိတ္ဓာတ္႐ွိသူ ျဖစ္သည္ဟု မစြပ္စြဲႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ခုံ႐ုံးစတင္ စစ္ေဆးေသာအခါ အစၥေရးတို႔က သူတို႔၏ သူလွ်ိဳ ေသရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္လာၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခုံ႐ုံးသည္ ကိုဟင္၏ ဘက္မွ မည္သူမွ် အက်ိဴးေဆာင္လိုက္ပါခြင့္ မေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ အစိုးရမ်ားက ေတာင္းပန္မႈမ်ားျပဳၾကေသာ္လည္း မာစီေရးႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားအား တရားခြင္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ မျပဳခဲ့ၾကေခ်။

အေျခအေန ပိုဆိုးရျပန္သည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဒယ္လီသည္ ခုံ႐ုံးဥကၠ႒ ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဟာတြမ္းသည္ ခု႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္(၅)ဦးတြင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္မည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာေလသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္(၂)ဦးက မိမိတို႔ နာမည္ဂုဏ္သတင္းသည္ ခုံ႐ုံးဆုံးျဖတ္ေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း သိ႐ွိၾကေလသည္။ သမၼတႀကီး၏ ဂုဏ္သတင္းသည္လည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး(၂)ဦးသည္ သူတို႔ကို ျပတ္ျပတ္သားသား လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားၿပီး သူတို႔ကို အသုံးျပဳလ်က္ ထိပ္တန္း လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းမ်ားကို အရယူခဲ့ေသာ လူတစ္ေယာက္ကို သက္ညႇာမႈ မျပဳႏိုင္ပါေခ်။ အလီကိုဟင္ ေသရေတာ့မည္မွာ ထင္႐ွားေနပါၿပီ။ အမႈစစ္ေဆးၾကားနာျခင္းကို တံခါးပိတ္၍ ျပဳလုပ္ပါသည္။ တရားခြင္၌ စစ္ေဆးေနျခင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ႐ိုက္ကူးၿပီးမွသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ျပသေလသည္။ အလီကိုဟင္သည္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဒဏ္ကို ခံရေသာ္ျငားလည္း မိမိစိတ္ဓာတ္ကို ခိုင္ၿမဲေၾကာင္း ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ တစ္ခ်ိန္လုံး တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာျဖင့္ ႐ွင္းလင္းပီသစြာ ေျဖ႐ွင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
“ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဒယ္လီႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဟာတြမ္းတို႔အား သိ႐ွိပါသေလာ״ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းေသာအခါ ကိုဟင္သည္ အလြန္ထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ “မသိပါ״ဟုသာ ေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ သူႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သူအမွန္ဝန္ခံခဲ့ေသာ ဆီးရီးယား အေတာ္မ်ားမ်ား၏ နာမည္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ပါသည္။

တဲလာဗီ၌ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္တန္းေလးတစ္ခု ေပၚလာပါသည္။ အလီကိုဟင္သည္ ထိုဗိုလ္မွဴးႀကီး(၂)ဦးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ႐ွိခဲ့သည္ကို ေမာ့ဆက္အႀကီးအကဲမ်ားက သိ႐ွိၾကပါသည္။ သူသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္(၂)ဦးႏွင့္ အေပးအယူမ်ား လုပ္ထားၿပီးေလၿပီေလာ။ “သူတို႔ကို မိမိ မသိခဲ့ပါ״ဟု ေျဖခဲ့သျဖင့္ သူ၏ အသက္ကို သက္ညႇာမည္ေလာ။ ဤအယူအဆကို ကိုဟင္အား ကူညီႏိုင္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ဒမတ္စကတ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ေ႐ွ႕ေန (၂)ဦးကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ကိုဟင္အား ေသဒဏ္ခ်မွတ္သည့္တိုင္ေအာင္ သူအား တကယ္ သတ္ပစ္မည္မဟုတ္ဟု ျပင္သစ္ႏွစ္ဦး ယုံၾကည္လာေအာင္ ဆီးရီးယာ အရာ႐ွိမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ၾကေလသည္။ အလီကိုဟင္၏ အိမ္ခန္းသို႔ မၾကာခဏ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဂ်ာ့ေဆ့ဖ္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းေသာအခါ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားသည္လည္း မည္မွ်ေလာက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိသာထင္႐ွားလာေလသည္။
“မိန္းမေတြ ေခၚလာဖို႔ သူ႔အခန္းေသာ့ကို က်ဳပ္ငွါးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္ သူ႔အတြက္ သူလွ်ိဳ မလုပ္ေပးခဲ့ပါဘူး״ဟု ေဂ်ာ့ေဆ့ဖ္က ေျပာခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ သူသည္ ခုံ႐ုံးဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဒယ္လီအား တည့္တည့္စိုက္ၾကည့္ၿပီး ထပ္ေျပာလိုက္ေလသည္။
“ဒီအခန္းကို အဲ့ဒီကိစၥအတြက္ သုံးခဲ့တာ က်ဳပ္တစ္ေယာက္တတည္း မဟုတ္ဘူးဗ်״
ေမလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ အလီကိုဟင္အား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေလသည္။ သူ႔အား ႀကိဳးစင္တင္၍ သတ္မည္ ျဖစ္သည္။ အယ္လ္ဒင္ကဲ့သို႔ေသာ သူ၏ ႀကံရာပါဆိုသူမ်ာအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေလသည္။ အယ္လ္ဒင္ဆိုသည္မွာ လက္ဖတင္နင္ မာလီဇဟား အယ္လ္ဒင္ ျဖစ္၍ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အပၸဒူ ကရင္ဇဟား အယ္လ္ဒင္၏ တူျဖစ္သည္။ အလီကိုဟင္ကို ကယ္တင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၾကေတာ့သည္။ အလီကိုဟင္၏ ဇနီး (Nadia) နာဒီယာသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆီးရီးယား သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ အသနားခံရန္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားခဲ့သည္။ သံအမတ္ႀကီးက သူႏွင့္ေတြ႕ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေလသည္။ ဆ႒မေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေပါလ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ ဘုရင္မ၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဖိဖုရားႀကီး အယ္လီဇဘက္၊ ကေနဒါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒိုင္ဖင္ေဘကာ၊ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားသည္ ဆီးရီးယား အာဏာပိုင္တို႔အား သက္ညႇာမႈေပးရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့ၾကေလသည္။

ေဗြးႏိုးဇာရီ၏ သာသနာပိုင္ျဖစ္သူ အယ္လ္ဖရက္ဒိုဖဲလ္စီးရပ္သည္ ေသအံ့ဆဲဆဲမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အယ္လ္ ဟာဖက္ဇ္ထံသို႔ စာေရးေပးပို႔ကာ ေသခါနီး လူတစ္ေယာက္၏ ေနာက္ဆုံး ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္အေနျဖင့္ ကိုဟင္၏ အသက္ကို ခ်မ္းသာေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့႐ွာသည္။ အစၥေရး ေရဒီယိုသည္ ဖမ္းမိထားေသာ ဆီးရီးယန္း သူလွ်ိဳမ်ား၏ အမည္မ်ားကို ေၾကညာခဲ့သည္။ အလီကိုဟင္ ထိုသူလွ်ိဳမ်ား အားလုံးကို လဲလွယ္ရန္ သူတို႔ အဆင္သင့္႐ွိပါသည္ဟု ဆိုေလသည္။ ေဒါက္တာ ေမာရစ္ကတ္ခ္ဆိုသူ ျပင္သစ္ဆရာဝန္ႀကီး တစ္ဦးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ လေပါင္းအနည္းငယ္က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ေႏြလီတြင္ ႐ွိေသာ အေမရိကန္ ေဆး႐ုံတြင္ သမၼတ အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္အား အလြန္ခက္ခဲေသာ ေက်က္ကပ္ခြဲစိပ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ဆီးရီးယား သမၼတႀကီးထံသို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း စာေရးခဲ့ေလသည္။
“သမၼတႀကီး၏ အသက္ကို ကၽြန္ေတာ္ ကယ္ခဲ့ျခင္းကို ေထာက္ထား၍ အလီကိုဟင္၏ အသက္ကို သက္ညႇာပါရန္ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါသည္״
အေ႐ွ႕အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ဒမတ္စကတ္သို႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ လုပ္ပါရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒမတ္စကတ္သည္ တစ္ကမၻာလုံး၏ ေတာင္းပန္မႈကို နားမေထာင္ေတာ့ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အယ္လ္ဟာဖက္ဇ္သည္ ကိုဟင္အား ေသဒဏ္ခ်ရန္ ေနာကဆုံး အမိန္႔ေပးခါနီးတြင္ ခ်ီတုံခ်တုံ ျဖစ္ေနခဲ့ေၾကာင္း သာဓကမ်ား ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ယဥ္ေက်းေသာ လူသားကမၻာ၏ အျမင္တြင္ သူ႔တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္္သတင္းညႇိဳးႏြမ္းေစေအာင္ သူလုပ္ေနေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိ႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သူသည္ သူ၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အားၿပိဳင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးအားစမ္းပြဲ ဂယက္၏ ႐ိုက္ခတ္ေသာ ဒဏ္ကို ခံေနရပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီသည္ သမၼတႀကီးဘက္က အားနည္းသည့္ ေပ်ာ့ကြက္အရိပ္အေယာင္ ေပၚေပါက္လာပါက ထိုေပ်ာ့ကြက္ကို နင္းလ်က္ အာဏာသိမ္းပြဲတစ္ရပ္ ဆင္ႏႊဲရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္မွာ ထင္႐ွားပါသည္။

ဆီးရီးယားတို႔၏ စိတ္ထဲဝယ္ သူလွ်ိဳအား ကလဲ့စားေခ်လိုသည့္စိတ္ ျပင္းထန္ေနသည္မွာလည္း အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေလသည္။ ထိုအခ်က္ ျဖစ္ေပၚရေသာ အေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ အလီကိုဟင္သည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈႀကီးကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားအစိုးရ၏ အစၥေရး ေခ်မႈန္းေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ ဥပမာျပရေသာ္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လခန္႔က ျဖစ္သည္။ အစၥေရးတို႔၏ အေျမာက္လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေမာ္တာမ်ားသည္ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္ ေရလႊဲေျပာင္းေရး စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းေနရာကို တရစပ္ ပစ္ခတ္ၾက၏။ အခ်ိန္အနည္းငယ္မွ်သာ ပစ္ခတ္ၿပီး ရပ္သြားေလသည္။ ကမီးအာမင္ တားဘက္စ္ ေပးခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျပည့္စုံတိက်လွသျဖင့္ ဘူဒိုဇာအားလုံး၊ ေရစုပ္စက္မ်ား ထားသည့္ စခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေဆာက္အအုံ အားလုံး မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ တစ္စမက်န္ ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းသြားေလသည္။ ေရလႊဲေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး ယူဂိုဆလပ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားလည္း ျပန္သြားၾကရသည္။ ယခုမူ ဤဆုံး႐ႈံးမႈႀကီး တစ္ခုလုံးအတြက္ တာဝန္႐ွိသူမွာ အလီကိုဟင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒမတ္စကတ္မွ အာဏာပိုင္မ်ားက ထင္ထင္႐ွား႐ွား သိလာၾကပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အစၥေရးတို႔သည္ သူတို႔၏ သူလွ်ိဳထိပ္သီးအား ေသေဘးမွ ကယ္တင္ရန္ ေနာက္ဆုံး ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးသည္။ သမၼတ အယ္လ္ ဟာဖက္ဇ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြလည္းျဖစ္ၿပီ ဆီးရီးယား အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို လက္ထပ္ထားသည့္ ျပင္သစ္တပ္မေတာ္မွ အရာ႐ွိႀကီး တစ္ဦးသည္ ဒမတ္ကစတ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ သူသည္ အလီကိုဟင္၏ အသက္ကို ေငြေၾကးျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ အိမ္ထဲတြင္ ေဒၚလာ တစ္သန္းတန္ ခ်က္လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ႏွင့္ ဆီးရီးယား လူထုအတြက္ လယ္ထြန္စက္မ်ား၊ ဘူဒိုဇာမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ား၊ လူနာတင္ကားမ်ား ေပးကမ္းတင္ပို႔ေပးပါမည္ဟု ဝန္ခံကတိျပဳထားေသာ စာတစ္ေစာင္လည္း ပါလာသည္။ လိုအပ္ပါက သူသည္ သာမန္ ဆီးရီယား ျပည္သူလူထုအတြက္ အသုံးဝင္မည့္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးကမ္းဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးက ေနာက္ပိုင္းမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမွာ ထင္႐ွားပါသည္။ ေမာ့ဆက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ၎၏ သူလွ်ိဳမ်ားအား အသုံးျပဳၿပီးေနာက္ အစေတးခံဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္အတိုင္း ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သမၼတ အယ္လ္ ဟာဖက္ဇ္သည္ ျပင္သစ္တပ္မေတာ္မွ အရာ႐ွိႀကီးအား လက္ခံ၍ မေတြ႕ဆုံခဲ့ေခ်။ ဤသို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား မေအာင္ျမင္ေသာအခါ အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ၾသဇာတိကၠမ ႐ွိသူမ်ားက စစ္ေရးအရ ေျဖ႐ွင္းရန္ အႀကံျပဳလာၾကေလသည္။

စစ္လိုလားသူ သိန္းငွက္မ်ားက သံတမန္နည္းအရ ႀကိဳးပမ္းေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ ဆီးရီးယားတို႔၏ စစ္စခန္းမ်ားကို စစ္ေရးအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္သင့္ေၾကာင္း၊ ဆီးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အခ်ိဳ႕ကို ျပန္ေပးဆြဲ၍ ကိုဟင္၏ အသက္ႏွင့္ ျပန္လဲလွယ္လွ်င္ ရႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ အစၥေရးအစိုးရက ဤသို႔ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ေမလ(၁၇)ရက္ေန႔ ည(၁ဝ)နာရီတြင္ ဒမတ္စကတ္ ေရဒီယိုက ေသဒဏ္ေပးထားေသာ ကိုဟင္အား အယ္လ္မာဂါ ရင္ျပင္အတြင္းတြင္ မၾကာမီ ႀကိိဳးေပးသတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အယ္လ္မာဂါကို အာဇာနည္ရင္ျပင္ဟု ေခၚၿပီး ေ႐ွးအခါကပင္ ႀကိဳးစင္တင္ေလ့႐ွိေသာ ေနရာျဖစ္ေလသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မနားမေန ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေနထိုင္ရာ ဗာတီကန္သို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ လွမ္းအေၾကာင္းၾကားလိုက္ရာ ဂိုဏ္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား အိပ္ရာမွ ႏႈိး၍ အစီအရင္ခံၿပီး ဒမတ္စကတ္သို႔ ေမတၱာရပ္ခံေစမည္ဟု ကတိေပးေလသည္။ ျပင္သစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂ်ာ့ပြန္ပီဒူသည္လည္း သမၼတႀကီး ဒီေဂါလ္အား ႏိႈး၍ ေျပာရန္ ေနာက္မတြန္႔ခဲ့႐ွာေခ်။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအားလုံး အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ၾကေလသည္။

ေမလ(၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၂)နာရီ ထိုးၿပီးသည္ႏွင့္ ဒမတ္စကတ္႐ွိ အယ္လ္မာဇာ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီး၏ ခိုင္ခန္႔ေသာ တံခါးမႀကီး(၂)ခ်ပ္သည္ ႐ုတ္တရက္ ပြင့္လာကာ ၿခံထဲ႐ွိ စစ္ကားႀကီး ႏွစ္စင္းသည္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးကို ဝန္းရံထားေသာ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္စစ္သား(၄)ဦးအား ေ႐ွ႕မီးမ်ားႏွင့္ ထိုးျပထားသည္။ အလီကိုဟင္သည္ သူ႔အား ေစာင့္ေနေသာ အလုံပိတ္ကားဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း၍ လာေလရာ ဒယိမ္းဒယိုင္ ျဖစ္သြားၿပီး လဲက်သြား႐ွာသည္။ သူ၏ အေစာင့္မ်ားက သူ႔ကို တြန္း၍တစ္မ်ိဳး ဆြဲ၍တစ္ဖုံ ကားဆီသို႔ ပို႔ၾကေလသည္။ အလီကိုဟင္သည္ အဆက္မျပတ္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ အားအင္ကုန္ခန္းကာ လမ္းေကာင္းေကာင္း မေလွ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေသဒဏ္က်ခံထားရေသာ သူ႔အား သူ႔ဘဝ၏ ေနာက္ဆုံး မိနစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ႏွစ္သိမ့္မႈေပးရန္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဂ်ဴးဘာသာေရး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ေသာ အသက္(၈ဝ) ႐ွိေနၿပီ ျဖစ္သည့္ မီဆင္အင္ဒါဘိုသည္ အလီကိုဟင္ကို လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။ မုတ္ဆိတ္ေမႊးပင္ ျဖဴေနၿပီျဖစ္ေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးသည္ သူ၏ ဝမ္းနည္းမႈကို မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သျဖင့္ လူအမ်ား ေ႐ွ႕မွာပင္ ငိုေႂကြးခဲ့႐ွာသည္။ အလီကိုဟင္သည္ သူ႔အား ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈကို ခ်ဳပ္တီးရန္ ျပန္လည္ ေျဖသိမ့္သြား႐ွာပါသည္။ ထိုအျဖစ္ပ်က္ မတိုင္မီက အက်ဥ္းသားသည္ ဂ်ဴးဘာသာေရး ထုံးစံအရ ေသအံ့မူးမူး လူမ်ား ရြတ္ဆုိရေသာ ဆုေတာင္းစာကို ရြတ္ဆိုခဲ့ေလသည္။
“အဖဘုရားသခင္၊ သားေတာ္၏ အျပစ္မ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ သားေတာ္အား ခြင့္လႊတ္ပါ״

ကိုဟင္ႏွင့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး(၂)ဦးသည္ အတူတကြ ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳၾကပါသည္။
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုေဝဒါနီ ကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ လိုက္ပါလ်က္ စစ္ကားမ်ား ေ႐ွ႕ေနာက္ ဝန္းရံလာေသာ အလုံပိတ္ ကားကေလးသည္ အယ္လ္မာဂါ ရင္ျပင္သို႔ အျပင္း ေမာင္းထြက္ခဲ့ပါသည္။
အလီကိုဟင္က သူတို႔၏ ကားတန္းသည္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေ႐ွ႕႐ႈသြားေနသည္ကို သိ႐ွိပါသည္။ သူ႔အား ႀကိဳးေပးသတ္ျဖတ္ျခင္းကို ဆီးရီးယား လူထုအေျမာက္အျမား ၾကည့္႐ႈၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး သူ၏ အေလာင္းကို လူတကာ ၾကည့္ႏိုင္ရန္ တြဲေလာင္း ဆြဲထားဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဟင္ နားလည္ပါသည္။ အလီကိုဟင္ မသိခဲ့ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ သူ၏ အသက္ကို ကယ္တင္ရန္ တစ္ကမၻာလုံးက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ေလသည္။ ဤကိစၥကို သူ႔အား ေျပာျပရန္ မည္သူ႔ကိုမွ် ခြင့္မျပဳခဲ့ၾကပါ။ ျပင္သစ္ေ႐ွ႕ေနႀကီး ဂ်က္ကြက္စ္ မာစီေရးက ေနာင္ေသာ္ ဤသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
“ႀကိဳးစင္ေပၚကို သူတက္သြားေတာ့ သူ႔မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရတာ ဘယ္သူမွ သူ႔ကို မကယ္ဘဲ စြန္႔ပစ္ထားၾကတယ္လို႔ သူ ထင္မွတ္ေနတာ သိသာေနပါတယ္״
သို႔ရာတြင္ သူေသရမည့္ ေနရာသို႔ ကားျဖင့္ ေမာင္းလာၾကစဥ္ အလီကိုဟင္သည္ မုန္းတီးစိတ္ကို လုံးဝ ျပသခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ။ သူသည္ ဂ်ဴးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးအား “ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အာဃာတ မထားခဲ့ပါဘူး״ဟု ေျပာသြား႐ွာေလသည္။

ထိုေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ အလီကိုဟင္၏ ေနာက္ဆုံး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာတို႔က ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႔က အလီကိုဟင္အား သူ၏ ခ်စ္ဇနီး နာဒီယာထံသို႔ ႏႈတ္ဆက္စာ ေရးခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အယ္လ္မာဂါ ရင္ျပင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္႐ွိေသာ အျမင္အားျဖင့္ တိတ္ဆိတ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ရဲဌာနထဲမွ အခန္းက်ဥ္းကေလးထဲသို႔ ကိုဟင္အား ဆြဲေခၚသြားၾကၿပီး စားပြဲေလး တစ္လုံးတြင္ ထိုင္ခိုင္းပါသည္။ ထိုစားပြဲတြင္ ကိုဟင္သည္ သူ၏ စာကေလးကို ေရးသားခဲ့႐ွာသည္။ သက္ဆိုင္ရာတို႔က သူ႔အား ဟီးဘ႐ူးဘာသာျဖင့္ မေရးရဟု တာျမစ္သျဖင့္ အာရပ္ဘာသာျဖင့္သာ စာကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။

“ကိုယ္ခ်စ္ေသာ ဇနီး နာဒီယာနဲ႔ ကိုယ္ခ်စ္ေသာ သားသမီးမ်ား သိသာရန္ စာေရးခဲ့ပါတယ္။ မင္းတို႔အားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံး ေနၾကပါလို႔ ေဖေဖ မွာခဲ့ခ်င္တယ္။ ကိုယ့္ကို နာဒီယာ ခြင့္လႊတ္ပါလို႔လည္း ကိုယ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ နာဒီယာေရ… မင္းကိုယ္မင္းလည္း ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ကေလးေတြကိုလဲ လိမ္လိမ္မာမာနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာေအာင္ ဆုံးမေပးပါကြယ္။ မင္းက်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးေတြ မ်က္ႏွာ မငယ္ရေအာင္လည္း ထားပါေနာ္… ကိုယ့္မိဘ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔လည္း မင္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနပါ။ ကိုယ္ မင္းကို ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွ ကိုယ့္သားသမီးေတြ ဖတဆိုးဘဝက ကင္းေဝးၾကမွာပါကြယ္… အဲဒီကိစၥအတြက္ ကိုယ္ မင္းကို လုံးဝခြင့္လႊတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ မင္း တစ္ခ်ိန္လုံး ငိုေႂကြးၿပီး အခ်ိန္ကုန္မခံဖို႔ ကိုယ္ မွာခ်င္တယ္။ မင္းအတြက္ရယ္၊ ဆိုဖီ၊ အိရစ္၊ ေ႐ွာနဲ႔ ကိုယ့္မိသားစုအတြက္ ကိုယ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ႏႈတ္ဆက္အနမ္းေတြ ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္״
“သြားေလသူ ကိုယ့္ဖခင္ႀကီးနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝိဉာဥ္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔လဲ မင္းတို႔ မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္…״
“မင္းတို႔အားလုံးအတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး အနမ္းေတြ ထားခဲ့ပါတယ္״
အလီကိုဟင္ 18-5-1965

အနီးတြင္ ႐ွိေသာ ဆီးရီးယားမ်ားက သူ႔အား မတုန္မလႈပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနစဥ္မွာပင္ အလီကိုဟင္သည္ သူ၏ စာေလးကို ဂ႐ုတစိုက္ ျပန္ဖတ္လိုက္ၿပီး သူ၏ အေစာင့္မ်ားအား ျပလိုက္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ထပ္ စကၠဴတစ္ရြက္ ယူၿပီး ထိုစာအတိုင္း ျပန္ေရးျပန္သည္။ ဤ အႀကိမ္တြင္မူ သူသည္ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေလသည္။ သူ၏ ဇနီးသည္ သူ၏ ေနာက္ဆုံး အမွာစကားကို အာရပ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္႐ႈရလွ်င္ဟူေသာ အေတြးကို သူ႔ခမ်ာ မေတြးရဲ႐ွာခဲ့ေခ်။ သူတို႔သည္ အယ္လ္မာဂါ ရင္ျပင္ထဲသို႔ ေလွ်ာက္လာၾကေသာအခါ ဂ်ဴးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး အန္ဒါတို႔က ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ ဆုေတာင္းစာမ်ားကို ရြတ္ဆုိလိုက္ပါေလသည္။ သူ၏ အသံသည္ တိမ္ဝင္သြားၿပီး တျဖည္းျဖည္း ေဝး၍ က်န္ခဲ့ပါသည္။ ဆီးရီးယားတို႔သည္ စိတ္မ႐ွည္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အလီကိုဟင္အား တြန္းထုတ္လိုက္ၾကသည္။ အယ္လ္မာဂါ ရင္ျပင္၏ အလယ္ဗဟိုေနရာကို အလြန္ႀကီးမားေသာ မီးလုံးႀကီးမ်ား ေဖာင္ဖြဲ႕၍ ထြန္းညႇိထိုးျပထားပါသည္။ ေယာက်္ား၊ မိန္းမႏွင့္ ကေလး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ႀကိဳးေပးသတ္ျဖတ္ျခင္းကို မ်က္ျမင္ၾကည့္႐ႈရန္ စုေဝးေရာက္႐ွိေနၾကပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ နာရီအနည္းငယ္က ဒမတ္စကတ္ ေရဒီယိုမွ ေၾကညာသြာခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕၏ ေနရာအသီးသီးမွ လူထုသည္ ဤေနရာသို႔ တဖြဲ႕ဖြဲ႕ ေရာက္႐ွိလာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီးတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဆီးရီးယား လူဆင္းရဲမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္မီေသာ လူေနရပ္ကြက္မ်ားမွ ဝတ္ေကာင္းစားလွမ်ား ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္လည္းေကာင္း အတူတကြ စုေဝးေရာက္႐ွိေနၾကေပၿပီ။ မိန္းမအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဖိုးတန္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားႏွင့္ ေစ်းႀကီးလွေသာ သားေမႊးကုတ္အက်ႌမ်ား ဝတ္ဆင္ထားၾကပါသည္။ ဘာသံမွ် မၾကားရဘဲ ရင္ျပင္တစ္ခုလုံးတြင္ ေျခေထာက္႐ွပ္တိုက္သံမ်ားမွ လြဲလွ်င္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနပါသည္။ လူထုႀကီး၏ ေ႐ွ႕တြင္ ရဲႏွင့္စစ္တပ္ အေစာင့္မ်ားက တားဆီးထားေလသည္။ ထိုအေစာင့္မ်ားသည္ သံဆူးႀကိဳးမ်ားကို မ်က္ႏွာမူကာ သတိအေနအထားျဖင့္ ရပ္ေနၾကေလသည္။ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဝင္ အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ အရပ္အရပ္စား ဝတ္ဆင္ထားသည့္ စုံေထာက္မ်ားကလည္း ထိုေနရာကို ဝိုင္းထားၾကသည္။ စစ္သားမ်ာကလည္း ေနရာတကာတြင္ အဆင္သင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေနၾကပါသည္။ အိမ္ေခါင္မိုးမ်ား၊ ဟိုတယ္ အေပါက္ဝမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ ေရေျမာင္းမ်ား၌ပင္ စစ္သားမ်ား ေစာင့္ေနၾကေလသည္။ ဆီးရီးယားတို႔သည္ အစၥေရးတို႔က လွ်ပ္တျပက္ ကလဲ့စားေခ် တိုက္ခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ၾကပါသည္။

ကိုဟင္သည္ သူ႔ေဘးတြင္ ညႇပ္၍ လိုက္ပါလာသည့္ စစ္ဗိုလ္မ်ား၏ ေဖးမမႈကို မခံယူဘဲ သူ ေသရေတာ့မည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ ႀကိဳးစင္၏ သစ္သားေလွခါးထစ္မ်ားကို လွမ္းတက္ခဲ့ေလသည္။ အထူးတန္းေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးျခင္းခံရေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႐ိုက္ကူးသူမ်ားက ကိုဟင္သည္ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးေဆးလွေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ ဒမတ္စကတ္ ေဒါက္ျဖဳတ္သမားႀကီး အဘူဆာလင္သည္ လူ႔ဘီလူးႀကီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ တူၿပီး ဝမ္းဗိုက္ႀကီးမွာ ရႊဲေန၍ ထူထပ္မ်ားျပားလွေသာ မုတ္ဆိတ္ေမႊးကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ေလသည္။ သူသည္ ထုံးစံအတိုင္း ဝတ္ရသည့္ ဖ်ဥ္ၾကမ္းပိတ္ျဖဴကို အက်ဥ္းသား၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ ဝတ္ဆင္ေပးလိုက္သည္။ သူသည္ ရဲဌာနမွ အထြက္တြင္ ျပန္လည္တုတ္ေႏွာင္ထားေသာ ကိုဟင္၏ လက္မွ ႀကိဳးကို မျဖဳတ္ေပးခဲ့ပါ။ ေဒါက္ျဖဳတ္သမားကို ဆီးရီးယားလို “ေမာ္လင္မ္״ဟူေသာ ဘြဲ႕ေပးထားၿပီး “ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာႀကီး״ဟု အဓိပၸါယ္ရေလသည္။ ေမာ္လင္မ္သည္ သူေဒါျဖဳတ္ရမည့္သူ၏ မ်က္ႏွာကို မ်က္ႏွာဖုံးတစ္ခုျဖင့္ ဖုံးအုပ္ေပးေလသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၁)ခန္႔က သူျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ အရာ႐ွိ ေလာ့ဒ္မြိဳင္း သတ္မႈျဖင့္ ႀကိဳးေပးခံရသည့္ လူသတ္သမား ႏွစ္ဦးကဲ့သို႔ ကိုဟင္သည္ ေခါင္းတစ္ခ်က္ ခါျပလိုက္ကာ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။ သတင္းစာဆရာမ်ားက ကိုဟင္ ဟီးဘ႐ူးဘာသာျဖင့္ ဆုေတာင္းစာတစ္ခု ရြတ္ဆိုသည္ကို ၾကားလိုက္ရသည္။

ႀကဳိးစင္၏ တံခါးရြက္သည္ ဒိုင္းကနဲ႔ ပြင့္က်သြားသည္။ အလီကိုဟင္၏ အသက္ဇီဝိန္သည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေလသည္။
နံနက္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္ ႐ွိေပၿပီ။
ေသဒဏ္အမိန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အာရပ္ဘာသာျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထားေသာ စာရြက္ႀကီးတစ္ရြက္အား ကိုဟင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းေပၚသို႔ ဝတ္႐ုံျဖဴေပၚ၌ တြယ္အပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္တြယ္ထားပါသည္။
ေနာက္ (၆)နာရီကာလအတြင္းတြင္ ဆီးရီးယားလူထု ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ႀကိဳးစင္တြင္ တန္းလန္းျဖစ္ေနေသာ ကိုဟင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား ၾကည့္႐ႈျဖတ္ေက်ာ္ကာ ခ်ီတက္သြားၾကေလသည္။ ဒမတ္စကတ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနသည္ ႀကိဳးေပးသည့္ ႐ုပ္႐ွင္သတင္းကားကို ထပ္တလဲလဲ ျပန္၍ ျပသေပးၿပီး ေနာက္ခံေတးအျဖစ္ စစ္ခ်ီသံမ်ား တီးမႈတ္ေပးေလသည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္လည္း အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားႏွင့္ ႀကိိဳးေပးသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကို အေသးစိပ္ ေဖာ္ျပေၾကညာေပးေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႀကိဳးကို ျဖတ္၍ ကိုဟင္၏ ႐ုပ္ေလာင္းကို ဒမတ္စကတ္ ဂ်ဴးသခ်ႋဳင္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ တိတ္တဆိတ္ သယ္ေဆာင္သြားၾကေလေတာ့သည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္မူ ဂ်ဴးဘာသာေရး အေဆာက္အအုံ အသီးသီး၌ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲသည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အစၥေရးတပ္မေတာ္၏ ဂ်ဴးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးသည္ နာဒီယာ၏ အိမ္ခန္းတြင္ ဆုေတာင္းပြဲတစ္ခု ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပး႐ွာသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒးဗစ္ ဘင္ဂူရီယန္သည္ တဲလာဗီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကန္႔ကြက္ခ်ီတက္ပြဲ၌ ေ႐ွ႕ဆုံးတန္းမွ လိုက္ပါ ဆႏၵျပခဲ့ပါသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕အသီးသီးႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္ အသီးသီးတို႔တြင္ လမ္းမ်ားကို အလီကိုဟင္၏ နာမည္ျဖင့္ ျပန္လည္ မွည့္ေခၚၾကေလသည္။ ေတာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပန္းၿခံမ်ားကိုလည္း သူ႔အား ဂုဏ္ျပဳ၍ နာမည္ေပးၾကေလသည္။ ေဒါက္ျဖဳတ္သမားက ခင္ပြန္း၏ လည္ပင္းတြင္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္လိုက္ပုံကို နာဒီယာကိုဟင္သည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရသည္။ နာဒီယာသည္ မိမိကိုယ္မိမိ သတ္ေသရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူမအား ေဆး႐ုံသို႔ အခ်ိန္မီ တင္ပို႔ၿပီး အသက္ကို ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားက နာဒီယာကို ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် ကိစၥမ်ားအတြက္ အစိုးရအေပၚ ေက်နပ္ပါသလားဟု ေမးျမန္းၾကေလရာ သူမက ေအာက္ပါအတိုင္း ခပ္တင္းတင္း ျပန္ေျဖခဲ့ေလသည္။
“ကၽြန္မတို႔ အစိုးရဟာ သူလွ်ိဳေတြ လႊတ္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီကမၻာ႐ွိတဲ့ ဘယ္အစိုးရနဲ႔ မတူေအာင္ အဘက္ဘက္က ႀကိိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္႐ွင္״

နာဒီယာသည္ ကိုဟင္ သူမထံသို႔ ေရးခဲ့ေသာ ေနာက္ဆုံး စာကေလးကို လက္ခံရ႐ွိၿပီးေနာက္ သူမွာၾကားခဲ့သမွ် အားလုံးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။ သူမသည္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳပါဟူေသာ မွာၾကားခ်က္ကိုမူ မလိုက္နာခဲ့႐ွာေခ်။ နာဒီယာသည္ ကိုဟင္၏ စာေလးကို ယေန႔တိုင္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ေမာ့ဆက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သြားေလသူ သူတို႔၏ ေရာင္းရင္းအတြက္ သတိရလြမ္းဆြတ္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အခမ္းအနား တစ္ခု ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ အီဆာဟာရယ္၏ ေနရာတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲအျဖစ္ မၾကာမီကမွ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရေသာ မီယာအာမစ္သည္ မိန္႔ခြန္းတိုေလး တစ္ခု ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းထဲက လူေတြမွာ သံေယာဇဥ္တို႔ အတြယ္အတာတို႔ ျဖစ္ေပၚမိတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ႐ွိပါတယ္။ ကိုဟင္ကေတာ့ သူ႔မွာ သံေယာဇဥ္ေတြ အတြယ္အတာေတြ ႐ွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ လက္ခံတဲ့ လူစားမဟုတ္ဘူး… သူဟာ ဘာမဆို အျပစ္ကင္းရမယ္။ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ရမယ္လို႔ ယုံၾကည္တဲ့လူစားမ်ိဳး အမွန္ျဖစ္ပါယ္။ သူဟာ အၿမဲတမ္း ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေအာင္ အလုပ္ကို ပိုမိုၿပီး ႀကိဳးစားေနတဲ့ လူပါပဲ။ သူဟာ သူမ်ား မလုပ္တဲ့ အလုပ္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လမ္းဆုံးေရာက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္တတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါပဲ״

“ကိုဟင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေရာင္းရင္းေတြထဲမွာ စြမ္းအားအ႐ွိဆုံးနဲ႔ အရည္အခ်င္း အ႐ွိဆုံးေသာ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္״။ ။
THE END

ဆရာတင္ႏြယ္ေမာင္ဘာသာျပန္တဲ့ ေမာ့ဆက္ စာအုပ္မွ

Leave a Reply